EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0468

2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17)

OL L 141, 2014 5 14, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj

2014 5 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 468/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas)

(ECB/2014/17)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 6 dalį ir 132 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 34 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ir ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnį ir 33 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinį susitarimą dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant Bendrą priežiūros mechanizmą (2);

atsižvelgdama į viešas konsultacijas ir analizę, atliktus pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą ir pasikonsultavusi su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (toliau – BPM reglamentas) sukuriamas bendras priežiūros mechanizmas (BPM), kurį sudaro Europos Centrinis Bankas (ECB) ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI);

(2)

pagal BPM reglamento 6 straipsnį ECB turi išimtinę kompetenciją dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų atžvilgiu vykdyti BPM reglamento 4 straipsniu jam pavestus mikroprudencinius uždavinius. ECB yra atsakingas už veiksmingą ir nuoseklų BPM veikimą ir vykdo sistemos veikimo priežiūrą, grindžiamą BPM reglamento 6 straipsnyje išdėstytomis pareigomis ir procedūromis;

(3)

atitinkamais atvejais ir nedarant poveikio ECB atsakomybei ir atskaitomybei už BPM reglamentu jam pavestus uždavinius, NKI yra atsakingos už pagalbą ECB BPM reglamente ir šiame reglamente išdėstytomis sąlygomis, rengiant ir įgyvendinant visus aktus, susijusius su BPM reglamento 4 straipsnyje visų kredito įstaigų atžvilgiu nurodytais uždaviniais, įskaitant pagalbą vykdant tikrinimo veiklą. Šiuo tikslu vykdydamos BPM reglamento 4 straipsnyje minimus uždavinius NKI turėtų laikytis ECB duotų nurodymų;

(4)

ECB, NKI ir nacionalinės paskirtosios institucijos (NPI) turi vykdyti makroprudencinius uždavinius, nurodytus BPM reglamento 5 straipsnyje, ir laikytis veiksmų derinimo procedūrų, numatytų minėtame reglamente, šiame reglamente ir atitinkamoje Sąjungos teisėje, nedarant poveikio Eurosistemos ir Europos sisteminės rizikos valdybos vaidmeniui;

(5)

atitinkamos ECB ir NKI priežiūros pareigos BPM yra paskirtos remiantis subjektų, kuriems taikomas BPM, svarba. Šis reglamentas, visų pirma, nustato konkrečią metodiką šiai svarbai įvertinti, kaip numatyta BPM reglamento 6 straipsnio 7 dalyje. ECB turi kompetenciją atlikti tiesioginę dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, ir kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, filialų dalyvaujančiose valstybėse narėse, kurie yra svarbūs, priežiūrą. NKI yra atsakingos už tiesioginę subjektų, kurie yra mažiau svarbūs, priežiūrą, nedarant poveikio ECB teisei nuspręsti konkrečiais atvejais atlikti tiesioginę tokių subjektų priežiūrą, kai tai yra būtina nuosekliam priežiūros standartų taikymui;

(6)

siekiant atsižvelgti į naujausius Sąjungos teisės aktų sankcijų srityje pokyčius ir į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką dėl tyrimo ir sprendimo priėmimo stadijų atskyrimo principo, ECB įsteigs nepriklausomą tyrimų padalinį, kuris savarankiškai tirs priežiūros taisyklių ir sprendimų pažeidimus;

(7)

BPM reglamento 6 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad ECB privalo, konsultuodamasis su NKI ir remdamasis Priežiūros valdybos pasiūlymu, patvirtinti ir viešai paskelbti struktūrą, pagal kurią parengiama praktinė ECB ir NKI bendradarbiavimo BPM tvarka;

(8)

BPM reglamento 33 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ECB, priimdamas reglamentus ir sprendimus, privalo skelbti išsamią tuo reglamentu jam pavestų uždavinių įgyvendinimo praktinę tvarką. Šiame reglamente įtvirtinamos 33 straipsnio 2 dalį įgyvendinančios nuostatos dėl ECB ir NKI bendradarbiavimo BPM;

(9)

todėl šiuo reglamentu toliau plėtojamos ir išsamiau apibūdinamos BPM reglamente nustatytos ECB ir NKI bendradarbiavimo BPM procedūros, taip pat, kai tinkama, bendradarbiavimo su nacionalinėmis paskirtosiomis institucijomis procedūromis; taip užtikrinamas efektyvus ir nuoseklus BPM veikimas;

(10)

ECB skiria didelį dėmesį išsamiam kredito įstaigų vertinimui, įskaitant balanso vertinimą, kurį jis turi atlikti prieš vykdydamas savo uždavinius. Tai taikoma visoms valstybėms narėms, kurios prie euro zonos, taip pat ir prie BPM, prisijungia jau pradėjus vykdyti priežiūrą pagal BPM reglamento 33 straipsnio 2 dalį;

(11)

tam, kad BPM veiktų sklandžiai, ypač svarbu, kad ECB ir NKI visapusiškai bendradarbiautų ir keistųsi bet kokia informacija, galinčia turėti įtakos jų atitinkamiems uždaviniams, ypač bet kokia NKI turima informacija dėl procedūrų, kurios gali turėti įtakos prižiūrimo subjekto saugumui ir patikimumui arba kurios sąveikauja su tokiems subjektams taikomomis priežiūros procedūromis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir tikslas

1.   Šiame reglamente įtvirtinamos taisyklės dėl:

a)

BPM reglamento 6 straipsnio 7 dalyje nurodytos struktūros, t. y. struktūros, pagal kurią parengiama praktinė BPM reglamento 6 straipsnio įgyvendinimo tvarka dėl bendradarbiavimo BPM, numatant:

i)

konkrečią metodiką, skirtą įvertinti ir patikrinti, ar prižiūrimas subjektas yra priskiriamas svarbiems ar mažiau svarbiems, remiantis BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais kriterijais, ir dėl tokio įvertinimo nustatytą tvarką;

ii)

procedūrų, kurios turi būti taikomos ECB ir NKI santykiams dėl svarbių prižiūrimų subjektų priežiūros, įskaitant terminus, taip pat NKI galimybes rengti sprendimų projektus, kuriuos ECB įvertintų, apibrėžtį;

iii)

procedūrų, kurios turi būti taikomos ECB ir NKI santykiams dėl mažiau svarbių subjektų priežiūros, įskaitant terminus, apibrėžtį. Pagal tokias procedūras, visų pirma, reikalaujama, kad NKI, priklausomai nuo šiame reglamente nustatytų atvejų:

ECB praneštų apie visas esmines priežiūros procedūras,

ECB prašymu papildomai įvertintų konkrečius procedūros aspektus,

ECB perduotų esminių priežiūros sprendimų projektus, dėl kurių ECB gali pareikšti savo nuomonę;

b)

ECB ir NKI bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija BPM dėl procedūrų, susijusių su svarbiais prižiūrimais subjektais ir mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais, įskaitant bendras procedūras, taikomas suteikiant leidimus pradėti vykdyti kredito įstaigos veiklą, panaikinant tokius leidimus ir įvertinant kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimus ir perleidimus;

c)

procedūras, susijusias su ECB, NKI ir NPI bendradarbiavimu dėl makroprudencinių uždavinių ir priemonių, kaip apibrėžta BPM reglamento 5 straipsnyje;

d)

procedūras, susijusias su glaudaus bendradarbiavimo vykdymu, kaip apibrėžta BPM reglamento 7 straipsnyje, ir kurios taikomos tarp ECB, NKI ir NPI;

e)

procedūras, susijusias su ECB ir NKI bendradarbiavimu pagal BPM reglamento 10–13 straipsnius, įskaitant tam tikrus ataskaitų teikimo priežiūros institucijoms aspektus;

f)

procedūras, susijusias su priežiūros sprendimų, skirtų prižiūrimiems subjektams ir kitiems asmenims, priėmimu;

g)

kalbų vartojimo tvarką tarp ECB ir NKI bei tarp ECB ir prižiūrimų subjektų bei kitų asmenų;

h)

procedūras, taikomas ECB ir NKI sankcijų nustatymo įgaliojimams BPM, kiek tai susiję su uždaviniais, kuriuos BPM reglamentas paveda ECB;

i)

pereinamojo laikotarpio nuostatas.

2.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis priežiūros uždaviniams, kurie BPM reglamentu nebuvo pavesti ECB ir kurie lieka nacionalinėms institucijoms.

3.   Šis reglamentas skaitomas visų pirma kartu su Sprendimu ECB/2004/2 (3) ir Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos darbo reglamentu (4), ypač dėl sprendimų priėmimo BPM, įskaitant procedūrą, kuri taikoma tarp Priežiūros valdybos ir Valdančiosios tarybos dėl Valdančiosios tarybos neprieštaravimo, kaip nurodyta BPM reglamento 26 straipsnio 8 dalyje ir kituose atitinkamuose ECB teisės aktuose, įskaitant Sprendimą ECB/2014/16 (5).

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Jeigu nenumatyta kitaip, šiame reglamente taikomos BPM reglamente vartojamos terminų apibrėžtys kartu su šiomis terminų apibrėžtimis:

1)   veiklos leidimas– veiklos leidimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 42 punkte (6);

2)   filialas– filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte;

3)   bendros procedūros– V dalyje numatytos procedūros dėl leidimų pradėti vykdyti kredito įstaigos veiklą suteikimo, leidimų vykdyti tokią veiklą panaikinimo ir sprendimų dėl kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių;

4)   euro zonos valstybė narė– valstybė narė, kurios valiuta yra euro;

5)   grupė– bendrovių, iš kurių bent viena yra kredito įstaiga, grupė, kurią sudaro patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės, arba susijusios ryšiais bendrovės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (7) 22 straipsnyje, įskaitant visus jos pogrupius;

6)   jungtinė priežiūros grupė– priežiūros institucijų grupė, atsakinga už svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės priežiūrą;

7)   mažiau svarbus prižiūrimas subjektas– a) mažiau svarbus prižiūrimas subjektas euro zonos valstybėje narėje ir b) mažiau svarbus prižiūrimas subjektas ne euro zonos valstybėje narėje, kuri yra dalyvaujanti valstybė narė;

8)   mažiau svarbus prižiūrimas subjektas euro zonos valstybėje narėje– euro zonos valstybėje narėje įsteigtas prižiūrimas subjektas, neturintis svarbaus prižiūrimo subjekto statuso, kaip apibrėžta BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje;

9)   nacionalinė kompetentinga institucija (NKI)– nacionalinė kompetentinga institucija, kaip apibrėžta BPM reglamento 2 straipsnio 2 punkte. Ši apibrėžtis nedaro poveikio nacionalinėje teisėje įtvirtintai tvarkai, pagal kurią tam tikri priežiūros uždaviniai pavedami nacionaliniam centriniam bankui (NCB), kuris nepaskirtas kaip NKI. Tokiu atveju NCB vykdo šiuos uždavinius pagal nacionalinėje teisėje ir šiame reglamente nustatytą tvarką. Šiame reglamente nuoroda į NKI šiuo atveju yra taikoma, kai tinkama, NCB dėl uždavinių, kurie jam paskiriami pagal nacionalinę teisę;

10)   glaudžiai bendradarbiaujanti NKI– dalyvaujančios valstybės narės paskirta NKI, glaudžiai bendradarbiaujanti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (8);

11)   nacionalinė paskirtoji institucija (NPI)– nacionalinė paskirtoji institucija, kaip apibrėžta BPM reglamento 2 straipsnio 7 punkte;

12)   glaudžiai bendradarbiaujanti NPI– ne euro zonos NPI, kurią paskyrė dalyvaujanti valstybė narė, glaudžiai bendradarbiaujanti vykdant su BPM reglamento 5 straipsniu susijusius uždavinius;

13)   ne euro zonos valstybė narė– valstybė narė, kurios valiuta nėra euro;

14)   patronuojančioji įmonė– patronuojančioji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

15)   glaudžiai bendradarbiaujanti dalyvaujanti valstybė narė– ne euro zonos valstybė narė, glaudžiai bendradarbiaujanti su ECB pagal BPM reglamento 7 straipsnį;

16)   svarbus prižiūrimas subjektas– a) svarbus prižiūrimas subjektas euro zonos valstybėje narėje ir b) svarbus prižiūrimas subjektas dalyvaujančioje ne euro zonos valstybėje narėje;

17)   svarbus prižiūrimas subjektas euro zonos valstybėje narėje– prižiūrimas subjektas, įsteigtas euro zonos valstybėje narėje, kuris turi svarbaus prižiūrimo subjekto statusą, vadovaujantis ECB sprendimu, priimtu pagal BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalį arba 6 straipsnio 5 dalies b punktą;

18)   svarbus prižiūrimas subjektas dalyvaujančioje ne euro zonos valstybėje narėje– prižiūrimas subjektas, įsteigtas dalyvaujančioje ne euro zonos valstybėje narėje, kuris turi svarbaus prižiūrimo subjekto statusą, vadovaujantis ECB sprendimu, priimtu pagal BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalį arba 6 straipsnio 5 dalies b punktą;

19)   patronuojamoji įmonė– patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 16 punkte;

20)   prižiūrimas subjektas– bet kuris iš nurodytų: a) kredito įstaiga, įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje; b) finansų kontroliuojančioji bendrovė, įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje; c) mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje, jeigu ji atitinka 21 dalies b punkte įtvirtintas sąlygas; d) filialas, kurį dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje.

Pagrindinė sandorio šalis (PSŠ), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (9) 2 straipsnio 1 punkte, kuri pripažįstama kredito įstaiga pagal Direktyvą 2013/36/ES, laikoma prižiūrimu subjektu pagal BPM reglamentą, šį reglamentą ir atitinkamą Sąjungos teisę, nedarant poveikio PSŠ priežiūrai, kurią atlieka atitinkamos NKI, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 648/2012;

21)   prižiūrima grupė– bet kuri iš nurodytų:

a)

grupė, kurioje patronuojančioji įmonė yra kredito įstaiga arba finansų kontroliuojančioji bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra dalyvaujančioje valstybėje narėje;

b)

grupė, kurioje patronuojančioji įmonė yra mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra dalyvaujančioje valstybėje narėje, jeigu finansinio konglomerato koordinatorius, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/87/EB (10), yra institucija, kuri yra kompetentinga atlikti kredito įstaigų priežiūrą ir kuri, vykdydama savo, kaip kredito įstaigų priežiūros institucijos, funkcijas kartu veikia kaip koordinatorius;

c)

prižiūrimi subjektai, kurių pagrindinės buveinės yra toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje, jeigu jie yra ilgą laiką pavaldūs tam pačiam centriniam subjektui, kuris atlieka jų priežiūrą pagal sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje, ir kuris yra įsteigtas toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje;

22)   svarbi prižiūrima grupė– prižiūrima grupė, turinti svarbios prižiūrimos grupės statusą vadovaujantis ECB sprendimu, priimtu remiantis BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalimi arba 6 straipsnio 5 dalies b punktu;

23)   mažiau svarbi prižiūrima grupė– prižiūrima grupė, neturinti svarbios prižiūrimos grupės statuso, kaip apibrėžta BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje;

24)   ECB priežiūros procedūra– bet kokia ECB veikla, kurią vykdydamas jis parengia medžiagą ECB priežiūros sprendimui, įskaitant bendrąsias procedūras ir administracinių piniginių sankcijų skyrimą. Visoms ECB priežiūros procedūroms yra taikoma III dalis. Jeigu X dalyje nenumatyta kitaip, III dalis taip pat taikoma skiriant administracines pinigines sankcijas;

25)   NKI priežiūros procedūra– bet kokia NKI veikla, kurią vykdydama ji parengia medžiagą NKI priežiūros sprendimui, kuris skirtas vienam ar daugiau prižiūrimų subjektų arba prižiūrimoms grupėms arba vienam ar daugiau asmenų, įskaitant administracinių sankcijų skyrimą;

26)   ECB priežiūros sprendimas– teisės aktas, kurį priima ECB vykdydamas BPM reglamentu jam pavestus uždavinius ir įgaliojimus ir kuris gali būti įformintas ECB sprendimu, skirtu vienam ar daugiau prižiūrimų subjektų arba prižiūrimoms grupėms, arba vienam ar daugiau asmenų, ir kuris nėra visuotinio taikymo teisės aktas;

27)   trečioji šalis– šalis, kuri nėra nei valstybė narė, nei Europos ekonominės erdvės valstybė narė;

28)   darbo diena– diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį arba ECB nedarbo dieną, kaip nustatyta ECB taikomame kalendoriuje (11).

II   DALIS

BPM ORGANIZACIJA

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

SVARBIŲ IR MAŽIAU SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS STRUKTŪROS

1   SKYRIUS

Svarbių prižiūrimų subjektų priežiūra

3 straipsnis

Jungtinės priežiūros grupės

1.   Jungtinė priežiūros grupė sudaroma kiekvieno svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės dalyvaujančiose valstybėse narėse priežiūrai. Kiekvieną jungtinę priežiūros grupę sudaro ECB ir NKI darbuotojai, paskirti pagal 4 straipsnį, o jų darbą koordinuoja paskirtas ECB darbuotojas (toliau JPG koordinatorius) bei vienas ar daugiau NKI koordinatoriaus padėjėjų, kaip nustatyta 6 straipsnyje.

2.   Nedarant poveikio kitoms šio reglamento nuostatoms, jungtinė priežiūros grupė atlieka šiuos uždavinius, tačiau jais neapsiriboja:

a)

vykdo svarbaus prižiūrimo subjekto ar svarbios prižiūrimos grupės, kurių priežiūrą ji atlieka, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (PTVP), nurodytą Direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnyje;

b)

atsižvelgdama į PTVP, dalyvauja rengiant tokio svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės priežiūros analizės programą, įskaitant patikrinimo vietoje planą, kuri siūloma Priežiūros valdybai, kaip nustatyta Direktyvos 2013/36/EB 99 straipsnyje;

c)

įgyvendina ECB patvirtintą priežiūros analizės programą ir visus ECB priežiūros sprendimus dėl svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės, kurių priežiūrą ji atlieka;

d)

užtikrina, kad patikrinimo vietoje plano įgyvendinimas bus koordinuojamas su XI dalyje nurodyta patikrinimo vietoje grupe;

e)

prireikus susisiekia su NKI.

4 straipsnis

Jungtinių priežiūros grupių sudarymas ir sudėtis

1.   ECB yra atsakingas už jungtinių priežiūros grupių sudarymą ir sudėtį. NKI darbuotojus į jungtines priežiūros grupes skiria atitinkamos NKI pagal 2 dalį.

2.   Vadovaujantis BPM reglamento 6 straipsnio 8 dalyje nustatytais principais ir nedarant poveikio jo 31 straipsniui, NKI iš savo darbuotojų paskiria vieną ar daugiau asmenų būti jungtinės priežiūros grupės nariu ar nariais. NKI darbuotojas gali būti paskirtas daugiau nei vienos jungtinės priežiūros grupės nariu.

3.   Nepaisant 2 dalies, ECB gali reikalauti, kad NKI pakeistų atliktus paskyrimus, jei tai reikalinga dėl jungtinės priežiūros grupės sudėties.

4.   Jeigu dalyvaujančioje valstybėje narėje priežiūros uždavinius vykdo daugiau nei viena NKI arba jeigu dalyvaujančioje valstybėje narėje nacionalinė teisė konkrečius priežiūros uždavinius paveda NCB ir NCB nėra NKI, atitinkamos institucijos koordinuoja jų dalyvavimą jungtinėse priežiūros grupėse.

5.   ECB ir NKI konsultuojasi tarpusavyje ir susitaria dėl NKI išteklių naudojimo jungtinėms priežiūros grupėms.

5 straipsnis

Dalyvaujančių valstybių narių NCB darbuotojų dalyvavimas

1.   Dalyvaujančių valstybių narių NCB, dalyvaujantys atliekant rizikos ribojimu pagrįstą svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės priežiūrą pagal savo nacionalinę teisę, tačiau kurie nėra NKI, taip pat gali paskirti vieną ar daugiau savo darbuotojų į jungtinę priežiūros grupę.

2.   ECB informuojamas apie tokius paskyrimus ir atitinkamai taikomas 4 straipsnis.

3.   Jeigu dalyvaujančių valstybių narių NCB darbuotojai paskiriami į jungtinę priežiūros grupę, nuorodos į NKI jungtinės priežiūros grupės kontekste suprantamos kaip apimančios nuorodą į tuos NCB.

6 straipsnis

JPG koordinatorius ir koordinatoriaus padėjėjai

1.   JPG koordinatorius, kuriam padeda NKI koordinatoriaus padėjėjai, kaip apibrėžta 2 dalyje, užtikrina darbo jungtinėje priežiūros grupėje koordinavimą. Šiuo tikslu jungtinės priežiūros grupės nariai vykdo JPG koordinatoriaus nurodymus dėl jų uždavinių jungtinėje priežiūros grupėje. Tai nedaro poveikio jų uždaviniams ir pareigoms jų atitinkamose NKI.

2.   Kiekviena NKI, kuri paskiria daugiau nei vieną darbuotoją į jungtinę priežiūros grupę, vieną iš jų paskiria koordinatoriaus padėjėju (toliau – NKI koordinatoriaus padėjėjas). NKI koordinatoriaus padėjėjas padeda JPG koordinatoriui organizuoti ir koordinuoti uždavinių vykdymą jungtinėje priežiūros grupėje, ypač kiek tai susiję su darbuotojais, kuriuos paskyrė ta pati NKI kaip atitinkamus NKI koordinatoriaus padėjėjus. NKI koordinatoriaus padėjėjas gali duoti nurodymus jungtinės priežiūros grupės nariams, paskirtiems tos pačios NKI, jeigu jie neprieštarauja nurodymams, kuriuos duoda JPG koordinatorius.

2   SKYRIUS

Mažiau svarbių prižiūrimų subjektų priežiūra

7 straipsnis

Kitų NKI darbuotojų dalyvavimas NKI priežiūros grupėje

Nedarant poveikio BPM reglamento 31 straipsnio 1 daliai, kai mažiau svarbių prižiūrimų subjektų priežiūros atveju ECB nustato, kad vienos ar daugiau kitų NKI darbuotojų dalyvavimas NKI priežiūros grupėje būtų tikslingas, ECB gali prašyti, kad pastaroji įtrauktų kitų tokių NKI darbuotojus.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

KONSOLIDUOTA PRIEŽIŪRA IR ECB BEI NKI DALYVAVIMAS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ KOLEGIJOSE

8 straipsnis

Konsoliduota priežiūra

1.   ECB atlieka kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, kurios yra svarbios konsoliduotu pagrindu, kai patronuojančioji įmonė yra dalyvaujančioje valstybėje narėje esanti patronuojančioji įmonė arba dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigta ES patronuojančioji įmonė, konsoliduotą priežiūrą kaip nustatyta Direktyvos 2013/36/ES 111 straipsnyje.

