EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0316

2014 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 316/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms Tekstas svarbus EEE

OL L 93, 2014 3 28, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/316/oj

28.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 316/2014

2014 m. kovo 21 d.

dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1965 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą Nr. 19/65/EEB dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (1), ypač į jo 1 straipsnį,

paskelbusi šio reglamento projektą,

pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamentu Nr. 19/65/EEB Komisija įgaliojama reglamentu taikyti Sutarties 101 straipsnio 3 dalį tik dviejų įmonių sudarytiems tam tikrų kategorijų technologijų perdavimo susitarimams ir atitinkamiems suderintiems veiksmams, kuriems taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis;

(2)

pagal Reglamentą Nr. 19/65/EEB Komisija visų pirma priėmė Reglamentą (EB) Nr. 772/2004 (2). Reglamentu (EB) Nr. 772/2004 nustatomos technologijų perdavimo susitarimų kategorijos, kurios, Komisijos manymu, paprastai tenkina Sutarties 101 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas. Atsižvelgiant į bendrą teigiamą patirtį, įgytą taikant tą reglamentą, kuris nustoja galioti 2014 m. balandžio 30 d., ir į vėlesnę patirtį, įgytą po jo priėmimo, tikslinga priimti naują bendrosios išimties reglamentą;

(3)

šis reglamentas turėtų atitikti du reikalavimus – užtikrinti veiksmingą konkurencijos apsaugą ir suteikti įmonėms reikiamą teisinį saugumą. Siekiant tų tikslų, turėtų būti atsižvelgiama į poreikį kiek įmanoma, supaprastinti administracinę priežiūrą ir teisės aktų sistemą;

(4)

technologijų perdavimo susitarimai yra susiję su technologijos teisių licencijavimu. Tokiais susitarimais paprastai didinamas ekonominis veiksmingumas ir skatinama konkurencija, kadangi jais gali būti mažinamas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros dubliavimas, stiprinama paskata imtis pirminių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, stimuliuojamos laipsniškos naujovės, skatinama sklaida ir produkto rinkos konkurencija;

(5)

tikimybė, kad toks veiksmingumo didinimo ir konkurencijos skatinimo poveikis nusvers antikonkurencinį poveikį, atsirandantį dėl technologijų perdavimo susitarimuose nustatytų apribojimų, priklauso nuo atitinkamų įmonių galios rinkoje ir to, ar joms tenka konkuruoti su įmonėmis, turinčiomis nuosavus technologijos pakaitalus arba gaminančiomis produkto pakaitalus;

(6)

šis reglamentas turėtų būti taikomas tik licencijos išdavėjo ir licencijos gavėjo sudarytiems technologijų perdavimo susitarimams. Jis turėtų būti taikomas tokiems susitarimams net jei susitarime yra nustatytos sąlygos daugiau nei vienam prekybos lygmeniui, pvz., įpareigojant licencijos gavėją sukurti specialią platinimo sistemą ir nurodant įpareigojimus, kuriuos licencijos gavėjas turi arba gali nustatyti pagal licenciją pagamintų produktų perpardavėjams. Tačiau tokios sąlygos ir įpareigojimai turėtų atitikti tiekimo ir platinimo susitarimams taikomas konkurencijos taisykles, nustatytas Komisijos reglamente (ES) Nr. 330/2010 (3). Šiuo reglamentu nustatyta išimtis neturėtų būti taikoma licencijos gavėjo ir jo sutartinių produktų pirkėjų sudaromiems tiekimo ir platinimo susitarimams;

(7)

šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tiems susitarimams, kuriais licencijos išdavėjas leidžia licencijos gavėjui ir (arba) jo vienam ar keliems subrangovams naudoti licencijuotos technologijos teises prekėms gaminti ir paslaugoms teikti po galimų licencijos gavėjo ir (arba) jo subrangovų vykdomų tolesnių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros. Jis neturėtų būti taikomas licencijavimui pagal mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimus, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 (4), arba licencijavimui pagal specializacijos susitarimus, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 (5). Jis taip pat neturėtų būti taikomas susitarimams, kuriais siekiama tik dauginti ir platinti autorių teisėmis saugomus programinės įrangos produktus, nes tokie susitarimai nėra susiję su technologijų licencijavimu gamybos tikslais, bet labiau panašūs į platinimo susitarimus. Jis neturėtų būti taikomas ir susitarimams dėl technologijų fondų įsteigimo, t. y. susitarimams dėl technologijų sutelkimo siekiant jas licencijuoti trečiosioms šalims, ar susitarimams, kuriais į fondą įtrauktos technologijos licencijuojamos toms trečiosioms šalims;

(8)

siekiant Sutarties 101 straipsnio 3 dalį taikyti reglamentu, nebūtina apibrėžti tų technologijų perdavimo susitarimų, kuriems gali būti taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis. Atliekant atskirą susitarimų vertinimą pagal Sutarties 101 straipsnio 1 dalį, būtina atsižvelgti į keletą veiksnių, visų pirma į atitinkamų technologijos ir produkto rinkų struktūrą bei dinamiką;

(9)

šiuo reglamentu nustatyta bendroji išimtis turėtų būti taikoma tik tiems susitarimams, kurie pakankamai pagrįstai gali būti laikomi tenkinančiais Sutarties 101 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas. Kad būtų gauta technologijų perdavimo nauda ir pasiekti jo tikslai, šis reglamentas turėtų apimti ne tik technologijų perdavimą, bet ir kitas technologijų perdavimo susitarimų nuostatas, jeigu (ir tokiu mastu, kokiu) tos nuostatos yra tiesiogiai susijusios su sutartinių produktų gamyba ar pardavimu;

(10)

kai technologijų perdavimo susitarimus sudaro konkuruojančios šalys, galima preziumuoti, kad, jei bendra šalių atitinkamų rinkų dalis neviršija 20 % ir tuose susitarimuose nėra tam tikrų griežtų antikonkurencinių apribojimų, tokiais susitarimais paprastai gerinama gamyba ar platinimas ir sudaromos sąlygos gaunama nauda sąžiningai pasidalyti su vartotojais;

(11)

kai technologijų perdavimo susitarimus sudaro nekonkuruojančios šalys, galima preziumuoti, kad, jei kiekvienos šalies atskirai atitinkamų rinkų dalis neviršija 30 % ir tuose susitarimuose nėra tam tikrų griežtų antikonkurencinių apribojimų, tokiais susitarimais paprastai gerinama gamyba ar platinimas ir sudaromos sąlygos gaunama nauda sąžiningai pasidalyti su vartotojais;

(12)

jeigu taikoma rinkos dalies riba vienoje ar daugiau produkto ir technologijos rinkų yra viršijama, susitarimui tų atitinkamų rinkų atžvilgiu bendroji išimtis neturėtų būti taikoma;

(13)

negalima preziumuoti, kad viršijus minėtas rinkos dalies ribas technologijų perdavimo susitarimai patenka į Sutarties 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį. Pavyzdžiui, nekonkuruojančių įmonių išimtiniai licencijavimo susitarimai dažnai nepatenka į 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį. Taip pat negalima preziumuoti, kad viršijus tas rinkos dalies ribas technologijų perdavimo susitarimai, kuriems taikoma 101 straipsnio 1 dalis, netenkins išimties sąlygų. Tačiau taip pat negalima preziumuoti, kad jais paprastai bus sukurti tokio pobūdžio ir dydžio objektyvūs privalumai, kad būtų kompensuotos jais sudaromos kliūtys konkurencijai;

(14)

šiuo reglamentu nustatyta išimtis neturėtų būti taikoma technologijų perdavimo susitarimams, kuriuose yra apribojimų, nebūtinų gamybai ar platinimui gerinti. Šiuo reglamentu nustatyta bendroji išimtis visų pirma neturėtų būti taikoma technologijų perdavimo susitarimams, kuriuose yra tam tikrų sunkių antikonkurencinių apribojimų, pvz., kainos trečiosioms šalims nustatymas, neatsižvelgiant į atitinkamų įmonių rinkos dalis. Jei yra tokių griežtų apribojimų, bendroji išimtis neturėtų būti taikoma visam susitarimui;

