Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0654

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą

OJ L 189, 27.6.2014, p. 50–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj

27.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/50


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014

2014 m. gegužės 15 d.

dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Sąjunga yra sudariusi nemažai daugiašalių, regioninių ir dvišalių tarptautinių prekybos susitarimų, kuriais abiejų šalių naudai sukuriamos teisės ir pareigos;

(2)

itin svarbu, kad Sąjunga turėtų tinkamų priemonių, kad būtų veiksmingai užtikrintos Sąjungos teisės pagal tarptautinius prekybos susitarimus siekiant apsaugoti jos ekonominius interesus. Tai ypač svarbu, kai trečiosios šalys nustato prekybai taikomas ribojamąsias priemones, dėl kurių sumažėja Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams pagal tarptautinius prekybos susitarimus tenkanti nauda. Sąjunga turėtų galėti greitai ir lanksčiai reaguoti, laikydamasi jos sudarytuose tarptautiniuose prekybos susitarimuose nustatytų procedūrų ir terminų. Todėl reikia taisyklių, kuriomis būtų apibrėžta Sąjungos naudojimosi teisėmis tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis sistema;

(3)

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įsteigimo susitarimo ir kitų tarptautinių prekybos susitarimų, įskaitant regioninius ar dvišalius susitarimus, ginčų sprendimo mechanizmais siekiama rasti teigiamą bet kokių Sąjungos ir kitos minėtų susitarimų šalies ar šalių ginčų sprendimą. Nepaisant to, Sąjunga, laikydamasi tų ginčų sprendimo mechanizmų, turėtų galėti sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą, kai kitais būdais nepavyksta rasti teigiamo ginčo sprendimo. Tokiais atvejais Sąjungos veiksmais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad susijusi trečioji šalis laikytųsi atitinkamų tarptautinių prekybos taisyklių siekiant atkurti abiem pusėms naudingą padėtį;

(4)

pagal PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių PPO narė, siūlanti taikyti apsaugos priemonę ar siekianti išplėsti jos taikymą, turi siekti išlaikyti iš esmės lygiavertį jai ir eksportuojančioms narėms taikomų nuolaidų ar kitų įsipareigojimų, kuriems tokia priemone būtų padarytas poveikis, lygį. Panašios taisyklės yra nustatytos kituose Sąjungos sudarytuose tarptautiniuose prekybos susitarimuose, įskaitant regioninius ar dvišalius susitarimus. Sąjunga turėtų imtis priemonių pusiausvyrai atkurti, sustabdydama nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą tais atvejais, kai susijusi trečioji šalis netaiko jokio adekvataus ir proporcingo koregavimo. Tokiais atvejais Sąjungos veiksmais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad trečiosios šalys imtųsi prekybą stiprinančių priemonių abiem pusėms naudingai padėčiai atkurti;

(5)

PPO narių muitų tarifų sąrašuose nustatytų nuolaidų keitimas ar atšaukimas reglamentuojamas 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994 m.) XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu dėl minėto straipsnio aiškinimo. PPO narės, kurioms tokie pakeitimai daro poveikį, turi teisę tam tikromis sąlygomis atšaukti iš esmės lygiavertes nuolaidas. Tokiais atvejais, jei nesusitariama dėl kompensacinio koregavimo, Sąjunga turėtų priimti priemones pusiausvyrai atkurti. Sąjungos veiksmais turėtų būti siekiama skatinti trečiąsias šalis įgyvendinti prekybą stiprinančias priemones;

(6)

Sąjunga turėtų turėti galimybę užtikrinti savo teises viešųjų pirkimų srityje, kai prekybos partnerė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal PPO sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP) ar kitus tarptautinius prekybos susitarimus. SVP nurodyta, kad sprendžiant dėl šios sutarties kilusius ginčus nesustabdomas nuolaidų ar kitų įsipareigojimų, numatytų kituose PPO susitarimuose, taikymas. Sąjungos veiksmais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad būtų išlaikytas iš esmės lygiavertis nuolaidų lygis, kaip nustatyta atitinkamuose tarptautiniuose prekybos susitarimuose;