2.   Atitinkama NKI atlieka kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, kurios yra mažiau svarbios konsoliduotu pagrindu, konsoliduotos priežiūros institucijos funkcijas.

9 straipsnis

ECB pirmininkavimas priežiūros institucijų kolegijai

1.   Kai ECB yra konsoliduotos priežiūros institucija, jis pirmininkauja kolegijai, įsteigtai vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 116 straipsniu. Dalyvaujančių valstybių narių, kuriose yra įsteigtos patronuojančiosios įmonės, patronuojamosios įmonės ir, jei tokių yra, svarbūs filialai, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnyje, NKI turi teisę dalyvauti kolegijoje stebėtojų teisėmis.

2.   Jeigu vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 116 straipsniu nėra įsteigiama kolegija ir svarbus prižiūrimas subjektas turi filialų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, kurie laikomi svarbiais pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnio 1 dalį, ECB įsteigia priežiūros institucijų kolegiją su priimančiųjų valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

10 straipsnis

ECB ir NKI narystė priežiūros institucijų kolegijoje

Jeigu konsoliduotos priežiūros institucija nėra dalyvaujančioje valstybėje narėje, ECB ir NKI dalyvauja priežiūros institucijų kolegijoje vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis ir atitinkama Sąjungos teise:

a)

jeigu prižiūrimi subjektai dalyvaujančiose valstybėse narėse yra visi svarbūs prižiūrimi subjektai, ECB dalyvauja priežiūros institucijų kolegijoje nario teisėmis, o NKI turi teisę dalyvauti toje pačioje kolegijoje stebėtojų teisėmis;

b)

jeigu prižiūrimi subjektai dalyvaujančiose valstybėse narėse yra visi mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai, NKI dalyvauja priežiūros institucijų kolegijoje narių teisėmis;

c)

jeigu prižiūrimi subjektai dalyvaujančiose valstybėse narėse yra ir mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai, ir svarbūs prižiūrimi subjektai, ECB ir NKI dalyvauja priežiūros institucijų kolegijoje narių teisėmis. Dalyvaujančių valstybių narių, kuriose yra įsteigti svarbūs prižiūrimi subjektai, NKI turi teisę dalyvauti priežiūros institucijų kolegijoje stebėtojų teisėmis.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮSISTEIGIMO TEISĖS IR LAISVĖS TEIKTI PASLAUGAS PROCEDŪROS

1   SKYRIUS

Įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas BPM procedūros

11 straipsnis

Kredito įstaigų įsisteigimo teisė BPM

1.   Kiekvienas svarbus prižiūrimas subjektas, norintis steigti filialą kitos dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, apie savo ketinimą praneša dalyvaujančios valstybės narės, kurioje yra svarbaus prižiūrimo subjekto pagrindinė buveinė, NKI. Informacija teikiama laikantis Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. NKI nedelsdama informuoja ECB apie šį gautą pranešimą.

2.   Kiekvienas mažiau svarbus prižiūrimas subjektas, norintis steigti filialą kitos dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, apie savo ketinimą praneša savo NKI, laikydamasis Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

3.   Jeigu per du mėnesius nuo pranešimo gavimo ECB nepriima priešingo sprendimo, 1 dalyje nurodytas filialas gali būti įsteigtas ir pradėti savo veiklą. ECB perduoda šią informaciją dalyvaujančios valstybės narės, kurioje bus įsteigtas filialas, NKI.

4.   Jeigu per du mėnesius nuo pranešimo gavimo buveinės valstybės narės NKI nepriima priešingo sprendimo, 2 dalyje nurodytas filialas gali būti įsteigtas ir pradėti savo veiklą. NKI perduoda šią informaciją ECB ir dalyvaujančios valstybės narės, kurioje bus įsteigtas filialas, NKI.

5.   Pasikeitus bet kokiai informacijai, kuri buvo pateikta pagal 1 ir 2 dalis, prižiūrimas subjektas mažiausiai prieš mėnesį iki pasikeitimo įgyvendinimo apie šį pasikeitimą raštu įspėja NKI, gavusią pradinę informaciją. Ši NKI informuoja valstybės narės, kurioje įsteigtas filialas, NKI.

12 straipsnis

Kredito įstaigų naudojimasis laisve teikti paslaugas BPM

1.   Kiekvienas svarbus prižiūrimas subjektas, norintis pasinaudoti laisve teikti paslaugas pirmą kartą pradėdamas vykdyti veiklą kitos dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, apie savo ketinimus informuoja dalyvaujančios valstybės narės, kurioje svarbus prižiūrimas subjektas turi savo pagrindinę buveinę, NKI. Informacija teikiama laikantis Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. NKI nedelsdama informuoja ECB apie šio pranešimo gavimą. NKI taip pat perduoda pranešimą dalyvaujančios valstybės narės, kurioje bus teikiamos paslaugos, NKI.

2.   Kiekvienas mažiau svarbus prižiūrimas subjektas, norintis pasinaudoti laisve teikti paslaugas pirmą kartą pradėdamas vykdyti veiklą kitos dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, informuoja savo NKI, laikydamasis Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Ši informacija perduodama ECB ir dalyvaujančios valstybės narės, kurioje bus teikiamos paslaugos, NKI.

2   SKYRIUS

Nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas BPM procedūros

13 straipsnis

Pranešimas apie kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, naudojimąsi įsisteigimo teise BPM

1.   Kai nedalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija perduoda Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, laikydamasi jos 35 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros, dalyvaujančios valstybės narės, kurioje ketinama steigti filialą, NKI, ši NKI nedelsdama informuoja ECB apie gautą informaciją.

2.   Per du mėnesius nuo nedalyvaujančios valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimo gavimo, ECB filialo, kuris yra svarbus vadovaujantis BPM reglamento 6 straipsnyje ir šio reglamento IV dalyje nustatytais kriterijais, atveju arba atitinkama NKI filialo, kuris yra mažiau svarbus, remiantis BPM reglamento 6 straipsnyje ir šio reglamento IV dalyje nustatytais kriterijais, atveju pasirengia filialo priežiūrai pagal Direktyvos 2013/36/ES 40–46 straipsnius, ir jei būtina, nurodo sąlygas, kurių laikydamasis visuotinės gerovės interesais filialas gali vykdyti savo veiklą priimančiojoje valstybėje narėje.

3.   NKI informuoja ECB apie nacionalinėje teisėje įtvirtintas sąlygas, kurių laikydamasis visuotinės gerovės interesais filialas gali vykdyti savo veiklą NKI valstybėje narėje.

4.   Jeigu pasikeičia bet kokia informacija, kurią kredito įstaiga, norinti steigti filialą, pateikė vadovaudamasi Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 2 dalies b, c arba d punktais, apie tokius pasikeitimus pranešama 1 dalyje nurodytai NKI.

14 straipsnis

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija filialų atveju

1.   Pagal BPM reglamento 4 straipsnio 2 dalį ECB vykdo priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliojimus, kai filialas yra svarbus, kaip apibrėžta BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje.

2.   Kai filialas yra mažiau svarbus, kaip apibrėžta BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje, dalyvaujančios valstybės narės, kurioje filialas įsteigtas, NKI vykdo priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliojimus.

15 straipsnis

Pranešimas apie kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, pasinaudojimą laisve teikti paslaugas BPM

Kai nedalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija pateikia pranešimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnio 2 dalyje, tokio pranešimo adresatu yra dalyvaujančios valstybės narės, kurioje bus naudojamasi laisve teikti paslaugas, NKI. NKI nedelsdama informuoja ECB apie gautą pranešimą.

16 straipsnis

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija laisvės teikti paslaugas atveju

1.   Remiantis BPM reglamento 4 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgiant į jo 4 straipsnio 1 dalį, ECB vykdo priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos uždavinius dėl kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, kurios pasinaudoja laisve teikti paslaugas dalyvaujančiose valstybėse narėse.

2.   Jeigu visuotinės gerovės interesais laisvė teikti paslaugas priklauso nuo tam tikrų sąlygų, įtvirtintų dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėje teisėje, NKI informuoja ECB apie tokias sąlygas.

3   SKYRIUS

Įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas nedalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu procedūros

17 straipsnis

Įsisteigimo teisė ir naudojimasis laisve teikti paslaugas nedalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu

1.   Svarbus prižiūrimas subjektas, norintis steigti filialą arba pasinaudoti laisve teikti paslaugas nedalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, praneša atitinkamai NKI apie savo ketinimą, remdamasis taikytina Sąjungos teise. NKI nedelsdama informuoja ECB apie tokio pranešimo gavimą. ECB vykdo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliojimus.

2.   Mažiau svarbus prižiūrimas subjektas, norintis steigti filialą arba pasinaudoti laisve teikti paslaugas nedalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, praneša apie savo ketinimą atitinkamai NKI, remdamasis taikytina Sąjungos teise. Atitinkama NKI vykdo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos įgaliojimus.

4   ANTRAŠTINĖ DALIS

PAPILDOMA FINANSINIŲ KONGLOMERATŲ PRIEŽIŪRA

18 straipsnis

Koordinatorius

1.   ECB, vadovaudamasis atitinkamoje Sąjungos teisėje nustatytais kriterijais, vykdo finansinio konglomerato koordinatoriaus uždavinį svarbaus prižiūrimo subjekto atžvilgiu.

2.   NKI, vadovaudamosi atitinkamoje Sąjungos teisėje nustatytais kriterijais, vykdo finansinio konglomerato koordinatoriaus uždavinį mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto atžvilgiu.

III   DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS BPM VEIKIMUI

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRINCIPAI IR PAREIGOS

19 straipsnis

Apžvalga

Šioje dalyje įtvirtinamos: a) bendrosios ECB ir NKI naudojimosi BPM taisyklės, ir b) nuostatos, kurias ECB taiko vykdydamas ECB priežiūros procedūrą.

Bendrieji principai ir nuostatos, taikomos ECB ir NKI jiems glaudžiai bendradarbiaujant, yra nustatyti IX dalyje.

20 straipsnis

Pareiga geranoriškai bendradarbiauti

ECB ir NKI privalo geranoriškai bendradarbiauti ir keistis informacija.

21 straipsnis

Bendroji pareiga keistis informacija

1.   Nedarant poveikio ECB įgaliojimams nuolat tiesiogiai gauti arba turėti tiesioginę prieigą prie prižiūrimų subjektų pateiktos informacijos, NKI, visų pirma, pateikia ECB laiku ir tiksliai visą informaciją, reikalingą ECB vykdant jam BPM reglamentu pavestus uždavinius. Tokia informacija apima informaciją, gautą iš NKI atliktų patikrinimų ir veiklos vietoje.

2.   Tais atvejais, kai ECB tiesiogiai iš juridinių ar fizinių asmenų gauna BPM reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, jis atitinkamai NKI pateikia tokią informaciją laiku ir tiksliai. Tokia informacija, visų pirma, apima informaciją, reikalingą NKI, kai jos padeda ECB.

3.   Nedarant poveikio 2 daliai, ECB suteikia NKI nuolatinę prieigą prie atnaujintos informacijos, kurios NKI reikia vykdyti jų su rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra susijusius uždavinius.

22 straipsnis

ECB teisė duoti nurodymus NKI ar NPI pasinaudoti savo įgaliojimais ir imtis veiksmų, jeigu ECB, vykdydamas priežiūros uždavinį, neturi susijusių įgaliojimų

1.   Kiek tai yra būtina BPM reglamentu jam pavestiems uždaviniams vykdyti, ECB, duodamas nurodymus, gali reikalauti, kad NKI arba NPI, arba ir vienos, ir kitos pasinaudotų savo įgaliojimais pagal nacionalinę teisę ir laikydamosi nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų, ir kaip numatyta BPM reglamento 9 straipsnyje, kai pagal BPM reglamentą tokie įgaliojimai ECB nesuteikiami.

2.   NKI ir (arba) BPM reglamento 5 straipsnio atveju – NPI nedelsdamos informuoja ECB apie šių įgaliojimų vykdymą.

23 straipsnis

ECB ir NKI kalbų vartojimo tvarka

ECB ir NKI patvirtina susitarimus dėl jų bendravimo BPM, įskaitant vartotiną kalbą ar kalbas.

24 straipsnis

ECB ir juridinių ar fizinių asmenų, įskaitant prižiūrimus subjektus, kalbų vartojimo tvarka

1.   Visi dokumentai, kuriuos prižiūrimas subjektas arba bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuriam individualiai taikomos ECB priežiūros procedūros, siunčia ECB, gali būti parengti bet kuria iš oficialių Sąjungos kalbų, kurią pasirenka prižiūrimas subjektas arba asmuo.

2.   ECB, prižiūrimi subjektai ir bet kurie kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems individualiai taikomos ECB priežiūros procedūros, bendraudami raštu, įskaitant ir dėl ECB priežiūros sprendimų, gali susitarti dėl išimtinai vienos Sąjungos oficialiosios kalbos vartojimo.

Tokio susitarimo dėl vienos kalbos vartojimo atšaukimas turi įtakos tik tiems ECB priežiūros procedūros aspektams, kurie dar nėra įvykdyti.

Jei žodinio proceso dalyviai reikalauja būti išklausyti kita oficialia Sąjungos kalba nei ta, kuria vykdoma ECB priežiūros procedūra, toks prašymas ECB pateikiamas iš anksto, kad ECB galėtų imtis atitinkamų priemonių.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

TINKAMO ECB PRIEŽIŪROS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESO BENDROSIOS NUOSTATOS

1   SKYRIUS

ECB priežiūros procedūros

25 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Visos ECB priežiūros procedūros, pradėtos pagal BPM reglamento 4 straipsnį ir III dalies 2 skirsnį, vykdomos vadovaujantis BPM reglamento 22 straipsnio ir šios antraštinės dalies nuostatomis.

2.   Šios antraštinės dalies nuostatos netaikomos procedūroms, kurias vykdo Administracinė peržiūros valdyba.

26 straipsnis

Šalys

1.   ECB priežiūros procedūros šalys yra:

a)

tos, kurios pateikia prašymą;

b)

tos, kurioms ECB ketina adresuoti arba adresavo ECB priežiūros sprendimą.

2.   NKI nelaikomos šalimis.

27 straipsnis

Atstovavimas šaliai

1.   Šaliai gali atstovauti jos įgalioti arba įstatyminiai atstovai arba bet kuris kitas atstovas, rašytiniu įgaliojimu įgalintas atlikti bet kokius su ECB priežiūros procedūra susijusius veiksmus.

2.   Bet koks įgaliojimų atšaukimas sukelia pasekmes tik nuo tada, kai ECB gauna rašytinį atšaukimą. ECB patvirtina tokio atšaukimo gavimą.

3.   Kai šalis paskyrė atstovą dalyvauti ECB priežiūros procedūroje, ECB tos priežiūros procedūros metu bendrauja tik su paskirtu atstovu, išskyrus atvejus, kai dėl konkrečių aplinkybių ECB turi susisiekti tiesiogiai su šalimi. Pastaruoju atveju atstovas yra informuojamas.

28 straipsnis

Bendrosios ECB ir ECB priežiūros procedūros šalių pareigos

1.   ECB priežiūros procedūra gali būti pradedama ex officio arba šalies prašymu. Laikantis 3 dalies, ECB nustato faktus, kurie bus reikšmingi priimant galutinį sprendimą kiekvienoje ECB priežiūros procedūroje ex officio.

2.   Vertindamas ECB atsižvelgia į visas reikšmingas aplinkybes.

3.   Laikantis Sąjungos teisės, gali būti reikalaujama, kad šalis dalyvautų ECB priežiūros procedūroje ir suteiktų pagalbą tikslinant faktus. Šalies prašymu pradėtų ECB priežiūros procedūrų metu ECB gali apriboti savąją faktų nustatymo funkciją prašydamas šalies pateikti reikšmingą faktinę informaciją.

29 straipsnis

Įrodymai ECB priežiūros procedūrose

1.   Siekdamas nustatyti bylos faktus ECB remiasi įrodymais, kuriuos, tinkamai įvertinęs, jis laiko pakankamais.

2.   Laikydamosi Sąjungos teisės šalys padeda ECB nustatyti bylos faktus. Visų pirma, šalys joms žinomus faktus nurodo sąžiningai, laikydamosi apribojimų, susijusių su sankcijų nustatymo procedūromis pagal Sąjungos teisę.

3.   ECB gali nustatyti terminą, iki kurio šalys gali pateikti įrodymus.

30 straipsnis

Liudytojai ir ekspertai ECB priežiūros procedūrose

1.   ECB, manydamas, kad tai yra būtina, gali išklausyti liudytojus ir ekspertus.

2.   Paskirdamas ekspertą, ECB sutartyje apibrėžia užduotį ekspertui ir nustato terminą, per kurį ekspertas turi pateikti savo ataskaitą.

3.   Kai ECB išklauso liudytojus ar ekspertus, pateikę prašymą, jie turi teisę į kelionės ir gyvenimo išlaidų atlyginimą. Liudytojai turi teisę gauti kompensaciją už prarastą uždarbį, ekspertai – sutartą užmokestį už atliktą darbą po to, kai jie pateikė savo paaiškinimus. Kompensacija skiriama vadovaujantis atitinkamomis nuostatomis, kurias Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taiko atitinkamai kompensuojant liudytojams ir atlyginant ekspertams.

4.   ECB gali reikalauti, kad asmenys, paminėti BPM reglamento 11 straipsnio 1 dalies c punkte, dalyvautų kaip liudytojai ECB patalpose arba bet kurioje kitoje dalyvaujančios valstybės narės vietoje, kurią nustato ECB. Kai asmuo, paminėtas BPM reglamento 11 straipsnio 1 dalies c punkte, yra juridinis asmuo, fiziniai asmenys, atstovaujantys tokiam juridiniam asmeniui, privalo dalyvauti vadovaujantis prieš tai buvusiu sakiniu.

31 straipsnis

Teisė būti išklausytam

1.   Prieš priimdamas šaliai skirtą ECB priežiūros sprendimą, kuris turėtų neigiamą poveikį šios šalies teisėms, ECB privalo suteikti šaliai galimybę pareikšti ECB pastabas raštu dėl faktų, prieštaravimų ir teisinių pagrindų, svarbių ECB priežiūros sprendimui. Manydamas esant tinkama, ECB gali suteikti šalims galimybę pareikšti pastabas dėl faktų, prieštaravimų ir teisinių pagrindų, svarbių ECB priežiūros sprendimui, susitikimo metu. Pranešime, kuriuo ECB suteikia šaliai galimybę pareikšti pastabas, nurodomas planuojamo ECB priežiūros sprendimo esminis turinys ir esminiai faktai, prieštaravimai bei teisiniai pagrindai, kuriais remdamasis ECB ketina pagrįsti savo sprendimą. Šio straipsnio nuostatos netaikomos BPM reglamento III skyriaus 1 skirsniui.

2.   Jeigu ECB suteikia šaliai galimybę pareikšti pastabas dėl faktų, prieštaravimų ir teisinių pagrindų, reikšmingų ECB priežiūros sprendimui, susitikimo metu, šalies nedalyvavimas nėra priežastis atidėti susitikimą, išskyrus atvejus, kai šalies nedalyvavimas yra pateisinamas. Jei šalies nedalyvavimas yra pateisinamas, ECB gali atidėti susitikimą arba suteikti galimybę šaliai pareikšti pastabas raštu dėl faktų, prieštaravimų ir teisinių pagrindų, susijusių su ECB priežiūros sprendimu. ECB parengia rašytinį susitikimo protokolą, kurį pasirašo šalys; protokolo kopija perduodama šalims.

3.   Pagal bendrą taisyklę šaliai suteikiama galimybė pateikti savo pastabas raštu per dvi savaites nuo pranešimo, kuriame pateikti faktai, prieštaravimai bei teisiniai pagrindai, kuriais remdamasis ECB ketina pagrįsti ECB priežiūros sprendimą, gavimo.

Šalies prašymu, ECB gali pratęsti terminą tiek, kiek reikalinga.

Esant ypatingoms aplinkybėms, ECB gali sutrumpinti terminą iki trijų darbo dienų. Terminas taip pat sutrumpinamas iki trijų darbo dienų esant situacijoms, nurodytoms BPM reglamento 14 ir 15 straipsniuose.

4.   Nepaisant 3 dalies ir laikantis 5 dalies, ECB gali priimti šaliai adresuotą ECB priežiūros sprendimą, kuris turėtų tiesioginį ir neigiamą poveikį šios šalies teisėms, nesuteikdamas šaliai galimybės iki sprendimo priėmimo pareikšti pastabų dėl faktų, prieštaravimų ir teisinių pagrindų, svarbių ECB priežiūros sprendimui, jeigu turi būti priimtas skubus sprendimas, siekiant užkirsti kelią didelei žalai finansų sistemai.

5.   Jeigu priimamas skubus ECB priežiūros sprendimas pagal 4 dalį, po jo priėmimo šaliai nedelsiant suteikiama galimybė pareikšti pastabas raštu dėl faktų, prieštaravimų ir teisinių pagrindų, svarbių ECB priežiūros sprendimui. Pagal bendrą taisyklę šaliai suteikiama galimybė pareikšti pastabas raštu per dvi savaites nuo ECB priežiūros sprendimo gavimo. Šalies prašymu ECB gali pratęsti terminą; tačiau terminas negali viršyti šešių mėnesių. ECB peržiūri ECB priežiūros sprendimą atsižvelgdamas į šalies pastabas ir gali jį arba patvirtinti, arba atšaukti, arba pakeisti, arba atšaukti ir pakeisti nauju ECB priežiūros sprendimu.

6.   ECB priežiūros procedūroms, susijusioms su sankcijomis pagal BPM reglamento 18 straipsnį ir šio reglamento X dalį, 4 ir 5 dalys netaikomos.

32 straipsnis

Susipažinimas su bylomis ECB priežiūros procedūros metu

1.   ECB priežiūros procedūrų metu visapusiškai gerbiamos atitinkamų šalių teisės į gynybą. Šiuo tikslu, pradėjus ECB priežiūros procedūrą, šalys turi teisę susipažinti su ECB byla, atsižvelgiant į teisėtus juridinių ir fizinių asmenų, kurie nėra atitinkama šalis, interesus apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai. NKI nedelsdamos perduoda ECB visus jų gautus prašymus dėl susipažinimo su bylomis, susijusiomis su ECB priežiūros procedūromis.

