EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1254

2014 m. liepos 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais Tekstas svarbus EEE

OJ L 337, 25.11.2014, p. 27–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1254/oj

25.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/27


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1254/2014

2014 m. liepos 11 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2010/30/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotuosius aktus dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo. Deleguotieji aktai turi būti priimami, kai gaminių energijos taupymo potencialas didelis, jų veiksmingumo lygiai vykdant lygiavertes funkcijas labai skiriasi ir kai politinių tikslų jokiais kitais Sąjungos teisės aktais ar savireguliacija nesitikima pasiekti greičiai ir pigiau nei privalomaisiais reikalavimais;

(2)

Komisija įvertino gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių techninius, aplinkosaugos ir ekonominius aspektus. Atlikus įvertinimą paaiškėjo, kad gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių suvartojama energija sudaro didelę buitinei įrangai reikalingos energijos dalį Sąjungoje. Nors minėtų gaminių energijos vartojimo efektyvumas jau padidintas, tačiau tokių įrenginių suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti. Atlikus įvertinimą taip pat patvirtinta, kad veiksmingumo lygiai labai skiriasi ir kad politinių tikslų nebūtų galima pasiekti nei savireguliacija, nei savanoriškais susitarimais;

(3)

šis reglamentas neturėtų būti taikomas vėdinimo įrenginiams, kurių elektrinė įėjimo galia mažesnė nei 30 W kiekvienam oro srautui. Šių įrenginių paskirtis yra labai įvairi, jie daugiausia veikia su pertraukomis ir turi tik papildomą funkciją, pavyzdžiui, vonios kambariuose. Jeigu minėtiems vėdinimo įrenginiams būtų taikomi šie reikalavimai, susidarytų didelė su rinkos priežiūra susijusi administracinė našta, nes tokių įrenginių pardavimo apimtis didelė, o jų energijos taupymo potencialas mažas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad jų funkcijos yra panašios į kitų vėdinimo įrenginių, peržiūrint šį reglamentą turėtų būti panašiai apsvarstyta galimybė juos įtraukti į reglamento taikymo sritį. Ženklinimo reikalavimų nereikėtų taikyti negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiams, nes tuos gaminius renkasi planuotojai ir architektai, ir jie iš esmės nepriklauso nuo vartotojų elgesio ir rinkos veikimo. Vėdinimo įrenginiams, specialiai suprojektuotiems veikti avariniu atveju ar susidarius išskirtinėms ar pavojingoms aplinkybėms, šis reglamentas taip pat turėtų būti netaikomas, nes jie yra naudojami retai ir trumpai. Nustatant šias išimtis taip pat paaiškinama, kad šis reglamentas netaikomas ir daugiafunkciniams įrenginiams, kurie daugiausiai skirti šildyti ar vėsinti, taip pat virtuvės gartraukiams. Turėtų būti nustatytos suderintos nuostatos dėl gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių ženklinimo ir standartinės gaminio informacijos, susijusios su savituoju suvartojamos energijos kiekiu, kad gamintojai turėtų paskatų didinti tų įrenginių energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir būtų prisidėta prie bendros rinkos veikimo;

(4)

gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio garso galios lygis vartotojams gali būti svarbus aspektas, todėl jis turėtų būti nurodomas etiketėje;

(5)

bendras šio reglamento ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 1253/2014 (2) poveikis turėtų būti bendras sutaupytos energijos kiekio padidėjimas nuo 1 300 PJ (45 %) iki 4 130 PJ 2025 m.;

(6)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gauta taikant patikimus, tikslius ir pakartojamus matavimo metodus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus (jei tokių yra), kuriuos priėmė Europos standartizacijos įstaigos pagal procedūras, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 (3);

(7)

šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi etiketės formos ir joje pateikiamos informacijos turinio, taip pat techninių dokumentų ir gaminio vardinių parametrų lentelės reikalavimai. Kadangi internete galutiniams naudotojams pateikiama informacija tampa vis svarbesnė, taip pat turėtų būti nustatyti reikalavimai, kokią informaciją pateikti vėdinimo įrenginius parduodant nuotolinės prekybos būdu ir jų reklamoje bei techninėje reklaminėje medžiagoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiams, kurie:

a)

yra vienkrypčiai (oras ištraukiamas arba tiekiamas), o jų elektrinė įėjimo galia yra mažesnė nei 30 W;

b)

yra specialiai skirti veikti tik potencialiai sprogioje aplinkoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/9/EB (4);

c)

yra specialiai skirti veikti tik avariniu atveju trumpą laiką ir atitinka pagrindinius reikalavimus, taikomus statiniams gaisrinės saugos atžvilgiu kilus gaisrui, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 (5);

d)

