EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0374

2010 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014, dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo

OJ L 118, 22.4.2014, p. 1–760 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/374/oj

22.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 374/2014

2010 m. balandžio 16 d.

dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimto teisės akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Ukraina yra Europos kaimynystės politikos ir Rytų partnerystės prioritetinė šalis partnerė. Sąjunga siekia su Ukraina užmegzti glaudesnius santykius, kurie apimtų ne tik dvišalį bendradarbiavimą, bet ir laipsnišką politinę asociaciją ir ekonominę integraciją. Todėl 2007–2011 m. buvo deramasi dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Asociacijos susitarimas), įskaitant išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE) reglamentuojančias nuostatas, kurį abi šalys parafavo 2012 m. kovo 30 d. Pagal IVLPE nuostatas Sąjunga ir Ukraina, laikydamosi 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXIV straipsnio, per neilgesnį kaip 10 metų pereinamąjį laikotarpį, kuris prasidėtų nuo Asociacijos susitarimo įsigaliojimo dienos, sukurtų laisvą prekybos erdvę;

(2)

atsižvelgiant į precedento neturinčius su saugumu, politika ir ekonomika susijusius Ukrainai kylančius uždavinius ir siekiant remti jos ekonomiką, užuot laukus, kol įsigalios IVLPE reglamentuojančios Asociacijos susitarimo nuostatos, tikslinga iš anksto rengtis jų įgyvendinimui suteikiant autonomines prekybos lengvatas ir vienašališkai sumažinti arba panaikinti Ukrainos kilmės prekėms taikomus muitus laikantis Asociacijos susitarimo IA priede pateikto nuolaidų sąrašo;

(3)

siekiant užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui, teisės naudotis autonominėmis prekybos lengvatomis suteikimas turėtų priklausyti nuo to, ar Ukraina laikosi atitinkamų produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, taip pat nuo to, ar ji prisideda prie veiksmingo administracinio bendradarbiavimo su Sąjunga. Be to, Ukraina neturėtų nustatyti naujų muitų arba lygiaverčio poveikio mokesčių, ar naujų kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių, taikomų Sąjungos kilmės importui, didinti galiojančių muitų arba mokesčių, arba nustatyti jokių kitų apribojimų;

(4)

būtina numatyti galimybę iš naujo nustatyti Bendrojo muitų tarifo muitus visiems produktams, jei po Komisijos tyrimo paaiškėtų, kad dėl jų kyla arba gali kilti didelių sunkumų Sąjungos gamintojams, gaminantiems panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus;

(5)

jeigu kurios nors iš šiame reglamente nustatytų sąlygų nesilaikoma, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai laikinai sustabdyti visas arba dalį lengvatinių nuolaidų. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (1);

(6)

šis reglamentas turi būti taikomas iki Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies (prekyba ir su prekyba susiję klausimai) įsigaliojimo arba, kai tinkama, taikomas laikinai, ir vėliausiai iki 2014 m. lapkričio 1 d.;

(7)

atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių termino, nurodyto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Lengvatinės priemonės

Ukrainos kilmės prekėms taikomi muitai sumažinami arba panaikinami pagal I priedą.

2 straipsnis

Sąlygos, kuriomis suteikiama teisė į lengvatinių priemonių taikymą

Teisė naudotis 1 straipsnyje numatytomis lengvatinėmis priemonėmis įgyjama, jei:

a)

laikomasi produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusios tvarkos, kaip numatyta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2) IV antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnyje;

b)

laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93121 ir 122 straipsniuose numatytų administracinio bendradarbiavimo metodų;

c)

Ukraina veiksmingai administraciniu lygiu bendradarbiauja su Sąjunga, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam sukčiavimui;

d)

Ukraina nuo 2010 m. balandžio 23 d. nenustato naujų muitų arba lygiaverčio poveikio mokesčių ir naujų kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių, taikomų Sąjungos kilmės importui, arba nepadidina galiojančių muitų arba mokesčių, arba nenustato jokių kitų apribojimų.

3 straipsnis

Galimybė pasinaudoti tarifinėmis kvotomis

1.   II ir III prieduose išvardytus produktus leidžiama importuoti į Sąjungą jiems netaikant muito, laikantis tuose prieduose nustatytų Sąjungos tarifinių kvotų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas tarifines kvotas, išskyrus tarifines kvotas, taikomas šio reglamento III priede nurodytiems konkretiems žemės ūkio produktams, Komisija administruoja laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnių.

3.   Tarifines kvotas, taikomas šio reglamento III priede nurodytiems konkretiems žemės ūkio produktams, Komisija administruoja laikydamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (3) 184 straipsnį nustatytų taisyklių.

4 straipsnis

Laikinas sustabdymas

Jei Komisija nustato, kad yra užtektinai įrodymų, jog nesilaikoma 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, ji gali priimti įgyvendinimo aktus, siekiant laikinai sustabdyti visas ar dalį šiame reglamente numatytų lengvatinių priemonių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5 straipsnis

Apsaugos sąlyga

Kai dėl šio reglamento I priede nurodyto Ukrainos kilmės produkto importo kyla arba gali kilti didelių sunkumų Sąjungos panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojams, Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 55/2008 (4) 11 ir 11a straipsniuose nustatytų sąlygų ir procedūrų, tokio produkto importui gali vėl nustatyti įprastinius Bendrojo muitų tarifo muitus, kurie taikomi mutatis mutandis.

6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį, Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (5) 248a straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies įsigaliojimo arba, kai tinkama, jis taikomas laikinai ir vėliausiai iki 2014 m. lapkričio 1 d. Jeigu šis reglamentas nustoja galioti iki tos datos, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2010 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

Dimitris KOURKOULAS


(1)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(2)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(4)  2008 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 980/2005 bei Komisijos sprendimą 2005/924/EB (OL L 20, 2008 1 24, p. 1).

(5)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).


I PRIEDAS

ES tarifų sąrašai

2008 m. KN

Aprašymas

Bazinė norma

Kategorija

I

I SKYRIUS. GYVI GYVŪNAI; GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI

 

 

01

1 SKIRSNIS. GYVI GYVŪNAI

 

 

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

 

 

0101 10

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

 

 

0101 10 10

– – Arkliai

Neapmuitinama

0

0101 10 90

– – Kiti

7,7

0

0101 90

– Kiti

 

 

 

– – Arkliai

 

 

0101 90 11

– – – Skerstini

Neapmuitinama

0

0101 90 19

– – – Kiti

11,5

0

0101 90 30

– – Asilai

7,7

0

0101 90 90

– – Mulai ir arklėnai

10,9

0

0102

Gyvi galvijai

 

 

0102 10

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

 

 

0102 10 10

– – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi)

Neapmuitinama

0

0102 10 30

– – Karvės

Neapmuitinama

0

0102 10 90

– – Kiti

Neapmuitinama

0

0102 90

– Kiti

 

 

 

– – Naminės rūšys

 

 

0102 90 05

– – – Ne didesnės kaip 80 kg masės

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip 160 kg masės

 

 

0102 90 21

– – – – Skerstini

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Kiti

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Didesnės kaip 160 kg, bet ne didesnės kaip 300 kg masės

 

 

0102 90 41

– – – – Skerstini

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Kiti

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Didesnės kaip 300 kg masės

 

 

 

– – – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi)

 

 

0102 90 51

– – – – – Skerstinos

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Kitos

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Karvės

 

 

0102 90 61

– – – – – Skerstinos

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Kitos

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Kiti

 

 

0102 90 71

– – – – – Skerstini

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Kiti

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Kiti

Neapmuitinama

0

0103

Gyvos kiaulės

 

 

0103 10 00

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

Neapmuitinama

0

 

– Kitos

 

 

0103 91

– – Mažesnės kaip 50 kg masės

 

 

0103 91 10

– – – Naminės rūšys

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Kitos

Neapmuitinama

0

0103 92

– – Ne mažesnės kaip 50 kg masės

 

 

 

– – – Naminės rūšys

 

 

0103 92 11

– – – – Paršavedės, ne mažiau kaip vieną kartą apsiparšiavusios, ne mažesnės kaip 160 kg masės

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Kitos

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Kitos

Neapmuitinama

0

0104

Gyvos avys ir ožkos

 

