EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1030

2014 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1030/2014, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su vienoda verčių, kurios naudojamos pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms nustatyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, atskleidimo forma ir data Tekstas svarbus EEE

OJ L 284, 30.9.2014, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; panaikino 32021R1018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1030/oj

30.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1030/2014

2014 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su vienoda verčių, kurios naudojamos pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms nustatyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, atskleidimo forma ir data

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 441 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant padėti užtikrinti bendrą atskleidimo ir skaidrumo nuoseklumą pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų (G-SII) nustatymo proceso metu, reikalaujama, kad tos institucijos viešai atskleistų to proceso metu naudojamų rodiklių vertes;

(2)

institucijų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (2) 131 straipsnį nustatytų kaip G-SII, naudojamuose atskleidimo šablonuose reikėtų atsižvelgti į tarptautinius standartus, visų pirma Bazelio bankų priežiūros komiteto nustatytus standartus;

(3)

siekiant užtikrinti surinktos informacijos nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų nustatyti tokią ataskaitinę datą, kuri sutaptų su įstaigos ankstesnių finansinių metų pabaigos duomenimis arba bet kokia kita su jos atitinkama institucija sutarta data;

(4)

norint palengvinti viešą prieigą prie atskleidžiamos informacijos ir atsižvelgiant į tai, kad nustatymo procesui vykdyti reikia visų valstybių narių duomenų, Europos bankininkystės institucija (EBI) turėtų surinkti kiekvienos įstaigos informaciją ir ją paskelbti savo svetainėje;

(5)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(6)

EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vienoda informacijos teikimo forma

G-SII užpildo šio reglamento priede pateiktą šabloną elektronine forma, paskelbta Europos bankininkystės institucijos (EBI) svetainėje. Naudodamos tą šabloną G-SII viešai atskleidžia rodiklių, naudotų įstaigų balui nustatyti pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnyje nurodytą nustatymo metodiką, vertes.

G-SII nėra įpareigotos viešai atskleisti papildomų duomenų ir papildomų rodiklių.

2 straipsnis

Atskleidimo data

G-SII viešai atskleidžia 1 straipsnyje nurodytą finansinių metų pabaigos informaciją ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos.

Atitinkamos institucijos gali leisti įstaigoms, kurių finansiniai metai baigiasi birželio 30 d., pranešti rodiklių vertes, grindžiamas jų būkle gruodžio 31 d. Bet kuriuo atveju informacija atskleidžiama ne vėliau kaip liepos 31 d.

3 straipsnis

Atskleidimo vieta

Įstaigos gali viešai atskleisti šio reglamento priede pateiktame šablone nurodytų rodiklių vertes tokia priemone, kokia jos nusprendžia atskleisti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje reikalaujamą informaciją pagal to reglamento 434 straipsnį.

Jeigu atskleistinos rodiklių vertės nėra įtrauktos į pirmoje pastraipoje minimą priemonę, G-SII pateikia tiesioginę nuorodą į įstaigos svetainėje arba priemonėje, kurioje informacija prieinama, pateiktą visiškai atskleistą informaciją.

Kai G-SII tą informaciją atskleidžia, nepagrįstai nedelsdamos atitinkamos institucijos užpildytus šablonus siunčia EBI, kad ji juos centralizuotai skelbtų savo svetainėje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


PRIEDAS

Duomenys, kurių reikia G-SII nustatyti

Bendri bankų duomenys

1 skirsnis. Bendroji informacija

Atsakymas

a.

Bendra nacionalinės priežiūros institucijos pateikta informacija:

 

1)

šalies kodas

 

2)

banko pavadinimas

 

3)

pateikimo data (mmmm-mm-dd)

 

b.

Bendra ataskaitą teikiančios įstaigos pateikta informacija:

 

1)

ataskaitinė data (mmmm-mm-dd)

 

2)

ataskaitose nurodoma valiuta

 

3)

euro perskaičiavimo kursas

 

4)

vienetai, už kuriuos atsiskaitoma

 

5)

apskaitos standartas

 

6)

viešo atskleidimo vieta

 

Dydžio rodiklis

2 skirsnis. Bendra pozicijų suma

Suma

a.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių sandorio šalies pozicija (1 metodas)

 

b.