yra specialiai skirti veikti tik:

i)

kai varomo oro temperatūra yra aukštesnė kaip 100 °C;

ii)

kai ventiliatoriaus variklio (jei jis yra už oro srauto ribų) aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 65 °C;

iii)

kai varomo oro temperatūra arba variklio (jei jis yra už oro srauto ribų) aplinkos temperatūra yra žemesnė kaip – 40 °C;

iv)

kai maitinimo įtampa yra didesnė kaip 1 000 V AC arba 1 500 V DC;

v)

nuodingoje, stipriai korozinėje arba degioje aplinkoje ar aplinkoje, kurioje yra abrazyvinių medžiagų;

e)

yra įrenginiai, kuriuose įmontuotas šilumokaitis arba šilumos siurblys šilumos atgavimui, arba kurie turi galimybę šilumos atgavimo sistemą papildyti šilumos perdavimu arba ištraukimu, išskyrus šilumos perdavimą, skirtą apsaugai nuo šalčio arba atitirpinimui;

f)

priskiriami Komisijos reglamente (ES) Nr. 65/2014 (6) apibrėžtiems gartraukiams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   vėdinimo įrenginys– elektra varomas prietaisas, turintis bent vieną rotorių, vieną variklį ir korpusą ir skirtas panaudotam orui pakeisti lauko oru pastate ar pastato dalyje;

2.   gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys– vėdinimo įrenginys, kurio:

a)

didžiausias srautas neviršija 250 m3/h;

b)

didžiausias srautas yra 250–1 000 m3/h ir gamintojas nurodo, kad jis skirtas išskirtinai gyvenamosioms patalpoms vėdinti;

3.   didžiausias srautas– nustatytas didžiausias vėdinimo įrenginio oro tūrio srautas, kuris gali būti pasiektas integruotomis ar atskirai pridėtomis valdymo priemonėmis esant standartinėms oro sąlygoms (20 °C) ir 101 325 Pa, kai įrenginys įmontuotas visas (pvz., su švariais filtrais) ir pagal gamintojo instrukcijas; jei įrenginys su ortakiu, didžiausias srautas susijęs su oro srautu, kai išorinio statinio slėgio skirtumas yra 100 Pa, o jei įrenginys be ortakio – su oro srautu, kai yra mažiausias įmanomas bendro slėgio skirtumas, kurį reikia pasirinkti iš šių verčių: 10 (mažiausia), 20, 50, 100, 150, 200, 250 Pa, priklausomai nuo to, kuri yra lygi išmatuotai slėgio skirtumo vertei arba truputį mažesnė;

4.   vienkryptis vėdinimo įrenginys– vėdinimo įrenginys, sukuriantis oro srautą tik viena kryptimi (iš patalpos į išorę – oro ištraukimas, arba iš išorės į patalpas – oro tiekimas), kai mechaniniu būdu sukurtą oro srautą galima išlyginti natūralaus oro tiekimu arba ištraukimu;

5.   dvikryptis vėdinimo įrenginys– vėdinimo įrenginys, sukuriantis oro srautą tarp patalpos ir išorės, kuriame įrengti ir ištraukimo, ir tiekimo ventiliatoriai;

6.   lygiavertis vėdinimo įrenginio modelis– vėdinimo įrenginys, kurio techninės charakteristikos atitinka taikomus gaminio informacijos reikalavimus, tačiau kurį tas pats gamintojas, įgaliotasis atstovas ar importuotojas pateikė rinkai kaip skirtingą vėdinimo įrenginio modelį.

Papildomos II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginius rinkai tiekiantys tiekėjai užtikrina, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. būtų laikomasi šių reikalavimų:

a)

kiekvienas gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys būtų paženklintas III priede nustatytos formos spausdinta etikete, kurioje pateikta tame priede nurodyta informacija (etiketė turi būti bent įrenginio pakuotėje). Prekiautojams pateikiama kiekvieno gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio modelio III priede nustatytos formos elektroninė etiketė, kurioje pateikta tame priede nurodyta informacija;

b)

būtų pateikta gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priede. Vardinių parametrų lentelė turi būti pateikta bent įrenginio pakuotėje. Prekiautojams ir laisvai prieinamose interneto svetainėse būtų pateikiama kiekvieno gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priede;

c)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami V priede nustatyti techniniai dokumentai;

d)

būtų pateikiamos naudojimo instrukcijos;

e)

bet kokioje gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių tam tikro modelio reklamoje, kurioje atskleidžiama informacija apie energiją arba kainas, būtų nurodoma to modelio klasė pagal savitąjį energijos suvartojimą;

f)

bet kokioje gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių tam tikro modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio klasė pagal savitąjį energijos suvartojimą.

