EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0251

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91

OJ L 84, 20.3.2014, p. 14–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj

20.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/14


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 251/2014

2014 m. vasario 26 d.

dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (3) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 122/94 (4) pasitvirtino esantys veiksmingi reguliuojant aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno produktų kokteilių (toliau – aromatizuoti vyno produktai) sektorius. Vis dėlto atsižvelgiant į technologines inovacijas, rinkos pokyčius ir kintančius vartotojų lūkesčius, būtina atnaujinti tam tikrų aromatizuotų vyno produktų apibrėžčiai, aprašymui, pateikimui, ženklinimui ir geografinių nuorodų apsaugai taikomas taisykles, kartu atsižvelgiant į tradicinius gamybos metodus;

(2)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai būtina atlikti kitus pakeitimus, siekiant įgaliojimus, suteiktus Komisijai Reglamentu (EEB) Nr. 1601/91, suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 ir 291 straipsniais. Atsižvelgiant į tų pakeitimų taikymo sritį, tikslinga panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 1601/91 ir jį pakeisti šiuo reglamentu. Reglamentu (EB) Nr. 122/94 buvo nustatytos kai kuriems aromatizuotiems vyno produktams taikomos kvapiųjų medžiagų naudojimo ir alkoholio įpylimo taisyklės, todėl siekiant užtikrinti aiškumą, tos taisyklės turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą;

(3)

aromatizuotų vyno produktų pateikimui ir ženklinimui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 (5), nebent šiame reglamente būtų numatyta kitaip;

(4)

aromatizuoti vyno produktai svarbūs Sąjungos vartotojams, gamintojams ir žemės ūkio sektoriui. Aromatizuotų vyno produktų sektoriui taikomos priemonės turėtų padėti pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį, užkirsti kelią apgaulingai veiklai, užtikrinti rinkos skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją. Taikant šias priemones ir toliau bus atsižvelgiama į tradicinius aromatizuotų vyno produktų gamybos metodus ir didėjantį vartotojų apsaugos ir informavimo poreikį, todėl jos padės išsaugoti pasiektą gerą Sąjungos aromatizuotų vyno produktų vardą vidaus ir pasaulio rinkoje. Be to, reikėtų atsižvelgti ir į technologines inovacijas, naudotinas tais atvejais, kai jos gali padėti gerinti produktų kokybę, nedarydamos poveikio atitinkamų aromatizuotų vyno produktų tradicinėms savybėms;

(5)

aromatizuotų vyno produktų gamyba yra vienas iš pagrindinių Sąjungos žemės ūkio sektoriaus produktų realizavimo būdų, kurį reikėtų pabrėžti nustatant reguliavimo sistemą;

(6)

atsižvelgiant į vartotojų interesus, šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems Sąjungos rinkai pateiktiems aromatizuotiems vyno produktams, nesvarbu, ar jie pagaminti valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse. Siekiant išsaugoti ir didinti Sąjungos aromatizuotų vyno produktų gerą vardą pasaulio rinkoje, šiame reglamente numatytos taisyklės turėtų būti taikomos ir Sąjungoje pagamintiems eksportuoti skirtiems aromatizuotiems vyno produktams;

(7)

siekiant užtikrinti aromatizuotų vyno produktų sektorių reglamentuojančios Sąjungos teisės aiškumą ir skaidrumą, būtina aiškiai apibrėžti produktus, kuriems taikoma ta teisė, aromatizuotų vyno produktų gamybos, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo kriterijus ir, visų pirma, prekinį pavadinimą. Taip pat turėtų būti nustatytos konkrečios savanoriško kilmės nuorodos pateikimo taisyklės, papildančios Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 nustatytas taisykles. Nustačius tokias taisykles reglamentuojami visi gamybos grandinės etapai, o vartotojai saugomi ir tinkamai informuojami;

(8)

aromatizuotų vyno produktų apibrėžtys turėtų būti ir toliau nustatomos atsižvelgiant į tradicinius kokybės užtikrinimo būdus, tačiau jas reikėtų atnaujinti ir patobulinti atsižvelgiant į technologinę plėtrą;

(9)

aromatizuoti vyno produktai turėtų būti gaminami pagal tam tikras taisykles ir taikant tam tikrus apribojimus, kurie užtikrina, jog būtų tenkinami su kokybe ir gamybos metodais susiję vartotojo lūkesčiai. Siekiant šioje srityje laikytis tarptautinių standartų, reikėtų nustatyti gamybos metodus, o Komisija paprastai turėtų atsižvelgti į Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (toliau – OIV) rekomenduojamus ir paskelbtus standartus;

(10)

aromatizuotiems vyno produktams turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 (6) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 (7);

(11)

be to, siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius ir atitikti tradicinę kokybės užtikrinimo praktiką, aromatizuotų vyno produktų gamybai naudojamas etilo alkoholis turėtų būti tik žemės ūkio kilmės. Taip bus užtikrintas ir pagrindinių žemės ūkio produktų realizavimas;

(12)

atsižvelgiant į aromatizuotų vyno produktų sektoriaus svarbą ir sudėtingumą, tikslinga nustatyti specialias aromatizuotų vyno produktų aprašymui ir pateikimui skirtas taisykles, kurios papildytų Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 nustatytas nuostatas dėl ženklinimo. Be to, tos specialios taisyklės turėtų užkirsti kelią netinkamam aromatizuotų vyno produktų prekinių pavadinimų naudojimui produktų, kurie neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, atveju;

(13)

siekiant supaprastinti vartotojų supratimą, turėtų būti galima papildyti šiame reglamente nustatytus prekinius pavadinimus įprastiniu produkto pavadinimu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1169/2011;

(14)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (8) taikomas, inter alia, maistui skirtiems perdirbtiems žemės ūkio produktams, kurie apima ir aromatizuotus vyno produktus. Vadinasi, aromatizuoti vyno produktai, atitinkantys tame reglamente ir pagal jį priimtuose aktuose nustatytus reikalavimus, gali būti pateikiami rinkai kaip ekologiški aromatizuoti vyno produktai;

(15)

taikant kokybės politiką ir siekiant aukštos geografine nuoroda žymimų aromatizuotų vyno produktų kokybės, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos sąlygos patvirtinti griežtesnes už šiame reglamente nustatytas jų teritorijoje gaminamų ir geografine nuoroda žymimų aromatizuotų vyno produktų gamybos, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo taisykles tiek, kiek tokios taisyklės yra suderinamos su Sąjungos teise;

(16)

atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (9), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 (10) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (11) nuostatos dėl geografinių nuorodų netaikomi aromatizuotiems vyno produktams, reikėtų nustatyti specialias aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų apsaugos taisykles. Geografinės nuorodos turėtų būti naudojamos siekiant nustatyti aromatizuotus vyno produktus, kurių kilmės vieta yra šalies teritorija arba toje teritorijoje esantis regionas ar vietovė, kuriuose atitinkamas aromatizuoto vyno produkto ypatumas, geras vardas ar kita savybė iš esmės priskirtini jo geografinei kilmei, ir tokias geografines nuorodas turėtų registruoti Komisija;

(17)

šiame reglamente turėtų būti nustatyta trečiosios šalies ir Sąjungos geografinių nuorodų registravimo, atitikties reikalavimams nustatymo, pakeitimo ir galimo panaikinimo procedūra;

(18)

valstybių narių valdžios institucijos turėtų būti atsakingos už tai, kad būtų užtikrintas šio reglamento laikymasis, ir turėtų būti nustatyta tvarka, pagal kurią Komisija galėtų stebėti ir tikrinti, kaip laikomasi šio reglamento;

