EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0611

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 611/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų

OJ L 168, 7.6.2014, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/55


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 611/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnyje nustatytos su alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programomis susijusios taisyklės. Šias taisykles būtina papildyti, kad būtų užtikrintas veiksmingas Sąjungos paramos panaudojimas. Šios naujosios taisyklės turės pakeisti numatytąsias Komisijos reglamente (EB) Nr. 867/2008 (2), kurį reikėtų panaikinti;

(2)

kad darbo programos galėtų būti veiksmingai įgyvendinamos, reikėtų numatyti, kad Sąjungos finansavimas būtų skiriamas proporcingai, atsižvelgiant į programų trukmę, ir stebint, kad metinės patvirtintų darbo programų įgyvendinimui skirtos išlaidos neviršytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnio 2 dalyje nustatytos sumos;

(3)

kad būtų užtikrintas bendras pripažintų gamintojų organizacijų, pripažintų gamintojų organizacijų asociacijų ir pripažintų tarpšakinių organizacijų (toliau – paramos gavėjų organizacijos) veiklos suderinamumas, reikėtų patikslinti priemonių, kurioms gali būti skiriamas Sąjungos finansavimas, rūšis ir rūšis veiklos, kuriai toks finansavimas negali būti skiriamas. Be to, reikėtų nustatyti programų pateikimo tvarką ir atrankos kriterijus. Suinteresuotosioms valstybėms narėms reikėtų leisti nustatyti papildomas finansavimo reikalavimų atitikimo sąlygas, kad priemonės būtų geriau pritaikytos prie valstybių narių alyvuogininkystės sektoriaus padėties;

(4)

atsižvelgiant į įgytą patirtį ir siekiant svarbiose prioritetinėse srityse įgyvendinti bent kelias priemones, Sąjungos finansavimo ribas reikėtų nustatyti bent šiose srityse: alyvmedžių auginimo poveikio aplinkai gerinimo, alyvmedžių auginimo konkurencingumo didinimo pasitelkiant modernizavimą ir atsekamumą, alyvuogių aliejaus bei valgomųjų alyvuogių sertifikavimo ir kokybės apsaugos, kontroliuojant galutiniam vartotojui parduodamo alyvuogių aliejaus kokybę;

(5)

siekiant užtikrinti, kad darbo programos būtų įgyvendintos remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsniu ir siekiant užtikrinti veiksmingą paramos gavėjų organizacijoms teikiamos paramos administracinį valdymą, reikėtų nustatyti paraiškų dėl darbo programų patvirtinimo, jų atrankos bei darbo programų patvirtinimo tvarką;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 231 straipsnyje numatyta, kad visoms daugiametėms paramos programoms, priimtoms iki 2014 m. sausio 1 d., kol baigsis jų galiojimas, toliau taikomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (3) nuostatos. Todėl reikėtų numatyti, kad Reglamentas (EB) Nr. 867/2008 būtų toliau taikomas darbo programoms, įgyvendinamoms šio reglamento įsigaliojimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis papildomas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, dėl Sąjungos finansavimo reikalavimus atitinkančių priemonių, valstybių narių konkrečioms sritims skiriamos minimalios Sąjungos finansavimo dalies ir alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos darbo programų kriterijų bei patvirtinimo taisyklių.

2 straipsnis

Sąjungos finansavimas

Valstybės narės užtikrina, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnyje numatytas Sąjungos finansavimas būtų skiriamas proporcingai, atsižvelgiant į programų trukmę, numatytą tame straipsnyje, ir stebint, kad metinės patvirtintų darbo programų įgyvendinimui skirtos išlaidos neviršytų minėto straipsnio 2 dalyje nustatytos sumos.

