EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0043(01)

2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos (ECB/2015/43)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj

12.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/123


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/2332

2015 m. gruodžio 4 d.

dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos (ECB/2015/43)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį,

kadangi:

(1)

valstybės narės, kurių valiuta yra euro (toliau – euro zonos valstybės narės), turi teisę išleisti eurų monetas Europos Centriniam Bankui (ECB) patvirtinus emisijos apimtį;

(2)

kai panaikinama valstybei narei taikoma nukrypti leidžianti nuostata, tai valstybei narei turėtų būti leidžiama dalyvauti patvirtinimo procedūroje prieš grynųjų pinigų keitimą einančiais metais, kad ji galėtų pasinaudoti savo teise leisti eurų monetas nuo tos dienos, kai ji tampa euro zonos valstybe nare;

(3)

kaip reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 651/2012 (1) 5 straipsnio 4 dalyje, kolekcinių monetų emisijos turėtų būti įtraukiamos į ECB patvirtintinų monetų emisijos apimtį suvestiniu pagrindu;

(4)

turėtų būti nustatytos su monetų emisijų apimties patvirtinimo procedūrų sistema susijusios taisyklės;

(5)

siekdamos gauti ECB patvirtinimą, euro zonos valstybės narės turėtų pateikti patvirtinimo prašymus ECB;

(6)

nors metodika, skirta įvertinti monetų poreikį tarp euro zonos valstybių narių, kažkiek gali skirtis, ECB turi būti teikiama tam tikra privalomo pobūdžio informacija, kad jis galėtų patikrinti monetų emisijos apimties, dėl kurios prašoma patvirtinimo, poreikį;

(7)

negavus išankstinio ECB patvirtinimo patvirtinta monetų emisijos apimtis neturėtų būti viršyta;

(8)

tam, kad euro zonos valstybės narės turėtų pakankamai laiko prašomiems duomenims parengti, šis sprendimas turėtų įsigalioti tik nuo 2016 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos šios sąvokos:

1)   „apyvartinės monetos“ ir „proginės monetos“– kaip apibrėžta Tarybos reglamento (ES) Nr. 729/2014 (2) 2 straipsnyje;

2)   kolekcinės monetos– kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2012 1 straipsnyje;

3)   monetų emisijos apimtis– grynasis skirtumas nominaliąja verte tarp euro zonos valstybės narės išleistos visos eurų monetų apimties ir visos tai euro zonos valstybei narei atitinkamais kalendoriniais metais grąžintos eurų monetų apimties.

2 straipsnis

Metinis patvirtinimo prašymas

1.   Kiekviena euro zonos valstybė narė kasmet ECB pateikia prašymą tai valstybei narei ateinantiems metams priskiriamai monetų emisijos apimčiai patvirtinti. Prašymas pateikiamas ne vėliau nei metų, einančių prieš metus, dėl kurių teikiamas prašymas, rugsėjo 30 d.

2.   Prašymas grindžiamas numatomu monetų poreikiu prašančioje euro zonos valstybėje narėje, ir jame atskirai kreipiamasi dėl apyvartinių monetų ir kolekcinių monetų. Į kiekvieną prašymą įtraukiamas bendras poreikio įvertinimo metodikos paaiškinimas.

3.   Apyvartinių monetų atveju, į apimtį dėl kurios teikiamas prašymas, apsidraudimo sumetimais šalia kiekio pagal įvertintą poreikį dar gali būti įtrauktas protingai pagrįstas papildomas kiekis.

4.   Apyvartinių monetų atveju prašyme nurodoma ši informacija:

a)

apyvartoje esančių monetų skaičius metų, einančių prieš metus, dėl kurių teikiamas prašymas, birželio 30 d. arba kitą dieną, ir kuris, remiantis prašančios euro zonos valstybės narės pasirinkta metodika, naudojamas įvertinti monetų poreikį metams, dėl kurių teikiamas prašymas;

b)

bet kokie kiti susiję duomenys, reikalingi įvertinti euro zonos valstybės narės prašymą remiantis prašančios euro zonos valstybės narės pasirinkta metodika;

c)

ar į prašomą apimtį įeina 3 dalyje nurodytas papildomas kiekis, ir jei taip, tai koks; ir

d)

monetų emisijos apimtis, dėl kurios teikiamas prašymas.

