Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0869

2014 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 dėl naujų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų Tekstas svarbus EEE

OJ L 239, 12.8.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/869/oj

12.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 869/2014

2014 m. rugpjūčio 11 d.

dėl naujų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnį valstybės narės atvėrė tarptautinių keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, teikiamų bet kokių pagal tą pačią direktyvą licencijuotų geležinkelio įmonių, rinką. Teikdamos tarptautines keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas geležinkelio įmonės turi teisę įlaipinti keleivius bet kurioje tarptautinio maršruto stotyje ir išlaipinti juos kitoje stotyje, įskaitant stotis toje pačioje valstybėje narėje;

(2)

vis dėlto tai, kad naudojantis laisva prieiga pradedamos teikti naujos tarptautinės keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, susijusios su tarpiniais sustojimais, neturėtų reikšti vidaus keleivių vežimo paslaugų rinkos atvėrimo; jie turėtų būti vertinami kaip tarptautinę paslaugą papildantys sustojimai. Pagrindinis naujų paslaugų tikslas turėtų būti tarptautiniu maršrutu vykstančių keleivių vežimas. Kompetentingų valdžios institucijų arba suinteresuotų geležinkelio įmonių prašymu Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 4 skirsnyje nurodyta reguliavimo institucija turėtų nustatyti pagrindinį siūlomos naujos paslaugos tikslą;

(3)

tarptautinių keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų rinkos atvėrimas konkurencijai gali turėti įtakos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, teikiamų pagal viešųjų paslaugų sutartis remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 (2), organizavimui ir finansavimui. Pagal Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį valstybės narės gali apriboti rinkos prieigos teisę, jei dėl šios teisės iškiltų pavojus šių viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai. Kompetentingų valdžios institucijų, infrastruktūros valdytojo arba geležinkelio įmonės, vykdančios viešųjų paslaugų sutartį, prašymu reguliavimo institucija turėtų nustatyti, ar siūloma nauja tarptautinė keleivių vežimo geležinkeliu paslauga keltų pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

(4)

siekiant išvengti naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, kuri jau pradėta teikti, pertraukimo ir užtikrinti teisinį tikrumą, kad ši nauja paslauga gali būti teikiama, laikotarpis, per kurį galima teikti prašymą atlikti pagrindinio tikslo įvertinimą ar ekonominės pusiausvyros įvertinimą, turėtų būti ribotas ir susietas su pareiškėjo pranešimo apie norą teikti naują tarptautinę keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą pateikimo laiku. Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų apriboti laiką, per kurį reguliavimo institucija turi atlikti tuos įvertinimus;

(5)

pagrindinio tikslo įvertinimo prašyme turėtų būti pateikta visa reikiama informacija siekiant pagrįsti, kad pagrindinis siūlomos naujos paslaugos tikslas yra kitas nei keleivių vežimas tarp stočių skirtingose valstybėse narėse. Kad šio reikalavimo būtų laikomasi, subjektams, prašantiems atlikti tokį įvertinimą, turėtų būti sudaryta galimybė naudoti standartines reguliavimo institucijų paskelbtas prašymo formas;

(6)

reguliavimo institucija turėtų atlikti kiekybinę ir kokybinę analizę, kad nustatytų siūlomos naujos paslaugos paskirtį vidutiniu laikotarpiu, o ne jos savybes tam tikru momentu. Vertinimo kriterijai turėtų būti nustatyti reguliavimo institucijos patvirtintoje pagrindinio tikslo įvertinimo metodikoje, atsižvelgiant į geležinkelių transporto atitinkamoje valstybėje narėje ypatumus. Neturėtų būti griežtai ar atskirai nuo visų aplinkybių taikoma jokia kiekybinė riba;

(7)

ekonominės pusiausvyros įvertinimo prašyme turėtų būti pateikta visa reikiama informacija, kuri leistų pagrįsti, kad siūloma nauja paslauga kelia pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Laikoma, kad siūloma nauja paslauga kelia pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, jeigu smarkiai pasikeičia viešųjų paslaugų sutarties vertė ir tai reiškia, kad paslaugos, teikiamos pagal tą sutartį konkurencingoje rinkoje, nebebūtų tvarios ir nebegalėtų teikti pagrįstą pelną;

