Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0258

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB Tekstas svarbus EEE

OJ L 105, 8.4.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/258/oj

8.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 258/2014

2014 m. balandžio 3 d.

dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 716/2009/EB (3) nustatyta Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa. Remiantis tuo sprendimu Europos finansinės atskaitomybės patariamajai grupei (toliau - EFRAG), Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų fondui (toliau - IFRS fondas), kuris yra Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondo (IASCF) teisių perėmėjas, ir Viešojo intereso priežiūros tarybai (toliau – PIOB) buvo teikiamas Sąjungos bendras finansavimas dotacijų veiklai forma iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

(2)

dėl 2008 m. prasidėjusios finansų rinkų krizės pagrindiniu Sąjungos politinės darbotvarkės klausimu tapo finansinės atskaitomybės ir audito klausimas. Tinkamai veikianti bendra finansinės atskaitomybės sistema yra reikalinga vidaus rinkai, veiksmingam kapitalo rinkų veikimui ir integruotos finansinių paslaugų rinkos įgyvendinimui Sąjungoje;

(3)

finansinės ataskaitos yra labai svarbios užtikrinant, kad investuotojai gautų svarbią informaciją, susijusią su balansu, pelno ir nuostolio ataskaita ir grynųjų pinigų srautais, ir padeda užtikrinti veiksmingą įmonių valdymą;

(4)

finansinės ataskaitos yra itin svarbios ginant akcininkų ir kreditorių interesus ir yra rizikos ribojimu pagrįsto reguliavimo pagrindas ta prasme, kad visos svarbiausios finansinių paslaugų teisėkūros priemonės rengiamos remiantis įmonių finansinėmis ataskaitomis, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (5). Reguliavimo institucijos remiasi apskaitos terminologija, kad suprastų, kokią riziką įmonė prisiima ir ko iš tos įmonės turi būti reikalaujama;

(5)

pasaulinei ekonomikai reikalinga pasaulinė apskaitos kalba, drauge atsižvelgiant į jau naudojamų daugelio apskaitos tradicijų įvairovę. G20 ne kartą ragino nustatyti pasaulinius apskaitos standartus ir užtikrinti esamų ir būsimų apskaitos standartų konvergenciją. Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (toliau - IASB) rengiami tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (toliau - IFRS) priimami ir naudojami daugelyje pasaulio jurisdikcijų, tačiau nėra naudojami kai kuriose labai svarbiose jurisdikcijose. Reikia skaidraus ir demokratinę atskaitomybę užtikrinančio tokių tarptautinių apskaitos standartų rengimo proceso. Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į Sąjungos interesus ir kad pasauliniai standartai būtų aukštos kokybės bei suderinami su Sąjungos teise, ypač svarbu, kad vykstant tam tarptautinių standartų nustatymo procesui būtų tinkamai atsižvelgiama į Sąjungos interesus. Tie interesai, be kita ko, yra principo, pagal kurį finansinės ataskaitos turėtų parodyti tikrą ir teisingą vaizdą, ir turėtų būti patikimos ir suprantamos, palyginamos ir aktualios, išsaugojimas;

(6)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (6) tarptautiniai IFRS turėtų būti įtraukti į Sąjungos teisę, kad juos galėtų taikyti bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje Sąjungos rinkoje, tik tuo atveju, jei IFRS atitinka tame reglamente nustatytus kriterijus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (7) 4 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, kad ataskaitos parodytų tikrą ir teisingą vaizdą. Todėl IFRS turi didelę įtaką vidaus rinkos veikimui, o Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota užtikrinti, kad rengiant ir tvirtinant IFRS būtų nustatomi vidaus rinkos teisės sistemos reikalavimus atitinkantys standartai;

(7)

IFRS skelbia IASB, o su jais susijusius aiškinimus teikia IFRS aiškinimo komitetas; šios dvi įstaigos priklauso IFRS fondui. Todėl svarbu nustatyti tinkamą IFRS fondo finansavimo tvarką;

(8)

