EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0513

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR

OJ L 150, 20.5.2014, p. 93–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/513/oj

20.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/93


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 513/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalį, 84 straipsnį ir 87 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Sąjunga turėtų siekti tikslo užtikrinti aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 67 straipsnio 3 dalį, be kita ko, imdamasi nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo priemonių, taip pat valstybių narių teisėsaugos institucijų ir kitų nacionalinių valdžios institucijų veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo tarpusavyje, taip pat su Europolu ar kitomis atitinkamomis Sąjungos įstaigomis ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis priemonių;

(2)

tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikėtų imtis sustiprintų veiksmų Sąjungos lygmeniu, kad žmonės ir prekės būtų apsaugoti nuo vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių ir kad būtų remiama valstybių narių kompetentingų institucijų vykdoma veikla. Dėl, be kita ko, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo, keliaujančių nusikalstamų grupuočių nusikalstamumo, prekybos narkotikais, korupcijos, elektroninių nusikaltimų, prekybos žmonėmis ir neteisėtos prekybos ginklais toliau kyla Sąjungos vidaus saugumo problemų;

(3)

2010 m. vasario mėn. Tarybos priimta Europos Sąjungos vidaus saugumo strategija (toliau – Vidaus saugumo strategija) – tai bendra darbotvarkė siekiant spręsti šias bendras saugumo problemas. 2010 m. lapkričio 22 d. Komisijos paskelbtame komunikate „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas. Penki žingsniai kuriant saugesnę Europą“ pagal strategijos principus ir gaires numatyti konkretūs veiksmai ir nustatyti penki strateginiai tikslai: išardyti tarptautinius nusikaltėlių tinklus, užkirsti kelią terorizmui ir išspręsti radikalizmo skatinimo ir verbavimo problemą, padidinti piliečių ir įmonių saugumą elektroninėje erdvėje, stiprinti saugumą sienų valdymo priemonėmis ir didinti Europos gebėjimą įveikti krizes ir nelaimes;

(4)

pagrindiniai principai, kuriais reikėtų vadovautis įgyvendinant vidaus saugumo strategiją, – valstybių narių tarpusavio solidarumas, aiškus užduočių pasidalijimas, pagarba pagrindinėms teisėms bei laisvėms ir teisinei valstybei, didelis dėmesys pasaulinei perspektyvai ir ryšiui su išorės saugumu ir būtinam suderinamumui su išorės saugumu;

(5)

norėdama paskatinti vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad ji iš tiesų būtų taikoma, Sąjunga turėtų suteikti valstybėms narėms tinkamą finansinę paramą įsteigdama ir valdydama Vidaus saugumo fondą (toliau – fondas);

(6)

kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti bendrieji ir konkretūs tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, tačiau sykiu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(7)

pagrindiniai fondo naudojimo principai – priemonių veiksmingumas ir lėšų naudojimo kokybė. Be to, fondas turėtų būti naudojamas kuo veiksmingiau ir patogiau naudotojams;

(8)

kai Sąjungos politikos priemonėms taikomas griežtas taupymas, siekiant išspręsti ekonomines problemas reikia imtis atnaujintų lanksčių ir novatoriškų organizacinių priemonių, geriau naudotis esamomis struktūromis ir koordinuoti Sąjungos institucijų, agentūrų ir nacionalinių valdžios institucijų veiklą tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis;

(9)

Reikia kuo labiau padidinti Sąjungos finansavimo poveikį telkiant, kaupiant ir pritraukiant viešojo ir privačiojo sektorių finansinius išteklius;

(10)

2010 m. lapkričio 8–9 d. Tarybos nustatyto ES politikos ciklo tikslas – nuosekliai ir metodiškai kovoti su svarbiausiomis sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmėmis Sąjungai, užtikrinant kuo geresnį atitinkamų tarnybų bendradarbiavimą. Siekiant remti veiksmingą šio daugiamečio ciklo įgyvendinimą ir užtikrinti, kad veikla ir projektai būtų atlikti laiku ir veiksmingai, pagal priemonę, nustatytą šiuo reglamentu (toliau – priemonė) teikiant finansavimą reikėtų naudoti visus galimus įgyvendinimo metodus, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (4), įskaitant tam tikrais atvejais netiesioginį valdymą;

(11)

dėl SESV V antraštinės dalies teisinių ypatumų neįmanoma įsteigti fondo kaip vienos finansinės priemonės. Todėl fondą reikėtų steigti kaip išsamią Sąjungos finansinės paramos vidaus saugumo srityje sistemą, apimančią priemonę ir išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 515/2014 (5). Tą išsamią sistemą reikėtų papildyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 514/2014 (6);

(12)

su tarpvalstybiniais nusikaltimais, pvz., prekyba žmonėmis ir nusikalstamų organizacijų naudojimusi neteisėta imigracija, gali būti veiksmingai kovojama policijos bendradarbiavimo priemonėmis;

(13)

bendri šiam reglamentui ir Reglamentui (ES) Nr. 515/2014 skirti ištekliai kartu sudaro viso fondo naudojimo laikotarpio finansinį paketą, kuris yra svarbiausia orientacinė suma Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (7)17 punkte;

(14)

2013 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo pripažįstama, kad kova su organizuotu nusikalstamumu yra Europos masto problema, ir valstybės narės raginamos glaudžiau bendradarbiauti teisėsaugos srityje, kadangi būtina veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, norint apsaugoti teisėtą ekonomiką nuo tipiškos nusikalstamos veiklos, pvz., nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo;

(15)

pagal išsamią fondo sistemą, pagal priemonę teikiama finansine parama turėtų būti remiamas policijos bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir galimybės ją gauti, nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įskaitant terorizmą, korupciją, prekybą narkotikais, prekybą žmonėmis ir neteisėtą prekybą ginklais, naudojimąsi neteisėta imigracija, seksualinį vaikų išnaudojimą, smurto prieš vaikus vaizdų ir vaikų pornografijos platinimą, elektroninius nusikaltimus, nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimą, asmenų ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga nuo incidentų, susijusių su saugumu, veiksmingas su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas, atsižvelgiant į bendrą Sąjungos politiką (strategijas, politikos ciklus, programas ir veiksmų planus), teisės aktus ir praktinį bendradarbiavimą;

(16)

finansinė parama šiose srityse visų pirma turėtų būti teikiama veiksmams, kuriais skatinamos bendros tarpvalstybinės operacijos, galimybės gauti informaciją ir keitimasis ja, keitimasis geriausia patirtimi, palengvinta ir saugi komunikacija bei koordinacija, darbuotojų mokymas ir mainai, analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, išsamus grėsmės ir rizikos vertinimas pagal SESV nustatytą kompetenciją, informuotumo didinimo veikla, naujų technologijų bandymas ir tvirtinimas, teismo medicinos tyrimai, sąveikios techninės įrangos įsigijimas ir valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos įstaigų, įskaitant Europolą, bendradarbiavimas. Finansinė parama šiose srityse turėtų būti teikiama tik veiksmams, atitinkantiems Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, ypač tiems veiksmams, kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba;

