EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/ES: 2014 m. liepos 9 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 240/28


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2014 m. liepos 9 d.

dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9

(nauja redakcija)

(ECB/2014/31)

(2014/528/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Gairės ECB/2013/4 (1) buvo iš esmės pakeistos. Kadangi jas reikia dar kartą iš dalies pakeisti, siekiant aiškumo Gaires ECB/2013/4 reikėtų išdėstyti nauja redakcija;

(2)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Bendrosios sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosistemos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos Gairių ECB/2011/14 (2) I priede;

(3)

2011 m. gruodžio 8 d. ir 2012 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba nusprendė, jog būtina imtis papildomų padidintos kredito paramos priemonių, siekiant paremti bankų skolinimąsi ir likvidumą euro zonos pinigų rinkoje, įskaitant priemones, nustatytas Sprendime ECB/2011/25 (3). Be to, Gairėse ECB/2007/9 (4) pateiktas nuorodas į atsargų normą reikėjo suderinti su Europos Centrinio Banko reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (5) daliniais pakeitimais, padarytais Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1358/2011 (ECB/2011/26) (6);

(4)

Sprendime ECB/2012/4 (7) buvo nustatyta, kad NCB neturėtų būti įpareigoti priimti kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms tinkamas bankų obligacijas, kurias garantavo valstybė narė, kuriai taikoma Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programa, arba valstybė narė, kurios kredito vertinimas neatitinka Eurosistemos orientacinės vertės, nustatant minimalų reikalavimą griežtiems kredito standartams;

(5)

Sprendimu ECB/2012/12 (8) taip pat buvo peržiūrėta draudimo dėl glaudžių ryšių, nustatyto Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.3.2 skirsnyje, taikymo išimtis Vyriausybės garantuotoms bankų obligacijoms, kurias kitos sandorių šalys pačios naudoja kaip įkaitą;

(6)

2012 m. rugpjūčio 2 d. Sprendimas ECB/2011/25 buvo pakeistas Gairėmis ECB/2012/18 (9), kurias NCB įgyvendino savo sutartinėse arba reguliavimo priemonėse. Gairėmis ECB/2012/18 taip pat leista išimtinėmis aplinkybėmis Eurosistemos kredito operacijose dalyvaujančioms kitoms sandorių šalims padidinti esamą Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų, kurias jos turėjo 2012 m. liepos 3 d., nuosavo naudojimo lygį, jei gaunamas išankstinisValdančiosios tarybos pritarimas. Prie prašymų Valdančiajai tarybai suteikti išankstinį pritarimą turi būti pridėtas finansavimo planas;

(7)

Gairės ECB/2012/18 buvo iš dalies pakeistos 2012 m. spalio 10 d. Gairėmis ECB/2012/23 (10), kuriomis laikinai išplėsti kriterijai, nustatantys turto, kuris gali būti naudojamas kaip įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, tinkamumą, ir antrinę rinką turinčios skolos priemonės, išreikštas svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, priimtos kaip tinkamas turtas pinigų politikos operacijoms. Tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms buvo pritaikytas įvertinimo sumažinimas, atspindintis atitinkamų valiutų kursų istorinį kintamumą;

(8)

Gairėmis ECB/2013/2 (11) patikslinta kitų sandorių šalių atliekamam ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų išankstiniam grąžinimui taikoma procedūra, kad visi NCB taikytų tokias pačias sąlygas. Konkrečiai, kai išankstinį grąžinimą pasirinkusi kita sandorio šalis iki nurodytos dienos visiškai ar iš dalies neatsiskaito už atitinkamam NCB grąžintiną sumą, turėtų būti taikomos Gairių ECB/2011/14 I priedo 6 priedėlyje nustatytos sankcijos;

(9)

Gairės ECB/2012/18 buvo dar kartą iš dalies pakeistos, kad į jas būtų įtrauktas Sprendimo ECB/2012/34 (12) turinys ir kad būtų užtikrinta, jog NCB nebūtų įpareigoti priimti kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms tinkamas nepadengtas bankų obligacijas, kurias: a) išleido jas naudojančios kitos sandorių šalys arba su kita sandorio šalimi glaudžiais ryšiais susiję subjektai; ir b) visapusiškai garantavo valstybė narė, kurios kredito vertinimas neatitinka Eurosistemos griežtų kredito standartų ir kuri, Valdančiosios tarybos nuomone, vykdo Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą;

