EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0361

2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 Tekstas svarbus EEE

OJ L 107, 10.4.2014, p. 39–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/oj

10.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 361/2014

2014 m. balandžio 9 d.

kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (1), visų pirma į jo 5 straipsnio 3 ir 5 dalis, 6 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 5 dalį ir 28 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsniu nustatyta, kad reguliarioms ir tam tikroms specialioms reguliarioms paslaugoms teikti reikia leidimo;

(2)

to reglamento 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vienkartinės paslaugos, nurodytos 2 straipsnio 4 dalyje, turi būti teikiamos turint kontrolės dokumentą;

(3)

to reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vežimo savo sąskaita veiklai, apibrėžtai 2 straipsnio 5 dalyje, taikoma sertifikatų sistema;

(4)

reikia nustatyti to reglamento 12 straipsnyje nurodyto kontrolės dokumento naudojimą reglamentuojančias taisykles ir priemones, kuriomis atitinkamoms valstybėms narėms pranešami vienkartines paslaugas teikiančių vežėjų pavadinimai ir informuojama apie persėdimo punktus kelyje;

(5)

paprastinimo tikslu būtina sunorminti tarptautinių vienkartinių paslaugų ir vienkartinių kabotažo operacijų kelionės lapą;

(6)

vykdant specialias reguliarias kabotažo operacijas kelionės lapas, t. y. kontrolės dokumentas, turėtų būti pildomas kaip mėnesio suvestinė;

(7)

būtina sunorminti Komisijai valstybių narių pateikiamo pranešimo formą, kurioje pateikiami leidimų teikti reguliarias paslaugas ir vykdyti kabotažo operacijas skaičiaus statistiniai duomenys;

(8)

siekiant skaidrumo ir paprastumo, visi 1998 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2121/98, nustatančiu išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 684/92 ir (EB) Nr. 12/98 taikymo taisykles dėl keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais dokumentų (2), nustatytų dokumentų pavyzdžiai turėtų būti pritaikyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009, taikomą tarptautinėms tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais teikiamoms paslaugoms;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2121/98 turėtų būti panaikintas;

(10)

valstybėms narėms reikia laiko naujiems dokumentams atspausdinti ir išplatinti. Todėl kol kas vežėjai turėtų toliau galėti naudoti Reglamentu (EB) Nr. 2121/98 numatytus dokumentus, kuriuose turėtų būti nurodyta, kad jais atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kelių transporto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ,

I SKIRSNIS

KONTROLĖS DOKUMENTAS

1 straipsnis

1.   Kontrolės dokumentas (kelionės lapas) Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 4 dalyje nurodytoms vienkartinėms paslaugoms teikti atitinka šio reglamento I priede pateiktą pavyzdį.

2.   Kelionės lapai sudaro knygą, kurioje yra 25 nuplėšiami lapai po du egzempliorius. Kiekviena knyga yra sunumeruota. Lapai taip pat numeruojami nuo 1 iki 25. Knygos viršelis atitinka II priede pateiktą pavyzdį. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių šiems reikalavimams taip pritaikyti, kad kelionės lapuose pateiktus duomenis būtų galima tvarkyti kompiuteriu.

2 straipsnis

1.   1 straipsnyje nurodyta knyga išduodama vežėjo vardu be teisės perduoti kitam vežėjui.

2.   Du kelionės lapo egzempliorius prieš išvykdamas į kiekvieną kelionę įskaitomomis ir neištrinamomis raidėmis užpildo vežėjas arba vairuotojas. Šis lapas galioja visą kelionę.

3.   Pirmasis nuplėšiamo kelionės lapo egzempliorius laikomas transporto priemonėje per visą kelionę, kuriai tas lapas skirtas. Lapo kopija laikoma bendrovės buveinėje.

4.   Už kelionės lapų laikymą atsakingas vežėjas.

3 straipsnis

Jeigu tarptautinę vienkartinę paslaugą to paties sutarties vykdytojo vardu teikia vežėjų grupė ir jeigu ją teikiant keleiviai persėda į kitą tos pačios grupės vežėjo transporto priemonę, kelionės lapo originalas laikomas paslaugą teikiančio vežėjo transporto priemonėje. Kelionės lapo kopija laikoma kiekvieno vežėjo buveinėje.

4 straipsnis

1.   Vienkartinių kabotažo operacijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 15 straipsnio b punktą kelionės lapų (kontrolės dokumentų) kopijas vežėjas grąžina valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai arba tarnybai tos institucijos arba tarnybos nustatyta tvarka.