(8)

siūlomos naujos paslaugos poveikio viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai vertinimas turėtų būti pagrįstas objektyviu metodu ir vertinimo kriterijais, nustatytinais reguliavimo institucijos patvirtintoje metodikoje dėl ekonominės pusiausvyros įvertinimo, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės geležinkelių transporto ypatumus. Atliekant ekonominę analizę dėmesys turėtų būti sutelktas į siūlomos naujos paslaugos ekonominį poveikį visai viešųjų paslaugų sutarčiai, įskaitant ypač paveiktas paslaugas, visu jos laikotarpiu. Neturėtų būti griežtai ar atskirai nuo visų aplinkybių taikoma jokia iš anksto nustatyta kiekybinė riba. Be siūlomos naujos paslaugos poveikio viešųjų paslaugų sutarčiai ekonominės analizės reguliavimo institucija taip pat turėtų atsižvelgti į naudą vartotojams trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais;

(9)

galimybė persvarstyti reguliavimo institucijos priimtą sprendimą atsižvelgiant į ekonominės pusiausvyros įvertinimo rezultatus turėtų būti apribota tokiais atvejais, kai yra didelių pasikeitimų, susijusių su nauja paslauga, palyginti su reguliavimo institucijos išanalizuotais duomenimis, arba kai iš esmės skiriasi faktinis ir numatomas poveikis pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamoms paslaugoms. Siekiant naujos paslaugos teikėjui garantuoti minimalų teisinį stabilumą turėtų būti nustatytas tam tikras laikotarpis, kuriuo negali būti prašoma persvarstyti sprendimą;

(10)

nepažeidžiant Direktyvos 2012/34/ES 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto reguliavimo institucijų nepriklausomumo priimant sprendimus principo, reguliavimo institucijos turėtų keistis informacija ir, prireikus, atskirais atvejais turėtų koordinuoti savo principus ir veiksmus, susijusius su pagrindinio tikslo įvertinimu ir ekonominės pusiausvyros įvertinimu, kad būtų išvengta didelių jų vykdymo skirtumų, dėl kurių tarptautinių keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų rinkoje atsirastų netikrumas;

(11)

visoje su pagrindinio tikslo įvertinimu arba ekonominės pusiausvyros įvertinimu susijusioje veikloje reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į neskelbtinos komercinės informacijos, gautos iš su šiais įvertinimais susijusių šalių, konfidencialumą;

(12)

reguliavimo institucijos neprivalo prašyti mokesčio už pagrindinio tikslo įvertinimą ar ekonominės pusiausvyros įvertinimą arba ekonominės pusiausvyros įvertinimo persvarstymą. Vis dėlto valstybės narės gali nuspręsti už reguliavimo institucijų atliktą darbą nustatyti mokestį tokius prašymus įvertinti teikiantiems subjektams šių įvertinimų grynosioms sąnaudoms padengti. Tokiu atveju mokestis turėtų būti nediskriminacinis, pagrįstas ir būti veiksmingai ir skaidriai taikomas visiems prašantiesiems subjektams;

(13)

atsižvelgdamos į suinteresuotųjų šalių konsultacijas ir su kitomis reguliavimo institucijomis pasikeista informacija, reguliavimo institucijos turėtų parengti nuoseklią pagrindinio tikslo įvertinimų, ir, jei tinkama, ekonominės pusiausvyros įvertinimų metodiką. Šios atsakomybės neturėtų varžyti kiti subjektai. Šie įvertinimai turėtų būti grindžiami kiekvieno konkretaus atvejo analize, o ne paprastu iš anksto nustatytų kiekybinių ribų taikymu. Nacionalinės teisės aktuose neturėtų būti nustatyta jokių kiekybinių ribų. Vertinimo metodas turėtų būti parengtas taip, kad atitiktų rinkos pokyčius ir galėtų būti laikui bėgant patikslintas, visų pirma atsižvelgiant į reguliavimo institucijų patirtį;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2012/34/ES 62 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente išdėstoma tvarka ir kriterijai, kurių turi būti laikomasi nustatant:

a)

ar pagrindinis geležinkelio paslaugos tikslas – vežti keleivius tarp stočių skirtingose valstybėse narėse;

b)

ar tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais paslauga kelia pavojų geležinkelių transporto viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai.