Europos organizacijos, atstovaujančios emitentams ir apskaitos specialistams, dalyvaujantiems finansinės atskaitomybės procesuose, 2001 m. įsteigė EFRAG. Vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, EFRAG teikia Komisijai nuomones, ar tam tikras IASB paskelbtas standartas arba IFRS aiškinimo komiteto pateiktas aiškinimas, kurį reikia patvirtinti, atitinka tame reglamente nustatytus tvirtinimo kriterijus;

(9)

EFRAG imasi „vienintelio Europos apskaitos balso“ vaidmens pasaulio arenoje. Tuo EFRAG prisideda prie IASB standartų nustatymo proceso. Kad galėtų atlikti tokį vaidmenį, EFRAG turėtų vykdant tinkamą procesą būti susipažinusi su visomis galimomis nuomonėmis Sąjungoje, o šiuo atveju, atsižvelgiant į jau esamus esminius valstybių narių ir įvairių suinteresuotųjų subjektų nuomonių skirtumus, yra svarbios nacionalinės standartų nustatymo, valdžios ir reguliavimo institucijos bei kiti suinteresuotieji subjektai. Visi EFRAG bendradarbiavimo su IASB veiksmai turėtų būti visiškai skaidrūs ir visi EFRAG sprendimai turėtų būti priimami po visapusiškų konsultacijų su nacionalinėmis standartus nustatančiomis institucijomis;

(10)

atsižvelgiant į EFRAG vaidmenį, vertinant, ar IFRS atitinka Sąjungos bendrovių teisės ir politikos reikalavimus, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1606/2002, Sąjungai būtina užtikrinti stabilų EFRAG finansavimą, taigi ir prisidėti skiriant lėšų;

(11)

2013 m. lapkričio 12 d. Komisija paskelbė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo Komisijos nario specialiojo patarėjo Philippe’o Maystadt’o pranešimą (toliau - specialiojo patarėjo pranešimas), kuriame jis išdėstė galimas EFRAG valdymo reformas, kuriomis siekiama padidinti Sąjungos įnašą į tarptautinių apskaitos standartų rengimą. Kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatytos bendro finansavimo programos (toliau – programa) tikslai, būtina peržiūrėti valdymo tvarką pagal specialiojo patarėjo pranešime nustatytas rekomendacijas ir tas reformas nedelsiant įgyvendinti. Komisija turėtų stebėti, kaip įgyvendinama EFRAG valdymo reforma, ir informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie jos įgyvendinimo pažangą. Šiuo tikslu Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai ve vėliau kaip 2014 m. kovo 31 d. turėtų pateikti valdymo reformos įgyvendinimo ataskaitą;

(12)

EFRAG techninė veikla turėtų būti daugiausia techninių rekomendacijų Komisijai dėl IFRS tvirtinimo rengimas, taip pat tinkamas dalyvavimas tokių IFRS rengimo procese ir turėtų užtikrinti, kad tarptautinių standartų nustatymo procese būtų tinkamai atsižvelgiama į Sąjungos interesus. Tie interesai turėtų apimti atsargumo principo nustatymą, reikalavimo dėl tikro ir teisingo vaizdo, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/34/ES, išsaugojimą ir jais turėtų būti atsižvelgta į standartų poveikį finansiniam stabilumui ir ekonomikai. Komisija turėtų vertinti EFRAG techninę veiklą pateikdama ataskaitas, parengtas pagal šiame reglamente nustatytus kriterijus;

(13)

kalbant apie teisės aktų nustatytą auditą, 2005 m. Stebėsenos grupė, tarptautinė organizacija, atsakinga už Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – IFAC) valdymo reformos priežiūrą, įsteigė PIOB. PIOB vaidmuo – prižiūrėti procesą, kurio rezultatas – tarptautinių audito standartų (toliau – ISA) priėmimas, ir kitą su viešuoju interesu susijusią IFAC veiklą. ISA gali būti patvirtinami ir taikomi Sąjungoje, jei jie visų pirma parengti laikantis tinkamos procedūros, viešosios priežiūros ir skaidrumo, kaip reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/43/EB (8) 26 straipsnį. 2011 m. lapkričio 30 d. audito pasiūlymuose taip pat numatoma ISA įvesti Sąjungoje;