(10)

siekiant aiškumo ir paprastumo, 2013 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2012/18 buvo pakeistos Gairėmis ECB/2013/4, kurias NCB įgyvendino savo sutartinėse arba reguliavimo priemonėse;

(11)

siekiant aiškumo ir paprastumo, sprendimų ECB/2011/4 (13), ECB/2011/10 (14) ir ECB/2012/32 (15) turinys buvo įtrauktas į Gaires ECB/2013/4, apimančias visas kitas laikinas priemones, susijusias su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu;

(12)

Gairės ECB/2013/4 buvo iš dalies pakeistos 2013 m. liepos 5 d. Sprendimu ECB/2013/22 (16) ir 2014 m. kovo 12 d. Gairėmis ECB/2014/12 (17), siekiant atsižvelgti į euro zonos valstybes nares, kurias Valdančioji taryba laiko vykdančiomis Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą, taip pat siekiant atspindėti Eurosistemos įkaito sistemos pakeitimus. Atitinkamai pakeitus euro zonos valstybių narių, vykdančių Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą, sąrašą, reikia dar kartą iš dalies pakeisti Gaires ECB/2013/4;

(13)

Sprendimu ECB/2013/36 (18) patikslinami įvertinimai mažesne nei rinkos verte ir aptarnavimo tęstinumo nuostatos, taikomos turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, priimamiems taikant papildomas laikinas priemones, susijusias su Eurosistemos refinansavimo operacijomis, nurodytomis Gairėse ECB/2013/4, ir iš dalies keičiami tinkamumo kriterijai, pagal tas gaires taikomi papildomiems kredito reikalavimams;

(14)

siekiant aiškumo ir paprastumo, sprendimų ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 turinys turėtų būti įtrauktas į šias gaires;

(15)

2014 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad, be tam tikrų Gairėse ECB/2013/4 jau numatytų papildomų kredito reikalavimų, NCB gali priimti tam tikras nefinansinių korporacijų išleistas trumpalaikes skolos priemones, kurios neatitinka Eurosistemos antrinę rinką turinčio turto tinkamumo kriterijų, jeigu jos atitinka Valdančiosios tarybos nurodytus tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones. Dėl šio sprendimo reikia dar kartą patikslinti Gaires ECB/2013/4;

(16)

šiose gairėse nustatytos papildomos priemonės turėtų būti taikomos laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad jos nebėra būtinos užtikrinti tinkamą pinigų politikos perdavimo mechanizmą,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Papildomos priemonės, susijusios su refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu

1.   Šiose gairėse nustatytos Eurosistemos pinigų politikos operacijų vykdymo ir įkaito tinkamumo kriterijų taisyklės taikomos kartu su Gairėmis ECB/2011/14.

2.   Esant bet kokiam šių gairių ir nacionaliniu lygiu NCB įgyvendintų Gairių ECB/2011/14 neatitikimui vadovaujamasi šiomis gairėmis. Jei šiose gairėse nenustatyta kitaip, NCB ir toliau taiko visas Gairių ECB/2011/14 nuostatas nepakeistas.

3.   Taikant 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį, Graikijos Respublika ir Kipro Respublika laikomos euro zonos valstybėmis narėmis, vykdančiomis Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą.

2 straipsnis

Galimybė sumažinti ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų sumą arba pabaigti šias operacijas

1.   Eurosistema gali nuspręsti, kad, esant tam tikroms sąlygoms, kitos sandorių šalys gali sumažinti kai kurių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų sumas arba jas pabaigti prieš terminą (toks operacijų sumos sumažinimas arba operacijų pabaigimas kartu taip pat vadinami išankstiniu grąžinimu). Konkurso pasiūlyme nurodoma, ar galimybė sumažinti atitinkamų operacijų sumą arba operacijas pabaigti prieš terminą yra taikoma; kartu nurodoma data, nuo kurios tokia galimybe gali būti pasinaudota. Ši informacija gali būti pateikta ir kita forma, kurią Eurosistema laiko tinkama.