(7)

valstybės narės turėtų užtikrinti atitinkamose savo teritorijose prekybos politikos priemonių taikymą viešųjų pirkimų srityje tokiu būdu, kuris geriausiai atitinka jų administracines struktūras ir praktiką atsižvelgiant į Sąjungos teisę;

(8)

pagal šį reglamentą priimamos prekybos politikos priemonės turėtų būti atrinktos ir parengtos remiantis objektyviais kriterijais, įskaitant priemonių veiksmingumą skatinant trečiąsias šalis laikytis tarptautinių prekybos taisyklių, galimybes padėti Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems daro poveikį trečiosios šalies priemonės, ir tikslą kiek įmanoma sumažinti neigiamą ekonominį poveikį Sąjungai, be kita ko, itin svarbių žaliavų atžvilgiu;

(9)

šiame reglamente reikėtų daugiausia dėmesio reikėtų skirti toms priemonėms, kurių rengimo ir taikymo patirties Sąjunga turi. Galimybė išplėsti jo taikymo sritį numatant priemonių intelektinės nuosavybės teisių sektoriuje ir papildomų priemonių, susijusių su paslaugomis, patvirtinimą turėtų būti svarstoma peržiūrint šio reglamento veikimą, deramai atsižvelgiant į kiekvienos srities ypatumus;

(10)

užtikrinant Sąjungos teisių vykdymą, prekės kilmė turėtų būti nustatyta laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (2). Užtikrinant Sąjungos teisių vykdymą po to, kai ginčas viešųjų pirkimų srityje išsprendžiamas, paslaugos kilmė turėtų būti nustatyta remiantis paslaugą teikiančio fizinio ar juridinio asmens kilme. Vertindamos konkurso dalyvių pateiktą informaciją ir garantijas dėl prekių ir paslaugų kilmės, perkančiosios institucijos ar įstaigos turėtų taikyti įprastines atsargumo priemones ir laikytis deramo stropumo;

(11)

Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento taikymo sritį, veikimą ir veiksmingumą, įskaitant galimas priemones intelektinės nuosavybės teisių sektoriuje ir papildomas priemones, susijusias su paslaugomis, ne vėliau kaip po trejų metų nuo pirmojo jo įgyvendinimo atvejo arba ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo dienos, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė. Komisija turėtų pateikti jo vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atlikus peržiūrą, gali būti pateikta tinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

(12)

svarbu užtikrinti, kad Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba veiksmingai palaikytų ryšius ir keistųsi nuomonėmis, visų pirma dėl ginčų, susijusių su tarptautiniais prekybos susitarimais, dėl kurių gali būti patvirtintos priemonės pagal šį reglamentą;

(13)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94 (3) turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant nurodyti šį reglamentą prekybos politikos priemonių įgyvendinimo atžvilgiu;

(14)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (4);

(15)

atsižvelgiant į tai, kad yra labai sudėtinga išnagrinėti įvairų poveikį, kurį gali padaryti pagal šį reglamentą patvirtintos prekybos politikos priemonės ir siekiant suteikti pakankamai galimybių užtikrinti didžiausią įmanomą paramą, Komisija neturėtų priimti įgyvendinimo aktų, jei šiame reglamente nurodytas komitetas išimtinai nepateikia nuomonės dėl Komisijos pateikto įgyvendinimo akto projekto;

(16)

Komisija, siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su būtinybe pakoreguoti prekybos politikos priemones atsižvelgiant į atitinkamos trečiosios šalies elgseną, šių aktų reikia dėl privalomos skubos priežasties;

(17)