(14)

ISA įvedimas Sąjungoje ir svarbus PIOB vaidmuo užtikrinant, kad jie atitiktų Direktyvoje 2006/43/EB nustatytus reikalavimus, reiškia, kad Sąjunga tiesiogiai suinteresuota užtikrinti, jog rengiant ir tvirtinant tokius standartus būtų nustatomi vidaus rinkos teisės sistemą atitinkantys standartai. Be to, Komisijos pasiūlyme dėl dalinio Direktyvos 2006/43/EB pakeitimo taip pat aiškiai pripažįstamas PIOB vaidmuo. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą PIOB finansavimo tvarką;

(15)

apskaitos ir audito srityje dirbančios įstaigos labai priklauso nuo finansavimo ir Sąjungoje atlieka svarbius vaidmenis, darančius lemiamą įtaką vidaus rinkos veikimui. Sprendimu Nr. 716/2009/EB nustatytos programos pasiūlytiems paramos gavėjams iš Sąjungos biudžeto buvo teikiamas bendras finansavimas dotacijų veiklai forma, o tai leido jiems didinti savo finansinį nepriklausomumą nuo privačiojo sektoriaus bei ad hoc šaltinių, taigi, didinti savo pajėgumą ir patikimumą. Vis dėlto viešasis finansavimas pats savaime neturėtų būti vertinamas kaip tokio nepriklausomumo nuo privačiojo sektoriaus patvirtinimas. Visų pirma turėtų būti reikalaujama didesnio narystės, be kita ko, IASB ir EFRAG valdybose skaidrumo, siekiant užtikrinti, kad per standartų nustatymo ir tvirtinimo procedūras būtų atstovaujama visiems suinteresuotiesiems subjektams. EFRAG ir IASB turėtų imtis visų atitinkamų veiksmų, kad išvengtų interesų konfliktų, įskaitant informacijos atskleidimo reikalavimus, pritaikytus prie tų organizacijų įdarbintų įvairioms kategorijoms priklausančių darbuotojų funkcijų ir pareigų;

(16)

patirtis parodė, kad Sąjungos bendru finansavimu paramos gavėjams užtikrinamas aiškus, stabilus, įvairus, patikimas ir pakankamas finansavimas ir jiems sudaromos galimybės nepriklausomai ir veiksmingai įgyvendinti savo viešojo intereso misiją. Todėl ir toliau turėtų būti teikiamas pakankamas finansavimas, Sąjungos įnašą suteikiant tarptautinių apskaitos ir audito standartų nustatymo veiklai, visų pirma IFRS fondui, EFRAG ir PIOB;

(17)

be to, kad keičiami IFRS fondo ir EFRAG finansavimo modeliai, įvyko šių įstaigų valdymo reformos, siekiant užtikrinti, kad jų struktūra ir procesais būtų užtikrintas jų gebėjimas nepriklausomai, veiksmingai, skaidriai ir pagal demokratinės atskaitomybės principus atlikti jų viešojo intereso misiją. Kalbant apie IFRS fondą, 2009 m. įsteigta Priežiūros valdyba, siekiant užtikrinti viešąją atskaitomybę ir priežiūrą, pagerintas Standartų patariamosios tarybos veiksmingumas, padidintas skaidrumas ir įformintas poveikio vertinimų kaip IASB tinkamos procedūros dalies vaidmuo. Bus toliau dedamos pastangos pagerinti tų įstaigų valdymą. 2013 m. Komisija pradėjo Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 taikymo įvertinimą. Įvertinimas visų pirma apima IFRS tvirtinimo Sąjungoje kriterijus, kaip nustatyta to reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, ir IFRS fondo bei IASB valdymo tvarką. Komisija ketina užbaigti įvertinimą ir pateikti rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. Jei tikslinga, Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant gerinti to reglamento veikimą;

(18)

