EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/ES: 2014 m. balandžio 4 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2014 m. balandžio 4 d.

dėl pinigų ir finansų statistikos

(nauja redakcija)

(ECB/2014/15)

(2014/810/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentą EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (1),

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (2),

atsižvelgdama į 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (3),

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 11 d. Europos Centrinio Banko ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (4),

kadangi:

(1)

Gairės ECB/2007/9 (5) buvo žymiai pakeistos. Kadangi reikalingi nauji daliniai pakeitimai, ypač atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos (6) ir susijusius pakeitimus atitinkamuose Europos Centrinio Banko (ECB) statistikos reglamentuose, siekiant aiškumo, jas reikėtų išdėstyti nauja redakcija;

(2)

rengiant euro zonos ir atskirų valstybių narių, kurių valiuta yra euro (toliau – euro zonos valstybės narės), statistiką apie pinigų finansų įstaigų (PFĮ) sektoriaus agreguotą balansą, taip pat euro zonos konsoliduotą pinigų PFĮ sektoriaus balansą ir atitinkamus euro zonos pinigų junginius, ECB reikalauja teikti duomenis ECB balanse ir balansuose, susijusiuose su euro zonos valstybių narių PFĮ sektoriumi. Duomenis turi teikti nacionaliniai centriniai bankai (NCB) pagal šias gaires bei pasitelkdami pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (7) sukauptus rezultatus;

(3)

siekdamas išvesti pinigų junginius, ECB renka iš euro zonos valstybių narių NCB statistinę informaciją apie pašto žiro įstaigas (PŽĮ), priimančias indėlius iš ne pinigų finansų įstaigų, euro zonos rezidentų, pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1074/2013 (ECB/2013/39) (8) ir apie centrinės valdžios turtą ir įsipareigojimus – pagal šias gaires;

(4)

ECB rengia statistiką apie PFĮ sektoriaus pogrupių, tiksliau, pinigų rinkos fondų (PRF) ir kredito įstaigų agreguotą balansą. Tam, kad sudarytų šią euro zonos ir atskirų euro zonos valstybių narių statistiką, ECB pagal šias gaires renka duomenis iš NCB apie PRF turtą ir įsipareigojimus;

(5)

naudodamiesi šiose gairėse pateiktais šablonais, NCB Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) per ECB gali perduoti papildomą PFĮ sektoriaus balanso statistiką;

(6)

siekdamas tiksliau analizuoti TVF suteiktų paskolų ne finansų bendrovėms euro zonoje ir atskirose euro zonos valstybėse pokyčius, ECB reikalauja, kad NCB teiktų duomenis apie TVF suteiktas paskolas ne finansų bendrovėms pagal veiklos rūšį. Reikalavimai duomenims išdėstyti šiose gairėse;

(7)

kad būtų būtų papildyta analizė apie euro zonoje ir atskirose euro zonos valstybėse vykstančius kredito pokyčius, vadovaujantis šiomis gairėmis NCB prašoma pateikti informaciją apie PFĮ kredito linijas, paskirstytas pagal institucinius sektorius;

(8)

kad būtų parengta statistika apie euro zonos ir atskirų euro zonos valstybių narių kredito įstaigų atsargų bazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), ECB pagal šias gaires reikalauja duomenų iš NCB. NCB pateikia savo įnašą, pasitelkdami iš kredito įstaigų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) surinktus duomenis;

(9)

kad būtų išvesta statistika apie PFĮ taikomas palūkanų normas indėliams ir paskoloms namų ūkių ir ne finansų bendrovių atžvilgiu euro zonoje ir atskirose euro zonos valstybėse narėse, ECB pagal šias gaires renka informaciją iš NCB. NCB savo įnašą teikia pasitelkdami pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (9) surinktus duomenis;

(10)

ECB parengia statistiką apie euro zonos ir atskirų euro zonos valstybių narių investicinių fondų (IF) ir finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais (FPB) turtą ir įsipareigojimus, remdamasis duomenimis, kuriuos pagal šias gaires pateikia NCB. NCB savo įnašą teikia pasitelkdami pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (10) ir Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (11) surinktus duomenis;

(11)

kad galėtų apžvelgti elektroninių pinigų emisijos dydį ir perspektyvas, ECB reikalauja, kad NCB pagal šias gaires teiktų statistinę informaciją apie elektroninių pinigų įstaigas;