šiuo reglamentu nedaroma poveikio galimybei patvirtinti prekybos politikos priemones remiantis kitais atitinkamais Sąjungos aktais ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, laikantis taikomų tarptautinių prekybos susitarimų nuostatų dėl nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymo sustabdymo arba atšaukimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir tvarka, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingai ir laiku įgyvendinamas Sąjungos teises sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų pagal tarptautinius prekybos susitarimus taikymą arba juos atšaukti, kad:

a)

nustačius trečiųjų šalių padarytus tarptautinių prekybos taisyklių pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos interesams, būtų priimtas tenkinantis sprendimas, kuriuo būtų atkurta Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams tenkanti nauda;

b)

būtų iš naujo subalansuojamos nuolaidos ar kiti prekybos su trečiosiomis šalimis santykių įsipareigojimai, pasikeitus prekėms iš Sąjungos taikomam režimui, jei tai daro poveikį Sąjungos interesams.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

šalis – bet kuri valstybė arba atskira muitų teritorija;

b)

nuolaidos arba kiti įsipareigojimai – tarifų nuolaidos ar kitos lengvatos, kurias Sąjunga pagal sudarytus tarptautinius prekybos susitarimus, kurių šalimi ji yra, įsipareigojo taikyti prekybai su trečiosiomis šalimis;

c)

panaikinimo arba žalos dydis – naudai, kuri tenka Sąjungai pagal tarptautinį prekybos susitarimą, padaryto poveikio mastas. Jei atitinkamame susitarime neapibrėžta kitaip, šis mastas apima bet kokį neigiamą ekonominį poveikį, susijusį su trečiosios šalies priemone;

d)

privalomas antkainis – perkančiųjų institucijų ar įstaigų, vykdančių viešųjų pirkimų procedūras, įsipareigojimas padidinti, su tam tikromis išimtimis, sutarties skyrimo procedūrose pasiūlytas paslaugų ir (arba) prekių, kurių kilmės šalis yra tam tikros trečiosios šalys, kainas.

3 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas:

a)

priėmus sprendimą dėl prekybos ginčų pagal PPO susitarimą dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos (PPO susitarimas dėl ginčų sprendimo), kai Sąjungai suteikiami įgaliojimai sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų pagal daugiašalius ir keliašalius susitarimus, kuriems taikomas PPO susitarimas dėl ginčų sprendimo, taikymą;

b)

priėmus sprendimą dėl prekybos ginčų pagal kitus tarptautinius prekybos susitarimus, įskaitant regioninius ir dvišalius susitarimus, kai Sąjunga turi teisę sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų pagal tokius susitarimus taikymą;

c)

siekiant iš naujo subalansuoti nuolaidas ar kitus įsipareigojimus, kai trečiosios šalies taikoma apsaugos priemonė gali suteikti tam teisę pagal PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių 8 straipsnį arba pagal kitų tarptautinių prekybos susitarimų, įskaitant regioninius ar dvišalius susitarimus, nuostatas dėl apsaugos priemonių;

d)

tais atvejais, kai pagal GATT 1994 m. XXVIII straipsnį PPO narė koreguoja nuolaidas ir kai nesutarta dėl kompensacinio koregavimo.

4 straipsnis

Sąjungos teisių įgyvendinimas

1.   Kai 3 straipsnyje nurodytais atvejais reikia imtis veiksmų siekiant apsaugoti Sąjungos interesus, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tinkamos prekybos politikos priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Pagal 1 dalį priimti įgyvendinimo aktai atitinka šias sąlygas:

a)

kai pagal PPO susitarimą dėl ginčų sprendimo priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo sustabdomas nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymas, jų lygis neviršija PPO ginčų sprendimo institucijos leidžiamo lygio;

b)

kai pasibaigus tarptautinei ginčų sprendimo procedūrai pagal kitus tarptautinius prekybos susitarimus, įskaitant regioninius ar dvišalius susitarimus, sustabdomas nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymas, jų lygis neviršija panaikinimo arba žalos, atsiradusios dėl atitinkamos nepalankios trečiosios šalies priemonės, dydžio, kaip atitinkamu atveju nustato Komisija arba arbitražas;

c)