1a straipsnis

Taikymo srities išimtys

Šis reglamentas netaikomas įmonių organizuojamoms savo darbuotojų vežimo į darbą ir iš jo paslaugoms, taip pat paslaugoms, už kurias bilietai viešai neparduodami.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)   nauja tarptautinė keleivių vežimo paslauga– tarptautinė keleivių vežimo paslauga, kurią siūloma pradėti teikti rinkoje, arba esminis esamos tarptautinės keleivių vežimo paslaugos pakeitimas – dažnumo padidinimas arba sustojimų pagausinimas;

(2)   pagrindinio tikslo įvertinimas– 5 straipsnyje nurodyto subjekto prašymu reguliavimo institucijos atliekamas vertinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar siūlomos naujos geležinkelių paslaugos pagrindinis tikslas yra vežti keleivius tarp stočių skirtingose valstybėse narėse ar vežti keleivius tarp stočių toje pačioje valstybėje narėje;

(3)   ekonominės pusiausvyros įvertinimas– 10 straipsnyje nurodytų subjektų prašymu reguliavimo institucijos atliekamas vertinimas (taikomas tik tose valstybėse narėse, kurios nusprendė pagal Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį riboti prieigos prie geležinkelių infrastruktūros teisę teikti tarptautines keleivių vežimo geležinkeliais tarp išvykimo vietos ir paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar kelios viešųjų paslaugų sutartys, paslaugas), kuriuo siekiama nustatyti, ar siūloma nauja tarptautinė keleivių vežimo geležinkeliu paslauga kelia pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

(4)   viešųjų paslaugų sutartis– viešųjų paslaugų sutartis, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio i punkte, susijusi su geležinkelių transportu;

(5)   kompetentinga institucija– kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio b punkte;

(6)   grynasis finansinis rezultatas– viešųjų paslaugų sutarties poveikis vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus patirtoms sąnaudoms ir gautoms pajamoms, atsižvelgiant į su tuo susijusias viešųjų paslaugų sutartį vykdančios geležinkelio įmonės pasiliekamas pajamas ir pagrįstą pelną, apskaičiuotus pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 priedo 2 punktą.

3 straipsnis

Pranešimas apie planuojamą naują tarptautinę keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą

1.   Prieš pateikdamas prašymą infrastruktūros valdytojui skirti infrastruktūros pajėgumų pareiškėjas informuoja susijusias reguliavimo institucijas apie savo ketinimus teikti naują tarptautinę keleivių vežimo paslaugą.

2.   Reguliavimo institucijos parengia ir skelbia savo svetainėje standartinę pranešimo formą, kurią turi naudoti pareiškėjai ir kuriose pateikiama ši informacija:

a)

pareiškėjo pavadinimas, adresas, juridinė forma, registracijos numeris (jei tinka),

b)

asmens, atsakingo už užklausas, duomenys ryšiams,

c)

pareiškėjo licencijos ir saugos sertifikato duomenys arba nurodomas procedūros licencijai ar saugos sertifikatui gauti etapas;

d)

išsamus maršrutas, kuriame nurodomos išvykimo ir paskirties stočių bei tarpinių sustojimų vietos ir atstumas tarp jų;

e)

siūlomos naujos tarptautinės keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos planuojama pradžios data;

f)

siūlomos naujos paslaugos tvarkaraštis, dažnumas ir pajėgumas, įskaitant siūlomus išvykimo laikus, tarpinius sustojimus, atvykimo laikus ir jungtis, taip pat bet kokius nukrypimus nuo standartinio tvarkaraščio (abiejų krypčių atžvilgiu), susijusius su paslaugos dažnumu ir sustojimais;

g)

pagrindimas, kad pagrindinis geležinkelio paslaugos tikslas – vežti keleivius tarp stočių skirtingose valstybėse narėse.

3.   Informacija apie planuojamą siūlomos naujos tarptautinės keleivių vežimo geležinkeliu paslaugos teikimą apima bent jau pirmuosius trejus ir, jei įmanoma, pirmuosius penkerius veiklos metus.

4.   Reguliavimo institucija savo svetainėje nedelsdama skelbia pareiškėjo pranešimą, išskyrus bet kokią neskelbtiną komercinę informaciją, ir apie tai praneša 5 arba 10 straipsnyje nurodytiems subjektams.

5.   Pareiškėjas kiekvienu atveju turi pagrįsti, kodėl prašoma neskelbti neskelbtinos komercinės informacijos. Jeigu reguliavimo institucija mano, kad toks pagrindimas yra priimtinas, ji išsaugo tos informacijos konfidencialumą. Priešingu atveju išsaugoti konfidencialumą prašančiam pareiškėjui ji praneša apie savo atsisakymą. Šia procedūra nedaromas poveikis apeliacijos dėl šio sprendimo pateikimo tvarkai, numatytai nacionalinėje teisėje.

6.   Visa standartinėje formoje pareiškėjo teikiama informacija ir patvirtinamieji dokumentai reguliavimo institucijai siunčiami elektroniniu pavidalu.