2.   Bylas sudaro visi dokumentai, kuriuos ECB gavo, parengė arba surinko ECB priežiūros procedūros metu nepriklausomai nuo laikmenos.

3.   Šis straipsnis neužkerta kelio ECB arba NKI atskleisti arba naudoti informaciją, reikalingą pažeidimui įrodyti.

4.   ECB gali nustatyti, kad, atsižvelgiant į šalių technines galimybes, su byla gali būti supažindinama vienu ar daugiau nurodytų būdų:

a)

pateikiant CD-ROM arba bet kokį kitą elektroninį duomenų laikymo įrenginį, įskaitant ir tokį, kuris gali tapti prieinamas ateityje;

b)

išsiunčiant joms elektroniniu paštu turimos bylos popierines kopijas;

c)

pakviečiant jas susipažinti su turima byla ECB patalpose.

5.   Šiame straipsnyje konfidenciali informacija gali apimti ECB ir NKI vidaus dokumentus ir ECB ir NKI arba NKI tarpusavio susirašinėjimą.

2   SKYRIUS

ECB priežiūros sprendimai

33 straipsnis

ECB priežiūros sprendimų pagrindimas

1.   Laikantis 2 dalies, prie ECB priežiūros sprendimo pridedami sprendimą pagrindžiantys motyvai.

2.   Motyvuose nurodomi esminiai faktai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas ECB priežiūros sprendimas.

3.   Laikantis 31 straipsnio 4 dalies, ECB priežiūros sprendimas grindžiamas tik tais faktais ir prieštaravimais, dėl kurių šalis turėjo galimybę pareikšti pastabas.

34 straipsnis

Galiojimo sustabdymas

Nepažeisdamas SESV 278 straipsnio ir BPM reglamento 24 straipsnio 8 dalies, ECB gali nuspręsti, kad ECB priežiūros sprendimo taikymas yra sustabdomas: a) nurodant tai ECB priežiūros sprendime, arba b) kai to prašo ECB priežiūros sprendimo adresatas, išskyrus atvejus, kai Administracinei peržiūros valdybai pateikiamas prašymas atlikti peržiūrą.

35 straipsnis

Pranešimas apie ECB priežiūros sprendimus

1.   ECB apie ECB priežiūros sprendimą šaliai gali pranešti: a) žodžiu, b) įteikdamas arba pristatydamas asmeniškai priežiūros sprendimo kopiją, c) registruotu paštu su pranešimu apie įteikimą, d) per greitojo pasiuntinių pašto tarnybą, e) telefaksu arba f) elektroniniu būdu, kaip numatyta 10 dalyje.

2.   Jeigu atstovas paskirtas pagal rašytinį įgaliojimą, ECB gali pranešti apie ECB priežiūros sprendimą atstovui. Tokiais atvejais ECB neprivalo apie ECB priežiūros sprendimą pranešti ir prižiūrimam subjektui, kuriam atstovauja toks atstovas.

3.   Kai apie ECB priežiūros sprendimą pranešama žodžiu, pranešimas apie sprendimą laikomas įteiktu adresatui, jeigu ECB darbuotojas informavo a) fizinio asmens atveju – atitinkamą fizinį asmenį arba b) juridinio asmens atveju – juridinio asmens atstovą, įgaliotą gauti ECB priežiūros sprendimą. Tokiu atveju, pranešus žodžiu, adresatui nedelsiant pateikiama rašytinė ECB priežiūros sprendimo kopija.

4.   Kai apie ECB priežiūros sprendimą pranešama registruotu paštu su pranešimu apie įteikimą, pranešimas apie ECB priežiūros sprendimą laikomas įteiktu adresatui dešimtą dieną nuo laiško įteikimo pašto paslaugų teikėjui, išskyrus atvejus, kai pranešime apie įteikimą nurodyta kita laiško gavimo data.

5.   Kai ECB priežiūros sprendimą įteikia greitojo pasiuntinių pašto tarnyba, pranešimas apie ECB priežiūros sprendimą laikomas įteiktu adresatui dešimtą dieną nuo laiško įteikimo pasiuntinių pašto tarnybai, išskyrus atvejus, kai pasiuntinių pašto tarnybos pristatymo dokumente nurodyta kita laiško gavimo data.

6.   Pagal 4 ir 5 dalis ECB priežiūros sprendimas turi būti išsiųstas adresu, tinkamu įteikimui (galiojančiu adresu). Galiojantis adresas:

a)

kai ECB priežiūros procedūra pradedama ECB priežiūros sprendimo adresato prašymu ar pareiškimu, adresas, kurį savo prašyme ar pareiškime nurodo adresatas;

b)

prižiūrimo subjekto atveju paskutinis pagrindinės buveinės verslo adresas, kurį prižiūrimas subjektas nurodė ECB;

c)

fizinio asmens atveju paskutinis adresas, kuris nurodytas ECB, o jei ECB nebuvo nurodytas adresas ir fizinis asmuo yra prižiūrimo subjekto darbuotojas, vadovas ar akcininkas, prižiūrimo subjekto verslo adresas pagal b punktą.

7.   Kiekvienas asmuo, esantis ECB priežiūros procedūros šalimi, privalo, esant prašymui, nurodyti ECB galiojantį adresą.

8.   Jeigu asmuo yra įsteigtas arba jo gyvenamoji vieta yra valstybėje, kuri nėra valstybė narė, ECB gali paprašyti, kad šalis per protingą terminą įvardytų įgaliotą gavėją, kuris yra valstybė narės rezidentas arba kurio verslo patalpos yra valstybėje narėje. Jeigu esant prašymui neįvardijamas įgaliotas gavėjas ir atitinkamai iki bus įvardytas įgaliotas gavėjas, visi pranešimai gali būti įteikiami remiantis 3–5 ir 9 dalimis ECB turimu šalies adresu.

9.   Kai asmuo, kuriam skiriamas ECB priežiūros sprendimas, nurodė fakso numerį ECB, ECB gali pranešti apie ECB priežiūros sprendimą perduodamas ECB priežiūros sprendimo kopiją telefaksu. Laikoma, kad apie ECB priežiūros sprendimą pranešta adresatui, jeigu ECB gavo telefakso ataskaitą apie sėkmingą perdavimą.

10.   ECB gali nustatyti kriterijus, kuriais remiantis ECB priežiūros sprendimas gali būti įteiktas elektroninio ryšio arba kitomis panašiomis priemonėmis.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMUS

36 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

Bet kuris asmuo, veikdamas sąžiningai, gali pateikti pranešimą tiesiogiai ECB, jeigu tas asmuo turi pakankamą pagrindą manyti, kad pranešimas atskleis kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba kompetentingų institucijų (įskaitant ir patį ECB) įvykdytus teisės aktų, nurodytų BPM reglamento 4 straipsnio 3 dalyje, pažeidimus.

37 straipsnis

Tinkama pranešimų apie pažeidimus apsauga

1.   Kai asmuo sąžiningai praneša apie prižiūrimų subjektų arba kompetentingų institucijų galimai įvykdytus teisės aktų, nurodytų BPM reglamento 4 straipsnio 3 dalyje, pažeidimus, pranešimas laikomas saugomu pranešimu.

2.   Visi asmens duomenys apie asmenį, kuris pateikia saugomą pranešimą, ir asmenį, kuris yra galimai atsakingas už pažeidimą, saugomi laikantis taikytinos Sąjungos duomenų apsaugos tvarkos.

3.   ECB neatskleidžia asmens, pateikusio saugomą pranešimą, tapatybės, prieš tai negavęs to asmens tiesioginio sutikimo, išskyrus atvejus, jei toks atskleidimas teismo nurodymu yra būtinas tolesniam tyrimui arba vėlesniam teismo procesui.

38 straipsnis

Tolesnių veiksmų pranešimų atžvilgiu procedūros

1.   ECB įvertina visus pranešimus apie svarbius prižiūrimus subjektus. ECB įvertina pranešimus apie mažiau svarbius prižiūrimus subjektus dėl ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimo. Šiuo atveju tokius pranešimus gavusios NKI perduoda pranešimus ECB, nenurodydamos pranešimą pateikusio asmens tapatybės, išskyrus atvejus, kai toks asmuo duoda tiesioginį savo sutikimą.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, ECB perduoda pranešimus apie mažiau svarbius prižiūrimus subjektus atitinkamai NKI, nenurodydamas pranešimą pateikusio asmens tapatybės, išskyrus atvejus, kai toks asmuo duoda tiesioginį savo sutikimą.

3.   ECB keičiasi informacija su NKI: a) siekdamas įvertinti, ar pranešimai buvo išsiųsti ECB ir atitinkamai NKI, ir koordinuoti pajėgas ir b) siekdamas sužinoti, kokių tolesnių veiksmų buvo imtasi dėl NKI perduotų pranešimų.

4.   ECB veikia savo protinga nuožiūra, spręsdamas, kaip vertinti gautus pranešimus ir kokių veiksmų imtis.

5.   Prižiūrimų subjektų galimai įvykdytų pažeidimų atveju atitinkamas prižiūrimas subjektas pateikia ECB visą informaciją ir dokumentus, kurių prašo ECB, tam, kad būtų galima įvertinti gautus pranešimus.

6.   Kompetentingų institucijų (išskyrus ECB) galimai įvykdytų pažeidimų atveju ECB paprašo, kad atitinkama kompetentinga institucija pateiktų savo paaiškinimus dėl faktų, apie kuriuos pranešta.

7.   Savo metinėje ataskaitoje, kaip apibūdinta BPM reglamento 20 straipsnio 2 dalyje, ECB pateikia sutrumpintą arba apibendrintą informaciją apie gautus pranešimus taip, kad atskiri prižiūrimi subjektai arba asmenys negalėtų būti identifikuojami.

IV   DALIS

NUSTATYMAS, AR PRIŽIŪRIMAS SUBJEKTAS YRA SVARBUS AR MAŽIAU SVARBUS

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL PRISKYRIMO SVARBIEMS ARBA MAŽIAU SVARBIEMS

39 straipsnis

Atskiro prižiūrimo subjekto priskyrimas svarbiems

1.   Prižiūrimas subjektas laikomas svarbiu prižiūrimu subjektu, jeigu ECB taip nustato ECB sprendime, skirtame atitinkamam prižiūrimam subjektui, vadovaujantis 43–49 straipsniais, paaiškinant tokio sprendimo priežastis.

2.   Prižiūrimas subjektas nebelaikomas svarbiu prižiūrimu subjektu, jeigu ECB nustato ECB sprendime, skirtame prižiūrimam subjektui, paaiškinant tokio sprendimo priežastis, kad jis yra mažiau svarbus prižiūrimas subjektas arba jis nebėra prižiūrimas subjektas.

3.   Prižiūrimas subjektas gali būti priskiriamas svarbiems prižiūrimiems subjektams, remiantis vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

a)

jo dydžiu, kuris nustatomas remiantis 50–55 ir kt. straipsniais (toliau – dydžio kriterijus);

b)

jo svarba Sąjungos arba bet kurios dalyvaujančios valstybės narės ekonomikai, kuri nustatoma remiantis 56–58 straipsniais (toliau – ekonominės svarbos kriterijus);

c)

jo reikšme tarpvalstybinei veiklai, kuri nustatoma remiantis 59 ir 60 straipsniais (toliau – tarpvalstybinės veiklos kriterijus);

d)

prašymu skirti tiesioginę viešąją finansinę pagalbą arba jos gavimu iš Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) arba Europos stabilumo mechanizmo (ESM), kaip nustatyta remiantis 61–64 straipsniais (toliau – tiesioginės viešosios finansinės pagalbos kriterijus);

e)

aplinkybe, kad prižiūrimas subjektas yra viena iš trijų svarbiausių kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje, kaip nustatyta remiantis 65 ir 66 straipsniais.

4.   Svarbių prižiūrimų subjektų tiesioginę priežiūrą atlieka ECB, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis šios dalies 9 antraštine dalimi, ypatingomis aplinkybėmis pateisinama, kad priežiūrą atliktų atitinkama NKI.

5.   ECB taip pat atlieka mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės tiesioginę priežiūrą pagal ECB priežiūros sprendimą, priimtą vadovaujantis BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktu, ECB tiesiogiai vykdant visus atitinkamus BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus. BPM tikslais toks mažiau svarbus prižiūrimas subjektas arba mažiau svarbi prižiūrima grupė priskiriama svarbiems.

6.   Prieš priimdamas šiame straipsnyje nurodytus ECB sprendimus, ECB pasikonsultuoja su atitinkama NKI. Apie kiekvieną šiame straipsnyje nurodytą ECB sprendimą taip pat pranešama atitinkamai NKI.

40 straipsnis

Prižiūrimų subjektų, priklausančių grupei, priskyrimas svarbiems

1.   Jeigu vienas ar daugiau prižiūrimų subjektų priklauso prižiūrimai grupei, kriterijus, pagal kurį nustatoma svarba, nustatomas aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse, remiantis nuostatomis, įtvirtintomis IV dalies 3–7 antraštinėse dalyse.

2.   Kiekvienas iš prižiūrimų subjektų, priklausančių prižiūrimai grupei, laikomas svarbiu prižiūrimu subjektu, esant bet kurioms iš toliau nurodytų aplinkybių:

a)

jeigu prižiūrima grupė aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse atitinka dydžio kriterijų, ekonominės svarbos kriterijų arba tarpvalstybinės veiklos kriterijų;

b)

jeigu vienas iš prižiūrimų subjektų, priklausančių prižiūrimai grupei, atitinka tiesioginės viešosios finansinės pagalbos kriterijų;

c)

jeigu vienas iš prižiūrimų subjektų, priklausančių prižiūrimai grupei, yra viena iš trijų svarbiausių kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje.

3.   Kai prižiūrima grupė laikoma svarbia arba nebelaikoma svarbia, ECB priima ECB sprendimą dėl priskyrimo svarbiems prižiūrimiems subjektams, arba dėl priskyrimo svarbiems prižiūrimiems subjektams panaikinimo, ir kiekvienam prižiūrimam subjektui, priklausančiam konkrečiai prižiūrimai grupei, nurodo ECB tiesioginės priežiūros pradžios ir pabaigos datas, remiantis kriterijais ir procedūromis, numatytomis 39 straipsnyje.

41 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, filialų

1.   Visi filialai, kuriuos toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje atidaro kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, šio reglamento tikslais laikomi vienu prižiūrimu subjektu.

2.   Filialai, kuriuos skirtingose dalyvaujančiose valstybėse narėse atidaro kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, šio reglamento tikslais laikomi atskirais prižiūrimais subjektais.

3.   Nedarant poveikio 1 daliai, kredito įstaigos, įsteigtos nedalyvaujančioje valstybėje narėje, filialai vertinami atskirai kaip savarankiški prižiūrimi subjektai ir atskirai nuo tos pačios kredito įstaigos patronuojamųjų įmonių, kai sprendžiama dėl atitikties BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems kriterijams.

42 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, patronuojamųjų įmonių

1.   Patronuojamosios įmonės, kurias vienoje ar daugiau dalyvaujančių valstybių narių įsteigė kredito įstaiga, kurios pagrindinė buveinė yra nedalyvaujančioje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, vertinamos atskirai nuo tos kredito įstaigos filialų, kai sprendžiama dėl atitikties BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems kriterijams.

2.   Kai sprendžiama dėl atitikties bet kuriam iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų, atskirai vertinamos patronuojamosios įmonės, kurios:

a)

yra įsteigtos dalyvaujančioje valstybėje narėje;

b)

priklauso grupei, kurios patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė yra nedalyvaujančioje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, ir

c)

nepriklauso prižiūrimai grupei dalyvaujančiose valstybėse narėse.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ PRISKYRIMO SVARBIEMS PRIŽIŪRIMIEMS SUBJEKTAMS PROCEDŪRA

1   SKYRIUS

Prižiūrimo subjekto priskyrimas svarbiems

43 straipsnis

Prižiūrimo subjekto statuso peržiūrėjimas

1.   Jeigu kitaip nenumatyta šiame reglamente, ECB bent kartą per metus peržiūri, ar svarbus prižiūrimas subjektas arba svarbi prižiūrima grupė vis dar atitinka bet kurį iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų.

2.   Jeigu kitaip nenumatyta šiame reglamente, kiekviena NKI bent kartą per metus peržiūri, ar mažiau svarbus prižiūrimas subjektas arba mažiau svarbi prižiūrima grupė atitinka bet kurį iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų. Mažiau svarbios prižiūrimos grupės atveju šią peržiūrą atlieka atitinkama NKI tos dalyvaujančios valstybės narės, kurioje yra įsteigta patronuojančioji įmonė, nustatoma aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse.

3.   ECB, bet kuriuo metu gavęs atitinkamą informaciją, ypač 52 straipsnyje numatytu atveju, gali peržiūrėti a) ar prižiūrimas subjektas atitinka bet kurį iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų ir b) ar svarbus prižiūrimas subjektas nebeatitinka BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų.

4.   Jeigu NKI įvertina, kad mažiau svarbus prižiūrimas subjektas arba mažiau svarbi prižiūrima grupė atitinka bet kurį iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų, atitinkama NKI nedelsdama informuoja ECB.

5.   ECB arba NKI prašymu ECB ir atitinkama NKI bendradarbiauja nustatydami, ar prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė atitinka bet kurį iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų.

6.   Jeigu ECB a) nusprendžia atlikti tiesioginę prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės priežiūrą arba b) nusprendžia, kad ECB atliekama tiesioginė prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės priežiūra baigiama, ECB ir atitinkama NKI bendradarbiauja, siekdami užtikrinti sklandų priežiūros kompetencijų perdavimą. Visų pirma, kai tiesioginę prižiūrimo subjekto priežiūrą atlieka ECB, atitinkama NKI parengia ataskaitą, kurioje nurodomi prižiūrimo subjekto ankstesni priežiūros duomenys ir rizikos profilis, o kai kompetenciją atlikti atitinkamo subjekto priežiūrą įgyja atitinkama NKI – tokią ataskaitą parengia ECB.

7.   ECB nustato, ar prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė yra svarbūs, taikydamas BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus kriterijus toje dalyje nustatyta eiliškumo tvarka, t. y.: a) dydis; b) svarba Sąjungos arba bet kurios dalyvaujančios valstybės narės ekonomikai; c) tarpvalstybinės veiklos svarba; d) prašymas skirti tiesioginę viešąją finansinę pagalbą arba jos gavimas iš ESM; e) aplinkybė, kad jis (ji) yra viena iš trijų svarbiausių kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje.

44 straipsnis

Procedūra, taikytina nustatant prižiūrimo subjekto svarbą

1.   Priimdamas sprendimus dėl prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės priskyrimo svarbiems pagal šią antraštinę dalį, jeigu nenustatyta kitaip, ECB taiko šio reglamento III dalies 2 antraštinės dalies procedūrines taisykles.

2.   Apie ECB sprendimą dėl prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės priskyrimo svarbiems ECB raštu praneša kiekvienam atitinkamam prižiūrimam subjektui 45 straipsnyje nustatytais terminais, taip pat apie tą sprendimą pranešdamas ir atitinkamai NKI. Prižiūrimų subjektų, kurie priklauso svarbiai prižiūrimai grupei, atveju apie ECB sprendimą ECB praneša prižiūrimam subjektui aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse ir užtikrina, kad visi svarbiai prižiūrimai grupei priklausantys prižiūrimi subjektai būtų tinkamai informuoti.

3.   Prižiūrimiems subjektams, kuriems ECB nepranešė kaip numatyta 1 dalyje, 49 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąrašas laikomas pranešimu apie jų priskyrimą mažiau svarbiems.

4.   Prieš priimdamas ECB sprendimą pagal 1 dalį, ECB suteikia kiekvienam atitinkamam prižiūrimam subjektui galimybę pateikti pastabas raštu.

5.   Be to, ECB suteikia galimybę atitinkamai NKI, vadovaujantis 39 straipsnio 6 dalimi, pareikšti pastabas ir paaiškinimus raštu, kuriuos ECB tinkamai išnagrinėja.

6.   Prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė laikomi svarbiu prižiūrimu subjektu arba svarbia prižiūrima grupe nuo pranešimo apie ECB sprendimą, kuriuo nustatoma, kad jis yra svarbus prižiūrimas subjektas arba svarbi prižiūrima grupė, datos.

2   SKYRIUS

ECB tiesioginės priežiūros pradžia ir pabaiga

45 straipsnis

ECB tiesioginės priežiūros pradžia

1.   ECB sprendime ECB nurodo datą, nuo kurios jis pradės prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės, priskirtų svarbiems prižiūrimiems subjektams arba svarbioms prižiūrimoms grupėms, tiesioginę priežiūrą. Šis ECB sprendimas gali būti tas pats sprendimas, kuris nurodytas 44 straipsnio 2 dalyje. Laikantis 2 dalies, ECB praneša apie ECB sprendimą kiekvienam atitinkamam prižiūrimam subjektui, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki tiesioginės priežiūros pradžios datos.

2.   Jeigu prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės tiesioginę priežiūrą ECB atlieka remdamasis tuo, kad yra prašoma suteikti tiesioginę viešąją finansinę pagalbą arba ji yra gauta iš ESM, ECB praneša apie 1 dalyje nurodytą ECB sprendimą kiekvienam atitinkamam prižiūrimam subjektui laiku, likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki tiesioginės priežiūros pradžios datos.

3.   ECB pateikia 1 dalyje nurodytų ECB sprendimų kopijas atitinkamoms NKI.

4.   ECB pradeda prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės tiesioginę priežiūrą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo datos, kai ECB, vadovaudamasis 44 straipsnio 2 dalimi, praneša apie ECB sprendimą tam prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei.

5.   Pagal šį straipsnį, prižiūrimos grupės atveju ECB praneša apie ECB sprendimą prižiūrimam subjektui aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse ir užtikrina, kad visi svarbiai prižiūrimai grupei priklausantys prižiūrimi subjektai būtų tinkamai informuoti iki atitinkamos dienos.

46 straipsnis

ECB tiesioginės priežiūros pabaiga

1.   Kai ECB nusprendžia, kad ECB atliekama tiesioginė prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės priežiūra baigiama, ECB priima ECB sprendimą kiekvienam atitinkamam prižiūrimam subjektui, nurodydamas datą ir priežastis, dėl kurių tiesioginė priežiūra baigiama. ECB priima tokį sprendimą likus ne mažiau kaip mėnesiui iki ECB atliekamos tiesioginės priežiūros pabaigos. ECB taip pat pateikia ECB sprendimo kopiją atitinkamai NKI. Atitinkamai taikoma 45 straipsnio 5 dalis.

