EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1333

2014 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48)

OJ L 359, 16.12.2014, p. 97–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1333/oj

16.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 359/97


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1333/2014

2014 m. lapkričio 26 d.

dėl pinigų rinkos statistikos

(ECB/2014/48)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę (2),

kadangi:

(1)

kad Europos centrinių bankų sistema (ECBS) galėtų vykdyti savo uždavinius, reikia pateikti pinigų rinkos sandorių statistiką, būtent užtikrintų, neužtikrintų ir tam tikrų išvestinių pinigų rinkos sandorių statistiką, kaip toliau nustatyta šiame reglamente, kuriuos sudaro pinigų finansų įstaigos (PFĮ), išskyrus centrinius bankus ir pinigų rinkos fondus (PRF) su kitomis PFĮ, ir PFĮ su kitomis finansų įstaigomis, valdžios sektoriumi ir ne finansų bendrovėmis, išskyrus grupės vidaus sandorius;

(2)

pagrindinis tokios statistikos rinkimo tikslas – pateikti Europos Centriniam Bankui (ECB) išsamią, detalią ir suderintą statistinę informaciją apie euro zonos pinigų rinkas. Sandorių duomenys, surinkti anksčiau nurodytuose rinkos segmentuose, teikia informacijos apie pinigų politikos sprendimų perdavimo mechanizmą. Todėl jie yra reikalingas statistikos rinkinys euro zonos pinigų politikos tikslais;

(3)

statistinių duomenų rinkimas taip pat reikalingas, siekiant padėti ECB teikti analitinę ir statistinę pagalbą bendram priežiūros mechanizmui (BPM) pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (3); Šioje sistemoje statistinių duomenų rinkimas taip pat reikalingas, siekiant padėti ECB vykdyti jo uždavinius finansų stabilumo srityje;

(4)

nacionaliniai centriniai bankai (NCB) turėtų pranešti ECB apie savo sprendimą nerinkti duomenų, reikalaujamų pagal šį reglamentą; šiuo atveju ECB perima duomenų rinkimo uždavinį tiesiogiai iš atskaitingųjų agentų;

(5)

ECB, vadovaudamasis Sutartimis ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute (toliau – ECBS statutas) nustatytomis sąlygomis, turi priimti reglamentus, reikalingus ECBS statute ir, kai kuriais atvejais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalį Tarybos priimtose nuostatose nurodytiems ECBS uždaviniams atlikti;

(6)

siekdamas sumažinti PFĮ duomenų teikimo naštą, tuo pačiu užtikrinant savalaikės ir kokybiškos statistikos prieinamumą, ECB pirmiausia pareikalaus duomenis teikti didžiausių euro zonos PFĮ, remiantis jų viso pagrindinio balanso turto dydžiu, palyginti su visų euro zonos PFĮ visu pagrindiniu balanso turtu. Nuo 2017 m. sausio 1 d. ECB valdančioji taryba gali išplėsti atskaitingųjų PFĮ skaičių, taip pat atsižvelgdama į kitus kriterijus, pavyzdžiui, PFĮ veiklos pinigų rinkose svarba ir jos sąsajomis su finansų sistemos stabilumu ir funkcionavimu. ECB užtikrina, kad kiekvienoje valstybėje narėje, kurios valiuta euro (toliau – euro zonos valstybė narė) būtų ne mažiau kaip trys atskaitingosios PFĮ tam, kad būtų būtinasis geografinis atstovavimas. NCB taip pat gali rinkti duomenis iš PFĮ, nepriklausančių faktinei atskaitingajai visumai, remiantis jų nacionaliniais statistinės atskaitomybės reikalavimais; šiuo atveju tokie duomenys renkami ir tikrinami pagal šį reglamentą;

(7)

siekdamas dar labiau sumažinti PFĮ duomenų teikimo naštą ir tam, kad jos neturėtų vykdyti dvigubų atskaitomybės reikalavimų, užtikrinant savalaikės ir kokybiškos statistikos prieinamumą, ECB taip pat turėtų turėti galimybę atleisti jas nuo įsipareigojimo teikti vertybinių popierių finansavimo sandorių ar išvestinių sutarčių duomenis, jei šie duomenys jau yra pateikti sandorių duomenų saugyklai, su sąlyga, kad ECB gali veiksmingai susipažinti su savalaikiais ir standartizuotais duomenimis pagal šiame reglamente nustatytus reikalavimus;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ECB gali priimti reglamentus dėl savo statistinės atskaitomybės reikalavimų nustatymo ir taikymo euro zonos valstybių narių faktinei atskaitomybės visumai. 6 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ECB gali priimti reglamentus, nustatančius sąlygas, pagal kurias galima naudotis teise tikrinti arba privalomai rinkti statistinę informaciją;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 4 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės privalo veikti statistikos srityje ir visapusiškai bendradarbiauti su ECBS, kad garantuotų Statuto 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą;

(10)

konfidencialios statistinės informacijos rinkimui pagal šį reglamentą taikomi Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 ir 8c straipsniuose nustatyti tokios informacijos apsaugos ir naudojimo standartai;

(11)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ECB turi teisę taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, kurie nevykdo ECB reglamentuose ar sprendimuose nustatytų statistinės atskaitomybės reikalavimų;

(12)

nors ir pripažįstama, kad ECB pagal ECBS statuto 34 straipsnio 1 dalį priimami reglamentai valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro (toliau – ne euro zonos valstybės narės) nesuteikia jokių teisių ar nenustato jokių pareigų, šio statuto 5 straipsnis taikomas euro zonos ir ne euro zonos valstybėms narėms. Reglamente (EB) Nr. 2533/98 pažymima, kad ECBS statuto 5 straipsnis kartu su Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi reiškia prievolę nacionaliniu lygiu parengti ir įgyvendinti visas priemones, kurias ne euro zonos valstybės narės laiko tinkamomis statistinei informacijai, reikalingai ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, rinkti, ir laiku pasirengti statistikos srityje, kad jos galėtų tapti euro zonos valstybėmis narėmis;

(13)

šiame reglamente numatyti atskaitomybės reikalavimai nepažeidžia atskaitomybės reikalavimų, nustatytų kituose ECB teisės aktuose ir priemonėse, kurie gali bent iš dalies taip pat apimti duomenų teikimą pagal kiekvieną sandorį ar suvestinės statistinės informacijos apie pinigų rinkas teikimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

terminas „atskaitingasis agentas“, „rezidentas“ ir „reziduojantis“ turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje;

2)

pinigų finansų įstaiga (PFĮ) turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (4) 1 straipsnyje ir apima visus PFĮ filialus Sąjungoje ir ELPA, išskyrus atvejus, kai kuri nors šio reglamento nuostata numato kitaip;

3)

KFT – kiti finansų tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus, kaip nustatyta peržiūrėtoje Europos sąskaitų sistemoje (toliau – 2010 m. ESS), įsteigtoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (5);

4)

draudimo bendrovės – visos finansų bendrovės ir kvazibendrovės, daugiausia vykdančios finansinio tarpininkavimo veiklą sutelkus riziką, daugiausia tiesioginio draudimo ar perdraudimo forma, kaip nustatyta 2010 m. ESS;

5)

pensijų fondai – visos finansų bendrovės ir kvazibendrovės, daugiausia vykdančios finansinio tarpininkavimo veiklą sutelkus socialinę riziką ir apdraustųjų poreikius (socialinis draudimas), kaip nustatyta 2010 m. ESS;

6)

ne finansų bendrovės – ne finansų bendrovių sektorius, kaip nustatyta 2010 m. ESS;