 

0104 10

– Avys

 

 

0104 10 10

– – Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

Neapmuitinama

0

 

– – Kitos

 

 

0104 10 30

– – – Ėriukai (iki vienerių metų)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Kitos

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Ožkos

 

 

0104 20 10

– – Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

3,2

0

0104 20 90

– – Kitos

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos

 

 

 

– Ne didesni kaip 185 g masės

 

 

0105 11

– – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos)

 

 

 

– – – Vištelės, kurių pirmos ir antros kartos protėviai

 

 

0105 11 11

– – – – Dedeklių rūšys

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Kitos

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Kitos

 

 

0105 11 91

– – – – Dedeklių rūšys

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Kitos

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Kalakutai

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Kiti

 

 

0105 19 20

– – – Žąsys

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Antys ir patarškos

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Kiti

 

 

0105 94 00

– – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos)

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Kiti

 

 

0105 99 10

– – – Antys

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Žąsys

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Kalakutai

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Patarškos

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Kiti gyvi gyvūnai

 

 

 

– Žinduoliai

 

 

0106 11 00

– – Primatai

Neapmuitinama

0

0106 12 00

– – Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai)

Neapmuitinama

0

0106 19

– – Kiti

 

 

0106 19 10

– – – Naminiai triušiai

3,8

0

0106 19 90

– – – Kiti

Neapmuitinama

0

0106 20 00

– Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

Neapmuitinama

0

 

– Paukščiai

 

 

0106 31 00

– – Plėšrūnai

Neapmuitinama

0

0106 32 00

– – Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

Neapmuitinama

0

0106 39

– – Kiti

 

 

0106 39 10

– – – Balandžiai

6,4

0

0106 39 90

– – – Kiti

Neapmuitinama

0

0106 90 00

– Kiti

Neapmuitinama

0

02

2 SKIRSNIS. MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI

 

 

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta

 

 

0201 10 00

– Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0201 20

– Kiti mėsos gabalai su kaulais

 

 

0201 20 20

– – „Kompensuoti“ ketvirčiai

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0201 20 30

– – Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0201 20 50

– – Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0201 20 90

– – Kiti

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0201 30 00

– Be kaulų

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202

Galvijiena, sušaldyta

 

 

0202 10 00

– Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202 20

– Kiti mėsos gabalai su kaulais

 

 

0202 20 10

– – „Kompensuoti“ ketvirčiai

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202 20 30

– – Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202 20 50

– – Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202 20 90

– – Kiti

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202 30

– Be kaulų

 

 

0202 30 10

– – Priekiniai ketvirčiai, sveiki arba sukapoti ne daugiau kaip į penkias dalis, kai kiekvienas ketvirtis sudarytas iš vieno bloko; „kompensuoti“ ketvirčiai sudaryti iš dviejų blokų, vienas iš jų – tai priekinis ketvirtis, sveikas arba sukapotas ne daugiau kaip į penkias dalis, kitas – sveikas užpakalinis ketvirtis be nugarinės

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202 30 50

– – Galvijienos nugarinės pjausnio (rostbifo), galvijienos muštinio (antrekoto), mentės ir pakrūtinio gabalai

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0202 30 90

– – Kiti

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

TK jautienai (12 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

 

– Šviežia arba atšaldyta

 

 

0203 11

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

 

 

0203 11 10

– – – Naminių kiaulių

53,6 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 11 90

– – – Kitos

Neapmuitinama

0

0203 12

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

 

 

 

– – – Naminių kiaulių

 

 

0203 12 11

– – – – Kumpiai ir jų dalys

77,8 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 12 19

– – – – Mentės ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 12 90

– – – Kita

Neapmuitinama

0

0203 19

– – Kita

 

 

 

– – – Naminių kiaulių

 

 

0203 19 11

– – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 19 13

– – – – Nugarinė ir jos dalys su kaulais

86,9 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 19 15

– – – – Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

46,7 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

 

– – – – Kita

 

 

0203 19 55

– – – – – Be kaulų

86,9 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 19 59

– – – – – Kita

86,9 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 19 90

– – – Kita

Neapmuitinama

0

 

– Sušaldyta

 

 

0203 21

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

 

 

0203 21 10

– – – Naminių kiaulių

53,6 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 21 90

– – – Kitos

Neapmuitinama

0

0203 22

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

 

 

 

– – – Naminių kiaulių

 

 

0203 22 11

– – – – Kumpiai ir jų dalys

77,8 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 22 19

– – – – Mentės ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 22 90

– – – Kita

Neapmuitinama

0

0203 29

– – Kita

 

 

 

– – – Naminių kiaulių

 

 

0203 29 11

– – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 29 13

– – – – Nugarinė ir jos dalys su kaulais

86,9 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 29 15

– – – – Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

46,7 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

 

– – – – Kita

 

 

0203 29 55

– – – – – Be kaulų

86,9 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 29 59

– – – – – Kita

86,9 EUR/100 kg/net

TK kiaulienai (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK kiaulienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0203 29 90

– – – Kita

Neapmuitinama

0

0204

Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

0204 10 00

– Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, šviežios arba atšaldytos

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Kita aviena, šviežia arba atšaldyta

 

 

0204 21 00

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Kiti gabalai su kaulais

 

 

0204 22 10

– – – Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Kojos

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 22 90

– – – Kiti

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 23 00

– – Be kaulų

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 30 00

– Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, sušaldytos

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Kita aviena, sušaldyta

 

 

0204 41 00

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Kiti gabalai su kaulais

 

 

0204 42 10

– – – Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 42 50

– – – Kojos

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 42 90

– – – Kiti

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 43

– – Be kaulų

 

 

0204 43 10

– – – Ėriukų

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 43 90

– – – Kita

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

TK avienai (1 500 – 2 250 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0204 50

– Ožkiena

 

 

 

– – Šviežia arba atšaldyta

 

 

0204 50 11

– – – Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Kojos

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Kita

 

 

0204 50 31

– – – – Gabalai su kaulais

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Gabalai be kaulų

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Sušaldyta

 

 

0204 50 51

– – – Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Kojos

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Kita

 

 

0204 50 71

– – – – Gabalai su kaulais

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Gabalai be kaulų

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

0205 00 20

– Šviežia arba atšaldyta

5,1

0

0205 00 80

– Sušaldyta

5,1

0

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

 

 

0206 10

– Galvijienos, švieži arba atšaldyti

 

 

0206 10 10

– – Skirti farmacijos preparatų gamybai

Neapmuitinama

0

 

– – Kiti

 

 

0206 10 95

– – – Storosios ir plonosios diafragmos

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Kiti

Neapmuitinama

0

 

– Galvijienos, sušaldyti

 

 

0206 21 00

– – Liežuviai

Neapmuitinama

0

0206 22 00

– – Kepenys

Neapmuitinama

0

0206 29

– – Kiti

 

 

0206 29 10

– – – Skirti farmacijos preparatų gamybai

Neapmuitinama

0

 

– – – Kiti

 

 

0206 29 91

– – – – Storosios ir plonosios diafragmos

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Kiti

Neapmuitinama

0

0206 30 00

– Kiaulienos, švieži arba atšaldyti

Neapmuitinama

0

 

– Kiaulienos, sušaldyti

 

 

0206 41 00

– – Kepenys

Neapmuitinama

0

0206 49 00

– – Kiti

Neapmuitinama

0

0206 80

– Kiti, švieži arba atšaldyti

 

 

0206 80 10

– – Skirti farmacijos preparatų gamybai

Neapmuitinama

0

 

– – Kiti

 

 

0206 80 91

– – – Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

6,4

0

0206 80 99

– – – Avienos ir ožkienos

Neapmuitinama

0

0206 90

– Kiti, sušaldyti

 

 

0206 90 10

– – Skirti farmacijos preparatų gamybai

Neapmuitinama

0

 

– – Kiti

 

 

0206 90 91

– – – Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

6,4

0

0206 90 99

– – – Avienos ir ožkienos

Neapmuitinama

0

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

 

 

 

Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų)

 

 

0207 11

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos

 

 

0207 11 10

– – – Nupeštos ir be žarnų, su galvomis ir kojomis, vadinamos „83 % viščiukais“

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)\xC2 (1)

0207 11 90

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą

32,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)\xC2 (1)

0207 12

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

 

 

