Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0919(01)

Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką

OJ L 277, 19.9.2014, p. 11–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

19.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/11


Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas

dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS KOMISIJA (toliau – susitarimo šalys),

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 295 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį (toliau – Sutartys),

kadangi ES politikai veikdami neatsiriboja nuo pilietinės visuomenės, bet palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujančiomis asociacijomis ir pilietine visuomene,

kadangi susitarimo šalys peržiūrėjo skaidrumo registrą (toliau – registras), sukurtą 2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro sukūrimo (Skirta organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką) (1), pagal to susitarimo 30 dalį,

SUSITARĖ:

I.   REGISTRO PRINCIPAI

1.   Kuriant ir valdant registrą nedaromas poveikis Europos Parlamento tikslams ir jie nepažeidžiami, kaip nustatyta 2008 m. gegužės 8 d. Parlamento rezoliucijoje dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimo (2) ir 2011 m. gegužės 11 d. Parlamento sprendime dėl Europos Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendro skaidrumo registro sudarymo (3).

2.   Valdant registrą laikomasi bendrųjų Sąjungos teisės principų, įskaitant proporcingumo ir nediskriminavimo principus.

3.   Valdant registrą paisoma Europos Parlamento narių teisių naudotis Parlamento nario mandatu be apribojimų.

4.   Valdant registrą nepažeidžiama susitarimo šalių kompetencija ar prerogatyvos ir nedaroma įtakos jų atitinkamiems organizaciniams įgaliojimams.

5.   Susitarimo šalys stengiasi su visais panašios veiklos vykdytojais elgtis vienodai ir sudaryti vienodas sąlygas registruotis organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką.

II.   REGISTRO STRUKTŪRA

6.   Registro struktūra yra tokia:

a)

nuostatos dėl registro taikymo srities, į registrą įtraukiamos veiklos, apibrėžčių, paskatų ir išimčių;

b)

registracijos kategorijos (I priedas);

c)

informacija, kurią turi pateikti užsiregistravę subjektai, įskaitant finansinių duomenų atskleidimo reikalavimus (II priedas);

d)

elgesio kodeksas (III priedas);

e)

perspėjimų ir skundų pateikimo mechanizmai ir priemonės, taikytini tais atvejais, kai nesilaikoma elgesio kodekso, įskaitant perspėjimų teikimo tvarką ir skundų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką (IV priedas);

f)

įgyvendinimo gairės su užsiregistravusiems subjektams skirta praktine informacija.

III.   REGISTRO TAIKYMO SRITIS

Įtraukiama veikla

7.   Registro taikymo sritis apima visą veiklą, išskyrus 10–12 dalyse nurodytą veiklą, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką ES institucijų politikos formavimo ar įgyvendinimo ir sprendimų priėmimo procesams, nepriklausomai nuo to, kur ji vykdoma ir koks komunikacijos kanalas ar priemonės – pvz., išorės paslaugos, žiniasklaida, sutartys su profesionaliais tarpininkais, ekspertų grupės, platformos, forumai, kampanijos ar visuomenės narių iniciatyvos.

Šiame susitarime„tiesioginės įtakos darymas“ reiškia įtakos darymą tiesiogiai susisiekus ar palaikant tiesioginį ryšį su ES institucijomis arba vykdant kitus veiksmus, susijusius su tokia veikla, o „netiesioginės įtakos darymas“ reiškia įtakos darymą naudojant ES institucijoms skirtus tarpinius veiksnius, pavyzdžiui, žiniasklaidą, viešąją nuomonę, konferencijas ir socialinius renginius.

Visų pirma ta veikla yra:

ryšių užmezgimas su ES institucijų nariais ir jų padėjėjais, pareigūnais ar kitais darbuotojais,

laiškų, informacinės medžiagos ar diskusijų dokumentų ir pozicijų dokumentų rengimas, platinimas ir siuntimas,

renginių, susitikimų, reklaminės veiklos, konferencijų ar socialinių renginių, į kuriuos kviečiami ES institucijų nariai ir jų padėjėjai, pareigūnai ir kiti darbuotojai, organizavimas ir

savanoriškas indėlis ir dalyvavimas oficialiose konsultacijose ar klausymuose dėl numatomo ES teisėkūros procedūra priimamo ar kito teisės akto ir kitose atvirose konsultacijose.

8.   Visos organizacijos ir savarankiškai dirbantys asmenys, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, užsiimantys į registrą įtraukta veikla ar besirengiantys ja užsiimti, turėtų užsiregistruoti registre.

Vykdant į registrą įtrauktą veiklą pagal sutartį su tarpininku, teikiančiu teisines ir kitas profesionalias konsultacijas, tiek tarpininkas, tiek jo klientas turi užsiregistruoti registre. Tokie tarpininkai pateikia deklaracijas apie visus klientus, su kuriais sudarytos tokios sutartys, ir pajamas, gautas iš kiekvieno kliento už atstovaujamąją veiklą, kaip nustatyta II priedo II skyriaus C dalies 2 punkto b papunktyje. Šiuo reikalavimu klientai neatleidžiami nuo prievolės užsiregistruoti ir įtraukti į savo išlaidų sąmatas bet kokios veiklos, kurią jie subrangos sutartimi paveda vykdyti tarpininkui, sąnaudų.

Neįtraukiama veikla

9.   Organizacija atitinka registravimosi reikalavimus tik tuo atveju, jeigu ji vykdo į registrą įtrauktą veiklą, dėl kurios palaikomas tiesioginis ar netiesioginis ryšys su ES institucijomis. Organizacija, kuri laikoma neatitinkančia reikalavimų, gali būti pašalinta iš registro.