(17)

remiantis išsamia Sąjungos kovos su narkotikais strategija, kurioje pasisakoma už subalansuotą metodą, pagrįstą vienu metu vykdomu pasiūlos ir paklausos mažinimu, pagal šią priemonę finansinė parama turėtų būti teikiama visiems veiksmams, kuriais siekiama užkirsti kelią prekybai narkotikais ir su ja kovoti (pasiūlos mažinimas), visų pirma remiant priemones, kuriomis siekiama kovoti su neteisėtų narkotikų produkcija, gamyba, išgavimu, pardavimu, vežimu, importu ir eksportu, įskaitant jų turėjimą ir įsigijimą, turint tikslą dalyvauti prekybos narkotikais veikloje;

(18)

trečiosiose šalyse vykdomas ir su jomis susijusias priemones pagal priemonę reikėtų patvirtinti jas derinant su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų pagal geografines ir temines Sąjungos išorės paramos priemones. Visų pirma, vykdant tokius veiksmus, reikėtų siekti visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmų ir užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais, demokratiniais principais ir vertybėmis, pagrindinėmis laisvėmis ir teisėmis, teisinės valstybės principu ir trečiųjų šalių suverenitetu. Priemonėmis neturėtų būti siekiama remti tiesiogiai vystymąsi skatinančius veiksmus ir atitinkamais atvejais jos turėtų papildyti pagal išorės pagalbos priemones teikiamą finansinę paramą. Taip pat reikėtų siekti suderinamumo su Sąjungos humanitarine politika, ypač kai imamasi priemonių ekstremaliosios situacijos atveju;

(19)

priemonę reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus ir laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų;

(20)

pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnį taikant priemonę turėtų būti remiama veikla, kuria užtikrinama vaikų apsauga nuo smurto, prievartos, išnaudojimo ir nesirūpinimo jais. Pagal priemonę taip pat reikėtų remti vaikų liudytojų ir nukentėjusių vaikų, ypač nelydimų vaikų arba vaikų, kuriems turėtų būti paskirta globa, apsaugos priemones ir pagalbą jiems;

(21)

priemonė turėtų papildyti ir sustiprinti Europolo ir kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų ir valstybių narių bendradarbiavimo plėtojimo veiklą, siekiant įgyvendinti priemonės tikslus policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo srityse. Be kita ko, tai reiškia, kad, rengdamos savo nacionalines programas, valstybės narės turėtų atsižvelgti į informacijos duomenų bazę, analitines priemones ir Europolo parengtas veiklos ir technines gaires, ypač į Europolo informacinę sistemą (EIS), Europolo saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA) ir ES sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimą (SOCTA);

(22)

siekiant užtikrinti vienodą fondo naudojimą, priemonei skirtas Sąjungos biudžetas turėtų būti įgyvendinamas tiesioginio ir netiesioginio valdymo būdu, kai įgyvendinami veiksmai, kurie itin svarbūs Sąjungai (Sąjungos veiksmai), teikiama pagalba ekstremaliosios situacijos atveju ir techninė pagalba, taip pat pasidalijamojo valdymo būdu, kai įgyvendinamos nacionalinės programos ir veiksmai, kuriuos įgyvendinant reikia administracinio lankstumo;

(23)

kai ištekliai naudojami taikant pasidalijamąjį valdymą, būtina užtikrinti, kad valstybių narių nacionalinės programos derėtų su Sąjungos prioritetais ir tikslais;

(24)

ištekliai, paskirti valstybėms narėms naudoti pagal jų nacionalines programas, turėtų būti nustatyti šiame reglamente ir skirstomi vadovaujantis aiškiais, objektyviais ir pamatuojamais kriterijais. Tie kriterijai turėtų būti susiję su valstybių narių saugotinomis viešosiomis gėrybėmis ir jų finansiniais pajėgumais užtikrinti aukšto lygio vidaus saugumą, pvz., jų gyventojų skaičiumi, teritorijos dydžiu ir bendruoju vidaus produktu. Be to, kadangi 2013 m. SOCTA nurodo, kad jūrų ir oro uostai ypatingai svarbūs kaip įvežimo vietos, kurias nusikalstamos organizacijos naudoja prekybai žmonėmis ir neteisėtomis prekėmis, skirstant turimus išteklius valstybių narių veiksmams turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias silpnąsias vietas, susijusias su nusikaltėlių maršrutais, einančiais per šiuos išorės sienų kirtimo punktus, naudojant kriterijus, susijusius su keleivių ir krovinių, aptarnaujamų ir tvarkomų tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose, skaičiumi ir svoriu;

(25)

siekiant didinti valstybių narių tarpusavio solidarumą ir gerinti atsakomybės už bendrą Sąjungos politiką, strategijas ir programas pasidalijimą, reikėtų jas skatinti dalį pagal nacionalines programas gautų išteklių naudoti šio reglamento I priede nustatytiems Sąjungos strateginiams prioritetams įgyvendinti. Projektams, kuriais įgyvendinami tie prioritetai, pagal Reglamentą (ES) Nr. 514/2014 Sąjungos įnašas padengiant jų bendras tinkamas finansuoti išlaidas turėtų būti padidintas iki 90 %;

(26)

Sąjungai liekančių išteklių riba turėtų būti tokia, kad papildytų valstybėms narėms nacionalinėms programoms įgyvendinti skirtus išteklius. Tai užtikrins, kad Sąjunga konkrečiais biudžetiniais metais galėtų remti Sąjungai itin svarbius veiksmus, kaip antai naujų technologijų bandymą ir tvirtinimą, tarpvalstybinius projektus, tinklų plėtojimą ir dalijimąsi geriausia patirtimi, atitinkamos Sąjungos teisės įgyvendinimo stebėjimą ir Sąjungos politiką bei veiksmus, susijusius su trečiosiomis šalimis, ir veiksmus tose šalyse. Remiami veiksmai turėtų atitikti atitinkamose Sąjungos strategijose, programose, veiksmų planuose ir rizikos bei grėsmės vertinimuose nustatytus prioritetus;

(27)

tam, kad prisidėtų siekiant bendrojo priemonės tikslo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į jų nacionalines programas būtų įtraukti veiksmai, kuriuos vykdant būtų siekiama visų konkrečių priemonės tikslų, ir kad ištekliai tikslams pasiekti būtų paskirstyti proporcingai atsižvelgiant į problemas ir poreikius ir taip užtikrinama galimybė juos pasiekti. Jei nacionalinėje programoje nenumatyta, kaip siekti vieno iš konkrečių tikslų, arba jei skiriama mažiau lėšų nei šiame reglamente nustatyta minimali procentinė norma, atitinkama valstybė narė programoje turėtų pateikti paaiškinimą;