(19)

siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl gamybos procesų nustatymo siekiant išgauti aromatizuotus vyno produktus; geografinių vietovių ribų nustatymo kriterijų ir su gamyba tokiose vietovėse susijusių taisyklių, apribojimų ir nukrypti leidžiančių nuostatų; sąlygų, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti papildomi reikalavimai; atvejų, kuriais atskiras gamintojas gali teikti geografinės nuorodos apsaugos paraišką, ir apribojimų, kuriais vadovaujantis sprendžiama, kokie pareiškėjai gali teikti tokios apsaugos paraišką, nustatymo; sąlygų, kurių reikia laikytis pateikiant geografinės nuorodos apsaugos paraišką, nustatymo; Komisijos vykdomos tikrinimo tvarkos, prieštaravimų pareiškimo tvarkos ir geografinių nuorodų pakeitimo bei panaikinimo tvarkos; tarpvalstybinėms paraiškoms taikomų sąlygų nustatymo; paraiškos arba prašymo pateikimo datos, datos, nuo kurios taikoma apsauga, ir datos, kurią įsigalioja apsaugos pakeitimas, nustatymo; su produkto specifikacijos pakeitimais susijusių sąlygų, įskaitant sąlygas, kuriomis pakeitimas laikytinas nedideliu, ir sąlygų, susijusių su prašymais atlikti pakeitimus, dėl kurių nekeičiamas bendrasis dokumentas, ir pakeitimų patvirtinimu, nustatymo; apribojimų, susijusių su saugomu pavadinimu; valstybėms narėms ir Komisijai keičiantis informacija praneštinos informacijos pobūdžio ir rūšies, pranešimo būdų, taisyklių, susijusių su prieigos prie informacijos arba informacijos sistemų, kuriomis leidžiama naudotis, teisėmis ir informacijos skelbimo tvarkos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(20)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, susijusias su aromatizuotų vyno produktų sudėties nustatymo analizės metodais; sprendimais suteikti geografinėms nuorodoms apsaugą ir atmesti tokios apsaugos prašymus; sprendimais panaikinti geografinių nuorodų apsaugą ir esamų geografinių nuorodų apsaugą; sprendimais dėl paraiškos dėl pakeitimų patvirtinimo nedidelių produktų specifikacijų pakeitimų atveju; produkto specifikacijoje pateiktina informacija, susijusia su geografinės nuorodos apibrėžtimi; būdais, kaip sprendimai dėl geografinių nuorodų apsaugos suteikimo arba nesuteikimo paskelbiami viešai; su tarpvalstybinių paraiškų teikimu susijusiomis taisyklėmis; patikromis bei tikrinimais, kuriuos turi atlikti valstybės narės; apsaugos paraiškų nagrinėjimo procedūra, įskaitant jų priimtinumą, arba geografinės nuorodos pakeitimo tvirtinimu ir procedūra, įskaitant jų priimtinumą, taip pat su prieštaravimo, panaikinimo ar nuorodos pakeitimo prašymų nagrinėjimo procedūra ir informacijos, susijusios su esamomis saugomomis geografinėmis nuorodomis, pateikimu; administracinėmis ir fizinėmis patikromis, kurias turi atlikti valstybės narės; informacijos teikimo taisyklėmis, kurios būtinos, kad būtų taikoma nuostata dėl keitimosi informacija tarp valstybių narių ir Komisijos, ir praneštinos informacijos valdymo tvarka, su pranešimų turiniu, forma, pateikimo laiku, dažnumu ir galutiniais terminais susijusias taisykles bei informacijos ir dokumentų perdavimo ar galimybių jais naudotis valstybėms narėms, trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba visuomenei suteikimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (12);

(21)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bendrąjį dokumentą, turėtų nuspręsti, ar atmesti paraišką dėl geografinės nuorodos apsaugos dėl nepriimtinumo priežasčių, bei turėtų sukurti ir tvarkyti pagal šį reglamentą saugomų geografinių nuorodų registrą, įskaitant esamų geografinių nuorodų sąrašo įtraukimą į tą registrą ar išbraukimą iš jo;

(22)

pereinant nuo Reglamente (EEB) Nr. 1601/91 nustatytų taisyklių prie šiame reglamente nustatytų taisyklių galėtų kilti sunkumų, kurie šiame reglamente nenagrinėjami. Tuo tikslu Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti būtinas pereinamojo laikotarpio priemones;

(23)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiai pereiti nuo Reglamente (EEB) Nr. 1601/91 nustatytų taisyklių prie šiame reglamente nustatytų taisyklių, turėtų būti suteikta pakankamai laiko ir nustatyta tinkama tvarka. Bet kuriuo atveju turimomis atsargomis turėtų būti leidžiama prekiauti po šio reglamento taikymo dienos, kol jos baigsis;

(24)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo taisykles bei aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų apsaugos taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo, taip pat aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų apsaugos taisyklės.

2.   Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, aromatizuotų vyno produktų pateikimui ir ženklinimui taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011.

3.   Šis reglamentas taikomas visiems aromatizuotiems vyno produktams, pateikiamiems Sąjungos rinkai, nepriklausomai nuo to, ar jie pagaminti valstybėse narėse, ar trečiosiose šalyse, taip pat Sąjungoje pagamintiems ir eksportuoti skirtiems produktams.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1.   prekinis pavadinimas– bet kurio šiame reglamente nustatyto aromatizuoto vyno produkto pavadinimas;

2.   aprašymas– aromatizuoto vyno produkto konkrečių savybių sąrašas;

3.   geografinė nuoroda– nuoroda, patvirtinanti, kad aromatizuoto vyno produkto kilmės vieta yra tam tikras regionas, konkreti vieta arba šalis, kai atitinkama to produkto kokybė, geras vardas ar kitos savybės yra iš esmės priskiriami jo geografinei kilmei.

II   SKYRIUS

AROMATIZUOTŲ VYNO PRODUKTŲ TERMINO APIBRĖŽTIS, APRAŠYMAS, PATEIKIMAS IR ŽENKLINIMAS

3 straipsnis

Aromatizuotų vyno produktų termino apibrėžtis ir klasifikacija

1.   Aromatizuoti vyno produktai – iš vyno sektoriaus produktų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, pagaminti produktai, kurie buvo aromatizuoti. Jie skirstomi į šias kategorijas:

a)

aromatizuoti vynai;

b)

aromatizuoti vyno gėrimai;

c)

aromatizuoti vyno produktų kokteiliai.

2.   Aromatizuotas vynas – gėrimas:

a)

pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo IV dalies 5 punkte ir VII priedo II dalies 1 ir 3–9 punktuose, išskyrus vyną „Retsina“;

b)

kurio bent 75 % bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;

c)

į kurį gali būti įpilta alkoholio;

d)

į kurį gali būti įdėta dažiklių;

e)

į kurį gali būti pridėta vynuogių misos, iš dalies fermentuotos vynuogių misos arba abiejų;

f)

kuris gali būti pasaldintas;

g)

kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 14,5 tūrio proc. ir mažesnė kaip 22 tūrio proc., o visuminė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 17,5 tūrio proc.

3.   Aromatizuotas vyno gėrimas – gėrimas:

a)

pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1, 2 ir 4–9 punktuose, išskyrus vynus, kuriuos gaminant įpilama alkoholio, ir vyną „Retsina“;

b)

kurio bent 50 % bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;

c)

į kurį nepilama alkoholio, išskyrus atvejus, kai II priede numatyta kitaip;

d)

į kurį gali būti įdėta dažiklių;

e)

į kurį gali būti pridėta vynuogių misos, iš dalies fermentuotos vynuogių misos arba abiejų;

f)

kuris gali būti pasaldintas;

g)

kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 4,5 tūrio proc. ir mažesnė kaip 14,5 tūrio proc.

4.   Aromatizuotas vyno produktų kokteilis – gėrimas:

a)

pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1, 2 ir 4–11 punktuose, išskyrus vynus, kuriuos gaminant įpilama alkoholio, ir vyną „Retsina“;

b)

kurio bent 50 % bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;

c)

į kurį nepilama alkoholio;

d)

į kurį gali būti įdėta dažiklių;

e)

kuris gali būti pasaldintas;

f)

kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra didesnė nei 1,2 tūrio proc. ir mažesnė kaip 10 tūrio proc.

4 straipsnis

Aromatizuotų vyno produktų gamybos procesai ir analizės metodai

1.   Aromatizuoti vyno produktai gaminami vadovaujantis I ir II prieduose nustatytais reikalavimais, apribojimais ir aprašymais.