2.   Rinkai tiekiami vienkrypčiai gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiai nuo 2016 m. sausio 1 d. turi būti ženklinami III priedo 1 punkte nustatytos formos etikete, o dvikrypčiai gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiai – III priedo 2 punkte nustatytos formos etikete.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekvieno pardavimo vietoje esančio gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio priekinis kraštas arba viršus būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedą tiekėjų pateikta informacija, o tais atvejais, kai tokie pasiūlymai teikiami internetu, taikomos VII priedo nuostatos;

c)

bet kokioje gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių tam tikro modelio reklamoje, kurioje atskleidžiama informacija apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to įrenginio klasę pagal savitąjį energijos suvartojimą;

d)

bet kokioje gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių tam tikro modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio klasė pagal savitąjį energijos suvartojimą ir pateikiamos tiekėjo pateiktos naudojimo instrukcijos.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Kad būtų galima pateikti 3 ir 4 straipsniuose nurodytą informaciją, klasė pagal savitąjį energijos suvartojimą nustatoma vadovaujantis II priede pateikta lentele. Savitasis energijos suvartojimas, metinis suvartojamos elektros energijos kiekis, metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis, didžiausia srovė ir garso galios lygis nustatomi vadovaujantis VIII priede nustatytais matavimo ir skaičiavimo metodais, atsižvelgiant į pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, vertindamos vėdinimo įrenginio atitiktį, taiko IX priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ir pateikia peržiūros rezultatus konsultacijų forumui.

Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinama galimybė išplėsti šio reglamento taikymo sritį ir į ją įtraukti kitus vėdinimo įrenginius, visų pirma negyvenamųjų patalpų įrenginius, kurių bendra elektrinė įėjimo galia mažesnė nei 30 W, taip pat savitojo energijos suvartojimo skaičiavimai ir pagal paklausą valdomų vienkrypčių bei dvikrypčių vėdinimo įrenginių klasės.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  2014 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES)Nr. 1253/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vėdinimo įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 8).

(3)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(4)  1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 1).

(5)  2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011 4 4, p. 5).

(6)  2013 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 29, 2014 1 31, p. 1).


I PRIEDAS

II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

1)   savitasis energijos suvartojimas (SEC) (išreikštas kWh/(m2.a))– koeficientas, kuriuo išreiškiamas energijos kiekis, suvartojamas vienam m2 būsto arba pastato šildomo grindų ploto vėdinti, apskaičiuotas gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiams pagal VIII priedą;

2)   garso galios lygis (LWA)– korpuse-skleidžiamas A svertinis garso galios lygis, išreikštas decibelais (dB) atsižvelgiant į vieno pikovato garso galią, perduodamas oru atskaitos oro srautu;

3)   kelių greičių pavara– ventiliatoriaus variklis, kuris gali veikti ne mažiau kaip trimis nustatytais greičiais ir turi nulinį greitį („išjungta“);

4)   tolydžiojo reguliavimo pavara (VSD)– integruotas arba su varikliu ir ventiliatoriumi kaip viena arba atskira sistema veikiantis elektroninis valdiklis, nuolat priderinantis varikliui tiekiamą elektrinę galią, kad būtų reguliuojamas srautas;

5)   šilumos atgavimo sistema (HRS)– dvikrypčio vėdinimo įrenginio dalis, turinti šilumokaitį, kurio paskirtis perduoti šilumą iš (užteršto) ištraukiamo oro į (šviežią) įpučiamą orą;

6)   gyvenamųjų patalpų šilumos atgavimo sistemos šiluminis naudingumas (ηt)– tiekiamo oro temperatūros padidėjimo ir ištraukiamo oro temperatūros sumažėjimo santykis (abi temperatūros susijusios su lauko temperatūra), apskaičiuotas, kai šilumos atgavimo sistema veikia sausu oru ir įprastu oru, masės srautas yra proporcingas esant atskaitos oro srautui, vidaus ir lauko temperatūra skiriasi 13 K ir kai nereikia taikyti šilumos prietakos dėl variklio ventiliatoriaus pataisos;

7)   vidinio nuotėkio lygis– prie ortakių matuojama ištraukiamo oro dalis vėdinimo įrenginių, turinčių šiluminę atgavimo sistemą, tiekiamame ore, atsiradusi dėl nuotėkio tarp ištraukiamo ir tiekiamo oro srauto korpuse, kai įrenginys veikia esant atskaitos oro srautui, o bandymas atliekamas esant 100 Pa;

8)   perkeltoji dalis– ištraukiamo oro, kuris sugrąžinamas į regeneracinio šilumokaičio tiekiamą orą, esant atskaitos oro srautui, dalis;

