EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0889

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 889/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatos, susijusios su reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo ir įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo programų bendrų saugumo reikalavimų pripažinimu Tekstas svarbus EEE

OJ L 243, 15.8.2014, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; netiesiogiai panaikino 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/889/oj

15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 889/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatos, susijusios su reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo ir įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo programų bendrų saugumo reikalavimų pripažinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

tiek muitinės, tiek aviacijos saugumo srityse atitinkamais teisės aktais, visų pirma Reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 300/2008 (2) dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, leidžiama sertifikuoti tam tikras sąlygas ir reikalavimus atitinkančius subjektus, kad būtų užtikrinta patikima tiekimo grandinė ir prie jos prisidedama;

(2)

galiojančiuose muitinės ir aviacijos teisės aktuose numatytas tam tikras pagal atitinkamas programas išduotų sertifikatų pripažinimas, visų pirma atsižvelgiant į saugumo patikrinimus išduodant kiekvieną iš jų. Komisijos reglamento Nr. 2454/93 (3) 14k straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 dalyje numatyta, kad jeigu pareiškėjas, kuris prašo suteikti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) statusą, jau turi reguliuojamo subjekto statusą, laikoma, kad jis atitinka tinkamų saugumo ir saugos standartų kriterijų, taikomą patalpoms, kuriose vykdomai veiklai ekonominių operacijų vykdytojui buvo suteiktas reguliuojamo subjekto statusas. Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010 (4) priedo 6.3.1.2 ir 6.4.1.2 punktuose numatyta, kad atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis nepriklausomas tvirtintojas turėtų atsižvelgti į tai, ar pareiškėjas, kuris prašo suteikti reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusą, turi AEO sertifikatą;

(3)

praktiškas muitinės teisės aktų, kuriais nustatomas AEO statusas, ir aviacijos teisės aktų, kuriais nustatomas reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusas, įgyvendinimas parodė, kad siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą atitinkamų saugumo programų bendrus veiksmus, šiuo metu taikomo abiejų programų tarpusavio pripažinimo nepakanka. Saugumo reikalavimai abiem, tiek aviacijos saugumo reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo, tiek muitinės AEO programoms yra ekvivalentiški tiek, kad būtų galima abi programas toliau derinti;

(4)

tolesnis abiejų programų derinimas vienodo pripažinimo lygmens požiūriu, įskaitant informacijos mainus, reikalingas tam, kad būtų mažinama susijusio ekonomikos sektoriaus ir valdžios institucijų (muitinės ir civilinės aviacijos) administracinė našta, o dabartinis saugumo lygis būtų dar labiau padidintas;

(5)

Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keisti būtina tam, kad būtų atnaujintos nuorodos į galiojančius aviacijos teisės aktus, įtrauktas žinomo siuntėjo statuso pripažinimas, kiek tai susiję su AEO, apibrėžta atitinkamų programų bendrų reikalavimų tarpusavio pripažinimo apimtis ir numatyti būtini muitinės ir aviacijos institucijų informacijos mainai;

(6)

Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1.

14k straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

būti reguliuojamu subjektu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 (5) 3 straipsnyje (reguliuojamas subjektas) ir atitikti Komisijos reglamente (EB) Nr. 185/2010 (6) nustatytus reikalavimus;

(5)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72."

(6)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.“;"

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu aviakompanija yra reguliuojamas subjektas, laikoma, kad tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos, susijusios su vietomis ir operacijomis, kurioms atlikti pareiškėjui suteiktas reguliuojamo subjekto statusas, tokia apimtimi, kiek reguliuojamo subjekto statuso suteikimo sąlygos sutampa su 1 dalyje nustatytomis sąlygomis arba jas atitinka.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu pareiškėjas yra įsteigtas Bendrijos muitų teritorijoje, turi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 3 straipsnyje nurodytą reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusą ir atitinka Reglamente (EB) Nr. 185/2010 nustatytus reikalavimus, laikoma, kad tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos, susijusios su vietomis ir operacijomis, kurioms atlikti pareiškėjui suteiktas reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusas, tokia apimtimi, kiek reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statuso suteikimo sąlygos sutampa su 1 dalyje nustatytomis sąlygomis arba jas atitinka.“

2.