2.   Prieš priimdamas ECB sprendimą pagal 1 dalį, ECB suteikia kiekvienam atitinkamam prižiūrimam subjektui galimybę pateikti pastabas raštu.

3.   Kiekvienas ECB sprendimas, kuriame nurodoma ECB atliekamos prižiūrimo subjekto tiesioginės priežiūros pabaigos data, gali būti priimamas kartu su sprendimu, kuriuo prižiūrimas subjektas priskiriamas mažiau svarbiems.

47 straipsnis

ECB tiesioginės priežiūros pabaigos priežastys

1.   Svarbaus prižiūrimo subjekto, kuris priskiriamas tokiems, remiantis jo a) dydžiu; b) svarba Sąjungos arba bet kurios dalyvaujančios valstybės narės ekonomikai; c) tarpvalstybinės veiklos svarba, arba dėl to, kad jis priklauso prižiūrimai grupei, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų, atveju ECB priima ECB sprendimą, kuriuo užbaigiamas priskyrimas svarbiems prižiūrimiems subjektams ir tiesioginė priežiūra, jeigu per tris vienas po kito einančius kalendorinius metus netenkinamas nei vienas iš pirmiau nurodytų kriterijų, įtvirtintų BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje, nei vertinant atskirai, nei vertinant prižiūrimą grupę, kuriai priklauso prižiūrimas subjektas.

2.   Prižiūrimo subjekto, kuris priskiriamas svarbiems, remiantis tuo, kad buvo prašoma tiesioginės viešosios finansinės pagalbos iš ESM a) pačiam subjektui, b) prižiūrimai grupei, kuriai prižiūrimas subjektas priklauso, arba c) bet kuriam prižiūrimam subjektui, kuris priklauso tai grupei ir kuris nėra svarbus kitais pagrindais, atveju ECB priima ECB sprendimą, kuriuo užbaigiamas priskyrimas svarbiems prižiūrimiems subjektams ir tiesioginė priežiūra, jeigu tiesioginę viešąją finansinę pagalbą buvo atsisakyta suteikti, ji buvo visiškai grąžinta arba nutraukta. Tiesioginės viešosios finansinės pagalbos grąžinimo arba nutraukimo atvejais toks sprendimas gali būti priimtas tik praėjus trejiems kalendoriniams metams nuo tiesioginės viešosios finansinės pagalbos visiško grąžinimo arba jos nutraukimo.

3.   Prižiūrimo subjekto, kuris priskiriamas svarbiems, remiantis tuo, kad jis yra viena iš trijų svarbiausių kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje, kaip nustatyta pagal 65–66 straipsnius, ar priklauso tokios kredito įstaigos prižiūrimai grupei ir kuris nėra svarbus kitais pagrindais, atveju ECB priima ECB sprendimą, kuriuo užbaigiamas priskyrimas svarbiems prižiūrimiems subjektams ir tiesioginė priežiūra, jeigu per trejus vienas po kito einančius kalendorinius metus atitinkamas prižiūrimas subjektas nebuvo viena iš trijų svarbiausių kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje.

4.   Prižiūrimo subjekto, kurio tiesioginę priežiūrą ECB atlieka pagal ECB sprendimą, priimtą vadovaujantis BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktu, ir kuris nėra svarbus kitais pagrindais, atveju ECB priima ECB sprendimą, kuriuo užbaigiama ECB tiesioginė priežiūra, jeigu tiesioginė priežiūra, jam protingai vertinant, nebėra būtina siekiant užtikrinti aukštų priežiūros standartų nuoseklų taikymą.

48 straipsnis

Nebaigtos procedūros

1.   Jeigu įvyksta ECB ir NKI kompetencijų pasikeitimas, institucija, kurios kompetencija baigiasi (toliau – institucija, kurios kompetencija baigiasi), informuoja instituciją, kuri tampa kompetentinga (toliau – priežiūrą pradedanti institucija), apie bet kokią formaliai pradėtą priežiūros procedūrą, kurios metu turi būti priimamas sprendimas. Institucija, kurios kompetencija baigiasi, pateikia šią informaciją nedelsdama po to, kai sužino apie numatomą kompetencijos pasikeitimą. Institucija, kurios kompetencija baigiasi, nuolat atnaujina šią informaciją, pagal bendrą taisyklę kartą per mėnesį, kai yra naujos informacijos apie priežiūros procedūrą, kurią reikia pranešti. Tinkamai pagrįstais atvejais priežiūrą pradedanti institucija gali leisti pranešimus teikti rečiau. 48 ir 49 straipsniuose priežiūros procedūra reiškia ECB arba NKI priežiūros procedūrą.

Prieš įvykstant kompetencijų pasikeitimui, institucija, kurios kompetencija baigiasi, susisiekia su priežiūrą pradedančia institucija nedelsdama po to, kai formaliai pradedama bet kokia nauja priežiūros procedūra, kurios metu turi būti priimamas sprendimas.

2.   Jeigu įvyksta priežiūros kompetencijų pasikeitimas, institucija, kurios kompetencija baigiasi, stengiasi užbaigti visas nebaigtas procedūras, kurių metu turi būti priimamas sprendimas, iki datos, kai turi įvykti priežiūros kompetencijų pasikeitimas.

3.   Jeigu formaliai pradėta priežiūros procedūra, kurios metu turi būti priimamas sprendimas, negali būti užbaigta iki datos, kai turi įvykti priežiūros kompetencijų pasikeitimas, institucija, kurios kompetencija baigiasi, išlieka kompetentinga užbaigti tokią nebaigtą priežiūros procedūrą. Šiuo tikslu institucija, kurios kompetencija baigiasi, taip pat išsaugo visus atitinkamus įgaliojimus iki priežiūros procedūros užbaigimo. Institucija, kurios kompetencija baigiasi, užbaigia konkrečią nebaigtą priežiūros procedūrą remdamasi taikytina teise pagal savo išsaugotus įgaliojimus. Institucija, kurios kompetencija baigiasi, prieš priimdama bet kokį sprendimą priežiūros procedūros metu, kuri nebuvo baigta iki kompetencijų pasikeitimo, informuoja priežiūrą pradedančią instituciją. Ji pateikia priežiūrą pradedančiai institucijai priimto sprendimo kopiją ir visus su tuo sprendimu susijusius atitinkamus dokumentus.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, ECB per mėnesį nuo informacijos, reikalingos užbaigti įvertinimą dėl atitinkamos formaliai pradėtos priežiūros procedūros, gavimo, ir pasikonsultavęs su atitinkama NKI, gali nuspręsti perimti atitinkamą priežiūros procedūrą. Jeigu dėl priežasčių, susijusių su nacionaline teise, ECB sprendimas turi būti priimtas prieš pasibaigiant įvertinimo terminui, nurodytam prieš tai esančiame sakinyje, NKI pateikia ECB visą reikalingą informaciją ir nurodo konkretų laiko tarpą, per kurį ECB turi apsispręsti, ar jis ketina perimti procedūrą. Kai ECB perima priežiūros procedūrą, apie savo sprendimą perimti atitinkamą priežiūros procedūrą jis praneša atitinkamai NKI ir šalims. ECB sprendime ECB nurodo tokios priežiūros procedūros perėmimo pasekmes.

5.   ECB ir atitinkama NKI bendradarbiauja užbaigiant bet kokią nebaigtą procedūrą ir šiuo tikslu gali keistis visa reikiama informacija.

6.   Šis straipsnis netaikomas bendrosioms procedūroms.

3   SKYRIUS

Prižiūrimų subjektų sąrašas

49 straipsnis

Paskelbimas

1.   ECB skelbia sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno prižiūrimo subjekto ir prižiūrimos grupės, kurių tiesioginę priežiūrą atlieka ECB, pavadinimas, prireikus – prižiūrima grupė, kuriai priklauso prižiūrimas subjektas, ir konkretus tokios tiesioginės priežiūros teisinis pagrindas. Kai subjektas priskiriamas svarbiems, remiantis dydžio kriterijumi, sąraše taip pat nurodoma visa prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės turto vertė. ECB taip pat skelbia pavadinimus tų prižiūrimų subjektų, kurie atitinka vieną iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų ir kurie turėtų būti laikomi svarbiais, tačiau kuriuos ECB laiko mažiau svarbiais dėl ypatingų aplinkybių pagal IV dalies 9 antraštinę dalį ir kurių tiesioginės priežiūros ECB neatlieka.

2.   ECB skelbia sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno prižiūrimo subjekto, kurio priežiūrą atlieka NKI, pavadinimas ir atitinkamos NKI pavadinimas.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti sąrašai skelbiami elektroniniu būdu ir su jais galima susipažinti ECB interneto svetainėje.

4.   1 ir 2 dalyse nurodyti sąrašai atnaujinami reguliariai.

3   SKYRIUS

Svarbos nustatymas remiantis dydžiu

50 straipsnis

Svarbos nustatymas remiantis dydžiu

1.   Ar prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė yra svarbūs remiantis dydžio kriterijumi, nustatoma atsižvelgiant į visą jo (jos) turto vertę.

2.   Prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė priskiriami svarbiems, jeigu visa jo (jos) turto vertė yra didesnė nei 30 milijardų eurų (toliau – dydžio riba).

51 straipsnis

Pagrindas nustatyti, ar prižiūrimas subjektas yra svarbus remiantis dydžio kriterijumi

1.   Jeigu prižiūrimas subjektas priklauso prižiūrimai grupei, visa jo turto vertė nustatoma remiantis prižiūrimos grupės metų pabaigos rizikos ribojimo konsoliduota ataskaita pagal taikytiną teisę.

2.   Jeigu visas turtas negali būti nustatomas remiantis 1 dalyje nurodytais duomenimis, visa turto vertė nustatoma remiantis naujausiomis audito patikrintomis konsoliduotomis metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie Sąjungoje taikomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (12), o kai tokių metinių ataskaitų nėra, konsoliduotomis metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal taikytinus nacionalinius apskaitos teisės aktus.

3.   Jeigu prižiūrimas subjektas nepriklauso prižiūrimai grupei, visa jo turto vertė nustatoma remiantis metų pabaigos rizikos ribojimo individualia ataskaita pagal taikytiną teisę.

4.   Jeigu visas turtas negali būti nustatomas remiantis 3 dalyje nurodytais duomenimis, visa turto vertė nustatoma remiantis naujausiomis audito patikrintomis metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, kurie Sąjungoje taikomi vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, o kai tokių metinių ataskaitų nėra, metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal taikytinus nacionalinius apskaitos teisės aktus.

5.   Jeigu prižiūrimas subjektas yra nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialas, visa jo turto vertė nustatoma remiantis statistiniais duomenimis, teikiamais pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) (13).

52 straipsnis

Pagrindas nustatyti svarbą remiantis dydžio kriterijumi esant specifinėms arba ypatingoms aplinkybėms

1.   Jeigu mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto atveju išimtinai iš esmės pasikeičia aplinkybės, kurios yra svarbios nustatant, ar laikomasi dydžio kriterijaus, atitinkama NKI peržiūri, ar vis dar laikomasi dydžio ribos.

Jeigu toks pasikeitimas įvyksta svarbaus prižiūrimo subjekto atveju, ECB peržiūri, ar vis dar laikomasi dydžio ribos.

Išimtinai iš esmės pasikeitusios aplinkybės, kurios yra svarbios nustatant, ar vis dar laikomasi dydžio kriterijaus, yra bet kurios iš šių: a) dviejų ar daugiau kredito įstaigų susijungimas, b) esminės veiklos dalies pardavimas arba perleidimas, c) kredito įstaigos akcijų perleidimas, po kurio ji nebepriklauso prižiūrimai grupei, kuriai ji priklausė prieš pardavimą, d) galutinis sprendimas vykdyti tvarkingą prižiūrimo subjekto (ar grupės) likvidavimą, e) panašios faktinės situacijos.

2.   Mažiau svarbus prižiūrimas subjektas ir, prižiūrimos grupės atveju, prižiūrimas subjektas aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse informuoja atitinkamą NKI apie bet kokius 1 dalyje nurodytus pasikeitimus.

Svarbus prižiūrimas subjektas ir, prižiūrimos grupės atveju, prižiūrimas subjektas aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse informuoja ECB apie bet kokius 1 dalyje nurodytus pasikeitimus.

3.   Nukrypstant nuo 47 straipsnio 1–3 dalyse įtvirtintos trejų metų taisyklės, ir ypatingų aplinkybių atveju, įskaitant nurodytąsias 1 dalyje, ECB, pasikonsultavęs su NKI, nusprendžia, ar atitinkami prižiūrimi subjektai yra svarbūs ar mažiau svarbūs, ir nustato datą, nuo kurios ECB arba NKI atliks priežiūrą.

53 straipsnis

Konsoliduotų įmonių grupės

1.   Nustatant svarbą remiantis dydžio kriterijumi, konsoliduotų įmonių prižiūrimą grupę sudaro įmonės, kurios turi būti konsoliduojamos rizikos ribojimo tikslais vadovaujantis Sąjungos teise.

2.   Nustatant svarbą remiantis dydžio kriterijumi, konsoliduotų įmonių prižiūrimą grupę taip pat sudaro patronuojamosios įmonės ir filialai nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.

54 straipsnis

Konsolidavimo metodas

Konsolidavimo metodas yra konsolidavimo metodas, pagal Sąjungos teisę taikomas prudenciniais tikslais.

55 straipsnis

Viso turto apskaičiavimo metodas

Nustatant kredito įstaigos svarbą remiantis dydžio kriterijumi, „visa turto vertė“ nustatoma pagal balanso, parengto rizikos ribojimo tikslais pagal Sąjungos teisę, eilutę „visas turtas“.

4   ANTRAŠTINĖ DALIS

SVARBOS NUSTATYMAS REMIANTIS SVARBA SĄJUNGOS ARBA TAM TIKROS DALYVAUJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS EKONOMIKAI

56 straipsnis

Svarbos nacionalinei ekonomikai riba

Prižiūrimas subjektas, įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje narėje, arba prižiūrima grupė, kurios patronuojančioji įmonė įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje, priskiriami svarbiems remiantis jų svarba atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės ekonomikai, jeigu:

Formula
(svarbos nacionalinei ekonomikai riba)

ir

A ≥ 5 milijardai eurų,

kai

A

yra visa turto vertė konkrečiais kalendoriniais metais, kaip nustatyta pagal 51–55 straipsnius, ir

B

yra bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 (14) (ESA 2010) A priedo 8.89 punkte ir kurį skelbia Eurostatas konkrečiais kalendoriniais metais.

57 straipsnis

Svarbos nustatymo remiantis svarba Sąjungos arba tam tikros dalyvaujančios valstybės narės ekonomikai kriterijai

1.   Vertindamas, ar prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė yra svarbūs Sąjungos arba dalyvaujančios valstybės narės ekonomikai dėl kitų priežačių, nei nustatyta 56 straipsnyje, ECB visų pirma atsižvelgia į šiuos kriterijus:

a)

prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės svarbą konkretiems Sąjungos arba dalyvaujančios valstybės narės ekonomikos sektoriams;

b)

prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės sąsajas su Sąjungos arba dalyvaujančios valstybės narės ekonomika;

c)

prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės kaip rinkos dalyvio ir paslaugų klientams teikėjo pakeičiamumą;

d)

prižiūrimo subjekto veiklos, struktūros ar valdymo sudėtingumą.

2.   Atitinkamai taikoma 52 straipsnio 3 dalis.

58 straipsnis

Svarbos nustatymas NKI prašymu remiantis svarba dalyvaujančios valstybės narės ekonomikai

1.   NKI gali pranešti ECB, kad ji laiko prižiūrimą subjektą svarbiu vidaus ekonomikai.

2.   ECB įvertina NKI pranešimą, remdamasis 57 straipsnio 1 dalyje nustatytais kriterijais.

3.   Atitinkamai taikomas 57 straipsnis.

5   ANTRAŠTINĖ DALIS

SVARBOS NUSTATYMAS REMIANTIS TARPVALSTYBINĖS VEIKLOS SVARBA

59 straipsnis

Prižiūrimos grupės svarbos nustatymas remiantis tarpvalstybinės veiklos svarba

1.   ECB gali laikyti prižiūrimą grupę svarbia remiantis jos tarpvalstybine veikla tik tada, kai prižiūrimos grupės patronuojančioji įmonė yra įsteigusi patronuojamųjų įmonių, kurios pačios yra kredito įstaigos, daugiau nei vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje.

2.   ECB gali laikyti prižiūrimą grupę svarbia remiantis jos tarpvalstybine veikla tik jeigu visa jos turto vertė viršija 5 milijardus eurų ir:

a)

jos tarpvalstybinio turto ir jos viso turto santykis yra didesnis nei 20 % ir

b)

jos tarpvalstybinių įsipareigojimų ir jos visų įsipareigojimų santykis yra didesnis nei 20 %.

3.   Atitinkamai taikoma 52 straipsnio 3 dalis.

60 straipsnis

Tarpvalstybinis turtas ir įsipareigojimai

1.   Tarpvalstybinis turtas prižiūrimos grupės atveju – viso turto dalis, kurios atžvilgiu kita sandorio šalis yra kredito įstaiga arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, esantis kitoje dalyvaujančioje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje yra atitinkamos prižiūrimos grupės patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė.

2.   Tarpvalstybiniai įsipareigojimai prižiūrimos grupės atveju – visų įsipareigojimų dalis, kurios atžvilgiu kita sandorio šalis yra kredito įstaiga arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, esantis kitoje dalyvaujančioje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje yra atitinkamos prižiūrimos grupės patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė.

6   ANTRAŠTINĖ DALIS

SVARBOS NUSTATYMAS REMIANTIS PRAŠYMU SKIRTI TIESIOGINĘ VIEŠĄJĄ FINANSINĘ PAGALBĄ ARBA JOS GAVIMU IŠ ESM

61 straipsnis

Prašymas skirti tiesioginę viešąją finansinę pagalbą arba jos gavimas iš ESM

1.   Skirti tiesioginę viešąją finansinę pagalbą prižiūrimam subjektui yra prašoma, kai ESM narys pateikia prašymą skirti ESM finansinę pagalbą tam subjektui remiantis ESM valdytojų tarybos pagal Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties 19 straipsnį priimtu sprendimu dėl tiesioginio kredito įstaigos rekapitalizavimo ir priemonėmis, priimtomis pagal tą sprendimą.

2.   Kredito įstaiga gauna tiesioginę viešąją finansinę pagalbą, kai, vadovaujantis 1 dalyje nurodytu sprendimu ir priemonėmis, kredito įstaiga yra gavusi finansinę pagalbą.

62 straipsnis

NKI pareiga informuoti ECB apie galimą prašymą skirti viešąją finansinę pagalbą mažiau svarbiam prižiūrimam subjektui

1.   Nedarant poveikio 96 straipsnyje nustatytai pareigai informuoti ECB apie mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto finansinės padėties pablogėjimą, NKI informuoja ECB, kai tik ji sužino, kad mažiau svarbiam prižiūrimam subjektui gali reikėti suteikti viešąją finansinę pagalbą nacionaliniu lygiu netiesiogiai iš ESM ir (arba) arba iš ESM.

2.   Mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto finansinės padėties įvertinimą NKI pateikia ECB apsvarstyti, prieš pateikdama jį ESM, išskyrus tinkamai pagrįstus skubos atvejus.

63 straipsnis

Tiesioginės priežiūros pradžia ir pabaiga

1.   Prižiūrimas subjektas, kuriam prašoma tiesioginės viešosios finansinės pagalbos arba kuris yra gavęs tiesioginę viešąją finansinę pagalbą, priskiriamas svarbiems prižiūrimiems subjektams nuo datos, kai buvo paprašyta skirti jam tiesioginę viešąją finansinę pagalbą.

2.   Data, nuo kurios ECB pradeda tiesioginę priežiūrą, nurodoma ECB sprendime vadovaujantis 2 antraštine dalimi.

3.   Atitinkamai taikoma 52 straipsnio 3 dalis.

64 straipsnis

Apimtis

Jeigu tiesioginės viešosios finansinės pagalbos prašoma prižiūrimam subjektui, kuris priklauso prižiūrimai grupei, visi tai prižiūrimai grupei priklausantys prižiūrimi subjektai priskiriami svarbiems.

7   ANTRAŠTINĖ DALIS

SVARBOS NUSTATYMAS REMIANTIS TUO, KAD PRIŽIŪRIMAS SUBJEKTAS YRA VIENA IŠ TRIJŲ SVARBIAUSIŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DALYVAUJANČIOJE VALSTYBĖJE NARĖJE

65 straipsnis

Trijų svarbiausių kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje nustatymo kriterijai

1.   Kredito įstaiga arba prižiūrima grupė priskiriama svarbioms, jeigu ji yra viena iš trijų svarbiausių kredito įstaigų arba prižiūrimų grupių dalyvaujančioje valstybėje narėje.

2.   Siekiant nustatyti tris svarbiausias kredito įstaigas arba prižiūrimas grupes dalyvaujančioje valstybėje narėje, ECB ir atitinkama NKI atsižvelgia atitinkamai į prižiūrimo subjekto ir prižiūrimos grupės dydį, kuris nustatomas remiantis 50–55 straipsniais.

66 straipsnis

Peržiūros procesas

1.   Kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje ECB iki kiekvienų kalendorinių metų spalio 1 d. nustato, ar trys kredito įstaigos arba prižiūrimos grupės su patronuojančiąja įmone, įsteigtos tokioje dalyvaujančioje valstybėje narėje, turėtų būti priskiriamos svarbiems prižiūrimiems subjektams.

2.   ECB prašymu NKI iki tų kalendorinių metų spalio 1 d. informuoja ECB apie tris svarbiausias kredito įstaigas arba prižiūrimas grupes, įsteigtas atitinkamose jų dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tris svarbiausias kredito įstaigas arba prižiūrimas grupes nustato NKI, remdamosi 50–55 straipsniuose nustatytais kriterijais.

3.   Atitinkama NKI pateikia ECB ataskaitą apie kiekvieną iš trijų svarbiausių kredito įstaigų arba prižiūrimų grupių dalyvaujančiose valstybėse narėse, kurioje kiekvienu atveju nurodomi ankstesni priežiūros duomenys ir rizikos profilis, išskyrus atvejus, kai kredito įstaiga arba prižiūrima grupė jau yra priskirtos svarbioms.

Gavęs 2 dalyje nurodytą informaciją, ECB atlieka savo įvertinimą. Šiuo tikslu ECB gali prašyti, kad atitinkama NKI pateiktų reikšmingą informaciją.