7)

valdžios sektorius – instituciniai vienetai, ne rinkos gamintojai, kurių produkcija yra skirta asmeniniam ir kolektyviniam vartojimui ir finansuojama privalomais mokėjimais, kuriuos atlieka kitiems sektoriams priklausantys vienetai ir instituciniai vienetai, daugiausia dalyvaujantys nacionalinių pajamų ir turto perskirstyme, kaip nustatyta 2010 m. ESS;

8)

visas pagrindinis balanso turtas – visas turtas, atskaičius likusį turtą, kaip šie terminai apibrėžti Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33);

9)

pinigų rinkos statistika – užtikrintų, neužtikrintų ir išvestinių sandorių pinigų rinkos priemonėmis statistika, kai šiuos sandorius tarpusavyje sudaro PFĮ, taip PFĮ ir KFT, draudimo bendrovės, pensijų fondai, centriniai bankai, valdžios sektorius ir ne finansų bendrovės, išskyrus grupės vidaus sandorius atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu;

10)

pinigų rinkos priemonė – bet kuri iš priemonių, išvardytų I, II ir III prieduose;

11)

pinigų rinkos fondas – kolektyvinio investavimo įmonė, kuriai reikalingas leidimas vykdyti kolektyvinio investavimo į pervedamus vertybinius popierius įmonės pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB (6) veiklą arba kuri yra alternatyvus investicijų fondas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES (7), investuojantis į trumpalaikį turtą, siekiantis atskirų ar bendrų tikslų ir siūlantis grąžą pagal pinigų rinkos normas arba saugantis investicijų vertę;

12)

centrinis bankas – bet kuris centrinis bankas, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos;

13)

nacionalinis (-iai) centrinis (-iai) bankas (-ai) arba NCB – Sąjungos valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai;

14)

atraminė atskaitingoji visuma – euro zonoje reziduojančios PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, kurios priima indėlius eurais ir (arba) leidžia bet kokias kitas skolos priemones ir (arba) teikia paskolas eurais, kaip išvardyta I, II ar III priede kitoms PFĮ ar gauna iš jų, ir (arba) KFT, draudimo bendrovėms, pensijų fondams, valdžios sektoriui, centriniams bankams investicijų tikslais ar ne finansų bendrovėms ar iš jų;

15)

grupė – įmonių grupė, įskaitant bankų grupę, bet tuo nepasiribojant, kurią sudaro patronuojanti įmonė ir jos antrinės įmonės, kurių finansinės ataskaitos yra konsoliduotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES (8);

16)

filialas – veiklos vieta, kuri teisiškai priklauso įstaigai ir kuri tiesiogiai vykdo visus ar dalį įstaigos sandorių;

17)

Sąjungoje ar ELPA esantis filialas – filialas, esantis ir registruotas Sąjungos valstybėje narėje ar ELPA šalyje;

18)

Europos laisvosios prekybos asociacija – tarpvyriausybinė organizacija, įsteigtą siekiant skatinti laisvąją prekybą ir ekonominę integraciją organizacijos valstybių narių naudai;

19)

grupės vidaus sandoris – sandoris pinigų rinkos priemonėmis, kurį atskaitingasis agentas sudaro su kita įmone, ir kuris yra visiškai įtrauktas į tą pačią konsoliduotą finansinę ataskaitą. Laikoma, kad įmonės, sandorio šalys, yra visiškai įtrauktos į „tą patį konsolidavimo procesą“, kai abi įmonės yra:

a)

įtrauktos į konsolidavimo procesą pagal Direktyvą 2013/34/ES arba tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (9) arba grupės, kurios patronuojančios įmonės buveinė yra trečiojoje šalyje, atžvilgiu – pagal visuotinai pripažįstamus tos trečiosios šalies atskaitomybės principus, laikomus lygiaverčiais TFAS pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1569/2007 (10) (arba trečiosios šalies atskaitomybės standartus, kuriuos leidžiama naudoti pagal to reglamento 4 straipsnį); arba

b)

joms taikoma ta pati konsoliduota priežiūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (11) arba, grupės, kurios patronuojančios įmonės buveinė yra trečiojoje šalyje, atžvilgiu, taikoma ta pati trečiosios šalies kompetentingos institucijos priežiūra, pripažinta lygiaverte priežiūrai, kuriai taikomi Direktyvos 2013/36/ES 127 straipsnyje nustatyti principai;

20)

darbo diena – bet kurios dienos, nurodytos sutartyje ar sandorio pinigų rinkos priemonėmis patvirtinime atžvilgiu diena, kurią komerciniai bankai ir užsienio valiutos keitimo rinkos vykdo įprastinę veiklą (įskaitant sandorius atitinkamomis pinigų rinkos priemonėmis) ir vykdo atsiskaitymus ta pačia valiuta, kaip ir mokėjimo įsipareigojimas, kuris yra mokėtinas ar apskaičiuotas pagal tą dieną. Jei sandoriui pinigų rinkos priemonėmis taikoma standartinė Europos bankų federacijos (EBF), Paskolų rinkos asociacijos (PRA), Tarptautinės apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacijos (International Swaps and Derivatives Association, Inc., ISDA) ar kitų pirmaujančių Europos ar tarptautinių rinkos asociacijų priimta pagrindų sutartis, vartojama pateikta ar pagal nuorodą įtraukta apibrėžtis. Kai vykdomas bet koks sandoris pinigų rinkos priemonėmis, vykdytinas per paskirtąją atsiskaitymo sistemą, darbo diena reiškia dieną, kurią ta atsiskaitymo sistema galima įvykdyti tokį sandorį;

21)

TARGET2 atsiskaitymo diena – bet kokia diena, kai veikia TARGET2 (transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema);

22)

atpirkimo sutartis – sutartis, pagal kurią jos šalys gali sudaryti sandorius, kuriais viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti kitai šaliai (pirkėjui) nustatytą „turtą“ (vertybinius popierius, preke ar kitų finansinį turtą) artimiausiu metu, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui pirkimo kainą, o tuo pačiu pirkėjas įsipareigoja perparduoti pardavėjui turtą fiksuotą dieną ateityje arba pareikalavus, mainais už pardavėjo įsipareigojimą sumokėti pirkėjui atpirkimo kainą. Kiekvienas toks sandoris gali būti atpirkimo sandoris arba pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris. Atpirkimo sutartis taip pat gali reikšti įsipareigojimą įkeisti turtą ir suteikti bendrą teisę jį naudoti pakartotinai mainais už paskolą pinigais artimiausiu metu ir paskolos ir palūkanų grąžinimą mainais už turto grąžinimą. Atpirkimo sandoris gali būti sudarytas su iš anksto apibrėžtu išpirkimo terminu („terminuoti“ atpirkimo sandoriai) ar be iš anksto nustatyto išpirkimo termino, kai abi šalys turi galimybę pratęsti ar nutraukti sutartį kiekvieną dieną („neterminuoti“ atpirkimo sandoriai);

23)

trišalis atpirkimo sandoris – atpirkimo sandoris, pagal kurį trečioji šalis atsako už įkaito pasirinkimą ir valdymą sandorio laikotarpiu;

24)

užsienio valiutos apsikeitimo sandoris – apsikeitimo sandoris, pagal kurį viena šalis parduoda kitai šaliai nustatytą sumą nustatyta valiuta už suderintą sumą sutarta skirtinga užsienio valiuta, remiantis suderintu užsienio valiutos keitimo kursu (vadinamu neatidėliotinu užsienio valiutos keitimo kursu) su įsipareigojimu atpirkti parduotą užsienio valiutą ateityje (vadinama išpirkimo data) už anksčiau skirtingu užsienio valiutos keitimo kursu (vadinamu išankstiniu užsienio valiutos keitimo kursu) įsigytos užsienio valiutos pardavimą;

25)

vienos nakties indeksų apsikeitimo sandoris (VNIAS) – palūkanų normų apsikeitimo sandoris, kai periodinė kintamos dalies palūkanų norma yra lygi vienos nakties palūkanų normos (ar vienos nakties indeksų palūkanų normos) geometriniam vidurkiui nustatytu laikotarpiu. Galutinis mokėjimas apskaičiuojamas kaip fiksuotos palūkanų normos ir sudėtinės vienos nakties palūkanų normos, fiksuotos VNIAS laikotarpiu ir taikomos nominaliai sandorio vertei, skirtumas. Kadangi šiame reglamente daugiausia kalbama tik apie VNIAS eurais, EONIA laikoma vienos nakties palūkanų norma;

26)

Bazelio III PLTR sistema – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (PLTR), pasiūlytas Bazelio komiteto ir Bazelio bankų priežiūros komiteto priežiūros įstaigos – Valdytojų ir priežiūros institucijų vadovų grupės patvirtintas 2013 m. sausio 7 d. kaip būtinasis visuotinis bankų sektoriaus trumpalaikių likvidumo priemonių reguliavimo standartas.

