EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184

2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 184/2014, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra

OJ L 57, 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 184/2014

2014 m. vasario 25 d.

kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), visų pirma į jo 74 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (2), visų pirma į jo 8 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

šiame reglamente išdėstytos nuostatos glaudžiai susijusios, nes visos apima aspektus, būtinus rengiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančias veiksmų programas. Siekiant užtikrinti tų nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, suderinamumą ir sudaryti geresnes sąlygas visiems ES gyventojams jas rasti vienoje vietoje ir visapusiškai jas apžvelgti, pageidautina nuostatas dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančių intervencinių veiksmų kategorijų įtraukti į šį įgyvendinimo aktą, nes konsultavimosi su Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetu, įsteigtu laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 150 straipsnio 1 dalies, procedūra yra tokia pati, kaip ir dėl kitų į šį įgyvendinimo aktą įtrauktų nuostatų, o investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą atitinkančių intervencinių veiksmų kategorijoms taikoma kita procedūra;

(2)

laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 4 dalies, visa oficialia informacija valstybė narė ir Komisija keičiasi naudodamosi elektroninio keitimosi duomenimis sistema. Todėl reikia nustatyti nuostatas ir sąlygas, kurias ta elektroninio keitimosi duomenimis sistema turėtų atitikti;

(3)

valstybės narės ir Komisijos keitimosi informacija tvarka turėtų būti atskirta nuo paramos gavėjų ir atitinkamų institucijų keitimuisi informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalį nustatytos tvarkos, kuriai taikomas kitas įgyvendinimo aktas. Siekiant užtikrinti, kad informacija apie veiksmų programų įgyvendinimą būtų kokybiškesnė, sistema taptų naudingesnė, o sąlygos būtų supaprastintos, reikia nustatyti pagrindinius informacijos, kuria turėtų būti keičiamasi, formos ir apimties reikalavimus;

(4)

reikia nustatyti sistemos veikimo principus ir taikytinas taisykles, pagal kurias būtų nustatomas subjektas, atsakingas už dokumentų įkėlimą ir jų atnaujinimą;

(5)

siekiant sumažinti valstybėms narėms ir Komisijai tenkančią administracinę naštą ir kartu užtikrinti veiksmingą ir efektyvų elektroninį keitimąsi informacija, reikia nustatyti sistemos technines charakteristikas;

(6)

valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų turėti galimybę koduoti ir perduoti duomenis dviem skirtingais nustatytinais būdais. Taip pat reikia numatyti taisykles, taikytinas force majeure aplinkybėms sutrukdžius naudotis elektroninio keitimosi duomenimis sistema, kad ir valstybės narės, ir Komisija galėtų toliau keistis informacija alternatyviais būdais;

(7)

valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad duomenys per elektroninio keitimosi duomenimis sistemą būtų perduodami saugiai, užtikrinant informacijos prieinamumą, vientisumą, autentiškumą, konfidencialumą ir neužginčijamumą. Todėl reikėtų nustatyti saugumo taisykles;

(8)

šiame reglamente turėtų būti laikomasi pagrindinių teisių ir paisoma principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis šių teisių ir principų. Asmens duomenis tvarkant valstybėms narėms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (3). Asmens duomenis tvarkant Sąjungos institucijoms ir įstaigoms ir užtikrinant laisvą tokių duomenų judėjimą taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (4);

(9)

laikantis Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, reikia nustatyti bendras Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms skirtas intervencinių veiksmų kategorijas, kad valstybės narės galėtų Komisijai teikti nuoseklią informaciją apie planuojamą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos panaudojimą, taip pat apie visus ERPF asignavimus ir išlaidas pagal kategoriją ir veiksmų skaičių per visą programos įgyvendinimo laikotarpį. Dėl to Komisija galėtų tinkamai informuoti kitas Sąjungos institucijas ir Sąjungos piliečius apie ERPF paramos panaudojimą;

(10)

siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų priemonių taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 150 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, nes pagal to reglamento 150 straipsnio 1 dalį įsteigtas Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl ESI fondų įgyvendinimo nuostatos

ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMA

(Įgaliojimas suteiktas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 4 dalimi)

1 straipsnis

Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos sukūrimas

Komisija sukuria elektroninio keitimosi duomenimis sistemą, skirtą valstybei narei ir Komisijai oficialiai keistis visa informacija.

