EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0481

2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis

OJ L 138, 13.5.2014, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/481/oj

13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/45


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 481/2014

2014 m. kovo 4 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (1), ypač į jo 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 18 straipsnio 1 dalį turi būti nustatytos konkrečios bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės, susijusios su išlaidomis darbuotojams, biuro ir administracinėmis išlaidomis, kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis, išorės ekspertų ir paslaugų išlaidomis ir įrangos išlaidomis (toliau – išlaidų kategorijos);

(2)

kad tinkamumo finansuoti taisykles bendradarbiavimo programoms būtų galima taikyti lanksčiai, konkrečioje bendradarbiavimo programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nuspręsti, kad tam tikra išlaidų kategorija netaikoma tam tikrai konkrečios bendradarbiavimo programos prioritetinei krypčiai;

(3)

reikėtų nurodyti, kaip šiame reglamente nustatytos konkrečios bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės dera su visiems ESI fondams taikoma bendra tinkamumo finansuoti taisyklių teisine sistema, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (2) 65–71 straipsniuose;

(4)

reikėtų sudaryti kiekvienos išlaidų kategorijos atskirų išlaidų elementų sąrašą;

(5)

reikėtų aiškiai nurodyti, kad apskritai dovanos yra netinkamos finansuoti. Tačiau su reklama, ryšių palaikymu, viešinimu ar informavimu susijusių nedidelių daiktų dalijimas turėtų būti tinkamas finansuoti;

(6)

reikėtų nustatyti atskirus išlaidų darbuotojams elementus, taip pat išlaidų darbuotojams skaičiavimo, apskaitos ir atlyginimo taisykles, taikomas ir apskritai, ir konkrečiai darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką arba pagal paslaugų sutartis, taikant valandinį įkainį;

(7)

turėtų būti išvardyti atskiri biuro ir administracinių išlaidų elementai, taip pat išdėstytos tokių išlaidų elementų kaip tiesioginių ar netiesioginių išlaidų skaičiavimo, apskaitos ir atlyginimo taisyklės, ypač jei jos derinamos su fiksuotosiomis normomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013;

(8)

turėtų būti išvardyti atskiri kelionės ir apgyvendinimo išlaidų elementai, taip pat išdėstytos skaičiavimo, apskaitos ir atlyginimo taisyklės, neatsižvelgiant į tai, ar tokias išlaidas patiria paramos gavėjas, ar tiesiogiai jo darbuotojai. Taip pat reikėtų aiškiai išdėstyti kelionės ir apgyvendinimo išlaidų apskaitos sąlygas, jeigu tokios išlaidos patiriamos ne Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnyje nurodytoje programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje;

(9)

turėtų būti išvardyti atskiri išorės ekspertų ir paslaugų išlaidų elementai;

(10)

turėtų būti išvardyti atskiri įrangos išlaidų elementai, taip pat išdėstytos naudotai įrangai taikomos tinkamumo finansuoti taisyklės;

(11)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65–71 straipsniuose arba remiantis tais straipsniais nustatytoms tinkamumo finansuoti taisyklėms, šiame reglamente nustatomos konkrečios bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės, susijusios su šiomis išlaidų kategorijomis:

a)

išlaidomis darbuotojams;

b)

biuro ir administracinėmis išlaidomis;

c)

kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis;

d)

išorės ekspertų ir paslaugų išlaidomis ir

e)

įrangos išlaidomis.

2.   Bendradarbiavimo programos stebėsenos komiteto veikloje dalyvaujančios valstybės narės gali susitarti, kad vienai ar kelioms iš 1 dalyje nurodytų kategorijų priskiriamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal vieną ar kelias prioritetines kryptis.

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Bet kokios pagal šį reglamentą tinkamos finansuoti paties paramos gavėjo arba jo vardu apmokėtos išlaidos siejamos su veiksmo arba veiksmo dalies inicijavimo arba inicijavimo ir įgyvendinimo išlaidomis.

2.   Netinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

a)

baudos, finansinės sankcijos ir teisinių ginčų bei bylinėjimosi išlaidos;

b)

išlaidos dovanoms, išskyrus susijusias su reklama, ryšių palaikymu, viešinimu ar informavimu, kurių kiekviena ne brangesnė kaip 50 EUR;

c)

su valiutos kurso svyravimu susijusios išlaidos.

3 straipsnis

Išlaidos darbuotojams

1.   Išlaidas darbuotojams sudaro bendrosios darbo išlaidos darbuotojams, dirbantiems paramos gavėjui vienu iš šių būdų:

a)

visą darbo laiką;

b)

ne visą darbo laiką – fiksuotą darbo laiko procentinę dalį per mėnesį;

c)

ne visą darbo laiką – kintamą skaičių valandų per mėnesį arba

d)

valandinio darbo principu.

