EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

2014 m. birželio 2 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo (ECB/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/72


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 673/2014

2014 m. birželio 2 d.

dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo

(ECB/2014/26)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d.Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 25 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnio 5 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) sudarys tarpininkavimo komisiją, atsakingą už klausimų, susijusių su atitinkamų dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų pareikštomis skirtingomis nuomonėmis dėl Valdančiosios tarybos prieštaravimo pagal tą reglamentą įsteigtos Priežiūros valdybos sprendimo projektui, sprendimą;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 73 konstatuojamąją dalį sudarant Tarpininkavimo komisiją, visų pirma pasirenkant jos sudėtį, turėtų būti užtikrinama, kad nuomonių skirtumus ji spręstų išlaikydama pusiausvyrą, atsižvelgiant į visos Sąjungos interesus;

(3)

Tarpininkavimo komisijos darbo reglamentas nedaro poveikio Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 7 dalyje nustatytai procedūrai, kai ne euro zonos dalyvaujanti valstybė narė informuoja ECB apie savo pagrįstą nesutikimą su Valdančiosios tarybos prieštaravimu dėl Priežiūros valdybos sprendimo projekto;

(4)

kadangi Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas yra ir Valdančiosios tarybos, ir Priežiūros valdybos narys, jis (ji) yra tinkamiausias (-ia) pirmininkauti Tarpininkavimo komisijai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

ĮŽANGINIS SKYRIUS

1 straipsnis

Papildantis pobūdis

Šis reglamentas papildo Europos Centrinio Banko darbo reglamentą (2). Šiame reglamente naudojamos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip Europos Centrinio Banko darbo reglamente apibrėžtos sąvokos.

I SKYRIUS

TARPININKAVIMO KOMISIJA

2 straipsnis

Sudarymas

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnio 5 dalimi, sudaroma Tarpininkavimo komisija.

3 straipsnis

Sudėtis

1.   Tarpininkavimo komisiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės.

2.   Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas, kuris nėra Tarpininkavimo komisijos narys, veikia kaip Tarpininkavimo komisijos pirmininkas.

4 straipsnis

Narių paskyrimas

1.   Kiekviena dalyvaujanti valstybė narė iš Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių paskiria vieną Tarpininkavimo komisijos narį. Pirmininkas padeda pasiekti Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių pusiausvyrą.

2.   Tarpininkavimo komisijos narių įgaliojimai pasibaigia, jeigu jie nebėra organo, iš kurio jie buvo paskirti, nariai.

3.   Būdamas Tarpininkavimo komisijos nariu, kiekvienas Tarpininkavimo komisijos narys veikia vadovaudamasis visos Sąjungos interesais.

5 straipsnis

Dalyvavimas Tarpininkavimo komisijos posėdžiuose

1.   Tarpininkavimo komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik jos nariai, pirmininkas ir sekretorius, išskyrus 2 dalyje numatytą išimtį.

2.   Tarpininkavimo komisijos kvietimu specialiuose Tarpininkavimo komisijos posėdžiuose gali dalyvauti ekspertai, jeigu reikalingos jų žinios.

6 straipsnis

Tarpininkavimo komisijos posėdžiai

1.   Pirmininkas gali sušaukti Tarpininkavimo komisijos posėdį, kai tik jis (ji) mano, kad to reikia.

2.   Tarpininkavimo komisijos posėdžiai vyksta ECB patalpose.

3.   Pirmininko prašymu Tarpininkavimo komisijos posėdžiai taip pat gali vykti telekonferencijos būdu, nebent tam prieštarautų bent trys nariai.

4.   Tarpininkavimo komisijos posėdžių protokolai pateikiami tvirtinti nariams artimiausiame jų posėdyje arba prieš tai rašytinės procedūros būdu, o patvirtinus pasirašo pirmininkas. Jie pateikiami Valdančiajai tarybai ir Priežiūros valdybai.