kai remiantis tarptautinių prekybos susitarimų nuostatomis dėl apsaugos priemonių iš naujo subalansuojamos nuolaidos ar kiti įsipareigojimai, Sąjungos veiksmai iš esmės yra lygiaverčiai nuolaidų ar kitų įsipareigojimų, kuriems poveikio turi apsaugos priemonė, lygiui pagal PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių sąlygas arba kitų tarptautinių prekybos susitarimų, įskaitant regioninius arba dvišalius susitarimus, kuriais remiantis taikoma apsaugos priemonė, nuostatas dėl apsaugos priemonių;

d)

kai atšaukiamos prekybos su trečiąja šalimi nuolaidos, remiantis 1994 m. GATT XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu (5), jos yra iš esmės lygiavertės nuolaidoms, kurias ta trečioji šalis keitė ar atšaukė pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje ir susijusiame Susitarime nustatytas sąlygas.

3.   Prekybos politikos priemonės, nurodytos 1 dalyje, nustatomos remiantis toliau išvardytais kriterijais, atsižvelgiant į turimą informaciją ir Sąjungos bendrąjį interesą:

a)

priemonių veiksmingumas skatinant trečiąsias šalis laikytis tarptautinių prekybos taisyklių;

b)

priemonėmis sudaromos galimybės padėti trečiosios šalies priemonių paveiktiems Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams;

c)

galimybė pasinaudoti alternatyviais atitinkamų prekių tiekimo arba paslaugų teikimo šaltiniais, norint išvengti neigiamo poveikio Sąjungos vartotojų grandies rinkai, perkančiosioms institucijoms ar įstaigoms, arba galutiniams vartotojams arba tokį poveikį sumažinti;

d)

neproporcingai sudėtingo administravimo ir išlaidų, kurie atsirastų taikant priemones, vengimas;

e)

bet kokie konkretūs kriterijai, kurie gali būti nustatyti tarptautiniuose prekybos susitarimuose, susiję su 3 straipsnyje nurodytais atvejais.

5 straipsnis

Prekybos politikos priemonės

1.   Nepažeidžiant jokio tarptautinio susitarimo, kurio šalimi yra Sąjunga, prekybos politikos priemonės, kurios gali būti pritaikytos pagal 4 straipsnio 1 dalį priimant įgyvendinimo aktą, yra šios:

a)

tarifų nuolaidų taikymo sustabdymas ir naujų arba padidintų muitų nustatymas, įskaitant didžiausio palankumo režimo lygio muitų nustatymą iš naujo arba didesnių už didžiausio palankumo režimo lygio muitų nustatymą arba prekių importo ar eksporto papildomų mokesčių įvedimą;

b)

prekių importo ar eksporto kiekybinių apribojimų įvedimas arba jų padidinimas pritaikius kvotas, importo ar eksporto licencijas ar kitas priemones;

c)

nuolaidų viešųjų pirkimų srityje taikymo prekėms, paslaugoms ar tiekėjams sustabdymas:

i)

iš viešųjų pirkimų konkurso pašalinant prekių ar paslaugų tiekėjus, įsisteigusius atitinkamoje trečiojoje šalyje ir iš ten vykdančius veiklą, ir (arba) pasiūlymus, kurių bendrą vertę sudaro daugiau kaip 50 % atitinkamos trečiosios šalies kilmės prekių ar paslaugų; ir (arba)

ii)

nustatant privalomą antkainį prekių ar paslaugų tiekėjų, įsisteigusių atitinkamoje trečiojoje šalyje ir iš ten vykdančių veiklą, pasiūlymams ir (arba) tai pasiūlymo daliai, kurioje nurodytos atitinkamos trečiosios šalies kilmės prekės ir paslaugos.