3 straipsnis

Sąjungos finansavimo reikalavimus atitinkančios priemonės

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnio 1 dalies nuostatas Sąjungos finansavimo reikalavimus atitinka šios priemonės:

a)

alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus rinkos stebėsenos ir valdymo srityje:

i)

duomenų rinkimas apie sektorių ir rinką pagal metodikos, geografinio atstovavimo ir preciziškumo specifikacijas, kurias nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija;

ii)

tyrimų rengimas klausimais, susijusiais su kitomis priemonėmis, nurodytomis atitinkamų paramos gavėjų organizacijų darbo programoje;

b)

alyvmedžių auginimo poveikio aplinkai gerinimo srityje:

i)

aplinkai svarbių alyvmedžių giraičių, kurių auginimas gali būti nutrauktas, kolektyvinė priežiūros veikla, vykdoma pagal nustatytas sąlygas, remiantis kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos nustatytais objektyviais kriterijais, ypač susijusiais su reikalavimus finansavimui gauti galinčiomis atitikti regiono vietovėmis, su plotu ir su mažiausiu alyvuogių aliejaus gamintojų, kurių dalyvavimas būtinas šios veiklos veiksmingumui užtikrinti, skaičiumi;

ii)

geros alyvmedžių auginimo ūkininkavimo praktikos, pagrįstos prie vietos sąlygų pritaikytais aplinkosauginiais kriterijais, plėtojimas ir skleidimas tarp alyvmedžių augintojų bei šios praktikos stebėjimas;

iii)

praktinis metodų, alternatyvių cheminiams produktams, naudojamiems kovai su alyvmedžių musėmis, demonstravimas, taip pat sezoninio jų stebėjimo priemonės;

iv)

praktinis alyvmedžių auginimo metodų, skirtų aplinkosaugai ir kraštovaizdžio priežiūrai, demonstravimas (pvz., ekologinė, aplinkai tinkama ir integruota žemdirbystė bei dirvožemio apsauga sumažinant erozijos pavojų);

v)

atsparių ir nykstančių veislių apsaugos priemonės.

c)

alyvmedžių auginimo konkurencingumo didinimo pasitelkiant modernizavimą srityje:

i)

drėkinimo sistemų ir auginimo metodų tobulinimas;

ii)

nederlingų alyvmedžių pakeitimas naujais;

iii)

augintojų supažindinimas su naujais auginimo metodais;

iv)

mokymo ir komunikacijos priemonės;

d)

alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybės gerinimo srityje:

i)

alyvuogių auginimo, derliaus nuėmimo, pristatymo ir sandėliavimo prieš perdirbimą sąlygų gerinimas pagal kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos nustatytas technines specifikacijas;

ii)

alyvmedžių veislių gerinimas individualiuose ūkiuose, jeigu tai padeda siekti darbo programose išdėstytų tikslų;

iii)

alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sandėliavimo sąlygų gerinimas, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamybos atliekų panaudojimas ir alyvuogių aliejaus išpilstymo sąlygų gerinimas;

iv)

gamybai, alyvuogių aliejaus perdirbimo pramonei, valgomųjų alyvuogių gamybos įmonėms, malūnams ir pakavimo įmonėms teikiama techninė pagalba, susijusi su produkcijos kokybės aspektais;

v)

pirmo spaudimo alyvų aliejaus tyrimo laboratorijų steigimas ir tobulinimas;

vi)

degustatorių komisijų mokymas, kaip įvertinti organoleptinius pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių tyrimus;

e)

atsekamumo sistemos taikymo, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybės sertifikavimo ir apsaugos, visų pirma galutiniams vartotojams parduodamo alyvuogių aliejaus kokybės stebėsenos srityje:

i)

sistemų, leidžiančių sekti produktus nuo alyvų augintojo iki jų pakavimo ir ženklinimo pagal specifikacijas, kurias nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija, sukūrimas ir valdymas;

ii)

kokybės sertifikavimo sistemų, grindžiamų rizikos analizės ir kritinių taškų tikrinimo sistema, atitinkančia kompetentingos valdžios institucijos nustatytus techninius kriterijus, kūrimas ir administravimas;

iii)