(15)

siekiant apsaugoti paskatas diegti naujoves ir tinkamą intelektinės nuosavybės teisių taikymą, bendroji išimtis neturėtų būti taikoma tam tikriems apribojimams. Visų pirma ji neturėtų būti taikoma tam tikriems atsakomojo suteikimo įsipareigojimams ir reikalavimams neprieštarauti. Kai toks apribojimas įtraukiamas į licencijavimo susitarimą, bendroji išimtis neturėtų būti taikoma tik atitinkamam apribojimui;

(16)

šiame reglamente nustatytomis rinkos dalies ribomis, išimties netaikymu technologijų perdavimo susitarimams, kuriuose yra griežtų antikonkurencinių apribojimų, ir šiame reglamente išvardytais neleistinais apribojimais paprastai bus užtikrinama, kad susitarimais, kuriems taikoma bendroji išimtis, dalyvaujančioms įmonėms nebus sudarytos sąlygos panaikinti didelės atitinkamų produktų dalies konkurencijos;

(17)

nustačiusi, kad konkrečiu atveju technologijų perdavimo susitarimas, kuriam taikoma šiame reglamente nustatyta išimtis, vis dėlto turi su Sutarties 101 straipsnio 3 dalimi nesuderinamą poveikį, Komisija pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (6) 29 straipsnio 1 dalį gali atšaukti šiuo reglamentu nustatytą išimtį. Taip visų pirma gali atsitikti tada, kai sumažinamos paskatos diegti naujoves arba sudaromos kliūtys patekti į rinką;

(18)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 29 straipsnio 2 dalį valstybės narės konkurencijos institucija gali atšaukti šiuo reglamentu nustatytą išimtį visoje tos valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje, jei konkrečiu atveju susitarimas, kuriam taikoma šiuo reglamentu nustatyta išimtis, vis dėlto turi su Sutarties 101 straipsnio 3 dalimi nesuderinamą poveikį tos valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje, ir kai tokia teritorija turi visus atskiros geografinės rinkos požymius;

(19)

siekdama sustiprinti technologijų perdavimo susitarimų lygiagrečių tinklų, kurie turi panašų ribojamąjį poveikį ir apima daugiau kaip 50 % konkrečios rinkos, priežiūrą, Komisija gali reglamentu paskelbti šį reglamentą netaikytinu technologijų perdavimo susitarimams, kuriuose yra su atitinkama rinka susijusių konkrečių apribojimų, ir taip atnaujinti visapusišką Sutarties 101 straipsnio taikymą tokiems susitarimams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   susitarimas– susitarimas, įmonių asociacijos sprendimas arba suderinti veiksmai;

b)   technologijos teisės– praktinė patirtis ir šios teisės arba jų derinys, įskaitant paraiškas dėl tų teisių arba paraiškas dėl jų registracijos:

i)

patentai;

ii)

naudingieji modeliai;

iii)

dizaino teisės;

iv)

puslaidininkių produktų topografijos;

v)

papildomos apsaugos sertifikatai medicinos produktams arba kitiems produktams, kuriems gali būti išduodami tokie papildomos apsaugos sertifikatai;

vi)

augalų veislių selekcininkų sertifikatai ir

vii)

programinės įrangos autorių teisės;

c)   technologijų perdavimo susitarimas:

i)

dviejų įmonių sudarytas technologijų teisių licencijavimo susitarimas, kuriuo licencijos gavėjui ir (arba) jo subrangovui (-ams) suteikiama licencija gaminti sutartinius produktus;

ii)

technologijos teisių perleidimas tarp dviejų įmonių sutartiniams produktams gaminti, kai dalis rizikos, susijusios su technologijos naudojimu, tenka technologiją perleidžiančiam subjektui;

d)   abipusis susitarimas– technologijų perdavimo susitarimas, kai dvi įmonės ta pačia arba atskiromis sutartimis suteikia viena kitai technologijos teisių licencijas ir kai tos licencijos yra susijusios su konkuruojančiomis technologijomis arba gali būti naudojamos konkuruojantiems produktams gaminti;