2 straipsnis

Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos turinys

1.   Elektroninio keitimosi duomenimis sistema (toliau – SFC2014) apima bent informaciją, nurodytą modeliuose, formose ir šablonuose, nustatytuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentą (ES) Nr. 1299/2013, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (5) ir būsimą Sąjungos teisės aktą, kuriuo nustatomos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio jūrų reikalų ir žuvininkystės politikos finansinės paramos sąlygos (EJRŽF reglamentą).

2.   SFC2014 įterptose elektroninėse formose pateiktos informacijos (toliau – struktūriniai duomenys) negalima pakeisti nestruktūriniais duomenimis, įskaitant hipersaitų ar kitų tipų nestruktūrinių duomenų, pvz., dokumentų priedų ar paveikslėlių, naudojimą. Jeigu valstybė narė tą pačią informaciją perduoda struktūrinių duomenų ir nestruktūrinių duomenų pavidalu, esant neatitikimų, naudojami struktūriniai duomenys.

3 straipsnis

SFC2014 veikimas

1.   Komisija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (6) 59 straipsnio 3 dalį, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 65 straipsnio 2 dalį valstybės narės paskirtos institucijos, taip pat įstaigos, kurioms patikėtos tų institucijų užduotys, į SFC2014 įveda informaciją, už kurios perdavimą yra atsakingos, ir visus jos atnaujinimus.

2.   Bet kokį informacijos Komisijai perdavimą tikrina ir pateikia ne tas pats asmuo, kuris įvedė to perdavimo duomenis. Šis užduočių atskyrimas užtikrinamas SFC2014 arba su SFC2014 automatiškai sujungiamose valstybės narės valdymo ir kontrolės informacinėse sistemose.

3.   Valstybės narės nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu paskiria už SFC2014 prieigos teisių valdymą atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) turi atlikti šias užduotis:

(a)

nustatyti prieigos prašančių naudotojų tapatybę ir įsitikinti, kad tie naudotojai dirba organizacijoje;

(b)

informuoti naudotojus apie jų prievoles palaikyti sistemos saugumą;

(c)

tikrinti, ar naudotojai turi teisę naudotis prašomo lygio prieiga atsižvelgiant į jų užduotis ir hierarchinę padėtį;

(d)

prašyti panaikinti prieigos teises, kai jų nebereikia arba jos nebėra pagrįstos;

(e)

skubiai pranešti apie įtartinus įvykius, kurie gali pažeisti sistemos saugumą;

(f)

užtikrinti, kad naudotojų atpažinimo duomenys nuolat būtų tikslūs, ir pranešti apie bet kokius pasikeitimus;

(g)

laikantis Sąjungos ir nacionalinių taisyklių, imtis reikiamų su duomenų apsauga ir komerciniu konfidencialumu susijusių atsargumo priemonių;

(h)

informuoti Komisiją apie bet kokius pasikeitimus, turinčius poveikio valstybės narės institucijų arba SFC2014 naudotojų galimybėms atlikti 1 dalyje nurodytas pareigas arba jo (jų) paties (-čių) galimybėms atlikti a–g punktuose nurodytas pareigas.

4.   Keičiantis duomenimis ir atliekant veiksmus privaloma naudoti elektroninį parašą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB (7). Valstybės narės ir Komisija pripažįsta SFC2014 naudojamo elektroninio parašo teisinę galią ir jo kaip įrodymo teismo bylose priimtinumą.

SFC2014 apdorojant informaciją, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB (8), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/136/EB (9), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1995/46/EB (10) ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 paisoma fizinių asmenų privatumo ir asmens duomenų apsaugos ir juridinių asmenų komercinio konfidencialumo principų.

