Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

2015 m. kovo 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/811 dėl galimybės visuomenei susipažinti su nacionalinių kompetentingų institucijų turimais Europos Centrinio Banko dokumentais (ECB/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/27


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/811

2015 m. kovo 27 d.

dėl galimybės visuomenei susipažinti su nacionalinių kompetentingų institucijų turimais Europos Centrinio Banko dokumentais (ECB/2015/16)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 34 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį kartu su 6 straipsnio 7 dalimi,

atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą ir pasikonsultavusi su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis,

kadangi:

(1)

galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko (ECB) dokumentais tvarka yra nustatyta Sprendime ECB/2004/3 (2);

(2)

nacionalinės kompetentingos institucijos gali turėti ECB dokumentus įgyvendindamos Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 joms nustatytą pareigą padėti ECB, sąžiningai bendradarbiauti ir keistis informacija su ECB. ECB pavestų priežiūros uždavinių vykdymas ir veiksmingas bendro priežiūros mechanizmo veikimas gali būti apsunkintas, jei su ECB būtų nesikonsultuojama dėl galimybės susipažinti su nacionalinių kompetentingų institucijų turimais ECB dokumentais suteikimo apimties arba jei paraiškos dėl susipažinimo su tokiais dokumentais nebūtų perduotos ECB. Todėl paraiškos dėl susipažinimo su tokiais dokumentais turėtų būti perduotos ECB arba su ECB turėtų būti konsultuojamasi prieš priimant bet kokį sprendimą dėl atskleidimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

1.

„dokumentas“ ir „ECB dokumentas“ – tai ECB parengtas ar turimas bet kuria forma (parašytas ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys ir susijęs su ECB politika, veikla ar sprendimais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013;

2.

„nacionalinė kompetentinga institucija“ (NKI) turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 2 punkte. Ši reikšmė nedaro poveikio nacionalinės teisės priemonėms, kuriomis tam tikri priežiūros uždaviniai pavedami nacionaliniam centriniam bankui (NCB), kuris nėra paskirta NKI. Tokių priemonių atžvilgiu šiame sprendime pateikta nuoroda į NKI taip pat reiškia NCB, kai šis vykdo jam pagal nacionalinę teisę pavestus priežiūros uždavinius.

2 straipsnis

NKI turimi dokumentai

NKI, gavusi paraišką dėl jos turimo ECB dokumento, prieš priimdama sprendimą dėl atskleidimo, konsultuojasi su ECB dėl galimybės susipažinti apimties, nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas turi būti arba negali būti atskleistas.

Alternatyvus būdas – NKI gali perduoti paraišką ECB.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas NKI.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. kovo 27 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2004 m. kovo 4 d. Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais (OL L 80, 2004 3 18, p. 42).


Top