0207 12 10

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1) ir TK paukštienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0207 12 90

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą

32,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1) ir TK paukštienai, papildoma (20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0207 13

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti

 

 

 

– – – Gabalai

 

 

0207 13 10

– – – – Be kaulų

102,4 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Su kaulais

 

 

0207 13 20

– – – – – Pusės arba ketvirčiai

35,8 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 13 30

– – – – – Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 13 40

– – – – – Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Krūtinėlės ir jų dalys

60,2 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 13 60

– – – – – Kojos ir jų dalys

46,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 13 70

– – – – – Kiti

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Mėsos subproduktai

 

 

0207 13 91

– – – – Kepenys

6,4

0

0207 13 99

– – – – Kiti

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 14

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti

 

 

 

– – – Gabalai

 

 

0207 14 10

– – – – Be kaulų

102,4 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Su kaulais

 

 

0207 14 20

– – – – – Pusės arba ketvirčiai

35,8 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 14 30

– – – – – Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 14 40

– – – – – Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Krūtinėlės ir jų dalys

60,2 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 14 60

– – – – – Kojos ir jų dalys

46,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 14 70

– – – – – Kiti

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Mėsos subproduktai

 

 

0207 14 91

– – – – Kepenys

6,4

0

0207 14 99

– – – – Kiti

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– Kalakutų

 

 

0207 24

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos

 

 

0207 24 10

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

34 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 24 90

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % kalakutais“ bei turinčios kitą pavidalą

37,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 25

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

 

 

0207 25 10

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

34 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 25 90

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % kalakutais“ bei turinčios kitą pavidalą

37,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 26

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti

 

 

 

– – – Gabalai

 

 

0207 26 10

– – – – Be kaulų

85,1 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Su kaulais

 

 

0207 26 20

– – – – – Pusės arba ketvirčiai

41 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 26 30

– – – – – Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 26 40

– – – – – Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Krūtinėlės ir jų dalys

67,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – – Kojos ir jų dalys

 

 

0207 26 60

– – – – – – Kojos be kulšių ir jų gabalai

25,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 26 70

– – – – – – Kitos

46 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 26 80

– – – – – Kiti

83 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Mėsos subproduktai

 

 

0207 26 91

– – – – Kepenys

6,4

0

0207 26 99

– – – – Kiti

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 27

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti

 

 

 

– – – Gabalai

 

 

0207 27 10

– – – – Be kaulų

85,1 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Su kaulais

 

 

0207 27 20

– – – – – Pusės arba ketvirčiai

41 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 27 30

– – – – – Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 27 40

– – – – – Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Krūtinėlės ir jų dalys

67,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – – Kojos ir jų dalys

 

 

0207 27 60

– – – – – – Kojos be kulšių ir jų gabalai

25,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 27 70

– – – – – – Kitos

46 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 27 80

– – – – – Kiti

83 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Mėsos subproduktai

 

 

0207 27 91

– – – – Kepenys

6,4

0

0207 27 99

– – – – Kiti

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– Ančių, žąsų arba patarškų

 

 

0207 32

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos

 

 

 

– – – Ančių

 

 

0207 32 11

– – – – Nupeštos, be kraujo, žarnų, bet neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „85 % antimis“

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % antimis“

46,2 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 32 19

– – – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „63 % antimis“ bei turinčios kitą pavidalą

51,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Žąsų

 

 

0207 32 51

– – – – Nupeštos, be kraujo, neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 32 59

– – – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsimis“ bei turinčios kitą pavidalą

48,1 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 32 90

– – – Patarškų

49,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 33

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

 

 

 

– – – Ančių

 

 

0207 33 11

– – – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % antimis“

46,2 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 33 19

– – – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „63 % antimis“ bei turinčios kitą pavidalą

51,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Žąsų

 

 

0207 33 51

– – – – Nupeštos, be kraujo, neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsimis“ bei turinčios kitą pavidalą

48,1 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 33 90

– – – Patarškų

49,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 34

– – Riebiosios kepenys, šviežios arba atšaldytos

 

 

0207 34 10

– – – Žąsų

Neapmuitinama

0

0207 34 90

– – – Ančių

Neapmuitinama

0

0207 35

– – Kiti, švieži arba atšaldyti

 

 

 

– – – Gabalai

 

 

 

– – – – Be kaulų

 

 

0207 35 11

– – – – – Žąsų

110,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 15

– – – – – Ančių ir patarškų

128,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Su kaulais

 

 

 

– – – – – Pusės arba ketvirčiai

 

 

0207 35 21

– – – – – – Ančių

56,4 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 23

– – – – – – Žąsų

52,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 25

– – – – – – Patarškų

54,2 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 31

– – – – – Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 41

– – – – – Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – – Krūtinėlės ir jų dalys

 

 

0207 35 51

– – – – – – Žąsų

86,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 53

– – – – – – Ančių ir patarškų

115,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – – Kojos ir jų dalys

 

 

0207 35 61

– – – – – – Žąsų

69,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 63

– – – – – – Ančių ir patarškų

46,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 71

– – – – – Žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)

66 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 35 79

– – – – – Kiti

123,2 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Mėsos subproduktai

 

 

0207 35 91

– – – – Kepenys, išskyrus riebiąsias kepenis

6,4

0

0207 35 99

– – – – Kiti

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36

– – Kiti, sušaldyti

 

 

 

– – – Gabalai

 

 

 

– – – – Be kaulų

 

 

0207 36 11

– – – – – Žąsų

110,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36 15

– – – – – Ančių ir patarškų

128,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Su kaulais

 

 

 

– – – – – Pusės arba ketvirčiai

 

 

0207 36 21

– – – – – – Ančių

56,4 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36 23

– – – – – – Žąsų

52,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36 25

– – – – – – Patarškų

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36 41

– – – – – Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – – Krūtinėlės ir jų dalys

 

 

0207 36 51

– – – – – – Žąsų

86,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36 53

– – – – – – Ančių ir patarškų

115,5 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – – Kojos ir jų dalys

 

 

0207 36 61

– – – – – – Žąsų

69,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36 63

– – – – – – Ančių ir patarškų

46,3 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0207 36 71

– – – – – Žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Kiti

123,2 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Mėsos subproduktai

 

 

 

– – – – Kepenys

 

 

0207 36 81

– – – – – Riebiosios žąsų kepenys

Neapmuitinama

0

0207 36 85

– – – – – Riebiosios ančių kepenys

Neapmuitinama

0

0207 36 89

– – – – – Kitos

6,4

0

0207 36 90

– – – – Kiti

18,7 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

 

 

0208 10

– Triušių arba kiškių

 

 

0208 10 10

– – Naminių triušių

6,4

0

0208 10 90

– – Kita

Neapmuitinama

0

0208 30 00

– Primatų

9

0

0208 40

– Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

 

 

0208 40 10

– – Banginių mėsa

6,4

0

0208 40 90

– – Kita

9

0

0208 50 00

– Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

9

0

0208 90

– Kita

 

 

0208 90 10

– – Naminių balandžių

6,4

0

0208 90 30

– – Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių

Neapmuitinama

0

0208 90 55

– – Ruonių mėsa

6,4

0

0208 90 60

– – Šiaurės elnių

9

0

0208 90 70

– – Varlių kojelės

6,4

0

0208 90 95

– – Kita

9

0

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

 

 

 

– Poodiniai kiauliniai riebalai

 

 

0209 00 11

– – Švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Džiovinti arba rūkyti

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Kiauliniai riebalai, išskyrus klasifikuojamus 0209 00 11 arba 0209 00 19 subpozicijose

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Naminių paukščių taukai

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

 

 

 

– Kiaulienos

 

 

0210 11

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

 

 

 

– – – Naminių kiaulių

 

 

 

– – – – Sūdyti arba užpilti sūrymu

 

 

0210 11 11

– – – – – Kumpiai ir jų dalys

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Mentės ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Džiovinti arba rūkyti

 

 

0210 11 31

– – – – – Kumpiai ir jų dalys

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Mentės ir jų dalys

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Kiti

15,4

0

0210 12

– – Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos gabalai

 

 

 

– – – Naminių kiaulių

 

 

0210 12 11

– – – – Sūdyti arba užpilti sūrymu

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Džiovinti arba rūkyti

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Kiti

15,4

0

0210 19

– – Kiti

 