2.   Išlaidas darbuotojams sudaro tik:

a)

su veikla, kurios subjektas nevykdytų, jei atitinkamas veiksmas nebūtų įgyvendinamas, susijęs mokamas atlyginimas, nustatytas darbo sutartyje, skyrimo sprendime (toliau abu – įdarbinimo dokumentas) arba teisės aktu, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo pareigybės aprašyme nustatytas pareigas;

b)

bet kurios kitos su mokamu atlyginimu tiesiogiai susijusios darbdavio patirtos ir apmokėtos išlaidos, pvz., su darbu susiję mokesčiai ir socialinio draudimo, įskaitant pensijas, įmokos, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 (3), jeigu jos:

i)

nustatytos įdarbinimo dokumente arba teisės aktu;

ii)

atitinka įdarbinimo dokumente nurodytus teisės aktus ir šalyje, ir (arba) organizacijoje, kurioje pavienis darbuotojas faktiškai dirba, taikomą standartinę tvarką ir

iii)

nėra susigrąžinamos darbdavio.

Atsižvelgiant į a punktą, mokėjimas fiziniams asmenims, kurie paramos gavėjui dirba ne pagal darbo, o pagal kitą sutartį, gali būti prilyginamas mokamam atlyginimui, o tokia sutartis gali būti laikoma darbo sutartimi.

3.   Išlaidos darbuotojams gali būti atlyginamos:

i)

remiantis realiosiomis išlaidomis (pagrįstomis įdarbinimo dokumentu ir atlyginimo lapeliais) arba

ii)

taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies b–d punktuose nustatytas supaprastinto išlaidų skaičiavimo galimybes, arba

iii)

kaip fiksuotoji norma pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 19 straipsnį.

4.   Su asmenimis, kurie įgyvendindami veiksmą dirba ne visą darbo laiką, susijusios išlaidos darbuotojams apskaičiuojamos kaip:

a)

fiksuota bendrųjų darbo išlaidų procentinė dalis, atitinkanti fiksuotą įgyvendinant veiksmą dirbto laiko procentinę dalį, netaikant įpareigojimo įdiegti atskirą darbo laiko registravimo sistemą, arba

b)

kintama bendrųjų darbo išlaidų dalis, atitinkanti kas mėnesį vis kitą įgyvendinant veiksmą dirbtų valandų skaičių, nustatomą remiantis laiko registravimo sistema, fiksuojančia 100 % darbuotojo darbo laiko.

5.   Jeigu ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams taikomas 4 dalies a punktas, darbdavys kiekvienam darbuotojui išduoda dokumentą, kuriame nustatoma įgyvendinant veiksmą dirbtino laiko procentinė dalis.

6.   Jeigu ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams taikomas 4 dalies b punktas, atlygintinos išlaidos darbuotojams skaičiuojamos remiantis valandiniu įkainiu, nustatomu:

i)

mėnesio bendrąsias darbo išlaidas padalijus iš įdarbinimo dokumente nustatyto valandomis išreikšto mėnesio darbo laiko arba

ii)

paskiausiai apskaitytas metines bendrąsias darbo išlaidas padalijus iš 1 720 valandų pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 68 straipsnio 2 dalį.

Valandinis įkainis dauginamas iš įgyvendinant veiksmą faktiškai dirbtų valandų skaičiaus.

7.   Su asmenimis, kurie, remdamiesi įdarbinimo dokumentu, dirba valandinį darbą, susijusios išlaidos darbuotojams yra tinkamos finansuoti įgyvendinant veiksmą faktiškai dirbtų valandų skaičiui taikant įdarbinimo dokumente suderintą valandinį įkainį, remiantis darbo laiko registravimo sistema.

4 straipsnis

Biuro ir administracinės išlaidos

Biuro ir administracines išlaidas sudaro tik šie elementai:

a)

biuro nuoma;

b)

su pastatais, kuriuose dirba darbuotojai, ir biuro įranga susijęs draudimas ir mokesčiai (pvz., draudimas nuo gaisro ar vagystės);

c)

komunaliniai mokesčiai (pvz., elektros, šildymo, vandens);

d)

raštinės reikmenys;

e)

paramą gaunančioje organizacijoje vykdoma bendroji apskaita;

f)

archyvai;

g)

priežiūra, valymas ir remontas;

h)

saugumas;

i)

IT sistemos;

j)

ryšiai (pvz., telefonas, faksas, internetas, pašto paslaugos, vizitinės kortelės);

k)

banko taikomi sąskaitos (-ų) atidarymo ir tvarkymo mokesčiai, jei įgyvendinant veiksmą reikia atidaryti atskirą sąskaitą;

l)

tarpvalstybinių finansinių sandorių mokesčiai.