10.   Į registrą neįtraukiama su teisinių ir kitų profesionalių konsultacijų teikimu susijusi veikla, jeigu:

ją sudaro patariamoji veikla ir ryšiai su viešosiomis įstaigomis, siekiant geriau informuoti klientus apie bendrą teisinę situaciją ar jų konkrečią teisinę padėtį arba patarti jiems, ar konkretus teisinis ar administracinis veiksmas yra tinkamas ar leistinas pagal esamas teisines ir reglamentavimo nuostatas,

ją sudaro klientams teikiamos konsultacijos, siekiant padėti jiems užtikrinti, kad jų veiksmai neprieštarautų atitinkamai teisei,

ją sudaro klientams rengiamos analizės ir tyrimai dėl galimo bet kokių teisės aktų ar reglamentavimo pakeitimų poveikio klientų teisinei padėčiai ar veiklos sričiai,

ją sudaro atstovavimas taikinimo ar tarpininkavimo procese, siekiant išvengti ginčo sprendimo teisminėje ar administracinėje įstaigoje, arba

ja siekiama užtikrinti kliento pagrindinę teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę į gynybą administraciniame procese, pavyzdžiui. teisininkų vykdoma ar kitų tokias konsultacijas teikiančių specialistų veikla.

Jei bendrovė ir jos patarėjai dalyvauja kaip šalis nagrinėjant konkrečią teisinę ar administracinę bylą ar vykdant teisinę ar administracinę procedūrą, bet kokia tiesiogiai su tuo susijusi veikla, kuria specialiai nesiekiama keisti esamos teisinės sistemos, neįtraukiama į registrą. Ši pastraipa taikoma visiems Europos Sąjungos verslo sektoriams.

Tačiau į registrą įtraukiama ši veikla, susijusi su teisinių ir kitų profesionalių konsultacijų teikimu, jeigu ja siekiama daryti įtaką ES institucijoms, jų nariams ir padėjėjams arba jų pareigūnams ar kitiems darbuotojams:

paramos teikimas atstovaujant ar tarpininkaujant arba palaikymo medžiagos, įskaitant argumentaciją ir dokumentų projektų rengimą, teikimas; ir

taktinių ar strateginių konsultacijų teikimas, įskaitant klausimų kėlimą, kai tų klausimų sritis yra tam tikra ir jie iškeliami tam tikru laiku siekiant daryti įtaką ES institucijoms, jų nariams ir padėjėjams arba jų pareigūnams ar kitiems darbuotojams.

11.   Į registrą neįtraukiama socialinių partnerių, kaip socialinio dialogo dalyvių (profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų ir kt.), veikla, kai jie atlieka Sutartyse jiems priskirtą vaidmenį. Ši dalis mutatis mutandis taikoma visiems subjektams, kuriems Sutartyse specialiai priskirtas institucinis vaidmuo.

12.   Į registrą neįtraukiama ES institucijų ar Europos Parlamento narių tiesioginiu ir individualiu prašymu (pavyzdžiui, jei retkarčiais arba reguliariai prašoma suteikti faktinės informacijos, duomenų arba ekspertų žinių) vykdoma veikla.

Konkrečios nuostatos

13.   Registras netaikomas bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms. Tačiau atstovybės arba teisiniai subjektai, biurai ir tinklai, sukurti siekiant atstovauti bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms bendraujant su ES institucijomis, taip pat jų asociacijos, turėtų registruotis.

14.   Registras netaikomas politinėms partijoms. Tačiau visos jų įsteigtos arba remiamos organizacijos, užsiimančios į registrą įtraukta veikla, turėtų registruotis.

15.   Registras netaikomas valstybių narių Vyriausybių tarnyboms, trečiųjų šalių Vyriausybėms, tarptautinėms tarpvyriausybinėms organizacijoms ir jų diplomatinėms misijoms.

16.   Regioninės viešosios institucijos ir jų atstovybės neturėtų registruotis, tačiau gali registruotis, jeigu to pageidauja. Bet kokia asociacija arba tinklas, sukurti siekiant bendrai atstovauti regionams, turėtų registruotis.

17.   Visos subnacionalinės viešosios institucijos, išskyrus nurodytas 16 dalyje, tokios kaip vietos valdžios ir savivaldos institucijos ar miestai arba jų atstovybės, asociacijos ar tinklai, turėtų registruotis.

18.   Tinklai, platformos ar kitų formų kolektyvinės veiklos subjektai, neturintys teisinio statuso ar teisinio subjektiškumo, tačiau kurie de facto yra organizuotos įtakos šaltinis ir kurie užsiima į registrą įtraukta veikla, turėtų registruotis. Tokių formų kolektyvinės veiklos subjektų nariai paskiria savo atstovą, veikiantį kaip kontaktinis asmuo ryšiams su Skaidrumo registro jungtiniu sekretoriatu palaikyti.

19.   Veikla, į kurią reikia atsižvelgti vertinant tai, ar reikia registruotis, yra ta, kuria siekiama (tiesiogiai arba netiesiogiai) daryti įtaką visoms ES institucijoms, agentūroms ir įstaigoms, jų nariams ir padėjėjams, pareigūnams ir kitiems darbuotojams. Tokia veikla neapima veiklos, kuria siekiama daryti įtaką valstybėms narėms, visų pirma jų nuolatinėms atstovybėms Europos Sąjungoje.

20.   Europos tinklai, federacijos, asociacijos ir platformos raginamos parengti bendras skaidrias gaires savo nariams, kuriose būtų nurodytos į registrą įtrauktos veiklos rūšys. Šios gairės turėtų būti viešai paskelbtos.