4.   Jeigu konkrečių metų spalio 1 d. viena ar daugiau iš trijų svarbiausių kredito įstaigų ar prižiūrimų grupių dalyvaujančioje valstybėje narėje nėra priskirtos svarbiems prižiūrimiems subjektams, ECB, vadovaudamasis 2 antraštine dalimi, priima sprendimą dėl kiekvienos iš trijų svarbiausių kredito įstaigų ar prižiūrimų grupių, kurios nėra priskirtos svarbioms.

5.   Atitinkamai taikoma 52 straipsnio 3 dalis.

8   ANTRAŠTINĖ DALIS

ECB SPRENDIMAS ATLIKTI TIESIOGINĘ MAŽIAU SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ PAGAL BPM REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 5 DALIES B PUNKTĄ

67 straipsnis

ECB sprendimo pagal BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktą kriterijai

1.   ECB gali, vadovaudamasis BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktu, bet kuriuo metu nuspręsti, priimdamas ECB sprendimą, atlikti tiesioginę mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės priežiūrą, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą.

2.   Prieš priimdamas 1 dalyje nurodytą ECB sprendimą, ECB atsižvelgia, inter alia, į bet kurią iš šių aplinkybių:

a)

ar mažiau svarbus prižiūrimas subjektas arba mažiau svarbi prižiūrima grupė greitai atitiks vieną iš BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų kriterijų;

b)

mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės sąsajas su kitomis kredito įstaigomis;

c)

ar atitinkamas mažiau svarbus prižiūrimas subjektas yra patronuojamoji įmonė tokio prižiūrimo subjekto, kurio pagrindinė buveinė yra nedalyvaujančioje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje ir kuris yra įsteigęs vieną ar daugiau patronuojamųjų įmonių, kurios taip pat yra kredito įstaigos, arba vieną ar daugiau filialų dalyvaujančiose valstybėse narėse, iš kurių vienas arba daugiau yra svarbūs;

d)

aplinkybę, kad NKI nevykdė ECB nurodymų;

e)

aplinkybę, kad NKI nesilaikė aktų, nurodytų BPM reglamento 4 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje;

f)

aplinkybę, kad mažiau svarbus prižiūrimas subjektas paprašė arba gavo netiesioginę finansinę pagalbą iš EFSF arba ESM.

68 straipsnis

ECB sprendimo pagal BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktą rengimo NKI prašymu procedūra

1.   ECB NKI prašymu įvertina, ar būtina atlikti tiesioginę mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės priežiūrą pagal BPM reglamentą siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą.

2.   NKI prašyme: a) nurodomas mažiau svarbus prižiūrimas subjektas arba mažiau svarbi prižiūrima grupė, kurių tiesioginę priežiūrą, NKI manymu, turėtų atlikti ECB, ir b) pagrindžiama, kodėl ECB atliekama mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės priežiūra yra būtina siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą.

3.   Prie NKI prašymo pridedama ataskaita, kurioje nurodomi atitinkamo mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės ankstesni priežiūros duomenys ir rizikos profilis.

4.   Jei ECB nesutinka su NKI prašymu, prieš galutinai įvertindamas, ar ECB atliekama mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės priežiūra yra būtina siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą, ECB konsultuojasi su atitinkama NKI.

5.   Jeigu ECB nusprendžia, kad ECB atliekama tiesioginė mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės priežiūra yra būtina siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą, jis priima ECB sprendimą vadovaudamasis 2 antraštine dalimi.

69 straipsnis

ECB savo iniciatyva priimamų ECB sprendimų pagal BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktą rengimo procedūra

1.   ECB gali prašyti, kad NKI pateiktų ataskaitą, kurioje nurodomi mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės ankstesni priežiūros duomenys ir rizikos profilis. ECB nurodo datą, iki kada tokia ataskaita turi būti pateikta ECB.

2.   ECB konsultuojasi su NKI prieš galutinai įvertindamas, ar ECB atliekama mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės priežiūra yra būtina siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą.

3.   Jeigu ECB nusprendžia, kad ECB atliekama tiesioginė mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės priežiūra yra būtina siekiant užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą, jis priima ECB sprendimą vadovaudamasis 2 antraštine dalimi.

9   ANTRAŠTINĖ DALIS

YPATINGOS APLINKYBĖS, KURIOMIS GALI BŪTI PATEISINAMAS SVARBAUS SUBJEKTO KRITERIJUS ATITINKANČIO PRIŽIŪRIMO SUBJEKTO PRISKYRIMAS MAŽIAU SVARBIEMS

70 straipsnis

Ypatingos aplinkybės, kurioms esant svarbus prižiūrimas subjektas priskiriamas mažiau svarbiems

1.   Ypatingos aplinkybės, nurodytos BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalies antroje ir penktoje pastraipose (toliau – ypatingos aplinkybės), egzistuoja, kai egzistuoja konkrečios ir faktinės aplinkybės, dėl kurių prižiūrimo subjekto priskyrimas svarbiems tampa netinkamas, atsižvelgiant į BPM reglamento tikslus ir principus, ir visų pirma poreikį užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą.

2.   Terminas „ypatingos aplinkybės“ aiškinamas siaurai.

71 straipsnis

Įvertinimas, ar egzistuoja ypatingos aplinkybės

1.   Ar egzistuoja ypatingos aplinkybės, kuriomis pateisinamas svarbaus prižiūrimo subjekto priskyrimas mažiau svarbiems, nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju ir konkrečiai kiekvieno atitinkamo prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės, bet ne prižiūrimų subjektų kategorijų, atžvilgiu.

2.   Atitinkamai taikomas 40 straipsnis.

3.   Atitinkamai taikomi 44–46 straipsniai bei 48 ir 49 straipsniai. ECB sprendime ECB nurodo priežastis, leidžiančias jam daryti išvadą, kad ypatingos aplinkybės egzistuoja.

72 straipsnis

Peržiūra

1.   ECB, padedamas atitinkamos NKI, bent kartą per metus peržiūri, ar prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės, kurie priskirti mažiau svarbiems dėl ypatingų aplinkybių, atžvilgiu vis dar egzistuoja ypatingos aplinkybės.

2.   Atitinkamas prižiūrimas subjektas pateikia visą informaciją ir dokumentus, kurių prašo ECB, vykdydamas 1 dalyje nurodytą peržiūrą.

3.   Jeigu ECB mano, kad ypatingos aplinkybės nebeegzistuoja, jis priima ECB sprendimą, skirtą atitinkamam prižiūrimam subjektui, nustatydamas, kad jis yra laikomas svarbiu ir kad ypatingos aplinkybės nebeegzistuoja.

4.   Atitinkamai taikoma IV dalies 2 antraštinė dalis.

V   DALIS

BENDROSIOS PROCEDŪROS

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS, SUSIJĘS SU PRAŠYMU IŠDUOTI LEIDIMĄ PRADĖTI VYKDYTI KREDITO ĮSTAIGOS VEIKLĄ

73 straipsnis

Pranešimas ECB apie prašymą išduoti leidimą pradėti vykdyti kredito įstaigos veiklą

1.   Gavusi prašymą išduoti leidimą pradėti vykdyti dalyvaujančioje valstybėje narėje steigiamos kredito įstaigos veiklą, NKI apie tokio prašymo gavimą per 15 darbo dienų praneša ECB.

2.   NKI taip pat informuoja ECB apie terminą, per kurį, remiantis atitinkama nacionaline teise, turi būti priimtas sprendimas dėl prašymo ir apie jį pranešta prašymo pateikėjui.

3.   Jeigu prašymas neišsamus, NKI savo iniciatyva arba ECB prašymu prašo prašymo pateikėjo pateikti reikalaujamą papildomą informaciją. NKI tokią papildomą informaciją per 15 darbo dienų nuo jos gavimo persiunčia ECB.

74 straipsnis

Prašymų įvertinimas, kurį atlieka NKI

NKI, kuriai pateiktas prašymas, įvertina, ar prašymo pateikėjas atitinka visas NKI valstybės narės atitinkamoje nacionalinėje teisėje nustatytas leidimų išdavimo sąlygas.

75 straipsnis

NKI sprendimai atmesti prašymą

NKI atmeta prašymus, kurie neatitinka atitinkamoje nacionalinėje teisėje nustatytų leidimų išdavimo sąlygų, ir savo sprendimo kopiją nusiunčia ECB.

76 straipsnis

NKI sprendimų išduoti leidimą pradėti vykdyti kredito įstaigos veiklą projektai

1.   Jeigu NKI mano, kad prašymas atitinka visas atitinkamoje nacionalinėje teisėje nustatytas leidimų išdavimo sąlygas, ji parengia sprendimo siūlyti ECB išduoti leidimą prašymo pateikėjui vykdyti kredito įstaigos veiklą projektą (toliau – sprendimo išduoti leidimą projektas).

2.   NKI užtikrina, kad apie sprendimo išduoti leidimą projektą būtų pranešta ECB ir prašymo pateikėjui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki atitinkamoje nacionalinėje teisėje nustatyto įvertinimo termino pabaigos.

3.   Vadovaudamasi nacionaline ir Sąjungos teise, NKI gali pasiūlyti sprendimo išduoti leidimą projekte nurodyti rekomendacijas, sąlygas ir (arba) apribojimus. Tokiais atvejais NKI yra atsakinga už įvertinimą dėl atitikimo sąlygoms ir (arba) apribojimams.

77 straipsnis

Prašymų įvertinimas, kurį atlieka ECB, ir prašymų pateikėjų išklausymas

1.   ECB įvertina, ar prašymas atitinka atitinkamoje Sąjungos teisėje nustatytas leidimų išdavimo sąlygas. Jeigu, jo manymu, prašymas šių sąlygų neatitinka, vadovaudamasis 31 straipsniu, ECB prašymo pateikėjui suteikia galimybę raštu pateikti pastabas dėl su vertinimu susijusių faktų ir prieštaravimų.

2.   Jeigu būtina surengti posėdį ir kitais tinkamai pagrįstais atvejais, laikydamasis BPM reglamento 14 straipsnio 3 dalies, ECB gali pratęsti maksimalų laikotarpį, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl prašymo. Apie pratęsimą pranešama prašymo pateikėjui, vadovaujantis šio reglamento 35 straipsniu.

78 straipsnis

ECB sprendimai dėl prašymų

1.   ECB sprendimą dėl iš NKI gauto sprendimo išduoti leidimą projekto priima per 10 darbo dienų, išskyrus, kai pagal 77 straipsnio 2 dalį buvo priimtas sprendimas dėl maksimalaus laikotarpio pratęsimo. Jis gali pritarti sprendimo išduoti leidimą projektui taip sutikdamas išduoti leidimą arba prieštarauti sprendimo išduoti leidimą projektui.

2.   ECB sprendimas grindžiamas paties atliktu prašymo įvertinimu, sprendimo išduoti leidimą projektu ir pastabomis, kurias, laikydamasis 77 straipsnio, pateikė prašymo pateikėjas.

3.   Jei per 1 dalyje nurodytą terminą ECB sprendimo nepriima, NKI parengtas sprendimo išduoti leidimą projektas laikomas priimtu.

4.   ECB priima sprendimą išduoti leidimą, jeigu prašymo pateikėjas atitinka visas atitinkamoje Sąjungos ir valstybės narės, kurioje įsteigtas prašymo pateikėjas, nacionalinėje teisėje nustatytas leidimų išdavimo sąlygas.

5.   Sprendime išduoti leidimą nurodoma prašymo pateikėjo kaip kredito įstaigos veikla taip, kaip nurodyta atitinkamoje nacionalinėje teisėje, nedarant poveikio jokiems atitinkamoje nacionalinėje teisėje nustatytiems papildomiems leidimų išdavimo reikalavimams veiklai, nesusijusiai su indėlių priėmimo arba grąžintinų lėšų iš visuomenės indėlių bei kreditų suteikimo savo sąskaita veikla.

79 straipsnis

Leidimo galiojimo pabaigos procedūra

Leidimo galiojimas baigiasi Direktyvos 2013/36/ES 18 straipsnio a punkte numatytais atvejais, kai tai nustatyta atitinkamoje nacionalinėje teisėje. NKI praneša ECB apie konkrečius leidimo galiojimo pabaigos atvejus. Tuomet ECB paviešina leidimo galiojimo pabaigą, kaip numatyta atitinkamoje nacionalinėje teisėje, prieš tai informavęs atitinkamą NKI ir atitinkamą prižiūrimą subjektą.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS, SUSIJĘS SU LEIDIMŲ PANAIKINIMU

80 straipsnis

NKI pasiūlymas panaikinti leidimą

1.   Jeigu atitinkama NKI laikosi nuomonės, kad, remiantis atitinkama Sąjungos ar nacionaline teise, būtina visiškai arba iš dalies panaikinti kredito įstaigos leidimą, įskaitant panaikinimą, kai to prašo kredito įstaiga, ji pateikia ECB sprendimo siūlyti panaikinti leidimą projektą (toliau – panaikinimo sprendimo projektas) ir prideda atitinkamus pagrindžiamuosius dokumentus.

2.   Su kiekvienu panaikinimo sprendimo projektu, aktualiu nacionalinei pertvarkymo institucijai, susijusius veiksmus NKI derina su nacionaline institucija, kuri yra kompetentinga pertvarkyti kredito įstaigas (toliau – nacionalinė pertvarkymo institucija).

81 straipsnis

Panaikinimo sprendimo projekto įvertinimas, kurį atlieka ECB

1.   ECB nedelsdamas įvertina panaikinimo sprendimo projektą. Visų pirma, ECB atsižvelgia į NKI pateiktas skubumo priežastis.

2.   Taikoma teisė būti išklausytam, kaip nustatyta 31 straipsnyje.

82 straipsnis

Įvertinimas ECB iniciatyva ir NKI konsultacijos

1.   Jeigu ECB sužino apie aplinkybes, kurios būtų pagrindas panaikinti leidimą, jis savo iniciatyva įvertina, ar, laikantis atitinkamos Sąjungos teisės, leidimą būtina panaikinti.

2.   ECB bet kuriuo metu gali konsultuotis su atitinkamomis NKI. Jeigu ECB ketina panaikinti leidimą, jis likus ne mažiau kaip 25 darbo dienoms iki dienos, kurią planuoja priimti savo sprendimą, konsultuojasi su valstybės narės, kurioje įsteigta kredito įstaiga, NKI. Tinkamai pagrįstais skubiais atvejais konsultavimosi terminas gali būti sutrumpintas iki 5 darbo dienų.

3.   Jeigu ECB ketina panaikinti leidimą, jis atitinkamai NKI praneša apie pastabas, kurias pateikė kredito įstaiga. Taikoma kredito įstaigos teisė būti išklausytai, kaip nustatyta 31 straipsnyje.

4.   Veiksmus, susijusius su pasiūlymu panaikinti leidimą, kaip nustatyta BPM reglamento 14 straipsnio 5 dalyje, ECB derina su nacionaline pertvarkymo institucija. Nedelsdamas po susisiekimo su nacionaline pertvarkymo institucija ECB informuoja NKI.

83 straipsnis

ECB sprendimas panaikinti leidimą

1.   ECB sprendimą panaikinti leidimą priima nedelsdamas. Šiuo tikslu ECB priima arba atmeta atitinkamą panaikinimo sprendimo projektą.

2.   Priimdamas savo sprendimą, ECB atsižvelgia į: a) savo paties atliktą aplinkybių, pagrindžiančių panaikinimą, įvertinimą; b) kur taikytina, NKI panaikinimo sprendimo projektą; c) konsultaciją su atitinkama NKI ir, kai NKI nesutampa su nacionaline pertvarkymo institucija, su nacionaline pertvarkymo institucija (kartu su NKI – nacionalinės institucijos); d) bet kokias pastabas, kurias, laikydamasi 81 straipsnio 2 dalies ir 82 straipsnio 3 dalies, pateikė kredito įstaiga.

3.   84 straipsnyje numatytais atvejais, jeigu atitinkama nacionalinė pertvarkymo institucija neprieštarauja leidimo panaikinimui, arba ECB nustato, kad nacionalinės institucijos nesiėmė tinkamų veiksmų, būtinų finansiniam stabilumui užtikrinti, ECB taip pat priima sprendimą.

84 straipsnis

Procedūra, taikytina, jeigu nacionalinės institucijos imasi galimų pertvarkymo priemonių

1.   Jeigu nacionalinė pertvarkymo institucija praneša apie savo prieštaravimą dėl ECB ketinimo panaikinti leidimą, ECB ir nacionalinė pertvarkymo institucija susitaria dėl laikotarpio, per kurį ECB nepradeda leidimo panaikinimo procedūros. Apie susisiekimą su nacionaline pertvarkymo institucija dėl šio susitarimo sudarymo ECB nedelsdamas informuoja NKI.

2.   Kai sutartas laikotarpis pasibaigia, ECB sprendžia, ar pradėti leidimo panaikinimo procedūrą, ar pagal BPM reglamento 14 straipsnio 6 dalį sutartą laikotarpį pratęsti, atsižvelgdamas į pasiektą pažangą. Jeigu nacionalinė pertvarkymo institucija nesutampa su NKI, ECB konsultuojasi ir su atitinkama NKI, ir su nacionaline pertvarkymo institucija, jei tai ne NKI. NKI informuoja ECB apie priemones, kurių ėmėsi šios institucijos, ir apie savo įvertinimą dėl panaikinimo pasekmių.

3.   Jeigu nacionalinė pertvarkymo institucija neprieštarauja leidimo panaikinimui, arba ECB nustato, kad nacionalinės institucijos nesiėmė tinkamų veiksmų, būtinų finansiniam stabilumui užtikrinti, tuomet taikomas 83 straipsnis.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS, SUSIJĘS SU KVALIFIKUOTŲJŲ AKCIJŲ PAKETO DALIŲ ĮSIGIJIMU

85 straipsnis

Pranešimas NKI apie kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimą

1.   Gavusi pranešimą apie ketinimą įsigyti kredito įstaigos, įsteigtos toje dalyvaujančioje valstybėje narėje, kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, NKI ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo patvirtinimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 22 straipsnio 2 dalį apie jį informuoja ECB.

2.   Jeigu, dėl prašymo pateikti papildomą informaciją, NKI turi sustabdyti įvertinimo terminą, NKI apie tai praneša ECB. NKI siunčia ECB tokią papildomą informaciją per 5 darbo dienas nuo jų gavimo NKI.

3.   NKI taip pat informuoja ECB apie datą, iki kurios, vadovaujantis atitinkama nacionaline teise, apie sprendimą prieštarauti arba neprieštarauti kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimui turi būti pranešta prašymo pateikėjui.

86 straipsnis

Galimų įsigijimų įvertinimas

1.   NKI, kuriai pranešta apie ketinimą įsigyti kredito įstaigos kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, įvertina, ar galimas įsigijimas atitinka visas atitinkamoje Sąjungos ir nacionalinėje teisėje nustatytas sąlygas. Atlikusi įvertinimą, NKI ECB parengia sprendimo prieštarauti arba neprieštarauti įsigijimui projektą.

2.   Sprendimo prieštarauti arba neprieštarauti įsigijimui projektą NKI pateikia ECB ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki atitinkamoje Sąjungos teisėje nustatyto įvertinimo laikotarpio pabaigos.

87 straipsnis

ECB sprendimas dėl įsigijimo

Remdamasis savo paties atliktu pasiūlyto įsigijimo įvertinimu ir NKI sprendimo projektu, ECB nusprendžia, prieštarauti ar neprieštarauti įsigijimui. Taikoma teisė būti išklausytam, kaip nustatyta 31 straipsnyje.

4   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMUS DĖL BENDRŲJŲ PROCEDŪRŲ

88 straipsnis

Pranešimo apie sprendimus procedūros

1.   Vadovaudamasis 35 straipsniu, ECB šalims nedelsdamas praneša apie šiuos sprendimus:

a)

ECB sprendimą panaikinti kredito įstaigos veiklos leidimą;

b)

ECB sprendimą dėl kredito įstaigos kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo.

2.   ECB atitinkamai NKI nedelsdamas praneša apie šiuos sprendimus:

a)

ECB sprendimą išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą;

b)

ECB sprendimą panaikinti kredito įstaigos veiklos leidimą;

c)

ECB sprendimą dėl kredito įstaigos kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo.

3.   NKI prašymo dėl leidimo pateikėjui praneša apie šiuos sprendimus:

a)

sprendimo išduoti leidimą projektą;

b)

NKI sprendimo atmesti prašymą dėl leidimo išdavimo, kai prašymo pateikėjas neatitinka atitinkamoje nacionalinėje teisėje nustatytų leidimų išdavimo sąlygų;

c)

ECB sprendimą prieštarauti a punkte nurodytam sprendimo išduoti leidimą projektui;

d)

ECB sprendimą išduoti leidimą.

4.   NKI nacionalinei pertvarkymo institucijai praneša apie ECB sprendimą panaikinti kredito įstaigos veiklos leidimą.

5.   ECB praneša Europos bankininkystės institucijai (EBI) apie kiekvieną ECB sprendimą suteikti arba panaikinti kredito įstaigos veiklos leidimą, taip pat apie kiekvieną leidimo galiojimo pabaigą. Kartu ECB nurodo veiklos leidimo panaikinimo arba leidimo galiojimo pabaigos priežastis.

VI   DALIS

SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR NKI PAGALBA

89 straipsnis

Svarbių prižiūrimų subjektų priežiūra

Vadovaudamasis II dalyje nustatytomis procedūromis, ECB tiesiogiai prižiūri svarbius prižiūrimus subjektus, ypač atsižvelgdamas į jungtinių priežiūros grupių užduotis ir sudėtį.

90 straipsnis

NKI vaidmuo suteikiant pagalbą ECB

1.   NKI padeda ECB vykdyti savo užduotis BPM reglamente ir šiame reglamente nustatytomis sąlygomis, o būtent vykdo šią veiklą:

a)

pagal 91 straipsnį pateikia ECB sprendimų projektus, susijusius su svarbiais prižiūrimais subjektais, įsteigtais jos dalyvaujančioje valstybėje narėje;

b)

padeda ECB rengti ir įgyvendinti visus aktus, susijusius su BPM reglamentu ECB pavestų priežiūros uždavinių vykdymu, įskaitant pagalbą vykdant tikrinimo veiklą ir kasdieninį svarbaus prižiūrimo subjekto būklės įvertinimą;

c)

padeda ECB užtikrinti jo sprendimų vykdymą, o prireikus pasinaudoja įgaliojimais, nustatytais BPM reglamento 9 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 2 dalies trečiose pastraipose.