(28)

siekiant stiprinti Sąjungos pajėgumą nedelsiant reaguoti į incidentus, susijusius su saugumu, ar Sąjungai kylančias naujas grėsmes, reikėtų sudaryti sąlygas teikti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju pagal Reglamente (ES) Nr. 514/2014 nustatytą sistemą;

(29)

daugiausia lėšų iš Sąjungos biudžeto reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija turi didesnę pridėtinę vertę už vienų valstybių narių veiksmus. Sąjunga užima geresnę nei valstybės narės poziciją, kai reikia reaguoti į tarpvalstybinę padėtį ir sukurti bendro požiūrio platformą, todėl pagal šį reglamentą teikiama finansine parama visų pirma turėtų būti padedama stiprinti nacionalinius ir Sąjungos pajėgumus, taip pat gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir koordinavimą, tinklų plėtojimą, tarpusavio pasitikėjimą ir keitimąsi informacija bei keitimąsi geriausia patirtimi;

(30)

siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti šio reglamento nuostatas dėl Sąjungos strateginių prioritetų nustatymo, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, iš dalies pakeičiančius šiame reglamente išvardytus Sąjungos strateginius prioritetus, juos papildančius arba panaikinančius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(31)

šio reglamento taikymo klausimais, įskaitant deleguotųjų aktų rengimą, Komisija turėtų konsultuotis su visų valstybių narių ekspertais;

(32)

Komisija turėtų stebėti, kaip įgyvendinama priemonė, remdamasi atitinkamomis Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatomis ir pasinaudodama pagrindiniais rezultatų ir poveikio vertinimo rodikliais. Rodikliai, įskaitant atitinkamas bazines vertes, turėtų būti minimalus pagrindas vertinant, kokiu mastu pasiekti priemonės tikslai;

(33)

norint vertinti fondo pasiekimus, turėtų būti nustatyti su kiekvienu priemonės konkrečiu tikslu susiję bendri rodikliai. Dėl to, kad konkrečių tikslų įgyvendinimas vertinamas pagal bendrus rodiklius, su tais rodikliais susijusių veiksmų įgyvendinimas netampa privalomas;

(34)

laikantis šiame reglamente nustatytų pereinamojo laikotarpio nuostatų Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (8) turėtų būti panaikintas;

(35)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, užtikrinti nusikalstamumo prevenciją ir kovą su juo, apsaugoti žmones ir ypatingos svarbos infrastruktūrą nuo su saugumu susijusių incidentų ir didinti valstybių narių bei Sąjungos pajėgumus veiksmingai valdyti su saugumu susijusią riziką ir krizes, valstybės narės negali deramai pasiekti, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(36)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(37)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsnio taikymui, Airija pranešė norinti dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

(38)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsnio taikymui, Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(39)

tikslinga šio reglamento taikymo trukmę suderinti su Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (9) taikymo trukme. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu kaip Vidaus saugumo fondo (toliau – fondas) dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė (toliau – priemonė).

Kartu su Reglamentu (ES) Nr. 515/2014, šiuo reglamentu laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. įsteigiamas fondas.

2.   Šiuo reglamentu nustatoma:

a)

finansinės paramos, kuri bus teikiama pagal priemonę, tikslai, tinkami finansuoti veiksmai ir strateginiai prioritetai;

b)

bendroji tinkamų finansuoti veiksmų įgyvendinimo sistema;

c)

pagal priemonę nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. skiriami ištekliai ir jų paskirstymas.

3.   Šiuo reglamentu numatoma taikyti Reglamente (ES) Nr. 514/2014 nustatytas taisykles.

4.   Priemonė netaikoma klausimams, kuriuos apima Teisingumo programa, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1382/2013 (10). Tačiau priemonė gali apimti veiksmus, kuriais siekiama skatinti teisminių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

5.   Siekiama sąveikos, suderinamumo ir papildomumo su kitomis atitinkamomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis, kaip antai Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES (11), programa „Horizontas 2020“, sukurta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 (12), trečiąja daugiamete Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 282/2014 (13), Europos Sąjungos Solidarumo fondu ir išorės pagalbos priemonėmis, t. y. Pasirengimo narystei pagalbos priemone (PNPP II), nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 231/2014 (14), Europos kaimynystės priemone, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 232/2014 (15), vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemone, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 233/2014 (16), bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemone, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 234/2014 (17), Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemone, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 235/2014 (18) ir priemone, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 230/2014 (19). Pagal šį reglamentą finansuojamiems veiksmams neteikiama finansinė parama pagal kitas Sąjungos finansines priemones, kai siekiama to paties tikslo.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios terminų apibrėžtys:

a)   policijos bendradarbiavimas– tam tikros priemonės ir tam tikrų rūšių bendradarbiavimas, kuriuose dalyvauja visos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, kaip nurodyta SESV 87 straipsnyje;

b)   keitimasis informacija ir galimybės ją gauti– teisėsaugos institucijoms svarbios su nusikalstamos veikos, visų pirma tarpvalstybinių, sunkių ir organizuotų nusikaltimų, prevencija, nustatymu, tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios informacijos saugus rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizavimas ir keitimasis ja, kaip nurodyta SESV 87 straipsnyje;

c)   nusikalstamumo prevencija– visos priemonės, kuriomis siekiama mažinti arba padėti mažinti nusikalstamumą ir piliečių nesaugumo jausmą, kaip nurodyta Tarybos sprendimo 2009/902/TVR (20) 2 straipsnio 2 dalyje;

d)   organizuotas nusikalstamumas– baustina veika, susijusi su dalyvavimu nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR (21);

e)   terorizmas– bet kokia tyčinė veika ir nusikaltimai, kaip Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR (22);

f)   rizikos ir krizių valdymas– bet kokia priemonė, susijusi su terorizmo, organizuoto nusikalstamumo ir kitos su saugumu susijusios rizikos vertinimu, prevencija, parengtimi ir padarinių valdymu;

g)   prevencija ir parengtis– bet kokia priemonė, kuria siekiama užtikrinti su galimais teroro aktais arba kitais su saugumu susijusiais incidentais susijusios rizikos prevenciją ir (arba) tą riziką sumažinti;

h)   padarinių valdymas– veiksmingas veiksmų, kurių imamasi nacionaliniu ir (arba) Sąjungos lygmeniu siekiant reaguoti į teroro akto ar kito su saugumu susijusio incidento padarinius ir sumažinti jų poveikį, koordinavimas;

i)   ypatingos svarbos infrastruktūra– turtas, tinklas, sistema ar jų dalis, kurie yra ypač svarbūs esminėms visuomenės funkcijoms, žmonių sveikatai, saugai, saugumui, ekonominei ir socialinei gerovei palaikyti; jų veikimo sutrikdymas, pažeidimas ar jų sunaikinimas turėtų didelį poveikį valstybei narei arba Sąjungai, nes tos funkcijos nebūtų palaikomos;

j)   ekstremalioji situacija– bet koks su saugumu susijęs incidentas arba naujai kylanti grėsmė, kuri turi arba gali turėti didelės neigiamos įtakos žmonių saugumui vienoje arba keliose valstybėse narėse.