IV.   TAISYKLĖS, TAIKOMOS UŽSIREGISTRAVUSIEMS SUBJEKTAMS

21.   Atitinkamos organizacijos ir asmenys, registruodamiesi:

sutinka, kad informacija, kurią jie pateikia įtraukti į registrą, būtų viešai prieinama,

sutinka laikytis III priede pateikto elgesio kodekso ir, jei taikoma, pateikti savo profesinio elgesio kodekso, kurio jie privalo laikytis, tekstą (4),

užtikrina, kad informacija, kurią jie pateikia įtraukti į registrą, būtų teisinga, ir sutinka bendradarbiauti, kai pateikiami administraciniai prašymai pateikti papildomą informaciją ir ją atnaujinti,

sutinka, kad bet kuris su jais susijęs perspėjimas arba skundas būtų nagrinėjamas remiantis III priede pateikto elgesio kodekso taisyklėmis,

sutinka, kad jiems būtų taikomos bet kokios priemonės, kai nesilaikoma III priede pateikto elgesio kodekso, ir pripažįsta, kad jiems gali būti taikomos IV priede numatytos priemonės tuo atveju, jei jie nesilaiko kodekso,

žino, kad susitarimo šalims, gavus prašymą ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (5) nuostatų, gali tekti atskleisti su užsiregistravusių subjektų veikla susijusią korespondenciją ir kitus dokumentus.

V.   ĮGYVENDINIMAS

22.   Europos Parlamento ir Europos Komisijos Generaliniai sekretoriai yra atsakingi už sistemos priežiūrą ir visus svarbiausius veikimo aspektus ir bendru sutarimu imasi šiam susitarimui įgyvendinti reikalingų priemonių.

23.   Nors sistema valdoma bendrai, susitarimo šalys gali laisvai ir nepriklausomai naudoti registrą savo konkrečioms reikmėms.

24.   Kad įgyvendintų šią sistemą, Europos Parlamento ir Europos Komisijos tarnybos išlaiko bendrą veiklos struktūrą – Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą (SRJS). SRJS sudaro Europos Parlamento ir Europos Komisijos pareigūnų grupė pagal kompetentingų tarnybų sutartą tvarką. SRJS veiklą koordinuoja Europos Komisijos Generalinio sekretoriato padalinio vadovas. SRJS uždaviniai – parengti įgyvendinimo gaires pagal šį susitarimą, kad užsiregistravusiems subjektams būtų sudarytos sąlygos nuosekliai interpretuoti taisykles, ir stebėti registro turinio kokybę. SRJS naudoja turimus administracinius išteklius, kad patikrintų registro turinio kokybę, tačiau suprantama, kad už savo pateiktą informaciją visų pirma atsako užsiregistravę subjektai.

25.   Susitarimo šalys organizuoja atitinkamus mokymus ir vidinės komunikacijos projektus, kad jų nariai ir darbuotojai daugiau žinotų apie registrą ir geriau suprastų perspėjimų ir skundų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką.

26.   Susitarimo šalys imasi atitinkamų veiksmų, siekdamos už institucijų ribų skleisti informaciją apie registrą ir propaguoti jo naudojimą.

27.   Pagrindiniai statistikos duomenys iš registro duomenų bazės reguliariai skelbiami „Europos“ skaidrumo registro svetainėje ir pasiekiami per vartotojui patogią paieškos sistemą. Tos duomenų bazės viešas turinys pateikiamas elektroniniu, kompiuteriui pritaikytu formatu.

28.   Europos Parlamento ir Europos Komisijos Generaliniai sekretoriai pateikia metinę registro veiklos ataskaitą atitinkamam Europos Parlamento pirmininko pavaduotojui ir atitinkamam Europos Komisijos pirmininko pavaduotojui. Metinėje ataskaitoje pateikiami faktiniai duomenys apie registrą, jo turinį ir plėtotę; ji skelbiama kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus.

VI.   REIKALAVIMUS ATITINKANTIEMS UŽSIREGISTRAVUSIEMS SUBJEKTAMS TAIKOMOS PRIEMONĖS

29.   Leidimai patekti į Europos Parlamento patalpas bus išduodami tik asmenims, atstovaujantiems organizacijoms, kurių veikla patenka į registro taikymo sritį, arba jose dirbantiems, jei tos organizacijos ar asmenys yra užsiregistravę. Tačiau registracija savaime nesuteikia teisės gauti leidimą patekti į patalpas. Už ilgalaikių leidimų patekti į Europos Parlamento patalpas išdavimą ir kontrolę ir toliau atsakingas Europos Parlamentas pagal savo vidines procedūras.

30.   Susitarimo šalys siūlo kitas paskatas pagal savo administracinius įgaliojimus, kad paskatintų registruotis šiuo susitarimu sukurtoje sistemoje.

Europos Parlamento siūlomos paskatos užsiregistravusiems subjektams gali būti šios:

dar palankesnės sąlygos patekti į Parlamento patalpas, susisiekti su jo nariais ir jų padėjėjais, jo pareigūnais ir kitais darbuotojais,

leidimas rengti arba bendrai organizuoti renginius Parlamento patalpose,

palankesnės sąlygos informacijai perduoti, įskaitant specialius adresatų sąrašus,

dalyvavimas ir galimybė kalbėti komitetų klausymuose,

Europos Parlamento patronažas.

Europos Komisijos siūlomos paskatos užsiregistravusiems subjektams gali būti šios:

priemonės, susijusios su informacijos perdavimu užsiregistravusiems subjektams rengiant viešas konsultacijas,

priemonės, susijusios su ekspertų grupėmis ir kitomis konsultacinėmis įstaigomis,

specialūs adresatų sąrašai,

Europos Komisijos patronažas.

Susitarimo šalys praneša užsiregistravusiems subjektams apie jiems taikomas konkrečias paskatas.

VII.   PRIEMONĖS, TAIKYTINOS ELGESIO KODEKSO NESILAIKYMO ATVEJU

31.   Naudodamasis registro svetainėje pateikta standartine kontaktine forma, bet kuris asmuo gali pateikti perspėjimus ir skundus dėl galimo III priede pateikto elgesio kodekso nesilaikymo. Perspėjimai ir skundai nagrinėjami laikantis IV priede nustatytos tvarkos.