2.   Priemonėse, kurios patvirtinamos pagal 1 dalies c punktą:

a)

nurodomos ribos, atsižvelgiant į atitinkamų prekių ar paslaugų pobūdį, virš kurių turi būti taikomas pašalinimas ir (arba) privalomas antkainis, atsižvelgiant į atitinkamo prekybos susitarimo nuostatas ir panaikinimo arba žalos dydį;

b)

nustatomi prekių ar paslaugų, kurioms jos taikomos, sektoriai ar kategorijos ir taikomos išimtys;

c)

nustatomos valstybės narės išvardytos perkančiosios institucijos ar įstaigos arba perkančiųjų institucijų ar įstaigų kategorijos, kurių vykdomi viešieji pirkimai priklauso taikymo sričiai. Tokio nustatymo pagrindas – kiekvienos valstybės narės pateiktas atitinkamų perkančiųjų institucijų arba įstaigų arba perkančiųjų institucijų ar įstaigų kategorijų sąrašas. Priemonėmis užtikrinama, kad būtų pasiektas atitinkamas nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymo sustabdymo lygis ir teisingas pasiskirstymas tarp valstybių narių.

6 straipsnis

Kilmės taisyklės

1.   Prekės kilmė nustatoma vadovaujantis Reglamentu (EEB) Nr. 2913/92.

2.   Paslaugos kilmė nustatoma remiantis ją teikiančio fizinio ar juridinio asmens kilme. Paslaugos teikėjo kilmės šalis yra:

a)

fizinio asmens atveju – šalis, kurios pilietis yra asmuo arba kurioje jis turi teisę nuolat gyventi;

b)

juridinio asmens atveju:

i)

jei paslauga teikiama ne per Sąjungoje įsteigtą komercinį vienetą, šalis, kurioje juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip įsteigtas pagal tos šalies įstatymus ir kurios teritorijoje tas juridinis asmuo vykdo didelę verslo dalį;

ii)

jei paslauga teikiama per Sąjungoje įsteigtą komercinį vienetą, valstybė narė, kurioje juridinis asmuo yra įsisteigęs ir kurios teritorijoje jis vykdo didelę verslo dalį taip, kad yra tiesiogiai ir realiai susijęs su tos valstybės narės ekonomika.

Taikant pirmos pastraipos b punkto ii papunktį, jei juridinis asmuo, teikiantis paslaugą, nevykdo didelės verslo dalies taip, kad būtų tiesiogiai ir realiai susijęs su jo įsisteigimo valstybės narės ekonomika, to juridinio asmens kilmės šalis laikoma fizinio ar juridinio asmens, kuriam jis nuosavybės teise priklauso arba kuris jį kontroliuoja, kilmės šalis.

Paslaugą teikiantis juridinis asmuo laikomas nuosavybės teise priklausančiu tos šalies asmenims, jei tos šalies asmenims priklauso daugiau kaip 50 % jo akcinio kapitalo, ir kontroliuojamu tos šalies asmenų, jeigu šie asmenys gali skirti daugumą jo direktorių ar kitu būdu teisiškai vadovauti jo veiklai.

7 straipsnis

Priemonių taikymo sustabdymas, jų keitimas ir panaikinimas

1.   Jei pagal 4 straipsnio 1 dalį priėmus įgyvendinimo aktą atitinkama trečioji šalis 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais suteikia Sąjungai adekvačią ir proporcingą kompensaciją, Komisija gali sustabdyti to įgyvendinimo akto taikymą tol, kol galioja kompensuojamasis laikotarpis. Dėl taikymo sustabdymo sprendžiama taikant 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2.   Pagal 4 straipsnio 1 dalį priimtą įgyvendinimo aktą Komisija panaikina toliau išvardytomis aplinkybėmis:

a)

kai trečioji šalis, kurios priemonės, kaip nustatyta sprendžiant ginčą, pažeidžia tarptautines prekybos taisykles, pradeda šių taisyklių laikytis arba kai kitu būdu priimamas abi puses tenkinantis sprendimas;

b)

kai trečiajai šaliai patvirtinus apsaugos priemonę iš naujo subalansuojamos nuolaidos ar kiti įsipareigojimai ir apsaugos priemonė atšaukiama arba baigia galioti, arba kai po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, atitinkama trečioji šalis suteikia Sąjungai adekvačią ir proporcingą kompensaciją;

c)

kai pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį PPO narei keičiant nuolaidas atitinkama trečioji šalis po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, suteikia Sąjungai adekvačią ir proporcingą kompensaciją.