2.   Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi leidžiami gamybos procesai, siekiant gauti aromatizuotus vyno produktus atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius.

Nustatydama pirmoje pastraipoje nurodytus leidžiamus gamybos procesus, Komisija atsižvelgia į OIV rekomenduojamus ir paskelbtus gamybos procesus.

3.   Prireikus Komisija įgyvendinimo aktais priima analizės, skirtos aromatizuotų vyno produktų sudėčiai nustatyti, metodus. Tie metodai grindžiami atitinkamais OIV rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, nebent jie būtų neveiksmingi arba netinkami atsižvelgiant į siekiamą tikslą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Kol Komisija patvirtins tokius metodus, bus taikomi atitinkamoje valstybėje narėje leidžiami naudoti metodai.

4.   Aromatizuotiems vyno produktams gaminti naudojamiems vynuogių produktams taikomi pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 74 straipsnį, 75 straipsnio 4 dalį ir 80 straipsnį nustatyti vynininkystės metodai ir apribojimai.

5 straipsnis

Prekiniai pavadinimai

1.   Bet kuriems Sąjungos rinkai teikiamiems aromatizuotiems vyno produktams naudojami II priede nustatyti prekiniai pavadinimai, su sąlyga, kad tie produktai atitinka tame priede atitinkamam prekiniam pavadinimui nustatytus reikalavimus. Prekiniai pavadinimai gali būti papildomi įprastiniais pavadinimais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies o punkte.

2.   Kai aromatizuoti vyno produktai atitinka daugiau nei vienam prekiniam pavadinimui taikomus reikalavimus, leidžiama naudoti tik vieną iš tų prekinių pavadinimų, nebent II priede būtų numatyta kitaip.

3.   Šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitinkantis alkoholinis gėrimas negali būti aprašytas, pateiktas ar ženklinamas vartojant tokius žodžius ar frazes kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar bet kurį kitą terminą, kuris būtų panašus į bet kurį prekinį pavadinimą.

4.   Prekinius pavadinimus galima papildyti arba pakeisti pagal šį reglamentą saugoma geografine nuoroda.

5.   Nedarant poveikio 26 straipsniui, prekiniai pavadinimai nepapildomi vyno produktams leidžiamomis naudoti saugomomis kilmės vietos nuorodomis ar saugomomis geografinėmis nuorodomis.

6 straipsnis

Šalia prekinio pavadinimo pateikiami papildomi duomenys

1.   5 straipsnyje nurodyti prekiniai pavadinimai taip pat gali būti papildyti šiomis cukraus kiekį aromatizuotame vyno produkte nurodančiomis nuorodomis:

a)   „labai sausas“– produktams, kurių litre yra mažiau kaip 30 gramų cukraus, o jei produktas priskiriamas aromatizuotų vynų kategorijai, nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies g punkto, minimali visuminė alkoholio koncentracija yra 15 tūrio proc.;

b)   „sausas“– produktams, kurių litre yra mažiau kaip 50 gramų cukraus, o jei produktas priskiriamas aromatizuotų vynų kategorijai, nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies g punkto, minimali visuminė alkoholio koncentracija yra 16 tūrio proc.;

c)   „pusiau sausas“– produktams, kurių litre yra nuo 50 iki mažiau kaip 90 gramų cukraus;

d)   „pusiau saldus“– produktams, kurių litre yra nuo 90 iki mažiau kaip 130 gramų cukraus;

e)   „saldus“– produktams, kurių litre yra 130 arba daugiau gramų cukraus.

Pirmos pastraipos a-e punktuose nurodytas cukraus kiekis išreiškiamas invertuotu cukrumi.

Prie terminų „pusiau saldus“ ir „saldus“ galima papildomai nurodyti cukraus kiekį, išreikštą invertuoto cukraus gramais litre.

2.   Kai prekiniame pavadinime yra nuoroda „putojantis“ arba jis papildomas šia nuoroda, naudojamo putojančio vyno kiekis yra ne mažesnis kaip 95 %.

3.   Be to, prekiniai pavadinimai gali būti papildyti nuoroda į pagrindinę naudojamą kvapiąją medžiagą.

7 straipsnis

Kilmės vietos nuoroda

Jei nurodoma aromatizuotų vyno produktų kilmės vieta, ji atitinka aromatizuoto vyno produkto gamybos vietą. Kilmės vieta nurodoma žodžiais „pagaminta (…)“ arba lygiaverčiais žodžiais, prie kurių pateikiamas atitinkamos valstybės narės ar trečiosios šalies pavadinimas.

8 straipsnis

Kalba, vartojama pateikiant ir ženklinant aromatizuotus vyno produktus

1.   II priede pasviruoju šriftu pateikti prekiniai pavadinimai neverčiami į kitas kalbas aromatizuotų vyno produktų etiketėje ar jų aprašyme.

Šiame reglamente numatytos papildomos nuorodos, kai jos išreikštos žodžiais, pateikiamos bent viena Sąjungos oficialiąja kalba.

2.   Pagal šį reglamentą saugomos geografinės nuorodos pavadinimas etiketėje pateikiamas ta kalba ar kalbomis, kuria (-iomis) jis yra užregistruotas, net jei geografinė nuoroda pagal 5 straipsnio 4 dalį pakeičia prekinį pavadinimą.

Kai pagal šį reglamentą saugomos geografinės nuorodos pavadinimas pateikiamas ne lotyniška abėcėle, jis taip pat gali būti rašomas viena ar daugiau Sąjungos oficialiųjų kalbų.

9 straipsnis

Valstybių narių nustatytos griežtesnės taisyklės

Taikydamos kokybės politiką jų teritorijoje gaminamiems ir pagal šį reglamentą saugomomis geografinėmis nuorodomis žymimiems aromatizuotiems vyno produktams arba norėdamos nustatyti naujas geografines nuorodas, valstybės narės gali nustatyti griežtesnes už 4 straipsnyje ir I bei II prieduose nurodytas gamybos ir aprašymo taisykles tiek, kiek jos suderinamos su Sąjungos teise.

III   SKYRIUS

GEOGRAFINĖS NUORODOS

10 straipsnis

Apsaugos paraiškų turinys

1.   Į pavadinimų kaip geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama techninė byla, kurioje nurodoma:

a)

saugotinas pavadinimas;

b)

pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;

c)

2 dalyje nurodyta produkto specifikacija ir

d)

bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.

2.   Kad produktui būtų suteikta pagal šį reglamentą saugoma geografinė nuoroda, jis turi atitikti atitinkamą produkto specifikaciją, kurią turi sudaryti bent:

a)

saugotinas pavadinimas;

b)

produkto, visų pirma jo pagrindinių analitinių savybių, aprašymas ir jo juslinių savybių nurodymas;

c)

kai taikoma, specialių gamybos procesų ir specifikacijų, taip pat atitinkamų produkto gamybos apribojimų aprašymas;

d)

atitinkamos geografinės vietovės ribų aprašymas;

e)

duomenys, kuriais nurodoma 2 straipsnio 3 punkte nurodyta sąsaja;

f)

Sąjungos ar nacionalinėje teisėje nustatyti taikytini reikalavimai arba, kai juos numato valstybės narės, saugomą geografinę nuorodą administruojančios organizacijos nustatyti Sąjungos teisę atitinkantys objektyvūs nediskriminaciniai reikalavimai;

g)

pagrindinės žaliavos, iš kurios gautas aromatizuotas vyno produktas, nurodymas;

h)

valdžios institucijų arba įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimas bei adresas ir jų konkrečios užduotys.

11 straipsnis

Trečiosios šalies geografinės vietovės pavadinimo apsaugos paraiška

1.   Kai pateikiama trečiosios šalies geografinės vietovės pavadinimo apsaugos paraiška, kartu su 10 straipsnyje numatytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad tokios geografinės vietovės pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.