 

 

– – – Naminių kiaulių

 

 

 

– – – – Sūdyti arba užpilti sūrymu

 

 

0210 19 10

– – – – – Bekonų šoninė arba bekonų šoninė be kumpių (spenseriai)

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Trijų ketvirčių šoninė arba vidurinės dalys

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Nugarinė ir jos dalys

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Kiti

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Džiovinti arba rūkyti

 

 

0210 19 60

– – – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Nugarinė ir jos dalys

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Kiti

 

 

0210 19 81

– – – – – – Be kaulų

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Kiti

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Kiti

15,4

0

0210 20

– Galvijienos

 

 

0210 20 10

– – Su kaulais

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Be kaulų

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, įskaitant valgomuosius mėsos arba mėsos subproduktų miltus ir rupinius

 

 

0210 91 00

– – Primatų

15,4

0

0210 92 00

– – Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

15,4

0

0210 93 00

– – Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

15,4

0

0210 99

– – Kita

 

 

 

– – – Mėsa

 

 

0210 99 10

– – – – Arkliena, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta

6,4

0

 

– – – – Aviena ir ožkiena

 

 

0210 99 21

– – – – – Su kaulais

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Be kaulų

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Šiaurės elnių

15,4

0

0210 99 39

– – – – Kita

130 EUR/100 kg/net

TK paukštienai (16 000 – 20 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Mėsos subproduktai

 

 

 

– – – – Naminių kiaulių

 

 

0210 99 41

– – – – – Kepenys

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Kiti

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Galvijienos

 

 

0210 99 51

– – – – – Storosios ir plonosios diafragmos

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Kiti

12,8

0

0210 99 60

– – – – Avienos ir ožkienos

15,4

0

 

– – – – Kiti

 

 

 

– – – – – Naminių paukščių kepenys

 

 

0210 99 71

– – – – – – Riebiosios žąsų arba ančių kepenys, sūdytos arba užpiltos sūrymu

Neapmuitinama

0

0210 99 79

– – – – – – Kitos

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Kiti

15,4

0

0210 99 90

– – – Valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

3 SKIRSNIS. ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI VANDENS BESTUBURIAI

 

 

0301

Gyvos žuvys

 

 

0301 10

– Dekoratyvinės žuvytės

 

 

0301 10 10

– – Gėlavandenės žuvys

Neapmuitinama

0

0301 10 90

– – Jūrinės žuvys

7,5

0

 

– Kitos gyvos žuvys

 

 

0301 91

– – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

8

0

0301 91 90

– – – Kiti

12

0

0301 92 00

– – Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0

0301 93 00

– – Karpiai

8

0

0301 94 00

– – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Kitos

 

 

 

– – – Gėlavandenės žuvys

 

 

0301 99 11

– – – – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Kitos

8

0

0301 99 80

– – – Jūrinės žuvys

16

0

0302

Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje

 

 

 

– Lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 11

– – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

8

0

0302 11 20

– – – Oncorhynchus mykiss rūšies, su galvomis ir žiaunomis, išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0

0302 11 80

– – – Kiti

12

0

0302 12 00

– – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Kitos

8

0

 

– Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 21

– – Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Kitos

 

 

0302 29 10

– – – Arnoglosai (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Kitos

15

0

 

– Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 31

– – Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 31 90

– – – Kiti

22

0

0302 32

– – Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 32 90

– – – Kiti

22

0

0302 33

– – Dryžuotieji tunai

 

 

0302 33 10

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 33 90

– – – Kiti

22

0

0302 34

– – Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 34 90

– – – Kiti

22

0

0302 35

– – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 35 90

– – – Kiti

22

0

0302 36

– – Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 36 90

– – – Kiti

22

0

0302 39

– – Kiti

 

 

0302 39 10

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 39 90

– – – Kiti

22

0

0302 40 00

– Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

15

0

0302 50

– Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 50 10

– – Gadus morhua rūšies

12

0

0302 50 90

– – Kitos

12

0

 

– Kitos žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 61

– – Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardina pilchardus rūšies sardinės

23

0

0302 61 30

– – – Sardinops spp. rūšies sardinės; sardinėlės (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Šprotai (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Polakai (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Rykliai

 

 

0302 65 20

– – – Paprastieji dygliarykliai (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Paprastieji katrykliai (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

– – – Kiti

8

0

0302 66 00

– – Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0

0302 67 00

– – Kardžuvės (Xiphias Gladius)

15

0

0302 68 00

– – Ilčiai (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Kitos

 

 

 

– – – Gėlavandenės žuvys

 

 

0302 69 11

– – – – Karpiai

8

0

0302 69 19

– – – – Kitos

8

0

 

– – – Jūrinės žuvys

 

 

 

– – – – Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), klasifikuojamus 0302 33 subpozicijoje

 

 

0302 69 21

– – – – – Skirtos pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

0302 69 25

– – – – – Kitos

22

0

 

– – – – Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Sebastes marinus rūšies

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Kiti

7,5

0

0302 69 35

– – – – Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0

0302 69 41

– – – – Merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Molvės (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – Merlūzos, amerikinės vėgėlės (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Merluccius genties merlūzos

 

 

0302 69 66

– – – – – – Kapo merlūzos (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Kitos

15

0

0302 69 69

– – – – – Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0

0302 69 75

– – – – Paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Auksagalviai jūriniai karšiai (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Kitos

15

0

0302 70 00

– Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai

10

0

0303

Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje

 

 

 

– Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 11 00

– – Nerkos (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Kitos

2

0

 

– Kitos lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 21

– – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

9

0

0303 21 20

– – – Oncorhynchus mykiss rūšies, su galvomis ir žiaunomis, išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0

0303 21 80

– – – Kitos

12

0

0303 22 00

– – Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Kitos

9

0

 

– Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 31

– – Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Kitos

 

 

0303 39 10

– – – Upinės plekšnės (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Rhombosolea genties žuvys

7,5

0

0303 39 70

– – – Kitos

15

0

 

– Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 41

– – Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

0303 41 11

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 41 13

– – – – Be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 41 19

– – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

Neapmuitinama

0

0303 41 90

– – – Kiti

22

0

0303 42

– – Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

 

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

 

 

0303 42 12

– – – – – Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

Neapmuitinama

0

0303 42 18

– – – – – Kiti

Neapmuitinama

0

 

– – – – Be žiaunų ir išdarinėti

 

 

0303 42 32

– – – – – Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

Neapmuitinama

0

0303 42 38

– – – – – Kiti

Neapmuitinama

0

 

– – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

 

 

0303 42 52

– – – – – Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

Neapmuitinama

0

0303 42 58

– – – – – Kiti

Neapmuitinama

0

0303 42 90

– – – Kiti

22

0

0303 43

– – Dryžuotieji tunai

 

 

 

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

0303 43 11

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 43 13

– – – – Be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 43 19

– – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

Neapmuitinama

0

0303 43 90

– – – Kiti

22

0

0303 44

– – Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

0303 44 11

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 44 13

– – – – Be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 44 19

– – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

Neapmuitinama

0

0303 44 90

– – – Kiti

22

0

0303 45

– – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

0303 45 11

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 45 13

– – – – Be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 45 19

– – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

Neapmuitinama

0

0303 45 90

– – – Kiti

22

0

0303 46

– – Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

0303 46 11

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 46 13

– – – – Be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 46 19

– – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

Neapmuitinama

0

0303 46 90

– – – Kiti

22

0

0303 49

– – Kiti

 

 

 

– – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

0303 49 31

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 49 33

– – – – Be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 49 39

– – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

Neapmuitinama

0

0303 49 80

– – – Kiti

22

0

 

– Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), ir menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 51 00

– – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Gadus morhua rūšies

12

0

0303 52 30

– – – Gadus ogac rūšies

12

0

0303 52 90

– – – Gadus macrocephalus rūšies

12

0

 

– Kardžuvės (Xiphias Gladius) ir ilčiai (Dissostichus spp.), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 61 00

– – Kardžuvės (Xiphias Gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Ilčiai (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Kitos žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 71

– – Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardina pilchardus rūšies sardinės

23

0

0303 71 30

– – – Sardinops genties sardinės; sardinėlės (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Šprotai (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Ledjūrio menkės (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių

20

0

0303 74 90

– – – Scomber australasicus rūšies

15

0

0303 75

– – Rykliai

 

 

0303 75 20

– – – Paprastieji dygliarykliai (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Paprastieji katrykliai (Scyliorhinus spp.)