Dėl pirmoje pastraipoje nurodyto panaikinimo sprendžiama taikant 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3.   Jei reikia koreguoti pagal šį reglamentą patvirtintas prekybos politikos priemones pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, vadovaudamasi 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, Komisija gali pasiūlyti tinkamų pataisymų.

4.   Tinkamai pagrįstais neišvengiamos skubos atvejais, susijusiais su tam tikros trečiosios šalies priemonės taikymo nutraukimu ar tokios priemonės pakeitimu, Komisija nedelsdama priima taikytinus įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas pagal 4 straipsnio 1 dalį priimtų įgyvendinimo aktų taikymas, tokie aktai iš dalies keičiami ar panaikinami, kaip numatyta šiame straipsnyje, vadovaujantis 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta procedūra.

8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 3286/94. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 straipsnyje.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nepateikia nuomonės, Komisija nepriima įgyvendinimo akto projekto, ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su 5 straipsniu.

9 straipsnis

Informacijos rinkimas

1.   Komisija renka informaciją ir nuomones dėl Sąjungos ekonominių interesų, susijusių su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis arba tam tikrais sektoriais, taikant šį reglamentą; tuo tikslu ji skelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ar kitomis tinkamomis viešųjų ryšių priemonėmis, jame nurodydama per kokį laikotarpį tokia informacija turi būti pateikta. Komisija atsižvelgia į gautą informaciją.

2.   Pagal šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ją buvo prašyta pateikti.

3.   Nei Europos Parlamentas, nei Taryba, nei Komisija, nei valstybės narės, nei jų atitinkami pareigūnai neatskleidžia jokios pagal šį reglamentą gautos konfidencialaus pobūdžio informacijos be tokios informacijos pateikėjo specialaus leidimo.

4.   Informacijos pateikėjas gali paprašyti pateiktą informaciją laikyti konfidencialia. Tokiais atvejais prie informacijos pridedama nekonfidenciali santrauka, kurioje informacija pateikiama apibendrintai, arba nurodomos priežastys, kodėl negalima pateikti tokios informacijos santraukos.

5.   Jei paaiškėja, kad prašymas dėl konfidencialumo statuso nepagrįstas, o teikėjas nenori viešai skelbti minėtos informacijos arba leisti atskleisti ją apibendrinta ar sutrumpinta forma, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgiama.

6.   2–5 dalimis neribojama Sąjungos institucijų ir valstybių narių valdžios institucijų teisė atskleisti bendrą informaciją. Atskleidžiant tą informaciją būtina atsižvelgti į teisėtą atitinkamų šalių interesą neatskleisti jų verslo paslapčių.

10 straipsnis

Peržiūra

1.   Ne vėliau kaip po trejų metų nuo pirmojo įgyvendinimo akto priėmimo atvejo ar ne vėliau kaip 2019 m. liepos 18 d., priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė, Komisija peržiūri šio reglamento taikymo sritį, ypač kiek tai susiję su prekybos politikos priemonėmis, kurios gali būti patvirtintos, bei jo įgyvendinimą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia savo išvadas.

2.   Nepaisant 1 dalies, Komisija imasi atlikti peržiūrą, kuria būtų siekiama pagal šį reglamentą numatyti papildomas prekybos politikos priemones, kuriomis būtų sustabdytas nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymas prekybos paslaugomis srityje. Komisija išnagrinėja, inter alia, šiuos aspektus:

a)

pokyčius tarptautiniu lygiu, susijusius su kitų įsipareigojimų taikymo sustabdymu pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS);

b)

pokyčius Sąjungoje, susijusius su bendrų taisyklių paslaugų sektoriuose priėmimu;

c)

galimų papildomų prekybos politikos priemonių siekiant sustiprinti Sąjungos teises pagal tarptautinius prekybos susitarimus veiksmingumą;

d)

esamus mechanizmus, kaip užtikrinti galimų papildomų prekybos politikos priemonių, susijusių su paslaugomis, vienodą ir veiksmingą praktinį įgyvendinimą; ir

e)

poveikį Sąjungoje esantiems paslaugų teikėjams įgyvendinimo aktų pagal šį reglamentą priėmimo metu.