4 straipsnis

SFC2014 charakteristikos

Kad būtų užtikrintas veiksmingas ir efektyvus elektroninis keitimasis informacija, SFC2014 būdingos šios charakteristikos:

(a)

interaktyviosios formos arba formos, iš anksto užpildytos sistemos pagal sistemoje pirmiau užregistruotus duomenis;

(b)

automatinio skaičiavimo funkcijos, jei jos sumažina naudotojų pastangas atliekant kodavimą;

(c)

automatiniai įtaisytieji valdikliai perduotų duomenų vidiniam nuoseklumui ir šių duomenų atitikčiai taikomoms taisyklėms patikrinti;

(d)

sistemos sukurti SFC2014 naudotojams skirti įspėjimai, kad tam tikrus veiksmus atlikti galima arba ne;

(e)

į sistemą įvestos informacijos apdorojimo būsenos stebėjimas internetu;

(f)

galimybė gauti su visa įvesta veiksmų programos informacija susijusius istorinius duomenis.

5 straipsnis

Duomenų perdavimas naudojantis SFC2014

1.   Valstybės narės ir Komisija SFC2014 gali naudotis tiesiogiai per interaktyvią naudotojo sąsają (t. y. internetinę taikomąją programą) arba per techninę sąsają, kurioje naudojami iš anksto nustatyti protokolai (t. y. internetinės paslaugos), leidžiantys automatiškai sinchronizuoti ir perduoti duomenis tarp valstybių narių informacinių sistemų ir SFC2014.

2.   Atitinkamo dokumento pateikimo data laikoma valstybės narės elektroninio informacijos perdavimo Komisijai (arba Komisijos – valstybei narei) data.

3.   Force majeure aplinkybėmis, kai SFC2014 veikimas sutrikęs arba prie SFC2014 neįmanoma prisijungti ilgiau kaip vieną darbo dieną paskutinę savaitę prieš teisės aktais nustatytą informacijos pateikimo terminą ar gruodžio 23–31 d. laikotarpiu arba penkias darbo dienas kitu metu, valstybė narė ir Komisija informacija gali keistis popieriuje, naudodamos šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus modelius, formas ir šablonus.

Elektroninio keitimosi duomenimis sistemai vėl ėmus tinkamai veikti, atkūrus ryšį su ta sistema arba išnykus force majeure priežasčiai, atitinkamas subjektas nedelsdamas įveda informaciją, kuri buvo išsiųsta popieriuje, ir į SFC2014.

4.   3 dalyje nurodytais atvejais atitinkamo dokumento pateikimo data laikoma pašto antspaudo data.

6 straipsnis

Naudojantis SFC2014 perduodamų duomenų saugumas

1.   Komisija nustato SFC2014 skirtą informacinių technologijų saugumo strategiją (toliau – SFC IT saugumo strategija), laikantis atitinkamų Sąjungos taisyklių, visų pirma Komisijos sprendimo C(2006) 3602 (11) ir jo įgyvendinimo taisyklių, taikomą SFC2014 besinaudojantiems darbuotojams. Komisija paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už SFC2014 saugumo strategijos nustatymą, tvarkymą ir tinkamo taikymo užtikrinimą.

2.   Valstybės narės ir SFC2014 prieigos teises gavusios kitos Europos institucijos, išskyrus Komisiją, laikosi SFC2014 portale paskelbtų IT saugumo nuostatų bei sąlygų ir priemonių, kurias Komisija įdiegė SFC2014 duomenų perdavimo saugumui užtikrinti, visų pirma susijusių su šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos techninės sąsajos naudojimu.

3.   Valstybės narės ir Komisija įgyvendina saugumo priemones, priimtas duomenims, jų saugomiems ir perduodamiems naudojantis SFC2014, apsaugoti, ir užtikrina tų priemonių veiksmingumą.

4.   Valstybės narės patvirtina nacionalines, regionines ar vietos informacijos saugumo strategijas, apimančias SFC2014 prieigą ir automatinį duomenų įvedimą į šią sistemą ir užtikrinančias būtiniausių saugumo reikalavimų atitikimą. Šios nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strategijos gali būti grindžiamos kitais saugumo dokumentais. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tokios IT saugumo strategijos būtų taikomos visoms SFC2014 besinaudojančioms institucijoms.

