Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
2014 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant įtraukti pavojingumo ir atsargumo frazes kroatų kalba ir jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 605/2014

2014 m. birželio 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant įtraukti pavojingumo ir atsargumo frazes kroatų kalba ir jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos sutarties bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomųjų pataisų (1), ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2), ypač į jo 37 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 487/2013 (3) pakeičiamos kai kurios pavojingumo frazių įvairiomis kalbomis lentelės, įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 III priedą ir kai kurios atsargumo frazių įvairiomis kalbomis lentelės, įtrauktos į to reglamento IV priedą. Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą 2013 m. liepos 1 d., būtina, kad visos Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, kuris iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 487/2013, numatytos pavojingumo ir atsargumo frazės būtų ir kroatų kalba. Šiuo reglamentu daromi būtini kalbų lentelių pakeitimai;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje pateikti du pavojingų cheminių medžiagų suderintų klasifikacijų ir ženklinimo sąrašai. 3.1 lentelėje pateiktas pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas, sudarytas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2–5 dalyse nustatytais kriterijais. 3.2 lentelėje pateiktas pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas, sudarytas remiantis Tarybos direktyvos 67/548/EEB (4) VI priede nustatytais kriterijais;

(3)

pasiūlymai dėl naujos ar atnaujintos tam tikrų cheminių medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 37 straipsnį. Remiantis ECHA Rizikos vertinimo komiteto pateiktomis nuomonėmis apie tuos pasiūlymus ir iš atitinkamų šalių gautomis pastabomis, tikslinga pradėti taikyti, panaikinti arba atnaujinti suderintą tam tikrų cheminių medžiagų klasifikaciją ir ženklinimą iš dalies pakeičiant to reglamento VI priedą;

(4)

atitikties naujoms suderintoms klasifikacijoms nereikėtų reikalauti iš karto, nes tiekėjams reikės tam tikro laikotarpio, kad jie galėtų pradėti chemines medžiagas bei mišinius ženklinti ir pakuoti pagal naujas klasifikacijas ir parduoti esamas atsargas. Be to, tiekėjams reikės tam tikro laikotarpio, kad jie galėtų pradėti laikytis registravimo įpareigojimų, atsirandančių dėl naujų suderintų klasifikacijų, taikomų cheminėms medžiagoms, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai ir kurios priskiriamos 1A bei 1B kategorijoms (3.1 lentelė) ir 1 bei 2 kategorijoms (3.2 lentelė) arba kurios yra labai toksiškos vandens organizmams ir gali turėti ilgalaikį poveikį vandens aplinkai, ypač įpareigojimų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (5), 23 straipsnyje;

(5)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuriomis leidžiama naujas nuostatas savanoriškai pradėti taikyti anksčiau, tiekėjams turėtų būti sudaryta galimybė prieš atitikties terminą savanoriškai pradėti taikyti naujas suderintas klasifikacijas ir atitinkamai pritaikyti ženklinimą ir pakavimą;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

2 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies, cheminės medžiagos ir mišiniai gali būti atitinkamai iki 2014 m. gruodžio 1 d. ir 2015 m. birželio 1 d. klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami laikantis šio reglamento nuostatų.

2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies, cheminių medžiagų, suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatų ir pateiktų rinkai iki 2014 m. gruodžio 1 d., laikantis šio reglamento nuostatų iki 2016 m. gruodžio 1 d. nereikalaujama iš naujo paženklinti ir supakuoti.

3.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies, mišinių, suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB (6) arba Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatų ir pateiktų rinkai iki 2015 m. birželio 1 d., laikantis šio reglamento nuostatų iki 2017 m. birželio 1 d. nereikalaujama iš naujo paženklinti ir supakuoti.

4.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 3 dalies, šio reglamento III priede nustatytas suderintas klasifikacijas galima taikyti prieš 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą datą.

3 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   1 straipsnio 1 ir 2 dalys cheminėms medžiagoms taikomos nuo 2014 m. gruodžio 1 d., o mišiniams – nuo 2015 m. birželio 1 d.