Komisija pateikia savo pradinį vertinimą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2017 m. liepos 18 d.

11 straipsnis

Kitų teisės aktų daliniai pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 3286/94 13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Sąjunga turi priimti sprendimą dėl prekybos politikos priemonių pagal 11 straipsnio 2 dalies c punktą arba 12 straipsnį, ji nedelsdama imasi priemonių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį ir, prireikus, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 654/2014 (6) arba kitas taikytinas procedūras.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  2014 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. gegužės 8 d. Tarybos sprendimas.

(2)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(3)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Bendrijos teisių įgyvendinimą (OL L 349, 1994 12 31, p. 71).

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(5)  Susitarimas dėl XXVIII straipsnio aiškinimo ir taikymo.


Komisijos pareiškimas

Komisija palankiai vertina tai, kad priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94.

Šiuo reglamentu Komisija įgaliojama tam tikrais nustatytais atvejais, remdamasi objektyviais kriterijais ir kontroliuojama valstybių narių, priimti įgyvendinimo aktus. Naudodamasi šiuo įgaliojimu Komisija ketina veikti pagal šią deklaraciją.

Rengdama įgyvendinimo aktų projektus, Komisija atliks plataus masto konsultacijas, siekdama užtikrinti, kad būtų deramai atsižvelgta į visus svarbius interesus. Per šias konsultacijas Komisija planuoja surinkti informacijos iš privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų subjektų, kuriuos paveiktų trečiųjų šalių priemonės ar galimos prekybos politikos priemonės, numatytos priimti Sąjungoje. Taip pat Komisija tikisi gauti informacijos iš valdžios institucijų, kurios galimai dalyvautų įgyvendinant galimas prekybos politikos priemones, numatytas priimti Sąjungoje. Jei priemonės susijusios su viešaisiais pirkimais, rengiant įgyvendinimo aktų projektus ypač svarbu deramai atsižvelgti į informaciją iš valstybių narių valdžios institucijų.

Komisija pripažįsta, jog labai svarbu, kad valstybės narės laiku gautų informaciją apie jos pagal šį reglamentą ketinamus priimti įgyvendinimo aktus, kad jos galėtų priimti visapusiškai informacija pagrįstus sprendimus – ji imsis veiksmų, kad šio tikslo būtų pasiekta.

Komisija patvirtina, kad valstybių narių komitetui jos pateikti įgyvendinimo teisės aktų projektai bus nedelsiant perduoti Parlamentui ir Tarybai. Be to, Parlamentui ir Tarybai bus nedelsiant perduoti galutiniai įgyvendinimo aktų projektai, parengti komitetui pateikus savo nuomones.

Komisija reguliariai informuos Europos Parlamentą ir Tarybą apie tarpvalstybinės situacijos pokyčius, dėl kurių gali prireikti priemonių pagal šį reglamentą. Tai bus daroma per atitinkamų sričių komitetus Taryboje ir Parlamente.

Komisija palankiai vertina Parlamento ketinimą skatinti struktūrinį dialogą dėl ginčų sprendimo ir vykdymo užtikrinimo ir visapusiškai dalyvaus tam skirtuose posėdžiuose su kompetentingu Parlamento komitetu, kuriame bus išsakomos nuomonės apie prekybos ginčus ir vykdymo užtikrinimo priemones, taip pat apie jų poveikį Sąjungos gamintojams.

Galiausiai, Komisija patvirtina, jog jai labai svarbu, kad Reglamentas būtų veiksminga ir efektyvi priemonė Sąjungos teisėms pagal tarptautinius prekybos (įskaitant prekybą paslaugomis) susitarimus užtikrinti. Todėl Komisija, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, peržiūrės 5 straipsnio taikymo sritį, kad papildomos prekybos politikos priemonės, susijusios su prekyba paslaugomis, į ją būtų įtrauktos iš karto, kai bus patenkintos tokių priemonių įgyvendinamumo ir veiksmingumo sąlygos.


Top