4 straipsnis

Pagrindinio tikslo įvertinimo arba ekonominės pusiausvyros įvertinimo prašymo pateikimo terminas

1.   5 arba 10 straipsnyje nurodytų subjektų prašymai atitinkamai dėl pagrindinio tikslo įvertinimo arba ekonominės pusiausvyros įvertinimo pateikiami per keturias savaites nuo pareiškėjo pranešimo paskelbimo reguliavimo institucijos svetainėje. Subjektai, turintys teisę pateikti abiejų įvertinimų prašymus, tai gali padaryti tuo pačiu metu.

2.   Jei prašoma atlikti ir pagrindinio tikslo įvertinimą, ir ekonominės pusiausvyros įvertinimą, jie gali būti atliekami tuo pačiu metu. Jei pagrindinio tikslo įvertinimas parodo, kad pagrindinis siūlomos paslaugos tikslas yra kitas nei vežti keleivius tarp stočių skirtingose valstybėse narėse, ir priimamas neigiamas sprendimas, ekonominės pusiausvyros įvertinimas turi būti nutrauktas sprendimu, kuriame daroma nuoroda į šį neigiamą sprendimą dėl siūlomos paslaugos pagrindinio tikslo.

5 straipsnis

Subjektai, turintys teisę prašyti atlikti pagrindinio tikslo įvertinimą

Prašyti atlikti pagrindinio tikslo įvertinimą gali šie subjektai:

a)

kompetentingos institucijos, kurios yra sudariusios viešųjų vežimo geležinkeliais paslaugų teikimo sutartis geografinėje vietovėje, kuriai siūloma nauja paslauga daro poveikį;

b)

bet kuri geležinkelio įmonė, teikianti tarptautines arba vidaus keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas maršrutu (-ais), kuriuo (kuriais) siūloma teikti naują paslaugą, nepriklausomai nuo to, ar komerciniu pagrindu, ar pagal viešųjų paslaugų sutartį.

6 straipsnis

Pagrindinio tikslo įvertinimo prašyme pateiktina informacija

1.   Prašantysis subjektas prašyme pateikia šią informaciją:

a)

prašančiojo subjekto pavadinimą, adresą, juridinę formą, registracijos numerį (jei tinka),

b)

asmens, atsakingo už užklausas, duomenis ryšiams,

c)

prašančiojo subjekto paaiškinimą, kodėl jam yra svarbus sprendimas dėl siūlomos naujos paslaugos ekonominės pusiausvyros;

d)

paaiškinimą, kodėl, prašančiojo subjekto nuomone, pagrindinis siūlomos naujos paslaugos tikslas yra kitas nei vežti keleivius tarp stočių skirtingose valstybėse narėse;

e)

informaciją ir dokumentus, patvirtinančius c ir d dalių paaiškinimus.

2.   Prašantysis subjektas turi pagrįsti kiekvieną prašymą neskelbti neskelbtinos komercinės informacijos. Jeigu reguliavimo institucija mano, kad toks pagrindimas yra priimtinas, ji išsaugo tos informacijos konfidencialumą. Priešingu atveju išsaugoti konfidencialumą prašančiai šaliai ji praneša apie savo atsisakymą. Šia procedūra nedaromas poveikis apeliacijos dėl šio sprendimo pateikimo tvarkai, numatytai nacionalinėje teisėje.

3.   Reguliavimo institucijos savo svetainėse skelbia standartinę formą pagrindinio tikslo įvertinimo prašymui pateikti, kurią turi naudoti prašantieji subjektai.

4.   Visa standartiniame prašyme teikiama informacija ir bet kokie patvirtinamieji dokumentai reguliavimo institucijai siunčiami elektroniniu pavidalu.

7 straipsnis

Pagrindinio tikslo įvertinimo atlikimo tvarka

1.   Reguliavimo institucija išnagrinėja prašančiojo subjekto pateiktą prašymą.

2.   Jeigu reguliavimo institucija mano, kad prašantysis subjektas su prašymu nepateikė visos informacijos, ji gali prašyti pateikti papildomos informacijos per tris savaites nuo prašymo gavimo. Jeigu prašantysis subjektas atsako į šį prašymą pateikti papildomos informacijos, tačiau jo atsakymas vis dar neišsamus, prašančioji institucija gali antrą kartą prašyti pateikti papildomos informacijos per tris savaites nuo atsakymo į pirmąjį prašymą pateikti papildomos informacijos gavimo. Atsakydamas į prašymus pateikti papildomos informacijos prašantysis subjektas pateikia tokią informaciją per reguliavimo institucijos nustatytą pagrįstą laikotarpį, kaip nustatyta Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 8 dalyje. Jeigu prašantysis subjektas nepateikia tokios informacijos per reguliavimo institucijos nustatytą laikotarpį, prašymas atmetamas.