14w straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Išduodančioji muitinės įstaiga nedelsdama sudaro galimybes atitinkamoms už civilinės aviacijos saugumą atsakingoms nacionalinėms institucijoms susipažinti bent jau su šia jos turima informacija, susijusia su įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusu:

a)

AEO sertifikatu – saugumas ir sauga (AEOS), ir AEO sertifikatu – muitinės formalumų supaprastinimas/saugumas ir sauga (AEOF), įskaitant sertifikato turėtojo pavadinimą ir, jei taikoma, jų pakeitimais arba įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso panaikinimu arba sustabdymu ir jų priežastimis;

b)

informacija apie tai, ar konkrečioje susijusioje vietoje lankėsi muitinės pareigūnai, paskutinio vizito data ir vizito tikslu (leidimų išdavimas, pakartotinis vertinimas, stebėsena);

c)

bet kokiu pakartotiniu AEOS ir AEOF sertifikatų vertinimu ir jo rezultatais.

Vėliausiai iki 2015 m. kovo 1 d. nacionalinės muitinės administracijos, pritarus atitinkamai už civilinės aviacijos saugumą atsakingai nacionalinei institucijai, nustato išsamias taisykles, taikomas bet kokiems pirmoje pastraipoje minimos informacijos mainams, vykstantiems nesinaudojant 14x straipsnyje nurodyta elektronine informacijos ir ryšių sistema.

Už civilinės aviacijos saugumą atsakingos nacionalinės institucijos, naudojančios atitinkamą informaciją, ją naudoja tik atitinkamų reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo programų tikslais ir, siekdamos užtikrinti šios informacijos saugumą, įgyvendina deramas technines ir organizacines priemones“.

3.

14x straipsnyje įterpiama ši 2a dalis:

„2a.   Jeigu taikoma, visų pirma kai įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusas laikomas pagrindu patvirtinti arba išduoti leidimus arba suteikti palankesnes sąlygas pagal kitus Sąjungos teisės aktus, leidimas naudotis 14w straipsnio 4 dalies a ir c punktuose nurodyta informacija taip pat gali būti suteiktas atitinkamai už aviacijos saugumą atsakingai nacionalinei institucijai.“

4.

1C priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

15 langelio pavadinimas pakeičiamas taip:

Image

b)

15 langelio pildymo paaiškinimų pavadinimas pakeičiamas taip:

„15.

Muitinės formalumų supaprastinimai arba palankesnės sąlygos, kuriais jau leista naudotis, 14k straipsnio 4 dalyje minimi sertifikatai ir (arba) suteiktas reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusas, kaip nurodyta 14k straipsnio 2 ir 3 dalyse:“;

c)

15 langelio pildymo paaiškinimai pakeičiami taip:

„Jeigu pareiškėjui jau leista naudotis supaprastinimais, nurodoma supaprastinimo rūšis, atitinkama muitinės procedūra ir leidimo numeris.Atitinkama muitinės procedūra nurodoma parenkant raides, naudojamas kaip stulpelių pavadinimai (nuo A iki K) muitinės procedūroms nurodyti 37 priedo I antraštinės dalies B punkto matricoje.

Jeigu taikomos 14k straipsnio 2 ir 3 dalys, nurodomas suteiktas statusas:reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas ir sertifikato numeris.

Jeigu pareiškėjas yra vieno arba kelių 14k straipsnio 4 dalyje minimų sertifikatų turėtojas, nurodoma sertifikato (-ų) rūšis ir numeris.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

(3)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(4)  2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL L 55, 2010 3 5, p. 1).


Top