6

0

0303 75 90

– – – Kiti

8

0

0303 76 00

– – Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0

0303 77 00

– – Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Merlūzos, amerikinės vėgėlės (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Merluccius genties merlūzos

 

 

0303 78 11

– – – – Kapo merlūzos (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Argentinos merlūzos (Pietvakarių Atlanto merlūzos) (Merlucciuc hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Kitos

15

0

0303 78 90

– – – Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0

0303 79

– – Kitos

 

 

 

– – – Gėlavandenės žuvys

 

 

0303 79 11

– – – – Karpiai

8

0

0303 79 19

– – – – Kitos

8

0

 

– – – Jūrinės žuvys

 

 

 

– – – – Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), nurodytus 0303 43 subpozicijoje

 

 

 

– – – – – Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai

 

 

0303 79 21

– – – – – – Neišdarinėtos

Neapmuitinama

0

0303 79 23

– – – – – – Nuskustos ir išdarinėtos

Neapmuitinama

0

0303 79 29

– – – – – – Kitos (pavyzdžiui, be galvų)

Neapmuitinama

0

0303 79 31

– – – – – Kitos

22

0

 

– – – – Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Sebastes marinus rūšies

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Kiti

7,5

0

0303 79 41

– – – – Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0

0303 79 45

– – – – Merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Molvės (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Orcynopsis unicolor rūšies žuvys

10

0

0303 79 65

– – – – Ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – Paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Melsvieji makrurai (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Pelotreis flavilatus ir Peltorhamphus novaezelandiae rūšių žuvys

7,5

0

0303 79 98

– – – – Kitos

15

0

0303 80

– Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai

 

 

0303 80 10

– – Kietieji ir minkštieji ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, skirti deoksiribonukleorūgšties arba protamino sulfato gamybai

Neapmuitinama

0

0303 80 90

– – Kitos

10

0

0304

Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

 

– Šviežia arba atšaldyta

 

 

0304 11

– – Kardžuvių (Xiphias Gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Filė

18

0

0304 11 90

– – – Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta)

15

0

0304 12

– – Ilčių (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Filė

18

0

0304 12 90

– – – Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta)

15

0

0304 19

– – Kitų

 

 

 

– – – Filė

 

 

 

– – – – Gėlavandenių žuvų

 

 

0304 19 13

– – – – – Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių

 

 

0304 19 15

– – – – – – Oncorhynchus mykiss rūšies, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – Kitų

12

0

0304 19 19

– – – – – Kitų gėlavandenių žuvų

9

3

 

– – – – Kitų

 

 

0304 19 31

– – – – – Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

18

0

0304 19 33

– – – – – Ledjūrio menkių (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Kitų

18

3

 

– – – Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta)

 

 

0304 19 91

– – – – Gėlavandenių žuvų

8

0

 

– – – – Kita

 

 

0304 19 97

– – – – – Silkių filė puselės (juostelės)

15

0

0304 19 99

– – – – – Kita

15

0

 

– Sušaldyta filė

 

 

0304 21 00

– – Kardžuvių (Xiphias Gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Ilčių (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Kitų

 

 

 

– – – Gėlavandenių žuvų

 

 

0304 29 13

– – – – Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių

 

 

0304 29 15

– – – – – Oncorhynchus mykiss rūšies, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 400 g

12

0

0304 29 17

– – – – – Kitų

12

0

0304 29 19

– – – – Kitų gėlavandenių žuvų

9

3

 

– – – Kitų

 

 

 

– – – – Menkių (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

 

 

0304 29 21

– – – – – Gadus macrocephalus rūšies menkių

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Kitų

7,5

0

0304 29 31

– – – – Polakų (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Sebastes marinus rūšies

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Kitų

7,5

0

0304 29 41

– – – – Merlangų (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Molvių (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Tunų (Thunnus genties) ir Euthynnus genties žuvų

18

0

 

– – – – Skumbrių (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ir Orcynopsis unicolor rūšies žuvų

 

 

0304 29 51

– – – – – Scomber australasicus rūšies skumbrių

15

0

0304 29 53

– – – – – Kitų

15

0

 

– – – – Merlūzų (Merluccius spp.; Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Merluccius genties merlūzų

 

 

0304 29 55

– – – – – – Kapo merlūzų (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzų (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Argentinos merlūzų (Pietvakarių Atlanto merlūzų) (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Kitų

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Urophycis genties merlūzų

7,5

0

 

– – – – Amijų ir kitų ryklių

 

 

0304 29 61

– – – – – Amijų (Squalus acanthias ir Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Kitų ryklių

7,5

0

0304 29 71

– – – – Jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Upinių plekšnių (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Arnoglosų (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – Meškeriotojų (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Mintajų (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Melsvųjų makrurų (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Kitų

15

3

 

– Kita

 

 

0304 91 00

– – Kardžuvių (Xiphias Gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Ilčių (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Kitų

 

 

0304 99 10

– – – Surimių

14,2

0

 

– – – Kitų

 

 

0304 99 21

– – – – Gėlavandenių žuvų

8

0

 

– – – – Kitų

 

 

0304 99 23

– – – – – Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

 

 

0304 99 31

– – – – – – Gadus macrocephalus rūšies menkių

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Gadus morhua rūšies menkių

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Kitų

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Ledjūrio menkių (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Merlūzų (Merluccius spp.; Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Arnoglosų (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – Paprastųjų jūrinių karšių (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Meškeriotojų (jūrinių velnių) (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Mintajų (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Kitų

7,5

0

0305

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0305 10 00

– Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

13

0

0305 20 00

– Žuvų kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

11

0

0305 30

– Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

 

 

 

– – Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

 

 

0305 30 11

– – – Gadus macrocephalus rūšies menkių

16

0

0305 30 19

– – – Kitų

20

0

0305 30 30

– – Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho), sūdytų arba užpiltų sūrymu

15

0

0305 30 50

– – Juodųjų otų (paltusų) (Reinhardtius hippoglossoides), sūdytų arba užpiltų sūrymu

15

0

0305 30 90

– – Kitų

16

0

 

– Rūkytos žuvys, įskaitant filė

 

 

0305 41 00

– – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Kitos

 

 

0305 49 10

– – – Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Unguriai (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Kitos

14

0

 

– Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas

 

 

0305 51

– – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Vytintos, nesūdytos

13

0

0305 51 90

– – – Vytintos, sūdytos

13

0

0305 59

– – Kitos

 

 

 

– – – Boreogadus saida rūšies žuvys

 

 

0305 59 11

– – – – Vytintos, nesūdytos

13

0

0305 59 19

– – – – Vytintos, sūdytos

13

0

0305 59 30

– – – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Ančiuviai (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Kitos

12

0

 

– Sūdytos žuvys, išskyrus vytintas arba rūkytas, ir žuvys, užpiltos sūrymu

 

 

0305 61 00

– – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Ančiuviai (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Kitos

 

 

0305 69 10

– – – Boreogadus saida rūšies žuvys

13

0

0305 69 30

– – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Kitos

12

0

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, šaldyti arba neatšaldyti, sušaldyti arba nesušaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu; vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

 

– Sušaldyti

 

 

0306 11

– – Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Vėžių uodegos

12,5

0

0306 11 90

– – – Kitos

12,5

0

0306 12

– – Omarai (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Sveiki (neišdarinėti)

6

0

0306 12 90

– – – Kiti

16

0

0306 13

– – Krevetės

 

 

0306 13 10

– – – Pandalidae šeimos

12

0

0306 13 30

– – – Crangon genties krevetės

18

0

0306 13 40

– – – Giliavandenės rožinės krevetės (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – Penaeus genties krevetės

12

0

0306 13 80

– – – Kitos

12

0

0306 14

– – Krabai

 

 

0306 14 10

– – – Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ir Callinectes sapidus rūšių krabai

7,5

0

0306 14 30

– – – Cancer pagurus rūšies krabai

7,5

0

0306 14 90

– – – Kiti

7,5

0

0306 19

– – Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0306 19 10

– – – Gėlavandeniai vėžiai

7,5

0

0306 19 30

– – – Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Kiti

12

0

 