2.   Specialių reguliarių kabotažo operacijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 15 straipsnio a punktą atveju šio reglamento I priede nustatytas kelionės lapas užpildomas kaip mėnesio suvestinė, kurią vežėjas grąžina valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai arba tarnybai tos institucijos arba tarnybos nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Kelionės lapo turėtojui teikiant tarptautines vienkartines paslaugas kitoje valstybėje narėje negu ta, kurioje vežėjas yra įsisteigęs, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 13 straipsnio antroje pastraipoje nustatytomis sąlygomis leidžiama organizuoti vietines ekskursijas. Įrašas kelionės lape apie vietines ekskursijas daromas prieš transporto priemonei išvykstant į atitinkamą ekskursiją. Kelionės lapo originalas vietinės ekskursijos metu laikomas transporto priemonėje.

6 straipsnis

Kontrolės dokumentas pateikiamas bet kurio įgalioto tikrinančio pareigūno prašymu.

II SKIRSNIS

LEIDIMAI

7 straipsnis

1.   Paraiškos išduoti leidimą teikti reguliarias ir specialias reguliarias paslaugas, kurioms teikti reikalingas leidimas, atitinka III priede pateiktą pavyzdį.

2.   Paraiškose išduoti leidimą pateikiama tokia informacija:

a)

tvarkaraštis;

b)

mokesčio už važiavimą skalės;

c)

Bendrijos licencijos, išduotos Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 4 straipsnyje numatytam keleivių vežimui tarptautiniais maršrutais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais samdos pagrindais ar už atlygį, tikra patvirtinta kopija;

d)

informacija apie paslaugos, kurią pareiškėjas numato teikti, tipą ir apimtį, jei tai yra paraiška pradėti teikti paslaugą, arba informacija apie suteiktas paslaugas, jei tai yra paraiška pratęsti leidimo galiojimo laiką;

e)

atitinkamo mastelio žemėlapis, kuriame pažymėtas maršrutas ir sustojimo vietos keleiviams įlaipinti arba išlaipinti;

f)

transporto priemonės vairavimo tvarkaraštis, pagal kurį būtų galima patikrinti, ar laikomasi Sąjungos teisės aktų dėl vairavimo laiko ir poilsio trukmės.

3.   Pareiškėjai pateikia bet kokią kitą informaciją, kurią jie laiko svarbia arba kurios prašo leidimą išduodanti institucija paraiškai pagrįsti.

8 straipsnis

1.   Leidimai atitinka IV priede pateiktą pavyzdį.

2.   Kiekvienoje transporto priemonėje, kuria teikiama paslauga, kuriai būtinas leidimas, turi būti leidimas arba leidimą išduodančios institucijos patvirtinta jo kopija.

3.   Leidimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

III SKIRSNIS

SERTIFIKATAI

9 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžtos vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatai atitinka šio reglamento V priede pateiktą pavyzdį.

2.   Įmonės, prašančios išduoti sertifikatą, jį išduodančiai institucijai pateikia įrodymą arba patvirtinimą, kad atitinka Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas.

3.   Sertifikatas arba tikra patvirtinta jo kopija per visą kelionę laikomi kiekvienoje pagal sertifikatų sistemą paslaugą teikiančioje transporto priemonėje ir pateikiami bet kurio įgalioto tikrinančio pareigūno prašymu.

4.   Sertifikatai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

IV SKIRSNIS

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS

10 straipsnis

Duomenys apie Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 28 straipsnio 2 dalyje nurodytas kabotažo transporto operacijas nurodomi lentelėje pagal šio reglamento VI priede pateiktą pavyzdį.

V SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

1.   Valstybės narės gali leisti naudoti turimas kelionės lapų, paraiškų išduoti leidimą, leidimų ir sertifikatų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 2121/98 nuostatas, atsargas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

2.   Kitos valstybės narės savo teritorijose priima kelionės lapus ir paraiškas išduoti leidimą iki 2015 m. gruodžio 31 d.

3.   Leidimai ir sertifikatai, parengti pagal Reglamento (EB) Nr. 2121/98 nuostatas ir išduoti iki 2015 m. gruodžio 31 d., galios iki galiojimo pabaigos datos.

12 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2121/98 panaikinamas.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 300, 2009 11 14, p. 88.

(2)  OL L 268, 1998 10 3, p. 10.


I PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

III PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

IV PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

V PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

VI PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Top