2.   Kita sandorio šalis gali pasinaudoti galimybe sumažinti ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų sumą arba pabaigti operacijas prieš terminą pranešdama atitinkamam NCB apie sumą, kurią ji ketina grąžinti pagal išankstinio grąžinimo procedūrą. Kartu ji praneša dieną, kurią ji ketina atlikti tokį išankstinį grąžinimą. Pranešama likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki tokios išankstinio grąžinimo datos. Išskyrus atvejus, kai Eurosistema nurodo kitaip, išankstinis grąžinimas gali būti atliktas bet kurią dieną, kuri sutampa su Eurosistemos pagrindinės refinansavimo operacijos atsiskaitymo diena, jei, kaip nurodyta šioje dalyje, kita sandorio šalis praneša apie tai likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki tos datos.

3.   2 dalyje nurodytas pranešimas tampa privalomu kitai sandorio šaliai likus vienai savaitei iki tame pranešime nurodytos išankstinio grąžinimo datos. Jei kita sandorio šalis iki nurodytos dienos visiškai ar iš dalies neatsiskaito už pagal išankstinio grąžinimo procedūrą mokėtiną sumą, gali būti taikomos finansinės baudos, kaip nustatyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6 priedėlio 1 dalyje. Jei kita sandorio šalis visiškai ar iš dalies neatsiskaito už sumą, mokėtiną 2 dalyje nurodytą išankstinio grąžinimo dieną, taikomos 6 priedėlio 1 dalies nuostatos dėl konkurso taisyklių pažeidimų. Finansinės baudos taikymas nedaro poveikio NCB teisei imtis priemonių, taikomų įsipareigojimų nevykdymo atveju, kaip nustatyta Gairių ECB/2011/14 II priede.

3 straipsnis

Tam tikrų papildomų turtu užtikrintų vertybinių popierių priimtinumas

1.   Be turtu užtikrintų vertybinių popierių (TUVP), kurie yra tinkami pagal Gairių ECB/2011/14 I priedo 6 skyrių, TUVP, kurie neatitinka Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3 skirsnyje nurodytų kredito vertinimo reikalavimų, tačiau atitinka visus kitus pagal Gaires ECB/2011/14 TUVP taikomus tinkamumo kriterijus, yra tinkami būti įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jeigu emisijos metu ir bet kada vėliau jie turi du bent trijų B reitingus (19) iš bet kurios pripažintos išorinės kredito vertinimo institucijos. Jie taip pat atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)

pinigų srautą sukuriantis turtas, kuriuo užtikrinti TUVP, priklauso vienai iš šių turto klasių: i) būsto paskolos; ii) paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); iii) hipotekinės komercinio nekilnojamojo turto paskolos; iv) paskolos automobiliams; v) iš finansinės nuomos gautinos sumos; vi) vartojimo paskolos; vii) gautinos sumos padengiant kredito kortelės skolą;

b)

tarp pinigų srautą sukuriančio turto nėra jokio skirtingų turto klasių derinio;

c)

pinigų srautą sukuriančiame turte, kuriuo užtikrinami TUVP, nėra paskolų, kurios atitinka vieną iš žemiau nurodytų rūšių:

i)

yra neveiksnios (angl. non-performing) TUVP emisijos metu;

ii)

yra neveiksnios, kai įtraukiamos į TUVP jo galiojimo metu, pavyzdžiui, keičiant pinigų srautą sukuriantį turtą ar pakeičiant jį kitu;

iii)

bet kuriuo metu yra struktūruotos, sindikuotos arba su finansiniu svertu;

d)

TUVP sandorių dokumentuose yra aptarnavimo (angl. servicing) tęstinumo nuostatų.

2.   1 dalyje nurodytiems TUVP, kurie turi du bent vienos A (20) reitingus, taikomas 10 % įvertinimas mažesne nei rinkos verte.

3.   1 dalyje nurodytiems TUVP, kurie neturi dviejų bent vienos A reitingų, taikomas 22 % įvertinimas mažesne nei rinkos verte.