– Nesušaldyti

 

 

0306 21 00

– – Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Omarai (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Gyvi

8

0

 

– – – Kiti

 

 

0306 22 91

– – – – Sveiki (neišdarinėti)

8

0

0306 22 99

– – – – Kiti

10

0

0306 23

– – Krevetės

 

 

0306 23 10

– – – Pandalidae šeimos

12

0

 

– – – Crangon genties krevetės

 

 

0306 23 31

– – – – Šviežios, atšaldytos ar virtos vandenyje arba garuose

18

0

0306 23 39

– – – – Kitos

18

0

0306 23 90

– – – Kitos

12

0

0306 24

– – Krabai

 

 

0306 24 30

– – – Cancer pagurus rūšies krabai

7,5

0

0306 24 80

– – – Kiti

7,5

0

0306 29

– – Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0306 29 10

– – – Gėlavandeniai vėžiai

7,5

0

0306 29 30

– – – Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Kiti

12

0

0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0307 10

– Austrės

 

 

0307 10 10

– – Plokščiosios austrės (Ostrea genties), gyvos, kiekvienos masė su geldele ne didesnė kaip 40 g

Neapmuitinama

0

0307 10 90

– – Kitos

9

0

 

– Didžiosios šukutės, jūrinės šukutės arba pektunkuliusai, priklausantys Pecten, Chlamys arba Placopecten gentims

 

 

0307 21 00

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti

8

0

0307 29

– – Kiti

 

 

0307 29 10

– – – Didžiosios šukutės (Coquilles St. Jacques) (Pecten maximus), sušaldytos

8

0

0307 29 90

– – – Kiti

8

0

 

– Midijos (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Gyvos, šviežios arba atšaldytos

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Kitos

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ir kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti

 

 

0307 41 10

– – – Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp. ir Ommastrephes sagittatus rūšys

6

0

0307 41 99

– – – – Kiti

8

0

0307 49

– – Kiti

 

 

 

– – – Sušaldyti

 

 

 

– – – – Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Sepiola genties

 

 

0307 49 01

– – – – – – Mažosios sepijos (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Kitos

8

0

0307 49 18

– – – – – Kitos

8

0

 

– – – – Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Kiti

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Kiti

8

0

 

– – – Kiti

 

 

0307 49 71

– – – – Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Kiti

8

0

 

– Aštuonkojai (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti

8

0

0307 59

– – Kiti

 

 

0307 59 10

– – – Sušaldyti

8

0

0307 59 90

– – – Kiti

8

0

0307 60 00

– Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

Neapmuitinama

0

 

– Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0307 91 00

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti

11

0

0307 99

– – Kiti

 

 

 

– – – Sušaldyti

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Dryžuotieji venusai (Venus) ir kitos Veneridae šeimos rūšys

8

0

0307 99 15

– – – – Medūzos (Rhopilema spp.)

Neapmuitinama

0

0307 99 18

– – – – Kiti

11

0

0307 99 90

– – – Kiti

11

0

04

4 SKIRSNIS. PIENAS IR PIENO PRODUKTAI; PAUKŠČIŲ KIAUŠINIAI; NATŪRALUS MEDUS; GYVŪNINĖS KILMĖS MAISTO PRODUKTAI, NENURODYTI KITOJE VIETOJE

 

 

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

0401 10

– Kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės

 

 

0401 10 10

– – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

13,8 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 10 90

– – Kiti

12,9 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 20

– Kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

 

 

 

– – Ne didesnis kaip 3 %

 

 

0401 20 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

18,8 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 20 19

– – – Kiti

17,9 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – Didesnis kaip 3 %

 

 

0401 20 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

22,7 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 20 99

– – – Kiti

21,8 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 30

– Kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės

 

 

 

– – Ne didesnis kaip 21 %

 

 

0401 30 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

57,5 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 30 19

– – – Kiti

56,6 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – Didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 45 %

 

 

0401 30 31

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

110 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 30 39

– – – Kiti

109,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – Didesnis kaip 45 %

 

 

0401 30 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

183,7 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0401 30 99

– – – Kiti

182,8 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

0402 10

– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

 

 

 

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

0402 10 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 10 19

– – – Kiti

118,8 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – Kiti

 

 

0402 10 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 10 99

– – – Kiti

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės

 

 

0402 21

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 21 11

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Kiti

 

 

0402 21 17

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 11 % masės

130,4 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 21 19

– – – – – Kurių riebumas didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

130,4 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 21 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 21 99

– – – – Kiti

161,9 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 29

– – Kiti

 

 

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 29 11

– – – – Specialus pienas, skirtas kūdikiams, sandariai uždarytose pakuotėse, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g, riebumas didesnis kaip 10 % masės

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Kiti

 

 

0402 29 15

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 29 19

– – – – – Kiti

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 29 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 29 99

– – – – Kiti

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– Kiti

 

 

0402 91

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

0402 91 10

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 8 % masės

34,7 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 91 30

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 8 %, bet ne didesnis kaip 10 % masės

43,4 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 91 51

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 91 59

– – – – Kiti

109,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 91 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 91 99

– – – – Kiti

182,8 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 99

– – Kiti

 

 

0402 99 10

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5 % masės

57,2 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 9,5 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 99 31

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 99 39

– – – – Kiti

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 99 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0402 99 99

– – – – Kiti

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

0403 10

– Jogurtas

 

 

 

– – Nearomatizuotas, į kurį nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – – Į kurį nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurio riebumas

 

 

0403 10 11

– – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

20,5 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 10 13

– – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

24,4 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 10 19

– – – – Didesnis kaip 6 % masės

59,2 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kitas, kurio riebumas

 

 

0403 10 31

– – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 10 33

– – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 10 39

– – – – Didesnis kaip 6 % masės

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – Aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas

 

 

0403 10 51

– – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

 

– – – Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 10 91

– – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 90

– Kiti

 

 

 

– – Nearomatizuoti, į kuriuos nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai

 

 

 

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas

 

 

0403 90 11

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 13

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 19

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 90 31

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 33

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 39

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – Kiti

 

 

 

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas

 

 

0403 90 51

– – – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

20,5 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 53

– – – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

24,4 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 59

– – – – – Didesnis kaip 6 % masės

59,2 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – – – Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 90 61

– – – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 63

– – – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0403 90 69

– – – – – Didesnis kaip 6 % masės

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK pienui ir grietinėlei, kondensuotam pienui ir jogurtams (8 000 – 10 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – Aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas

 

 

0403 90 71

– – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

 

– – – Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 90 91

– – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

TK perdirbtiems fermentuoto pieno produktams (2 000 t)

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje

 

 

0404 10

– Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

 

– – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai

 

 

 

– – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – – Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 02

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 12

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – – Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 26

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 34

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Kitos

 

 

 

– – – Į kurias nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – – Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 48

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 56

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – – Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 72

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 78

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Kiti

 

 

 

– – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas

 

 

0404 90 21

– – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0404 90 23

– – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0404 90 29

– – – Didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

 

– – Kiti, kurių riebumas

 

 

0404 90 81

– – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0404 90 83

– – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0404 90 89

– – – Didesnis kaip 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

TK pieno milteliams (1 500 – 5 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos

 

 

0405 10

– Sviestas

 

 

 

– – Kurio riebumas ne didesnis kaip 85 % masės

 

 

 

– – – Natūralus sviestas

 

 

0405 10 11

– – – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405 10 19

– – – – Kitas

189,6 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405 10 30

– – – Atgamintas sviestas

189,6 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405 10 50

– – – Išrūgų sviestas

189,6 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405 10 90

– – Kitas

231,3 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405 20

– Pieno pastos

 

 

0405 20 10

– – Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės

9 + EA

TK perdirbtam sviestui (250 t)

0405 20 30

– – Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

9 + EA

TK perdirbtam sviestui (250 t)

0405 20 90

– – Kurių riebumas didesnis kaip 75 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės

189,6 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405 90

– Kiti

 

 

0405 90 10

– – Kurių riebumas ne mažesnis kaip 99,3 % masės, o vandens kiekis ne didesnis kaip 0,5 % masės

231,3 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0405 90 90

– – Kiti

231,3 EUR/100 kg/net

TK sviestui (1 500 – 3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0406

Sūriai ir varškė

 

 

0406 10

– Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė

 

 