2 straipsnis

Faktinė atskaitingoji visuma

1.   Faktinę atskaitingąją visumą sudaro euro zonoje reziduojančios PFĮ iš atraminės atskaitingosios visumos, kurią Valdančioji taryba papažįsta atskaitingaisiais agentais atitinkamai pagal 2 ar 3 dalį, arba atskaitingaisiais agentais pripažintos PFĮ pagal 4 dalį, remiantis toje dalyje nurodytais kriterijais, kurioms yra pranešta apie jų duomenų teikimo įsipareigojimus pagal 5 dalį (toliau – atskaitingieji agentai).

2.   Šiam reglamentui įsigaliojus, Valdančioji taryba gali nuspręsti, kad PFĮ laikomas atskaitinguoju agentu, jei visas PFĮ pagrindinis balanso turtas viršija 0,35 % visų euro zonos PFĮ visą pagrindinį balanso turtą, sprendžiant pagal naujausius ECB turimus duomenis, t. y.:

a)

kalendorinių metų prieš pranešimą pagal 5 dalį gruodžio mėnesio pabaigos duomenis; arba

b)

jei nėra a punkte nurodytų duomenų, praėjusių metų gruodžio mėnesio duomenis.

Priimant šį sprendimą, apskaičiuojant atitinkamos PFĮ visą pagrindinį balanso turtą neatsižvelgiama į filialus, esančius už atitinkamos PFĮ priimančios šalies.

3.   Nuo 2017 m. sausio 1 d. Valdančioji taryba gali priskirti bet kokią kitą PFĮ atskaitingiesiems agentams, remiantis jos visu pagrindiniu balanso turtu, palyginti su visų euro zonos PFĮ visu pagrindiniu balanso turtu, PFĮ veiklos prekiaujant pinigų rinkos priemonėmis svarba ir jos sąsajomis su euro zonos ir (arba) atskirų valstybių narių finansų sistemos stabilumu ir funkcionavimu.

4.   Nuo 2017 m. sausio 1 d. Valdančioji taryba taip pat gali nuspręsti, kad kiekvienoje euro zonos valstybėje narėje atskaitingaisiais agentais pripažįstamos ne mažiau kaip trys PFĮ. Atitinkamai, jei remiantis Valdančiosios tarybos sprendimais, priimtais pagal 2 ar 3 dalį, konkrečioje valstybėje narėje atrenkama mažiau nei trys PFĮ, faktinė atskaitingoji visuma taip pat apima kitas PFĮ iš to euro zonos valstybės narės, kurias atitinkamas NCB laiko reprezentatyviomis (toliau – reprezentatyvūs atskaitingieji agentai), tam, kad ne mažiau kaip trys atskaitingieji agentai būtų pripažinti tos euro zonos valstybės narės atskaitingaisiais agentais.

Reprezentatyvūs atskaitingieji agentai parenkami iš didžiausių kredito įstaigų, reziduojančių atitinkamoje euro zonos valstybėje narėje, remiantis visu pagrindiniu įstaigų balanso turtu, išskyrus atvejus, kai NCB pasiūlo alternatyvius kriterijus ir ECB raštu jiems pritaria.

5.   ECB arba atitinkamas NCB praneša atitinkamoms PFĮ apie Valdančiosios tarybos sprendimą, priimtą pagal 2, 3 ar 4 dalį, ir jų įsipareigojimus pagal šį reglamentą. Pranešimas siunčiamas raštu ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki pirmojo duomenų teikimo pradžios.

6.   Nepaisant Valdančiosios tarybos sprendimų, priimtų pagal 2, 3 ar 4 dalį, NCB taip pat gali rinkti pinigų rinkos statistiką iš PFĮ, reziduojančių jų valstybėje narėje, jei šios nelaikomos atskaitingaisiais agentais pagal 2, 3 ar 4 dalį, remiantis jų nacionaliniais statistinės atskaitomybės reikalavimais (toliau – papildomi atskaitingieji agentai). NCB nedelsiant praneša tokiu būdu nustatytiems papildomiems atskaitingiesiems agentams.

3 straipsnis

Statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.   Tam, kad būtų reguliariai teikiama pinigų rinkos statistika, atskaitingieji agentai valstybės narės, kurioje jie reziduoja, NCB kartą per dieną teikia konsoliduotą statistinę informaciją apie pinigų rinkos priemones, įskaitant informaciją apie visus savo Sąjungoje ir ELPA esančius filialus. Reikalaujama statistinė informacija nurodyta I, II ir III prieduose. NCB iš atskaitingųjų agentų gautą statistinę informaciją perduoda ECB vadovaujantis šio reglamento 4 straipsnio 2 dalimi.

2.   NCB apibrėžia ir įgyvendina pinigų rinkos priemonėms taikomas atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai. Šios atskaitomybės taisyklės užtikrina reikalaujamos statistinės informacijos teikimą ir padeda tiksliai patikrinti, ar vykdomi IV priede nustatyti būtinieji perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartai.

3.   Nepaisant 1 dalyje nurodyto atskaitomybės reikalavimo, NCB gali nuspręsti, kad atskaitingieji agentai, parinkti pagal 2 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis ir reziduojantys NCB valstybėje narėje, privalo teikti ECB I, II ir III prieduose nurodytą statistinę informaciją. NCB apie tai atitinkamai praneša ECB ir atskaitingiesiems agentams; tuomet ECB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai, ir perima uždavinį reikalaujamus duomenis rinkti tiesiogiai iš atskaitingųjų agentų.

4.   Jei NCB parenka papildomus atskaitinguosius agentus ir praneša jiems kaip nurodyta 2 straipsnio 6 dalyje, jie teikia statistinę informaciją apie pinigų rinkos priemones NCB kartą per dieną. NCB perduoda iš papildomų atskaitingųjų agentų gautą statistinę informaciją ECB pastarajam pareikalavus pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį.

5.   NCB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis papildomi atskaitingieji agentai pagal savo nacionalinius statistinės atskaitomybės reikalavimus. NCB užtikrina, kad pagal nacionalines atskaitomybės taisykles papildomi atskaitingieji agentai privalės laikytis reikalavimų, lygiaverčių šio reglamento 6–8 straipsniams, 10 straipsnio 3 daliai ir 11 bei 12 straipsniams. NCB užtikrina, kad šios atskaitomybės taisyklės padės gauti reikalaujamą statistinę informaciją ir tiksliai patikrinti, ar vykdomi IV priede nustatyti būtinieji perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartai.