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių bendroji vertė

 

c.

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių sandorio šalies pozicija

 

d.

Kitas turtas

 

1)

pagal vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius gauti vertybiniai popieriai, kurie pripažįstami kaip turtas

 

e.

Bendra balansinių straipsnių suma (2.a, 2.b, 2.c ir 2.d punktų suma, atėmus 2.d.1 punkto sumą)

 

f.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių galima būsima pozicija (1 metodas)

 

g.

Nebalansinių straipsnių, kuriems pritaikytas 0 % kredito perskaičiavimo koeficientas, nominalioji suma

 

1)

besąlygiškai anuliuojami kredito kortelių įsipareigojimai

 

2)

kiti besąlygiškai anuliuojami įsipareigojimai

 

h.

Nebalansinių straipsnių, kuriems pritaikytas 20 % kredito perskaičiavimo koeficientas, nominalioji suma

 

i.

Nebalansinių straipsnių, kuriems pritaikytas 50 % kredito perskaičiavimo koeficientas, nominalioji suma

 

j.

Nebalansinių straipsnių, kuriems pritaikytas 100 % kredito perskaičiavimo koeficientas, nominalioji suma

 

k.

Bendra nebalansinių straipsnių suma (2.f, 2.g ir 2.h–2.j punktų suma, atėmus iš 0,9 padaugintą 2.g.1 ir 2.g.2 punktų sumą)

 

l.

Apskaitos, o ne rizika grindžiamo reguliavimo tikslais konsoliduojami subjektai:

 

1)

balansinis turtas

 

2)

išvestinių finansinių priemonių sandorių galima būsima pozicija

 

3)

besąlygiškai anuliuojami įsipareigojimai

 

4)

kiti nebalansiniai įsipareigojimai

 

5)

investicijų į konsoliduotus subjektus vertė

 

m.

Reguliuojamasis koregavimas

 

n.

Papildomi duomenys:

 

1)

sumos, gautinos už pinigines užtikrinimo priemones, suteiktas pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius

 

2)

grynoji kredito išvestinių finansinių priemonių nominalioji suma

 

3)

2.l punkte nurodytų subjektų grynoji kredito išvestinių finansinių priemonių nominalioji suma

 

4)

2.l punkte nurodytų subjektų balansinės ir nebalansinės tarpusavio pozicijos

 

5)

2.l punkte nurodytų subjektų balansinės ir nebalansinės pozicijos rizika grindžiamo reguliavimo tikslais konsoliduojamų subjektų atžvilgiu

 

6)

rizika grindžiamo reguliavimo tikslais konsoliduojamų subjektų balansinės ir nebalansinės pozicijos 2.l punkte nurodytų subjektų atžvilgiu

 

7)

bendra pozicijų suma, skirta sverto koeficientui apskaičiuoti (pagal 2014 m. sausio mėn. apibrėžtį)

 

o.

Bendras pozicijų rodiklis (2.e, 2.k, 2.l.1, 2.l.2 punktų suma, iš 0,1 padauginta 2.l.3 ir 2.l.4 punktų suma, atėmus 2.l.5 ir 2.m punktų sumą)

 

Tarpusavio sąsajų rodikliai

3 skirsnis. Finansų sistemos vidaus turtas

Suma

a.

Kitose finansų įstaigose laikomos ar joms paskolintos lėšos

 

1)

indėlių sertifikatai

 

b.

Nepanaudotos paskirtos kredito linijos, kuriomis gali naudotis kitos finansų įstaigos

 

c.