(12)

ECB tvarko Institucijų ir filialų registro duomenų bazę (angl. Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD), kuri yra centrinė statistikos tikslams svarbių atskaitinių duomenų apie institucinius vienetus saugykla. RIAD saugomi inter alia, PFĮ, IF, FPB ir mokėjimų statistikai svarbių institucijų (MSSI) sąrašai. Šiose gairėse išdėstytos nuostatos, reglamentuojančios, kaip NCB turi teikti ECB reikalaujamus duomenis;

(13)

ECB parengia statistiką apie euro zonos ir atskirų euro zonos valstybių narių pensijų fondų (PF) turtą ir įsipareigojimus, remdamasis NCB pagal pagal šias gaires pateiktais duomenimis;

(14)

kad galėtų apžvelgti kitus finansinius tarpininkus, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus (KFT), ECB reikalauja, kad NCB teiktų pagal šias gaires statistinę informaciją apie prekiautojus vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (PVPIFP), skolinimo veiklą vykdančias finansų bendroves (SFB) ir kitus KFT. Be to, ECB reikalauja, kad NCB teiktų statistinę informaciją apie pagrindines sandorių šalis (PSŠ);

(15)

ECB parengia statistiką apie euro zonos ir atskirų euro zonos valstybių narių vertybinių popierių emisijas. Sistema yra labai priklausoma nuo ECB iš NCB pagal šias gaires surinktos informacijos;

(16)

Vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 2533/98 2 straipsnio 1 dalimi, ECB parengia euro zonos mokėjimų balanso ir susijusią išorės sektoriaus statistiką ir reikalauja, kad euro zonos valstybės narės teiktų nacionalinius mokėjimų balanso duomenis. Euro zonos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistinių duomenų bei tarptautinių atsargų šablono kokybė turėtų būti vertinama atsižvelgiant į ECB statistikos kokybės sistemą, kuri inter alia, užtikrina tinkamą suderinamumą su atitinkama euro zonos pinigų ir finansų statistika (12);

(17)

kad būtų parengti duomenys apie euro zonos struktūrinius finansinius rodiklius, konsoliduotus euro zonos bankų grupių bankų duomenis ir didelių euro zonos bankų grupių sektorių ir regionų skolinimo pozicijų statistiką, ECB reikalauja NCB teikti statistinę informaciją naudojantis šiose gairėse pateiktais šablonais;

(18)

kad būtų galima analizuoti euro zonos mokėjimo sistemų pokyčius ir stebėti jų integravimosi laipsnį, ECB reikalauja NCB teikti duomenis pagal šias gaires, kurios papildo Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) (13),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šios gairės nustato NCB pareigas teikti pinigų ir finansų statistiką ECB.

NCB teikia 3–26 straipsniuose nurodytų straipsnių duomenis pagal II priede nustatytas schemas, ir remdamiesi elektroninio perdavimo standartais, nustatytais III priede. Iki kiekvienų metų rugsėjo mėnesio ECB praneša NCB tikslias perdavimo datas kitiems metams ataskaitų kalendoriaus forma.

Euro įvedimo atvejais taikomos šios taisyklės:

a)

valstybių narių, kurių valiuta nėra euro (toliau – ne euro zonos valstybės narės), kurios įsiveda eurą jau įsigaliojus šioms gairėms, NCB teikia ECB ankstesnius PFĮ ir PRF balanso statistikos bei IF ir FPB turto ir įsipareigojimų statistikos duomenis, apimančius visus ataskaitinius laikotarpius nuo jų įstojimo į Sąjungą ir visais atvejais – apimančius ne mažiau kaip trejus metus iki jų įstojimo į euro zoną. NCB parengia duomenis taip, tarsi atitinkama valstybė narė būtų buvusi euro zonos dalimi visais ataskaitiniais laikotarpiais. Siekiant įvykdyti šį reikalavimą, šalių, kurios įstoja į Sąjungą, NCB rekomenduojama įgyvendinti reikalavimus šiems duomenų rinkiniams vadovaujantis ne euro zonos valstybėms narėms skirtais šablonais;

b)

be šio bendrojo reikalavimo, PFĮ balanso straipsnių statistikai (BSS) taikomi šie reikalavimai:

i)

jei kitaip nesusitarta su ECB, ankstesni duomenys taip pat apima trejus metus iki valstybės narės įstojimo į Sąjungą;

