EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0960

2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 960/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj

12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 960/2014

2014 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimą 2014/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 (2) įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės. Tos priemonės apima dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto apribojimus, susijusių paslaugų teikimo apribojimus ir tam tikrų paslaugų, susijusių su ginklų ir karinės įrangos tiekimu, apribojimus, tam tikrų technologijų tiesioginio ar netiesioginio pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksporto naftos pramonei Rusijoje apribojimus, nustatant išankstinio leidimo reikalavimą, bei apribojimus tam tikroms finansų įstaigoms patekti į kapitalo rinką;

(2)

Europos Sąjungos valstybių ar Vyriausybių vadovai paragino atlikti parengiamąjį darbą, susijusį su tolesnėmis tikslinėmis priemonėmis, kurias reikėtų įgyvendinti, kad būtų galima nedelsiant imtis tolesnių veiksmų;

(3)

atsižvelgdama į padėties sunkumą, Taryba mano, kad tikslinga imtis papildomų ribojamųjų priemonių, reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

(4)

šiomis aplinkybėmis tikslinga taikyti papildomus dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto apribojimus, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 428/2009 (4);

(5)

be to, turėtų būti draudžiama teikti paslaugas, susijusias su giliavandene naftos žvalgyba ir gamyba, naftos žvalgyba ir gamyba Arktyje arba skalūnų naftos projektais;

(6)

siekiant daryti spaudimą Rusijos Vyriausybei taip pat tikslinga taikyti papildomus apribojimus tam tikroms finansų įstaigoms, išskyrus tarptautinį statusą turinčias Rusijoje įsikūrusias įstaigas, įsteigtas pagal tarpvyriausybinius susitarimus su Rusija kaip viena iš akcininkių; apribojimus Rusijoje įsteigtiems gynybos sektoriuje veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, išskyrus tuos, kurie daugiausia vykdo veiklą kosmoso ir branduolinės energetikos pramonėje, ir apribojimus Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurių pagrindinė veikla susijusi su žalios naftos ar naftos produktų pardavimu ar transportavimu, patekti į kapitalo rinką. Finansinėms paslaugoms, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5 straipsnyje nurodytas paslaugas, pavyzdžiui, su indėliais susijusioms paslaugoms, mokėjimo paslaugoms, draudimo paslaugoms, paskoloms iš institucijų, nurodytų to reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir išvestinėms finansinėms priemonėms, naudojamoms rizikos draudimo tikslais energijos rinkoje, šie apribojimai netaikomi. Paskolos turi būti laikomos naujomis paskolomis, jeigu jos imamos po 2014 m. rugsėjo 12 d.;

(7)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(8)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)   investicinės paslaugos– šios paslaugos ir veikla:

i)

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii)

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii)

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv)

portfelio valdymas,

v)

konsultacijos investicijų klausimais,

vi)

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii)

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii)

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

f)   perleidžiamieji vertybiniai popieriai– šių klasių vertybiniai popieriai, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i)

bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų,

ii)

obligacijos ir kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii)

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius;“

.

2.

Įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedą įtrauktas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas šio reglamento IV priede nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Rusijoje.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, išvardytiems IV priede, tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, išvardytiems IV priede, tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tokioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nustatytais draudimais nedaromas poveikis sutarčių ar susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugsėjo 12 d., vykdymui ir pagalbos, būtinos ES esamų pajėgumų priežiūrai ir saugai, teikimui.

4.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, skirtų aeronautikai ir kosmoso pramonei, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba susijusios techninės pagalbos ir finansinės paramos teikimui ne kariniais tikslais bei nekariniams galutiniams naudotojams, taip pat ES esamų civilinių branduolinių pajėgumų, naudojamų ne kariniais tikslais ar nekariniams galutiniams naudotojams, priežiūrai ir saugai.“

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti šias susijusias paslaugas, reikalingas giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje:

 

i) gręžimo, ii) gręžinių tyrimo, iii) karotažo ir užbaigimo paslaugas, iv) specializuotų plūdriųjų konstrukcijų teikimo paslaugas.

2.   1 dalyje nustatytais draudimais nedaroma poveikio įsipareigojimų pagal sutartį arba bendrąjį susitarimą, sudarytą iki 2014 m. rugsėjo 12 d., arba pagal papildomas sutartis, būtinas tokių sutarčių vykdymui, vykdymui.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas tuo atveju, jeigu atitinkamos paslaugos yra būtinos skubiai įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba sušvelninimui.“

4.

4 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą arba garantiją, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą;“

.

5.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 90 dienų, arba po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 30 dienų, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a)

Rusijoje įsteigta stambi kredito įstaiga ar kita stambi įstaiga, kuri turi aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas ir kurios daugiau nei 50 % akcijų 2014 m. rugpjūčio 1 d. priklauso valstybei arba yra valstybės kontroliuojamos, kaip išvardyta III priede, arba

b)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į III priedą įtrauktam subjektui, arba

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodyto arba į III priede pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 30 dienų, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleido:

a)

Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, daugiausia dalyvaujantis ir pagrindinę veiklą vykdantis kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, kaip išvardyta V priede, išskyrus juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, vykdančius veiklą kosmoso ar branduolinės energetikos pramonėje;

b)

Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų kontroliuoja valstybė ir kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas Rusijos rublių, o ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų gaunama iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo, kaip nurodyta VI priede;

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurio daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a, b arba c punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

3.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai teikti naujas paskolas arba dalyvauti teikiant paskolas ar kreditus, kurių termino diena viršija 30 dienų, bet kokiam iš 1 ar 2 dalyje išvardytų juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų po 2014 m. rugsėjo 12 d., išskyrus paskolas ar kreditus, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra finansuoti nedraudžiamų prekių ir nefinansinių paslaugų importą ar eksportą tarp Sąjungos ir Rusijos, arba paskolas, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių priklauso III priede nurodytam subjektui.“

5a.

11 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

subjektai, nurodyti 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose bei 5 straipsnio 2 dalies d punkte, arba išvardyti III, IV, V ir VI prieduose;“

.

6.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2, 2a, 3a, 4 arba 5 straipsniuose nurodytų draudimų, taip pat veikti kaip 5 straipsnyje nurodytų subjektų pakaitui arba naudotis išimtimis, nurodytomis 5 straipsnio 3 dalyje, siekiant finansuoti 5 straipsnyje nurodytus subjektus.“

7.

Šio reglamento I priedas pridedamas kaip IV priedas.

8.

Šio reglamento II priedas pridedamas kaip V priedas.

9.

Šio reglamento III priedas pridedamas kaip VI priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 54.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(4)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).


I PRIEDAS

„IV PRIEDAS

2a straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

 

JSC Sirius (optinė elektronika, skirta civiliniams ir kariniams tikslams)

 

OJSC Stankoinstrument (mechanikos inžinerija, skirta civiliniams ir kariniams tikslams)

 

OAO JSC Chemcomposite (medžiagos, skirtos civiliniams ir kariniams tikslams)

 

JSC Kalashnikov (šaulių ginklai)

 

JSC Tula Arms Plant (ginklų sistemos)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicija)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (priešlėktuvinės ir prieštankinės sistemos)

 

OAO Almaz Antey (valstybinė įmonė; ginklai, amunicija, moksliniai tyrimai)

 

OAO NPO Bazalt (valstybinė įmonė, ginklų ir amunicijos gamybai skirtos įrangos gamyba)“


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD“


III PRIEDAS

„VI PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

 

„ROSNEFT“

 

„TRANSNEFT“

 

„GAZPROM NEFT““


Top