Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0895

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 895/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 244, 19.8.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/895/oj

19.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 244/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 895/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 58 ir 131 straipsnius,

kadangi:

(1)

formaldehidas, oligomerinis reakcijos su anilinu (techninis MDA) produktas, atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2), taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(2)

arseno rūgštis atitinka 1A kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(3)

bis(2-metoksietil)eteris (diglimas) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(4)

1,2-dichloretanas (EDC) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(5)

2,2′-dichlor-4,4′metilen-dianilinas (MOCA) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(6)

dichromo tri(chromatas) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(7)

stroncio chromatas atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(8)

kalio hidroksioktaoksodicinkatdichromatas atitinka 1A kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(9)

pentacinko chromatas oktahidroksidas atitinka 1A kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(10)

šios cheminės medžiagos yra nustatytos ir įtrauktos į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį. Be to, 2013 m. sausio 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) rekomendacijoje (3), pateiktoje vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsniu, nurodyta, kad jos į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukiamos pirmumo tvarka. Todėl tikslinga tas chemines medžiagas įtraukti į tą priedą;

(11)

N,N-dimetilacetamidas (DMAC) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši medžiaga taip pat buvo nustatyta ir įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2013 m. sausio 17 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad ji į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukta pirmumo tvarka. DMAC būdingos savybės yra panašios į N-metil-2-pirolidono (NMP) būdingas savybes, be to, abi cheminės medžiagos tam tikrais pagrindiniais jų naudojimo atvejais gali būti vertinamos kaip galimos alternatyvos. Šiuo metu cheminei medžiagai NMP pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnį taikoma apribojimų procedūra. Atsižvelgdama į šių dviejų cheminių medžiagų būdingų savybių ir pramoninio naudojimo panašumus ir tam, kad būtų užtikrintas jų abiejų nuoseklus reglamentavimo metodas, Komisija mano, kad tikslinga atidėti sprendimą dėl DMAC įtraukimo į XIV priedą;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede tikslinga nustatyti vėliausias paraiškų pateikimo datas ir pabaigos terminus, minimus to reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto i ir ii papunkčiuose;

(13)

2013 m. sausio 17 d. Agentūros rekomendacijoje kiekvienai cheminei medžiagai, įtrauktai į šio reglamento priedą, buvo nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodytos datos, iki kurių turi būti gautos paraiškos, jei pareiškėjas ketina toliau naudoti cheminę medžiagą arba tiekti ją rinkai tam tikriems naudojimo būdams. Šios datos buvo nustatytos remiantis numatomu laiku, kurio reikėtų autorizacijos paraiškai parengti, atsižvelgiant į turimą informaciją apie įvairias chemines medžiagas ir į informaciją, gautą per viešas konsultacijas, vykdytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalį. Taip pat atsižvelgta į Agentūros galimybes išnagrinėti paraiškas per Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytą laiką, kaip nurodyta to reglamento 58 straipsnio 3 dalyje;

(14)

dėl dichromo tri(chromato), stroncio chromato, kalio hidroksioktaoksodicinkatdichromato ir pentacinko chromato oktahidroksido (visos šios medžiagos yra chromo (VI) junginiai) Agentūra pasiūlė, kad vėliausia paraiškų pateikimo data būtų 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau Komisija mano, kad vėliausia paraiškos pateikimo data turėtų būti 35 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo, kad būtų laikomasi metodo, taikomo septyniems chromo (VI) junginiams, kurie jau įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą (16–22 sąrašo pozicijos);

(15)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje minima data, skirta visoms šio reglamento priede išvardytoms cheminėms medžiagoms, turėtų būti 18 mėnesių vėlesnė už datą, nurodytą to reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje;

(16)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies e punkte kartu su to straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad naudojimo būdų arba naudojimo būdų kategorijų atžvilgiu reikalavimas gauti autorizaciją gali būti netaikomas, jei rizika yra tinkamai valdoma konkrečiais Sąjungos teisės aktais, kuriais nustatomi minimalūs reikalavimai, susiję su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Remiantis turima informacija, tomis nuostatomis pagrįstų išimčių nustatyti nereikėtų;

(17)

remiantis turima informacija, išimčių dėl produktų ir technologinių tyrimų bei plėtros nustatyti nereikėtų;

(18)

remiantis turima informacija, peržiūros laikotarpių dėl tam tikrų naudojimo būdų nustatyti nereikėtų;

(19)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(20)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedo lentelė papildoma šiais įrašais:

Įrašo Nr.

Medžiaga

57 straipsnyje nurodyta (-os) cheminei medžiagai būdinga (-os) savybė (-ės)

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Naudojimo būdai arba jų kategorijos, kuriems netaikomi reikalavimai

Peržiūros laikotarpiai

Galutinis paraiškos pateikimo terminas (1)

Saulėlydžio terminas (2)

„23.

Formaldehidas, oligomerinis reakcijos su anilinu (techninis MDA) produktas

EB Nr.: 500–036–1

CAS Nr.: 25214–70–4

kancerogeninė

(1B kategorija)

2016 m. vasario 22 d.

2017 m. rugpjūčio 22 d.

24.

Arseno rūgštis

EB Nr.: 231–901–9

CAS Nr.: 7778–39–4

kancerogeninė

(1 A kategorija)

2016 m. vasario 22 d.

2017 m. rugpjūčio 22 d.

25.

Bis(2-metoksietil)eteris (diglimas)

EB Nr.: 203–924–4

CAS Nr.: 111–96–6

toksiška reprodukcijai

(1 B kategorija)

2016 m. vasario 22 d.

2017 m. rugpjūčio 22 d.

26.

1,2-dichloretanas (EDC)

EB Nr.: 203–458–1

CAS Nr.: 107–06–2

kancerogeninė

(1 B kategorija)

2016 m. gegužės 22 d.

2017 m. lapkričio 22 d.

27.

2,2′-dichlor-4,4′metilen-dianilinas (MOCA)

EB Nr.: 202–918–9

CAS Nr.: 101–14–4

kancerogeninė

(1 B kategorija)

2016 m. vasario 22 d.

2017 m. lapkričio 22 d.

28.

dichromo tri(chromatas)

EB Nr.: 246–356–2

CAS Nr.: 24613–89–6

kancerogeninė

(1 B kategorija)

2017 m. liepos 22 d.

2019 m. sausio 22 d.

29.

Stroncio chromatas

EB Nr.: 232–142–6

CAS Nr.: 7789–06–2

kancerogeninė

(1 B kategorija)

2017 m. liepos 22 d.

2019 m. sausio 22 d.

30.

Kalio hidroksioktaoksodicinkatdichromatas

EB Nr.: 234–329–8

CAS Nr.: 11103–86–9

kancerogeninė

(1 A kategorija)

2017 m. liepos 22 d.

2019 m. sausio 22 d.

31.

Pentacinko chromatas oktahidroksidas

EB Nr.: 256–418–0

CAS Nr.: 49663–84–5

kancerogeninė

(1 A kategorija)

2017 m. liepos 22 d.

2019 m. sausio 22 d.

—“


(1)  Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii įtraukoje nurodyta data.

(2)  Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i įtraukoje nurodyta data.


Top