2.   Teikdama pagalbą ECB, NKI laikosi ECB nurodymų, susijusių su svarbiais prižiūrimais subjektais.

91 straipsnis

NKI rengiami sprendimų projektai, kuriuos įvertina ECB

1.   Vadovaudamasis BPM reglamento 6 straipsnio 3 dalimi ir 7 dalies b punktu, ECB gali NKI prašyti parengti su BPM reglamento 4 straipsnyje numatytų uždavinių vykdymu susijusį sprendimo projektą, kurį jis įvertina.

Prašyme nurodomas terminas, per kurį sprendimo projektas turi būti išsiųstas ECB.

2.   NKI taip pat gali savo iniciatyva per jungtinę priežiūros grupę pateikti ECB įvertinti sprendimo projektą, susijusį su svarbiu prižiūrimu subjektu.

92 straipsnis

Keitimasis informacija

ECB ir NKI nedelsdami keičiasi informacija, susijusia su svarbiais prižiūrimais subjektais, jeigu yra aiškių požymių, jog nebegalima tikėtis, kad tie svarbūs prižiūrimi subjektai įvykdys savo įsipareigojimus kreditoriams, o ypač kai jie nebesuteikia garanto už turtą, kurį jiems patikėjo jų indėlininkai, arba jeigu yra aiškių požymių, jog esama aplinkybių, leidžiančių nustatyti, kad atitinkama kredito įstaiga nebegali grąžinti indėlių kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19/EB (15) 1 straipsnio 3 dalies i punkte. Prieš priimdama sprendimą, susijusį su tokiu nustatymu, atitinkamos NKI ir ECB bendradarbiauja kaip įmanoma glaudžiau.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

UŽ KREDITO ĮSTAIGŲ VALDYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ ATITIKTIS KOMPETENCIJOS IR TINKAMUMO REIKALAVIMAMS

93 straipsnis

Svarbių prižiūrimų subjektų valdymo organų narių tinkamumo įvertinimas

1.   Siekiant užtikrinti, kad įstaigose būtų nustatytos patikimos valdymo priemonės, ir nepažeidžiant atitinkamos Sąjungos ir nacionalinės teisės bei V dalies, svarbus prižiūrimas subjektas atitinkamai NKI praneša apie visus jo valdymo organų valdymo ir priežiūros funkcijų narių pasikeitimus (toliau – vadovai), kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte ir 2 dalyje, įskaitant vadovo kadencijos atnaujinimą. Atitinkama NKI apie tokius pasikeitimus nedelsdama praneša ECB informuodama apie terminą, per kurį pagal atitinkamą nacionalinę teisę turi būti priimtas sprendimas ir apie jį pranešta.

2.   Siekdamas įvertinti svarbių prižiūrimų subjektų vadovų tinkamumą, ECB turi tokius pat priežiūros įgaliojimus, kokius pagal atitinkamą Sąjungos ir nacionalinę teisę turi kompetentingos institucijos.

94 straipsnis

Nuolatinis vadovų tinkamumo tikrinimas

1.   Svarbus prižiūrimas subjektas atitinkamai NKI praneša apie visus naujus faktus, kurie galėtų turėti įtakos pirminiam tinkamumo įvertinimui, arba apie bet kokį kitą dalyką, kuris galėtų turėti įtakos vadovo tinkamumui, nedelsiant, kai tik tokius faktus ar dalykus sužino prižiūrimas subjektas arba atitinkamas vadovas. Atitinkama NKI apie tokius faktus ir dalykus nedelsdama praneša ECB.

2.   Remdamasis 1 dalyje nurodytais naujais faktais ar dalykais, arba jeigu ECB sužino apie bet kokius naujus faktus, kurie galėtų turėti įtakos pirminiam atitinkamo vadovo tinkamumo įvertinimui, arba kitą dalyką, kuris galėtų turėti įtakos vadovo tinkamumui, ECB gali inicijuoti naują įvertinimą. Tuomet, laikydamasis atitinkamos Sąjungos ir nacionalinės teisės, ECB nusprendžia dėl tinkamo veiksmo ir apie tokį veiksmą nedelsdamas informuoja atitinkamą NKI.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SVARBIEMS PRIŽIŪRIMIEMS SUBJEKTAMS TAIKOMOS PROCEDŪROS

95 straipsnis

Svarbių prižiūrimų subjektų prašymai, pranešimai ar paraiškos

1.   Nepažeisdamas V dalyje nustatytų specialių procedūrų ir įprasto susižinojimo su savo NKI tvarkos, svarbus prižiūrimas subjektas ECB pateikia visus savo prašymus, pranešimus ar paraiškas, susijusius su ECB pavestų uždavinių vykdymu.

2.   Tokį prašymą, pranešimą ar paraišką ECB pateikia atitinkamai NKI ir pagal 91 straipsnį gali NKI prašyti parengti sprendimo projektą.

3.   Jeigu po leidimo išdavimo, kuris buvo išduotas remiantis pradiniu prašymu, pranešimu ar paraiška, įvyksta esminių pasikeitimų, laikydamasis 1 dalyje numatytos procedūros, svarbus prižiūrimas subjektas ECB pateikia naują prašymą, pranešimą ar paraišką.

VII   DALIS

MAŽIAU SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

NKI PRANEŠIMAS ECB APIE NKI ESMINES PRIEŽIŪROS PROCEDŪRAS IR ESMINIUS PRIEŽIŪROS SPRENDIMŲ PROJEKTUS

96 straipsnis

Mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto finansinės būklės pablogėjimas

Nedarydamos poveikio 62 straipsnio taikymui, NKI informuoja ECB, jeigu greitai ir žymiai pablogėja mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto būklė, o ypač jeigu dėl tokio pablogėjimo galėtų būti pateiktas prašymas suteikti tiesioginę ar netiesioginę ESM finansinę pagalbą.

97 straipsnis

NKI pranešimas ECB apie esmines NKI priežiūros procedūras

1.   Siekiant sudaryti sąlygas ECB vykdyti sistemos veikimo priežiūrą, kaip numatyta BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies c punkte, NKI pateikia ECB informaciją, susijusią su mažiau svarbių prižiūrimų subjektų esminėmis NKI priežiūros procedūromis. Siekdamas nustatyti, kuriems mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams kokią informaciją pranešti, ECB nustato bendrus kriterijus, ypač atsižvelgdamas į rizikos būklę ir galimą poveikį atitinkamo mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto šalies finansų sistemai. NKI pateikia informaciją ex ante arba tinkamai pagrįstais skubiais atvejais – kartu su procedūros pradžia.

2.   1 dalyje numatytos esminės NKI priežiūros procedūros apima:

a)

mažiau svarbių prižiūrimų subjektų valdybos narių pašalinimą ir specialiųjų valdytojų, perimančių mažiau svarbių prižiūrimų subjektų valdymą, paskyrimą ir

b)

reikšmingą įtaką mažiau svarbiam prižiūrimam subjektui darančias procedūras.

3.   Be informacijos reikalavimų, kuriuos pagal šį straipsnį nustato ECB, ECB gali bet kuriuo metu reikalauti NKI pateikti informaciją apie jų uždavinių vykdymą mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu.

4.   Be informacijos reikalavimų, kuriuos pagal šį straipsnį nustato ECB, NKI savo iniciatyva praneša ECB apie kitas NKI priežiūros procedūras, tokias:

a)

kurias jos mano esant esminėmis; arba

b)

kurios gali neigiamai paveikti BPM reputaciją.

5.   Jeigu ECB prašo NKI išsamiau įvertinti esminės NKI priežiūros procedūros specifinius aspektus, prašyme nurodomi konkretūs aspektai. ECB ir NKI atitinkamai užtikrina, kad kita šalis turėtų pakankamai laiko pradėti procedūrą ir kad BPM kaip visuma veiktų efektyviai.

98 straipsnis

NKI pranešimas ECB apie esminius priežiūros sprendimų projektus

1.   Siekiant sudaryti sąlygas ECB vykdyti sistemos veikimo priežiūrą, kaip numatyta BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies c punkte, NKI pateikia ECB priežiūros sprendimų projektus, atitinkančius 2 ir 3 dalyse numatytus kriterijus, kai sprendimo projektas susijęs su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais, kuriems, ECB manymu, pagal ECB nustatytus bendrus kriterijus, susijusius su jų rizikos būkle ir galimu poveikiu šalies finansų sistemai, pranešama informacija.

2.   Laikantis 1 dalies, priežiūros sprendimų projektai ECB siunčiami pirmiau negu mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, jeigu tokie sprendimai:

a)

susiję su mažiau svarbių prižiūrimų subjektų valdybos narių pašalinimu ir specialiųjų valdytojų paskyrimu arba

b)

daro reikšmingą įtaką mažiau svarbiam prižiūrimam subjektui.

3.   Be 1 ir 2 dalyse numatytų informacijos reikalavimų NKI savo iniciatyva ECB pateikia visus kitus priežiūros sprendimų projektus:

a)

kuriais ECB grindžia savo nuomones; arba

b)

kurie gali neigiamai paveikti BPM reputaciją.

4.   NKI ne vėliau kaip per 10 dienų iki planuojamos sprendimo priėmimo dienos ECB siunčia sprendimų projektus, kurie turi atitikti 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus kriterijus, ir nurodo, dėl ko jie laikomi esminiais priežiūros sprendimų projektais. ECB savo nuomonę apie sprendimo projektą pareiškia per protingą terminą iki planuojamo sprendimo priėmimo. Skubos atvejais protingą terminą sprendimo projektui, atitinkančiam 1, 2 ir 3 dalių reikalavimus, nusiųsti ECB nustato atitinkama NKI.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

NKI EX POST ATSKAITOMYBĖ ECB, SUSIJUSI SU MAŽIAU SVARBIAIS PRIŽIŪRIMAIS SUBJEKTAIS

99 straipsnis

NKI bendroji pareiga atsiskaityti ECB

1.   Siekdamas sudaryti sąlygas ECB vykdyti sistemos veikimo priežiūrą, kaip numatyta BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies c punkte, ir nepažeisdamas 1 skyriaus, ECB gali reikalauti NKI reguliariai atsiskaityti ECB dėl priemonių, kurių jos ėmėsi, ir dėl BPM reglamento 6 straipsnio 6 dalimi joms pavestų uždavinių vykdymo. ECB kartą per metus informuoja NKI apie mažiau svarbių prižiūrimų subjektų kategorijas ir apie reikalaujamos informacijos pobūdį.

2.   Pagal 1 dalį nustatyti reikalavimai nedaro poveikio ECB teisei pasinaudoti BPM reglamento 10–13 straipsniuose numatytais įgaliojimais, susijusiais su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais.

100 straipsnis

NKI ataskaitų teikimo ECB dažnumas ir apimtis

Laikydamosi ECB nustatytų reikalavimų, NKI teikia ECB kasmetinę ataskaitą apie mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, mažiau svarbias prižiūrimas grupes arba mažiau svarbių prižiūrimų subjektų kategorijas.

VIII   DALIS

ECB, NKI IR NPI BENDRADARBIAVIMAS, SUSIJĘS SU MAKROPRUDENCINIAIS UŽDAVINIAIS IR PRIEMONĖMIS

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

MAKROPRUDENCINIŲ PRIEMONIŲ APIBRĖŽTIS

101 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šioje dalyje makroprudencinės priemonės reiškia bet kurią iš šių priemonių:

a)

kapitalo rezervus, kaip numatyta Direktyvos 2013/36/ES 130–142 straipsniuose;

b)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnyje numatytas priemones šalyje veiklos leidimą gavusioms kredito įstaigoms ar tokių kredito įstaigų pogrupiui;

c)

konkrečiais atitinkamoje Sąjungos teisėje numatytais atvejais – bet kokias kitas NPI arba NKI priimamas priemones, kurių tikslas – spręsti sisteminę arba makroprudencinę riziką, kaip numatyta ir kurių procedūros reguliuojamos Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES.

2.   BPM reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos makroprudencinės procedūros nelaikomos ECB ir NKI priežiūros procedūromis šio reglamento prasme, nedarant poveikio BPM reglamento 22 straipsniui, kiek tai susiję su konkretiems prižiūrimiems subjektams skirtais sprendimais.

102 straipsnis

Makroprudencinės priemonės, kurias taiko ECB

101 straipsnyje numatytas makroprudencines priemones ECB taiko laikydamasis šio reglamento ir BPM reglamento 5 straipsnio 2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies, o kai makroprudencinės priemonės nustatytos direktyva – laikydamasis tos direktyvos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje aktų. Jeigu NPI nenustato rezervo normos, tai nėra kliūtis ECB, vadovaujantis šiuo reglamentu ir BPM reglamento 5 straipsnio 2 dalimi, nustatyti rezervo reikalavimą.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

MAKROPRUDENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

103 straipsnis

Už makroprudencines priemones atsakingų NKI ir NPI sąrašas

ECB iš dalyvaujančių valstybių narių NKI ir NPI renka informaciją, susijusią su institucijų, paskirtų būti atsakingomis už atitinkamas 101 straipsnyje numatytas makroprudencines priemones, identifikavimo duomenimis ir makroprudencinėmis priemonėmis, kurias šios institucijos gali taikyti.

104 straipsnis

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas, susijęs su makroprudencinėmis priemonėmis, kurias taiko NKI arba NPI

1.   Kai, vadovaudamasi BPM reglamento 5 straipsnio 1 dalimi, atitinkama NKI arba NPI ketina taikyti tokias priemones, apie savo ketinimą ji praneša ECB prieš dešimt darbo dienų iki tokio sprendimo priėmimo. Tačiau jeigu NKI arba NPI ketina taikyti makroprudencinę priemonę, ji kaip galima anksčiau ECB informuoja apie nustatytas finansų sistemos makroprudencines arba sistemines problemas, o kai įmanoma – apie ketinamos taikyti priemonės ypatumus. Tokiame pranešime kaip įmanoma smulkiau nurodomi ketinamos taikyti priemonės ypatumai, įskaitant numatomą taikymo datą.

2.   Pranešimą apie ketinimą ECB pateikia NKI arba NPI.

3.   Jeigu ECB prieštarauja priemonei, kurią ketina taikyti NKI arba NPI, ECB nurodo prieštaravimo priežastis per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie ketinimą gavimo dienos. Toks prieštaravimas yra rašytinis, kuriame nurodomos prieštaravimo priežastys. Prieš atitinkamai tęsdama sprendimo priėmimo procesą, NKI arba NPI deramai atsižvelgia į ECB pateiktas priežastis.

105 straipsnis

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas, susijęs su makroprudencinėmis priemonėmis, kurias taiko ECB

1.   Kai, vadovaudamasis BPM reglamento 5 straipsnio 2 dalimi, ECB savo iniciatyva arba NKI ar NPI siūlymu ketina taikyti griežtesnius reikalavimus kapitalo rezervo priemonėms arba taikyti griežtesnes priemones, kurių tikslas – spręsti sistemines arba makroprudencines problemas, ECB glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamų valstybių narių NPI, o būtent apie savo ketinimą prieš 10 darbo dienų iki tokio sprendimo priėmimo praneša NPI arba NKI. Tačiau jeigu ECB ketina taikyti griežtesnius reikalavimus kapitalo rezervo priemonėms arba taikyti griežtesnes priemones, kurių tikslas – atitinkamoje Sąjungos teisėje konkrečiai nustatytais atvejais, laikantis Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytų procedūrų, kredito įstaigų lygiu spręsti sistemines arba makroprudencines problemas, jis kaip galima anksčiau atitinkamą NKI arba NPI informuoja apie nustatytas finansų sistemos makroprudencines arba sistemines problemas, o kai įmanoma – apie ketinamos taikyti priemonės ypatumus. Tokiame pranešime kaip įmanoma smulkiau nurodomi ketinamos taikyti priemonės ypatumai, įskaitant numatomą taikymo datą.

2.   Jeigu kuri nors atitinkama NKI arba NPI prieštarauja priemonei, kurią ketina taikyti ECB, ji nurodo prieštaravimo priežastis ECB per penkias darbo dienas nuo ECB pranešimo apie ketinimą gavimo dienos. Toks prieštaravimas yra rašytinis, kuriame nurodomos prieštaravimo priežastys. Prieš atitinkamai tęsdamas sprendimo priėmimo procesą, ECB deramai atsižvelgia į tas priežastis.

IX   DALIS

GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO PROCEDŪROS

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI PRINCIPAI IR BENDROSIOS NUOSTATOS

106 straipsnis

Glaudaus bendradarbiavimo nustatymo procedūra

Vadovaudamasis Sprendime ECB/2014/5 (16) nustatyta procedūra, ECB įvertina ne euro zonos valstybių narių prašymus nustatyti glaudų bendradarbiavimą.

107 straipsnis

Taikytini principai, kai nustatytas glaudus bendradarbiavimas

1.   Nuo ECB sprendimo, pagal BPM reglamento 7 straipsnio 2 dalį nustatančio ECB ir ne euro zonos valstybės narės NKI glaudų bendradarbiavimą, taikymo dienos iki tokio glaudaus bendradarbiavimo nutraukimo arba sustabdymo, vadovaudamasis BPM reglamento 6 straipsniu, ECB vykdo BPM reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 5 straipsnyje numatytus uždavinius, susijusius su atitinkamoje dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje įsteigtais prižiūrimais subjektais ir grupėmis.

2.   Jeigu glaudus bendradarbiavimas buvo nustatytas pagal BPM reglamento 7 straipsnio 2 dalį, ECB ir glaudžiai bendradarbiaujanti NKI gali turėti skirtingus įgaliojimus, susijusius su svarbiais prižiūrimais subjektais ir grupėmis bei mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais ir grupėmis, įsteigtais dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje, nei įgaliojimai, susiję su svarbiais prižiūrimais subjektais ir grupėmis bei mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais ir grupėmis, įsteigtais euro zonos valstybėse narėse, atsižvelgiant į tai, kad ECB neturi tiesiogiai taikomų įgaliojimų svarbių prižiūrimų subjektų ir grupių bei mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir grupių, įsteigtų dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje, atžvilgiu.

3.   Vadovaujantis BPM reglamento 6 straipsniu, ECB gali glaudžiai bendradarbiaujančiai NKI teikti nurodymus svarbių prižiūrimų subjektų ir grupių atžvilgiu, o mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir grupių atžvilgiu – tik bendro pobūdžio nurodymus.

4.   Vadovaujantis SESV 140 straipsnio 2 dalimi, glaudus bendradarbiavimas pasibaigia, kai pagal SESV 139 straipsnį panaikinama išimtis, susijusi su dalyvaujančia glaudžiai bendradarbiaujančia valstybe nare. Tuomet šios dalies nuostatos netaikomos.

108 straipsnis

Teisinės priemonės, susijusios su glaudžiu bendradarbiavimu dėl priežiūros

1.   Vykdydamas BPM reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 5 straipsnyje numatytus uždavinius, ECB gali duoti nurodymus, teikti prašymus arba priimti gaires.

2.   Jeigu ECB mano, kad su BPM reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais uždaviniais susijusią priemonę prižiūrimo subjekto arba grupės atžvilgiu turi patvirtinti glaudžiai bendradarbiaujanti NKI, jis tai NKI pateikia:

a)

dėl svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės – bendro pobūdžio ar konkretų nurodymą, prašymą arba gaires, reikalaujančias priimti priežiūros sprendimą to svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje atžvilgiu, arba

b)

dėl mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto arba mažiau svarbios prižiūrimos grupės – bendro pobūdžio nurodymą arba gaires.

3.   Jeigu ECB mano, kad su BPM reglamento 5 straipsnyje numatytais uždaviniais susijusią priemonę turi patvirtinti glaudžiai bendradarbiaujanti NKI arba NPI, jis tai NKI arba NPI gali pateikti bendro pobūdžio ar konkretų nurodymą, prašymą arba gaires, reikalaujančias taikyti griežtesnius reikalavimus kapitalo rezervo priemonėms arba taikyti griežtesnes priemones, kurių tikslas – spręsti sisteminę arba makroprudencinę riziką.

4.   Nurodyme, prašyme arba gairėse ECB nurodo konkretų terminą, per kurį glaudžiai bendradarbiaujanti NKI turi patvirtinti priemonę ir kuris negali būti trumpesnis nei 48 valandos, išskyrus atvejus, kai, siekiant išvengti nepataisomos žalos, priemonę būtina patvirtinti skubiau. Nustatydamas terminą, ECB atsižvelgia į administracinę ir procesinę teisę, kurios privalo laikytis atitinkama glaudžiai bendradarbiaujanti NKI.

5.   Vykdydama ECB nurodymus, prašymus arba gaires, glaudžiai bendradarbiaujanti NKI imasi visų reikiamų priemonių ir nedelsdama informuoja ECB, kokių priemonių ėmėsi.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS, KIEK TAI SUSIJĘ SU III, IV, V, VIII, X IR XI DALIMIS

109 straipsnis

Kalbų vartojimo tvarka glaudaus bendradarbiavimo sistemoje

Glaudžiai bendradarbiaujančių NKI atžvilgiu mutatis mutandis taikomi 23 straipsnyje nustatyti susitarimai.

110 straipsnis

Kredito įstaigų svarbumo įvertinimas pagal glaudaus bendradarbiavimo sistemą

1.   Laikantis šio straipsnio nuostatų, prižiūrimų subjektų arba prižiūrimų grupių dalyvaujančiose glaudžiai bendradarbiaujančiose valstybėse narėse atžvilgiu mutatis mutandis taikomos IV dalies nuostatos, susijusios su svarbaus arba mažiau svarbaus statuso nustatymu prižiūrimiems subjektams arba prižiūrimoms grupėms.

2.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI užtikrina, kad IV dalyje nustatytos procedūros galėtų būti taikomos jos valstybėje narėje įsteigtų prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių atžvilgiu.

3.   Tais atvejais, kai IV dalyje numatyta, kad ECB sprendimą skiria prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei, tuomet ECB vietoj sprendimo pateikimo prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei pateikia nurodymus glaudžiai bendradarbiaujančiai NKI, kuri, laikydamasi tokių nurodymų, pateikia sprendimą prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei.

111 straipsnis

Glaudaus bendradarbiavimo sistemos bendrosios procedūros

1.   Laikantis šio straipsnio nuostatų, prižiūrimų subjektų arba prižiūrimų grupių dalyvaujančiose glaudžiai bendradarbiaujančiose valstybėse narėse atžvilgiu mutatis mutandis taikomos V dalies nuostatos dėl bendrųjų procedūrų.