e)   neabipusis susitarimas– technologijų perdavimo susitarimas, kai viena įmonė suteikia kitai įmonei technologijos teisių licenciją arba kai dvi įmonės tokią licenciją suteikia viena kitai, tačiau tos licencijos yra nesusijusios su konkuruojančiomis technologijomis ir negali būti naudojamos konkuruojantiems produktams gaminti;

f)   produktas– prekės arba paslauga, įskaitant tiek tarpines prekes ir paslaugas, tiek galutines prekes ir paslaugas;

g)   sutartinis produktas– produktas, tiesiogiai ar netiesiogiai pagamintas remiantis licencijuotos technologijos teisėmis;

h)   intelektinės nuosavybės teisės– pramoninės nuosavybės teisės, visų pirma patentai ir prekės ženklai, autorių teisės ir gretutinės teisės;

i)   praktinė patirtis– rinkinys praktinės informacijos, gautos iš patirties ir atliekant bandymus, kuri yra:

i)

slapta, t. y. nėra visuotinai žinoma arba lengvai prieinama;

ii)

esminė, t. y. svarbi ir naudinga sutartiniams produktams gaminti, ir

iii)

apibrėžta, t. y. pakankamai išsamiai aprašyta, kad būtų galima patikrinti, ar ji atitinka slaptumo ir esmingumo kriterijus;

j)   atitinkama produkto rinka– sutartinių produktų ir jų pakaitalų, t. y. visų tų produktų, kuriuos dėl jų savybių, kainų ir numatytos paskirties pirkėjai laiko lygiaverčiais sutartiniams produktams arba jų pakaitalais, rinka;

k)   atitinkama technologijos rinka– licencijuotos technologijos teisių ir jų pakaitalų, t. y. visų tų technologijos teisių, kurias dėl jų savybių, už tas teises mokamų autorių honorarų ir numatytos paskirties licencijų gavėjai laiko lygiavertėmis licencijuotos technologijos teisėms arba jų pakaitalams, rinka;

l)   atitinkama geografinė rinka– teritorija, kurioje atitinkamos įmonės yra įtrauktos į produktų pasiūlą ir paklausą arba technologijų teisių licencijavimą, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri nuo gretimų teritorijų skiriasi tuo, kad jose yra pastebimai skirtingos konkurencijos sąlygos;

m)   atitinkama rinka– atitinkamos produkto arba technologijos rinkos ir atitinkamos geografinės rinkos derinys;

n)   konkuruojančios įmonės– įmonės, kurios konkuruoja atitinkamoje rinkoje, t. y.:

i)

atitinkamoje rinkoje, kurioje technologijos teisės licencijuojamos, konkuruojančios įmonės, t. y. įmonės, kurios suteikia konkuruojančios technologijos teisių licencijas (faktiniai konkurentai atitinkamoje rinkoje);

ii)

atitinkamoje rinkoje, kurioje sutartiniai produktai parduodami, konkuruojančios įmonės, t. y. įmonės, kurios, nesant technologijų perdavimo susitarimo, abi veiktų atitinkamoje (-ose) rinkoje (-se), kurioje (-iose) sutartiniai produktai parduodami (faktiniai konkurentai atitinkamoje rinkoje), arba kurios, jei nebūtų technologijų perdavimo susitarimo, realiai, o ne vien teoriškai, reaguodamos į nedidelį, bet ilgalaikį santykinių kainų padidėjimą, per trumpą laikotarpį tikriausiai imtųsi reikalingų papildomų investicijų ar kitų reikalingų perorientavimo išlaidų, kad patektų į atitinkamą (-as) rinką (-as) (potencialūs konkurentai atitinkamoje rinkoje);

o)   pasirinktinio platinimo sistema– platinimo sistema, kai licencijos išdavėjas įsipareigoja tiesiogiai arba netiesiogiai licencijuoti sutartinių produktų gamybą tik licencijos gavėjams, pasirinktiems pagal apibrėžtus kriterijus, ir kai tie licencijos gavėjai įsipareigoja neparduoti sutartinių produktų neįgaliotiesiems platintojams toje teritorijoje, kurioje licencijos išdavėjas taiko tokią sistemą;

p)   išimtinė licencija– licencija, pagal kurią licencijos išdavėjui neleidžiama gaminti produktų naudojantis licencijuotos technologijos teisėmis ir neleidžiama suteikti licencijuotos technologijos teisių licencijos trečiosioms šalims arba apskritai, arba tam tikram naudojimui arba konkrečioje teritorijoje.