sistemų, leidžiančių sekti atitikimą normoms, patvirtinančioms rinkai pateikto alyvų aliejaus ir valgomų alyvų autentiškumą, kokybę ir rinkodarą pagal techninius kriterijus, kuriuos nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija, sukūrimas ir valdymas;

f)

informacijos apie paramos gavėjų organizacijų taikomas priemones siekiant pagerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybę skleidimo srityje:

i)

informacijos apie paramos gavėjų organizacijų taikytas priemones a–e punktuose nurodytose srityse skleidimas;

ii)

interneto svetainės apie paramos gavėjų organizacijų a–e punktuose nurodytose srityse taikytas priemones sukūrimas ir priežiūra.

2.   Dėl pirmos dalies c ir d punktų ii papunkčiuose nurodytų priemonių valstybės narės užtikrina, kad būtų priimtos atitinkamos nuostatos dėl investicijos arba jos likutinės vertės susigrąžinimo, jeigu narys išstoja iš gamintojų organizacijos.

3.   Valstybės narės gali nustatyti papildomas sąlygas ir nurodyti jose finansavimo reikalavimus atitinkančias priemones, jeigu dėl to jų pateikimas arba įgyvendinimas netampa neįmanomas.

4.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 155 straipsnį gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija 1 dalies b, c ir d punktuose numatytas priemones gali vykdyti kaip užsakomąją veiklą tokiomis sąlygomis:

a)

dėl atitinkamos priemonės įgyvendinimo turi būti sudaroma rašytinė gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos sutartis su kitu subjektu. Gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija išlieka atsakinga už tos priemonės įgyvendinimą ir už minėtos sutarties bendrą administravimo kontrolę bei bendrą priežiūrą;

b)

kad būtų įmanoma vykdyti veiksmingą administravimo kontrolę ir priežiūrą, a punkte minimoje sutartyje:

i)

numatyta, kad gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija gali duoti įpareigojančius nurodymus ir yra nuostatos, pagal kurias organizacija ar asociacija gali nutraukti sutartį, jei paslaugų teikėjas nesilaiko sutarties terminų ir sąlygų;

ii)

nustatyti terminai ir išsamios sąlygos, įskaitant deklaravimo prievoles ir terminus, pagal kurias gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija gali vertinti ir realiai kontroliuoti priemones, vykdomas kaip užsakomoji veikla.

4 straipsnis

Sąjungos finansavimo reikalavimų neatitinkanti veikla ir išlaidos

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnio nuostatas Sąjungos finansavimo reikalavimų neatitinka ši veikla:

a)

veikla, kuriai teikiamas kitas nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnyje nurodytas Sąjungos finansavimas;

b)

veikla, kurios tikslas – tiesiogiai didinti gamybos, sandėliavimo ar perdirbimo pajėgumus;

c)

su alyvuogių aliejaus ar valgomųjų alyvuogių pirkimu arba sandėliavimu susijusi veikla arba šių prekių kainai įtaką daranti veikla;

d)

su alyvuogių aliejaus ar valgomųjų alyvuogių pardavimo skatinimu susijusi veikla;

e)

su moksliniais tyrimais susijusi veikla, išskyrus mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos alyvuogininkystės įmonėms veiklą;

f)

veikla, dėl kurios gali būti iškraipyta konkurencija kitoje paramos gavėjų organizacijų vykdomoje ekonominėje veikloje;

g)

su kova su alyvmedžių musėmis susijusi veikla, išskyrus priemones, numatytas 3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje.

2.   Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 dalies a punkto taisyklės, paramos gavėjų organizacijos savo ir savo narių vardu raštu įsipareigoja atsisakyti, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnį finansuojamoms priemonėms būtų teikiamas finansavimas pagal kitas Sąjungos ar nacionalines pagalbos schemas.