2.   Apsaugos paraišką Komisijai pareiškėjas siunčia tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas.

3.   Apsaugos paraiška pildoma viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų arba prie jos pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tų kalbų.

12 straipsnis

Pareiškėjai

1.   Geografinės nuorodos apsaugos paraišką gali teikti bet kuri suinteresuota gamintojų grupė arba, išimtiniais atvejais, atskiras gamintojas. Apsaugos paraiškos teikime gali dalyvauti ir kitos suinteresuotosios šalys.

2.   Gamintojai gali teikti tik jų pačių gaminamų aromatizuotų vyno produktų pavadinimų apsaugos paraišką.

3.   Kai pavadinimu nurodoma kelioms valstybėms bendra geografinė vietovė, gali būti teikiama bendra apsaugos paraiška.

13 straipsnis

Preliminari nacionalinė procedūra

1.   Sąjungos kilmės aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų apsaugos paraiškoms taikoma šio straipsnio 2–7 dalyse nurodyta preliminari nacionalinė procedūra.

2.   Apsaugos paraiška teikiama toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra vietovė, iš kurios kilusi geografinė nuoroda.

3.   Valstybė narė patikrina, ar apsaugos paraiška atitinka šiame skyriuje nustatytas sąlygas.

Valstybė narė, taikydama nacionalinę procedūrą, užtikrina tinkamą apsaugos paraiškos paskelbimą ir nustato, kad bent per du mėnesius nuo paskelbimo dienos bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir gyvenantis arba įsisteigęs tos valstybės narės teritorijoje, gali paprieštarauti siūlomai apsaugai pateikdamas valstybei narei tinkamai pagrįstą pareiškimą.

4.   Jei valstybė narė mano, kad geografinė nuoroda neatitinka atitinkamų reikalavimų arba kad tokios nuorodos apsauga yra apskritai nesuderinama su Sąjungos teise, ji paraišką atmeta.

5.   Jei valstybė narė mano, kad įvykdyti atitinkami reikalavimai, ji:

a)

bent internete paskelbia bendrąjį dokumentą ir produkto specifikaciją ir

b)

siunčia Komisijai apsaugos paraišką su tokia informacija:

i)

pareiškėjo vardu, pavarde (arba pavadinimu) ir adresu;

ii)

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija;

iii)

10 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu bendruoju dokumentu;

iv)

valstybės narės pareiškimu, kad, jos manymu, pareiškėjo pateikta paraiška atitinka reikalaujamas sąlygas, ir

v)

nuoroda į a punkte nurodytų dokumentų skelbimą.

Pirmos pastraipos b punkte nurodyta informacija pateikiama viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų arba prie jos pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tų kalbų.

6.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad šio straipsnio būtų laikomasi ne vėliau kaip 2015 m. kovo 28 d.

7.   Kai valstybėje narėje nėra nacionalinės teisės aktų, susijusių su geografinių nuorodų apsauga, pavadinimo apsaugą nacionaliniu lygmeniu ji gali suteikti tik laikinai pagal šiame skyriuje nustatytas sąlygas. Tokia apsauga pradeda galioti nuo paraiškos pateikimo Komisijai dienos ir nustoja galioti sprendimo dėl pavadinimo įregistravimo ar atsisakymo jį įregistruoti pagal šį skyrių priėmimo dieną.

14 straipsnis

Komisijos atliekamas tikrinimas

1.   Komisija viešai skelbia apsaugos paraiškos pateikimo datą.

2.   Komisija tikrina, ar 13 straipsnio 5 dalyje nurodytos apsaugos paraiškos atitinka šiame skyriuje nustatytas sąlygas.

3.   Jei Komisija mano, kad įvykdytos šiame skyriuje nustatytos sąlygos, ji įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 10 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą bendrąjį dokumentą ir 13 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytos produkto specifikacijos paskelbimo nuorodą.

4.   Kai Komisija mano, kad neįvykdytos šiame skyriuje nustatytos sąlygos, ji įgyvendinimo aktais nusprendžia atmesti paraišką. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

15 straipsnis

Prieštaravimų teikimo procedūra

Per du mėnesius nuo 14 straipsnio 3 dalyje numatytos informacijos paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė ar trečioji šalis arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir gyvenantis arba įsisteigęs kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo pateikta apsaugos paraiška, arba trečiojoje šalyje, gali teikti prieštaravimus dėl siūlomos apsaugos pateikdamas Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą dėl šiame skyriuje nustatytų apsaugos suteikimo sąlygų.

Trečiojoje šalyje gyvenantys ar įsisteigę fiziniai ar juridiniai asmenys tokį pareiškimą tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas pateikia per pirmoje pastraipoje nurodytą dviejų mėnesių laikotarpį.

16 straipsnis

Sprendimas dėl apsaugos

Remdamasi informacija, gauta užbaigus 15 straipsnyje nurodytą prieštaravimų pareiškimo procedūrą, Komisija įgyvendinimo aktais suteikia apsaugą geografinei nuorodai, atitinkančiai šiame skyriuje nustatytas sąlygas ir Sąjungos teisės reikalavimus, arba atmeta paraišką, kai tos sąlygos nebuvo įvykdytos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

17 straipsnis

Homonimai

1.   Pavadinimas, dėl kurio pateikiama apsaugos paraiška ir kuris visiškai ar iš dalies sutampa su pavadinimu, jau įregistruotu pagal šį reglamentą, įregistruojamas deramai atsižvelgiant į vietinę bei tradicinę vartoseną ir bet kokį suklaidinimo pavojų.

2.   Vartotoją klaidinantis homoniminis pavadinimas, verčiantis manyti, kad produktai kilę iš kitos vietovės, neregistruojamas, net jeigu pavadinimas tiksliai atitinka tikrąjį teritorijos, regiono ar vietos, iš kurios kilę tie produktai, pavadinimą.

3.   Įregistruotą homoniminį pavadinimą galima naudoti tik jeigu vėliau įregistruotą homonimą ir registre jau esantį pavadinimą praktiškai įmanoma pakankamai atskirti, atsižvelgiant į būtinybę suinteresuotiesiems gamintojams taikyti teisingumo principą ir į neklaidinti vartotojo.

18 straipsnis

Atsisakymo saugoti priežastys

1.   Bendriniais tapę pavadinimai nesaugomi kaip geografinė nuoroda.

Šiame skyriuje bendriniu tapęs pavadinimas – aromatizuoto vyno produkto pavadinimas, kuris, nors ir sietinas su vieta ar regionu, kuriuose šis produktas buvo pirmiausia pagamintas ar pateiktas rinkai, Sąjungoje tapo įprastu aromatizuoto vyno produkto pavadinimu.

Siekiant nustatyti, ar pavadinimas tapo bendriniu, reikia atsižvelgti į visus svarbius veiksnius, visų pirma į:

a)

dabartinę padėtį Sąjungoje, visų pirma vartojimo vietose;

b)

atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę.

2.   Pavadinimas nesaugomas kaip geografinė nuoroda, kai, atsižvelgiant į prekių ženklo gerą vardą ir pripažinimą, vartotojas galėtų susidaryti klaidingą nuomonę apie tikrąją aromatizuoto vyno produkto tapatybę.

19 straipsnis

Santykis su prekių ženklais

1.   Kai geografinė nuoroda saugoma pagal šį reglamentą, prekių ženklo, kurio naudojimas priskiriamas 20 straipsnio 2 daliai ir kuris susijęs su aromatizuotu vyno produktu, registruoti neleidžiama, jei prekių ženklo registravimo paraiška pateikiama po geografinės nuorodos apsaugos paraiškos pateikimo Komisijai dienos ir tokia geografinė nuoroda pradėta saugoti.

Prekių ženklų, kurie buvo įregistruoti pažeidžiant pirmą pastraipą, galiojimas panaikinamas.