q)   išskirtinė teritorija– teritorija, kurioje tik vienai įmonei leidžiama gaminti sutartinius produktus, tačiau, kurioje vis dėlto galima leisti kitam licencijos gavėjui gaminti sutartinius produktus toje teritorijoje tik konkrečiam pirkėjui, kai antroji licencija buvo suteikta siekiant sudaryti tam pirkėjui alternatyvų tiekimo šaltinį;

r)   išskirtinė pirkėjų grupė– pirkėjų grupė, kuriai aktyviai parduoti sutartinius produktus, pagamintus naudojant licencijuotą technologiją, leidžiama tik vienai technologijų perdavimo susitarimo šaliai.

2.   Šiame reglamente terminai „įmonė“, „licencijos išdavėjas“ ir „licencijos gavėjas“ apima atitinkamas susijusias įmones.

Susijusios įmonės – tai:

a)

įmonės, kuriose technologijų perdavimo susitarimo šalis tiesiogiai arba netiesiogiai:

i)

turi įgaliojimus naudotis daugiau kaip puse balsavimo teisių arba

ii)

turi įgaliojimus skirti daugiau kaip pusę stebėtojų tarybos, valdybos arba įmonei teisiškai atstovaujančių organų narių, arba

iii)

turi teisę vadovauti įmonės veiklai;

b)

įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per technologijų perdavimo susitarimo šalį turi a punkte išvardytas teises ar įgaliojimus;

c)

įmonės, kuriose b punkte nurodyta įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai turi a punkte išvardytas teises ar įgaliojimus;

d)

įmonės, kuriose susitarimo šalis kartu su viena ar daugiau a, b arba c punkte nurodytų įmonių arba kuriose dvi ar daugiau tų įmonių kartu turi a punkte išvardytas teises ar įgaliojimus;

e)

įmonės, kuriose a punkte išvardytas teises ar įgaliojimus kartu turi:

i)

technologijų perdavimo susitarimo šalys arba jų atitinkamos susijusios įmonės, nurodytos a–d punktuose, arba

ii)

viena ar daugiau technologijų perdavimo susitarimo šalių arba viena ar daugiau jų susijusių įmonių, nurodytų a–d punktuose, ir viena ar daugiau trečiųjų šalių.

2 straipsnis

Išimtis

1.   Pagal Sutarties 101 straipsnio 3 dalį ir atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma technologijų perdavimo susitarimams.

2.   1 dalyje nustatyta išimtis taikoma tada, kai technologijų perdavimo susitarimuose yra konkurencijos apribojimų, kuriems taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis. Išimtis taikoma tol, kol licencijuotos technologijos teisės galioja arba iki kol jos prarandamos ar paskelbiamos negaliojančiomis arba, praktinės patirties atveju, kol praktinė patirtis išlieka slapta. Tačiau tuo atveju, kai praktinė patirtis tampa viešai žinoma dėl licencijos gavėjo veiksmų, išimtis taikoma susitarimo galiojimo laikotarpiu.

3.   1 dalyje nustatyta išimtis taip pat taikoma technologijų perdavimo susitarimų nuostatoms, pagal kurias licencijos gavėjas perka produktus arba pagal kurias licencijos gavėjui licencijuojamos ar perleidžiamos kitos intelektinės nuosavybės teisės arba praktinė patirtis, jeigu ir tiek, kiek tos nuostatos yra tiesiogiai susijusios su sutartinių produktų gamyba arba pardavimu.

3 straipsnis

Rinkos dalies ribos

1.   Kai susitarimą sudariusios įmonės yra konkuruojančios įmonės, 2 straipsnyje nustatyta išimtis taikoma su sąlyga, kad bendra šalių rinkos dalis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-ose) neviršija 20 %.