5.   Šios nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strategijos apima:

(a)

asmens (-enų), atsakingo (-ų) už šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą prieigos teisių valdymą, veiklos IT saugumo aspektus, jei sistema naudojamasi tiesiogiai;

(b)

jei nacionalinės, regioninės ar vietos kompiuterių sistemos prie SFC2014 prijungiamos naudojant šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą techninę sąsają, tų sistemų saugumo užtikrinimo priemones, garantuojančias, kad sistemos atitiktų SFC2014 saugumo reikalavimus.

Taikant pirmos pastraipos b punktą, tinkamai atsižvelgiama į šiuos aspektus:

(a)

fizinio saugumo;

(b)

duomenų laikmenų ir prieigos kontrolės;

(c)

saugojimo kontrolės;

(d)

prieigos ir slaptažodžių kontrolės;

(e)

stebėjimo;

(f)

sujungimo su SFC2014;

(g)

ryšių infrastruktūros;

(h)

žmogiškųjų išteklių valdymo prieš įdarbinant, įdarbinimo metu ir įdarbinus;

(i)

incidentų valdymo.

6.   Šios nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strategijos grindžiamos rizikos vertinimu, o apibūdintos priemonės yra proporcingos nustatytai rizikai.

7.   Komisijos prašymu, jai pateikiami dokumentai, kuriuose išdėstytos nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strategijos.

8.   Valstybės narės nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už nacionalinių, regioninių ar vietos IT saugumo strategijų tvarkymą ir taikymo užtikrinimą. Tas (tie) asmuo (-enys) užtikrina ryšių su Komisijos paskirtu (-ais) ir šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytu (-ais) asmeniu (-imis) palaikymą.

9.   SFC IT saugumo strategija ir atitinkamos nacionalinės, regioninės ir vietos IT saugumo strategijos atnaujinamos pasikeitus technologijoms, nustačius naujų pavojų ar įvykus kitiems atitinkamiems įvykiams. Bet kuriuo atveju jos peržiūrimos kasmet, siekiant ir toliau užtikrinti jomis grindžiamą tinkamą atsaką.

II   SKYRIUS

Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 įgyvendinimo nuostatos

INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ KATEGORIJŲ NOMENKLATŪRA

(Įgaliojimas suteiktas Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa)

7 straipsnis

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančių intervencinių veiksmų kategorijos

Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra nustatoma šio reglamento priede.

III   SKYRIUS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 259.

(3)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(4)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(7)  1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12).

(8)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(9)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 11).

(10)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1995/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(11)  2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimas C(2006) 3602 dėl Europos Komisijos naudojamų informacinių sistemų saugumo.


PRIEDAS

Siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Europos regioninės plėtros fondo vykdomų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra

1 LENTELĖ.   INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRITIES MATMENS KODAI

1.   INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRITIS

I.   Gamybinės investicijos

001

Bendrosios gamybinės investicijos į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ)

002

Moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas didelėse įmonėse

003

Su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika susijusios gamybinės investicijos į dideles įmones

004

Gamybinės investicijos, susijusios su didelių įmonių ir MVĮ bendradarbiavimu kuriant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) produktus ir paslaugas, plėtojant elektroninę prekybą ir stiprinant IRT paklausą

II.   Pagrindinių paslaugų teikimo infrastruktūra ir susijusios investicijos

 

Energetikos infrastruktūra

005

Elektros energija (kaupimas ir perdavimas)

006

Elektros energija (TEN-E kaupimas ir perdavimas)

007

Gamtinės dujos

008

Gamtinės dujos (TEN-E)

009

Atsinaujinančioji energija: vėjo

010

Atsinaujinančioji energija: saulės

011

Atsinaujinančioji energija: biomasės

012

Kitų rūšių atsinaujinančioji energija (įskaitant hidroelektrinių, geoterminę ir jūrų energiją) ir atsinaujinančiosios energijos integravimas (įskaitant kaupimą, dujų gamybą naudojant energiją ir atsinaujinančiojo vandenilio infrastruktūrą)

013

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma viešosios infrastruktūros renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės priemonės

014

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma esamų būstų renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės priemonės

015

Vidutinės ir žemos įtampos pažangiosios energijos skirstymo sistemos (įskaitant pažangiuosius elektros energijos tinklus ir IRT sistemas)