3.   Reguliavimo institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos. Jei pateikta informacija yra neaiški, ji gali nustatyti dar vieną terminą paaiškinimams pateikti.

4.   Jeigu prašymas negali būti pagrįstas pagal 6 straipsnio 1 dalies d punktą, jis atmetamas.

5.   Reguliavimo institucija priima sprendimą ne vėliau kaip per šešias savaites nuo visos reikiamos informacijos gavimo.

8 straipsnis

Pagrindinio tikslo įvertinimo vertinimo kriterijai

1.   Reguliavimo institucija tikrina pasiūlytos naujos paslaugos pagrindinį tikslą. Ji atlieka kokybinę ir kiekybinę analizę, kurioje atsižvelgiama į numatomą paslaugos teikimo raidą, taip pat į numatomus rinkos sąlygų pokyčius pareiškėjo pranešime aptariamu laikotarpiu.

2.   Vertinimo proceso metu, be informacijos, pateiktos standartinėje pranešimo formoje, reguliavimo institucija visų pirma atsižvelgia į šiuos kriterijus:

a)

pareiškėjo numatomas su tarptautinių keleivių vežimu susijusios apyvartos ir apimties dalis, palyginti su vidaus keleivių vežimu susijusia apyvarta ir apimtimi valstybėje narėje, kurioje įsteigta reguliavimo institucija;

b)

su siūloma nauja paslauga susijusius atstumus skirtingose valstybėse narėse ir sustojimų vietas;

c)

naujos paslaugos reikalingumą keleiviams;

d)

pareiškėjo rinkodaros strategiją;

e)

naujai paslaugai teikti naudojamų riedmenų pobūdį.

3.   Reguliavimo institucija gali nustatyti ir taikyti ribas, išreikštas kaip su tarptautinių keleivių vežimu susijusios apyvartos arba apimties dalis. Kad paslaugą galima būtų laikyti tarptautine, šios ribos neviršija 50 % su visų keleivių vežimu susijusios apyvartos arba apimties, apskaičiuotų visam reguliavimo institucijos sprendimu apimamam laikotarpiui, ir jos netaikomos atskirai nuo visų aplinkybių.

9 straipsnis

Pagrindinio tikslo įvertinimo rezultatai

1.   Įvertinusi siūlomą naują paslaugą reguliavimo institucija nustato, ar pagrindinis siūlomos naujos paslaugos tikslas yra:

a)

vežti keleivius tarp stočių skirtingose valstybėse narėse, ar

b)

vežti keleivius tarp stočių toje valstybėje narėje, kurioje įsteigta reguliavimo institucija.

2.   Jeigu reguliavimo institucija priima 1 dalies a punkte nurodytą sprendimą, siūlomos naujos tarptautinės keleivių vežimo paslaugos teikimui suteikiama prieiga prie geležinkelių infrastruktūros.

3.   Jei reguliavimo institucija priima 1 dalies b punkte nurodytą sprendimą, reguliavimo institucija šį prašymą priskiria prašymui teikti nacionalines keleivių vežimo paslaugas ir apie tai praneša pareiškėjui. Tada pareiškėjas turi laikytis atitinkamų nacionalinių taisyklių, taikomų prieigai prie geležinkelių infrastruktūros.

4.   Reguliavimo institucija informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą.

5.   Reguliavimo institucijos sprendimas turi būti tinkamai pagrįstas ir nedelsiant paskelbtas jos interneto svetainėje, užtikrinant neskelbtinos informacijos konfidencialumą.

10 straipsnis

Subjektai, turintys teisę prašyti atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą

Jei valstybė narė, kurioje siūloma teikti naują tarptautinę vežimo geležinkeliais paslaugą, nusprendė apriboti prieigos prie geležinkelių infrastruktūros teisę teikti tarptautines keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas tarp išvykimo vietos ir paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar kelios viešųjų paslaugų sutartys, prašyti atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą gali šie subjektai:

a)

kompetentinga (-os) valdžios institucija (-os), sudariusi (-ios) viešųjų paslaugų sutartį, taikomą siūlomos naujos paslaugos išvykimo vietai ir paskirties vietai;

b)

bet kuri kita suinteresuota kompetentinga valdžios institucija, turinti teisę apriboti prieigą pagal Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį;

c)

infrastruktūros valdytojas geografinėje vietovėje, kuriai taikoma siūloma nauja tarptautinė keleivių vežimo paslauga;

d)

bet kuri geležinkelio įmonė, vykdanti viešųjų paslaugų sutartį, kurią skyrė a punkte nurodyta institucija.