2.   Nedarant poveikio 17 straipsnio 2 daliai, prekių ženklas, kurio naudojimas priskiriamas 20 straipsnio 2 daliai, kurio registracijos paraiška buvo pateikta, jis buvo registruotas arba jo vartosena yra nusistovėjusi (jeigu ta galimybė numatyta atitinkamuose teisės aktuose) Sąjungos teritorijoje anksčiau nei geografinės nuorodos apsaugos paraiškos pateikimo Komisijai dieną, gali būti naudojamas toliau ir atnaujinamas nepaisant geografinės nuorodos apsaugos, su sąlyga, kad nėra jokių priežasčių tokį prekių ženklą paskelbti negaliojančiu arba jį atšaukti, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/95/EB (13) arba Tarybos reglamente (EB) Nr. 207/2009 (14).

Tokiais atvejais geografinę nuorodą leidžiama naudoti kartu su atitinkamais prekių ženklais.

20 straipsnis

Apsauga

1.   Pagal šį reglamentą saugomas geografines nuorodas gali naudoti bet kuris aromatizuotą vyno produktą parduodantis ekonominės veiklos vykdytojas, kai toks produktas pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.

2.   Pagal šį reglamentą saugomos geografinės nuorodos ir aromatizuoti vyno produktai, kuriems pavadinti, laikantis produkto specifikacijos, naudojami tie saugomi pavadinimai, saugomi nuo:

a)

bet kokio tiesioginio ar netiesioginio saugomo pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais:

i)

panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos, arba

ii)

jeigu taip naudojant išnaudojamas geografinės nuorodos geras vardas;

b)

bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas, įrašytas ar transliteruotas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus į“ ar pan.;

c)

bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, pateiktos ant produkto vidinės ar išorinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu vyno produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

d)

bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojas gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.

3.   Pagal šį reglamentą saugomos geografinės nuorodos negali tapti bendriniais pavadinimais Sąjungoje, kaip apibrėžta 18 straipsnio 1 dalyje.

4.   Valstybės narės imasi atitinkamų administracinių ir teisinių priemonių, kad išvengtų neteisėto pagal šį reglamentą saugomų geografinių nuorodų naudojimo, kaip nurodyta 2 dalyje, arba tokį naudojimą sustabdytų.

21 straipsnis

Registras

Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, sudaro ir tvarko aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų, saugomų pagal šį reglamentą, elektroninį registrą, kuris yra prieinamas viešai.

Su trečiųjų šalių produktais susijusios geografinės nuorodos, kurios Sąjungoje saugomos pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga, gali būti įrašytos į pirmoje pastraipoje nurodytą registrą kaip pagal šį reglamentą saugomos geografinės nuorodos.

22 straipsnis

Kompetentingos institucijos paskyrimas

1.   Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingas už pareigų, nustatytų šiame skyriuje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (15) 4 straipsnyje nustatytus kriterijus, vykdymo patikras.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad šio skyriaus nuostatų besilaikančiam ekonominės veiklos vykdytojui būtų galima taikyti patikrų sistemą.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytą kompetentingą instituciją ar institucijas. Komisija viešai paskelbia jų pavadinimus ir adresus, taip pat periodiškai atnaujina jų sąrašą.

23 straipsnis

Specifikacijų laikymosi tikrinimas

1.   Pagal šį reglamentą saugomų geografinių nuorodų, susijusių su geografine vietove Sąjungoje, atitiktį produkto specifikacijai aromatizuoto vyno produkto gamybos ir išpilstymo metu arba po išpilstymo kasmet užtikrina:

a)

22 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija ar institucijos arba

b)

viena ar daugiau už tikrinimą atsakingos kontrolės institucijos, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnio antros pastraipos 5 punkte, veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos pagal to reglamento 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Tokio tikrinimo išlaidas apmoka tikrinami ekonominės veiklos vykdytojai.

2.   Pagal šį reglamentą saugomų geografinių nuorodų, susijusių su geografine vietove trečiojoje šalyje, atitiktį produkto specifikacijai aromatizuoto vyno produkto gamybos ir išpilstymo metu arba po išpilstymo kasmet užtikrina:

a)

viena ar daugiau trečiosios šalies paskirtų viešosios valdžios institucijų arba

b)

viena ar daugiau sertifikavimo įstaigų.

3.   1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte nurodytos įstaigos laikosi Standarto EN ISO/IEC 17065:2012 (Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms) ir turi būti pagal juos akredituotos.

4.   Kai 1 dalies a punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta institucija ar institucijos tikrina, kaip laikomasi produkto specifikacijos, jos turi užtikrinti tinkamą objektyvumą bei nešališkumą ir turėti kvalifikuotą personalą bei išteklius, būtinus jų užduotims atlikti.

24 straipsnis

Produkto specifikacijų pakeitimai

1.   12 straipsnio sąlygas atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, kad būtų patvirtintas produkto su pagal šį reglamentą saugoma geografine nuoroda specifikacijos pakeitimas, visų pirma siekdamas atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą arba iš naujo apibrėžti 10 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą geografinę vietovę. Paraiškose apibūdinami prašomi pakeitimai ir nurodomos jų priežastys.

2.   Kai siūlomas pakeitimas apima vieną ar daugiau 10 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto bendrojo dokumento pakeitimų, pakeitimo paraiškai mutatis mutandis taikomi 13–16 straipsniai. Tačiau jeigu siūlomas tik nedidelis pakeitimas, Komisija įgyvendinimo aktais nusprendžia, ar paraišką galima tvirtinti netaikant 14 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nustatytos procedūros, ir jeigu paraiška patvirtinama, Komisija paskelbia 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

25 straipsnis

Panaikinimas

Jeigu nebeužtikrinamas atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis, Komisija savo iniciatyva arba remdamasi tinkamai pagrįstu valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymu gali įgyvendinimo aktais nuspręsti panaikinti geografinės nuorodos apsaugą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

13–16 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

26 straipsnis

Esamos geografinės nuorodos

1.   Reglamento (EEB) Nr. 1601/91 II priede išvardytos aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos ir visos kitos valstybei narei pateiktos ir jos anksčiau nei 2014 m. kovo 27 d. patvirtintos geografinės nuorodos pagal šį reglamentą automatiškai saugomos kaip geografinės nuorodos. Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant šio reglamento 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, tokias nuorodas įrašo į šio reglamento 21 straipsnyje numatytą registrą.

2.   Valstybės narės perduoda Komisijai su 1 dalyje nurodytomis esamomis geografinėmis nuorodomis susijusias:

a)

10 straipsnio 1 dalyje numatytas technines bylas;

b)

valstybių narių sprendimus dėl patvirtinimo.

3.   1 dalyje nurodytų esamų geografinių nuorodų, apie kurias 2 dalyje nurodyta informacija nepateikiama ne vėliau kaip 2017 m. kovo 28 d., apsauga pagal šį reglamentą panaikinama. Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, imasi atitinkamų oficialių veiksmų, kad tokie pavadinimai būtų išbraukti iš 21 straipsnyje numatyto registro.

4.   25 straipsnis netaikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms esamoms geografinėms nuorodoms.

Iki 2018 m. kovo 28 d. Komisija savo iniciatyva įgyvendinimo aktais gali nuspręsti panaikinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų esamų geografinių nuorodų apsaugą, jei jos neatitinka 2 straipsnio 3 punkte nustatytų sąlygų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

27 straipsnis

Mokesčiai

Valstybės narės gali rinkti mokesčius savo išlaidoms padengti, įskaitant išlaidas, patiriamas pagal šį skyrių nagrinėjant apsaugos paraiškas, prieštaravimo pareiškimus, pakeitimų paraiškas ir prašymus panaikinti apsaugą.

28 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

1.   Siekiant atsižvelgti į gamybos nustatytų ribų geografinėje vietovėje konkrečias charakteristikas, Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:

a)

geografinės vietovės ribų nustatymo kriterijai ir

b)

su gamyba konkrečioje geografinėje vietovėje susijusios taisyklės, apribojimai ir nukrypti leidžiančios nuostatos.

2.   Siekiant užtikrinti produktų kokybę ir atsekamumą, Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos sąlygos, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti papildomi nei 10 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti reikalavimai.