016

Itin veiksminga bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir centralizuotas šilumos tiekimas

 

Aplinkosaugos infrastruktūra

017

Buitinių atliekų tvarkymas (įskaitant atliekų mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo priemones)

018

Buitinių atliekų tvarkymas (įskaitant mechaninio ir biologinio apdorojimo, terminio apdorojimo, deginimo ir sąvartynų priemones)

019

Komercinių, pramonės ar pavojingų atliekų tvarkymas

020

Aprūpinimas žmonėms vartoti skirtu vandeniu (išgavimo, apdorojimo, laikymo ir skirstymo infrastruktūra)

021

Vandentvarka ir geriamojo vandens apsauga (įskaitant upių baseinų tvarkymą, vandentieką, specialias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, centralizuotą ir vartotojų apskaitą, apmokestinimo sistemas ir nuotėkio mažinimą)

022

Nuotekų tvarkymas

023

Aplinkosaugos priemonės, kuriomis siekiama mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir (arba) išvengti šių dujų išmetimo (įskaitant metano dujų tvarkymą ir saugojimą, taip pat kompostavimą)

 

Transporto infrastruktūra

024

Geležinkeliai (TEN-T pagrindinis tinklas)

025

Geležinkeliai (TEN-T visuotinis tinklas)

026

Kiti geležinkeliai

027

Mobilūs geležinkelio objektai

028

TEN-T greitkeliai ir keliai: pagrindinis tinklas (naujai nutiesti)

029

TEN-T greitkeliai ir keliai: visuotinis tinklas (naujai nutiesti)

030

TEN-T kelių tinklo antriniai jungiamieji keliai ir mazgai (naujai nutiesti)

031

Kiti nacionaliniai ir regioniniai keliai (naujai nutiesti)

032

Vietos privažiuojamieji keliai (naujai nutiesti)

033

Rekonstruotas ar pagerintas TEN-T kelias

034

Rekonstruotas ar pagerintas kitas kelias (greitkelis, nacionalinis, regioninis ar vietos kelias)

035

Daugiarūšis vežimas (TEN-T)

036

Daugiarūšis vežimas

037

Oro uostai (TEN-T) (1)

038

Kiti oro uostai (1)

039

Jūrų uostai (TEN-T)

040

Kiti jūrų uostai

041

Vidaus vandens keliai ir uostai (TEN-T)

042

Vidaus vandens keliai ir uostai (regioniniai ir vietos)

 

Darnusis transportas

043

Netaršaus miesto transporto infrastruktūra ir skatinimas (įskaitant įrangą ir transporto priemones)

044

Pažangios transporto sistemos (įskaitant paklausos valdymo įvedimą, rinkliavų sistemas, IT stebėjimo, valdymo ir informacines sistemas)

 

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra

045

IRT: pagrindinis ir (arba) tranzitinis tinklas

046

IRT: spartusis plačiajuostis tinklas (prieiga ir (arba) vietinė linija; ≥ 30 Mbps)

047

IRT: labai spartus plačiajuostis tinklas (prieiga ir (arba) vietinė linija; ≥ 100 Mbps)

048

IRT: kitų tipų IRT infrastruktūra ir (arba) didelės apimties kompiuterių ištekliai ir (arba) įranga (įskaitant e. infrastruktūrą, duomenų centrus ir jutiklius, taip pat įterptus į kitą infrastruktūrą, pvz., mokslinių tyrimų įrangą, aplinkosaugos ir socialinę infrastruktūrą)

III.   Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos

049

Tretiniam išsilavinimui skirta švietimo infrastruktūra

050

Profesiniam rengimui bei mokymui ir suaugusiųjų mokymuisi skirta švietimo infrastruktūra

051

Mokykliniam ugdymui (pradiniam ir bendrajam viduriniam išsilavinimui) skirta švietimo infrastruktūra

052

Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra

053

Sveikatos priežiūros infrastruktūra

054

Būsto infrastruktūra

055

Kita socialinė infrastruktūra, kuria prisidedama prie regioninės ir vietos plėtros

IV.   Vidaus potencialo plėtojimas

 

Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos

056

Investicijos į MVĮ infrastruktūrą, gebėjimus ir įrangą, tiesiogiai susijusius su moksliniais tyrimais ir inovacijų diegimo veikla

057

Investicijos į didelių įmonių infrastruktūrą, gebėjimus ir įrangą, tiesiogiai susijusius su moksliniais tyrimais ir inovacijų diegimo veikla

058

Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra (vieša)

059

Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra (privati, įskaitant mokslo parkus)

060

Viešuose mokslinių tyrimų centruose ir kompetencijos centruose, taip pat jų tinkluose vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo veikla

061

Privačiuose mokslinių tyrimų centruose, taip pat jų tinkluose vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo veikla

062

Technologijų perdavimas ir universitetų bei įmonių bendradarbiavimas, visų pirma naudingas MVĮ

063

Parama branduoliams ir verslo tinklai, visų pirma naudingi MVĮ

064

MVĮ vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas (įskaitant čekių programas, apdorojimą, projektavimą, aptarnavimą ir socialines inovacijas)

065

Įmonių, daugiausia dėmesio skiriančių mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai ir atsparumui klimato kaitai, mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra, procedūros, technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas

 

Verslo vystymas

066

MVĮ ir MVĮ grupėms skirtos pažangios paramos paslaugos (įskaitant valdymo, rinkodaros ir projektavimo paslaugas)

067

MVĮ verslo vystymas, parama verslumui ir inkubatoriams (įskaitant paramą pumpurinėms ir atskirtosioms įmonėms)

068

MVĮ efektyvus energijos vartojimas ir jose vykdomi parodomieji projektai, taip pat pagalbinės priemonės

069

Parama ekologiškiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui MVĮ užtikrinti

070

Efektyvaus energijos vartojimo skatinimas didelėse įmonėse

071

Įmonių, kurių specializacija – teikimas paslaugų, padedančių pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir didinti atsparumą klimato kaitai, vystymas ir skatinimas (įskaitant paramą tokioms paslaugoms)

072

MVĮ skirta verslo infrastruktūra (įskaitant pramonės parkus ir zonas)

073

Parama socialinėms įmonėms (MVĮ)

074

Su turizmu susijusio MVĮ turto plėtojimas ir populiarinimas

075

Pačiose MVĮ arba joms teikiamų turizmo paslaugų plėtojimas ir populiarinimas

076

Su kultūra ir kūryba susijusio MVĮ turto plėtojimas ir populiarinimas

077

Pačiose MVĮ arba joms teikiamų kultūrinių ir kūrybinių paslaugų plėtojimas ir populiarinimas

 

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT). Paklausos skatinimas, taikomosios programos ir paslaugos

078

e. valdžios paslaugos ir taikomosios programos (įskaitant e. viešąjį pirkimą, viešojo administravimo pertvarkos palaikymo IRT priemones, kibernetinio saugumo, patikimumo ir privatumo užtikrinimo priemones, e. teisingumą ir e. demokratiją)

079

Prieiga prie viešojo sektoriaus informacijos (įskaitant atvirųjų duomenų e. kultūrą, skaitmenines bibliotekas, e. turinį ir e. turizmą)

080

e. įtraukties, e. prieinamumo, e. mokymosi ir e. švietimo paslaugos ir taikomosios programos, skaitmeninis raštingumas

081

Vyresnių žmonių sveikatą ir aktyvumą išsaugoti padedantys IRT sprendimai ir e. sveikatos paslaugos bei taikomosios programos (įskaitant e. priežiūrą ir kasdienį gyvenimą palengvinančią aplinką)

082

IRT paslaugos ir taikomosios programos, skirtos MVĮ (įskaitant e. prekybą, e. verslą ir tinkle vykdomus verslo procesus), gyvosioms laboratorijoms, interneto verslininkams ir IRT pradedančiosioms įmonėms

 

Aplinka

083

Oro kokybės gerinimo priemonės

084

Integruota taršos prevencija ir kontrolė (IPPC)

085

Biologinės įvairovės apsauga ir didinimas, gamtos apsauga ir žalioji infrastruktūra

086

„Natura 2000“ teritorijų apsauga, atkūrimas ir tausus naudojimas

087

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos, pvz., erozijos, gaisrų, potvynių, audrų ir sausrų, prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūrą

088

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės drebėjimų) ir su žmogaus veikla susijusios rizikos (pvz., technologinių avarijų) prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūrą

089

Pramoninių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas

090

Dviračių ir pėsčiųjų takai

091

Gamtos teritorijų turizmo potencialo plėtojimas ir propagavimas

092

Viešųjų turizmui svarbių vertybių apsauga, plėtojimas ir populiarinimas

093

Viešųjų turizmo paslaugų plėtojimas ir populiarinimas

094

Viešųjų kultūros ir paveldo vertybių apsauga, plėtojimas ir populiarinimas

095

Viešųjų kultūros ir paveldo paslaugų plėtojimas ir populiarinimas

 

Kita

096

Su ERPF priemonių įgyvendinimu susijusių viešojo administravimo įstaigų ir valstybinių tarnybų instituciniai gebėjimai arba veiksmai, kuriais palaikomos ESF institucinių gebėjimų iniciatyvos

097

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos miesto ir kaimo teritorijose

098

Atokiausi regionai. Visų papildomų išlaidų, patirtų dėl prasto susisiekimo ir teritorinio susiskaldymo, kompensavimas

099

Atokiausi regionai. Konkretūs veiksmai papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl rinkos dydžio veiksnių, kompensuoti

100

Atokiausi regionai. Parama papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl klimato sąlygų ir pagalbos teikimo sunkumų, kompensuoti

101

Kryžminis finansavimas iš ERPF (parama ESF tipo veiksmams, būtiniems iš ERPF remiamai veiksmo daliai tinkamai įgyvendinti ir su ja tiesiogiai susijusiems)

V.   Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas

102

Darbo ieškančių ir neaktyvių asmenų, tarp jų – ilgalaikių bedarbių ir nuo darbo rinkos nutolusių asmenų, įdarbinimo galimybės, taip pat naudojantis vietos užimtumo iniciatyvomis ir parama darbo jėgos judumui

103

Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką, taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą

104

Savarankiškas darbas, verslumas ir verslo kūrimas, įskaitant novatoriškas labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones

105

Vyrų ir moterų lygybė visose srityse, įskaitant įsidarbinimo ir karjeros galimybes, darbo ir privataus gyvenimo derinimą ir skatinimą mokėti vienodą atlyginimą už vienodą darbą

106

Darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymas prie pokyčių

107

Vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikatingumas

108

Darbo rinkos institucijų, pvz., valstybinių ir privačių užimtumo tarnybų, modernizavimas ir atitikties darbo rinkos poreikiams gerinimas, be kita ko, vykdant veiksmus, kuriais didinamas tarpvalstybinis darbo jėgos judumas, taip pat taikant judumo programas ir užtikrinant glaudesnį institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą

VI.   Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija

109

Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes

110

Socialinis ir ekonominis marginalių bendruomenių, pvz., romų, integravimas

111

Kova su visų formų diskriminacija ir lygių galimybių propagavimas

112

Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas

113

Socialinio verslumo ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse, taip pat socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes

114

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos

VII.   Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą

115

Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas

116

Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes

117

Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį orientavimą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas

118

Švietimo ir mokymo sistemų atitikties darbo rinkos poreikiams gerinimas, perėjimo nuo švietimo prie darbo palengvinimas ir profesinio rengimo ir mokymo sistemų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, be kita ko, naudojant gebėjimų numatymo priemones, pritaikant mokymo programas ir kuriant bei plėtojant mokymosi darbo vietoje sistemas, įskaitant dvilypes mokymosi sistemas ir pameistrystės programas

VIII.   Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas

119

Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo

120

Visų suinteresuotųjų subjektų, įgyvendinančių švietimo, mokymosi visą gyvenimą, mokymo ir užimtumo, taip pat socialinę politiką, gebėjimų stiprinimas, be kita ko, sudarant sektorių ir teritorinius paktus dėl pasirengimo vykdyti nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens reformas