5.   Priežiūros valdybos sekretorius yra ir Tarpininkavimo komisijos sekretorius. Vykdydamas (-a) pastarąsias funkcijas, jis (ji) padeda Tarpininkavimo komisijos pirmininkui rengti Tarpininkavimo komisijos ir Bylų komiteto posėdžius bei yra atsakingas (-a) už šių posėdžių protokolų surašymą. Jis (ji) taip pat padeda Valdančiosios tarybos sekretoriui rengti Valdančiosios tarybos posėdžius bet kokiais klausimais, kuriuose dalyvavo Tarpininkavimo komisija, bei yra atsakingas (-a) už atitinkamų posėdžių protokolų dalių surašymą.

7 straipsnis

Balsavimas

1.   Kad Tarpininkavimo komisija galėtų balsuoti, turi būti dviejų trečdalių jos narių kvorumas. Jeigu kvorumo nėra, pirmininkas gali sušaukti neeilinį posėdį, kuriame nariai gali balsuoti nesant kvorumo.

2.   Kiekvienas narys turi vieną balsą. Tarpininkavimo komisija sprendimus priima paprasta savo narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Tarpininkavimo komisijos nario, kuris pareigas eina ilgiausiai, o jeigu tokių narių yra du ar daugiau – vyriausio pagal amžių nario, balsas yra lemiamas.

3.   Tarpininkavimo komisija balsuoja pirmininko prašymu. Pirmininkas taip pat inicijuoja balsavimo procedūrą trijų Tarpininkavimo komisijos narių prašymu.

4.   Pirmininko prašymu sprendimai taip pat gali būti priimami rašytinės procedūros būdu.

II SKYRIUS

TARPININKAVIMAS

8 straipsnis

Prašymas tarpininkauti

1.   Atitinkamos dalyvaujančių valstybių narių kompetentingos institucijos, kurios turi skirtingas nuomones dėl Valdančiosios tarybos prieštaravimo Priežiūros valdybos sprendimo projektui, per penkias darbo dienas nuo prieštaravimo ir jo motyvų gavimo gali Priežiūros valdybos prašyti tarpininkauti, kad šie skirtumai būtų išspręsti siekiant, kad būtų užtikrintas pinigų politikos ir priežiūros uždavinių atskyrimas. Kiekviena atitinkama kompetentinga institucija tai daro Priežiūros valdybai pateikdama pranešimą apie prašymą tarpininkauti, nurodydama Valdančiosios tarybos prieštaravimą bei prašymo tarpininkauti motyvus. Sekretoriatas apie tokius prašymus tarpininkauti praneš Priežiūros valdybos nariams.

2.   Bet kuri kita atitinkama dalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija, kuri turi skirtingą nuomonę dėl to paties prieštaravimo, per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie pirmąjį prašymą tarpininkauti gavimo gali pateikti atskirą pranešimą apie prašymą tarpininkauti arba prisijungti prie pateikto prašymo tarpininkauti bei pareikšti savo skirtingą nuomonę.

3.   Dėl Valdančiosios tarybos prieštaravimo Priežiūros valdybos sprendimo projektui tarpininkavimas galimas tik vieną kartą.

4.   Ne euro zonos dalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija, kuri pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 7 dalį ir Europos Centrinio Banko darbo reglamento 13g.4 straipsnį informuoja ECB apie savo pagrįstą nesutikimą su Valdančiosios tarybos prieštaravimu dėl Priežiūros valdybos sprendimo projekto, negali prašyti tarpininkauti dėl to paties Valdančiosios tarybos prieštaravimo pagal 1 dalį.

5.   Jeigu dalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija per penkias darbo dienas nuo prieštaravimo gavimo Priežiūros valdybai pateikė prašymą tarpininkauti, Priežiūros valdyba užregistruoja pranešimą apie prašymą tarpininkauti Valdančiosios tarybos sekretoriate per dešimt darbo dienų nuo Valdančiosios tarybos prieštaravimo gavimo. Atitinkamas Priežiūros valdybos sprendimo projektas ir atitinkamas Valdančiosios tarybos prieštaravimas pridedami prie pranešimo apie prašymą tarpininkauti. Pranešimas apie prašymą tarpininkauti perduodamas Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos nariams.

6.   Jeigu ne euro zonos dalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija, kuri pagal 1 dalį yra pateikusi prašymą tarpininkauti dėl Valdančiosios tarybos prieštaravimo Priežiūros valdybos sprendimo projektui, praneša ECB apie savo pagrįstą nesutikimą su tuo pačiu Valdančiosios tarybos prieštaravimu pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 7 dalį, prašymas tarpininkauti panaikinamas.