3.   Įgyvendinant 3 straipsnyje nurodytas priemones, Sąjungos finansavimo reikalavimų neatitinka išlaidos, patirtos dėl:

a)

paskolų, suteiktų priemonėms, kurios yra visiškai arba iš dalies įgyvendintos prieš pradedant vykdyti darbo programą, grąžinimo (visų pirma išmokant metines išmokas);

b)

susirinkimuose ir mokymo programose dalyvaujančioms paramos gavėjų organizacijoms skirtų mokėjimų, išmokėtų siekiant kompensuoti prarastas pajamas;

c)

administracinių ir personalo išlaidų, kurias patiria valstybės narės ir EŽŪGF paramos gavėjų organizacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 (4);

d)

neapstatyto žemės sklypo pirkimo;

e)

naudotos įrangos pirkimo;

f)

su išperkamosios nuomos sutartimis susijusių išlaidų, įskaitant mokesčius, palūkanas ir draudimo išlaidas;

g)

nuomos, kaip alternatyvos pirkimui, ir nuomojamo turto naudojimo sąnaudų;

4.   Valstybės narės gali nustatyti papildomas sąlygas ir pateikti išsamesnės informacijos apie 1 ir 3 dalyse nustatytas reikalavimų neatitinkančias išlaidas bei veiklą.

5 straipsnis

Sąjungos finansavimo paskirstymas

1.   Kiekvienoje valstybėje narėje ne mažiau kaip 20 % pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnį gauto Sąjungos finansavimo sumos skiriama 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytai sričiai, ne mažiau kaip 15 % šio Sąjungos finansavimo skiriama 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai sričiai ir ne mažiau kaip 10 % šio Sąjungos finansavimo skiriama 3 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytai sričiai.

2.   Jeigu pirmoje dalyje nustatytas procentinis dydis neišnaudojamas pirmoje dalyje nurodytoms sritims, nepanaudotos sumos negali būti skiriamos kitoms veiklos sritims ir turi būti grąžintos į Sąjungos biudžetą.

6 straipsnis

Darbo programų atrankos ir tinkamumo finansuoti kriterijai

1.   Valstybės narės Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnio 1 dalyje nurodytas darbo programas atrenka vadovaudamosi tokiais kriterijais:

a)

bendra programos kokybe ir jos derėjimu su valstybės narės atitinkamai regiono teritorijai nustatytais alyvuogininkystės sektoriaus tikslais bei prioritetais;

b)

paramos gavėjų organizacijos finansiniu patikimumu ir finansinių išteklių pakankamumu siūlomų priemonių įgyvendinimui;

c)

darbo programoje nurodytu regiono teritorijos dydžiu;

d)

atitinkamos regiono teritorijos ekonominės padėties įvairove, į kurią atsižvelgiama darbo programoje;

e)

paramos gavėjų organizacijos finansinio įnašo dydžiu ir tuo, kad priemonės apima kelias veiklos sritis;

f)

valstybių narių nustatytais kiekybiniais ir kokybiniais veiksmingumo rodikliais, sudarančiais sąlygas atlikti tarpinį programos įvertinimą jos įgyvendinimo metu ir ex post įvertinimą;

g)

darbo programų vertinimu, kurį paramos gavėjų organizacija galėjo atlikti anksčiau pagal Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1334/2002 (5), (EB) Nr. 2080/2005 (6) ar Reglamentą (EB) Nr. 867/2008.

Valstybės narės atsižvelgia į paraiškų paskirstymą tarp įvairių paramos gavėjų organizacijų rūšių kiekvienoje regiono vietovėje.

2.   Valstybės narės atmeta darbo programas, kurios yra neišsamios, kuriose pateikta klaidinga informacija arba į kurias įtraukta 4 straipsnyje nurodyta finansavimo reikalavimų neatitinkanti veikla.

7 straipsnis

Darbo programų pradžia ir tvirtinimas

1.   Pirmasis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnio 1 dalyje nurodytas trejų metų darbo programų laikotarpis prasideda 2015 m. balandžio 1 d. Kiti laikotarpiai prasideda kas trejus metus, balandžio 1 d.