2.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI užtikrina, kad V dalyje nustatytos procedūros galėtų būti taikomos jos valstybėje narėje įsteigtų prižiūrimų subjektų atžvilgiu. Visų pirma, glaudžiai bendradarbiaujanti NKI užtikrina, kad ECB gautų visą informaciją ir dokumentus, būtinus BPM reglamentu jam pavestų uždavinių vykdymui.

3.   Tais atvejais, kai V dalyje numatyta, kad ECB sprendimą skiria prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei, tuomet ECB vietoj sprendimo pateikimo prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei pateikia nurodymus glaudžiai bendradarbiaujančiai NKI, kuri, laikydamasi tokių nurodymų, pateikia sprendimą prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei.

4.   Tais atvejais, kai V dalyje numatyta, kad atitinkama NKI parengia sprendimo projektą, tuomet glaudžiai bendradarbiaujanti NKI sprendimo projektą pateikia ECB ir prašo nurodymų.

112 straipsnis

Glaudaus bendradarbiavimo sistemos makroprudencinės priemonės

Prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių dalyvaujančiose glaudžiai bendradarbiaujančiose valstybėse narėse atžvilgiu mutatis mutandis taikomos VIII dalies nuostatos dėl ECB, NKI ir NPI bendradarbiavimo, susijusios su makroprudenciniais uždaviniais ir priemonėmis.

113 straipsnis

Glaudaus bendradarbiavimo sistemos administracinės sankcijos

1.   Prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių dalyvaujančiose glaudžiai bendradarbiaujančiose valstybėse narėse atžvilgiu mutatis mutandis taikomos X dalies nuostatos dėl administracinių sankcijų.

2.   Tais atvejais, kai BPM reglamento 18 straipsnyje ir šio reglamento X dalyje numatyta, kad ECB sprendimą skiria prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei, ECB vietoj sprendimo pateikimo prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei pateikia nurodymus glaudžiai bendradarbiaujančiai NKI, kuri, laikydamasi tokių nurodymų, pateikia sprendimą prižiūrimam subjektui arba prižiūrimai grupei.

3.   Tais atvejais, kai BPM reglamento 18 straipsnyje arba šio reglamento X dalyje numatyta, kad atitinkama NKI sprendimą skiria svarbiam prižiūrimam subjektui arba svarbiai prižiūrimai grupei, glaudžiai bendradarbiaujanti NKI pradeda procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti, kad administracinės sankcijos taikomos tik pagal ECB nurodymus. Priėmusi sprendimą, glaudžiai bendradarbiaujanti NKI informuoja ECB.

114 straipsnis

Glaudaus bendradarbiavimo sistemos tyrimo įgaliojimai, numatyti BPM reglamento 10–13 straipsniuose

1.   Prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių dalyvaujančiose glaudžiai bendradarbiaujančiose valstybėse narėse atžvilgiu mutatis mutandis taikomos XI dalies nuostatos dėl bendradarbiavimo, susijusio su BPM reglamento 10–13 straipsnių nuostatomis.

2.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI BPM reglamento 10–13 straipsniuose nustatytais tyrimo įgaliojimais naudojasi pagal ECB nurodymus.

3.   Pasinaudojusi BPM reglamento 10–13 straipsniuose nustatytais tyrimo įgaliojimais, glaudžiai bendradarbiaujanti NKI pateikia išvadas ECB.

4.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI užtikrina, kad bet kuriame pagal BPM reglamento 10–13 straipsnius atliekamame tyrime stebėtojo teisėmis galėtų dalyvauti ECB paskirti darbuotojai.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS

GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ ATŽVILGIU

115 straipsnis

Svarbių prižiūrimų subjektų priežiūra dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje

1.   Laikantis šio straipsnio nuostatų, svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių, įsteigtų dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje, atžvilgiu mutatis mutandis taikomos II ir VI dalių nuostatos.

2.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI užtikrina, kad ECB gautų visą informaciją ir ataskaitas, susijusias su svarbiais prižiūrimais subjektais ir svarbiomis prižiūrimomis grupėmis, kurias gauna pati glaudžiai bendradarbiaujanti NKI, ir kurios būtinos BPM reglamentu ECB pavestiems uždaviniams vykdyti.

3.   Siekiant vykdyti kiekvieno svarbaus prižiūrimo subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės, įsteigtos dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje, priežiūrą, steigiama jungtinė priežiūros grupė. Jungtinės priežiūros grupės nariai skiriami vadovaujantis 4 straipsniu. Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI skiria NKI koordinatoriaus padėjėją, kuris svarbių prižiūrimų subjektų arba svarbių prižiūrimų grupių atžvilgiu, vadovaudamasis JPG koordinatoriaus nurodymais, veiktų tiesiogiai.

4.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI užtikrina, kad ECB paskirti darbuotojai būtų kviečiami dalyvauti visuose patikrinimuose vietoje, atliekamuose svarbaus prižiūrimo subjekto ir svarbios prižiūrimos grupės atžvilgiu. ECB gali nustatyti ECB darbuotojų, kurie dalyvaus kaip stebėtojai, skaičių.

5.   Konsoliduotos priežiūros ir priežiūros institucijų kolegijų atveju, kai patronuojančioji įmonė yra įsteigta euro zonos valstybėje narėje arba ne euro zonos dalyvaujančioje valstybėje narėje, ECB kaip kompetentinga institucija yra konsoliduotos priežiūros institucija ir pirmininkauja priežiūros institucijų kolegijai. ECB siūlo, kad atitinkama glaudžiai bendradarbiaujanti NKI paskirtų NKI darbuotoją dalyvauti stebėtojo teisėmis. ECB gali veikti duodamas nurodymus atitinkamai glaudžiai bendradarbiaujančiai NKI.

116 straipsnis

Sprendimai svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių atžvilgiu

1.   Nedarant poveikio NKI įgaliojimams, susijusiems su BPM reglamentu ECB nepavestais uždaviniais, glaudžiai bendradarbiaujanti NKI priima sprendimus svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių savo valstybėje narėje atžvilgiu tik pagal ECB nurodymus. Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI taip pat gali prašyti ECB pateikti nurodymus.

2.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI bet kurį sprendimą, susijusį su svarbiu prižiūrimu subjektu arba svarbia prižiūrima grupe, nedelsdama pateikia ECB.

3.   Glaudžiai bendradarbiaujanti NKI informuoja ECB apie: a) pagal savo įgaliojimus priimtus sprendimus, susijusius su BPM reglamentu ECB nepavestais uždaviniais, ir b) sprendimus, kuriuos ji priima pagal ECB nurodymus arba kaip numatyta šioje dalyje.

4   ANTRAŠTINĖ DALIS

GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS MAŽIAU SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ IR MAŽIAU SVARBIŲ PRIŽIŪRIMŲ GRUPIŲ ATŽVILGIU

117 straipsnis

Mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių priežiūra

1.   Laikantis šių nuostatų, mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių dalyvaujančiose glaudžiai bendradarbiaujančiose valstybėse narėse atžvilgiu mutatis mutandis taikomos VII dalies nuostatos.

2.   Siekdamas užtikrinti priežiūros rezultatų nuoseklumą BPM, ECB gali priimti bendro pobūdžio nurodymus, gaires ir teikti prašymus glaudžiai bendradarbiaujančiai NKI, reikalaudamas, kad ji priimtų priežiūros sprendimą mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių, įsteigtų dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje, atžvilgiu. Tokie bendro pobūdžio nurodymai, gairės ir prašymai gali būti skiriami kredito įstaigų grupėms ar kategorijoms.

3.   ECB taip pat gali glaudžiai bendradarbiaujančios NKI prašyti papildomai įvertinti esminius NKI procedūros aspektus, kaip numatyta BPM reglamento 6 straipsnio 7 dalies c punkto ii papunktyje.

5   ANTRAŠTINĖ DALIS

PROCEDŪRA DALYVAUJANČIOS GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS NESUTIKIMO ATVEJU

118 straipsnis

Procedūra tuo atveju, kai pagal BPM reglamento 7 straipsnio 8 dalį pareiškiamas nesutikimas su Priežiūros valdybos sprendimo projektu

1.   ECB informuoja glaudžiai bendradarbiaujančią NKI apie Priežiūros valdybos galutinio sprendimo projektą, susijusį su dalyvaujančioje glaudžiai bendradarbiaujančioje valstybėje narėje esančiu prižiūrimu subjektu arba prižiūrima grupe, laikydamasis slaptumo reikalavimų pagal Sąjungos teisę.

2.   Jei glaudžiai bendradarbiaujanti NKI nesutinka su Priežiūros valdybos galutinio sprendimo projektu, per penkias darbo dienas nuo galutinio sprendimo projekto gavimo ji raštu informuoja Valdančiąją tarybą apie savo nesutikimą, nurodydama priežastis.

3.   Valdančioji taryba per penkias darbo dienas priima sprendimą dėl šio klausimo, visapusiškai atsižvelgdama į tas priežastis, ir raštu paaiškina savo sprendimą glaudžiai bendradarbiaujančiai NKI.

4.   Dalyvaujanti glaudžiai bendradarbiaujanti valstybė narė gali prašyti, kad ECB nedelsdamas nutrauktų glaudų bendradarbiavimą, ir joks kitas Valdančiosios tarybos sprendimas jai nebus taikomas.

119 straipsnis

Procedūra tuo atveju, kai pagal BPM reglamento 7 straipsnio 7 dalį pareiškiamas nesutikimas su Valdančiosios tarybos prieštaravimu dėl Priežiūros valdybos sprendimo projekto

1.   ECB informuoja glaudžiai bendradarbiaujančią NKI apie Valdančiosios tarybos prieštaravimą dėl Priežiūros valdybos galutinio sprendimo projekto.

2.   Jei glaudžiai bendradarbiaujanti NKI nesutinka su Valdančiosios tarybos prieštaravimu dėl Priežiūros valdybos galutinio sprendimo projekto, per penkias darbo dienas nuo Valdančiosios tarybos prieštaravimo gavimo ji raštu informuoja ECB apie savo nesutikimą, nurodydama priežastis.

3.   Valdančioji taryba per 30 dienų nuo pagrįsto nesutikimo gavimo raštu pateikia savo nuomonę dėl glaudžiai bendradarbiaujančios NKI pareikšto pagrįsto nesutikimo ir patvirtina arba atsiima savo prieštaravimą, nurodydama to priežastis. ECB apie tai informuoja glaudžiai bendradarbiaujančią NKI.

4.   Kai Valdančioji taryba patvirtina savo prieštaravimą, glaudžiai bendradarbiaujanti NKI per penkias dienas nuo informacijos apie tai, kad Valdančioji taryba patvirtino savo prieštaravimą, gavimo gali pranešti ECB, kad jai nebus privalomas bet koks kitas sprendimas, susijęs su iš dalies pakeistu pradiniu galutinio sprendimo projektu, kuriam Valdančioji taryba prieštarauja.

Tokiu atveju ECB, deramai atsižvelgdamas į priežiūros veiksmingumą, apsvarsto galimybę sustabdyti arba nutraukti glaudų bendradarbiavimą su glaudžiai bendradarbiaujančia NKI ir šiuo klausimu priima sprendimą. ECB ypač atsižvelgia į BPM reglamento 7 straipsnio 7 dalyje nurodytus veiksnius.

X   DALIS

ADMINISTRACINĖS SANKCIJOS

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

APIBRĖŽTYS IR SANTYKIS SU TARYBOS REGLAMENTU (EB) NR. 2532/98 (17)

120 straipsnis

Administracinių sankcijų apibrėžtis

Šioje dalyje administracinės sankcijos reiškia:

a)

BPM reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytas ir pagal šį straipsnį skiriamas administracines pinigines sankcijas;

b)

Reglamento (EB) Nr. 2532/98 2 straipsnyje numatytas ir pagal BPM reglamento 18 straipsnio 7 dalį skiriamas vienkartines arba periodiškai mokamas baudas (delspinigius).

121 straipsnis

Santykis su Reglamentu (EB) Nr. 2532/98

1.   BPM reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nustatytoms procedūroms, laikantis BPM reglamento 18 straipsnio 4 dalies, taikomos šiame reglamente nustatytos procedūrinės taisyklės.

2.   BPM reglamento 18 straipsnio 7 dalyje nustatytoms procedūroms taikomos šiame reglamente nustatytos procedūrinės taisyklės, papildančios Reglamente (EB) Nr. 2532/98 nustatytas procedūras ir taikomos laikantis BPM reglamento 25 ir 26 straipsnių.

122 straipsnis

BPM reglamento 18 straipsnio 7 dalyje nustatyti ECB įgaliojimai skirti administracines sankcijas

Jeigu nevykdomi ECB reglamentuose ir sprendimuose nustatyti įsipareigojimai, ECB administracines sankcijas, kaip numatyta 120 straipsnio b dalyje, skiria:

a)

svarbiems prižiūrimiems subjektams arba

b)

mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kai atitinkamais ECB reglamentais arba sprendimais nustatomi mažiau svarbių prižiūrimų subjektų įsipareigojimai ECB.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIŲ SANKCIJŲ, IŠSKYRUS PERIODIŠKAI MOKAMAS BAUDAS (DELSPINIGIUS), SKYRIMO EURO ZONOS VALSTYBIŲ NARIŲ PRIŽIŪRIMIEMS SUBJEKTAMS PROCEDŪRINĖS TAISYKLĖS

123 straipsnis

Nepriklausomo tyrimų skyriaus įsteigimas

1.   ECB įsteigia vidaus nepriklausomą tyrimų skyrių (toliau – Tyrimų skyrius), kurį sudaro ECB paskirti tyrėjai.

2.   Tyrėjai neturi būti susiję ir 2 metus iki tapimo tyrėjais neturėjo būti susiję su atitinkamo prižiūrimo subjekto tiesiogine ar netiesiogine priežiūra arba leidimais.

3.   Tyrėjai savo tyrimo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo Priežiūros valdybos ir Valdančiosios tarybos ir nedalyvauja Priežiūros valdybos ir Valdančiosios tarybos svarstymuose.

124 straipsnis

Įtariamų pažeidimų perdavimas Tyrimų skyriui

Kai, vykdydamas jam BPM reglamentu pavestus uždavinius, ECB mano, kad yra pagrindas įtarti, jog vieną ar kelis:

a)

atitinkamos tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus, kaip numatyta BPM reglamento 18 straipsnio 1 dalyje, vykdo ar įvykdė svarbus prižiūrimas subjektas, kurio pagrindinė buveinė yra euro zonos valstybėje narėje, arba

b)

ECB reglamento ar sprendimo pažeidimus, kaip numatyta BPM reglamento 18 straipsnio 7 dalyje, vykdo ar įvykdė prižiūrimas subjektas, kurio pagrindinė buveinė yra euro zonos valstybėje narėje,

ECB šį klausimą perduoda Tyrimų skyriui.

125 straipsnis

Tyrimų skyriaus įgaliojimai

1.   Siekdamas ištirti įtariamus 124 straipsnyje numatytus pažeidimus, Tyrimų skyrius gali naudotis BPM reglamentu ECB suteiktais įgaliojimais.

2.   Kai naudojantis BPM reglamentu ECB suteiktais įgaliojimais prižiūrimam subjektui pateikiamas su tyrimu susijęs prašymas, Tyrimų skyrius nurodo tyrimo dalyką ir tikslą.

3.   Vykdydamas savo uždavinius, Tyrimų skyrius turi priėjimą prie visų ECB, o prireikus – atitinkamos NKI dokumentų ir informacijos, gautų vykdant priežiūros veiklą.

126 straipsnis

Procedūrinės teisės

1.   Baigiant tyrimą ir prieš parengiant pasiūlymą dėl užbaigto sprendimo projekto bei prieš pateikiant jį Priežiūros valdybai, Tyrimų skyrius atitinkamam prižiūrimam subjektui raštu praneša apie atlikto tyrimo rezultatus ir bet kokius dėl to kilusius prieštaravimus.

2.   1 dalyje numatytame pranešime Tyrimų skyrius atitinkamam prižiūrimam subjektui nurodo apie jo teisę raštu Tyrimų skyriui pateikti pastabas dėl jame išdėstytų faktinių rezultatų bei prieštaravimų subjekto atžvilgiu, įskaitant konkrečias nuostatas, kurių pažeidimas įtariamas, ir nustato protingą terminą tokioms pastaboms pateikti. ECB neatsižvelgia į rašytines pastabas, pateiktas pasibaigus Tyrimų skyriaus nurodytam terminui.

3.   Nusiuntęs 1 dalyje nurodytą pranešimą, Tyrimų skyrius taip pat gali pakviesti atitinkamą prižiūrimą subjektą dalyvauti žodiniame svarstyme. Tyrimo šalims svarstyme gali atstovauti ir (arba) joms padėti advokatai arba kiti kvalifikuoti asmenys. Žodiniai svarstymai yra nevieši.

4.   Prižiūrimo subjekto, dėl kurio vyksta tyrimas, teisė susipažinti su byla, esančia Tyrimų skyriuje, nustatoma vadovaujantis 32 straipsniu.

127 straipsnis

Bylos nagrinėjimas Priežiūros valdyboje

1.   Jeigu Tyrimų skyrius mano, kad priežiūros subjektui būtina skirti administracinę sankciją, Tyrimų skyrius Priežiūros valdybai pateikia pasiūlymą dėl galutinio sprendimo projekto nurodydamas, kad atitinkamas prižiūrimas subjektas įvykdė pažeidimą ir turi būti paskirta konkreti administracinė sankcija. Tyrimų skyrius Priežiūros valdybai taip pat pateikia tyrimo bylą.

2.   Savo pasiūlymą dėl galutinio sprendimo projekto Tyrimų skyrius grindžia tik tais faktais ir prieštaravimais, dėl kurių prižiūrimas subjektas turėjo galimybę pateikti pastabas.

3.   Jeigu Priežiūros valdyba mano, kad byla, kurią pateikė Tyrimų skyrius, yra neišsami, ji gali bylą grąžinti Tyrimų skyriui kartu su pagrįstu prašymu pateikti papildomą informaciją. Tuomet atitinkamai taikomas 125 straipsnis.

4.   Jeigu Priežiūros valdyba, atsižvelgdama į išsamią bylą, sutinka su Tyrimų skyriaus pasiūlymu dėl galutinio sprendimo projekto, susijusio su vienu ar daugiau pažeidimų, bei su faktiniu tokio sprendimo pagrindu, ji priima Tyrimų skyriaus pasiūlytą galutinio sprendimo projektą, susijusį su vienu ar daugiau pažeidimų, dėl kurių įvykdymo ji sutinka. Jeigu Priežiūros valdyba su pasiūlymu nesutinka, tuomet sprendimas priimamas pagal atitinkamas šio straipsnio dalis.

5.   Jeigu Priežiūros valdyba, atsižvelgdama į išsamią bylą, mano, kad 1 dalyje numatytame pasiūlyme dėl galutinio sprendimo projekto nurodyti įrodymai pakankamai patvirtina pažeidimo įvykdymo faktus, kaip numatyta 124 straipsnyje, ji gali priimti galutinio sprendimo projektą nutraukti bylą.

6.   Jeigu Priežiūros valdyba, atsižvelgdama į išsamią bylą, sutinka su Tyrimų skyriaus pasiūlyme dėl galutinio sprendimo projekto pateiktu nurodymu, kad atitinkamas prižiūrimas subjektas įvykdė pažeidimą, bet nesutinka su pasiūlyta rekomendacija dėl administracinių sankcijų, ji priima galutinio sprendimo projektą, nurodydama, jos manymu, tinkamą administracinę sankciją.

7.   Jeigu Priežiūros valdyba, atsižvelgdama į išsamią bylą, nesutinka su Tyrimų skyriaus pasiūlymu, bet nutaria, kad prižiūrimas subjektas įvykdė kitą pažeidimą arba kad Tyrimų skyriaus pasiūlymas turi kitą faktinį pagrindą, ji apie savo išvadas ir prieštaravimus dėl atitinkamo prižiūrimo subjekto raštu informuoja atitinkamą prižiūrimą subjektą. Priežiūros valdybos atžvilgiu atitinkamai taikomos 126 straipsnio 2 ir 4 dalys.

8.   Priežiūros valdyba parengia galutinio sprendimo projektą, kuriame nurodoma, kad atitinkamas prižiūrimas subjektas įvykdė pažeidimą arba jo neįvykdė, ir nurodomos skiriamos administracinės sankcijos, jei tokios sankcijos skiriamos.

9.   Galutinių sprendimų projektai, kuriuos priima Priežiūros valdyba ir kurie pateikiami Valdančiajai tarybai, grindžiami tik tais faktais ir prieštaravimais, dėl kurių prižiūrimas subjektas turėjo galimybę pateikti pastabas.

128 straipsnis

Bendros metinės apyvartos apibrėžimas siekiant nustatyti administracinių piniginių sankcijų viršutinę ribą

BPM reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta bendra metinė apyvarta reiškia Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnyje apibrėžtą metinę prižiūrimo subjekto apyvartą pagal naujausią turimą tokio prižiūrimo subjekto metinę finansinę ataskaitą. Jeigu pažeidimą padaręs prižiūrimas subjektas priklauso prižiūrimai grupei, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta, nurodyta naujausioje turimoje prižiūrimos grupės konsoliduotoje metinėje finansinėje ataskaitoje.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS

PERIODIŠKAI MOKAMOS BAUDOS (DELSPINIGIAI)

129 straipsnis

Periodiškai mokamų baudų (delspinigių) procedūrinės taisyklės

1.   Jeigu vykdomas ECB reglamento arba priežiūros sprendimo tęstinis pažeidimas, ECB gali skirti periodiškai mokamą baudą (delspinigius) siekdamas, kad atitinkami asmenys laikytųsi reglamento arba priežiūros sprendimo. ECB taiko procedūrines taisykles, nustatytas BPM reglamento 22 straipsnyje ir šio reglamento III dalies 2 antraštinėje dalyje.

2.   Periodiškai mokama bauda (delspinigiai) turi būti veiksminga ir proporcinga. Periodiškai mokamos baudos (delspinigių) dydis apskaičiuojamas už kiekvieną pažeidimo dieną iki tol, kol atitinkamas asmuo pradeda laikytis atitinkamo ECB reglamento arba priežiūros sprendimo.

3.   Periodiškai mokamų baudų (delspinigių) viršutinės ribos nustatytos Reglamente (EB) Nr. 2532/98. Atitinkamas terminas prasideda nuo sprendime dėl periodiškai mokamos baudos (delspinigių) paskyrimo nustatytos dienos. Anksčiausia sprendime nustatyta data yra data, kurią atitinkamam asmeniui raštu pranešama apie priežastis, kuriomis remdamasis ECB skiria periodiškai mokamą baudą (delspinigius).