4 straipsnis

Savalaikiškumas

1.   Jei NCB pagal 3 straipsnio 3 dalį nusprendžia, kad atskaitingieji agentai privalo teikti I, II ir III prieduose nurodytą statistinę informaciją ECB tiesiogiai, atskaitingieji agentai perduoda tokią informaciją ECB taip.

a)

duomenys, surinkti iš atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 2 dalį, ECB perduodami kartą per dieną, nuo 18 val. prekybos dieną iki 7 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos.

b)

duomenys, surinkti iš atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 3 ir 4 dalis, ECB perduodami kartą per dieną, nuo 18 val. prekybos dieną iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos.

c)

duomenys, kuriems NCB taiko nukrypti leidžiančią nuostatą pagal 5 straipsnį, perduodami ECB kartą per savaitę, nuo 18 val. prekybos dieną iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po savaitės, apie kurią duomenys teikiami, pabaigos.

2.   Bet kuriuo kitu atveju, nei nurodyta 1 dalyje, NCB kartą per dieną perduoda ECB pinigų rinkos statistinę informaciją, nurodyta I, II ir III prieduose, gautą iš atskaitingųjų agentų taip:

a)

duomenys, surinkti iš atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 2 dalį, ECB perduodami kartą per dieną, iki 7 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos;

b)

duomenys, surinkti iš atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 3 ir 4 dalis, ECB perduodami kartą per dieną, iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos;

c)

duomenys, surinkti iš papildomų atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 6 dalį, ECB perduodami kartą per dieną, iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos, kartą per savaitę, iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po savaitės, apie kurią duomenys teikiami, pabaigos, arba kartą per mėnesį, iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po mėnesio, apie kurį duomenys teikiami, pabaigos. NCB priima sprendimą dėl duomenų teikimo dažnumo ir apie tai nedelsiant praneša ECB. NCB gali kartą per metus peržiūrėti šį duomenų teikimo dažnumą;

d)

duomenys, kuriems NCB taiko nukrypti leidžiančią nuostatą pagal 5 straipsnį, perduodami ECB kartą per savaitę, iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po savaitės, apie kurią duomenys teikiami, pabaigos.

3.   NCB sprendžia, iki kada jiems reikia gauti duomenis iš atskaitingųjų agentų tam, kad laikytųsi jiems 2 dalyje nustatytų duomenų teikimo terminų, ir apie tai atitinkamai praneša atskaitingiesiems agentams.

4.   Jei 1 ar 2 dalyje nurodytas terminas tenka TARGET2 nedarbo dienai, terminas pratęsiamas iki kitos TARGET2 darbo dienai, skelbiamos ECB interneto svetainėje.

5 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata

Atrinkus atskaitinguosius agentus pagal 2 straipsnio 3 ar 4 dalį, NCB gali nuspręsti, kad atskaitingieji agentai gali perduoti dienos pinigų rinkos statistiką NCB kartą per savaitę iki 13 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po savaitės, kurios duomenys teikiami, pabaigos, jei dėl veiklos priežasčių jie negali laikytis dienos duomenų teikimo dažnumo reikalavimo. ECB gali nustatyti NCB nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sąlygas.

6 straipsnis

Susijungimas, skaidymasis, reorganizavimas ir nemokumas

1.   Jeigu susijungimas, skaidymasis, atsiskyrimas ar bet koks kitas reorganizavimas gali padaryti poveikį atskaitingojo agento statistinių įsipareigojimų vykdymui, viešai paskelbus apie ketinimą įvykdyti tokią operaciją ir pagrįstu laiku iki jos įvykdymo atitinkamas atskaitingasis agentas informuoja ECB ir atitinkamą NCB apie planuojamas procedūras šiame reglamente nustatytiems statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti. Atskaitingasis agentas apie tokią operaciją per 14 dienų nuo jos užbaigimo taip pat praneša ECB ir atitinkamam NCB.

2.   Jei atskaitingasis agentas susijungia su kitu subjektu įsigijimo būdu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/35/ES (12) ir vienas iš susijungime dalyvaujančių subjektų buvo atskaitingasis agentas, susijungęs subjektas toliau teikia duomenis pagal šį reglamentą.

3.   Jei atskaitingasis agentas susijungia su kitu subjektu, kai įsteigiama nauja bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/35/ES, ir vienas iš susijungime dalyvaujančių subjektų buvo atskaitingasis agentas, naujas subjektas toliau teikia duomenis pagal šį reglamentą, jei jis atitinka atskaitingojo agento apibrėžtį.

4.   Jei atskaitingasis agentas išskaidomas į du ar daugiau subjektų, kai įsigyjama ar įsteigiama nauja bendrovė, kaip apibrėžta Šeštojoje Tarybos direktyvoje 82/891/EEB (13), ir vienas iš naujų subjektų yra atskaitingasis agentas, naujas subjektas teikia duomenis pagal šį reglamentą. Skaidymasis apima ir atsiskyrimo operaciją, kuria atskaitingasis agentas perduoda visą savo turtą ir įsipareigojimus ar jų dalį naujai bendrovei mainais už naujos bendrovės akcijas.

5.   Jei atskaitingasis agentas tampa nemokiu, praranda savo bankinės veiklos licenciją ar kitaip nutraukia bankinę veiklą, ir tai patvirtina kompetentinga priežiūros institucija, jis nebeprivalo teikti duomenų pagal šį reglamentą.

6.   5 dalies tikslais atskaitingasis agentas laikomas nemokiu, esant vienai ar daugiau iš šių aplinkybių:

a)

jis perleidžia visą savo turtą kreditoriams arba siekdamas sudaryti restruktūrizavimo sutartį, restruktūrizavimo susitarimą ar taikos sutartį su kreditoriais;

b)

jis raštu prisipažįsta nepajėgiu sumokėti skolas suėjus jų grąžinimo terminui;

c)

jis kreipiasi dėl, sutina ar pritaria bet kokio patikėtinio, bankroto administratoriaus, bankroto procedūros administratoriaus, likvidatoriaus ar analogiško pareigūno paskyrimui jam, visam jo turtui ar esminei jo turto daliai;

d)

teismui ar kitai kompetentingai įstaigai ar institucijai pateikiamas prašymas dėl jo nemokumo (išskyrus atvejus, kai kreipiasi atitiktinė šalis dėl atskaitingojo agento įsipareigojimų to atitiktinės šalies atžvilgiu);

e)

jis bankrutuoja ar tampa nemokus (ar jam iškeliama analogiška procedūra), arba jis ar bet kokia valstybės institucija, kitas subjektas ar asmuo kreipiasi dėl jo restruktūrizavimo, taikos sutarties, jo skolų restruktūrizavimo, administravimo, likvidavimo, likvidavimo ar panašių priemonių pagal bet kokius šiuo metu ar ateityje galiosiančius įstatymus ar kitus teisės aktus, jei tokio prašymo nagrinėjimas (išskyrus prašymą dėl likvidavimo ar bet kokios analogiškos procedūros, kuriai 30 dienų laikotarpis netaikomas) nėra sustabdytas ar prašymas nėra atmestas per 30 dienų nuo jo pateikimo;

f)

jam, visam jo turtui ar esminei jo turto daliai paskiriamas patikėtinis, bankroto administratorius, bankroto procedūros administratorius, likvidatorius ar analogiškas pareigūnas; arba

g)

įvyksta jo kreditorių susirinkimas, siekiant apsvarstyti savanorišką restruktūrizavimo susitarimą (ar bet kokį analogišką procedūrą).

7 straipsnis

Konfidencialumo nuostatos

1.   ECB ir NCB, pagal šį reglamentą gaunantys ir tvarkydami duomenis, kuriuose yra konfidencialios informacijos, įskaitant dalijimąsi tokiais duomenimis su kitais euro zonos NCB, taiko konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo standartus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 ir 8c straipsniuose.