11 straipsnis

Informacijos, reikalingos ekonominės pusiausvyros įvertinimui atlikti, reikalavimai

1.   Prašantysis subjektas pateikia šią informaciją:

a)

prašančiojo subjekto pavadinimą, adresą, juridinę formą, registracijos numerį (jei tinka),

b)

asmens, atsakingo už užklausas, duomenis ryšiams,

c)

prašančiojo subjekto paaiškinimą, kodėl jam yra svarbus sprendimas dėl ekonominės pusiausvyros įvertinimo,

d)

įrodymų, kad nauja paslauga keltų pavojų ekonominei pusiausvyrai,

e)

informaciją ir dokumentus, patvirtinančius c ir d dalių paaiškinimus.

2.   Reguliavimo institucija gali prašyti su įvertinimu susijusių subjektų pateikti šią informaciją (sąrašas nebaigtinis):

a)

kompetentingos institucijos:

i)

viešųjų paslaugų sutarties kopiją,

ii)

viešųjų paslaugų sutarčių skyrimo ir pakeitimo nacionalines taisykles,

iii)

atitinkamas kelionių ir pajamų prognozes, įskaitant prognozės metodiką;

b)

geležinkelio įmonės, vykdančios viešųjų paslaugų sutartį:

i)

viešųjų paslaugų sutarties kopiją;

ii)

šios įmonės verslo planą,

iii)

informaciją apie šios įmonės pajamas,

iv)

informaciją apie paslaugų tvarkaraštį, įskaitant išvykimo laikus, tarpinius sustojimus, atvykimo laikus ir jungtis,

v)

jos numatomą paslaugų elastingumą (pvz., kainų elastingumą, elastingumą paslaugų kokybės atžvilgiu) ir konkurencinio atsako į naują paslaugą planus, taip pat kiek išlaidų dėl naujos paslaugos potencialiai galėtų būti sutaupyta;

c)

pareiškėjo:

i)

verslo planą,

ii)

vidaus keleivių pajamų ir kelionių prognozę, įskaitant prognozės metodiką,

iii)

kainų nustatymo strategijas,

iv)

bilietų pardavimo tvarką,

v)

riedmenų specifikacijas (pvz., apkrovos koeficientą, vietų skaičių, vagono konfigūraciją),

vi)

rinkodaros strategiją,

vii)

jo numatomą paslaugų elastingumą (pvz., kainos elastingumą, elastingumą paslaugų kokybės atžvilgiu);

d)

infrastruktūros valdytojo:

informaciją apie atitinkamas linijas arba atkarpas, siekiant užtikrinti, kad nauja tarptautinė keleivių vežimo paslauga galėtų būti teikiama naudojant šią infrastruktūrą. Šia infrastruktūros valdytojo informavimo prievole nedaromas poveikis jos prievolėms pagal Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 3 skirsnyje nurodytą paskirstymo tvarką.

3.   Ekonominės pusiausvyros įvertinime dalyvaujantys subjektai pagrindžia kiekvieną prašymą neskelbti neskelbtinos komercinės informacijos. Jeigu reguliavimo institucija mano, kad toks pagrindimas yra priimtinas, ji išsaugo tos informacijos konfidencialumą. Priešingu atveju ji praneša apie savo atsisakymą išsaugoti konfidencialumą prašančiai šaliai. Šia procedūra nedaromas poveikis galimai apeliacijos dėl šio sprendimo pateikimo tvarkai, numatytai nacionalinėje teisėje.

12 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka

1.   Reguliavimo institucija išnagrinėja prašančiojo subjekto pateiktą prašymą.

2.   Jeigu reguliavimo institucija mano, kad prašantysis subjektas su prašymu nepateikė visos informacijos, ji gali prašyti pateikti papildomos informacijos per tris savaites nuo prašymo gavimo. Jeigu prašantysis subjektas atsako į šį prašymą pateikti papildomos informacijos, tačiau jo atsakymas vis dar neišsamus, prašančioji institucija gali antrą kartą prašyti pateikti papildomos informacijos per tris savaites nuo atsakymo į pirmąjį prašymą pateikti papildomos informacijos gavimo. Atsakydamas į prašymus pateikti papildomos informacijos prašantysis subjektas pateikia tokią informaciją per reguliavimo institucijos nustatytą pagrįstą laikotarpį, kaip nustatyta Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 8 dalyje. Jeigu prašantysis subjektas nepateikia tokios informacijos per reguliavimo institucijos nustatytą laikotarpį, prašymas atmetamas.