3.   Siekiant užtikrinti gamintojų ar ekonominės veiklos vykdytojų teises ar pagrįstus interesus, Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

a)

apibrėžiama, kokiais atvejais atskiras gamintojas gali teikti geografinės nuorodos apsaugos paraišką;

b)

nustatomi apribojimai, kuriais vadovaujantis sprendžiama, kokie pareiškėjai gali teikti geografinės nuorodos apsaugos paraišką;

c)

nustatomos sąlygos, kurių reikia laikytis pateikiant geografinės nuorodos apsaugos paraišką, Komisijos vykdomo tikrinimo tvarką, prieštaravimų pareiškimo tvarką ir geografinių nuorodų pakeitimo bei panaikinimo tvarką;

d)

nustatomos tarpvalstybinėms paraiškoms taikomos sąlygos;

e)

nustatoma paraiškos arba prašymo pateikimo data;

f)

nustatoma data, nuo kurios nuoroda saugoma;

g)

nustatomos sąlygos, kuriomis pakeitimas laikytinas nedideliu, kaip nurodyta 24 straipsnio 2 dalyje;

h)

nustatoma pakeitimo įsigaliojimo data;

i)

nustatomos su pagal šį reglamentą saugomos geografinės nuorodos produkto specifikacijos pakeitimų paraiškos ir pakeitimų patvirtinimu susijusios sąlygos, kai tokiais pakeitimais nepakeičiamas bendrasis dokumentas, nurodytas 10 straipsnio 1 dalies d punkte.

4.   Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi su saugomu pavadinimu susiję apribojimai.

29 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai

1.   Komisija gali įgyvendinimo aktais patvirtinti visas būtinas priemones, susijusias su šiuo skyriumi dėl:

a)

produkto specifikacijoje pateiktinos informacijos apie 2 straipsnio 3 punkte nurodytą geografinės vietovės ir galutinio produkto ryšį;

b)

būdų, kaip 16 straipsnyje nurodyti sprendimai dėl apsaugos suteikimo arba nesuteikimo paskelbiami viešai;

c)

tarpvalstybinių paraiškų teikimo;

d)

patikrų ir tikrinimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės, įskaitant bandymus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Komisija gali įgyvendinimo aktais patvirtinti visas būtinas priemones, susijusias su šiuo skyriumi dėl apsaugos paraiškų nagrinėjimo procedūros, įskaitant jų priimtinumą, arba geografinės nuorodos pakeitimo tvirtinimo paraiškų nagrinėjimo procedūros, įskaitant jų priimtinumą, taip pat su prieštaravimo, panaikinimo ar nuorodos pakeitimo prašymų nagrinėjimo procedūros, įskaitant jų priimtinumą, ir informacijos, susijusios su esamomis saugomomis geografinėmis nuorodomis, pateikimo, visų pirma dėl:

a)

dokumentų šablonų ir perdavimo formos;

b)

terminų;

c)

išsamios informacijos apie faktus, įrodymus ir patvirtinamuosius dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška ar prašymu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

30 straipsnis

Nepriimtina paraiška ar prašymas

Kai pagal šį skyrių pateikta paraiška arba prašymas laikomas nepriimtinu, Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, nusprendžia jį atmesti kaip nepriimtiną.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Aromatizuotų vyno produktų patikros ir tikrinimas

1.   Valstybės narės atsako už aromatizuotų vyno produktų patikras. Jos imasi priemonių, būtinų šio reglamento nuostatų laikymuisi užtikrinti, ir visų pirma paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingą (-as) už pareigų, nustatytų šiame reglamente pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, vykdymo patikras.

2.   Komisija, jei reikia, įgyvendinimo aktais patvirtina administracinių ir fizinių patikrų, kurias valstybės narės turi atlikti, siekdamos patikrinti, kaip vykdomos su šio reglamento taikymu susijusios pareigos, taisykles.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

32 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Valstybės narės ir Komisija vienos kitoms teikia visą informaciją, būtiną šiam reglamentui taikyti ir tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su aromatizuotais vyno produktais, vykdyti. Ta informacija prireikus gali būti perduodama trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba gali būti suteikiamos galimybės toms institucijoms ja naudotis, taip pat ji gali būti viešai skelbiama.

2.   Siekiant, kad 1 dalyje nurodyta informacija būtų tiksli ir pranešama greitai, veiksmingai ir ekonomiškai, Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:

a)

praneštinos informacijos pobūdis ir rūšis;

b)

pranešimo būdai;

c)

taisyklės, susijusios su prieigos prie informacijos arba informacijos sistemų, kuriomis leidžiama naudotis, teisėmis;

d)

informacijos skelbimo sąlygos ir priemonės.

3.   Komisija įgyvendinimo aktais priima:

a)

informacijos, būtinos šiam straipsniui taikyti, teikimui būtinas taisykles;

b)

praneštinos informacijos valdymo tvarką ir su pranešimų turiniu, forma, pateikimo laiku, dažnumu ir galutiniais terminais susijusias taisykles;

c)

informacijos ir dokumentų perdavimo ar galimybių jais naudotis valstybėms narėms, trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba visuomenei suteikimo tvarką.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

33 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   4 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnyje, 32 straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. kovo 27 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnyje, 32 straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnį, 32 straipsnio 2 dalį ir 36 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

34 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Aromatizuotų vyno produktų komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje ir 29 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų įgyvendinimo aktų atveju, jei Komitetas nepateikia nuomonės, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

35 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 panaikinamas nuo 2015 m. kovo 28 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento III priede pateiktą atitikties lentelę.

36 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Siekiant palengvinti perėjimą nuo Reglamento (EEB) Nr. 1601/91 taisyklių prie šiame reglamente nustatytų taisyklių, Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai, kai tinkama, priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, kuriomis šis reglamentas būtų keičiamas arba nuo jo nukrypstama, kurie galiotų iki 2018 m. kovo 28 d.

2.   Aromatizuoti vyno produktai, neatitinkantys šio reglamento reikalavimų, bet pagaminti laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1601/91 iki 2014 m. kovo 27 d., gali būti teikiami rinkai, kol pasibaigs jų atsargos.

3.   Aromatizuoti vyno produktai, atitinkantys šio reglamento 1–6 ir 9 straipsnius, kurie buvo pagaminti iki 2014 m. kovo 27 d., gali būti teikiami rinkai tol, kol baigsis jų atsargos, su sąlyga, kad tokie produktai atitinka Reglamentą (EEB) Nr. 1601/91 visų aspektų, kurių nereglamentuoja šio reglamento 1–6 ir 9 straipsniai, atžvilgiu.

37 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. kovo 28 d. Tačiau 36 straipsnio 1 ir 3 dalys taikomos nuo 2014 m. kovo 27 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 43, 2012 2 15, p. 67.

(2)  2014 m. sausio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (OL L 149, 1991 6 14, p. 1).

(4)  1994 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 122/94, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles, taikymo taisykles (OL L 21, 1994 1 26, p. 7).

(5)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinama Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004

(OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(6)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

(7)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL L 354, 2008 12 31, p. 34).

(8)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(9)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

(10)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

(11)  2013 m. gruodžio. 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(12)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(13)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008 11 8, p. 25).

(14)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009 3 24, p. 1).

(15)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).


I PRIEDAS

TECHNINĖS APIBRĖŽTYS, REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI

1.   Aromatizavimas

a)

Aromatizuotiems vynams leidžiama naudoti šiuos aromatizuoti skirtus produktus:

i)

natūralius kvapiųjų medžiagų pagrindus ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatus, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose;

ii)

kvapiąsias medžiagas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies a punkte, kurios:

yra tolygios vanilinui,

yra migdolų aromato ir (arba) skonio,

yra abrikosų aromato ir (arba) skonio,

yra kiaušinių aromato ir (arba) skonio ir

iii)

aromatines žoles ir (arba) prieskonius, ir (arba) kvapiąsias maisto medžiagas.

b)

Aromatizuotiems vyno gėrimams ir aromatizuotiems vyno produktų kokteiliams leidžiama naudoti šiuos aromatizuoti skirtus produktus:

i)

kvapiųjų medžiagų pagrindus ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatus, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies b ir d punktuose, ir

ii)

aromatines žoles ir (arba) prieskonius, ir (arba) kvapiąsias maisto medžiagas.