3.   1 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 112, 2012 4 24, p. 21.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2013 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 487/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (OL L 149, 2013 6 1, p. 1).

(4)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL L 196, 1967 8 16, p. 1).

(5)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(6)  1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 200, 1999 7 30, p. 1).


I PRIEDAS

III priedo 1 dalies 1.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

1)

Prie kodo H229, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.“

2)

Prie kodo H230, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.“

3)

Prie kodo H231, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.“


II PRIEDAS

IV priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

1.2 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Prie kodo P210, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.“

b)

Prie kodo P223, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.“

c)

Prie kodo P244, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.“

d)

Prie kodo P251 po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.“

e)

Prie kodo P284, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

2)

1.3 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Prie kodo P310, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

b)

Prie kodo P311, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

c)

Prie kodo P312, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

d)

Prie kodo P340, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

e)

Prie kodo P352, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…“

f)

Prie kodo P361, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.“

g)

Prie kodo P362, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.“

h)

Prie kodo P364, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.“

i)

Prie kodo P378, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Za gašenje rabiti …“

j)

Prie jungtinių kodų P301 + P310, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

k)

Prie jungtinių kodų P301 + P312, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

l)

Prie jungtinių kodų P302 + P352, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…“

m)

Prie jungtinių kodų P303 + P361 + P353, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

n)

Prie jungtinių kodų P304 + P340, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

o)

Prie jungtinių kodų P308 + P311, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

p)

Prie jungtinių kodų P342 + P311, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

q)

Prie jungtinių kodų P361 + P364, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

r)

Prie jungtinių kodų P362 + P364, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

s)

Prie jungtinių kodų P370 + P378, po įrašo GA kalba, įterpiama:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …“


III PRIEDAS

VI priedo 3 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

3.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Įrašas, atitinkantis indekso numerį 015–188–00-X, išbraukiamas.

b)

Įrašai, atitinkantys indekso numerius 006–086–00–6, 015–154–00–4, 015–192–00–1, 601–023–00–4, 601–026–00–0, 603–061–00–7, 605–001–00–5, 605–008–00–3 ir 616–035–00–5 pakeičiami šiais atitinkamais įrašais:

„006–086–00–6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276–696–7

72490–01–8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015–154–00–4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240–718–3

16672–87–0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015–192–00–1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432–770–2

139189–30–3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601–023–00–4

ethylbenzene

202–849–4

100–41–4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (klausos organai)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (klausos organai)

H304

 

 

 

601–026–00–0

styrene

202–851–5

100–42–5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (klausos organai)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (klausos organai)

H315

H319

 

*

D

603–061–00–7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202–625–6

97–99–4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605–001–00–5

formaldehyde …%

200–001–8

50–00–0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605–008–00–3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203–453–4

107–02–8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616–035–00–5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261–043–0

57966–95–7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (kraujotaka, užkrūčio liauka)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (kraujotaka, užkrūčio liauka)

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

c)

Vadovaujantis 3.1 lentelėje nustatyta įrašų pateikimo tvarka įtraukiami šie įrašai:

„050–028–00–2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260–829–0

57583–35–4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (nervų sistema, imuninė sistema)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (nervų sistema, imuninė sistema)

H317

 

 

 

050–029–00–8

dimethyltin dichloride

212–039–2

753–73–1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervų sistema, imuninė sistema)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervų sistema, imuninė sistema)

H314

EUH071

 

 

601–088–00–9

4-vinylcyclohexene

202–848–9

100–40–3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601–089–00–4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248–505–7

27519–02–4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604–090–00–8

4-tert-butylphenol

202–679–0

98–54–4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604–091–00–3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407–980–2

80844–07–1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606–146–00–7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820–88–0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606–147–00–2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405–230–9

101205–02–1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607–705–00–8

benzoic acid

200–618–2

65–85–0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (plaučiai) (įkvėpimas)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (plaučiai) (įkvėpimas)

H315

H318

 

 

 