3 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrasis priemonės tikslas – padėti užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje.

2.   Įgyvendinant 1 dalyje nurodytą bendrąjį tikslą ir atsižvelgiant į atitinkamose Sąjungos strategijose, politikos cikluose, programose, grėsmės ir rizikos vertinimuose nustatytus prioritetus, priemonė padeda siekti šių konkrečių tikslų:

a)

užtikrinti nusikalstamumo prevenciją, kovoti su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įskaitant terorizmą, ir stiprinti valstybių narių teisėsaugos institucijų ir kitų nacionalinių valdžios institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje, taip pat su Europolu ar kitomis atitinkamomis Sąjungos įstaigomis ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis;

b)

stiprinti valstybių narių ir Sąjungos pajėgumą veiksmingai valdyti saugumui kylančią riziką ir krizes, pasirengti teroro aktams bei kitiems su saugumu susijusiems incidentams ir nuo jų apsaugoti žmones bei ypatingos svarbos infrastruktūrą.

Konkrečių priemonės tikslų įgyvendinimas vertinamas remiantis Reglamento Nr. 514/2014 55 straipsnio 2 dalimi ir naudojant šio reglamento II priede nustatytus bendrus rodiklius ir į nacionalines programas įtrauktus konkrečius programų rodiklius.

3.   Kad 1 ir 2 dalyse nurodyti tikslai būtų įgyvendinti, priemonė padeda siekti tokių veiklos tikslų:

a)

skatinti ir plėtoti priemones, kuriomis stiprinami valstybių narių pajėgumai užtikrinti nusikalstamumo prevenciją ir kovoti su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įskaitant terorizmą, visų pirma užtikrinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, galimybę gauti duomenis, sąveikias technologijas, palyginamą statistiką, taikomąją kriminologiją, viešąją komunikaciją ir informuotumo didinimą;

b)

skatinti ir plėtoti valstybių narių teisėsaugos institucijų, kitų nacionalinių institucijų, Europolo ir kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų administracinį ir operatyvinį koordinavimą, bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir keitimąsi informacija – prireikus ir su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis;

c)

skatinti ir plėtoti mokymo programas, įskaitant techninės ir profesinės kompetencijos gerinimo ir žinių apie įsipareigojimus laikytis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių teikimo programas, kuriomis įgyvendinama Europos mokymo politika, be kita ko, vykdant specialias Sąjungos teisėsaugos srities mainų programas, kad būtų puoselėjama tikra Europos teisminė ir teisėsaugos kultūra;

d)

skatinti ir plėtoti nusikaltimų liudytojų ir aukų, įskaitant nukentėjusius nuo terorizmo, ankstyvo nustatymo, apsaugos ir paramos jiems priemones, garantijas, mechanizmus ir geriausią patirtį, ypač vaikų liudytojų ir nukentėjusių vaikų, visų pirma nelydimų vaikų arba vaikų, kuriems turėtų būti paskirta globa, apsaugos priemones ir pagalbą jiems;

e)

įgyvendinti valstybių narių administracinių ir operatyvinių pajėgumų apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą visuose ekonomikos sektoriuose stiprinimo priemones, be kita ko, remiantis viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, gerinant koordinavimą bei bendradarbiavimą, dalijantis praktine ir kita patirtimi ir ją skleidžiant Sąjungoje, taip pat su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

f)

užtikrinti saugius konkrečių sektorių išankstinio perspėjimo ir bendradarbiavimo ištikus krizei subjektų ryšius ir veiksmingą koordinavimą Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, įskaitant situacijų centrus, kad būtų galima sparčiai rengti išsamias ir tikslias krizės atvejų apžvalgas, koordinuoti reagavimo priemones ir dalytis vieša, ribotos prieigos ir slapta informacija;

g)

įgyvendinti priemones, kuriomis būtų stiprinami valstybių narių administraciniai ir operatyviniai pajėgumai rengti išsamius grėsmės ir rizikos vertinimus, pagrįstus įrodymais ir atitinkančius Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, ypač tuos, kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, kad Sąjunga galėtų išplėtoti integruotą požiūrį, grindžiamą bendru supratimu krizės atvejais, ir gerinti valstybių narių bei šalių partnerių tarpusavio supratimą, kai jos naudoja įvairias grėsmės lygių apibrėžtis.

4.   Priemonė taip pat padeda valstybių narių ir Komisijos iniciatyva finansuoti techninę pagalbą.

5.   Pagal priemonę finansuojami veiksmai įgyvendinami visapusiškai paisant pagrindinių teisių ir gerbiant žmogaus orumą. Visų pirma, veiksmai atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas, Sąjungos duomenų apsaugos teisę ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK).

Visų pirma, jei įmanoma, valstybės narės, įgyvendindamos veiksmus, ypač didelį dėmesį skiria pažeidžiamų asmenų, ypač vaikų ir nelydimų nepilnamečių, apsaugai ir jiems teikiamai pagalbai.

4 straipsnis

Pagal nacionalines programas vykdomi tinkami finansuoti veiksmai

1.   Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnyje nurodytus tikslus ir atsižvelgiant į patvirtintas politinio dialogo išvadas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje, taip pat laikantis šio reglamento 7 straipsnyje nurodytos nacionalinės programos tikslų, priemone remiami valstybėse narėse vykdomi veiksmai, visų pirma tie, kurie nurodyti šiame sąraše:

a)

veiksmai, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimas, įskaitant bendradarbiavimą su atitinkamomis Sąjungos įstaigoms, ypač su Europolu ir Eurojustu, ir jų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, bendros tyrimų grupės ir bet kokios kitos formos bendros tarpvalstybinės operacijos, galimybė gauti informaciją ir keitimasis ja, taip pat sąveikios technologijos;

b)

projektai, kuriais skatinamas tinklų plėtojimas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, tarpusavio pasitikėjimas, supratimas, mokymas, praktinės ir kitokios, taip pat geriausios patirties nustatymas, dalijimasis ja ir jos sklaida, dalijimasis informacija, dalijimasis bendra informacija apie padėtį ir prognozavimas, nenumatytų atvejų planavimas ir sąveikumas;

c)

analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, įskaitant tyrimus ir grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimą, pagrįstą įrodymais ir atitinkantį Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, ypač tuos, kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba;

d)

informuotumo didinimo, sklaidos ir komunikacijos veikla;

e)

Sąjungos IT sistemų ir nacionalinių IT sistemų, padedančių siekti šio reglamento tikslų, įsigijimas, priežiūra ir (arba) IT sistemų ir techninės įrangos, saugios įrangos, infrastruktūros, susijusių pastatų ir sistemų, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemų ir jų dalių, be kita ko, skirtų Europos bendradarbiavimui kibernetinio saugumo ir elektroninių nusikaltimų srityje, visų pirma bendradarbiavimui su Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru, tolesnis tobulinimas, įskaitant sistemų suderinamumo bandymus;

f)

atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainai, mokymas ir rengimas, įskaitant kalbų mokymą ir bendras pratybas arba programas;

g)

naujų metodų ar technologijų diegimo, perdavimo, bandymo ir tvirtinimo priemonės, įskaitant bandomuosius projektus ir tolesnes su Sąjungos finansuojamais saugumo mokslinių tyrimų projektais susijusias priemones.