5 straipsnis

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos

1.   Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas sudaro tik šie elementai:

a)

kelionės išlaidos (pvz., bilietai, kelionės ir automobilio draudimas, degalai, automobilio naudojimo išlaidos, kelių rinkliavos ir stovėjimo mokesčiai);

b)

maitinimo išlaidos;

c)

apgyvendinimo išlaidos;

d)

vizų išlaidos;

e)

dienpinigiai.

2.   Iš dienpinigių apmokamas bet kuris 1 dalies a–d punktuose nurodytas elementas negali būti papildomai atlyginamas ne iš dienpinigių.

3.   Išorės ekspertų ir paslaugų teikėjų kelionės ir apgyvendinimo išlaidos priskiriamos 6 straipsnyje išvardytoms išorės ekspertų ir paslaugų išlaidoms.

4.   Paramos gavėjo darbuotojui tiesiogiai apmokėjus šiame straipsnyje nurodytas išlaidas, įrodymu patvirtinama, kad paramos gavėjas atlygino tokias to darbuotojo išlaidas.

5.   Ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje patirtos su technine parama arba reklamine veikla ir gebėjimų stiprinimu susijusių veiksmų išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu yra patirtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 3 dalį.

6.   Vadovaujančioji institucija gali sutikti ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje esančiose įstaigose suteikto apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas laikyti tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalį. Tai taikoma ir vietos kelionės išlaidoms, patirtoms keliaujant renginio ar veiklos vietoje ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje.

7.   Vadovaujančioji institucija gali sutikti ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje įsikūrusių paramos gavėjų darbuotojų patirtas 1 dalyje nurodytas išlaidas, įskaitant kelionės į renginio ar veiklos vietą programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje arba už jos ribų ir iš tos vietos išlaidas, laikyti tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalį.

8.   Programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje įsikūrusių paramos gavėjų darbuotojų patirtos 1 dalyje nurodytos išlaidos, įskaitant kelionės į renginio ar veiklos vietą programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje arba už jos ribų ir iš tos vietos išlaidas, laikomos tinkamomis finansuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 1 dalį.

6 straipsnis

Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidos

Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidas sudaro tik šios viešosios ar privatinės teisės subjekto arba fizinio asmens, kuris nėra veiksmo paramos gavėjas, teikiamos paslaugos ir ekspertų žinios:

a)

tyrimai ar apklausos (pvz., vertinimai, strategijos, koncepcijų aprašai, projektų planai, vadovai);

b)

mokymas;

c)

vertimas;

d)

IT sistemų ir svetainių kūrimas, keitimas ir naujinimas;

e)

su veiksmu arba visa bendradarbiavimo programa susieta reklama, ryšių palaikymas, viešinimas ar informavimas;

f)

finansų valdymas;

g)

su renginių ar susitikimų organizavimu ir rengimu susijusios paslaugos (įskaitant nuomą, aprūpinimą maistu ir gėrimais ar vertimą);

h)

dalyvavimas renginiuose (pvz., registracijos mokesčiai);

i)

teisinės konsultacijos ir notaro paslaugos, techninės ir finansų srities ekspertų paslaugos, kitos konsultavimo ir apskaitos paslaugos;

j)

intelektinės nuosavybės teisės;

k)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies a punktą ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 23 straipsnio 4 dalį atliekami tikrinimai;

l)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 ir 127 straipsnius programos lygmeniu atliekamo tvirtinimo ir audito išlaidos;

m)

banko ar kitos finansų įstaigos suteiktos garantijos, jei jų reikalaujama pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus arba stebėsenos komiteto priimtame programavimo dokumente;

n)

išorės ekspertų, pranešėjų, susitikimų pirmininkų ir paslaugų teikėjų kelionės ir apgyvendinimas;

o)

kitos veiksmams reikalingos konkrečios ekspertų žinios ir paslaugos.

7 straipsnis

Įrangos išlaidos

1.   Veiksmo paramos gavėjo įrangos pirkimo, nuomos ar išperkamosios nuomos finansavimo išlaidas, kurios nėra apmokamos pagal 4 straipsnį, sudaro tik:

a)

biuro įranga;

b)

IT aparatinė ir programinė įranga;

c)

baldai ir įrenginiai;

d)

laboratorijos įranga;

e)

aparatai ir priemonės;

f)

įrankiai ar prietaisai;

g)

transporto priemonės;

h)

kita veiksmams reikalinga konkreti įranga.

2.   Naudotos įrangos pirkimo išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

tam iš ESI fondų negauta jokios kitos paramos;

b)

įrangos kaina ne didesnė už atitinkamoje rinkoje apskritai priimtiną kainą;

c)

įranga turi veiksmui būtinas technines charakteristikas ir atitinka taikomas normas bei standartus.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 259.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).


Top