2.   Laikantis 1 dalies, bet kokia konfidenciali informacija, patenkanti į ECB ar NCB pagal šį reglamentą surinktus duomenis, neperduodama bet kokioms institucijoms ar trečiosios šalims ir ja kitaip nesidalijama su jomis, išskyrus ECB ir euro zonos NCB, išskyrus atvejus, kai atskaitingasis agentas iš anksto suteikia ECB ar atitinkamam NCB savo tiesioginį rašytinį sutikimą, o ECB ar atitinkamas NCB, kai taikoma, su tokiu atskaitinguoju agentu pasirašo atitinkamą konfidencialumo sutartį.

8 straipsnis

Tikrinimas ir privalomas rinkimas

ECB ir atitinkamai NCB turi teisę tikrinti ir prireikus rinkti privalomą informaciją, kurią atskaitingieji agentai teikia laikydamiesi statistinės atskaitomybės reikalavimų, nustatytų šio reglamento 3 straipsnyje ir I, II ir III prieduose. Konkrečiai, ši teisė gali būtu įgyvendinama tada, kai atskaitingasis agentas nevykdo IV priede nustatytų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ar pataisymų standartų. Taip pat taikomas Reglamento (EB) Nr. 2533/98 6 straipsnis.

9 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų procedūra

Atsižvelgdama į ECBS Statistikos komiteto nuomonę, ECB Vykdomoji valdyba turi teisę daryti dalinius techninius šio reglamento priedų pakeitimus, jeigu jie nepakeičia pagrindinės sąvokų sistemos ir neapsunkina atskaitingųjų agentų duomenų teikimo naštos. Apie tokius dalinius pakeitimus Vykdomoji valdyba nedelsiant praneša Valdančiajai tarybai.

10 straipsnis

Pirmasis duomenų teikimas

1.   Atskaitingieji agentai, parinkti pagal 2 straipsnio 2 dalį, duomenis pirmą kartą pateikia pagal šį reglamentą, laikantis 12 straipsnyje nurodytų pereinamojo laikotarpio nuostatų, nuo 2016 m. balandžio 1 d. duomenų.

2.   Atskaitingieji agentai, parinkti pagal 2 straipsnio 3 ir 4 dalis, duomenis pirmą kartą pateikia pagal šį reglamentą ECB ar atitinkamo NCB atskaitingajam agentui pagal 2 straipsnio 5 dalį nurodytą dieną, ir bet kokiu atveju ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Valdančiosios tarybos sprendimo pagal 2 straipsnio 3 ar 4 dalį priėmimo dienos.

3.   Be to, kai reprezentatyvūs atskaitingieji agentai parenkami pagal 2 straipsnio 4 dalį, reprezentatyvus atskaitingasis agentas gali raštu prašyti ECB ar atitinkamo NCB laikinai atidėti pirmąjį duomenų teikimo terminą, nurodydami tokio delsimo priežastis. Patenkinus prašymą, šį terminą galima atidėti iki šešių mėnesių, su galimybe vėliau dar kartą jį pratęsti iki šešių mėnesių. ECB ar atitinkamas NCB gali sutikti atidėti pirmąjį duomenų teikimo terminą pareiškėjui, reprezentatyviam atskaitingajam agentui, jei mano, kad toks delsimas yra pagrįstas. Be to, jei reprezentatyvus atskaitingasis agentas neturi teiktinų duomenų arba turi tik duomenis, kurių ECB ir NCB nelaiko reprezentatyviais pirmąją duomenų teikimo dieną, NCB gali šiam atskaitingajam agentui netaikyti pirmojo duomenų teikimo termino. Tokią išimtį gali suteikti tik NCB, veikdamas kartu su ECB, jei ECB ir NCB laiko prašymą pagrįstu, ir tai nekelia grėsmės teikiamų duomenų imties reprezentatyvumui.

4.   PFĮ, parinkti kaip papildomi atskaitingieji agentai pagal 2 straipsnio 6 dalį, duomenis pirmą kartą pateikia pagal šį reglamentą NCB papildomam atskaitingajam agentui pagal 2 straipsnio 6 dalį nurodytą dieną.

11 straipsnis

Periodinės peržiūros sąlyga

ECB peržiūri šio reglamento veikimą praėjus 12 mėnesių nuo pirmojo duomenų pateikimo ir pateikia apie tai ataskaitą. Vadovaudamasis ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, ECB gali padidinti arba sumažinti atskaitingųjų agentų skaičių ir (arba) statistinės atskaitomybės reikalavimus. Po šios pirminės peržiūros, reguliarus faktinės atskaitingosios visumos atnaujinimas vykdomas kas antri metai.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. atskaitingiesiems agentams leidžiama teikti pinigų rinkos statistiką ECB arba atitinkamam NCB už kai kurias, bet ne už visas atitinkamas dienas. ECB arba atitinkamas NCB gali nurodyti dienas, už kurias reikalaujama teikti duomenis.

13 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. lapkričio 26 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2014 m. lapkričio 14 d. nuomonė (OL C 407, 2014 11 15, p. 1).

(3)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(4)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).

(5)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(6)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(7)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(8)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(9)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(10)  2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1569/2007, nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB (OL L 340, 2007 12 22, p. 66).

(11)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(12)  2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/35/ES dėl akcinių bendrovių jungimo (OL L 110, 2011 4 29, p. 1).

(13)  1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 82/891/EEB pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL L 378, 1982 12 31, p. 47).


I PRIEDAS

Su užtikrintais sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) ar atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia duomenis apie visas atpirkimo sutartis ir sandorius, sudarytus jų pagrindu, įskaitant trišalius atpirkimo sandorius eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiami kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo prekybos dienos), kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir kitos pinigų finansų įstaigos (PFĮ), kiti finansų tarpininkai (KFT), draudimo bendrovės, pensijų fondai, valdžios sektorius ar centriniai bankai investicijų tikslais, taip pat ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1.

Sandoriais pagrįstų duomenų (1), kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:

Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio identifikatorius

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu.

Sandorio identifikatorius yra unikalus bet kokiam sandoriui, apie kurį duomenys teikiami konkrečią ataskaitinę dieną bet kurio pinigų rinkos segmento atveju.

Ataskaitinė data

Data, kurią duomenys pateikiami ECB ar NCB.

 

Elektroninė laiko žyma

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Atitiktinės šalies kodas

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama atskaitingojo agento atitiktinė šalis sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atžvilgiu.

Jei sandoriai sudaromi per pagrindinę atsiskaitymo šalį (PAŠ), būtina nurodyti PAŠ juridinio asmens identifikatorių (JAI).

Jei sandoriai sudaromi su ne finansų bendrovėmis, KFT, draudimo bendrovėmis, pensijų fondais, valdžios sektoriumi ir centriniais bankais, taip pat kai sudaromi bet kurie kiti sandoriai, apie kuriuos teikiami duomenys, nenurodant atitiktinės šalies JAI, būtina nurodyti atitiktinės šalies klasę.

Atitiktinės šalies kodo Nr.

Požymis, nurodantis perduodamo atskiros atitiktinės šalies kodo tipą.

Naudotinas bet kokiomis aplinkybėmis. Nurodomas atskiros atitiktinės šalies kodas.

Atitiktinės šalies buvimo vieta

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atskiros atitiktinės šalies kodas nenurodytas. Kitais atvejais neprivaloma.

Nominali sandorio vertė

Pirminė pasiskolinta ar paskolinta suma.

 

Nominali įkaito vertė

Vertybinio popieriaus, įkeisto įkaitu, nominali vertė.

Išskyrus trišalius atpirkimo sandorius ir bet kuruos kitus sandorius, kuriuose įkeistas vertybinis popierius nėra identifikuojamas vieningu tarptautiniu vertybinių popierių identifikavimo numeriu (ISIN).

Prekybos diena

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį.

 

Atsiskaitymo diena

Pirkimo diena, t. y. diena, kurią paskolos davėjas privalo sumokėti grynuosius pinigus paskolos gavėjui, o paskolos gavėjas privalo perleisti įkaitą paskolos davėjui.