32.   Perspėjimo mechanizmas – tai priemonė, papildanti kokybės patikrinimus, kuriuos SRJS atlieka pagal 24 dalį. Bet kuris asmuo gali pateikti perspėjimą apie faktines klaidas, susijusias su užsiregistravusių subjektų pateikta informacija. Perspėjimai taip pat gali būti pateikti dėl reikalavimų neatitinkančių subjektų registracijos.

33.   Bet kuris asmuo gali pateikti oficialų skundą, jei įtariama, kad užsiregistravęs subjektas nesilaiko elgesio kodekso, išskyrus faktines klaidas. Skundai pagrindžiami esminėmis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su įtarimais, kad nesilaikoma kodekso.

SRJS nagrinėja įtarimus, kad nesilaikoma kodekso, tinkamai atsižvelgdamas į proporcingumo ir gero administravimo principus. Jei užsiregistravę subjektai ar jų atstovai tyčia nesilaiko elgesio kodekso, taikomos IV priede nustatytos priemonės.

34.   Jeigu SRJS, taikydamas 31–33 dalyse nurodytas procedūras, nustato pakartotinio nebendradarbiavimo, pakartotinio netinkamo elgesio arba sunkaus elgesio kodekso pažeidimo atvejus, atitinkamas užsiregistravęs asmuo pašalinamas iš registro vienų arba dvejų metų laikotarpiui ir apie tokią priemonę viešai paskelbiama registre, kaip nustatyta IV priede.

VIII.   KITŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS

35.   Europos Vadovų Taryba ir Taryba kviečiamos prisijungti prie registro. Kitos ES institucijos, įstaigos ir agentūros raginamos naudotis šiuo susitarimu sukurta sistema kaip orientacine priemone, kai jos bendrauja su organizacijomis ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurie dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ES politiką.

IX.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36.   Šiuo susitarimu pakeičiamas 2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas, kurio nuostatos nustoja galioti šio susitarimo taikymo pradžios dieną.

37.   Registras iš naujo peržiūrimas 2017 m.

38.   Šis susitarimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Subjektai, kurie šio susitarimo taikymo pradžios dieną jau bus užsiregistravę, per tris mėnesius nuo tos dienos pakeičia savo registraciją, kad būtų tenkinami šiame susitarime nustatyti nauji reikalavimai.

Priimta Strasbūre, 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Europos Komisijos vardu

Pirmininko pavaduotojas

M. ŠEFČOVIČ


(1)  OL L 191, 2011 7 22, p. 29.

(2)  OL C 271 E, 2009 11 12, p. 48.

(3)  OL C 377 E, 2012 12 7, p. 176.

(4)  Profesinio elgesio kodekse, kurio privalo laikytis užsiregistravę subjektai, gali būti nustatytos prievolės, kurios yra griežtesnės negu III priede pateikto elgesio kodekso reikalavimai.

(5)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


I PRIEDAS

Skaidrumo registras

Organizacijos ir savarankiškai dirbantys asmenys, dalyvaujantys formuojant ir įgyvendinant ES politiką

Kategorijos

Apibūdinimas/pastabos

I –

Profesionalios konsultavimo įmonės/advokatų kontoros/savarankiškai dirbantys konsultantai

 

Subkategorija

Profesionalios konsultavimo įmonės

Įmonės, klientų vardu vykdančios atstovavimo, lobistinę, reklaminę, viešųjų klausimų ir ryšių su valdžios institucijomis veiklą.

Subkategorija

Advokatų kontoros

Advokatų kontoros, klientų vardu vykdančios atstovavimo, lobistinę, reklaminę, viešųjų klausimų ir ryšių su valdžios institucijomis veiklą.

Subkategorija

Savarankiškai dirbantys konsultantai

Savarankiškai dirbantys konsultantai arba advokatai, klientų vardu vykdantys atstovavimo, lobistinę, reklaminę, viešųjų klausimų ir ryšių su valdžios institucijomis veiklą. Ši subkategorija skirta registruotis subjektams, kuriuos sudaro tik vienas asmuo.

II –

Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

 

Subkategorija

Įmonės ir įmonių grupės

Įmonės arba įmonių grupės (turinčios teisinį statusą ar jo neturinčios), savo vardu vykdančios vidaus veiklą, įskaitant atstovavimo, lobistinę, reklaminę, viešųjų klausimų ir ryšių su valdžios institucijomis veiklą.

Subkategorija

Prekybos ir verslo asociacijos

Organizacijos (siekiančios arba nesiekiančios pelno), atstovaujančios pelno siekiančioms bendrovėms arba mišrioms grupėms ir platformoms.

Subkategorija

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos

Atstovavimas darbininkų, darbuotojų, prekybos ar pramonės šakų arba profesijų interesams.

Subkategorija

Kitos organizacijos:

renginių organizavimo subjektai (siekiantys arba nesiekiantys pelno),

interesų grupėms atstovaujantys žiniasklaidos arba tyrimų subjektai, susiję su privačiomis pelno siekiančiomis interesų grupėmis,

ad hoc koalicijos ir laikinos struktūros (su pelno siekiančiais nariais).

 

III –

Nevyriausybinės organizacijos

 

Subkategorija

Nevyriausybinės organizacijos, platformos, tinklai, ad hoc koalicijos, laikinos struktūros ir kitos panašios organizacijos.

Ne pelno organizacijos (turinčios teisinį statusą arba jo neturinčios), kurios yra nepriklausomos nuo valdžios institucijų ar verslo organizacijų. Šiai subkategorijai priklauso fondai, labdaros asociacijos ir kt.

Bet koks toks subjektas, kuriame yra pelno siekiančių narių, turi registruotis II kategorijoje.