9)   išorinio nuotėkio lygis– per slėgio bandymą iš įrenginio korpuso ištekančio atskaitos oro srauto dalis, kai bandymas atliekamas esant 250 Pa, tiek per žemam, tiek per aukštam slėgiui;

10)   maišymasis– tiesioginė oro srautų recirkuliacija arba cirkuliacija mažu atstumu tarp išpūtimo ir įsiurbimo angų patalpose ir išorėje taip, kad srautai nepadeda veiksmingai vėdinti pastato, kai įrenginys veikia esant atskaitos oro srautui;

11)   maišymosi lygis– ištraukiamo oro srauto dalis, palyginti su visu atskaitos oro srautu, kuri pakartotinai cirkuliuoja tarp išpūtimo ir įsiurbimo angų patalpose ir išorėje ir todėl nepadeda veiksmingai vėdinti pastato, kai įrenginys veikia esant atskaitos oro srautui (apskaičiuotam 1 m atstumu nuo tiekimo į patalpas ortakio), atėmus vidinio nuotėkio lygį;

12)   faktinė įėjimo galia (išreikšta W)– elektrinė įėjimo galia esant atskaitos srautui ir atitinkamam išorinio bendro slėgio skirtumui, kuri apima ventiliatoriaus elektros poreikį, valdiklius (įskaitant nuotolinius valdiklius) ir šilumos siurblį (jeigu jis yra integruotas);

13)   savitoji įėjimo galia (SPI) (išreikšta W/(m3/h))– faktinės įėjimo galios (W) ir atskaitos srauto (m3/h) santykis;

14)   srauto ir slėgio diagrama– vienkrypčio gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio arba dvikrypčio gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio tiekimo dalies srauto (horizontalioji ašis) ir slėgio skirtumo kreivės, kai kiekviena kreivė rodo vieną ventiliatoriaus greitį su bent aštuoniais vienodai nutolusiais bandymo taškais, o kreivių skaičius priklauso nuo to, kiek yra atskirų ventiliatoriaus greičių (vienas, du ar trys), arba tolydžiojo reguliavimo ventiliatoriaus pavaros atveju diagramoje pateikiama bent mažiausio, didžiausio ir tinkamo vidutinio greičio kreivės, kurio vertės per savitosios įėjimo galios bandymą yra artimos atskaitos oro srauto ir slėgio skirtumui;

15)   atskaitos oro srautas (išreikštas m3/s)– srauto ir slėgio diagramos kreivės taško, kuris sutampa su atskaitos tašku arba yra arčiausiai jo, abscisės vertė; įrenginių su ortakiu atskaitos taškas atitinka bent 70 %. didžiausio srauto ir 50 Pa slėgį, o įrenginių be ortakio – mažiausią slėgį. Dvikrypčių vėdinimo įrenginių atskaitos oro tūrio srautu laikomas jo tiekiamo oro išpūtimo angos oro srautas;

16)   valdiklio faktorius (CTRL)– pataisos faktorius savitajam energijos suvartojimui pagal vėdinimo įrenginio valdiklio tipą apskaičiuoti, kaip nurodyta VIII priedo 1 lentelės aprašyme;

17)   valdymo parametras– išmatuojamas parametras arba išmatuojamų parametrų rinkinys, kurie, manoma, rodo vėdinimo paklausą, pavyzdžiui: santykinio drėgnio, anglies dioksido (CO2), lakiųjų organinių junginių ar kitų dujų lygis, žmonių buvimo ar judėjimo nustatymas iš infraraudonosios kūno šilumos arba ultragarso bangų atspindžio, elektriniai signalai, sklindantys, kai žmogus įjungia, išjungia arba reguliuoja šviesą ar įrangą;

18)   rankinis valdiklis– bet kokio tipo valdiklis, veikiantis nenaudojant paklausos valdiklio;

19)   paklausos valdiklis– įmontuotas arba atskirai tiekiamas įtaisas (arba tokių įtaisų komplektas), matuojantis valdymo parametrus ir naudojantis matavimo rezultatus įrenginio srautui ir (arba) ortakių srautams automatiškai reguliuoti;

20)   laikrodinis valdiklis– naudotojo sąsaja su paros laikrodžiu, skirta vėdinimo įrenginio ventiliatoriaus greičiui ir (arba) srautui reguliuoti ir turinti rankiniu būdu keičiamas nuostatas, kuriomis galima nustatyti bent du silpnesnio srauto laikotarpius (kai srautas silpnesnis arba oras iš viso nepučiamas) bent septynioms savaitės dienoms;

21)   pagal paklausą valdomas vėdinimo įrenginys (DCV)– vėdinimo įrenginys, naudojantis paklausos valdiklį;