Atviro pagrindo atpirkimo sandorių atveju, tai yra diena, kurią pratęsiamas terminas (net jei grynųjų pinigų mainai nevyksta).

Termino diena

Atpirkimo diena, t. y. diena, kurią paskolos gavėjas privalo grąžinti grynuosius pinigus paskolos davėjui.

Atviro pagrindo atpirkimo sandorių atveju, tai yra diena, kurią turi būti grąžinta pagrindinė paskolos dalis ir palūkanos, jei sandorio terminas toliau nepratęsiamas.

Sandorio žyma

Grynųjų pinigų skolinimasis atpirkimo sandorių atveju ar grynųjų pinigų skolinimas atvirkštinių atpirkimo sandorių atveju.

 

Įkaito ISIN

Finansų rinkų išleistiems vertybiniams popieriams priskirtas ISIN, kurį sudaro 12 raidinių skaitmeninių simbolių, unikaliai identifikuojančių vertybinį popierių (kaip apibrėžta ISO 6166).

Turi būti pateiktas, išskyrus trišalius atpirkimo sandorius ir bet kuruos kitus atpirkimo sandorius, kuriuose įkeisti vertybiniai popieriai nėra identifikuojami vieningu ISIN.

Įkaito tipas

Naudojamas turto klasei, įkeistai įkaitu, identifikuoti, jei atskiras ISIN nenurodytas.

Turi būti nurodytas visada, išskyrus atvejus, kai atskiras ISIN nenurodytas.

Speciali įkaita žyma

Naudojama visiems atpirkimo sandoriams, sudarytiems pateikus bendrąjį įkaitą, ir sandoriams, sudarytiems pateikus specialųjį įkaitą, identifikuoti. Laukas neprivalomas; duomenis reikia pateikti tik tada, jei atskaitingasis agentas gali tai padaryti.

Šio lauko duomenų teikti neprivaloma.

Sandorio palūkanų norma

palūkanų norma, išreikšta pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę, kuria buvo sudarytas atpirkimo sandoris, ir kuria atsilyginama už paskolintus grynuosius pinigus.

 

Įkaito įvertinimas mažesne nei rinkos verte

Rizikos valdymo priemonė, taikoma pagrindiniam įkaitui, pagal kurią to pagrindinio įkaito vertė apskaičiuojama kaip turto rinkos vertė, sumažinta tam tikra procentine išraiška (įvertinimas mažesne nei rinkos verte). Duomenų teikimo tikslais, įkaito įvertinimas mažesne nei rinkos verte apskaičiuojamas iš 100 atimant paskolintų (pasiskolintų) grynųjų pinigų ir rinkos vertės santykį, įskaitant įkeisto įkaito sukauptas palūkanas.

Šio lauko duomenis teikti reikalaujama tik apie sandorius su vienu įkaitu.

Trišalio agento atitiktinės šalies kodas

Trišalio agento atitiktinės šalies kodo identifikatorius.

Turi būti pateiktas trišalių atpirkimo sandorių atveju.

Trišalio agento kodo Nr.

Požymis, nurodantis perduodamo atskiros atitiktinės šalies kodo tipą.

Naudotinas visais atvejais, kai nurodomas atskiro trišalio agento kodas.

Naudos gavėjas, kai sandoriai sudaromi per PAŠ

 

 

2.   Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis didmeninėms remiantis Bazelio III PLTR sistema (2).

3.   Išimtys

Duomenų nereikėtų teikti apie grupės vidaus sandorius.


(1)  Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami adresu: www.ecb.int.

(2)  Žr. „Bazelis III: padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis ir likvidumo rizikos stebėsenos priemonės“, p. 23–27, pateikiama Tarptautinių atsiskaitymų banko interneto puslapyje adresu: www.bis.org.


II PRIEDAS

Su neužtikrintais sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

1.

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia:

a)

duomenis apie visas paskolas, pasitelkiant toliau esančioje lentelėje apibrėžtas priemones eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiamos kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo prekybos dienos), kurias atskaitingasis agentas gauna iš kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ), kitų finansų tarpininkų (KFT), draudimo bendrovių, pensijų fondų, valdžios sektoriaus ar centrinių bankų investicijų tikslais, taip pat ne finansų bendrovių, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.

b)

duomenis apie visas paskolas, suteiktas kitoms kredito įstaigoms, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiamos kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo prekybos dienos), pasitelkiant neužtikrintus indėlius ar iš kredito įstaigų emitenčių įsigyjant komercinius vekselius, indėlių sertifikatus, kintamos palūkanų normos obligacijas ir kitus skolos vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų.

2.

Šioje lentelėje pateikiamas detalus standartinis priemonių kategorijų aprašas, taikomas sandoriams, kurių duomenis atskaitingieji agentai privalo teikti ECB. Jei atskaitingieji agentai privalo teikti sandorių duomenis savo NCB, atitinkamas NCB turėtų perkelti šiuos priemonių kategorijų nacionaliniu lygmeniu aprašus pagal šį Reglamentą.

Priemonės tipas

Aprašas

Indėliai (Deposits)

Neužtikrinti indėliai, už kuriuos skaičiuojamos palūkanos, išperkami iš anksto pranešus ar kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų; šiuos indėlius priima (skolindamasis) arba pateikia atskaitingasis agentas.

Indėlio sertifikatas (Certificate of deposit)

PFĮ išleista terminuota skolos priemonė, suteikianti jos turėtojui teisę į konkrečią fiksuotą palūkanų normą apibrėžtu fiksuotu laikotarpiu, neviršijančiu vienerių metų.

Komercinis vekselis (Commercial paper)

Neužtikrinta arba emitento įkaitu paremta skolos priemonė, kurios išpirkimo terminas neviršija vienerių metų; už šios priemones skaičiuojamos palūkanos arba priemonės yra diskontuotos.

Kintamos palūkanų normos obligacija (Floating rate note)

Skolos priemonė, kurios periodiniai palūkanų mokėjimai apskaičiuojami pagal vertę, t. y. nustatant pagrindinę atskaitinę palūkanų normą, pavyzdžiui, Euribor iš anksto nustatytomis dienomis, vadinamomis nustatymo dienomis, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų.

Padengiamosios priemonės (Puttable instruments)

Skolos priemonė, suteikianti emitentui galimybę ją padengti, t. y. galimybę anksčiau kreiptis į emitentą dėl grąžinimo, kai pirmojo pasinaudojimo diena ar įspėjimo laikotarpis neviršija vienerių metų nuo išleidimo dienos.

Išpirktinos priemonės (Callable instruments)

Skolos priemonė, suteikianti emitentui galimybę ją išpirkti, t. y. galimybę priemonę atpirkti anksčiau, kai galutinis grąžinimo terminas neviršija vienerių metų nuo išleidimo dienos.

Kiti trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (Other short-term debt securities)

Nesubordinuotieji vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės priemones, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, kuriuos išleidžia atskaitingieji agentai; šios priemonės paprastai yra perleidžiamosios ir jomis prekiaujama antrinėse rinkose, arba jos užskaitomos rinkoje ir nesuteikia jų turėtojui jokių nuosavybės teisių įstaigos emitentės atžvilgiu. Šis straipsnis apima:

a)

vertybinius popierius, suteikiančius jų turėtojui besąlygišką teisę gauti fiksuotas ar sutartyje nustatytas pajamas atkarpos mokėjimų ir (arba) nurodytos fiksuotos sumos forma konkrečią dieną (ar dienas) arba nuo emisijos momentu apibrėžtos dienos;

b)

neperleidžiamas atskaitingųjų agentų išleistas priemones, kurios vėliau tampa perleidžiamomis ir iš naujo priskiriamos „skolos vertybiniams popieriams“.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1.