5.   Apie apyvartines monetas teiktina papildoma informacija, kai ją galima gauti ir kai prašanti euro zonos valstybė narė ją laiko svarbia patvirtinimo prašymui pagrįsti, gali apimti:

a)

nacionaliniu lygiu monetų poreikį įtakojančius pagrindinius veiksnius;

b)

išsamesnę informaciją apie monetų, išskirstytų pagal nominalus, poreikį; ir

c)

ar monetų poreikį nacionaliniu lygiu įtakoja kitų euro zonos valstybių narių monetų poreikis, ir jei taip, tai kiek;

6.   Kolekcinių monetų atveju prašyme nurodoma ši informacija:

a)

bendra nominaliąja verte pamatuota visa kolekcinių monetų emisijos apimtis, įskaitant kolekcinių monetų nominaliųjų verčių sąrašą; ir

b)

ar į prašymą įtrauktas kolekcinių eurų monetų apsidraudimo kiekis, kuris būtų reikalingas dar nenumatytų įvykių proga.

7.   Jei Europos Sąjunga ir valstybė arba teritorija, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, sudarė susitarimą dėl valstybės arba teritorijos teisės naudoti eurą kaip savo oficialią valiutą (toliau – susitarimas dėl pinigų), ir jei šis susitarimas dėl pinigų valstybei arba teritorijai suteikia teisę leisti eurų monetas, tos teritorijos arba valstybės monetų emisijos apimtis pridedama prie susitarime dėl pinigų nurodytos euro zonos valstybės narės metinio prašymo.

8.   Kai panaikinama valstybei narei taikoma nukrypti leidžianti nuostata, prieš grynųjų pinigų keitimą einančiais metais ECB nagrinėja tokios valstybės narės pagal šio straipsnio reikalavimus savanoriškai pateiktą prašymą dėl monetų emisijos apimties, nustatomos tai valstybei narei po grynųjų pinigų keitimo, patvirtinimo.

9.   Valdančioji taryba priima sprendimą dėl metinės monetų emisijos apimties patvirtinimo euro zonai iki kalendorinių metų, einančių prieš metus dėl kurių pateikiami prašymai dėl patvirtinimo, pabaigos.

3 straipsnis

Pranešimas ir ad hoc patvirtinimo prašymas

1.   ECB patvirtinta kalendorinių metų monetų emisijos apimtis kiekvienai euro zonos valstybei narei jokiu metu tais kalendoriniais metais nebus viršijama prieš tai negavus išankstinio ECB patvirtinimo.

2.   euro zonos valstybės narės nuolat stebi monetų poreikį. Jei panašu, kad faktinis eurų monetų euro zonos valstybėje narėje poreikis viršys patvirtintą monetų emisijos apimtį tiems kalendoriniams metams, ši valstybė narė apie tai nedelsdama praneša ECB.

3.   Pranešime nurodoma ši informacija:

a)

monetų nominalas arba nominalai, kurių poreikis yra didesnis, nei buvo numatyta; ir

b)

nenumatytą monetų poreikio padidėjimą lemiančių pagrindinių veiksnių išsamus aprašas.

4.   Per dešimt ECB darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, ECB operaciniu lygiu, kai ECB sprendimus priimančių organų dalyvavimas nėra būtinas, gali iš anksto įvertinti pranešimą ir neįpareigojančiu būdu vadovauti pranešusiai euro zonos valstybei narei. Tiksliau, ECB gali rekomenduoti padidinti papildomą monetų emisijos apimtį, jei padidėjęs monetų poreikis, apie kurį pranešta, pasirodo nepakankamai atitinkantis realų poreikį, dėl ko gali būti pažeistas įsipareigojimas pagal 1 dalį.

5.   Jei padidėjęs monetų poreikis dar tebėra ir pasibaigus 4 dalyje nurodytam laikotarpiui, euro zonos valstybė narė nedelsdama ECB pateikia ad hoc patvirtinimo prašymą dėl papildomos monetų emisijos apimties.

6.   Ad hoc patvirtinimo prašyme nurodomas siūlomas monetų emisijos apimties padidinimas ir pateikiama išsami informacija apie pagrindinius veiksnius, nulėmusius nenumatytą monetų poreikio padidėjimą, kurio nebuvo tikėtasi pateikiant metinį patvirtinimo prašymą.

7.   Valdančioji taryba dėl ad hoc patvirtinimo prašymo priima atskirą sprendimą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas euro zonos valstybėms narėms.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. gruodžio 4 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo (OL L 201, 2012 7 27, p. 135).

(2)  2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (OL L 194, 2014 7 2, p. 1).


Top