Turimi kitų finansų įstaigų išleisti vertybiniai popieriai:

 

1)

užtikrinti skolos vertybiniai popieriai

 

2)

didesnio prioriteto neužtikrinti skolos vertybiniai popieriai

 

3)

subordinuotieji skolos vertybiniai popieriai

 

4)

komerciniai vekseliai

 

5)

akcijos (įskaitant paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų nominaliąją vertę ir perviršį)

 

6)

trumpųjų pozicijų, susijusių su specialiomis turimomis akcijomis, įtrauktomis į 3.c.5 punktą, užskaita

 

d.

Grynoji teigiama dabartinė vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių su kitomis finansų įstaigomis pozicija

 

e.

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės su kitomis finansų įstaigomis, turinčios grynąją teigiamą tikrąją vertę:

 

1)

grynoji teigiama tikroji vertė (įskaitant turimas užtikrinimo priemones, jeigu jos įtrauktos į pagrindinį užskaitos sandorį)

 

2)

galima būsima pozicija

 

f.

Finansų sistemos vidaus turto rodiklis (3.a, 3.b–3.c.5, 3.d, 3.e.1 ir 3.e.2 punktų suma, atėmus 3.c.6 punkto sumą))

 


4 skirsnis. Finansų sistemos vidaus įsipareigojimai

Suma

a.

Depozitoriumo įstaigoms mokėtini indėliai

 

b.

Ne depozitoriumo finansų įstaigoms mokėtini indėliai

 

c.

Iš kitų finansų įstaigų gautos nepanaudotos paskirtos kredito linijos

 

d.

Grynoji neigiama dabartinė vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių su kitomis finansų įstaigomis pozicija

 

e.

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės su kitomis finansų įstaigomis, turinčios grynąją neigiamą tikrąją vertę:

 

1)

grynoji neigiama tikroji vertė (įskaitant turimas užtikrinimo priemones, jeigu jos įtrauktos į pagrindinį užskaitos sandorį)

 

2)

galima būsima pozicija

 

f.

Papildomi duomenys

 

1)

iš kitų finansų įstaigų pasiskolintos lėšos

 

2)

indėlių, įtrauktų į 4.a ir 4.b punktus, sertifikatai

 

g.

Finansų sistemos vidaus įsipareigojimų rodiklis (4.a–4.e.2 punktų suma)

 


5 skirsnis. Išleisti vertybiniai popieriai

Suma

a.

Užtikrinti skolos vertybiniai popieriai

 

b.

Didesnio prioriteto neužtikrinti skolos vertybiniai popieriai

 

c.

Subordinuotieji skolos vertybiniai popieriai

 

d.

Komerciniai vekseliai

 

e.

Indėlių sertifikatai

 

f.

Bendras nuosavas kapitalas

 

g.

Privilegijuotosios akcijos ir visos kitos subordinuotojo finansavimo formos, neįtrauktos į 5.c punktą

 

h.

Papildomi duomenys

 

1)

Nuosavybės vertybinių popierių, kurių rinkos kaina nežinoma, apskaitinė vertė

 

i.

Išleistų vertybinių popierių rodiklis (5.a–5.g punktų suma)

 

Pakeičiamumo/Finansų įstaigų infrastruktūros rodikliai

6 skirsnis. Ataskaitiniais metais atlikti mokėjimai (išskyrus grupės vidaus mokėjimus)

Pranešta

Suma nurodyta valiuta

Suma

a.

Australijos doleris

AUD

 

 

b.

Brazilijos realas

BRL

 

 

c.

Kanados doleris

CAD

 

 

d.

Šveicarijos frankas

CHF

 

 

e.

Kinijos juanis

CNY

 

 

f.

euro

EUR

 

 

g.

Britanijos svaras sterlingų

GBP

 

 

h.

Honkongo doleris

HKD

 

 

i.

Indijos rupija

INR

 

 

j.

Japonijos jena

JPY

 

 

k.

Švedijos krona

SEK

 

 

l.

JAV doleris

USD

 

 

m.

Papildomi duomenys

1)

Meksikos pesas

MXN

 

 

2)

Naujosios Zelandijos doleris

NZD

 

 

3)

Rusijos rublis

RUB

 

 

n.

Mokėjimų veiklos rodiklis (6.a–6.l punktų suma)

 


7 skirsnis. Saugomas turtas

Suma

a.