šiuo reglamentu nustatomas viso programos laikotarpio finansinis paketas, kuris yra svarbiausia orientacinė suma Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (9) 17 punkte;

(19)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (10) ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1268/2012 (11), kuriais saugomi Sąjungos finansiniai interesai, turi būti taikomi programos įgyvendinimo laikotarpiu atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus, kai pasirenkamos biudžetinės priemonės, atvejų, kai Komisija išlaiko tiesioginę atsakomybę už jų įgyvendinimą ir valdymą, skaičiaus ribojimą ir reikiamą proporcingumą tarp išteklių kiekio ir su jų naudojimu susijusios administracinės naštos;

(20)

kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti metines darbo programas;

(21)

numatoma, kad programa padės siekti šių tikslų: užtikrinti visos Sąjungos bendrovių ataskaitų palyginamumą ir skaidrumą ir pasiekti, kad į Sąjungos poreikius būtų atsižvelgta pasauliniu mastu derinant finansinės atskaitomybės standartus. Vieninga Europos pozicija padėtų skatinti tarptautiniu mastu pripažinti IFRS, taip pat skatinti konvergenciją ir aukštos kokybės tarptautinius audito standartus visose valstybėse narėse. Be to, programa prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, nes stiprinama bendroji finansinių paslaugų ir kapitalo rinka, ir prie strategijos išorės aspekto įgyvendinimo;

(22)

šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė bendrai finansuoti tam tikrų įstaigų, siekiančių Sąjungos politikos kryptį atitinkančio tikslo ir padedančių ją įgyvendinti, veiklą rengiant ir tvirtinant standartus ar prižiūrint standartų rengimo procesus, susijusius su finansine atskaitomybe ir auditu;

(23)

Sąjungos finansavimas siūlomas tiksliai apibrėžtam ir ribotam svarbiausių finansinės atskaitomybės ir audito srityje veikiančių įstaigų skaičiui. Pagal dabartinę institucinę sistemą finansavimo tvarka turėtų būti užtikrintas stabilus, įvairus, patikimas ir pakankamas finansavimas, kad atitinkamos įstaigos galėtų nepriklausomai ir veiksmingai vykdyti savo su Sąjunga susijusią ar viešojo intereso misiją. Tos įstaigos turėtų atskleisti informaciją apie iš alternatyvių šaltinių gautas kito finansavimo sumas;

(24)

Komisija, atsižvelgdama į specialiojo patarėjo pranešime nustatytų rekomendacijų įgyvendinimą, 2014 m. kovo mėn., o nuo 2015 m. – kasmet ne vėliau kaip birželio mėn., turėtų pateikti ataskaitas dėl EFRAG pažangos įgyvendinant savo valdymo reformas. IASB yra pradėjusi esminių gairių peržiūrą. Po esminių gairių peržiūros paskelbimo, Komisija turėtų pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie visus esminių gairių pasikeitimus ir jų priežastis, ypatingą dėmesį skirdama atsargumo ir patikimumo principams, užtikrinantiems, kad būtų laikomasi Direktyvoje 2013/34/ES nustatyto tikro ir teisingo vaizdo reikalavimo. Paramos gavėjai turėtų užtikrinti, kad viešosios lėšos, įskaitant kelionės ir kitas susijusias išlaidas, būtų naudojamos veiksmingai ir taupiai;

(25)

programa turėtų pakeisti ankstesnę paramos gavėjų bendro finansavimo programą. Todėl teisinio tikrumo sumetimais Sprendimas Nr. 716/2009/EB turėtų būti panaikintas;

(26)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. nustatyti Sąjungos programą, skirtą remti įstaigų, padedančių siekti Sąjungos politikos tikslų, susijusių su finansine atskaitomybe ir auditu, veiklą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(27)

bet kokį naujų paramos gavėjų finansavimą, net jei jie yra tiesioginiai vieno iš šiame reglamente išvardytų paramos gavėjų veiklos perėmėjai, turėtų patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį;

(28)

tikslinga šio reglamento taikymo trukmę suderinti su Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (12) taikymo trukme. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. nustatoma Sąjungos programa (toliau – programa), skirta remti įstaigų, padedančių siekti Sąjungos politikos tikslų, susijusių su finansine atskaitomybe ir auditu, veiklą.