4.   Kita sandorio šalis negali pateikti TUVP, kurie yra tinkami pagal 1 dalį, kaip įkaito, jeigu kita sandorio šalis arba bet kuri trečioji šalis, su kuria ji susijusi glaudžiais ryšiais, TUVP atžvilgiu veikia kaip palūkanų normų rizikos draudikė.

5.   Kaip įkaitą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms NCB gali priimti TUVP, kurių užtikrinamasis turtas apima būsto paskolas arba paskolas MVĮ, arba šių abiejų rūšių paskolas, ir kurie neatitinka Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 skirsnyje nurodytų kredito vertinimo reikalavimų bei šio straipsnio 1 dalies a–d punktuose bei 4 dalyje nustatytų reikalavimų, tačiau atitinka visus kitus pagal Gaires ECB/2011/14 TUVP taikomus tinkamumo kriterijus ir turi du bent trijų B reitingus. Priimami tik tie TUVP, kurie buvo išleisti iki 2012 m. birželio 20 d., ir jiems taikomas 22 % įvertinimas mažesne nei rinkos verte.

6.   TUVP, turintys aptarnavimo tęstinumo nuostatas, atitinkančias Gaires ECB/2013/4, kurie buvo tinkamo turto sąraše iki 2013 m. spalio 1 d., išlieka tinkami iki 2014 m. spalio 1 d.

7.   Šiame straipsnyje taikomos šios apibrėžtys:

a)

būsto paskola – būsto nekilnojamojo turto įkeitimu užtikrintos paskolos, taip pat garantuotos būsto nekilnojamojo turto paskolos (neįkeičiant nekilnojamojo turto), jei garantija yra sumokėtina nedelsiant nuo įsipareigojimų neįvykdymo. Tokia garantija gali būti teikiama įvairiomis sutartinėmis formomis, įskaitant draudimo sutartis, jei jas suteikė viešojo sektoriaus subjektas arba finansinė įstaiga, kuriai taikoma viešoji priežiūra. Tokių garantijų kontekste garanto kredito vertinimas per visą sandorio galiojimo trukmę turi atitikti kredito kokybės 3 žingsnį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę;

b)

maža įmonė ir vidutinė įmonė – ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo teisinės formos, kai subjekto pajamos arba konsoliduotos grupės pajamos, jeigu subjektas yra konsoliduotos grupės dalis, neviršija 50 milijonų EUR;

c)

neveiksnios paskolos apima paskolas, kurių palūkanų ar pagrindinės sumos mokėjimas uždelstas 90 ir daugiau dienų ir skolininkas nevykdo įsipareigojimų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (21) 178 straipsnyje, arba kai yra pakankamai priežasčių abejoti, ar mokėjimas bus visiškai atliktas;

d)

struktūruota paskola – struktūra, apimanti subordinuotus kredito reikalavimus;

e)

sindikuota paskola – paskola, kurią teikia skolintojų grupė skolinimo sindikate;

f)

paskola su finansiniu svertu – paskola, kuri teikiama bendrovei, jau turinčiai nemažą įsiskolinimą, pavyzdžiui, išpirkimo sandorį arba perėmimo finansavimą, kai paskola naudojama bendrovės, kuri taip pat yra paskolos skolininkas, nuosavybei įsigyti;

g)

aptarnavimo tęstinumo nuostatos – turtu užtikrintų vertybinių popierių teisinių dokumentų nuostatos, apimančios atsarginio paslaugų teikėjo nuostatas arba atsarginio paslaugų teikėjo tarpininko nuostatas (jeigu nėra atsarginio paslaugų teikėjo nuostatų). Atsarginio paslaugų teikėjo tarpininko nuostatų atveju, atsarginio paslaugų teikėjo tarpininkas turėtų būti paskirtas ir tarpininkas turėtų būti įgaliotas surasti tinkamą atsarginį paslaugų teikėją per 60 dienų įvykus įvykiui, kad būtų užtikrinta, jog turtu užtikrinti vertybiniai popieriai apmokami ir aptarnaujami laiku. Šios nuostatos taip pat apima paslaugų teikėjo pakeitimo sąlygas, kurios gali būti grindžiamos reitingu ir (arba) ne reitingu, pavyzdžiui, kai dabartinis paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų.