Sandoriais pagrįstų duomenų (1), kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:

Duomenų aprašas

Apibrėžtis

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio identifikatorius (Transaction identifier)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu.

Sandorio identifikatorius yra unikalus bet kokiam sandoriui, apie kurį duomenys teikiami konkrečią ataskaitinę dieną bet kurio pinigų rinkos segmento atveju.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Data, kurią duomenys pateikiami ECB ar NCB.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Atitiktinės šalies kodas (Counterparty code)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama atskaitingojo agento atitiktinė šalis sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atžvilgiu.

Jei sandoriai sudaromi per pagrindinę atsiskaitymo šalį (PAŠ), būtina nurodyti PAŠ juridinio asmens identifikatorių (JAI).

Jei sandoriai sudaromi su ne finansų bendrovėmis, KFT, draudimo bendrovėmis, pensijų fondais, valdžios sektoriumi ir centriniais bankais, taip pat kai sudaromi bet kurie kiti sandoriai, apie kuriuos teikiami duomenys, nenurodant atitiktinės šalies JAI, būtina nurodyti atitiktinės šalies klasę.

Atitiktinės šalies kodo Nr. (Counterparty code ID)

Požymis, nurodantis perduodamo atskiros atitiktinės šalies kodo tipą.

Naudotinas bet kokiomis aplinkybėmis. Nurodomas atskiros atitiktinės šalies kodas.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atskiros atitiktinės šalies kodas nenurodytas. Kitais atvejais neprivaloma.

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį, apie kurį teikiami duomenys.

 

Atsiskaitymo diena (Settlement date)

Diena, kurią paskolos davėjas paskolina grynuosius pinigus paskolos gavėjui ar kurią įvykdomas skolos priemonės pirkimas.

Išperkamų sąskaitą ir kitų neužtikrintų pasiskolinamų ar skolinamų sumų, išperkamų iš anksto pranešus, atveju, diena, kurią indėlis pratęsiamas (t. y. kai indėlis būtų buvęs grąžintas, jei jis būtų buvęs išpirktas (nepratęstas)).

Išpirkimo data (Maturity date)

Diena, kurią paskolos gavėjas privalo grąžinti grynuosius pinigus paskolos davėjui, arba diena, kurią sueina skolos vertybinio popieriaus išpirkimo terminas ir jį būtina grąžinti.

Išperkamų priemonių atveju būtina nurodyti galutinę išpirkimo datą. Padengiamų priemonių atveju būtina nurodyti pirmąją dieną, kai galima pasinaudoti padengimo galimybe. Išperkamų sąskaitą ir kitų neužtikrintų pasiskolinamų ar skolinamų sumų, išperkamų iš anksto pranešus, atveju, diena, kurią priemonę galima išpirkti.

Pirmojo išpirkimo (padengimo) diena (First call/put date)

Pirmoji diena, kai galima pasinaudoti išpirkimo (padengimo) galimybe.

Turi būti pateikta tik apie išperkamas (padengiamas) priemones, kurioms nustatyta pirmojo išpirkimo (padengimo) pasirinkimo diena.

Įspėjimo apie išpirkimą (padengimą) laikotarpis (Call/put notice period)

Išperkamų (padengiamų) priemonių atveju, kalendorinių dienų, prieš kurias galimybę turintis asmuo privalo įspėti priemonės turėtoją (emitentą) iki pasinaudojimo galimybe dienos, skaičius. Indėlių, išperkamų iš anksto įspėjus, atveju, kalendorinių dienų, prieš kurias indėlio turėtojas privalo įspėti paskolos gavėją iki indėlio išpirkimo dienos, skaičius.

Turi būti pateiktas tik apie išperkamas (padengiamas) priemones, kuriems nustatytas įspėjimo laikotarpis, taip pat apie išperkamus indėlius, įspėjus prieš iš anksto sutartą terminą.

Išpirkimas (padengimas) (Call/put)

Žyma, rodanti, ar priemonei taikoma išpirkimo (padengimo) galimybė.

 

Sandorio žyma (Transaction sign)

Sandorio žyma rodo, ar grynieji pinigai, nurodyt ties nominalia sandorio verte, yra pasiskolinti ar paskolinti.

 

Nominali sandorio vertė (Transaction nominal amount)

Grynųjų pinigų suma, skolinama ar pasiskolina indėlio forma. Skolos vertybinių popierių atveju tai yra nominali išleidžiamo (įsigyjamo) vertybinio popieriaus vertė.

 

Sandorio kaina (Transaction price)

Vertybinio popieriaus išleidimo kaina, t. y. procentinis pradinių grynųjų pajamų įplaukų ir nominalios vertės santykis.

Turi būti pateikta kaip 100 neužtikrintų indėlių atveju.

Priemonės tipas (Instrument type)

Naudojamas nustatant priemonę, kuria skolinamasi ar skolinama, pavyzdžiui, neužtikrintais indėliais, kitomis neužtikrintomis trumpalaikėmis fiksuotos palūkanų normos skolos priemonėmis, kitomis neužtikrintomis trumpalaikėmis kintamos palūkanų normos priemonėmis, turtu užtikrintais komerciniais vekseliais ir pan.

 

Palūkanų normos tipas (Type of rate)

Turi būti naudojamas nustatant, ar priemonei taikoma fiksuota ar kintama palūkanų norma.

 

Sandorio palūkanų norma (Deal rate)

Palūkanų norma (reiškiama pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę), kuria pateiktas indėlis, ir kuria atsilyginama už paskolintą grynųjų pinigų sumą. Skolos priemonių atveju tai yra galiojanti palūkanų norma (reiškiama pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę), kuria priemonė buvo išleista (įsigyta).

Turi būti pateikta tik apie fiksuotos palūkanų normos priemones.

Atskaitinė palūkanų norma (Reference rate)

Pagrindinė atskaitinė palūkanų norma, pagal kurią apskaičiuojami periodiniai palūkanų mokėjimai.

Turi būti pateikta tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Kurso skirtumas (Spread)

Bazinių taškų, pridedamų prie (jei teigiama) ar atskaičiuojamų nuo (jei neigiama) pagrindinės atskaitinės palūkanų normos skaičius, norint apskaičiuoti faktinę palūkanų normą, taikytiną konkrečiu laikotarpiu.

Turi būti pateikta tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

2.   Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis didmeninėms remiantis Bazelio III PLTR sistema.

3.   Išimtys

Duomenų apie grupės vidaus sandorius teikti nereikia.


(1)  Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami adresu: www.ecb.int.


III PRIEDAS

Su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) turėtų teikti:

a)

duomenis apie visus užsienio valiutos keitimo apsikeitimo sandorius, kuriais eurai yra perkami ar parduodami neatidėliotinai už užsienio valiutą ir perparduodami ar perperkami dieną ateityje už iš anksto sutartą užsienio valiutos keitimo išankstinę palūkanų normą, kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir kitos pinigų finansų įstaigos (PFĮ), kiti finansų tarpininkai (KFT), draudimo bendrovės, pensijų fondai, valdžios sektorius ar centriniai bankai investicijų tikslais, taip pat ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą;

b)

duomenis apie vienos nakties indeksų apsikeitimo sandorius (VNIAS) eurais, kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir kitos pinigų finansų įstaigos (PFĮ), kiti finansų tarpininkai (KFT), draudimo bendrovės, pensijų fondai, valdžios sektorius ar centriniai bankai investicijų tikslais, taip pat ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1.

Sandoriais pagrįstų duomenų (1) apie užsienio valiutos keitimo apsikeitimo sandorius, kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:

Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio identifikatorius (Transaction identifier)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu.