22)   įrenginys su ortakiu– vėdinimo įrenginys, skirtas per ortakius vėdinti vienai arba kelioms uždaroms pastato erdvėms ir suprojektuotas turėti ortakio jungtis;

23)   įrenginys be ortakio– vieno kambario vėdinimo įrenginys, skirtas vėdinti vienam pastato kambariui ar uždarai patalpai ir nesuprojektuotas turėti ortakio jungčių;

24)   centrinis paklausos valdiklis– vėdinimo įrenginio su ortakiu paklausos valdiklis, nuolat reguliuojantis ventiliatoriaus greitį ir srautą pagal vieną viso vėdinamo pastato arba pastato dalies centrinį jutiklį;

25)   vietinis paklausos valdiklis– vėdinimo įrenginio paklausos valdiklis, nuolat reguliuojantis ventiliatoriaus greitį ir srautus pagal kelis jutiklius (jei vėdinimo įrenginys su ortakiu) ir pagal vieną jutiklį (jei įrenginys be ortakio);

26)   statinis slėgis (psf)– bendras slėgis atėmus ventiliatoriaus dinaminį slėgį;

27)   bendras slėgis (pf)– slėgis, apskaičiuotas nustačius skirtumą tarp stabdymo slėgio ventiliatoriaus oro įtraukimo ir išpūtimo taške;

28)   stabdymo slėgis– slėgis, išmatuotas dujų srauto taške taip, lyg dujos būtų sustabdytos izoentropijos procesu;

29)   dinaminis slėgis– slėgis, apskaičiuotas pagal masės srautą, vidutinį dujų tankį įrenginio įsiurbimo taške ir įrenginio išpūtimo angos skerspjūvio plotą;

30)   rekuperatorius– šilumokaitis be judamųjų dalių, skirtas perduoti šiluminei energijai iš vienos oro srovės į kitą, pvz.: lygiagretaus, kryžminio, priešpriešinio arba mišraus srauto plokštelinis arba vamzdelinis šilumokaitis arba plokštelinis arba vamzdelinis šilumokaitis su garų purškimo funkcija;

31)   regeneracinis šilumokaitis– rotacinis šilumokaitis, kuriame įrengtas sukamasis ratas, skirtas perduoti šiluminei energijai iš vienos oro srovės į kitą, įskaitant medžiagą, leidžiančia perduoti slaptąją šilumą, pavaros mechanizmą, korpusą arba rėmą ir sandariklius, skirtus vienos ar kitos srovės oro aptekėjimui arba nuotėkiui sumažinti; tokių šilumokaičių drėgmės atkūrimo lygis skiriasi priklausomai nuo panaudotų medžiagų;

32)   oro srauto jautrumas slėgio pokyčiams– gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio be ortakio oro srauto jautrumas slėgio pokyčiams yra didžiausio nuokrypio nuo didžiausio gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio + 20 Pa slėgio srauto ir bendro išorės – 20 Pa slėgio skirtumo santykis;

33)   nelaidumas orui iš vidaus arba iš išorės– gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio be ortakio nelaidumas orui iš vidaus arba iš išorės yra srautui (išreikšto m3/h) tarp vidaus ir išorės, kai ventiliatorius (-iai) išjungtas (-i), rodiklis.


II PRIEDAS

Klasės pagal savitąjį energijos suvartojimą

Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių klasės pagal savitąjį energijos suvartojimą (SEC) esant vidutinėms klimato sąlygoms:

1 lentelė

Klasifikacija nuo 2016 m. sausio 1 d.

Klasė pagal SEC

SEC kWh/a.m2

A+ (didžiausias efektyvumas)

SEC < – 42

A

– 42 ≤ SEC < – 34

B

– 34 ≤ SEC < – 26

C

– 26 ≤ SEC < – 23

D

– 23 ≤ SEC < – 20

E

– 20 ≤ SEC < – 10

F

– 10 ≤ SEC < 0

G (mažiausias efektyvumas)

0 ≤ SEC


III PRIEDAS

Etiketė

1.

Po 2016 m. sausio 1 d. parduodamų vienkrypčių vėdinimo įrenginių etiketė:

Image

Etiketėje pateikiama tokia informacija:

I

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II

tiekėjo modelio žymuo;

III

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. Energijos vartojimo efektyvumas nurodytas vidutinio klimato sąlygoms;

IV

garso galios lygis (LWA) (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

V

didžiausias srautas (m3/h), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir rodyklė, simbolizuojanti vienkryptį vėdinimo įrenginį;

2.

Po 2016 m. sausio 1 d. parduodamų dvikrypčių vėdinimo įrenginių etiketė:

Image

Etiketėje pateikiama tokia informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. Energijos vartojimo efektyvumas nurodytas vidutinio klimato sąlygoms;

IV.

garso galios lygis (LWA) (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

V.

didžiausias srautas (m3/h), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir dvi priešpriešinės rodyklės, simbolizuojančios dvikryptį vėdinimo įrenginį.