4 straipsnis

Tam tikrų papildomų kredito reikalavimų priimtinumas

1.   NCB gali priimti kaip įkaitą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms kredito reikalavimus, kurie neatitinka Eurosistemos tinkamumo kriterijų.

2.   NCB, kurie nusprendžia priimti kredito reikalavimus pagal 1 dalį, šiuo tikslu nustato tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones, nurodydami nukrypimus nuo Gairių ECB/2011/14 I priedo reikalavimų. Tokie tinkamumo kriterijai ir rizikos kontrolės priemonės apima kriterijų, pagal kurį kredito reikalavimus reguliuoja NCB, nustatančio tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones, valstybės narės teisė. Valdančioji taryba iš anksto patvirtina tokius tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones.

3.   Išimtinėmis aplinkybėmis NCB, gavę išankstinį Valdančiosios tarybos pritarimą, gali priimti kredito reikalavimus:

a)

taikydami kito NCB pagal 1 ir 2 dalis nustatytus tinkamumo reikalavimus ir rizikos kontrolės priemones; arba

b)

kuriuos reguliuoja kitos valstybės narės, nei ta, kurioje įsteigtas priimantis NCB, teisė, arba

c)

kurie įtraukti į kredito reikalavimų fondą arba užtikrinti nekilnojamuoju turtu, jeigu teisė, reguliuojanti kredito reikalavimą arba atitinkamą skolininką (arba garantą, jei taikytina), yra kitos ES valstybės narės, nei ta, kurioje įsteigtas priimantis NCB.

4.   Kitas NCB teikia pagalbą NCB, kuris pagal 1 dalį priima kredito reikalavimus, tik jeigu tai numatyta dvišaliame abiejų NCB susitarime ir gavus išankstinį Valdančiosios tarybos pritarimą.

5 straipsnis

Tam tikrų trumpalaikių skolos priemonių priėmimas

1.   NCB gali priimti kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms tam tikras trumpalaikes skolos priemones, kurios neatitinka antrinę rinką turinčio turto Eurosistemos tinkamumo kriterijų, įtvirtintų Gairių ECB/2011/14 I priede.

2.   NCB, kurie nusprendžia priimti trumpalaikes skolos priemones pagal 1 dalį, šiuo tikslu nustato tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones, kurios turi atitikti minimalius Valdančiosios tarybos nustatytus standartus. Tokie tinkamumo kriterijai ir rizikos kontrolės priemonės apima šiuos kriterijus, taikomus trumpalaikėms skolos priemonėms.

a)

Jas išleidžia ne finansų bendrovės (22), įsteigtos euro zonoje. Trumpalaikės skolos priemonės garantas (jei toks yra) taip pat privalo būti ne finansų bendrovė, įsteigta euro zonoje, išskyrus atvejus, kai garantija nėra reikalinga tam, kad trumpalaikė skolos priemonė atitiktų d dalyje įtvirtintas nuostatas dėl griežtų kredito standartų nustatymo.

b)

Jomis neleidžiama prekiauti rinkose, kurias Eurosistema laiko priimtinomis, kaip numatyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1.5 skirsnyje.

c)

Jos yra išreikštos eurais.

d)

Jos atitinka griežtų kredito standartų reikalavimus, kuriuos nustato atitinkamas NCB ir kurie taikomi vietoje Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 ir 6.3.3 straipsnių reikalavimų.

e)

Be reikalavimų, įtvirtintų a–d dalyse, jos atitinka antrinę rinką turinčio turto Eurosistemos tinkamumo kriterijus, įtvirtintus Gairių ECB/2011/14 I priede.