3.   Per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo reguliavimo institucija prašo 11 straipsnyje nurodytos informacijos iš kitų atitinkamų šalių, visų pirma geležinkelio įmonės, norinčios gauti prieigą prie geležinkelių infrastruktūros, kad galėtų teikti naują tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą. Jei pateikta informacija neaiški, ji gali nustatyti dar vieną terminą paaiškinimams pateikti.

4.   Jeigu prašymas negali būti pakankamai pagrįstas pagal 11 straipsnio 1 dalies d punktą, jis atmetamas.

5.   Jei prašančiojo subjekto pateikta informacija pagrindžia prašymą atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, o prieigos prašančio pareiškėjo pateikta informacija yra nepakankama tokiam įvertinimo prašymui paneigti, prieiga nesuteikiama.

6.   Reguliavimo institucija nustato laikotarpį, per kurį turi būti priimti sprendimai; jis neturi būti ilgesnis nei šešios savaitės nuo visos atitinkamos informacijos gavimo.

7.   Visa informacija reguliavimo institucijai siunčiama elektroniniu pavidalu.

13 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo sudėtis

1.   Laikoma, kad viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai kyla pavojus, kai siūloma nauja paslauga daro didelį neigiamą poveikį:

i)

paslaugų, teikiamų pagal viešųjų paslaugų sutartį, pelningumui, ir (arba)

ii)

viešųjų paslaugų sutartį skiriančios kompetentingos institucijos grynosioms išlaidoms.

2.   Reguliavimo institucija įvertina, ar dėl siūlomos naujos paslaugos nekyla pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Reguliavimo institucijai atliekant analizę dėmesys visų pirma turi būti sutelktas į naujos paslaugos ekonominį poveikį visai viešųjų paslaugų sutarčiai visu jos laikotarpiu, o ne atskiroms pagal ją teikiamoms paslaugoms. Gali būti taikomos iš anksto nustatytos su konkrečiais kriterijais susijusios ribos, tačiau ne atskirai nuo kitų kriterijų.

3.   Reguliavimo institucija taip pat atsižvelgia į naujos paslaugos naudą vartotojams trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais.

14 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo vertinimo kriterijai

Vertinimo proceso metu reguliavimo institucija visų pirma atsižvelgia į šiuos kriterijus:

a)

viešųjų paslaugų sutarties poveikį grynajam finansiniam rezultatui visu šios sutarties laikotarpiu;

b)

viešųjų paslaugų sutartį vykdančios geležinkelio įmonės galimą konkurencinį atsaką;

c)

galimą viešųjų paslaugų sutartį vykdančios geležinkelio įmonės išlaidų sumažėjimą (pavyzdžiui, dėl to, kad nereikia pakeisti riedmenų, kurių naudojimo laikas baigiasi, ar darbuotojų, kurių darbo sutartis baigiasi), taip pat siūlomos naujos paslaugos galimą naudą šiai geležinkelio įmonei (pvz., dėl to, kad pritraukiama tarptautinių keleivių, kurie gali būti suinteresuoti jungtimi su regionine paslauga pagal viešųjų paslaugų sutartį);

d)

galimybę sumažinti viešųjų paslaugų sutarties taikymo sritį, ypač kai vertinimo metu ji yra netoli galiojimo pabaigos;

e)

poveikį geležinkelio paslaugų rezultatams ir kokybei;

f)

poveikį geležinkelio paslaugų tvarkaraščio planavimui;

g)

jei tinkama, poveikį geležinkelio įmonių ar kompetentingų institucijų investicijoms į riedmenis.

15 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo rezultatai

1.   Pagal ekonominės pusiausvyros įvertinimo rezultatus reguliavimo institucija priima sprendimą pagal Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 1 dalį, remiantis kuria prieigos prie geležinkelių infrastruktūros teisė suteikiama, keičiama, suteikiama tik su tam tikromis sąlygomis arba nesuteikiama.