2.   Siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų, šia priemone taip pat gali būti remiami tokie su trečiosiomis šalimis susiję ir jose vykdomi veiksmai:

a)

veiksmai, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimas, įskaitant bendras tyrimų grupes ir bet kokios kitos formos bendras tarpvalstybines operacijas, galimybė gauti informaciją ir keitimasis ja, taip pat sąveikios technologijos;

b)

tinklų plėtojimas, tarpusavio pasitikėjimas, supratimas, mokymas, praktinės ir kitokios, taip pat geriausios patirties nustatymas, keitimasis ja ir jos sklaida, dalijimasis informacija, dalijimasis bendra informacija apie padėtį ir prognozavimas, nenumatytų atvejų planavimas ir sąveikumas;

c)

atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainai, mokymas ir rengimas;

Komisija ir valstybės narės kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba užtikrina trečiosiose šalyse vykdomų ir su šiomis šalimis susijusių veiksmų koordinavimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 3 straipsnio 5 dalyje.

II   SKYRIUS

FINANSINĖ IR ĮGYVENDINIMO SISTEMA

5 straipsnis

Bendri ištekliai ir įgyvendinimas

1.   Priemonei įgyvendinti skiriama 1 004 mln. EUR bendrų išteklių dabartinėmis kainomis.

2.   Metinius asignavimus Europos Parlamentas ir Taryba tvirtina neviršydami daugiametės finansinės programos ribų.

3.   Bendri ištekliai naudojami vykdant šias priemones:

a)

nacionalines programas pagal 7 straipsnį;

b)

Sąjungos veiksmus pagal 8 straipsnį;

c)

techninę pagalbą pagal 9 straipsnį;

d)

pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju pagal 10 straipsnį.

4.   Pagal priemonę šio reglamento 8 straipsnyje nurodytiems Sąjungos veiksmams, šio reglamento 9 straipsnyje nurodytai techninei pagalbai ir šio reglamento 10 straipsnyje nurodytai pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju skirtas biudžetas vykdomas tiesioginio ir netiesioginio valdymo būdu pagal atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (23) 58 straipsnio 1 dalies a ir c punktus.

Šio reglamento 7 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms programoms skirtas biudžetas vykdomas pasidalijamojo valdymo būdu pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies b punktą.

5.   Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos prerogatyvų, bendrų išteklių naudojimas yra toks:

a)

662 mln. EUR – valstybių narių nacionalinėms programoms vykdyti;

b)

342 mln. EUR – Sąjungos veiksmams, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju ir techninei pagalbai Komisijos iniciatyva teikti.

6.   Kiekviena valstybė narė III priede nurodytas nacionalinėms programoms skiriamas sumas paskirsto taip:

a)

mažiausiai 20 % – veiksmams, susijusiems su 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytu konkrečiu tikslu, ir

b)

mažiausiai 10 % – veiksmams, susijusiems su 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytu konkrečiu tikslu.

Valstybės narės gali nukrypti nuo tos minimalios procentinės normos, jei į nacionalines programas įtraukia paaiškinimą, kodėl skiriant mažiau, nei numatyta, lėšų netrukdoma pasiekti atitinkamą tikslą. Tą paaiškinimą vertins Komisija, tvirtindama nacionalines programas, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje.

7.   Kartu su bendrais ištekliais, nustatytais Reglamentu (ES) Nr. 515/2014, priemonei skirti bendri ištekliai, kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, sudaro fondo finansinį paketą ir, kaip nustatyta Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 17 punkte, yra svarbiausia orientacinė suma Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu.

6 straipsnis

Ištekliai tinkamiems finansuoti veiksmams valstybėse narėse

1.   662 mln. EUR suma valstybėms narėms paskirstoma taip:

a)

30 % proporcingai jų bendram gyventojų skaičiui;

b)

10 % proporcingai jų teritorijos dydžiui;

c)

15 % proporcingai jų tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose aptarnaujamų keleivių ir 10 % krovinių tonų skaičiui;

d)

35 % atvirkščiai proporcingai jų bendrajam vidaus produktui (perkamosios galios standartas vienam gyventojui).

2.   1 dalyje nurodytiems duomenims gauti imami naujausi Komisijos (Eurostato) pateikti statistiniai duomenys, grindžiami duomenimis, kuriuos pagal Sąjungos teisę pateikė valstybės narės. Atskaitos data – 2013 m. birželio 30 d. Nacionalinėms programoms skiriami asignavimai, apskaičiuoti remiantis 1 dalyje minimais kriterijais, išdėstyti III priede.

7 straipsnis

Nacionalinės programos

1.   Nacionalinė programa, kurią reikia parengti pagal šią priemonę, ir nacionalinė programa, kurią reikia parengti pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014, pateikiamos Komisijai kaip viena bendra nacionalinė fondo programa pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnį.

2.   Pagal nacionalines programas, kurias, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje, Komisija turi išnagrinėti ir patvirtinti, valstybės narės, įgyvendindamos šio reglamento 3 straipsnyje nurodytus tikslus, visų pirma siekia šio reglamento I priede išvardytų Sąjungos strateginių prioritetų, atsižvelgdamos į Reglamento (ES) Nr. 514/2014. 13 straipsnyje nurodyto politinio dialogo rezultatus. Valstybės narės ne daugiau kaip 8 % visų jų nacionalinėms programoms skirtų lėšų naudoja Sąjungos IT sistemų ir nacionalinių IT sistemų, padedančių siekti šio reglamento tikslų, priežiūrai ir ne daugiau kaip 8 % – su trečiosiomis šalimis susijusiems arba jose vykdomiems veiksmams, kuriais įgyvendinami strateginiai Sąjungos prioritetai, išvardyti šio reglamento I priede.

3.   Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 11 straipsnį, kad iš dalies pakeistų šio reglamento I priede išvardytus strateginius Sąjungos prioritetus, juos papildytų arba panaikintų.

8 straipsnis

Sąjungos veiksmai

1.   Komisijos iniciatyva priemonė gali būti naudojama tarpvalstybiniams veiksmams ir Sąjungai ypatingai svarbiems veiksmams (toliau – Sąjungos veiksmai), susijusiems su 3 straipsnyje nurodytų bendrųjų, konkrečių ir veiklos tikslų įgyvendinimu, finansuoti.