3.   Jeigu nėra dvišalio susitarimo su kitu NCB, NCB negali priimti trumpalaikių skolos priemonių pagal 1 ir 2 dalį, kurias euro zonoje išleido:

a)

tas kitas NCB; arba

b)

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas i) kurį teigiamai įvertino Eurosistema remdamasi standartais ir vertinimo procedūromis, apibrėžtomis Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir sąsajų vertinimo siekiant nustatyti jų tinkamumą naudoti Eurosistemos kredito operacijoms sistemoje (23); ir ii) kuris yra įsteigtas euro zonos valstybėje narėje, kurioje įsteigtas kitas NCB.

4.   Šiame straipsnyje trumpalaikės skolos priemonės reiškia skolos priemones, kurių terminas neviršija 365 dienų emisijos metu ir bet kuriuo metu vėliau.

6 straipsnis

Tam tikrų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų priėmimas

1.   NCB nėra įpareigotas priimti kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms tinkamas nepadengtas bankų obligacijas, kurios:

a)

neatitinka Eurosistemos griežtų kredito standartų reikalavimo;

b)

yra išleistos jas naudojančios kitos sandorio šalies arba su kita sandorio šalimi glaudžiais ryšiais susijusių subjektų ir

c)

yra visapusiškai garantuotos valstybės narės:

i)

kurios kredito vertinimas neatitinka Eurosistemos griežtų kredito standartų reikalavimo antrinę rinką turinčio turto emitentams ir garantams, kaip nustatyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.1 ir 6.3.2 skirsniuose, ir

ii)

kuri, Valdančiosios tarybos vertinimu, vykdo Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą.

2.   NCB informuoja Valdančiąją tarybą, kai jie nusprendžia nepriimti kaip įkaito 1 dalyje nurodytų vertybinių popierių.

3.   Kitos sandorių šalys negali jų pačių arba glaudžiais ryšiais su jomis susijusių subjektų išleistų nepadengtų bankų obligacijų, kurias garantavo Europos ekonominės erdvės viešojo sektoriaus subjektas, turintis teisę nustatyti mokesčius, pateikti kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jei viršijama tokių obligacijų, jau pateiktų kaip įkaitas 2012 m. liepos 3 d., nominalioji vertė.

4.   Išimtiniais atvejais Valdančioji taryba gali nuspręsti leisti 3 dalyje nustatyto reikalavimo laikinas išimtis, tačiau ne ilgiau nei trejiems metams. Prie prašymo nustatyti išimtį turi būti pridėtas finansavimo planas, kuriame nurodoma, kaip prašymą pateikusi kita sandorio šalis ne vėliau kaip per trejus metus nuo išimties patvirtinimo atsisakys nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo. Visos nuo 2012 m. liepos 3 d. jau suteiktos išimtys taikomos tol, kol ateis laikas jas peržiūrėti.

7 straipsnis

Tam tikro turto, išreikšto svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, kaip tinkamo įkaito priimtinumas

1.   Antrinę rinką turinčios skolos priemonės, kaip nurodyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje, išreikštos svarų sterlingais, jenomis ar JAV doleriais, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jeigu: a) jos išleistos ir laikomos/jomis atsiskaitoma euro zonoje, b) emitentas yra įsteigtas Europos ekonominėje erdvėje ir c) jos atitinka visus kitus tinkamumo kriterijus, nustatytus Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje.

2.   Tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms Eurosistema taiko tokius įvertinimų sumažinimus: a) 16 % įvertinimo sumažinimą svarais sterlingų ar JAV doleriais išreikštam turtui ir b) 26 % įvertinimo sumažinimą jenomis išreikštam turtui.

3.   1 dalyje apibūdintos antrinę rinką turinčios skolos priemonės su atkarpomis, susietomis tik su viena jų valiutos pinigų rinkos palūkanų norma arba su atitinkamos šalies infliacijos indeksu, neturinčiomis diskretaus intervalo (angl. discrete range), intervalo kintamųjų atkarpų (angl. range accrual), sąlyginių kintamųjų atkarpų (angl. ratchet) arba panašių sudėtingų struktūrų, taip pat yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms.

4.   Valdančiajai tarybai patvirtinus, greta nurodytųjų 3 dalyje ECB gali savo interneto svetainėje www.ecb.europa.eu paskelbti sąrašą kitų priimtinų kontrolinių užsienio valiutos palūkanų normų.

