Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0085

2014 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 85/2014, kuriuo dėl veikliosios medžiagos vario junginių patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 Tekstas svarbus EEE

OJ L 28, 31.1.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/85/oj

31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 85/2014

2014 m. sausio 30 d.

kuriuo dėl veikliosios medžiagos vario junginių patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos, laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliosios medžiagos vario junginių patvirtinimas nustos galioti 2016 m. lapkričio 30 d. Dėl šios veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo atnaujinimo pateikta paraiška. Kadangi šiai veikliajai medžiagai taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 844/2012 (3) nustatyti reikalavimai, pareiškėjams būtina suteikti pakankamai laiko užbaigti atnaujinimo procedūrą pagal minėtą reglamentą. Dėl šios priežasties tos veikliosios medžiagos patvirtinimas veikiausiai nustos galioti prieš priimant sprendimą dėl jo atnaujinimo. Todėl reikia pratęsti jos patvirtinimo galiojimą;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 ne vėliau kaip 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos nepateikiamas joks papildomų dokumentų rinkinys, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir buvo prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus kita po jos einanti anksčiausia data;

(5)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas neatnaujinamas, nes nėra patenkinti patvirtinimo kriterijai, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus reglamento dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo neatnaujinimo įsigaliojimo data, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje, šeštoje skiltyje (patvirtinimo galiojimo pabaiga), 277 eilutėje (vario junginiai) 2016 m. lapkričio 30 d. data pakeičiama 2018 m. sausio 31 d. data.


Top