3.

Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių etikečių, nurodytų 1 ir 2 punktuose, forma:

Image

Čia:

 

etiketė yra ne mažesnė kaip 75 mm pločio ir 150 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

 

Fonas yra baltos spalvos.

 

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK — (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00–70-X-00: 0 % žydra, 70 % purpurinė, 100 % geltona, 0 % juoda.

 

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą brėžinį):

Image

ES etiketės apvado linija: 3,5 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

Image

ES logotipas: spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energy logotipas: spalva – X-00–00–00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES logotipas ir energijos logotipas. Plotis – 62 mm, aukštis – 12 mm.

Image

Ženklų apvado linija: 1 pt, spalva – 100 % žydra, ilgis – 62 mm.

Image

A+–G skalės:

rodyklė: aukštis – 6 mm, tarpelis – 1 mm –, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Calibri pusjuodis 13 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Klasės pagal savitąjį energijos suvartojimą:

rodyklė: plotis – 17 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juoda;

tekstas: Calibri pusjuodis 18,5 pt, didžiosios raidės, baltas.

„+“ simboliai – Calibri pusjuodis 11 pt, balti, vienoje eilėje.

Image

Garso galios lygis dB:

apvadas: 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

vertė: Calibri pusjuodis 16 pt, 100 % juodas;

„db“ simbolis: Calibri normalus 10 pt, 100 % juoda.

Image

Didžiausias srautas (m3/h):

apvadas: 1,5 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

vertė: Calibri pusjuodis 16 pt, 100 % juodas;

„m3/h“ simbolis. Calibri pusjuodis 16 pt, 100 % juodas;

viena arba dvi rodyklės:

kiekvienos plotis – 10 mm, kiekvienos aukštis – 10 mm.

spalva – 100 % žydra.

Image

Energija:

tekstas: Calibri normalus 6 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Laikotarpis:

tekstas: Calibri pusjuodis, 8 pt.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 62 × 10 mm plote.


IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

Informacija 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytoje gyvenamųjų patalpų vardinių parametrų lentelėje pateikiama toliau nustatyta tvarka ir įtraukiama į gaminio brošiūrą ar kitokią kartu su gaminiu pateikiamą medžiagą:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo – paprastai raidinis skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikrą gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

c)

savitasis energijos suvartojimas (SEC) (išreikštas kWh/(m2.a) kiekvienai atitinkamai klimato zonai ir SEC klasė;

d)

deklaruota tipologija pagal šio reglamento 2 straipsnį (vienkryptis ar dvikryptis vėdinimo įrenginys);

e)

įmontuotos ar numatytos įmontuoti pavaros tipas (kelių greičių pavara ar tolydžiojo reguliavimo pavara);

f)

šilumos atgavimo sistema (rekuperacinė, regeneracinė arba jokios);

g)

šilumos atgavimo šiluminis naudingumas (% arba „netaikoma“, jei gaminyje šilumos atgavimo sistemos nėra);

h)

didžiausias srautas (m3/h);

i)

ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia, įskaitant bet kokią variklinę valdymo įrangą, esant didžiausiam srautui (W);

j)

garso galios lygis (LWA), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

k)

atskaitos srautas m3/s;

l)

atskaitos slėgio skirtumas Pa;

m)

savitoji įėjimo galia (SPI) W/(m3/h);

n)

valdiklio faktorius ir valdymo tipologija pagal susijusias VIII priedo 1 lentelėje pateiktas apibrėžtis ir klases;

o)

deklaruotas dvikrypčių vėdinimo įrenginių didžiausias vidinio ir išorinio nuotėkio lygis (%) arba perkeltoji dalis (tik regeneraciniams šilumokaičiams) ir vienkrypčių vėdinimo įrenginių su ortakiu išorinio nuotėkio lygis (%);

p)

dvikrypčių vėdinimo įrenginių su ortakiais, nesuprojektuotų turėti ortakio jungties oro tiekimo ar oro ištraukimo pusėje, oro maišymosi lygis;

q)

jei gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiai skirti naudoti su filtrais, – vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo padėtis ir aprašymas, įskaitant tekstą, kaip svarbu reguliariai keisti filtrą, kad įrenginys gerai veiktų ir efektyviai vartotų energiją.

r)

vienkryptėms vėdinimo sistemoms skirtos instrukcijos, kaip fasade montuoti reguliuojamo tiekimo arba šalinimo groteles natūralaus oro tiekimui arba ištraukimui;

s)

interneto adresas, kuriuo galima rasti surinkimo ir išardymo instrukcijas;

t)

(tik įrenginių be ortakio) oro srauto jautrumas slėgio pokyčiams esant + 20 Pa ir – 20 Pa;

u)

(tik įrenginių be ortakio) nelaidumas orui iš vidaus arba iš išorės m3/h;

v)

metinis suvartojamos elektros energijos (AEC) kiekis (išreikštas elektros kWh/a);

w)

metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis (AHS) (išreikštas pirminės energijos kWh/a) kiekvieno klimato tipo sąlygomis (vidutinis, šiltas, šaltas).