5.   Užsienio valiuta išreikštam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi tik šių gairių 1, 3, 6, 7 ir 9 straipsniai.

8 straipsnis

Kredito kokybės minimalių ribų reikalavimų suspendavimas tam tikroms antrinę rinką turinčioms priemonėms

1.   Vadovaujantis 2 dalimi suspenduojami Eurosistemos minimalūs reikalavimai dėl kredito kokybės minimalių ribų, nurodyti Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 skirsnyje nustatytose Eurosistemos kredito vertinimo pagrindų taisyklėse antrinę rinką turinčiam turtui.

2.   Antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, kurias išleido arba visapusiškai garantavo euro zonos valstybių narių, kurioms taikoma Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programa, centrinės Vyriausybės, netaikoma Eurosistemos kredito kokybės minimali riba, nebent Valdančioji taryba nusprendžia, kad atitinkama valstybė narė nevykdo finansinės paramos ir (arba) makroekonominės programos sąlygų.

3.   Graikijos Respublikos arba Kipro Respublikos centrinės Vyriausybės išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms atitinkamai taikomi šių gairių I ir II prieduose nustatyti konkretūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte.

9 straipsnis

Įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.   Šios gairės įsigalioja 2014 m. liepos 9 d.

2.   NCB imasi reikiamų priemonių 1 straipsnio 3 daliai, 3 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalims, 3 straipsnio 7 dalies g punktui, 4 straipsnio 3 dalies c punktui ir 8 straipsnio 3 daliai vykdyti ir taiko šias gaires nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. Jie praneša ECB apie tekstus ir priemones, susijusius su priemonėmis, susijusiomis su 1 straipsnio 3 dalimi, 3 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalimis, 3 straipsnio 7 dalies g punktu, 4 straipsnio 3 dalies c punktu ir 8 straipsnio 3 dalimi, ne vėliau kaip iki 2014 m. rugpjūčio 6 d., ir su priemonėmis, susijusiomis su 5 straipsniu, pagal Valdančiosios tarybos nustatytą procedūrą.

3.   6 straipsnis taikomas iki 2015 m. vasario 28 d.

10 straipsnis

Gairių ECB/2007/9 dalinis pakeitimas

III priedo 5 dalyje po 2 lentele esanti dalis pakeičiama taip:

„Bendrosios nuolaidos apskaičiavimas kontrolės tikslais (R6):

Bendroji nuolaida: Nuolaida taikoma kiekvienai kredito įstaigai. Kiekviena kredito įstaiga išskaito maksimalią bendrąją sumą, skirtą sumažinti labai mažų atsargų reikalavimų valdymo administracines išlaidas. Jei [atsargų bazė x atsargų norma] yra mažiau nei 100 000 EUR, tada bendroji nuolaida lygi [atsargų bazė x atsargų norma]. Jei [atsargų bazė x atsargų norma] yra 100 000 EUR ar daugiau, tada bendroji nuolaida yra lygi 100 000 EUR. Įstaigos, kurioms leidžiama teikti statistinius duomenis apie jų konsoliduotą atsargų bazę kaip grupei (kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) III priedo 2 dalies 1 skirsnyje), laiko privalomąsias atsargas per vieną iš grupės įstaigų, kuri veikia tik kaip šių įstaigų tarpininkė. Pagal 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamento (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (24) 11 straipsnį pastaruoju atveju tik visai grupei kaip vienetui leidžiama išskaityti bendrąją nuolaidą.

Privalomosios (arba „būtinosios“) atsargos apskaičiuojamos taip:

Privalomosios (arba „būtinosios“) atsargos = atsargų bazė x atsargų norma – bendroji nuolaida

Atsargų norma taikoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

11 straipsnis

Panaikinimas

1.   Gairės ECB/2013/4 panaikinamos nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d.

2.   Nuorodos į Gaires ECB/2013/4 laikomos nuorodomis į šias gaires ir skaitomos vadovaujantis IV priede pateikta atitikties lentele.

12 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. liepos 9 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2013 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 95, 2013 4 5, p. 23).

(2)  2011 m. rugsėjo 20 d. Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (OL L 331, 2011 12 14, p. 1).