Tokių medžiagų įdėjimas gatavam produktui suteikia juslinių savybių, kurios skiriasi nuo vyno juslinių savybių.

2.   Saldinimas

Aromatizuoti vyno produktai gali būti saldinami naudojant šiuos produktus:

a)

pusiau baltą cukrų, baltąjį cukrų, aukščiausios rūšies baltąjį cukrų, dekstrozę, fruktozę, gliukozės sirupą, cukraus tirpalą, invertuoto cukraus tirpalą, invertuotą cukraus sirupą, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/111/EB (1);

b)

vynuogių misą, koncentruotą vynuogių misą ir rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 10, 13 ir 14 punktuose;

c)

degintą cukrų, t. y. produktą, gautą reguliuojamu būdu kaitinant tik sacharozę, be šarmų, mineralinių rūgščių ar kitų cheminių priedų;

d)

medų, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/110/EB (2);

e)

saldžiosios ceratonijos sirupą;

f)

kitas natūralias angliavandenių medžiagas, turinčias panašų poveikį kaip ir minėtieji produktai.

3.   Alkoholio įpylimas

Gaminant kai kuriuos aromatizuotus vynus ir kai kuriuos aromatizuotus vyno gėrimus, leidžiama naudoti šiuos produktus:

a)

žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 I priedo 1 punkte, įskaitant vynuogių kilmės alkoholį;

b)

vyno alkoholį arba džiovintų vynuogių alkoholį;

c)

vyno distiliatą arba džiovintų vynuogių distiliatą;

d)

žemės ūkio kilmės distiliatą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 I priedo 2 punkte;

e)

vyno spiritą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 4 punkte;

f)

vynuogių išspaudų spiritą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 6 punkte;

g)

iš fermentuotų džiovintų vynuogių distiliuotus spiritinius gėrimus.

Skiesti ar tirpinti dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems aromatizuotų vyno produktų gamyboje leistiniems naudoti priedams turi būti naudojamos tik neišvengiamai būtinos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio dozės, ir toks naudojimas nelaikomas alkoholio įpylimu aromatizuotų vyno produktų gamybos tikslu.

4.   Priedų ir dažiklių naudojimas

Aromatizuotiems vyno produktams taikomos Reglamente (EB) Nr. 1333/2008 nustatytos maisto priedams, įskaitant dažiklius, taikomos taisyklės.

5.   Vandens įpylimas

Gaminant aromatizuotus vyno produktus leidžiama naudoti vandenį, su sąlyga, kad naudojama tokia jo dozė, kuri yra būtina siekiant:

paruošti kvapiųjų medžiagų tirpalą,

ištirpdyti dažiklius ir saldiklius,

pakoreguoti galutinę produkto sudėtį.

Naudojamo vandens kokybė turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/54/EB (3) ir Tarybos direktyvą 98/83/EB (4), ir dėl naudojamo vandens neturėtų pakisti produkto pobūdis.

Šis vanduo gali būti distiliuotas, demineralizuotas, išgrynintas arba suminkštintas.

6.   Gaminant aromatizuotus vyno produktus, leidžiama pridėti anglies dioksido.

7.   Alkoholio koncentracija

Alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, – atitinkamame produkte 20 °C temperatūroje esančio gryno alkoholio tūrio santykis su visu tos pačios temperatūros to produkto tūriu.

Faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, – gryno alkoholio tūrio dalių skaičius 20 °C temperatūroje, tenkantis tos temperatūros produkto 100 tūrio dalių.

Potenciali alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, – gryno alkoholio tūrio dalių skaičius 20 °C temperatūroje, kuris galėtų susidaryti visiškai susifermentavus visam cukrui, esančiam tos pačios temperatūros produkto 100 tūrio dalių.

Visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, – faktinės ir potencialios alkoholio koncentracijų tūrio procentų suma.


(1)  2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/111/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto cukraus rūšių (OL L 10, 2002 1 12, p. 53).

(2)  2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (OL L 10, 2002 1 12, p. 47).

(3)  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (nauja redakcija) (OL L 164, 2009 6 26, p. 45).

(4)  1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32).


II PRIEDAS

AROMATIZUOTŲ VYNO PRODUKTŲ PREKINIAI PAVADINIMAI IR APRAŠYMAI

A.   AROMATIZUOTŲ VYNŲ PREKINIAI PAVADINIMAI IR APRAŠYMAI

1.   Aromatizuotas vynas –

produktai, atitinkantys 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą termino apibrėžtį.

2.   Vyno aperityvas –

aromatizuotas vynas, į kurį gali būti įpilta alkoholio.

Termino „aperityvas“ vartojimas šia reikšme nedaro poveikio jo vartojimui apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas.

3.   Vermutas –

aromatizuotas vynas:

į kurį įpilta alkoholio ir

kuriam būdingas skonis, gautas naudojant atitinkamas Artemisia rūšies augalų medžiagas.

4.   Kartusis aromatizuotas vynas –

aromatizuotas vynas, kuriam būdingas kartus skonis ir į kurį įpilta alkoholio.

Po prekinio pavadinimo „kartusis aromatizuotas vynas“ nurodomas pagrindinis kartų skonį suteikiantis kvapiosios medžiagos pagrindo pavadinimas.

Prekinis pavadinimas „kartusis aromatizuotas vynas“ gali būti papildytas arba pakeistas šiais terminais:

„Quinquina wine“, kurio pagrindinė kvapioji medžiaga yra natūralaus chinino kvapioji medžiaga,

Bitter vino, kurio pagrindinė kvapioji medžiaga yra natūralaus gencijono kvapioji medžiaga, o gėrimui dažyti naudojamas leidžiamas geltonas ir (arba) raudonas dažiklis; žodžio „bitter“ vartojimas šia reikšme nedaro poveikio jo vartojimui apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas,

Americano, kai aromatą suteikia natūralūs kvapiųjų medžiagų pagrindai, gauti iš pelyno ir gencijono, o gėrimui dažyti naudojamas leidžiamas geltonas ir (arba) raudonas dažiklis.

5.   Aromatizuotas vynas su kiaušiniais –

aromatizuotas vynas:

į kurį įpilta alkoholio,

į kurį pridėta geros kokybės kiaušinių trynių arba jų ekstrakto,

kuriame cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra didesnis kaip 200 gramų, ir

kurį gaminant naudojamas kiaušinių trynių kiekis yra ne mažesnis kaip 10 gramų litre.

Kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vynas su kiaušiniais“ gali būti nurodytas terminas „cremovo“, kai tokiame produkte saugomos kilmės vietos nuorodos vyno „Marsala“ yra ne mažiau kaip 80 %.

Kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vynas su kiaušiniais“ gali būti nurodytas terminas „cremovo zabaione“, kai tokiame produkte saugomos kilmės vietos nuorodos vyno „Marsala“ yra ne mažiau kaip 80 %, o kiaušinių trynių kiekis yra ne mažesnis kaip 60 gramų viename litre.

6.   Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

aromatizuotas vynas:

į kurį įpilta alkoholio ir

kuriam būdingas skonis suteikiamas naudojant gvazdikėlius ir (arba) cinamoną.

B.   AROMATIZUOTŲ VYNO GĖRIMŲ PREKINIAI PAVADINIMAI IR APRAŠYMAI

1.   Aromatizuotas vyno gėrimas –

produktai, atitinkantys 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą termino apibrėžtį.

2.   Aromatizuotas spirituotas vyno gėrimas –

aromatizuotas vyno gėrimas:

į kurį įpilta alkoholio,

kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.,

kuris yra pasaldintas,

kuris gautas iš baltojo vyno,

į kurį įpilta džiovintų vynuogių distiliato ir

kuris aromatizuotas vien kardamono ekstraktu,

arba

į kurį įpilta alkoholio,

kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.,

kuris yra pasaldintas,

kuris gautas iš raudonojo vyno ir

į kurį pridėta vien iš prieskonių, ženšenio, riešutų, citrusinių vaisių esencijų ir aromatinių žolių gautų kvapiųjų medžiagų preparatų.