2.   Programa skiriama IFRS fondo, EFRAG ar PIOB vykdomai veiklai, kuria rengiami standartai ar prisidedama prie jų rengimo, standartai taikomi, vertinami ar stebimi arba prižiūrimi standartų rengimo procesai, padedant įgyvendinti Sąjungos politiką finansinės atskaitomybės ir audito srityje.

2 straipsnis

Tikslas

Programos tikslas – gerinti efektyvaus vidaus rinkos veikimo sąlygas remiant skaidrų ir nepriklausomą tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų rengimą.

3 straipsnis

Paramos gavėjai

1.   Paramos gavėjai pagal programą yra:

a)

finansinės atskaitomybės srityje:

i)

EFRAG – nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

ii)

IFRS fondas;

b)

audito srityje: PIOB.

2.   Finansinės atskaitomybės ir audito srityje dirbančios įstaigos, gaunančios Sąjungos finansavimą pagal programą, privalo užsitikrinti savo nepriklausomumą ir užtikrinti, kad viešosios lėšos būtų naudojamos taupiai ir veiksmingai, nepriklausomai nuo įvairių finansavimo šaltinių iš kurių jos galėtų gauti paramą.

4 straipsnis

Dotacijų skyrimas

Finansavimas pagal programą teikiamas dotacijų veiklai, kurios skiriamos kiekvienais metais, forma.

5 straipsnis

Skaidrumas

Bet kuris pagal programą skirto finansavimo gavėjas viešai nurodo, kaip antai interneto svetainėje, skelbime ar metinėje ataskaitoje, kad gavo finansavimą iš Sąjungos biudžeto, ir pateikia informaciją apie iš alternatyvių šaltinių gautas finansavimo sumas.

6 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   2014–2020 m. programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 43 176 000 EUR esamomis kainomis.

2.   Metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, neviršydami daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ribų.

3.   1 dalyje nustatyto finansinio paketo orientacinis paskirstymas trims paramos gavėjams yra toks:

a)

EFRAG – 9 303 000 EUR;

b)

IFRS fondui – 31 632 000 EUR;

c)

PIOB – 2 241 000 EUR.

7 straipsnis

Programos įgyvendinimas

Komisija įgyvendina programą sudarydama metines darbo programas pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012. Kiekviena metine darbo programa įgyvendinamas programos tikslas, kaip nustatyta šio reglamento 2 straipsnyje, nurodant:

a)

numatomus rezultatus;

b)

kiekvienam paramos gavėjui skirtą biudžeto dalį pagal 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas orientacines sumas;

Siekiant užtikrinti skaidrumą, metinėje darbo programoje, nuorodos būdu, taip pat nurodomas 2 straipsnyje nustatytas tikslas, 4 straipsnyje nustatytas įgyvendinimo metodas ir ataskaitų išvados.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato metines darbo programas.

8 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad, kai vykdoma pagal šį reglamentą finansuojama veikla, Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, atgaunant nepagrįstai sumokėtas sumas ir prireikus skiriant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas.

2.   Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų pagal programą, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (13) nustatytų procedūrų, atlikti ekonominės veiklos vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su tokiu finansavimu, patikrinimus ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant dotacijos susitarimą, dotacijos sprendimą ar sutartį dėl Sąjungos lėšų skyrimo nebūta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo, korupcijos ar kitokios neteisėtos veikos atvejų.

Nedarant poveikio pirmos ir antros pastraipų nuostatoms, bendradarbiavimo susitarimais su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, dotacijos susitarimais, dotacijos sprendimais bei sutartimis, sudarytais įgyvendinant šį reglamentą, Komisija, Audito Rūmai ir OLAF tiesiogiai įgaliojami atlikti tokius auditus, patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

9 straipsnis

Vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2014 m. kovo 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pirmą ataskaitą dėl būtinų valdymo reformų EFRAG, atsižvelgdama, be kita ko, į specialiojo patarėjo pranešime nustatytų rekomendacijų įgyvendinimą ir veiksmus, kurių EFRAG jau ėmėsi siekdama įgyvendinti tas reformas.