(3)  2011 m. gruodžio 14 d. Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 341, 2011 12 22, p. 65).

(4)  2007 m. rugpjūčio 1 d. Gairės ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (OL L 341, 2007 12 27, p. 1).

(5)  2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (OL L 250, 2003 10 2, p. 10).

(6)  2011 m. gruodžio 14 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1358/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) (OL L 338, 2011 12 21, p. 51).

(7)  2012 m. kovo 21 d. Sprendimas ECB/2012/4, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 91, 2012 3 29, p. 27).

(8)  2012 m. liepos 3 d. Sprendimas ECB/2012/12, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 186, 2012 7 14, p. 38).

(9)  2012 m. rugpjūčio 2 d. Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 218, 2012 8 15, p. 20).

(10)  2012 m. spalio 10 d. Gairės ECB/2012/23 kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 284, 2012 10 17, p. 14).

(11)  2013 m. sausio 23 d. Gairės ECB/2013/2, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 34, 2013 2 5, p. 18).

(12)  2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimas ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (OL L 14, 2013 1 18, p. 22).

(13)  2011 m. kovo 31 d. Sprendimas ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 94, 2011 4 8, p. 33).

(14)  2011 m. liepos 7 d. Sprendimas ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 182, 2011 7 12, p. 31).

(15)  2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimas ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 359, 2012 12 29, p. 74).

(16)  2013 m. liepos 5 d. Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 195, 2013 7 18, p. 27).

(17)  2014 m. kovo 12 d. Gairės ECB/2014/12, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 166, 2014 6 5, p. 42).

(18)  2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 301, 2013 11 12, p. 13).

(19)  „Trijų B“ reitingas – ne mažesnis kaip „Baa3“ reitingas pagal Moody's, „BBB-“ pagal Fitch arba Standard & Poor's arba „BBBL“ reitingas pagal DBRS.

(20)  „Vienos A“ reitingas – tai ne mažesnis kaip „A3“ reitingas pagal Moody's, „A-“ pagal Fitch arba Standard & Poor's arba „AL“ reitingas pagal DBRS.

(21)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(22)  Ne finansų bendrovės apibrėžiamos kaip numatyta Europos sąskaitų sistemoje 1995 (ESS 95).

(23)  Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations. Galima rasti ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.


I PRIEDAS

Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomi įvertinimas mažesne nei rinkos verte

Graikijos Vyriausybės obligacijos (GVO)

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Vyriausybės garantuotos bankų obligacijos (VGBO) ir Vyriausybės garantuotos nefinansinių bendrovių obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


II PRIEDAS

Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte

Vyriausybės obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Vyriausybės garantuotos bankų obligacijos ir Vyriausybės garantuotos nefinansinių bendrovių obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


III PRIEDAS

PANAIKINTOS GAIRĖS IR JŲ VĖLESNI DALINIAI PAKEITIMAI

Gairės ECB/2013/4 (OL L 95, 2013 4 5, p. 23)

Gairės ECB/2014/12 (OL L 166, 2014 6 5, p. 42)


IV PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Gairės ECB/2013/4

Šios gairės

1 ir 2 straipsniai

1 ir 2 straipsniai

3 straipsnio 4 ir 5 dalys

3 straipsnio 4 ir 5 dalys

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 7 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnio 6 dalies 1 punktas

3 straipsnio 7 dalies a punktas

3 straipsnio 6 dalies 2 punktas

3 straipsnio 7 dalies b punktas

3 straipsnio 6 dalies 3 punktas

3 straipsnio 7 dalies c punktas

3 straipsnio 6 dalies 4 punktas

3 straipsnio 7 dalies d punktas

3 straipsnio 6 dalies 5 punktas

3 straipsnio 7 dalies e punktas

3 straipsnio 6 dalies 6 punktas

3 straipsnio 7 dalies f punktas

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

Gairės ECB/2014/12

Šios gairės

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

Sprendimas ECB/2013/22

Šios gairės

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

Priedas

II priedas

Sprendimas ECB/2013/36

Šios gairės

2 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 7 dalies g punktas

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio c punktas

4 straipsnio 3 dalies c punktas


Top