2.   Kai susitarimą sudariusios įmonės nėra konkuruojančios įmonės, 2 straipsnyje nustatyta išimtis taikoma su sąlyga, kad kiekvienos iš šalių rinkos dalis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-ose) neviršija 30 %.

4 straipsnis

Sunkūs apribojimai

1.   Kai susitarimą sudariusios įmonės yra konkuruojančios įmonės, 2 straipsnyje nustatyta išimtis netaikoma susitarimams, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu su kitais šalių valdomais veiksniais siekiama bet kurio iš šių tikslų:

a)

apriboti šalies galimybę nustatyti savo kainas parduodant produktus trečiosioms šalims;

b)

apriboti produkcijos kiekį, išskyrus sutartinių produktų produkcijos kiekio apribojimus, nustatytus licencijos gavėjui neabipusiame susitarime arba tik vienam iš licencijų gavėjų abipusiame susitarime;

c)

pasidalyti rinką ar pirkėjus, išskyrus:

i)

licencijos išdavėjo ir (arba) gavėjo įsipareigojimą neabipusiame susitarime negaminti naudojant licencijuotos technologijos teises išskirtinėje kitai šaliai skirtoje teritorijoje ir (arba) nevykdyti aktyvaus ir (arba) pasyvaus pardavimo išskirtinėje kitai šaliai skirtoje teritorijoje arba išskirtinėms kitai šaliai skirtoms pirkėjų grupėms,

ii)

neabipusiame susitarime nustatytą licencijos gavėjo aktyvaus pardavimo išskirtinėje teritorijoje ar išskirtinei pirkėjų grupei, kurias licencijos išdavėjas priskyrė kitam licencijos gavėjui, apribojimą, jei pastarasis nebuvo licencijos išdavėjo konkurentas nuosavos licencijos suteikimo metu,

iii)

licencijos gavėjo įsipareigojimą gaminti sutartinius produktus tik savo reikmėms, jei licencijos gavėjui neuždrausta aktyviai ir pasyviai parduoti sutartinių produktų kaip nuosavų produktų atsarginių dalių,

iv)

licencijos gavėjo įsipareigojimą neabipusiame susitarime gaminti sutartinius produktus tik konkrečiam pirkėjui, jei licencija buvo išduota siekiant sudaryti tam pirkėjui alternatyvų tiekimo šaltinį;

d)

apriboti licencijos gavėjo galimybę naudoti nuosavos technologijos teises arba apriboti kurios nors iš susitarimo šalių galimybę vykdyti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, nebent toks apribojimas yra būtinas, kad licencijuota praktinė patirtis nebūtų atskleista trečiosioms šalims.

2.   Kai susitarimą sudariusios šalys nėra konkuruojančios įmonės, 2 straipsnyje nustatyta išimtis netaikoma susitarimams, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu su kitais šalių valdomais veiksniais siekiama bet kurio iš šių tikslų:

a)

apriboti šalies galimybę nustatyti savo kainas parduodant produktus trečiosioms šalims, neribojant galimybės nustatyti didžiausią pardavimo kainą arba rekomenduojamą pardavimo kainą, jei tai neprilygsta fiksuotos arba mažiausios pardavimo kainos nustatymui dėl bet kurios iš šalių daromo spaudimo ar siūlomų paskatų;

b)

apriboti teritoriją, kurioje licencijos gavėjas gali pasyviai parduoti sutartinius produktus, arba pirkėjus, kuriems licencijos gavėjas gali pasyviai parduoti sutartinius produktus, išskyrus:

i)

pasyvaus pardavimo išskirtinėje teritorijoje arba išskirtinei pirkėjų grupei, skirtų licencijos išdavėjui, apribojimą,

ii)

įsipareigojimą gaminti sutartinius produktus tik savo reikmėms, jei neribojama licencijos gavėjo galimybė aktyviai ir pasyviai parduoti sutartinių produktų kaip nuosavų produktų atsarginių dalių,

iii)