0406 10 20

– – Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Kiti

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai

 

 

0406 20 10

– – Sūris Glarus (vadinamasis Schabziger) su prieskoniniais augalais, pagamintas iš nugriebto pieno, sumaišyto su smulkiai sumaltais prieskoniniais augalais

7,7

0

0406 20 90

– – Kiti

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius

 

 

0406 30 10

– – Kurių gamybai buvo naudojami tik šie sūriai: Emmentaler, Gruyère ir Appenzell ir kurių sudėtyje kaip papildomosios sudėtinės dalies gali būti sūrio Glarus (vadinamojo Schabziger) su prieskoniniais augalais; paruošti parduoti mažmeninėje prekyboje, kurių sausosios medžiagos riebumas ne didesnis kaip 56 % masės

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Kiti

 

 

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 36 % masės, o sausosios medžiagos riebumas

 

 

0406 30 31

– – – – Ne didesnis kaip 48 %

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Didesnis kaip 48 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 36 % masės

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roqueforti pelėsių gijomis

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Kiti

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Kiti sūriai

 

 

0406 90 01

– – Skirti lydyti

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Kiti

 

 

0406 90 13

– – – Emmentaler

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ir Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Sūris Glarus (vadinamasis Schabziger) su prieskoniniais augalais, pagamintas iš nugriebto pieno, sumaišyto su smulkiai sumaltais prieskoniniais augalais

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Kiti

 

 

0406 90 50

– – – – Sūriai iš avių arba buivolių pieno, induose su sūrymu arba burdiukuose iš avių arba ožkų odos

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Kiti

 

 

 

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės medžiagos vandens masė

 

 

 

– – – – – – Ne didesnė kaip 47 % masės

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Kiti

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Kiti sūriai, kurių neriebalinės medžiagos vandens masė

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 52 % masės

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Didesnė kaip 52 %, bet ne didesnė kaip 62 % masės

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Didesnė kaip 62 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Didesnė kaip 72 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Kiti

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti

 

 

 

– Naminių paukščių

 

 

 

– – Skirti inkubacijai (perinimui)

 

 

0407 00 11

– – – Kalakučių arba žąsų

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Kiti

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Kiti

30,4 EUR/100 kg/net

TK kiaušiniams (1 500 – 3 000 t, išreikšta kiaušinio su lukštu ekvivalentu) (1) ir TK kiaušiniams, papildoma (3 000 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0407 00 90

– Kiti

7,7

0

0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

 

– Kiaušinių tryniai

 

 

0408 11

– – Džiovinti

 

 

0408 11 20

– – – Netinkami vartoti žmonių maistui

Neapmuitinama

0

0408 11 80

– – – Kiti

142,3 EUR/100 kg/net

TK kiaušiniams (1 500 – 3 000 t, išreikšta kiaušinio su lukštu ekvivalentu) (1)

0408 19

– – Kiti

 

 

0408 19 20

– – – Netinkami vartoti žmonių maistui

Neapmuitinama

0

 

– – – Kiti

 

 

0408 19 81

– – – – Skysti

62 EUR/100 kg/net

TK kiaušiniams (1 500 – 3 000 t, išreikšta kiaušinio su lukštu ekvivalentu) (1)

0408 19 89

– – – – Kiti, įskaitant sušaldytus

66,3 EUR/100 kg/net

TK kiaušiniams (1 500 – 3 000 t, išreikšta kiaušinio su lukštu ekvivalentu) (1)

 

– Kiti

 

 

0408 91

– – Džiovinti

 

 

0408 91 20

– – – Netinkami vartoti žmonių maistui

Neapmuitinama

0

0408 91 80

– – – Kiti

137,4 EUR/100 kg/net

TK kiaušiniams (1 500 – 3 000 t, išreikšta kiaušinio su lukštu ekvivalentu) (1)

0408 99

– – Kiti

 

 

0408 99 20

– – – Netinkami vartoti žmonių maistui

Neapmuitinama

0

0408 99 80

– – – Kiti

35,3 EUR/100 kg/net

TK kiaušiniams (1 500 – 3 000 t, išreikšta kiaušinio su lukštu ekvivalentu) (1)

0409 00 00

Natūralus medus

17,3

TK medui (5 000 – 6 000 t, išreikšta grynuoju svoriu) (1)

0410 00 00

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

7,7

0

05

5 SKIRSNIS. GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI, NENURODYTI KITOJE VIETOJE

 

 

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

Neapmuitinama

0

0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos

 

 

0502 10 00

– Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai, taip pat šių šerių arba plaukų atliekos

Neapmuitinama

0

0502 90 00

– Kiti

Neapmuitinama

0

0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Neapmuitinama

0

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

 

 

0505 10

– Plunksnos, naudojamos kimšimui; pūkai

 

 

0505 10 10

– – Žaliava

Neapmuitinama

0

0505 10 90

– – Kitos

Neapmuitinama

0

0505 90 00

– Kitos

Neapmuitinama

0

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti, be riebalų, paprastai apdoroti (bet neišpjauti pagal formą), apdoroti rūgštimi ar deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos

 

 

0506 10 00

– Oseinas ir kaulai, apdoroti rūgštimi

Neapmuitinama

0

0506 90 00

– Kiti

Neapmuitinama

0

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

 

 

0507 10 00

– Dramblio kaulas; dramblio kaulo milteliai ir atliekos

Neapmuitinama

0

0507 90 00

– Kiti

Neapmuitinama

0

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neišpjautos pagal formą, jų milteliai ir atliekos

Neapmuitinama

0

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, šaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui

Neapmuitinama

0

0511

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0511 10 00

– Galvijų sperma

Neapmuitinama

0

 

– Kiti

 

 

0511 91

– – Produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 3 skirsnyje

 

 

0511 91 10

– – – Žuvų atliekos

Neapmuitinama

0

0511 91 90

– – – Kiti

Neapmuitinama

0

0511 99

– – Kiti

 

 

0511 99 10

– – – Gyslos arba sausgyslės; nuopjovos ir panašios kailių arba odų žaliavos atliekos

Neapmuitinama

0

 

– – – Gyvūninės kilmės gamtinės pintys

 

 

0511 99 31

– – – – Žaliava

Neapmuitinama

0

0511 99 39

– – – – Kitos

5,1

0

0511 99 85

– – – Kiti

Neapmuitinama

0

II

II. SKYRIUS. AUGALINIAI PRODUKTAI

 

 

06

6 SKIRSNIS. AUGANTYS MEDŽIAI IR KITI AUGALAI; SVOGŪNĖLIAI, ŠAKNYS IR KITOS PANAŠIOS AUGALŲ DALYS; SKINTOS GĖLĖS IR DEKORATYVINIAI ŽALUMYNAI

 

 

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje

 

 

0601 10

– Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje

 

 

0601 10 10

– – Hiacintų

5,1

0

0601 10 20

– – Narcizų

5,1

0

0601 10 30

– – Tulpių

5,1

0

0601 10 40

– – Kardelių

5,1

0

0601 10 90

– – Kitų

5,1

0

0601 20

– Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys

 

 

0601 20 10

– – Trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys

Neapmuitinama

0

0601 20 30

– – Gegužraibių (orchidėjų), hiacintų, narcizų ir tulpių

9,6

0

0601 20 90

– – Kitų

6,4

0

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

 

 

0602 10

– Neįsišakniję auginiai ir ūgliai

 

 

0602 10 10

– – Vynuogienojų

Neapmuitinama

0

0602 10 90

– – Kiti

4

0

0602 20

– Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti

 

 

0602 20 10

– – Vynuogienojų atlankos, skiepytos arba įsišaknijusios

Neapmuitinama

0

0602 20 90

– – Kiti

8,3

0

0602 30 00

– Rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepytos

8,3

0

0602 40 00

– Rožės, skiepytos arba neskiepytos

8,3

0

0602 90

– Kiti

 

 

0602 90 10

– – Grybiena

8,3

0

0602 90 20

– – Ananasų sodinukai

Neapmuitinama

0

0602 90 30

– – Daržovių ir braškių arba žemuogių daigai

8,3

0

 

– – Kiti

 

 

 

– – – Atvirame grunte augantys augalai

 

 

 

– – – – Medžiai, krūmai ir kerai

 

 