607–706–00–3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220–815–7

2905–69–3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612–287–00–5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622–59–6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613–317–00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266–275–6

66246–88–6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613–318–00–5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798–59–3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616–212–00–7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259–627–5

55406–53–6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (gerklos)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (gerklos)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1“

 

2)

3.2 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Įrašas, atitinkantis indekso numerį 015–188–00-X, išbraukiamas.

b)

Įrašai, atitinkantys indekso numerius 006–086–00–6, 015–154–00–4, 015–192–00–1, 601–023–00–4, 601–026–00–0, 603–061–00–7, 605–001–00–5 ir 616–035–00–5 pakeičiami šiais atitinkamais įrašais:

„006–086–00–6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276–696–7

72490–01–8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50–53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)22–36/37–60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015–154–00–4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240–718–3

16672–87–0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51–53

C; N

R: 20/21/22–34–51/53

S: (1/2-)26–36/37/39–45–61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015–192–00–1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432–770–2

139189–30–3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

601–023–00–4

ethylbenzene

202–849–4

100–41–4

F; R11

Xn; R20–48/20–65

F; Xn

R: 11–20–48/20–65

S: (2-)16–24/25–29–62

 

 

601–026–00–0

styrene

202–851–5

100–42–5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20–48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10–20–36/38–48/20–63

S: (2-)23–36/37–46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603–061–00–7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202–625–6

97–99–4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36–61–62

S: 45–53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605–001–00–5

formaldehyde …%

200–001–8

50–00–0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25–34–43–45–68

S: 45–53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616–035–00–5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261–043–0

57966–95–7

Repr. Cat. 3; R62–63

Xn; R22–48/22

R43

N; R50–53

Xn; N

R: 22–43–48/22–62–63–50/53

S: (2-)36/37–46–60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %“

 

c)

Vadovaujantis 3.2 lentelėje nustatyta įrašų pateikimo tvarka įtraukiami šie įrašai:

„050–028–00–2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260–829–0

57583–35–4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22–43–48/25–63

S: (1/2-)36/37–45

 

 

050–029–00–8

dimethyltin dichloride

212–039–2

753–73–1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25–48/25

C; R34

T+

R: 24/25–26–34–48/25–63

S: (1/2-)26–28–36/37/39–45–63

 

 

601–088–00–9

4-vinylcyclohexene

202–848–9

100–40–3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601–089–00–4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248–505–7

27519–02–4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

604–090–00–8

4-tert-butylphenol

202–679–0

98–54–4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38–41

Xn

R: 38–41–62

S: (2-)26–36/37/39–46

 

 

604–091–00–3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407–980–2

80844–07–1

R64

N; R50–53

N

R: 50/53–64

S: 60–61

N; R50–53: C ≥ 0,25 %

N; R51–53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52–53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606–146–00–7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820–88–0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51–53

Xn; N

R: 22–40–51/53

S: (2-)36/37–60–61

 

 

606–147–00–2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405–230–9

101205–02–1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11–63

S: (2-)16–36/37–46

 

 

607–705–00–8

benzoic acid

200–618–2

65–85–0

T; R48/23

Xi; R38–41

T

R: 38–41–48/23

S: (1/2-)26–39–45–63

 

 

607–706–00–3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220–815–7

2905–69–3

Xn; R22

N; R51–53

Xn; N

R: 22–51/53

S: (2-) 46–61

 

 

612–287–00–5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622–59–6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50–53

Xn; N

R: 20–41–43–50/53–63

S: (2-)26–36/37/39–46–60–61

N; R50–53: C ≥ 2,5 %

N; R51–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52–53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613–317–00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266–275–6

66246–88–6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50–53

Xn; N

R: 22–50/53–63

S: (2-) 36/37–46–60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613–318–00–5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798–59–3

N; R51–53

N

R: 51/53

S: 60–61

 

 

616–212–00–7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259–627–5

55406–53–6

T; R23–48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22–23–41–43–48/23–50

S: (1/2-)24–26–37/39–45–63

N; R50: C ≥ 2,5 %“

 


Top