2.   Tam, kad Sąjungos veiksmai būtų tinkami finansuoti, jie turi derėti su atitinkamose Sąjungos strategijose, politikos cikluose, programose, grėsmės ir rizikos vertinimuose nustatytus Sąjungos lygmens prioritetus ir iniciatyvas, ypač tuos, kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, ir visų pirma padėti:

a)

vykdyti parengiamąją, stebėjimo, administracinę ir techninę veiklą, taip pat kurti vertinimo mechanizmą, reikalingą norint įgyvendinti policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo politiką;

b)

vykdyti tarpvalstybinius projektus, kuriuos įgyvendina dvi arba daugiau valstybių narių arba bent viena valstybė narė ir viena trečioji šalis;

c)

vykdyti analitinę, stebėjimo ir vertinimo veiklą, įskaitant grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimus, pagrįstus įrodymais ir atitinkančius Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, ypač tuos, kuriems pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, taip pat projektus, kuriais stebimas Sąjungos teisės ir Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimas valstybėse narėse;

d)

įgyvendinti projektus, kuriais skatinamas tinklų plėtojimas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, tarpusavio pasitikėjimas, supratimas ir mokymas, geriausios patirties ir naujoviškų metodų nustatymas ir sklaida Sąjungos lygmeniu, mokymo ir mainų programos;

e)

vykdyti projektus, kuriais remiamas metodinių, visų pirma statistikos, priemonių, metodų ir bendrų rodiklių plėtojimas;

f)

įsigyti techninę įrangą, kompetenciją, saugią įrangą, infrastruktūrą, susijusius pastatus ir sistemas, visų pirma IRT sistemas ir jų dalis, be kita ko, skirtus Europos bendradarbiavimui kibernetinio saugumo ir elektroninių nusikaltimų srityje, visų pirma bendradarbiavimui su Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru, juos prižiūrėti ir (arba) toliau tobulinti Sąjungos lygmeniu;

g)

vykdyti projektus, kuriais didinamas suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės informuotumas apie Sąjungos politiką ir tikslus, įskaitant institucinį informavimą apie Sąjungos politinius prioritetus;

h)

vykdyti itin naujoviškus projektus, kuriais plėtojami nauji metodai ir (arba) diegiamos naujos technologijos, kurias būtų galima perkelti į kitas valstybes nares, visų pirma projektus, kuriais siekiama išbandyti ir patvirtinti Sąjungos finansuojamų saugumo mokslinių tyrimų projektų rezultatus;

i)

vykdyti tyrimus ir bandomuosius projektus.

3.   Siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų, priemone taip pat remiami su trečiosiomis šalimis susiję ir jose vykdomi veiksmai, visų pirma:

a)

veiksmai, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų, taip pat, kai taikytina, tarptautinių organizacijų, veiklos koordinavimas, įskaitant bendras tyrimų grupes ir bet kokios kitos formos bendras tarpvalstybines operacijas, galimybė gauti informaciją ir keitimąsi ja, taip pat sąveikios technologijos;

b)

tinklų plėtojimas, tarpusavio pasitikėjimas, supratimas, mokymas, praktinės ir kitokios, taip pat geriausios patirties nustatymas, keitimasis ja ir jos sklaida, dalijimasis informacija, dalijimasis bendra informacija apie padėtį ir prognozavimas, nenumatytų atvejų planavimas ir sąveikumas;

c)

techninės įrangos, įskaitant IRT sistemas ir jų dalis, įsigijimas, priežiūra ir (arba) tolesnis tobulinimas;

d)

atitinkamų institucijų darbuotojų ir ekspertų mainai, mokymas ir rengimas, įskaitant kalbų mokymą;

e)

informuotumo didinimo, sklaidos ir komunikacijos veikla;

f)

grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimai;

g)

tyrimai ir bandomieji projektai.

4.   Sąjungos veiksmai vykdomi pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 6 straipsnį.

9 straipsnis

Techninė pagalba

1.   Komisijos iniciatyva ir (arba) jos vardu priemonės įnašas į fondą gali siekti 800 000 EUR techninės pagalbos per metus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 9 straipsnyje.

2.   Valstybės narės iniciatyva priemonės lėšomis gali būti finansuojama techninės pagalbos veikla, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 514/2014 20 straipsniu. Techninei pagalbai skirta suma 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 5 % visos valstybei narei skirtos sumos ir 200 000 EUR.

10 straipsnis

Parama ekstremaliosios situacijos atveju

1.   Pagal priemonę teikiama finansinė parama 2 straipsnio j punkte apibrėžtos ekstremaliosios situacijos atveju, kai reikia tenkinti skubius ir specialius poreikius.

2.   Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 6 ir 7 straipsnius.

III   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Įgaliojimai priimti 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. gegužės 21 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami trejų metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 7 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

12 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikomumas

Šiai priemonei taikomos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos.

13 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2007/125/TVR panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

14 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas neturi poveikio projektų tęsimui ar keitimui, įskaitant visišką ar dalinį panaikinimą, iki jų pabaigos arba Komisijos, remiantis Sprendimu 2007/125/TVR ar bet kuriuo kitu teisės aktu, taikomu šiai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., patvirtintos finansinės paramos tęsimui ar keitimui.

2.   Priimdama sprendimus dėl bendro finansavimo pagal priemonę, Komisija atsižvelgia į remiantis Sprendimu 2007/125/TVR prieš 2014 m. gegužės 20 d. patvirtintas priemones, kurios daro finansinį poveikį to bendro finansavimo laikotarpiu.

3.   Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisijos patvirtintas bendram finansavimui skirtas sumas, su kuriomis susiję dokumentai, reikalingi veiksmams užbaigti, Komisijai nebuvo išsiųsti iki galutinės ataskaitos pateikimo termino, Komisija ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. automatiškai panaikina, o neteisėtai išmokėtas sumas išieško.

Apskaičiuojant automatiškai panaikinamą sumą, į sumas, susijusias su veikla, laikinai sustabdyta dėl sustabdomąjį poveikį turinčio teismo proceso ar skundo nagrinėjimo administracine tvarka, neatsižvelgiama.

4.   Komisija ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai Sprendimą 2007/125/TVR ex post vertinimą dėl 2007–2013 m. laikotarpio.

15 straipsnis

Peržiūra

Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. peržiūri šį reglamentą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2014 m. balandžio 16 d..

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 299, 2012 10 4, p. 108.

(2)  OL C 277, 2012 9 13, p. 23.

(3)  2014 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 143).

(6)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bendrosios nuostatos ir policijos bendradarbiavimo, kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 112).

(7)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(8)  2007 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas 2007/125/TVR, 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį (OL L 58, 2007 2 24, p. 7).

(9)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(10)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1382/2013, kuriuo nustatoma Teisingumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 73).

(11)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

(12)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

(13)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 282/2014, kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1350/2007/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 1).

(14)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11).

(15)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).

(16)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 44).

(17)  2014 m. kovo11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 234/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 77).

(18)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 85).

(19)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (OL L 77, 2014 3 15, p. 1).