V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus techninius dokumentus sudaro bent toliau išvardyti duomenys:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

tiekėjo modelio žymuo – paprastai raidinis skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikrą gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

c)

jei reikia, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei reikia, kiti taikyti skaičiavimo metodai, matavimo standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

jei reikia, techniniai matavimo parametrai, nustatyti pagal VIII priedą:

g)

bendrieji matmenys;

h)

gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio tipo specifikacija;

i)

II priede apibrėžta modelio klasė pagal savitąjį energijos suvartojimą;

j)

savitasis energijos suvartojimas (SEC) kiekvienai atitinkamai klimato zonai;

k)

garso galios lygis (LWA);

l)

pagal VIII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

Po šių pirmiau išvardytų duomenų tiekėjai gali pateikti papildomos informacijos.


VI PRIEDAS

Informacija, pateiktina, kai galutiniai naudotojai negali apžiūrėti siūlomo gaminio kitaip nei internete

1.

Kai galutiniai naudotojai negali apžiūrėti siūlomo gaminio kitaip nei internete, toliau nurodyta tvarka pateikiama tokia informacija:

a)

II priede apibrėžta modelio klasė pagal savitąjį energijos suvartojimą;

b)

savitasis energijos suvartojimas (SEC) (išreikštas kWh/(m2.a) kiekvienai atitinkamai klimato zonai;

c)

didžiausias srautas (išreikštas m3/h);

d)

garso galios lygis (LWA) dB (A), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

2.

Jeigu pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir tvarka turi atitikti IV priedo nuostatas.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VII PRIEDAS

Informacija, pateiktina, kai gaminiai parduodami, nuomojami arba nuomojami išperkamąja nuoma internete

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   rodinio mechanizmas– bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)   įdėtinis rodinys– vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)   jutiklinis ekranas– į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)   alternatyvusis tekstas– vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad gaminio vardinių parametrų lentelė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymėta įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.


VIII PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.

Savitasis energijos suvartojimas (SEC) apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

Formula

čia:

—    SEC – savitasis energijos suvartojimas vienam m2 būsto arba pastato šildomo grindų ploto vėdinti [kWh/m2.a],

—    ta – metinis veikimo valandų skaičius [h/a],

—    pef – elektros gamybos ir paskirstymo pirminės energijos koeficientas [-],

—    qnet – grynoji oro apykaitos sparta vienam m2 šildomo grindų ploto [m3/h.m2],

—    MISC – jungtinis bendrasis tipologinis rodiklis, sudarytas iš efektyvaus vėdinimo, ortakių nuotėkio ir papildomos infiltracijos rodiklių [-],

—    CTRL – vėdinimo valdiklio faktorius [-],

—    x – eksponentė, kuria atsižvelgiama į šiluminės energijos ir sutaupytos elektros energijos netiesiškumą pagal variklio ir pavaros charakteristikas [-],

—    SPI – savitoji įėjimo galia [kW/(m3/h)],

—    th – visos šildymo sezono valandos [h],

—    ΔΤh – vidutinis vidaus ir išorės temperatūrų (19 °C) skirtumas šildymo sezonu, atėmus 3K pataisą (padidėjusi temperatūra dėl saulės šilumos ir vidaus veiksnių) [K],

—    ηh – vidutinis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas [-],

—    cair – savitoji oro šiluminė talpa esant pastoviam slėgiui ir tankiui [kWh/(m3 K)],

—    qref – atskaitos natūralaus oro apykaitos sparta vienam m2 šildomo grindų ploto [m3/h.m2],

—    ηt – šilumos atgavimo sistemos šiluminis naudingumas [-],

—    Qdefr – atšildymui reikalingas metinis šildymo energijos kiekis vienam m2 šildomo grindų ploto [kWh/m2.a], naudojant kintamą elektrinį varžinį kaitinimą.

Formula,

čia:

—    tdefr – atšildymo laikotarpio, t. y. kai išorės temperatūra yra žemesnė nei – 4 °C, trukmė [h/a] ir

—    ΔΤdefr – vidutinis išorės temperatūros ir – 4 °C temperatūros skirtumas (K) atšildymo laikotarpiu.