2.   Prieš priimdama sprendimą, dėl kurio būtų nesuteikta prieiga prie geležinkelių infrastruktūros naujoms tarptautinėms keleivių vežimo paslaugoms teikti, reguliavimo institucija suteikia galimybę pareiškėjui pakoreguoti planą taip, kad nebūtų pakenkta viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai.

3.   Reguliavimo institucijos sprendimas ir pagrindimas skelbiami jos svetainėje, užtikrinant neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą.

16 straipsnis

Pagal ekonominės pusiausvyros įvertinimą priimto sprendimo persvarstymas

1.   Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 3 dalyje išvardyti subjektai gali prašyti persvarstyti pagal ekonominės pusiausvyros įvertinimą priimtą sprendimą reguliavimo institucijos nustatytomis sąlygomis. Tos sąlygos gali būti, kai:

a)

nustatoma, kad, palyginti su reguliavimo institucijos išanalizuotais duomenimis, naujos tarptautinės keleivių vežimo paslauga labai pasikeitė,

b)

iš esmės skiriasi faktinis ir numatomas pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamų paslaugų poveikis, arba

c)

viešųjų paslaugų sutartis pasibaigė prieš jos pirminio galiojimo terminą.

2.   Išskyrus atvejus, kai reguliavimo institucija savo sprendimu nustato kitaip, negali būti prašoma persvarstyti sprendimą per trejus metus nuo sprendimo paskelbimo, išskyrus 1 straipsnio a dalyje nurodytu atveju.

17 straipsnis

Reguliavimo institucijos bendradarbiavimas su kitomis reguliavimo institucijomis, turinčiomis kompetencijos siūlomos naujos paslaugos atžvilgiu

1.   Gavusi pareiškėjo pranešimą apie savo ketinimą pradėti teikti naują tarptautinę keleivių vežimo paslaugą reguliavimo institucija informuoja kitas reguliavimo institucijas, turinčias kompetencijos siūlomos naujos paslaugos maršruto atžvilgiu. Šios reguliavimo institucijos turi patikrinti, ar reguliavimo institucijos svetainėje paskelbtame pranešime esanti informacija atitinka iš pareiškėjo gautą informaciją. Jos praneša reguliavimo institucijai apie bet kokius neatitikimus.

2.   Gavusi 5 arba 10 straipsnyje nurodytų subjektų pagrindinio tikslo arba ekonominės pusiausvyros įvertinimo prašymą reguliavimo institucija praneša kitoms reguliavimo institucijoms, turinčioms kompetencijos siūlomos naujos paslaugos maršruto dalių atžvilgiu.

3.   Reguliavimo institucijos praneša įvertinimų rezultatus kitoms reguliavimo institucijoms, turinčioms kompetencijos siūlomos naujos paslaugos maršruto dalių atžvilgiu. Jos praneša likus pakankamai laiko iki galutinio sprendimo priėmimo, kad kitoms reguliavimo institucijoms būtų suteikta galimybė pateikti pastabas dėl įvertinimų rezultatų.

4.   Keisdamasi su įvertinimais susijusia informacija reguliavimo institucijos saugo neskelbtinos komercinės informacijos, gautos iš su įvertinimais susijusių šalių, konfidencialumą. Tą informaciją jos gali naudoti tik tuo konkrečiu atveju.

18 straipsnis

Mokesčiai

Valstybės narės arba, atitinkamais atvejais, reguliavimo institucijos gali nustatyti įvertinimą atlikti arba persvarstyti prašančiam subjektui taikomą mokestį už pagrindinio tikslo įvertinimą ar ekonominės pusiausvyros įvertinimą arba ekonominės pusiausvyros įvertinimo persvarstymą. Tokiu atveju mokestis turi būti nediskriminacinis, pagrįstas, veiksmingai ir skaidriai taikomas visiems prašantiesiems subjektams ir neviršija tarnybų darbo sąnaudų bei su prašymu susijusių išlaidų.

19 straipsnis

Metodika

1.   Remdamosi šio reglamento nuostatomis reguliavimo institucijos parengia pagrindinio tikslo įvertinimų ir, jei tinkama, ekonominės pusiausvyros įvertinimų metodiką. Ši metodika turi būti aiški, skaidri ir nediskriminacinė ir turi būti paskelbta reguliavimo institucijos svetainėje.

2.   Ši metodika turi būti nustatyta taip, kad atitiktų rinkos pokyčius ir kad laikui bėgant ji galėtų būti keičiama, visų pirma atsižvelgiant į reguliavimo institucijų patirtį.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 32.

(2)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų, panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir Nr. 1107/70, OL L 315, 2007 12 3, p. 1.


Top