Saugomo turto rodiklis

 


8 skirsnis. Garantuoti sandoriai skolos ir nuosavybės vertybinių popierių rinkose

Suma

a.

Nuosavybės vertybinių popierių platinimo veikla

 

b.

Skolos priemonių platinimo veikla

 

c.

Platinimo veiklos rodiklis (8.a ir 8.b punktų suma)

 

Sudėtingumo rodikliai

9 skirsnis. Ne biržos išvestinių finansinių priemonių nominalioji suma

Suma

a.

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis

 

b.

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, už kurias atsiskaitoma dvišaliu pagrindu

 

c.

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių rodiklis (9.a ir 9.b punktų suma)

 


10 skirsnis. Prekybos ir parduoti laikomi vertybiniai popieriai

Suma

a.

Prekybai laikomi vertybiniai popieriai

 

b.

Parduoti laikomi vertybiniai popieriai

 

c.

Prekybos ir parduoti laikomi vertybiniai popieriai, kurie atitinka 1 lygio turto apibrėžtį

 

d.

Prekybos ir parduoti laikomi vertybiniai popieriai, kurie atitinka 2 lygio turto apibrėžtį, su sumažinta verte

 

e.

Papildomi duomenys

 

1)

iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai

 

f.

Prekybos ir parduoti laikomų vertybinių popierių rodiklis (10.a ir 10.b punktų suma, atėmus 10.c ir 10.d punktų sumą)

 


11 skirsnis. 3 lygio turtas

Suma

a.

3 lygio turto rodiklis

 

Keliose jurisdikcijose vykdomos veiklos rodikliai

12 skirsnis. Kelioms jurisdikcijoms teikiami reikalavimai

Suma

a.

Užsienio subjektų teikiami reikalavimai galutinės rizikos pagrindu (išskyrus išvestinių finansinių priemonių veiklą)

 

b.

Papildomi duomenys

 

1)

užsienio subjektų teikiami išvestinių finansinių priemonių reikalavimai galutinės rizikos pagrindu

 

c.

Kelioms jurisdikcijoms teikiami reikalavimų rodiklis (12.a punktas)

 


13 skirsnis. Kelioms jurisdikcijoms priklausantys įsipareigojimai

Suma

a.

Užsienio subjektų įsipareigojimai (išskyrus išvestines finansines priemones ir vietos įsipareigojimus vietos valiuta)

 

1)

bet kokie užsienio subjektų įsipareigojimai susijusiems biurams, įtraukti į 13.a punktą

 

b.

Vietos įsipareigojimai vietos valiuta (išskyrus išvestinių finansinių priemonių veiklą)

 

c.

Papildomi duomenys

 

1)

užsienio subjektų išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai galutinės rizikos pagrindu

 

d.

Kelioms jurisdikcijoms priklausančių įsipareigojimų rodikliai (13.a ir 13.b punktų suma, atėmus 13.a.1 punkto sumą)

 

Papildomi rodikliai

14 skirsnis. Pagalbiniai rodikliai

Suma

a.

Iš viso įsipareigojimų

 

b.

Mažmeninis finansavimas

 

c.

Priklausymo nuo didmeninio finansavimo rodiklis (14.a ir 14.b punktų skirtumas, padalintas iš 14.a punkto sumos)

 

d.

Užsienyje gautos grynosios pajamos

 

e.

Iš viso grynųjų pajamų

 

f.

Iš viso bendrųjų pajamų

 

g.

Pagal vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius paskolintų pinigų bendroji vertė ir paskolintų vertybinių popierių bendroji tikroji vertė

 

h.

Pagal vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius pasiskolintų pinigų bendroji vertė ir pasiskolintų vertybinių popierių bendroji tikroji vertė

 

i.

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių bendroji teigiama tikroji vertė

 

j.

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių bendroji neigiama tikroji vertė

 

 

Suma pagal atskirus vienetus

k.

Jurisdikcijų skaičius

 


Top