Qdefr taikomas tik dvikrypčiams įrenginiams su rekuperatoriumi; vienkrypčiams įrenginiams arba įrenginiams su regeneraciniais šilumokaičiais taikoma Qdefr = 0.

SPI ir ηt – vertės, gautos atliekant bandymus ir taikant skaičiavimo metodus.

Kiti parametrai ir jų numatytosios vertės pateikti 1 lentelėje. Savitasis energijos suvartojimas ženklinimo klasėms skaičiuojamas remiantis vidutinio klimato sąlygomis.

2.

Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis 100 m2 grindų ploto (AEC) (išreikštas kWh/m2.a elektros energijos per metus) ir metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis (AHS) (t. y. per metus sutaupytos suvartojamos šildymo energijos kiekis, išreikštas degalų didžiausiuoju šilumingumu per metus – kWh/a), apskaičiuojami kiekvieno klimato tipo sąlygomis (vidutinio, šilto, šalto), kaip aprašyta toliau, naudojant 1 punkte pateiktas apibrėžtis ir 1 lentelėje pateiktas numatytąsias vertes:

Formula;

Formula.

1 lentelė

SEC skaičiavimo parametrai

bendroji tipologija

MISC

Vėdinimo įrenginiai su ortakiais

1,1

Vėdinimo įrenginiai be ortakių

1,21

vėdinimo valdymas

CTRL

Rankinis valdiklis (ne pagal paklausą valdomas vėdinimo įrenginys)

1

Laikrodinis valdiklis (ne pagal paklausą valdomas vėdinimo įrenginys)

0,95

Centrinis paklausos valdiklis

0,85

Vietinis paklausos valdiklis

0,65

varikis ir pavara

x vertė

įjungta/išjungta ir vieno greičio

1

dviejų greičių

1,2

trijų greičių

1,5

įvairių greičių

2

Klimatas

th

(h)

ΔΤh

(K)

tdefr

(h)

ΔΤdefr

(K)

Qdefr  (1)

(kWh/a.m2)

Šaltas

6 552

14,5

1 003

5,2

5,82

Vidutinis

5 112

9,5

168

2,4

0,45

Šiltas

4 392

5

Numatytosios vertės

vertė

savitoji oro šiluminė talpa, cair (kWh/m3)

0,000344

grynojo vėdinimo poreikis vienam m2 šildomo grindų ploto, qnet (m3/h.m2)

1,3

atskaitos natūralaus oro apykaitos sparta vienam m2 šildomo grindų ploto, qref (m3/h.m2)

2,2

metinis veikimo valandų skaičius, ta (h)

8 760

elektros gamybos ir paskirstymo pirminės energijos koeficientas, pef

2,5

energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, ηh

75 %


(1)  Atšildymas taikomas tik dvikrypčiams įrenginiams su rekuperatoriumi ir apskaičiuojamas pagal formulę: Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. vienkrypčiams įrenginiams arba įrenginiams su regeneraciniais šilumokaičiais taikoma Qdefr  = 0


IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi II priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių valdžios institucijos išbando vieną gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginį. Jeigu išmatuotos vertės arba pagal išmatuotas vertes apskaičiuotos vertės neatitinka gamintojo pagal 3 straipsnį nurodytų verčių, pritaikius 1 lentelėje pateiktas leidžiamąsias nuokrypas, atliekami kitų trijų įrenginių matavimai.

Jeigu tų įrenginių išmatuotų verčių aritmetinis vidurkis, pritaikius 1 lentelėje pateiktas leidžiamąsias nuokrypas, neatitinka reikalavimų, laikoma, kad modelis ir visi kiti lygiaverčiai modeliai neatitinka II priedo reikalavimų.

Valstybių narių valdžios institucijos per mėnesį po sprendimo dėl modelio neatitikties priėmimo pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai bandymų rezultatus ir kitą susijusią informaciją.

Valstybių narių valdžios institucijos taiko VIII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

1 lentelė

Parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

SPI

Išmatuota vertė turi būti ne daugiau kaip 1,07 karto didesnė nei didžiausia deklaruota vertė.

Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių šiluminis naudingumas

Išmatuota vertė turi būti ne mažiau kaip 0,93 karto didesnė nei mažiausia deklaruota vertė.

Garso galios lygis

Išmatuota vertė turi būti ne didesnė nei didžiausia deklaruota vertė pridėjus 2 dB.

Šiame priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybės narės institucijų išmatuotų parametrų patikra, ir tiekėjas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų nustatydamas vertes techniniuose dokumentuose. Gaminio etiketėje arba (elektroninėje) vardinių parametrų lentelėje pateiktos vertės ir klasės tiekėjui negali būti palankesnės, nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.


Top