IX.   Techninė parama

121

Rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas ir tikrinimas

122

Vertinimas ir tyrimai

123

Informavimas ir komunikacija


2 LENTELĖ.   FINANSAVIMO FORMŲ MATMENS KODAI

2.   FINANSAVIMO FORMA

01

Negrąžinamoji subsidija

02

Grąžinamoji subsidija

03

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: rizikos ir nuosavas kapitalas arba lygiavertė priemonė

04

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola arba lygiavertė priemonė

05

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija arba lygiavertė priemonė

06

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: palūkanų subsidija, garantinio mokesčio subsidija, techninė parama arba lygiavertė priemonė

07

Apdovanojimas


3 LENTELĖ.   TERITORIJŲ MATMENS KODAI

3.   TERITORIJOS TIPAS

01

Didelės miesto teritorijos (tankiai apgyvendintos, > 50 000 gyventojų)

02

Mažos miesto teritorijos (vidutiniškai tankiai apgyvendintos, > 5 000 gyventojų)

03

Kaimo teritorijos (retai apgyvendintos)

04

Makroregioninio bendradarbiavimo teritorija

05

Bendradarbiavimas tarp nacionalinių ar regioninių programos įgyvendinimo teritorijų nacionaliniame kontekste

06

ESF tarpvalstybinis bendradarbiavimas

07

Netaikoma


4 LENTELĖ.   TERITORINIŲ PARAMOS PASKIRSTYMO PRIEMONIŲ MATMENS KODAI

4.   TERITORINĖS PARAMOS PASKIRSTYMO PRIEMONĖS

01

Integruotosios teritorinės investicijos: miesto teritorijos

02

Kiti integraciniai tvarios miestų plėtros metodai

03

Integruotosios teritorinės investicijos: kita

04

Kiti integraciniai tvarios kaimo plėtros metodai

05

Kiti integraciniai tvarios miestų ir (arba) kaimo plėtros metodai

06

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos

07

Netaikoma


5 LENTELĖ.   TEMINIŲ TIKSLŲ MATMENS KODAI

5.   TEMINIS TIKSLAS (ERPF ir Sanglaudos fondas)

01

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas

02

Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas

03

Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas

04

Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas

05

Prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas, rizikos prevencija ir valdymas

06

Aplinkos išsaugojimas ir apsauga ir tausaus išteklių naudojimo skatinimas

07

Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas

08

Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas

09

Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija

10

Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą

11

Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas

12

Netaikoma (tik techninė parama)


6 LENTELĖ.   EKONOMINĖS VEIKLOS MATMENS KODAI

6.   EKONOMINĖ VEIKLA

01

Žemės ūkis ir miškininkystė

02

Žvejyba ir akvakultūra

03

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

04

Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba

05

Transporto įrangos gamyba

06

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

07

Kitos nenurodytos gamybos pramonės rūšys

08

Statyba

09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (įskaitant energinių medžiagų kasybą)

10

Elektros energija, dujos, garas, karštas vanduo ir oro kondicionavimas

11

Vandens tiekimas, nuotekų ir atliekų tvarkymas ir valymas

12

Transportas ir sandėliavimas

13

Informavimas ir komunikacija, įskaitant telekomunikaciją, informacijos tarnybų veiklą, kompiuterių programavimą, konsultavimą ir susijusią veiklą

14

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

15

Turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo veikla

16

Finansinė ir draudimo veikla

17

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

18

Viešasis administravimas

19

Švietimas

20

Žmonių sveikatos priežiūra

21

Socialinis darbas, bendruomenė, socialinės ir asmeninės paslaugos

22

Su aplinka ir klimato kaita susijusi veikla

23

Menas, pramogos, kūrybos sektorius ir poilsis

24

Kitos nenurodytos paslaugos


7 LENTELĖ.   VIETOVĖS MATMENS KODAI

7.   VIETOVĖ (2)

Kodas

Vietovė

 

Regionui ar teritorijai, kuriame vyksta ir (arba) yra vykdomas veiksmas, taikomas kodas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 (2) priede pateiktame teritorinių statistinių vienetų (NUTS) klasifikatoriuje


(1)  Taikoma tik investicijoms, susijusioms su aplinkos apsauga arba papildomoms oro uostų neigiamą poveikį aplinkai švelninti arba mažinti būtinomis investicijomis

(2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).


Top