2.   Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl Komisijos atlikto Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 įvertinimo išvadų, įskaitant, kai tikslinga, pasiūlymus dėl to reglamento keitimo siekiant gerinti jo veikimą ir dėl visų susijusių institucijų valdymo tvarkos.

3.   Nuo 2015 m. Komisija rengia metines ataskaitas dėl IFRS fondo veiklos, susijusios su IFRS rengimu, dėl PIOB ir dėl EFRAG veiklos.

4.   Kiek tai susiję su IFRS fondu, 3 dalyje nurodyta ataskaita apima jo veiklą ir ypač bendruosius principus, kuriais vadovaujantis parengti nauji standartai. Ataskaitoje taip pat aptariama tai, ar IFRS tinkamai atsižvelgiama į įvairius verslo modelius, ar jie atspindi ekonominių operacijų tikrąsias pasekmes, nėra pernelyg sudėtingi ir ar vengiama dirbtinio trumpalaikiškumu ir nestabilumu paremto tendencingumo.

Paskelbus peržiūrėtas esmines gaires, ataskaitoje nagrinėjami visi esminių gairių pasikeitimai, ypatingą dėmesį skiriant atsargumo ir patikimumo principams.

5.   3 dalyje nurodytos ataskaitos dalis apie PIOB ar jos veiklą perėmusią organizaciją apima finansavimo diversifikavimo pokyčius. Jeigu tam tikrais metais IFAC teikiamas finansavimas sudaro daugiau kaip du trečdalius viso metinio PIOB finansavimo, Komisija siūlo sumažinti savo metinį įnašą tais metais, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 300 000 EUR.

6.   3 dalyje nurodytos ataskaitos dalis apie EFRAG apima informaciją apie:

a)

tai, ar EFRAG, vykdydama savo techninę su tarptautiniais apskaitos standartais susijusią veiklą, tinkamai atsižvelgia į Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą, ypač tais atvejais, kai vertina, ar nauji arba pakeisti IFRS atitinka tikro ir teisingo vaizdo principą ir prisideda prie Europos visuomenės gerovės;

b)

tai, ar EFRAG, vykdydama savo techninę su IFRS susijusią veiklą, pateikia tinkamus įvertinimus, ar IASB parengti standartų projektai, nauji arba pakeisti tarptautiniai apskaitos standartai yra pagrįsti įrodymais ir atitinka Sąjungos poreikius, atsižvelgiant į apskaitos ir ekonominių modelių ir požiūrių įvairovę Sąjungoje; ir

c)

EFRAG pažangą įgyvendinant savo valdymo reformas, atsižvelgiant į specialiojo patarėjo pranešime nustatytų rekomendacijų įgyvendinimą.

Jei tikslinga, Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad EFRAG finansavimas būtų tęsiamas po 2016 m. gruodžio 31 d.

7.   Komisija perduoda 3 dalyje nurodytą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d.

8.   Ne vėliau kaip dvylika mėnesių prieš programos pabaigą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl programos tikslo įgyvendinimo. Toje ataskaitoje įvertinama bent bendra programos svarba ir nuoseklumas, jos vykdymo veiksmingumas ir bendras bei individualus paramos gavėjų darbo programos veiksmingumas, atsižvelgiant į tai, ar pasiektas 2 straipsnyje nurodytas tikslas.

9.   Komisija šiame straipsnyje nurodytas ataskaitas siunčia susipažinti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

10 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas Nr. 716/2009/EB panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Briuselyje 2014 m. balandžio 3 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 161, 2013 6 6, p. 64.

(2)  2014 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. kovo 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 716/2009/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa (OL L 253, 2009 9 25, p. 8).

(4)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(6)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(7)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(8)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

(9)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(10)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(11)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(12)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa 2014–2020 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(13)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).


Top