įsipareigojimą gaminti sutartinius produktus tik konkrečiam pirkėjui, jei licencija buvo suteikta siekiant sudaryti tam pirkėjui alternatyvų tiekimo šaltinį,

iv)

licencijos gavėjo, veikiančio didmeninės prekybos lygmeniu, pardavimo galutiniams vartotojams apribojimą,

v)

pasirinktinio platinimo sistemos narių pardavimo neįgaliotiems platintojams apribojimą;

c)

apriboti aktyvų ar pasyvų licencijos gavėjo, kuris yra pasirinktinio platinimo sistemos narys ir veikia mažmeninės prekybos lygmeniu, pardavimą galutiniams vartotojams, neribojant galimybės uždrausti sistemos nariui veikti iš neįgaliotos verslo vietos.

3.   Kai susitarimą sudariusios įmonės nėra konkuruojančios įmonės susitarimo sudarymo metu, tačiau vėliau tampa konkuruojančiomis įmonėmis, viso susitarimo galiojimo laikotarpiu taikoma ne 1 dalis, o 2 dalis, nebent susitarimas vėliau iš esmės pakeičiamas. Toks pakeitimas apima šalių naujo technologijų perdavimo susitarimo, susijusio su konkuruojančios technologijos teisėmis, sudarymą.

5 straipsnis

Neleistini apribojimai

1.   Šio reglamento 2 straipsnyje nustatyta išimtis netaikoma nė vienam iš šių į technologijų perdavimo susitarimus įtrauktų įpareigojimų:

a)

bet koks tiesioginis ar netiesioginis licencijos gavėjo įpareigojimas licencijos išdavėjui ar jo paskirtai trečiajai šaliai suteikti išimtinę licenciją arba perleisti visas teises ar jų dalį, susijusias su nuosavais licencijuotos technologijos patobulinimais ar nuosavu nauju licencijuotos technologijos taikymu;

b)

bet koks tiesioginis ar netiesioginis šalies įpareigojimas neprieštarauti intelektinės nuosavybės teisių, kurias kita šalis turi Sąjungoje, teisėtumui, neribojant galimybės išimtinės licencijos atveju numatyti technologijų perdavimo susitarimo nutraukimą tuo atveju, jei licencijos gavėjas prieštarauja bet kurios licencijuotos technologijos teisių teisėtumui.

2.   Kai susitarimą sudariusios įmonės nėra konkuruojančios įmonės, 2 straipsnyje nustatyta išimtis netaikoma jokiam tiesioginiam ar netiesioginiam įpareigojimui, kuriuo ribojama licencijos gavėjo galimybė naudotis savo technologijos teisėmis arba kurios nors susitarimo šalies galimybė vykdyti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, nebent toks pastarasis apribojimas yra būtinas, kad licencijuota praktinė patirtis nebūtų atskleista trečiosioms šalims.

6 straipsnis

Atšaukimas atskirais atvejais

1.   Nustačiusi, kad konkrečiu atveju technologijų perdavimo susitarimas, kuriam taikoma šio reglamento 2 straipsnyje nustatyta išimtis, vis dėlto turi su Sutarties 101 straipsnio 3 dalimi nesuderinamą poveikį, Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 29 straipsnio 1 dalį gali atšaukti šuo reglamentu nustatytą išimtį, visų pirma kai:

a)

apribojamas trečiųjų šalių technologijų patekimas į rinką, pvz., dėl panašių ribojamųjų susitarimų, kuriais draudžiama licencijos gavėjams naudoti trečiųjų šalių technologijas, lygiagrečių tinklų suminio poveikio;

b)

apribojamas potencialių licencijos gavėjų patekimas į rinką, pavyzdžiui, dėl panašių ribojamųjų susitarimų, kuriais draudžiama licencijos išdavėjams teikti licencijas kitiems licencijos gavėjams, lygiagrečių tinklų suminio poveikio, arba dėl to, kad vienintelis technologijos savininkas, suteikiantis atitinkamos technologijos teisių licenciją, sudaro išimtinės licencijos susitarimą su licencijos gavėju, kuris jau veikia produkto rinkoje naudodamasis pakeičiamomis technologijos teisėmis.