IV –

Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos

 

Subkategorija

Ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos

Specializuotos ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos, kurių veikla susijusi su Europos Sąjungos veikla ir politika.

Subkategorija

Akademinės įstaigos

Įstaigos, kurių pagrindinis tikslas – švietimas, tačiau kurių veikla susijusi ir su Europos Sąjungos veikla ir politika.

V –

Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

 

Subkategorija

Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

Juridiniai subjektai, biurai, tinklai ar asociacijos, įsteigti atstovavimo tikslais.

VI –

Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos institucijoms, kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

 

Subkategorija

Regionų struktūros

Patys regionai ir jų atstovybės neturėtų registruotis, tačiau gali registruotis, jeigu to pageidauja. Asociacijos ir tinklai, įsteigti siekiant bendrai atstovauti regionams, turėtų registruotis.

Subkategorija

Kitos subnacionalinės viešosios institucijos

Visos kitos subnacionalinės viešosios institucijos, pavyzdžiui, miestai, vietos valdžios institucijos, savivaldos institucijos ar jų atstovybės, taip pat nacionalinės asociacijos ir tinklai, turėtų registruotis.

Subkategorija

Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių viešųjų institucijų asociacijos ir tinklai

 

Subkategorija

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės aktus ir kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui

Į šią subkategoriją įeina kitos viešojo arba mišraus pobūdžio subjekto statusą turinčios (viešosios ir privačiosios) organizacijos.


II PRIEDAS

UŽSIREGISTRAVUSIŲ SUBJEKTŲ TEIKIAMA INFORMACIJA

I.   BENDROJI IR PAGRINDINĖ INFORMACIJA

a)

organizacijos pavadinimas (-ai), pagrindinės buveinės adresas ir, kai taikoma, adresas Briuselyje, Liuksemburge arba Strasbūre, telefono numeris, el. pašto adresas, svetainė;

b)

teisiškai už organizaciją atsakingo asmens vardas ir pavardė ir organizacijos direktoriaus ar vadovaujančio partnerio vardas ir pavardė arba, jei taikoma, pagrindinis kontaktinis asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti dėl į registrą įtrauktos veiklos (pvz., ES reikalų vadovas); asmenų, turinčių leidimus patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės (1);

c)

asmenų (narių, darbuotojų ir kt.), dalyvaujančių į registrą įtrauktoje veikloje, skaičius, asmenų, turinčių leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas, skaičius ir laikas, kurį kiekvienas asmuo skiria tokiai veiklai, pagal šias visos darbo dienos laiko procentines dalis: 25 %, 50 %, 75 % arba 100 %;

d)

tikslai ir veiklos sritys, interesų sritys, veikla, valstybės, kuriose vykdoma veikla, priklausymas tinklams, bendra informacija, patenkanti į registro taikymo sritį;

e)

narystė ir, jei taikoma, narių (asmenų ir organizacijų) skaičius.

II.   SPECIALIOJI INFORMACIJA

A.   Į registrą įtraukta veikla

Pateikiama konkreti informacija apie pagrindinius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ar politikos sričių, kuriems siekiama daryti įtaką užsiregistravusio subjekto veikla, kuri įtraukta į registrą. Gali būti nurodoma kita konkreti veikla, pavyzdžiui, renginiai ar leidiniai.

B.   Ryšiai su es institucijomis

a)

narystė aukšto lygio grupėse, konsultaciniuose komitetuose, ekspertų grupėse, kitose ES remiamose struktūrose ir platformose ir kt.;

b)

narystė arba dalyvavimas Europos Parlamento jungtinėse grupėse arba sektorių forumuose ir kt.

C.   Finansinė informacija, susijusi su veikla, įtraukta į registrą

1.

Visi užsiregistravę subjektai pateikia šią informaciją:

a)

metinių išlaidų, susijusių su į registrą įtraukta veikla, sąmatą. Finansiniai duomenys turi apimti visus veiklos metus ir turi būti susiję su paskutiniais pasibaigusiais finansiniais metais nuo užsiregistravimo arba registracijos duomenų metinio atnaujinimo dienos;

b)

paskutiniais pasibaigusiais finansiniais metais nuo užsiregistravimo ar registracijos duomenų metinio atnaujinimo dienos iš ES institucijų gauto finansavimo dydį ir šaltinį. Ta informacija turi atitikti informaciją, pateikiamą Europos finansinio skaidrumo sistemoje (2).

2.

Profesionalios konsultavimo įmonės/advokatų kontoros/savarankiškai dirbantys konsultantai (I priedo I kategorija) papildomai pateikia šią informaciją:

a)

apyvartą, susietiną su į registrą įtraukta veikla, pagal šią lentelę:

Metinė atstovavimo veiklos apyvarta eurais

0 – 99 999

100 000 – 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)

klientų, kurių vardu vykdoma į registrą įtraukta veikla, sąrašą. Iš klientų už atstovavimo veiklą gautos pajamos nurodomos pagal šią lentelę:

Už atstovavimo kiekvienam klientui veiklą gautų metinių pajamų dydis eurais

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)

klientai taip pat turėtų užsiregistruoti. Profesionalių konsultavimo įmonių, advokatų kontorų ir savarankiškai dirbančių konsultantų pateiktos finansinės deklaracijos, susijusios su klientais (sąrašas ir lentelė), neatleidžia šių klientų nuo prievolės įtraukti sutartinę veiklą į savo pačių deklaracijas, kad jų deklaruotos finansinės sąnaudos nebūtų nepakankamai įvertintos.

3.

Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos (I priedo II kategorija) papildomai pateikia šią informaciją:

apyvartą, susietiną su į registrą įtraukta veikla, įskaitant sumas, mažesnes nei 10 000 EUR.

4.