0602 90 41

– – – – – Miško medžiai

8,3

0

 

– – – – – Kiti

 

 

0602 90 45

– – – – – – Įsišakniję auginiai ir jauni augalai

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Kiti

8,3

0

0602 90 50

– – – – Kiti atvirame grunte augantys augalai

8,3

0

 

– – – Patalpose augantys augalai

 

 

0602 90 70

– – – – Įsišakniję auginiai ir jauni augalai, išskyrus kaktusus

6,5

0

 

– – – – Kiti

 

 

0602 90 91

– – – – – Žydintys augalai su pumpurais arba žiedais, išskyrus kaktusus

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Kiti

6,5

0

0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

 

 

 

– Gyvos

 

 

0603 11 00

– – Rožės

8,5

0

0603 12 00

– – Gvazdikai

8,5

0

0603 13 00

– – Gegužraibės (orchidėjos)

8,5

0

0603 14 00

– – Chrizantemos

8,5

0

0603 19

– – Kitos

 

 

0603 19 10

– – – Kardeliai

8,5

0

0603 19 90

– – – Kitos

8,5

0

0603 90 00

– Kitos

10

0

0604

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

 

 

0604 10

– Samanos ir kerpės

 

 

0604 10 10

– – Elninės šiurės

Neapmuitinama

0

0604 10 90

– – Kitos

5

0

 

– Kitos

 

 

0604 91

– – Gyvos

 

 

0604 91 20

– – – Kalėdų eglutės

2,5

0

0604 91 40

– – – Spygliuočių šakos

2,5

0

0604 91 90

– – – Kitos

2

0

0604 99

– – Kitos

 

 

0604 99 10

– – – Toliau neapdorotos, išskyrus džiovinimą

Neapmuitinama

0

0604 99 90

– – – Kitos

10,9

0

07

7 SKIRSNIS. VALGOMOSIOS DARŽOVĖS IR KAI KURIE ŠAKNIAVAISIAI BEI GUMBAVAISIAI

 

 

0701

Bulvės, šviežios arba šaldytos

 

 

0701 10 00

– Sėklinės

4,5

0

0701 90

– Kitos

 

 

0701 90 10

– – Skirtos krakmolui gaminti

5,8

0

 

– – Kitos

 

 

0701 90 50

– – – Šviežios, nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

9,6

0

0701 90 90

– – – Kitos

11,5

0

0702 00 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

Žr. 2 priedą

Ad valorem neapmuitinama (įvežimo kaina)

0703

Svogūnai, askaloniniai česnakai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

 

 

0703 10

– Svogūnai ir askaloniniai česnakai

 

 

 

– – Svogūnai

 

 

0703 10 11

– – – Sodinukai

9,6

0

0703 10 19

– – – Kiti

9,6

0

0703 10 90

– – Askaloniniai česnakai

9,6

0

0703 20 00

– Valgomieji česnakai

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

TK česnakams (500 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0703 90 00

– Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės

10,4

0

0704

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, kaliaropės, garbiniuotieji kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos

 

 

0704 10 00

– Žiediniai kopūstai ir brokoliai

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Briuseliniai kopūstai

12

0

0704 90

– Kiti

 

 

0704 90 10

– – Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Kiti

12

0

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (cikorijos) (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos

 

 

 

– Salotos

 

 

0705 11 00

– – Gūžinės salotos

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Kitos

10,4

0

 

– Trūkažolės (cikorijos)

 

 

0705 21 00

– – Salotinės trūkažolės (cikorijos) (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Kitos

10,4

0

0706

Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti

 

 

0706 10 00

– Morkos ir ropės

13,6

0

0706 90

– Kiti

 

 

0706 90 10

– – Salierai (šakniavaisiniai arba vokiškieji salierai)

13,6

0

0706 90 30

– – Krienai (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Kiti

13,6

0

0707 00

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

 

 

0707 00 05

– Agurkai

Žr. 2 priedą

Ad valorem neapmuitinama (įvežimo kaina)

0707 00 90

– Dygliuotieji agurkai (kornišonai)

12,8

0

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

 

 

0708 10 00

– Žirniai (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Kitos ankštinės daržovės

11,2

0

0709

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

 

 

0709 20 00

– Smidrai (šparagai)

10,2

0

0709 30 00

– Baklažanai

12,8

0

0709 40 00

– Salierai, išskyrus šakniavaisinius arba vokiškuosius salierus

12,8

0

 

– Grybai ir trumai

 

 

0709 51 00

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

12,8

0

0709 59

– – Kiti

 

 

0709 59 10

– – – Voveraitės

3,2

0

0709 59 30

– – – Baravykai

5,6

0

0709 59 50

– – – Trumai

6,4

0

0709 59 90

– – – Kiti

6,4

0

0709 60

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

 

 

0709 60 10

– – Saldžiosios paprikos

7,2

0

 

– – Kiti

 

 

0709 60 91

– – – Capsicum genties, skirti kapsicino arba capsicum aliejingųjų dervų (oleorezinų) dažikliams gaminti

Neapmuitinama

0

0709 60 95

– – – Skirti pramoninei eterinių aliejų arba kvapiųjų dervų ekstraktų gamybai

Neapmuitinama

0

0709 60 99

– – – Kiti

6,4

0

0709 70 00

– Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai)

10,4

0

0709 90

– Kitos

 

 

0709 90 10

– – Salotiniai augalai, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir trūkažoles (cikorijas) (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Paprastieji runkeliai ir Ispanijos artišokai

10,4

0

 

– – Alyvuogės

 

 

0709 90 31

– – – Neskirtos aliejaus gamybai

4,5

0

0709 90 39

– – – Kitos

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Kapariai

5,6

0

0709 90 50

– – Pankoliai

8

0

0709 90 60

– – Cukriniai kukurūzai

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Cukinijos

Žr. 2 priedą

Ad valorem neapmuitinama (įvežimo kaina)

0709 90 80

– – Artišokai

Žr. 2 priedą

Ad valorem neapmuitinama (įvežimo kaina)

0709 90 90

– – Kitos

12,8

0

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos

 

 

0710 10 00

– Bulvės

14,4

0

 

– Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos

 

 

0710 21 00

– – Žirniai (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Kitos

14,4

0

0710 30 00

– Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai)

14,4

0

0710 40 00

– Cukriniai kukurūzai

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

TK saldiesiems kukurūzams (1 500 t)

0710 80

– Kitos daržovės

 

 

0710 80 10

– – Alyvuogės

15,2

0

 

– – Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

 

 

0710 80 51

– – – Saldžiosios paprikos

14,4

0

0710 80 59

– – – Kiti

6,4

0

 

– – Grybai

 

 

0710 80 61

– – – Pievagrybiai (Agaricus genties)

14,4

0

0710 80 69

– – – Kiti

14,4

0

0710 80 70

– – Pomidorai

14,4

0

0710 80 80

– – Artišokai

14,4

0

0710 80 85

– – Smidrai (šparagai)

14,4

0

0710 80 95

– – Kitos

14,4

0

0710 90 00

– Daržovių mišiniai

14,4

0

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

 

 

0711 20

– Alyvuogės

 

 

0711 20 10

– – Neskirtos aliejaus gamybai

6,4

0

0711 20 90

– – Kitos

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

12

0

 

– Grybai ir trumai

 

 

0711 51 00

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

TK grybams (500 t, išreikšta grynuoju svoriu) ir TK grybams, papildoma (500 t, išreikšta grynuoju svoriu)

0711 59 00

– – Kiti

9,6

0

0711 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai

 

 

 

– – Daržovės

 

 

0711 90 10

– – – Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, išskyrus saldžiąsias paprikas

6,4

0

0711 90 30

– – – Cukriniai kukurūzai

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

TK saldiesiems kukurūzams (1 500 t)

0711 90 50

– – – Svogūnai

7,2

0

0711 90 70

– – – Kapariai

4,8

0

0711 90 80

– – – Kiti

9,6

0

0711 90 90

– – Daržovių mišiniai

12

0

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

 

 

0712 20 00

– Svogūnai

12,8

0

 

– Grybai, ausiagrybiai (wood ears) (Auricularia spp.), žiūryčiai (jelly fungi) (Tremella spp.) ir trumai

 

 

0712 31 00

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

12,8

0