4.   Periodiškai mokamos baudos (delspinigiai) gali būti paskirtos ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo datos, nustatytos 3 dalyje numatytame sprendime.

4   ANTRAŠTINĖ DALIS

TERMINAI

130 straipsnis

Administracinių sankcijų skyrimo senaties terminai

1.   ECB įgaliojimui prižiūrimiems subjektams skirti administracines sankcijas taikomas penkerių metų senaties terminas, kuris prasideda pažeidimo padarymo dieną. Tęstinio arba pakartotinio pažeidimo atveju senaties terminas prasideda nuo dienos, kai baigiamas pažeidimo vykdymas.

2.   Bet koks veiksmas, susijęs su tyrimu arba procedūromis dėl pažeidimo, kurio, laikydamasis 124 straipsnio, imasi ECB, nutraukia administracinių sankcijų senaties terminą. Senaties termino nutrūkimas įsigalioja pranešimo atitinkamam prižiūrimam subjektui apie tokį veiksmą dieną.

3.   Kiekvienas nutrūkimas yra pagrindas senaties terminui prasidėti iš naujo. Tačiau senaties terminas išnyksta, jeigu ECB nepaskyrė administracinės sankcijos vėliausiai tą dieną, kai suėjo terminas, lygus dvigubam senaties terminui. Šis laikotarpis pratęsiamas tam laikotarpiui, per kurį, laikantis 5 dalies, senaties terminas buvo sustabdytas.

4.   Administracinių sankcijų skyrimo senaties terminas sustabdomas tam laikotarpiui, kol Administracinėje peržiūros valdyboje vyksta ECB valdančiosios tarybos galutinio sprendimo peržiūrėjimo procesas arba Teisingumo Teisme vyksta apeliacijos procesas.

5.   Senaties terminas sustabdomas tam laikotarpiui, kol prižiūrimo subjekto atžvilgiu dėl tų pačių faktų vyksta baudžiamasis procesas.

131 straipsnis

Administracinių sankcijų įvykdymo senaties terminai

1.   ECB įgaliojimui įvykdyti sprendimą, priimtą laikantis BPM reglamento 18 straipsnio 1 ir 7 dalių, taikomas penkerių metų senaties terminas, kuris prasideda tokio sprendimo tapimo galutiniu dieną.

2.   Bet koks ECB veiksmas, kuriuo siekiama, kad būtų įvykdytas mokėjimas arba mokėjimo terminai ir sąlygos, numatyti atitinkamoje administracinėje sankcijoje, nutraukia administracinių sankcijų įvykdymo senaties terminą.

3.   Kiekvienas nutrūkimas yra pagrindas senaties terminui prasidėti iš naujo.

4.   Administracinių sankcijų įvykdymo senaties terminas sustabdomas tam laikotarpiui, kai:

a)

suteikiama laiko sumokėti;

b)

mokėjimo įvykdymas sustabdomas vadovaujantis ECB valdančiosios tarybos arba Teisingumo Teismo sprendimu.

5   ANTRAŠTINĖ DALIS

SPRENDIMŲ PASKELBIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA

132 straipsnis

Sprendimų, susijusių su administracinėmis sankcijomis, paskelbimas

1.   Po to, kai apie sprendimą buvo pranešta atitinkamam prižiūrimam subjektui, ECB savo interneto svetainėje nedelsdamas paskelbia bet kurį sprendimą paskirti administracinę sankciją prižiūrimam subjektui, esančiam dalyvaujančioje valstybėje narėje, kaip numatyta 120 straipsnyje, įskaitant informaciją apie pažeidimo rūšį ir pobūdį bei atitinkamo prižiūrimo subjekto identifikavimo duomenis, išskyrus, kai toks paskelbimas:

a)

sukeltų grėsmę finansų rinkų stabilumui ar vykstančiam baudžiamajam tyrimui arba

b)

padarytų, kai tai galima nustatyti, neproporcingą žalą atitinkamam prižiūrimam subjektui.

Esant šioms aplinkybėms, skelbiamos nuasmenintos administracinės sankcijos. Kitu atveju, jei tikėtina, kad tokios aplinkybės nustos egzistuoti per pagrįstą laikotarpį, paskelbimas pagal šią dalį gali būti atidėtas tokiam pagrįstam laikotarpiui.

2.   Jeigu dėl 1 dalyje numatyto sprendimo Teisingumo Teisme vyksta apeliacinis procesas, ECB savo interneto svetainėje taip pat nedelsdamas paskelbia informaciją apie šio apeliacinio proceso statusą ir rezultatus.

3.   ECB užtikrina, kad pagal 1 ir 2 dalis paskelbta informacija bent penkerius metus liktų jo interneto svetainėje.

133 straipsnis

EBI informavimas

Laikydamasis BPM reglamento 27 straipsnyje nustatytų profesinės paslapties reikalavimų, ECB informuoja EBI apie visas administracines sankcijas, kaip numatyta 120 straipsnyje, kurios paskirtos prižiūrimam subjektui, esančiam euro zonos valstybėje narėje, įskaitant informavimą apie apeliacijas, susijusias su tokiomis sankcijomis, ir jų rezultatus.

6   ANTRAŠTINĖ DALIS

ECB IR NKI, ESANČIŲ EURO ZONOS VALSTYBĖSE NARĖSE, BENDRADARBIAVIMAS PAGAL BPM REGLAMENTO 18 STRAIPSNIO 5 DALĮ

134 straipsnis

Svarbūs prižiūrimi subjektai

1.   Svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu NKI pradeda procedūras tik ECB prašymu, jeigu būtina vykdyti BPM reglamentu ECB pavestus uždavinius, kuriomis imamasi veiksmų, kad būtų užtikrintas tinkamų sankcijų paskyrimas BPM reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nenumatytais atvejais. Tokie atvejai apima šių sankcijų taikymą:

a)

nepiniginės sankcijos – jeigu fizinis arba juridinis asmuo padaro tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimą, taip pat ir piniginės sankcijos – jeigu juridinis asmuo padaro tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimą;

b)

piniginės ir nepiniginės sankcijos – jeigu fizinis arba juridinis asmuo padaro nacionalinės teisės, kuria į nacionalinę teisę perkeliamos atitinkamos Sąjungos direktyvos, pažeidimą;

c)

piniginės ir nepiniginės sankcijos, skiriamos pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kuriais pavedami specialūs įgaliojimai euro zonos valstybių narių NKI ir kurie šiuo metu nenumatyti atitinkamoje Sąjungos teisėje.

Šios dalies nuostatos nedaro poveikio NKI galimybei pradėti procedūras savo iniciatyva taikant nacionalinę teisę, susijusią su uždaviniais, kurie nepavesti ECB.

2.   NKI gali prašyti ECB, kad šis prašytų pradėti procedūras 1 dalyje numatytais atvejais.

3.   Dalyvaujančios valstybės narės NKI praneša ECB apie sankcijos skyrimo procedūros, kuri, laikantis 1 dalies, buvo pradėta ECB prašymu, užbaigimą. Visų pirma ECB informuojamas apie paskirtas sankcijas, jeigu tokios buvo paskirtos.

135 straipsnis

Pranešimai apie mažiau svarbius prižiūrimus subjektus

Atitinkama NKI reguliariai praneša ECB apie visas administracines sankcijas, kurios buvo paskirtos mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, vykdant priežiūros uždavinius.

7   ANTRAŠTINĖ DALIS

NUSIKALSTAMOS VEIKOS

136 straipsnis

Faktinės aplinkybės, galimai susijusios su nusikalstama veika

Kai ECB, vykdydamas BPM reglamentu jam pavestus uždavinius, turi priežasčių įtarti, kad galėjo buvo įvykdyta nusikalstama veika, jis prašo atitinkamos NKI, vadovaujantis nacionaline teise, perduoti šį klausimą ištirti atitinkamoms institucijoms arba galimai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

8   ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, GAUTOS ĮVYKDŽIUS SANKCIJAS

137 straipsnis

Pajamos, gautos įvykdžius sankcijas

Pajamos, gautos pagal BPM reglamento 18 straipsnio 1 ir 7 dalis ECB paskyrus administracines sankcijas, yra ECB nuosavybė.

XI   DALIS

GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU INFORMACIJA, ATSKAITOMYBĖ, TYRIMAI IR PATIKRINIMAI VIETOJE

1   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI PRINCIPAI

138 straipsnis

ECB ir NKI bendradarbiavimas, susijęs su BPM reglamento 10–13 straipsniuose nustatytais įgaliojimais

Šioje dalyje numatytos nuostatos taikomos svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu. Jos taip pat taikomos mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu, jeigu, vadovaudamasis BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies d punktu, ECB nusprendžia pasinaudoti BPM reglamento 10–13 straipsniuose nustatytais įgaliojimais, susijusiais su mažiau svarbiu prižiūrimu subjektu. Tačiau tai neturi daryti įtakos NKI kompetencijai pagal BPM reglamento 6 straipsnio 6 dalį tiesiogiai vykdyti mažiau svarbių prižiūrimų subjektų priežiūrą.

2   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS, SUSIJĘS SU PRAŠYMAIS PATEIKTI INFORMACIJĄ

139 straipsnis

BPM reglamento 10 straipsnyje numatyti ad hoc prašymai pateikti informaciją

1.   Vadovaudamasis BPM reglamento 10 straipsniu ir laikydamasis atitinkamos Sąjungos teisės, ECB gali reikalauti, kad 10 straipsnio 1 dalyje numatytas juridinis arba fizinis asmuo pateiktų visą informaciją, būtiną vykdant BPM reglamentu ECB pavestus uždavinius. ECB nurodo konkrečiai, kokios informacijos reikalaujama, ir nustato protingą jos pateikimo ECB terminą.

2.   Prieš reikalaudamas pateikti informaciją pagal BPM reglamento 10 straipsnio 1 dalį, ECB pirmiausia atsižvelgia į NKI turimą informaciją.

3.   Iš fizinio arba juridinio asmens, kuriam buvo skirtas prašymas pateikti informaciją, gautos bet kokios informacijos kopiją ECB pateikia atitinkamai NKI.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS

ATSKAITOMYBĖ

140 straipsnis

Uždaviniai, susiję su atskaitomybe kompetentingoms institucijoms

1.   ECB yra atsakingas už atitinkamos Sąjungos teisės, kuri nustato reikalavimus kredito įstaigoms atskaitomybės kompetentingoms institucijoms srityje, laikymąsi.

2.   Siekiant įgyvendinti šį tikslą, ECB vykdo uždavinius ir turi įgaliojimus svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu, kaip numatyta atitinkamoje Sąjungos teisėje dėl atskaitomybės, susijusios su priežiūra. NKI vykdo uždavinius ir turi įgaliojimus mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu, kaip numatyta atitinkamoje Sąjungos teisėje dėl atskaitomybės kompetentingoms institucijoms.

3.   Neatsižvelgiant į 2 dalį, kiekvienas prižiūrimas subjektas, laikydamasis atitinkamos Sąjungos teisės, reguliariai teikia atitinkamai NKI informaciją, nebent numatyta kitaip. Visa informacija, kurią pateikė prižiūrimi subjektai, turi būti pateikta NKI, nebent specialiai nurodyta kitaip. Jos patikrina pradinius duomenis ir pateikia informaciją ECB.

4.   ECB organizuoja duomenų, kuriuos pateikia prižiūrimi subjektai, rinkimo ir kokybės peržiūrėjimo procesus, susijusius su atitiktimi atitinkamai Sąjungos teisei ir EBI techniniams įgyvendinimo standartams.

141 straipsnis

BPM reglamento 10 straipsnyje numatyti prašymai periodiškai teikti informaciją

1.   Vadovaudamasis BPM reglamento 10 straipsniu, o ypač įgaliojimu reikalauti, kad visa informacija, skirta priežiūros ir susijusiems statistikos tikslams, būtų teikiama periodiškai bei specialiu formatu ir laikantis atitinkamos Sąjungos teisės, ECB gali prižiūrimų subjektų prašyti pateikti papildomą informaciją, susijusią su priežiūra, kai tokia informacija yra būtina ECB vykdant BPM reglamentu jam pavestus uždavinius. Laikydamasis atitinkamoje Sąjungos teisėje nustatytų sąlygų, ECB gali nurodyti reikalaujamos pateikti informacijos kategorijas, taip pat atitinkamos informacijos teikimo procesus, formatus, dažnumą ir terminus.

2.   Jeigu ECB reikalauja juridinių ir fizinių asmenų informaciją pateikti periodiškai, kaip nustatyta BPM reglamento 10 straipsnio 1 dalyje, tuomet taikomos šio reglamento 140 straipsnio 3 ir 4 dalys.

4   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS, SUSIJĘS SU BENDRAISIAIS TYRIMAIS

142 straipsnis

BPM reglamento 11 straipsnyje numatyto bendrojo tyrimo pradėjimas

BPM reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių ar fizinių asmenų atžvilgiu ECB tyrimą atlieka remdamasis ECB sprendimu. Tokiame sprendime nurodoma:

a)

sprendimo teisinis pagrindas ir jo tikslas;

b)

ketinimas vykdyti BPM reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatytus įgaliojimus;

c)

tai, kad bet koks tiriamo asmens trukdymas atlikti tyrimą yra ECB sprendimo pažeidimas, numatytas BPM reglamento 18 straipsnio 7 dalyje, nedarant poveikio nacionalinei teisei kaip nustatyta BPM reglamento 11 straipsnio 2 dalyje.

5   ANTRAŠTINĖ DALIS

PATIKRINIMAI VIETOJE

143 straipsnis

ECB sprendimas atlikti BPM reglamento 12 straipsnyje numatytą patikrinimą vietoje

1.   Vadovaudamasis BPM reglamento 12 straipsniu ir siekdamas vykdyti BPM reglamentu jam pavestus uždavinius ECB sudaro patikrinimo vietoje grupes, kaip numatyta 144 straipsnyje, kurios atlieka visus būtinus BPM reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyto juridinio asmens patalpų patikrinimus vietoje.

2.   Nedarant poveikio 142 straipsniui ir vadovaujantis BPM reglamento 12 straipsnio 3 dalimi, patikrinimai vietoje atliekami remiantis ECB sprendimu, kuriame nurodoma bent:

a)

patikrinimo vietoje dalykas ir tikslas, ir

b)

kad bet koks juridinio asmens trukdymas atlikti patikrinimą vietoje yra ECB sprendimo pažeidimas, numatytas BPM reglamento 18 straipsnio 7 dalyje, nedarant poveikio nacionalinei teisei kaip nustatyta BPM reglamento 11 straipsnio 2 dalyje.

3.   Jeigu patikrinimas vietoje atliekamas po tyrimo, atlikto remiantis ECB sprendimu, kaip numatyta 142 straipsnyje, taip pat jeigu sutampa tyrimo ir patikrinimo vietoje tikslas ir apimtis, tuomet, laikantis BPM reglamento 12 straipsnio 2 ir 4 dalių ir nedarant poveikio 13 straipsniui, turi būti sudarytos sąlygos pareigūnams ir kitiems ECB ir NKI įgaliotiems asmenims patekti į juridinių asmenų, kurių atžvilgiu atliktas tyrimas pagal tą patį sprendimą, verslo patalpas bei teritoriją.

144 straipsnis

Patikrinimo vietoje grupių sudarymas ir sudėtis

1.   Vadovaujantis BPM reglamento 12 straipsniu, ECB yra atsakingas už patikrinimo vietoje grupių sudarymą ir sudėtį, kartu dalyvaujant NKI.

2.   ECB paskiria patikrinimo vietoje grupės vadovą iš ECB ir NKI darbuotojų.

3.   ECB ir NKI konsultuojasi tarpusavyje ir susitaria dėl NKI išteklių naudojimo patikrinimo vietoje grupėms.

145 straipsnis

Patikrinimo vietoje procedūra ir pranešimas

1.   Ne mažiau kaip prieš penkias darbo dienas iki patikrinimo vietoje atlikimo pradžios ECB praneša juridiniam asmeniui, kurio atžvilgiu bus atliekamas patikrinimas vietoje, apie 143 straipsnio 2 dalyje numatytą ECB sprendimą bei patikrinimo vietoje grupės narių duomenis. Likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki pranešimo juridiniam asmeniui, kurio atžvilgiu bus atliekamas patikrinimas vietoje, jis apie tokį patikrinimą praneša valstybės narės, kurioje bus atliekamas patikrinimas vietoje, NKI.

2.   Kai to reikia dėl tinkamo patikrinimo atlikimo ir veiksmingumo, ECB gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto neperspėjęs atitinkamo juridinio asmens. Prieš atliekant tokį patikrinimą vietoje apie tai kaip galima skubiau pranešama NKI.

146 straipsnis

Patikrinimų vietoje atlikimas

1.   Patikrinimą vietoje atliekantys asmenys vykdo patikrinimo vietoje grupės vadovo nurodymus.

2.   Kai patikrinimas vietoje atliekamas svarbaus prižiūrimo subjekto atžvilgiu, patikrinimo vietoje grupės vadovas yra atsakingas už patikrinimo vietoje grupės ir už tokio svarbaus prižiūrimo subjekto priežiūrą atsakingos jungtinės priežiūros grupės bendradarbiavimą.

XII   DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

147 straipsnis

ECB tiesioginės priežiūros vykdymo pradžia, kai ECB pirmą kartą prisiima savo uždavinius

1.   Ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki 2014 m. lapkričio 4 d. ECB kiekvienam prižiūrimam subjektui, kurio atžvilgiu jis prisiima jam BPM reglamentu pavestus uždavinius, adresuoja sprendimą, patvirtinantį, kad jis yra svarbus prižiūrimas subjektas. Jeigu subjektai yra svarbios prižiūrimos grupės nariai, ECB praneša apie ECB sprendimą prižiūrimam subjektui aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse ir užtikrina, kad visi svarbiai prižiūrimai grupei priklausantys prižiūrimi subjektai būtų tinkamai informuoti. Šie sprendimai įsigalioja 2014 m. lapkričio 4 d.

2.   Nepaisant 1 dalies, jeigu ECB pradeda vykdyti jam pavestus uždavinius iki 2014 m. lapkričio 4 d., jis adresuoja sprendimą atitinkamam subjektui ir atitinkamai NKI. Toks sprendimas įsigalioja jo pranešimo dieną, nebent jame nurodyta kitaip. Atitinkama NKI apie ketinimą priimti tokį sprendimą informuojama iš anksto, kaip galima skubiau.

3.   Prieš priimdamas sprendimą pagal 1 dalį, ECB suteikia galimybę atitinkamam prižiūrimam subjektui raštu pateikti pastabas.

148 straipsnis

Ataskaitos apie ankstesnius priežiūros duomenis bei rizikos profilį, kurią NKI pateikia ECB, formato nustatymas

1.   Vėliausiai iki 2014 m. rugpjūčio 4 d. NKI praneša ECB kredito įstaigų, kurioms jos suteikė leidimus, identifikavimo duomenis ir perduoda ECB nustatyto formato ataskaitą apie šias kredito įstaigas.

2.   Nepaisant 1 dalies, jeigu ECB pradeda vykdyti jam pavestus uždavinius iki 2014 m. lapkričio 4 d., jis gali NKI prašyti pateikti ECB atitinkamų kredito įstaigų identifikavimo duomenis bei ECB nustatyto formato ataskaitą per protingą terminą, kuris nurodomas prašyme.

149 straipsnis

Esamų procedūrų tęstinumas

1.   Jeigu NKI iki 2014 m. lapkričio 4 d. pradėjo priežiūros procedūras, už kurias ECB tampa kompetentingas remiantis BPM reglamentu, taikomos 48 straipsnyje nustatytos procedūros, jeigu ECB nenusprendžia kitaip.

2.   Nukrypstant nuo 48 straipsnio, šio straipsnio nuostatos taikomos bendrosioms procedūroms.

150 straipsnis

NKI priimti priežiūros sprendimai

Nedarant poveikio BPM reglamentu ECB suteiktų įgaliojimų vykdymui, iki 2014 m. lapkričio 4 d. NKI priimti priežiūros sprendimai nekeičiami.

151 straipsnis

Valstybės narės, kurios įsiveda eurą

1.   Laikantis 2 dalies, tomis aplinkybėmis, kai, vadovaujantis SESV 140 straipsnio 2 dalimi, panaikinama pagal SESV 139 straipsnį valstybei narei taikyta išimtis, priežiūros procedūroms arba sprendimams, kurias pradeda arba kuriuos priima tokios valstybės narės NKI, atitinkamai taikomi 148–150 straipsniai.

2.   149 ir 150 straipsniuose esanti nuoroda į 2014 m. lapkričio 4 d. laikoma nuoroda į datą, kai atitinkama valstybė narė įsiveda eurą.

152 straipsnis

Galiojančių susitarimų tęstinumas

Visi galiojantys NKI ir kitų institucijų bendradarbiavimo susitarimai, kuriuos NKI sudarė iki 2014 m. lapkričio 4 d., kurie apima bent dalį BPM reglamentu ECB perduotų uždavinių, ir toliau taikomi. Laikydamasis tokiems susitarimams taikytinos procedūros, ECB gali nuspręsti dalyvauti tokiuose galiojančiuose bendradarbiavimo susitarimuose arba su trečiosiomis šalimis sudaryti naujus bendradarbiavimo susitarimus, reikalingus jam BPM reglamentu perduotiems uždaviniams vykdyti. NKI toliau taiko galiojančius bendradarbiavimo susitarimus tik tuo atveju, jeigu jų nepakeičia ECB bendradarbiavimo susitarimai. Kai būtina dėl galiojančių bendradarbiavimo susitarimų vykdymo, NKI padeda ECB, visų pirma naudojasi savo teisėmis ir vykdo savo įsipareigojimus pagal susitarimus, bendradarbiaudama su ECB.

153 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutarties privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. balandžio 16 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 320, 2013 11 30, p. 1.

(3)  2004 m. vasario 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33.)

(4)  Priimtas 2014 m. kovo 31 d. Galima rasti ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu. Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

(5)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių. Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

(6)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(7)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(8)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos Direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(9)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(10)  2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (OL L 35, 2003 2 11, p. 1).

(11)  Skelbiamas ECB interneto svetainėje.

(12)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(13)  2008 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (ECB/2008/32) (OL L 15, 2009 1 20, p. 14).

(14)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(15)  1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 135, 1994 5 31, p. 5).

(16)  2014 m. sausio 31 d. Sprendimas ECB/2014/5 dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(17)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (OL L 318, 1998 11 27, p. 4).


Top