3.   Sangría arba Sangria

aromatizuotas vyno gėrimas:

kuris yra gaunamas iš vyno,

aromatizuotas natūraliais citrusinių vaisių ekstraktais ar esencijomis, į kurį pilama arba nepilama tokių vaisių sulčių,

į kurį gali būti dedama prieskonių,

į kurį gali būti dedama anglies dioksido,

kuris nėra dažomas,

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 4,5 tūrio proc., bet mažesnė kaip 12 tūrio proc. ir

kuriame gali būti kietų citrusinių vaisių minkštimo arba žievės dalelių, o spalvą turi suteikti tik naudojamos žaliavos.

Prekinis pavadinimas „Sangría“ arba „Sangria“ gali būti vartojamas tik kai produktas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje. Kai produktas pagamintas kitose valstybėse narėse, prekinis pavadinimas „Sangría“ arba „Sangria“ gali būti vartojamas tik kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vyno gėrimas“ su sąlyga, kad toliau pateikiami žodžiai: „pagaminta ...“ ir pateikiamas valstybės narės ar siauresnio regiono, kuriame produktas pagamintas, pavadinimas.

4.   Clarea

aromatizuotas vyno gėrimas, pagamintas iš baltojo vyno tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos gėrimui „Sangría“ arba „Sangria“.

Prekinis pavadinimas „Clarea“ gali būti vartojamas tik tuomet, kai produktas pagamintas Ispanijoje. Kai produktas pagamintas kitoje valstybėje narėje, žodis „Clarea“ gali būti vartojamas kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vyno gėrimas“ su sąlyga, kad toliau nurodoma: „pagaminta...“ ir pateikiamas valstybės narės ar siauresnio regiono, kuriame produktas pagamintas, pavadinimas.

5.   Zurra

aromatizuotas vyno gėrimas, kurį gaminant į gėrimus „Sangría“, „Sangria“ ir „Clarea“ pilama brendžio arba vyno spirito, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 110/2008, ir į kurį gali būti dedama vaisių gabalėlių. Faktinė alkoholio koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 9 tūrio proc., bet mažesnė kaip 14 tūrio proc.

6.   Bitter soda

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas iš „bitter vino“, kurio kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % galutinio produkto tūrio,

į kurį dedama anglies dioksido arba gazuoto vandens ir

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 8 tūrio proc., bet mažesnė kaip 10,5 tūrio proc.

Žodžio „bitter“ vartojimas šia reikšme nedaro poveikio jo vartojimui apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas.

7.   Kalte Ente

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas sumaišant vyną, pusiau putojantį vyną arba gazuotą pusiau putojantį vyną su putojančiu vynu arba gazuotu putojančiu vynu,

į kurį pridėta natūralių citrinos medžiagų ar ekstraktų ir

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.

Putojančio vyno arba gazuoto putojančio vyno kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % galutinio produkto tūrio.

8.   Glühwein

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas tik iš raudonojo arba baltojo vyno,

aromatizuotas daugiausia naudojant cinamoną ir (arba) gvazdikėlius ir

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.

Nedarant poveikio nuostatoms dėl vandens kiekio, kuris naudojamas taikant I priedo 2 punktą, vandens pilti draudžiama.

Kai produktas pagamintas iš baltojo vyno, jo prekinis pavadinimas „Glühwein“ turi būti papildytas žodžiais, nurodančiais baltąjį vyną, kaip antai žodžiu „baltasis“.

9.   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas tik iš raudonojo arba baltojo vyno,

aromatizuotas daugiausia naudojant cinamoną ir (arba) gvazdikėlius ir

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.

Kai produktas pagamintas iš baltojo vyno, jo prekinis pavadinimas „Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas“ turi būti papildytas žodžiais, nurodančiais baltąjį vyną, kaip antai žodžiu „baltasis“.

10.   Maiwein

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas iš vyno, į kurį dedama Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) rūšies augalų arba jų ekstraktų, norint jam suteikti vyraujantį Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) skonį, ir

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.

11.   Maitrank

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas iš baltojo vyno, kuriame maceruojami Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) rūšies augalai arba į kurį dedama jų ekstrakto, taip pat pilama apelsinų ir (arba) kitų vaisių (daugiausia) koncentruotų sulčių arba ekstraktų, o gėrimas pasaldinamas pridedant ne daugiau kaip 5 % cukraus, ir

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.

12.   Pelin

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas iš raudonojo arba baltojo vyno ir specialaus žolių mišinio,

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc. ir

kurio cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra 45–50 gramų viename litre, o bendras rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi, – ne mažesnis kaip 3 gramai viename litre.

13.   Aromatizovaný dezert

aromatizuotas vyno gėrimas:

gaminamas iš baltojo arba raudonojo vyno, cukraus ir desertinių žolių mišinio,

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 9 tūrio proc., bet mažesnė kaip 12 tūrio proc., ir

kurio cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra 90–130 gramų viename litre, o bendras rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi, – bent 2,5 gramo viename litre.

Prekinis pavadinimas „Aromatizovaný dezert“ gali būti vartojamas tik kai produktas pagamintas Čekijos Respublikoje. Kai produktas pagamintas kitose valstybėse narėse, žodžiai „Aromatizovaný dezert“ gali būti vartojami kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vyno gėrimas“ su sąlyga, kad toliau pateikiami žodžiai: „pagaminta ...“ ir pateikiamas valstybės narės ar siauresnio regiono, kuriame produktas pagamintas, pavadinimas.

C.   AROMATIZUOTŲ VYNO PRODUKTŲ KOKTEILIŲ PREKINIAI PAVADINIMAI IR APRAŠYMAI

1.   Aromatizuotas vyno produktų kokteilis –

produktas, atitinkantis 3 straipsnio 4 dalyje pateiktą apibrėžtį.

Termino „kokteilis“ vartojimas šia reikšme nedaro poveikio jo vartojimui apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas.

2.   Vyno kokteilis –

aromatizuotas vyno produktų kokteilis:

kuriame koncentruotos vynuogių misos dalis neviršija 10 % bendro galutinio produkto tūrio,

kurio faktinė alkoholio koncentracija yra mažesnė nei 7 tūrio proc. ir

kurio cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra mažesnis nei 80 gramų viename litre.

3.   Aromatizuotas pusiau putojantis vynuogių misos kokteilis –

aromatizuotas vyno produktų kokteilis:

gaminamas tik iš vynuogių misos,

kurio faktinė alkoholio koncentracija yra mažesnė nei 4 tūrio proc. ir

kuriame anglies dioksidas susidaro vien tik fermentuojant panaudotus produktus.

4.   Putojančio vyno kokteilis –

aromatizuotas vyno produktų kokteilis, sumaišytas su putojančiu vynu.


III PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 1601/91

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1–4 dalys

3 straipsnis ir II priedas

2 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 6 dalis

6 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 7 dalis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis ir I priedas

4 straipsnio 1–3 dalys

4 straipsnio 1 dalis ir I priedas

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 2 dalies a punktas

5 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 2 dalies b punktas

20 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 4 dalis

9 straipsnis

7 straipsnio 1 ir 3 dalys

7 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

8 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos

8 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

I priedo 3 punkto antra pastraipa

8 straipsnio 4a dalis

8 straipsnio 5–8 dalys

8 straipsnis

8 straipsnio 9 dalis

9 straipsnio 1–3 dalys

9 straipsnio 4 dalis

31 straipsnis

32 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

10a straipsnis

2 straipsnio 3 punktas ir 10–30 straipsniai

11 straipsnis

1 straipsnio 3 dalis

12–15 straipsniai

33 ir 34 straipsniai

35 straipsnis

16 straipsnis

36 straipsnis

17 straipsnis

37 straipsnis

I priedas

I priedo 3 punkto a papunktis

II priedas


Top