Sandorio identifikatorius yra unikalus bet kokiam sandoriui, apie kurį duomenys teikiami konkrečią ataskaitinę dieną bet kurio pinigų rinkos segmento atveju.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Data, kurią duomenys pateikiami ECB ar NCB.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Atitiktinės šalies kodas (Counterparty code)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama atskaitingojo agento atitiktinė šalis sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atžvilgiu.

Jei sandoriai sudaromi per pagrindinę atsiskaitymo šalį (PAŠ), būtina nurodyti PAŠ juridinio asmens identifikatorių (JAI).

Jei sandoriai sudaromi su ne finansų bendrovėmis, KFT, draudimo bendrovėmis, pensijų fondais, valdžios sektoriumi ir centriniais bankais, taip pat kai sudaromi bet kurie kiti sandoriai, apie kuriuos teikiami duomenys, nenurodant atitiktinės šalies JAI, būtina nurodyti atitiktinės šalies klasę.

Atitiktinės šalies kodo Nr. (Counterparty code ID)

Požymis, nurodantis perduodamo atskiros atitiktinės šalies kodo tipą.

Naudotinas bet kokiomis aplinkybėmis. Nurodomas atskiros atitiktinės šalies kodas.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atskiros atitiktinės šalies kodas nenurodytas. Kitais atvejais neprivaloma.

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį, apie kurį teikiami duomenys.

 

Neatidėliotino įskaitymo diena (Spot value date)

Diena, kai viena šalis parduoda kitai šaliai nustatyto sumą nustatyta valiuta mainais už sutartos sumos nustatyta skirtinga užsienio valiuta mokėjimą, remiantis sutarta užsienio valiutos keitimo norma, vadinama neatidėliotina užsienio valiutos keitimo norma.

 

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Diena, kurią pasibaigia užsienio valiutos keitimo apsikeitimo sandoris, o užsienio valiuta, parduota neatidėliotino įskaitymo dieną, atperkama.

 

Sandorio ženklas (Transaction sign)

Naudojamas nustatant, ar suma eurais, nurodoma ties nominalia sandorio verte, perkama ar parduodama neatidėliotino įskaitymo dieną.

Šis ženklas turėtų nurodyti euro įskaitymą, t. y. ar euro perkamas ar parduodamas neatidėliotino įskaitymo dieną.

Sandorio nominali vertė (Transaction nominal amount)

euro suma, perkama ar parduodama neatidėliotino įskaitymo dieną.

 

Užsienio valiutos kodas (Foreign currency code)

Tarptautinis trijų skaitmenų TSO valiutos, perkamos ar parduodamos už euro, kodas.

 

Užsienio valiutos keitimo neatidėliotinas kursas (Foreign exchange spot rate)

euro ir užsienio valiutos keitimo kursas, taikomas neatidėliotinai užsienio valiutos keitimo apsikeitimo sandorio daliai.

 

Užsienio valiutos keitimo išankstiniai taškai (Foreign exchange forward points)

Neatidėliotino užsienio valiutos keitimo kurso ir užsienio valiutos išankstinio keitimo kurso skirtumas, reiškiamas baziniais taškais, nurodomais pagal galiojančias užsienio valiutos poros rinkos taisykles.

 

Naudos gavėjas, kai sandoriai sudaromi per PAŠ (Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs)

 

 

2.

Sandoriais pagrįstų duomenų apie VNIAS sandorius, kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas

Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio identifikatorius (Transaction identifier)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu.

Sandorio identifikatorius yra unikalus bet kokiam sandoriui, apie kurį duomenys teikiami konkrečią ataskaitinę dieną bet kurio pinigų rinkos segmento atveju.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Data, kai duomenys pateikiami ECB arba NCB.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

Neprivaloma.

Atitiktinės šalies kodas (Counterparty code)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama atskaitingojo agento atitiktinė šalis sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atžvilgiu.

Jei sandoriai sudaromi per pagrindinę atsiskaitymo šalį (PAŠ), būtina nurodyti PAŠ JAI.

Jei sandoriai sudaromi su ne finansų bendrovėmis, KFT, draudimo bendrovėmis, pensijų fondais, valdžios sektoriumi ir centriniais bankais, taip pat kai sudaromi bet kurie kiti sandoriai, apie kuriuos teikiami duomenys, nenurodant atitiktinės šalies JAI, būtina nurodyti atitiktinės šalies klasę.

Atitiktinės šalies kodo Nr. (Counterparty code ID)

Požymis, nurodantis perduodamo atskiros atitiktinės šalies kodo tipą.

Naudotinas bet kokiomis aplinkybėmis. Nurodomas atskiros atitiktinės šalies kodas.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

ISO šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atskiros atitiktinės šalies kodas nenurodytas. Kitais atvejais neprivaloma.

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį.

 

Pradžios diena (Start date)

Diena, kurią apskaičiuojama vienos nakties periodinė kintama palūkanų norma.

 

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Paskutinė diena per terminą, kuriuo skaičiuojama sudėtinė vienos nakties palūkanų norma.

 

Fiksuota palūkanų norma (Fixed interest rate)

Fiksuota palūkanų norma, pagal kurią apskaičiuojama NVIAS išmoka.

 

Sandorio žyma (Transaction sign)

Žyma, rodanti, ar atskaitingasis agentas sumokėjo ar gavo fiksuotą palūkanų normą

 

Sandorio nominali vertė (Transaction nominal amount)

Nominali VNIAS vertė.

 

3.   Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis didmeninėms remiantis Bazelio III PLTR sistema.

4.   Išimtys

Duomenų apie grupės vidaus sandorius teikti nereikia.


(1)  Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami adresu: www.ecb.int.


IV PRIEDAS

Būtinieji standartai, kuriuos turi taikyti faktinė atskaitingoji visuma

Kad laikytųsi Europos Centrinio Banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimus, atskaitingieji agentai turi vykdyti šiuos būtinuosius standartus.

1.

Būtieji perdavimo standartai:

i)

duomenys turi būti teikiami laiku ir laikantis ECB ir atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) nustatytų terminų;

ii)

statistinių ataskaitų forma ir formatas turi atitikti ECB ir atitinkamo NCB nustatytus techninius atskaitomybės reikalavimus;

iii)

atskaitingasis agentas ECB ir atitinkamam NCB turi pateikti vieno arba daugiau asmenų kontaktinius duomenis;

iv)

turi būti laikomasi duomenų perdavimo ECB ir atitinkamam NCB techninių specifikacijų.

2.

Būtinieji tikslumo standartai:

i)

statistinė informacija turi būti teisinga;

ii)

atskaitingieji agentai turi sugebėti pateikti informaciją apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų;

iii)

statistinė informacija turi būti išsami, joje negali būti nuolatinių ir struktūrinių spragų; esamos spragos turi būti pripažintos, paaiškintos ECB ir atitinkamam NCB ir, jei taikytina, kuo greičiau užpildytos;

iv)

atskaitingieji agentai turi vadovautis ECB ir atitinkamo NCB nustatytais techninio duomenų perdavimo matmenimis, skaičių apvalinimo metodika ir dešimtainiais skaitmenimis.

3.

Būtinieji sąvokų atitikties standartai:

i)

statistinė informacija turi atitikti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas;

ii)

jeigu nukrypstama nuo šių apibrėžčių ir klasifikacijų, atskaitingieji agentai turi reguliariai stebėti skirtumą tarp naudojamos ir šiame reglamente nustatytos priemonės ir nustatyti jo dydį;

iii)

atskaitingieji agentai turi sugebėti paaiškinti perduotų duomenų trūkius lyginant su ankstesnių laikotarpių skaičiais.

4.

Būtinieji pataisymų standartai:

Turi būti laikomasi ECB ir atitinkamo NCB nustatytos pataisymų tvarkos ir procedūrų. Pataisymai, kurie skiriasi nuo įprastų pataisymų, turi būti pateikti kartu su aiškinamuoju raštu.


Top