Nevyriausybinės organizacijos, ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos; organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms; organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos institucijoms, kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. (I priedo III–VI kategorijos) papildomai pateikia šią informaciją:

a)

bendrą organizacijos biudžetą;

b)

pagrindinių finansavimo sumų ir šaltinių išskirstytus duomenis.


(1)  Užsiregistruojantys subjektai gali paprašyti leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas registracijos proceso pabaigoje. Asmenų, gaunančių leidimus patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės įtraukiami į registrą. Registracija savaime nesuteikia teisės gauti leidimą patekti į patalpas.

(2)  http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


III PRIEDAS

ELGESIO KODEKSAS

Susitarimo šalys mano, kad visi su jomis vieną kartą ar dažniau bendraujantys, užsiregistravę arba neužsiregistravę, interesų grupių atstovai turėtų elgtis laikydamiesi šio elgesio kodekso.

Palaikydami ryšius su ES institucijomis ir jų nariais, pareigūnais ir kitais darbuotojais, interesų grupių atstovai:

a)

visada nurodo savo vardą, pavardę ar pavadinimą ir, jei taikytina, registracijos numerį bei subjektą (-us), kuriam (-iems) dirba ar atstovauja; deklaruoja savo propaguojamus interesus, tikslus ar siekius ir, kai taikoma, nurodo klientus ar narius, kuriems atstovauja;

b)

niekada neišgauna ir nesiekia išgauti informacijos ar sprendimų nesąžiningai arba naudodami netinkamą spaudimą ar netinkamai elgdamiesi;

c)

bendraudami su trečiosiomis šalimis, neteigia turintys kokių nors oficialių santykių su Europos Sąjunga arba bet kuriomis jos institucijomis, nenurodo registracijos poveikio klaidingai, kad suklaidintų trečiąsias šalis ar Europos Sąjungos pareigūnus ir kitus darbuotojus, ir nenaudoja ES institucijų logotipų be aiškaus leidimo;

d)

užtikrina, kad, kiek jiems žinoma, registravimosi metu ir vėliau dėl jų vykdomos į registrą įtrauktos veiklos teikiama informacija būtų išsami, nepasenusi ir neklaidinanti; sutinka, kad visa informacija, kurią jie pateikia, būtų peržiūrima, ir sutinka bendradarbiauti, kai pateikiami administraciniai prašymai pateikti papildomą informaciją ir ją atnaujinti;

e)

neparduoda trečiosioms šalims dokumentų, gautų iš ES institucijų, kopijų;

f)

apskritai gerbia visas ES institucijų nustatytas taisykles, kodeksus ir gero valdymo praktiką ir vengia bet kokių trukdžių juos įgyvendinti ir taikyti;

g)

neskatina Europos Sąjungos institucijų narių, pareigūnų ir kitų darbuotojų ar tų narių padėjėjų ar stažuotojų pažeisti jiems taikomų taisyklių ir elgesio normų;

h)

įdarbindami buvusius Europos Sąjungos pareigūnus ar kitus darbuotojus arba ES institucijų narių padėjėjus ar stažuotojus, gerbia tokių darbuotojų įsipareigojimą laikytis jiems taikomų taisyklių ir konfidencialumo reikalavimų;

i)

gauna išankstinį Europos Parlamento nario ar narių sutikimą dėl bet kokių sutartinių santykių su bet kokiu asmeniu, priklausančiu nario aplinkai, arba jo įdarbinimo;

j)

laikosi visų taisyklių dėl buvusių Europos Parlamento ir Europos Komisijos narių teisių ir įsipareigojimų;

k)

praneša apie savo įsipareigojimus, susijusius su ES institucijomis, tiems, kuriems jie atstovauja.

Asmenys, kurie užsiregistravo Europos Parlamente, siekdami gauti vardinį kitiems asmenims neperduodamą leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas:

l)

Europos Parlamento patalpose visą laiką nešioja prisegtą leidimą taip, kad jis būtų matomas;

m)

griežtai laikosi atitinkamų Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių;

n)

pripažįsta, kad bet koks sprendimas dėl prašymo patekti į Europos Parlamento patalpas yra išimtinė Parlamento prerogatyva ir kad registracija savaime nesuteikia teisės gauti leidimą patekti į patalpas.


IV PRIEDAS

PERSPĖJIMŲ TEIKIMO IR SKUNDŲ TYRIMO BEI NAGRINĖJIMO TVARKA

I.   Perspėjimai

Bet kuris asmuo gali pateikti perspėjimą SRJS dėl registre saugomos informacijos ir reikalavimų neatitinkančio subjekto registracijos, užpildydamas registro svetainėje esančią standartinę kontaktinę formą.

Kai perspėjimai susiję su registre pateikta informacija, jie nagrinėjami kaip įtarimai dėl III priede pateikto elgesio kodekso d punkto nesilaikymo (1). Atitinkamo užsiregistravusio subjekto bus paprašyta atnaujinti informaciją arba paaiškinti SRJS, kodėl informacijos atnaujinti nereikia. Jeigu atitinkamas užsiregistravęs subjektas nebendradarbiauja, gali būti taikomos toliau pateiktoje priemonių lentelėje nurodytos priemonės (2–4 eilutės).

II.   Skundai

1 etapas. Skundo pateikimas

1.   Bet kuris asmuo gali pateikti skundą SRJS, užpildydamas registro svetainėje esančią standartinę formą. Toje formoje pateikiama ši informacija:

a)

užsiregistravęs subjektas, dėl kurio pateikiamas skundas;

b)

skundo pateikėjo vardas, pavardė ar pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

c)

informacija apie įtariamą elgesio kodekso nesilaikymą, įskaitant galimus dokumentus ar kitą medžiagą, kuriais grindžiamas skundas; nurodoma, ar padaryta kokia nors žala skundo pateikėjui, ir kokiu pagrindu įtariama, kad nesilaikymas tyčinis.

Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

2.   Skunde nurodomos elgesio kodekso nuostatos, kurių, kaip teigia skundo pateikėjas, nesilaikoma. SRJS gali bet kurį skundą, kuriame nesilaikymą nuo pat pradžios laiko aiškiai netyčiniu, perkvalifikuoti į „perspėjimą“.

3.   Elgesio kodeksas taikomas tik santykiams tarp interesų grupių atstovų ir ES institucijų ir negali būti taikomas santykiams tarp trečiųjų šalių arba tarp užsiregistravusių subjektų reglamentuoti.

2 etapas. Priimtinumas

4.   Gavęs skundą, SRJS:

a)

per penkias darbo dienas patvirtina skundo pateikėjui, kad skundą gavo;

b)

nustato, ar skundas patenka į registro taikymo sritį, kaip nurodyta III priede pateiktame elgesio kodekse ir pagal minėto 1 etapo nuostatas;

c)

patikrina bet kokius įrodymus, pateiktus skundui paremti, dokumentų, kitos medžiagos ar asmeninių pareiškimų forma; iš esmės visi esminiai įrodymai gaunami iš atitinkamo užsiregistravusio subjekto, trečiosios šalies išduoto dokumento arba viešai prieinamų šaltinių. Tik subjektyvūs vertinimai, kuriuos pateikia skundo pateikėjas, nėra laikomi įrodymais;

d)

remdamasis b ir c punktuose pateiktomis analizėmis priima sprendimą dėl skundo priimtinumo.

5.   Jei skundas laikomas nepriimtinu, SRJS skundo pateikėją informuoja apie tai raštu ir nurodo sprendimo priežastis.

6.   Jeigu skundas laikomas priimtinu, SRJS tiek skundo pateikėją, tiek atitinkamą užsiregistravusį subjektą informuoja apie sprendimą ir apie procedūrą, kurios turi būti laikomasi, kaip nurodyta toliau.

3 etapas. Priimtino skundo nagrinėjimas. Tyrimas ir laikinosios priemonės

7.   SRJS atitinkamą užsiregistravusį subjektą informuoja apie skundo turinį ir nuostatą (-as), kurios (-ių) jis, kaip įtariama, nesilaikė, ir tuo pat metu jo paprašo per 20 darbo dienų pateikti poziciją reaguojant į tą skundą. Pagrįsdamas tą poziciją, užsiregistravęs subjektas per tą patį terminą taip pat gali pateikti atstovaujančiosios profesinės organizacijos, visų pirma reglamentuojamų profesijų arba organizacijų, kurioms taikomas profesinio elgesio kodeksas, parengtą paaiškinamąjį raštą.

8.   Jei nesilaikoma 7 dalyje nustatyto termino, atitinkamo užsiregistravusio subjekto registracija registre laikinai sustabdoma, kol jis vėl pradeda bendradarbiauti.

9.   Visą tyrimo metu surinktą informaciją nagrinėja SRJS; SRJS gali nuspręsti išklausyti atitinkamą užsiregistravusį subjektą arba skundo pateikėją arba juos abu.

10.   Jei išnagrinėjus pateiktą medžiagą nustatoma, kad skundas yra nepagrįstas, SRJS informuoja ir atitinkamą užsiregistravusį subjektą, ir skundo pateikėją apie tokį sprendimą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis.

11.   Jei skundas pasitvirtina, atitinkamo užsiregistravusio subjekto registracija registre laikinai sustabdoma, kol bus imtasi veiksmų problemai išspręsti (žr. toliau 4 etapą), taip pat gali būti taikomos papildomos priemonės, įskaitant pašalinimą iš registro ir, jei taikoma, bet kokio leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas panaikinimą pagal tos institucijos vidaus procedūras (žr. 5 etapą ir toliau pateiktos priemonių lentelės 2–4 eilutes), visų pirma tais atvejais, kai užsiregistravęs subjektas nebendradarbiauja.

4 etapas. Priimtino skundo nagrinėjimas. Sprendimas dėl skundo

12.   Jeigu skundas pasitvirtina ir nustatomi probleminiai klausimai, SRJS imasi visų reikiamų priemonių, kad bendradarbiaudamas su atitinkamu užsiregistravusiu subjektu išnagrinėtų ir išspręstų problemą.

13.   Jei atitinkamas užsiregistravęs subjektas bendradarbiauja, kiekvienu konkrečiu atveju numatomas pagrįstas laikotarpis problemai išspręsti.

14.   Kai nustatomas galimas problemos sprendimo būdas ir atitinkamas užsiregistravęs subjektas bendradarbiauja, kad įgyvendintų tą sprendimą, sustabdyta to užsiregistravusio subjekto registracija vėl atnaujinama ir skundas baigiamas nagrinėti. SRJS informuoja ir atitinkamą užsiregistravusį subjektą, ir skundo pateikėją apie tokį sprendimą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis.

15.   Kai nustatomas galimas problemos sprendimo būdas, bet atitinkamas užsiregistravęs subjektas nebendradarbiauja, kad įgyvendintų tą sprendimą, to užsiregistravusio subjekto registracija panaikinama (žr. toliau pateiktos priemonių lentelės 2 ir 3 eilutes). SRJS informuoja ir atitinkamą užsiregistravusį subjektą, ir skundo pateikėją apie tokį sprendimą, nurodydamas sprendimo priežastis.

16.   Kai galimam problemos sprendimui įgyvendinti reikia trečiosios šalies, įskaitant valstybės narės valdžios institucijas, sprendimo, galutinio SRJS sprendimo priėmimas sustabdomas iki tol, kol tas sprendimas bus priimtas.

17.   Jeigu užsiregistravęs subjektas nebendradarbiauja per 40 darbo dienų nuo pranešimo apie skundą gavimo dienos pagal 7 dalį, taikomos priemonės dėl nesilaikymo (žr. 5 etapo 19–22 dalis ir toliau pateiktos priemonių lentelės 2–4 eilutes).

