EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

2015 m. balandžio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/727 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m. (ECB/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/36


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/727

2015 m. balandžio 10 d.

dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m. (ECB/2015/17)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (1), o ypač į jo 9 straipsnį ir 16 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) turi nuspręsti dėl visos taikytinos metinių priežiūros mokesčių sumos kiekvienai prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijai, išleisdamas pranešimus apie mokestį, ir turi paskelbti šią informaciją savo interneto svetainėje iki atitinkamo mokestinio laikotarpio balandžio 30 d.;

(2)

pranešimas apie mokestį pirmam mokestiniam laikotarpiui, t. y. 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn., turi būti pateikiamas kartu su pranešimu apie mokestį 2015 m. mokestiniam laikotarpiui. Todėl visa 2015 m. taikoma metinių priežiūros mokesčių suma turėtų atspindėti ECB išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius nuo 2014 m. lapkričio mėn.;

(3)

šios išlaidos – tai, visų pirma, išlaidos, tiesiogiai susijusios su ECB priežiūros uždaviniais, pvz., svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų teikimu. Į jas įskaitomos ir netiesiogiai su ECB priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos, pvz., ECB paramos funkcijų teikiamos paslaugos, įskaitant patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir informacinių technologijų paslaugas;

(4)

apskaičiuojant metinį priežiūros mokestį, kuris mokamas už kiekvieną prižiūrimą subjektą arba prižiūrimą grupę, visos sąnaudos padalijamos į dvi dalis: svarbūs subjektai ir grupės bei mažiau svarbūs subjektai ir grupės. Sąnaudos padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų priežiūrą ir netiesioginę mažiau svarbių prižiūrimų subjektų priežiūrą;

(5)

išlaidos, susijusios su bankų priežiūros uždaviniais, ECB patirtos pirmu mokestiniu laikotarpiu ir atgaunamos per priežiūros mokesčius, buvo įtrauktos į ECB 2014 m. finansines ataskaitas (2);

(6)

numatomos metinės išlaidos 2015 m. mokestiniam laikotarpiui apskaičiuojamos pagal patvirtintą ECB biudžetą, atsižvelgiant į visus numatomų ECB patiriamų metinių išlaidų pokyčius, kurie buvo žinomi rengiant šį sprendimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) ir Reglamente (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos apibrėžtys.

2 straipsnis

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m.

1.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m. yra 325 986 085 eurai, kuri atitinka 2014 m. lapkričio mėn. ir gruodžio mėn. faktines ECB išlaidas ir numatomas ECB metines išlaidas už 2015 m., nurodytas šio sprendimo I priede.

2.   Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą metinių priežiūros mokesčių sumą, kaip nustatyta šio sprendimo II priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. balandžio 29 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. balandžio 10 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 311, 2014 10 31, p. 23.

(2)  2015 m. vasario mėn. paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


I PRIEDAS

(EUR)

 

2014 m.

2015 m.

Iš viso

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Nuoma ir pastatų priežiūra

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Kitos veiklos išlaidos

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Iš viso

29 973 012

296 013 073

325 986 085


II PRIEDAS

(EUR)

 

2014 m.

2015 m.

Iš viso

Priežiūros mokesčiai

29 973 012

296 013 073

325 986 085

iš jų:

 

 

 

svarbių subjektų arba svarbių grupių mokesčiai

25 622 812

264 068 941

289 691 753

mažiau svarbių subjektų arba mažiau svarbių grupių mokesčiai

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top