Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

2015 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/191, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/670/ES siekiant pratęsti tam tikrus jo 9 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje nustatytus laikotarpius (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 466)

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/191

2015 m. vasario 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/670/ES siekiant pratęsti tam tikrus jo 9 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje nustatytus laikotarpius

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 466)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač jos 10a straipsnio 8 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2010/670/ES (2) nustatytos komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą (toliau – ADSS parodomieji projektai), ir inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų parodomųjų projektų (toliau – AIE parodomieji projektai), kuriems Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos naujiems rinkos dalyviams skirtame rezerve yra numatyta 300 mln. apyvartinių taršos leidimų, atrankos kriterijai ir įgyvendinimo taisyklės, taip pat pagrindinės apyvartinių taršos leidimų keitimo į pinigines lėšas ir gautų pajamų valdymo taisyklės;

(2)

dėl ekonominės krizės ir didelio projektų, kuriems skirtas finansavimas pagal Sprendimą 2010/670/ES, skaičiaus galutinio investavimo sprendimo nebus galima priimti per 24 mėnesius nuo sprendimo dėl finansavimo skyrimo AIE parodomiesiems projektams priėmimo arba per 36 mėnesius nuo sprendimo dėl finansavimo skyrimo ADSS parodomiesiems projektams priėmimo. Todėl nebus galima pradėti šių projektų veiklos per ketverius metus nuo sprendimo skirti jiems finansavimą priėmimo. Todėl galutinio investavimo sprendimo priėmimo terminas ir projektų veiklos pradžios data turėtų būti nukelti dvejiems metams. Be to, projektų veiklos pradžios datai turėtų būti taikomas vienų metų lengvatinis laikotarpis;

(3)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/670/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoje pastraipoje žodžiai „24 mėnesius“ pakeičiami žodžiais „48 mėnesius“;

b)

antroje pastraipoje žodžiai „36 mėnesius“ pakeičiami žodžiais „60 mėnesių“;

2)

11 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

antroje pastraipoje data „2015 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2017 m. gruodžio 31 d.“, o žodžiai „ketveri metai“ pakeičiami žodžiais „šešeri metai“;

b)

įterpiamos šios trečia ir ketvirta pastraipos:

„Jei projekto veikla nepradedama iki nustatytos to projekto veiklos pradžios datos, ši data automatiškai nukeliama vienus metus.

Jei projekto veikla nepradedama iki jam pagal trečią pastraipą taikomos veiklos pradžios datos, sprendimai skirti jam finansavimą netenka teisinės galios. Tokiu atveju visos išmokėtos arba išmokėjimo tikslu skirtos lėšos grąžinamos.“

2 straipsnis

Šis sprendimas taip pat taikomas ADSS ir AIE parodomiesiems projektams, kurių finansavimo sprendimas priimtas prieš įsigaliojant šiam sprendimui.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu

Miguel ARIAS CAÑETE

Komisijos narys


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (OL L 290, 2010 11 6, p. 39).


Top