5 etapas. Priimtino skundo nagrinėjimas. Priemonės, taikytinos elgesio kodekso nesilaikymo atveju

18.   Kai atitinkamas užsiregistravęs subjektas nedelsdamas ištaiso pažeidimą, SRJS ir skundo pateikėjui, ir atitinkamam užsiregistravusiam subjektui išsiunčia rašytinį faktų ir pažeidimų ištaisymo pripažinimą (žr. toliau pateiktos priemonių lentelės 1 eilutę).

19.   Jei atitinkamas užsiregistravęs subjektas nereaguoja į sprendimą per 17 dalyje nustatytą 40 dienų terminą, jis pašalinamas iš registro (žr. toliau pateiktos priemonių lentelės 2 eilutę) ir praranda galimybę naudotis bet kokiomis paskatomis, susijusiomis su registracija.

20.   Kai nustatomas netinkamas atitinkamo užsiregistravusio subjekto elgesys, jis pašalinamas iš registro (žr. toliau pateiktos priemonių lentelės 3 eilutę) ir praranda galimybę naudotis bet kokiomis paskatomis, susijusiomis su registracija.

21.   19 ir 20 dalyse nurodytais atvejais atitinkamas užsiregistravęs subjektas gali užsiregistruoti iš naujo, jei pašalintos priežastys, dėl kurių jis buvo pašalintas iš registro.

22.   Jeigu manoma, kad nebendradarbiaujama arba netinkamai elgiamasi pakartotinai ir tyčia, arba kai nustatomi sunkūs elgesio kodekso pažeidimai (žr. toliau pateiktos priemonių lentelės 4 eilutę), SRJS priima sprendimą uždrausti perregistravimą vienų arba dvejų metų laikotarpiui (priklausomai nuo pažeidimo sunkumo).

23.   Apie bet kokias priimtas priemones pagal 18–22 dalis arba toliau pateiktos priemonių lentelės 1–4 eilutes SRJS informuoja atitinkamą užsiregistravusį subjektą ir skundo pateikėją.

24.   Tais atvejais, kai SRJS priimta priemonė yra ilgalaikis pašalinimas iš registro (žr. toliau pateiktos priemonių lentelės 4 eilutę), atitinkamas užsiregistravęs subjektas per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priemonės taikymą gavimo dienos gali pateikti motyvuotą prašymą Europos Parlamento ir Europos Komisijos Generaliniams sekretoriams dėl pakartotinio tos priemonės nagrinėjimo.

25.   Pasibaigus 20 dienų terminui arba Generaliniams sekretoriams priėmus galutinį sprendimą, apie tai pranešama atitinkamam Europos Parlamento pirmininko pavaduotojui ir atitinkamam Europos Komisijos pirmininko pavaduotojui, ir priemonė viešai paskelbiama registre.

26.   Jeigu sprendimas dėl perregistravimo draudimo tam tikram laikotarpiui apima tai, kad subjektui atimama galimybė prašyti leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas kaip interesų grupės atstovui, Europos Parlamento Generalinis sekretorius pateikia pasiūlymą Kvestorių kolegijai patvirtinti susijusio leidimo patekti į patalpas panaikinimą atitinkamam subjektui ar subjektams tam laikotarpiui.

27.   SRJS savo sprendime dėl taikytinų priemonių pagal šį priedą tinkamai atsižvelgia į proporcingumo ir gero administravimo principus. SRJS veikia koordinuojant Europos Komisijos Generalinio sekretoriato padalinio vadovui ir pagal Europos Parlamento ir Europos Komisijos Generalinių sekretorių, kurie tinkamai informuojami, įgaliojimus.

Priemonių, taikytinų elgesio kodekso nesilaikymo atveju, lentelė

 

Nesilaikymo tipas (skaičiai reiškia pirmiau nurodytas dalis)

Priemonė

Priemonės skelbimas registre

Oficialus sprendimas panaikinti leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas

1

Pažeidimas, kuris nedelsiant ištaisomas (18)

Rašytinis pranešimas, kuriame pripažįstami faktai ir jų ištaisymas.

Neskelbiama

Netaikoma

2

Nebendradarbiavimas su SRJS (19 ir 21)

Pašalinimas iš registro, leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas sustabdymas ir galimybės naudotis kitomis paskatomis panaikinimas

Neskelbiama

Netaikoma

3

Netinkamas elgesys (20 ir 21)

Pašalinimas iš registro, leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas sustabdymas ir galimybės naudotis kitomis paskatomis panaikinimas

Neskelbiama

Netaikoma

4

Pakartotinis ir tyčinis nebendradarbiavimas arba pakartotinis netinkamas elgesys (22) ir (arba) sunkus pažeidimas

a)

pašalinimas iš registro vieniems metams ir oficialus leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas (kaip akredituotam interesų grupės atstovui) panaikinimas;

b)

pašalinimas iš registro dvejiems metams ir oficialus leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas (kaip akredituotam interesų grupės atstovui) panaikinimas.

Skelbiama Europos Parlamento ir Europos Komisijos Generalinių sekretorių sprendimu

Taikoma, Kvestorių kolegijos sprendimu


(1)  D punkte reikalaujama, kad interesų grupių atstovai, bendraudami su ES institucijomis ir jų nariais, pareigūnais ir kitais darbuotojais, užtikrintų, „kad, kiek jiems žinoma, registravimosi metu ir vėliau dėl jų vykdomos į registrą įtrauktos veiklos teikiama informacija būtų išsami, nepasenusi ir neklaidinanti“ ir sutiktų, „kad visa informacija, kurią jie pateikia, būtų peržiūrima“, taip pat sutiktų „bendradarbiauti, kai pateikiami administraciniai prašymai pateikti papildomą informaciją ir ją atnaujinti“.


Top