2.   Kai konkrečiu atveju technologijų perdavimo susitarimas, kuriam taikoma šio reglamento 2 straipsnyje nustatyta išimtis, turi su Sutarties 101 straipsnio 3 dalimi nesuderinamą poveikį valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje, kuri turi visus atskiros geografinės rinkos požymius, tos valstybės narės konkurencijos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 29 straipsnio 2 dalį gali atšaukti šiuo reglamentu nustatytą išimtį toje teritorijoje tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kokios nurodytos šio straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis

Šio reglamento netaikymas

1.   Pagal Reglamento Nr. 19/65/EEB 1a straipsnį Komisija reglamentu gali paskelbti, kad tada, kai panašių technologijų perdavimo susitarimų lygiagretūs tinklai apima daugiau kaip 50 % atitinkamos rinkos, šis reglamentas netaikytinas technologijų perdavimo susitarimams, kuriuose yra su ta rinka susijusių konkrečių apribojimų.

2.   Pagal 1 dalį priimtas reglamentas pradedamas taikyti ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo jo priėmimo.

8 straipsnis

Rinkos dalies ribų taikymas

Taikant 3 straipsnyje nustatytas rinkos dalies ribas, laikomasi šių taisyklių:

a)

rinkos dalis skaičiuojama remiantis pardavimo rinkoje vertės duomenimis; jei pardavimo rinkoje vertės duomenų nėra, atitinkamos įmonės rinkos daliai nustatyti gali būti naudojami kita patikima rinkos informacija pagrįsti skaičiavimai, įskaitant pardavimo rinkoje apimtį;

b)

rinkos dalis skaičiuojama remiantis praėjusiųjų kalendorinių metų duomenimis;

c)

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punkte nurodytų įmonių rinkos dalis proporcingai padalijama kiekvienai įmonei, turinčiai teises ar įgaliojimus, išvardytus 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punkte;

d)

licencijos išdavėjo rinkos dalis licencijuotos technologijos teisių atitinkamoje rinkoje skaičiuojama remiantis licencijuotos technologijos teisių buvimu atitinkamoje (-ose) rinkoje (-ose) (t. y. produkto rinkoje (-ose) arba geografinėje (-ėse) rinkoje (-ose)), kurioje (-iose) parduodami sutartiniai produktai, t. y. remiantis susumuotais licencijos išdavėjo ir jo licencijos gavėjų pagamintų sutartinių produktų pardavimo duomenimis;

e)

jei 3 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyta rinkos dalis iš pradžių yra ne didesnė kaip atitinkamai 20 % arba 30 %, bet vėliau šias ribas viršija, 2 straipsnyje nustatyta išimtis toliau galioja dvejus iš eilės kalendorinius metus, einančius po tų metų, kai 20 % riba arba 30 % riba buvo pirmą kartą viršyta.

9 straipsnis

Ryšys su kitais bendrosios išimties reglamentais

Šis reglamentas netaikomas nuostatoms dėl licencijų suteikimo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimuose, kurie patenka į Reglamento (ES) Nr. 1217/2010 taikymo sritį, arba specializacijos susitarimuose, kurie patenka į Reglamento (ES) Nr. 1218/2010 taikymo sritį.

10 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Sutarties 101 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. netaikomas susitarimams, kurie 2014 m. balandžio 30 d. jau galiojo ir kurie netenkina šiuo reglamentu nustatytos išimties sąlygų, tačiau 2014 m. balandžio 30 d. tenkino Reglamentu (EB) Nr. 772/2004 nustatytos išimties sąlygas.

11 straipsnis

Galiojimo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

Jis nustoja galioti 2026 m. balandžio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Joaquín ALMUNIA

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL 36, 1965 3 6, p. 533/65.

(2)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2004 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms (OL L 123, 2004 4 27, p. 11).

(3)  2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010 4 23, p. 1).

(4)  2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams (OL L 335, 2010 12 18, p. 36).

(5)  2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams (OL L 335, 2010 12 18, p. 43).

(6)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).


Top