9 straipsnis

Bylų komitetas

1.   Kai pagal 8 straipsnio 5 dalį užregistruojamas pranešimas apie prašymą tarpininkauti, Tarpininkavimo komisijos pirmininkas nedelsdamas jį perduoda Tarpininkavimo komisijos nariams.

2.   Dėl kiekvieno pranešimo apie prašymą tarpininkauti, kuris buvo užregistruotas laikantis 8 straipsnio 5 dalies, per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie prašymą tarpininkauti užregistravimo Tarpininkavimo komisija sudaro Bylų komitetą ir apie jo sudėtį informuoja Tarpininkavimo komisijos narius.

3.   Bylų komitetą sudaro Tarpininkavimo komisijos pirmininkas, kuris yra komiteto pirmininkas, bei kiti keturi nariai, kuriuos iš Tarpininkavimo komisijos narių paskiria Tarpininkavimo komisija. Tarpininkavimo komisija siekia Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių pusiausvyros. Bylų komiteto nariu negali būti narys, kurį paskyrė dalyvaujanti valstybė narė, kurios kompetentinga institucija pareiškė skirtingą nuomonę pagal 8 straipsnio 1 dalį, arba narys, kurį paskyrė dalyvaujanti valstybė narė, kurios kompetentinga institucija prisijungė prie pateikto prašymo tarpininkauti pagal 8 straipsnio 2 dalį.

4.   Per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie prašymą tarpininkauti Tarpininkavimo komisijoje gavimo Bylų komitetas Tarpininkavimo komisijos pirmininkui pateikia nuomonės projektą, kuriame išnagrinėjama, ar prašymas tarpininkauti yra priimtinas ir ar turi teisinį pagrindą. Skubiais atvejais Bylų komitetas nuomonės projektą pateikia per trumpesnį terminą, kurį nustato pirmininkas.

5.   Pirmininkas nedelsdamas pateikia Tarpininkavimo komisijai nuomonės projektą ir sušaukia posėdį.

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAS

10 straipsnis

Tarpininkavimas

1.   Tarpininkavimo komisija svarsto nuomonės projektą, kurį parengė Bylų komitetas, ir per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie prašymą tarpininkauti gavimo pateikia nuomonę Priežiūros valdybai ir Valdančiajai tarybai. Skubiais atvejais Tarpininkavimo komisija savo nuomonę pateikia per trumpesnį terminą, kurį nustato pirmininkas.

2.   Nuomonė yra rašytinė; joje nurodomi jos priėmimo motyvai.

3.   Tarpininkavimo komisijos nuomonė Priežiūros valdybai ir Valdančiajai tarybai neprivaloma.

11 straipsnis

Naujo sprendimo projekto parengimas

1.   Kai Tarpininkavimo komisija pateikia nuomonę, Priežiūros valdyba, atsižvelgusi į nuomonę, gali Valdančiajai tarybai pateikti naujo sprendimo projektą per 10 darbo dienų nuo Tarpininkavimo komisijos nuomonės pateikimo.

2.   Skubiais atvejais Priežiūros valdyba gali pateikti naujo sprendimo projektą per trumpesnį terminą, kurį nustato Priežiūros valdybos pirmininkas.

3.   Prašymas tarpininkauti dėl Valdančiosios tarybos prieštaravimo dėl naujo sprendimo projekto, pateikto pagal 2 dalį, negalimas.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Konfidencialumas ir profesinė paslaptis

1.   Tarpininkavimo komisijos posėdžiai yra konfidencialūs. Tačiau Valdančioji taryba gali įgalioti ECB pirmininką viešai paskelbti tokių posėdžių rezultatus.

2.   Tarpininkavimo komisijos parengti ar turimi dokumentai yra ECB dokumentai, todėl klasifikuojami ir tvarkomi pagal Europos Centrinio Banko darbo reglamento 23 straipsnio 3 dalį.

13 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagal Sutartis šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. birželio 2 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2004 m. vasario 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas 2004/257/EB dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2004/2) (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).


Top