2.   Kiekviena pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatas patvirtinta paramos gavėjų organizacija gali pateikti tik vienos darbo programos patvirtinimo paraišką iki valstybės narės nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 15 d.

3.   Patvirtinimo paraišką sudaro:

a)

informacija apie atitinkamą paramos gavėjų organizaciją;

b)

informacija, susijusi su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais atrankos kriterijais;

c)

kiekvienos siūlomos priemonės apibūdinimas, pagrindimas ir įgyvendinimo grafikas;

d)

išlaidų planas, suskirstytas pagal priemones ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklos sritis, kuriame pateikiama išsami informacija apie 12 mėn. laikotarpį, prasidedantį nuo darbo programos patvirtinimo dienos, ir kuriame bendrosios išlaidos, negalinčios viršyti 5 % visos sumos, atskiriamos nuo kitų pagrindinių išlaidų rūšių;

e)

finansavimo planas, suskirstytas pagal 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas sritis, kuriame pateikiama išsami informacija apie ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį, prasidedantį nuo darbo programos patvirtinimo dienos ir kuriame visų pirma nurodoma prašoma Sąjungos finansavimo suma bei, tam tikrais atvejais, finansiniai paramos gavėjų organizacijų įnašai ir valstybės narės įnašo suma;

f)

kiekybinių ir kokybinių veiksmingumo rodiklių, sudarančių sąlygas atlikti programos įvertinimą jos įgyvendinimo metu ir ex post įvertinimą, atliekamus remiantis valstybių narių nustatytais bendrais principais, apibūdinimas;

g)

įrodymas, kad yra pateiktas užstatas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 282/2012 (7);

h)

avanso prašymas;

i)

4 straipsnio 2 dalyje nurodytas pareiškimas;

j)

paramos gavėjų organizacijų pateikiama informacija apie paramos gavėjų organizacijas, kurioms pavesta subrangos būdu atlikti jų programose nurodytą veiklą;

k)

patvirtinimas, kad paramos gavėjų organizacijų programose nurodytos priemonės neįtrauktos į jokį kitą prašymą suteikti Sąjungos finansavimą pagal šio reglamento nuostatas.

4.   Galutinis darbo programos patvirtinimas gali priklausyti nuo pakeitimų, kurie valstybės narės manymu buvo būtini, įtraukimo. Šiuo atveju atitinkama paramos gavėjų organizacija savo sutikimą pareiškia per 15 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus dienos.

Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos finansavimo lėšos būtų paskirstytos kiekvienai paramos gavėjų kategorijai atsižvelgiant į paramos gavėjų organizacijų pagaminamo arba parduodamo alyvuogių aliejaus vertę.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 15 d. valstybės narės paramos gavėjų organizacijas informuoja apie patvirtintas darbo programas, o tam tikrais atvejais apie darbo programas, kurioms skiriamas atitinkamas nacionalinis finansavimas.

Jeigu siūloma darbo programa nepatvirtinama, valstybė narė nedelsdama grąžina 3 dalies g punkte nurodytą užstatą.

8 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 867/2008 panaikinamas. Jis toliau taikomas darbo programoms, kurios įgyvendinamos šio reglamento įsigaliojimo dieną.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2008 m. rugsėjo 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 867/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl alyvuogininkystės sektoriaus ūkio subjektų organizacijų, jų darbo programų ir finansavimo (OL L 237, 2008 9 4, p. 5).

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(5)  2002 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1334/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1638/98 taikymo taisykles dėl alyvų sektoriaus ūkio subjektų organizacijų darbo programų 2002–2003 ir 2003–2004 prekybos metams (OL L 195, 2002 7 24, p. 16).

(6)  2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2080/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 865/2004 taikymo taisykles dėl alyvuogininkystės organizacijų, jų darbo programų ir finansavimo (OL L 333, 2005 12 20, p. 8).

(7)  2012 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2012, nustatantis bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 92, 2012 3 30, p. 4).


Top