(20)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/902/TVR, įkuriantis Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (EUCPN) ir panaikinantis Sprendimą 2001/427/TVR (OL L 321, 2009 12 8, p. 44).

(21)  2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

(22)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

(23)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


I PRIEDAS

7 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos strateginių prioritetų sąrašas

Visų rūšių nusikalstamumo prevencijos ir kovos su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu priemonės (ypač atitinkamų politikos ciklų įgyvendinimo projektai), kovos su prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, seksualiniu vaikų išnaudojimu priemonės, taip pat projektai, kuriais nustatomi ir išardomi nusikaltėlių tinklai, didinami kovos su korupcija pajėgumai, ekonomika saugoma nuo nusikaltėlių įsiskverbimo ir mažinamos finansinės paskatos, areštuojant, įšaldant ir konfiskuojant nusikalstamu būdu įgytą turtą.

Elektroninių nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais priemonės, kuriomis didinamas piliečių ir įmonių saugumo lygis elektroninėje erdvėje, visų pirma projektai, kuriais stiprinami teisėsaugos institucijų ir teismų pajėgumai, projektai, kuriais užtikrinamas bendradarbiavimas su sektoriumi, siekiant, kad piliečiai įgytų galių, ir siekiant juos apsaugoti, taip pat projektai, kuriais didinami pajėgumai kovoti su kibernetiniais išpuoliais.

Terorizmo prevencijos ir kovos su juo priemonės, kuriomis sprendžiamos radikalėjimo ir verbavimo problemos, visų pirma projektai, kuriais bendruomenėms suteikiamos galimybės plėtoti vietos lygmens požiūrį ir prevencijos politiką, projektai, kuriais kompetentingoms institucijoms suteikiamos galimybės neleisti teroristams gauti lėšų ir medžiagų ir sekti jų operacijas, projektai, kuriais apsaugomas keleivių ir krovinių transportas, taip pat projektai, kuriais didinamas sprogmenų ir cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių medžiagų saugumas.

Priemonės, kuriomis siekiama stiprinti valstybių narių administracinius ir operatyvinius pajėgumus apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą visuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant tuos, kuriuos apima Tarybos direktyva 2008/114/EB (1), visų pirma projektai, kuriais skatinama viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, siekiant kurti pasitikėjimą ir palengvinti bendradarbiavimą, koordinavimą, nenumatytų atvejų planavimą ir viešųjų bei privačiųjų subjektų keitimąsi informacija bei keitimąsi geriausia patirtimi ir jų sklaidą.

Priemonės, kuriomis stiprinamas Sąjungos gebėjimas įveikti krizes ir nelaimes, visų pirma projektai, kuriais skatinamas Sąjungos darnios rizikos valdymo politikos kūrimas, grėsmės ir rizikos vertinimus susiejant su sprendimų priėmimu, taip pat projektai, kuriais remiamas veiksmingas ir suderintas reagavimas į krizę, susiejant esamus su konkrečiais sektoriais susijusius pajėgumus, kompetencijos centrus ir dalijimosi informacija apie padėtį centrus, įskaitant sveikatos, civilinės saugos ir terorizmo informacijos centrus.

Priemonės, kuriomis siekiama glaudesnės Sąjungos ir trečiųjų šalių, ypač šalių, esančių prie jos išorinių sienų, partnerystės, ir minėtų strateginių Sąjungos prioritetų įgyvendinimo veiksmų programų parengimas ir įgyvendinimas.


(1)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (OL L 345, 2008 12 23, p. 75).


II PRIEDAS

Konkrečių tikslų įgyvendinimui vertinti skirtų bendrų rodiklių sąrašas

a)

Užtikrinti tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, įskaitant terorizmą, prevenciją ir kovą su juo, taip pat stiprinti valstybių narių teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.

i)

panaudojant priemonę organizuotų bendrų tyrimų grupių (JIT) ir vykdytų Europos daugiadalykės kovos su nusikalstamumo grėsmėmis platformos (EMPACT) operatyvinių projektų skaičius, taip pat dalyvaujančios valstybės narės ir valdžios institucijos.

Rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnyje, šis rodiklis suskirstomas į pakategores, pvz.:

vadovas (valstybė narė),

partneriai (valstybės narės),

dalyvaujančios valdžios institucijos,

jei taikoma, dalyvaujanti ES agentūra (Eurojustas, Europolas);

ii)

teisėsaugos pareigūnų, kurie panaudojant priemonę dalyvavo mokymuose tarpvalstybiniais klausimais, skaičius ir jų mokymų trukmė (dienos asmeniui).

Rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnyje, šis rodiklis suskirstomas į pakategores, pvz.:

pagal nusikaltimo sritį (nurodyta SESV 83 straipsnyje): terorizmas, prekyba žmonėmis bei seksualinis moterų ir vaikų išnaudojimas, neteisėta prekyba narkotikais, neteisėta prekyba ginklais, pinigų plovimas, korupcija, mokėjimo priemonių klastojimas, kompiuteriniai nusikaltimai ir organizuotas nusikalstamumas arba

pagal horizontaliuosius teisėsaugos aspektus: keitimasis informacija, operatyvinis bendradarbiavimas;

iii)

nusikalstamumo prevencijos srities projektų skaičius ir finansinė vertė.

Rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnyje, šis rodiklis suskirstomas pagal nusikaltimų sritis (nurodyta SESV 83 straipsnyje): terorizmas, prekyba žmonėmis bei seksualinis moterų ir vaikų išnaudojimas, neteisėta prekyba narkotikais, neteisėta prekyba ginklais, pinigų plovimas, korupcija, mokėjimo priemonių klastojimas, kompiuteriniai nusikaltimai ir organizuotas nusikalstamumas;

iv)

panaudojant priemonę vykdytų projektų, kuriais siekiama gerinti keitimąsi teisėsaugos srities informacija, susijusį su Europolo duomenų sistemomis, saugyklomis arba komunikacijos priemonėmis, skaičius.

Rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnyje, šis rodiklis suskirstomas pagal nusikaltimų sritis (nurodyta SESV 83 straipsnyje): duomenų įkėlimo programos, galimybių naudotis Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (angl. SIENA) išplėtimas, projektai, kuriais siekiama gerinti duomenų teikimą analizei skirtoms darbo byloms ir t. t.

b)

Stiprinti valstybių narių ir Sąjungos gebėjimą veiksmingai valdyti saugumui kylančią riziką ir krizes, rengtis teroristiniams išpuoliams bei kitiems su saugumu susijusiems incidentams ir nuo jų apsaugoti žmones bei ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.

i)

panaudojant priemonę sukurtų ir (arba) patobulintų priemonių skaičius siekiant sudaryti geresnes sąlygas valstybėms narėms apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus visuose ekonomikos sektoriuose;

ii)

panaudojant priemonę vykdytų projektų, susijusių su rizikos vertinimu ir valdymu vidaus saugumo srityje, skaičius;

iii)

panaudojant priemonę surengtų ekspertų susitikimų, praktinių mokymų, seminarų, konferencijų, išleistų leidinių, sukurtų interneto svetainių ir vykdytų konsultacijų (internetu) skaičius.

Rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnyje, šis rodiklis suskirstomas į pakategores, pavyzdžiui:

susijusias su ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga arba

susijusias su rizikos ir krizių valdymu.


III PRIEDAS

Nacionalinių programų duomenys

Vidaus saugumo fondas policijos bendradarbiavimui. Nacionalinių programų sumos

VN

Gyventojai (asmenys)

Teritorija (km2)

Keleiviai

Krovinių tonos

BVP vienam gyventojui (EUR)

Asignavimai

(2013)

(2012)

oru (2012)

jūra (2011)

Iš viso

 

oru (2012)

jūra (2011)

Iš viso

 

(2012)

 

30 %

10 %

15 %

 

 

 

10 %

 

 

 

35 %

2014–2020

Skaičius

Asignavimai

Skaičius

Asignavimai

Skaičiai

Asignavimai

Skaičiai

Asignavimai

Skaičius

CLEF

Asignavimai

 

AT

8 488 511

3 845 782

83 879

1 321 372

8 196 234

0

8 196 234

3 169 093

219 775

0

219 775

4 651

36 400

16,66

3 822 008

12 162 906

BE

11 183 350

5 066 698

30 528

480 917

8 573 821

0

8 573 821

3 315 088

1 068 434

232 789 000

233 857 434

4 948 770

34 000

17,84

4 091 797

17 903 270

BG

7 282 041

3 299 182

110 900

1 747 038

1 705 825

0

1 705 825

659 561

18 536

25 185 000

25 203 536

533 344

5 400

112,33

25 763 168

32 002 293

CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

862 011

390 540

9 251

145 734

1 587 211

107 000

1 694 211

655 071

28 934

6 564 000

6 592 934

139 516

20 500

29,59

6 786 396

8 117 257

CZ

10 516 125

4 764 407

78 866

1 242 401

3 689 113

0

3 689 113

1 426 404

58 642

0

58 642

1 241

14 500

41,83

9 594 559

17 029 012

DE

82 020 688

37 160 068

357 137

5 626 095

66 232 970

1 146 000

67 378 970

26 052 237

4 448 191

296 037 000

300 485 191

6 358 712

32 299

18,78

4 307 288

79 504 401

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

1 286 479

582 849

45 227

712 475

466 960

61 000

527 960

204 137

23 760

48 479 000

48 502 760

1 026 390

12 700

47,76

10 954 418

13 480 269

ES

46 006 414

20 843 540

505 991

7 971 031

24 450 017

3 591 000

28 041 017

10 842 125

592 192

398 332 000

398 924 192

8 441 827

22 700

26,72

6 128 683

54 227 207

FI

5 426 674

2 458 594

338 432

5 331 428

3 725 547

250 000

3 975 547

1 537 155

195 622

115 452 000

115 647 622

2 447 275

35 600

17,04

3 907 896

15 682 348

FR

65 633 194

29 735 595

632 834

9 969 228

48 440 037

906 000

49 346 037

19 079 761

1 767 360

322 251 000

324 018 360

6 856 709

31 100

19,50

4 473 348

70 114 640

GR

11 290 067

5 115 047

131 957

2 078 760

5 992 242

66 000

6 058 242

2 342 434

72 187

135 314 000

135 386 187

2 864 972

17 200

35,27

8 088 437

20 489 650

HR

4 398 150

1 992 614

87 661

1 380 951

4 526 664

5 000

4 531 664

1 752 179

6 915

21 862 000

21 868 915

462 779

10 300

58,89

13 506 904

19 095 426

HU

9 906 000

4 487 985

93 024

1 465 432

1 327 200

0

1 327 200

513 165

61 855

0

61 855

1 309

9 800

61,90

14 196 032

20 663 922

IE

4 582 769

2 076 257

69 797

1 099 534

3 139 829

0

3 139 829

1 214 022

113 409

45 078 000

45 191 409

956 317

35 700

16,99

3 896 950

9 243 080

IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

59 394 207

26 908 977

301 336

4 747 041

21 435 519

1 754 000

23 189 519

8 966 282

844 974

499 885 000

500 729 974

10 596 188

25 700

23,60

5 413 273

56 631 761

LI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

2 971 905

1 346 443

65 300

1 028 692

504 461

0

504 461

195 051

15 425

42 661 000

42 676 425

903 096

11 000

55,15

12 647 374

16 120 656

LU

537 039

243 309

2 586

40 738

365 944

0

365 944

141 493

615 287

0

615 287

13 020

83 600

7,26

1 664 128

2 102 689

LV

2 017 526

914 055

64 562

1 017 066

1 465 671

676 000

2 141 671

828 082

31 460

67 016 000

67 047 460

1 418 824

10 900

55,65

12 763 405

16 941 431

MT

421 230

190 841

316

4 978

335 863

0

335 863

129 862

16 513

5 578 000

5 594 513

118 388

16 300

37,21

8 535 037

8 979 107

NL

16 779 575

7 602 108

41 540

654 399

23 172 904

0

23 172 904

8 959 858

1 563 499

491 695 000

493 258 499

10 438 081

35 800

16,94

3 886 065

31 540 510

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

38 533 299

17 457 791

312 679

4 925 731

4 219 070

9 000

4 228 070

1 634 793

68 306

57 738 000

57 806 306

1 223 267

9 900

61,27

14 052 637

39 294 220

PT

10 487 289

4 751 342

92 212

1 452 643

5 534 972

0

5 534 972

2 140 110

116 259

67 507 000

67 623 259

1 431 008

15 600

38,88

8 918 020

18 693 124

RO

21 305 097

9 652 429

238 391

3 755 444

1 239 298

0

1 239 298

479 177

28 523

38 918 000

38 946 523

824 166

6 200

97,84

22 438 889

37 150 105

SE

9 555 893

4 329 367

438 576

6 909 023

5 757 921

1 320 000

7 077 921

2 736 695

144 369

181 636 000

181 780 369

3 846 742

43 000

14,11

3 235 375

21 057 201

SI

2 058 821

932 764

20 273

319 367

513 394

0

513 394

198 505

9 015

16 198 000

16 207 015

342 964

17 200

35,27

8 088 437

9 882 037

SK

5 410 836

2 451 419

49 036

772 480

330 166

0

330 166

127 659

20 894

0

20 894

442

13 200

45,95

10 539 478

13 891 478

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

438 355 190

198 600 000

4 202 290

66 200 000

246 928 853

9 891 000

256 819 853

99 300 000

12 150 336

3 116 175 000

3 128 325 336

66 200 000

606 599

1 010

231 700 000

662 000 000

Biudžeto asignavimų dalis

198 600 000

66 200 000

99 300 000

66 200 000

231 700 000

662 000 000


Top