ii)

jei kitaip nesusitarta su ECB, euro zonos valstybių narių NCB teikia valstybių narių, kurios įsiveda eurą jau įsigaliojus šioms gairėms, pozicijų duomenis, apimančius trejus metus iki jų įstojimo į euro zoną. Šis principas taikomas tik mėnesio likučiams, apie kuriuos duomenys teikiami pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Ataskaitos privalomai teikiamos tik dėl likučių, kurie viršija 50 milijonų EUR, kitais atvejais – jos teikiamos savanoriškai;

c)

vertybinių popierių atveju, laiko eilutės, perduotos ECB, prasideda 1989 m. gruodžio mėn. – dėl likučių ir 1990 m. sausio mėn. – dėl srautų;

d)

mokėjimų statistikos atveju, dedant visas pastangas, teikiami penkerių metų duomenys, įskaitant vėliausius ataskaitinius metus.

a)

Su Reglamentu (ES) Nr. 549/2013 nustatytos peržiūrėtos Europos sąskaitų sistemos (toliau – 2010 m. ESS) reikalavimais suderinti ketvirčio ankstesni duomenys arba įverčiai reikalingi BS, IF ir FPB statistikai, kaip nurodyta VI priedo 1, 2 ir 3 lentelėse, finansinėms sąskaitoms parengti. Duomenys ECB teikiami dedant visas įmanomas pastangas: 2014 m. rugsėjo mėn. – už ataskaitinius laikotarpius nuo 2012 IV ketv. iki 2014 II ketv.; 2014 m. gruodžio mėn. – už ataskaitinį laikotarpį 2014 III ketv.; 2015 m. kovo mėn. – už ataskaitinį laikotarpį 2014 IV ketv.;

b)

ankstesni duomenys arba įverčiai naujiems didelės pirmenybės požymiams, nustatytiems Reglamentu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), kaip nurodyta VI priedo 4 lentelėje, reikalingi už 2014 m. birželio mėn. prasidedančius ataskaitinius laikotarpius, kiek tai įmanoma – iki 2015 m. gegužės mėn, kad būtų išvengta pavėluoto faktinio paskelbimo;

c)

ankstesni duomenys arba įverčiai naujiems didelės pirmenybės požymiams, nustatytiems Reglamentu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) ir šiomis gairėmis, išdėstyti VI priedo 5 lentelėje, reikalingi už 2014 m. birželio mėn. prasidedančius ataskaitinius laikotarpius, kiek tai įmanoma – iki 2015 m. gegužės mėn.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse:

1)   atskaitingasis agentas ir rezidentas– kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje;

2)   Eurosistema– euro zonos valstybių narių NCB ir ECB;

3)   kredito įstaiga– kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (14) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

4)   kitos PFĮ– visos PFĮ, išskyrus centrinius bankus.

3 straipsnis

PFĮ balanso straipsnių statistika

Vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priede nustatytomis schemomis, NCB sudaro ir pateikia du atskirus agreguotus balansus, abu bendruoju pagrindu: vieną – PFĮ subsektoriaus „centrinis bankas“ ir vieną – subsektoriaus „kitos PFĮ“.

Naudodami ECB interneto svetainėje paskelbtas specialias sąryšio lenteles (15), NCB iš savo apskaitos sistemų išveda reikalaujamą statistinę informaciją apie savo balansą. Prireikus lentelės iš dalies pakeičiamos bendradarbiaujant su NCB, kad būtų atspindėta besikeičianti padėtis, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti suderinamumą su atnaujintomis apskaitos taisyklėmis. Statistinės atskaitomybės tikslais ECB iš savo balanso išveda duomenis, atitinkančius NCB iš jų balansų išvestus duomenis.

Reikalaujamą statistinę informaciją apie kitų PFĮ balansą NCB išveda agreguodami BS duomenis, surinktus iš atskirų PFĮ rezidenčių, išskyrus NCB rezidentus.

Šie reikalavimai taikomi mėnesio pabaigos ir ketvirčio pabaigos likučiams (atsargoms), mėnesinių ir ketvirtinių srautų patikslinimo duomenims ir mėnesiniams bei ketvirtiniams duomenims apie paskolų pakeitimą vertybiniais popieriais bei kitokius paskolų perleidimus. Balansas sudaromas paskutinę kalendorinę mėnesio (ketvirčio) dieną, neatsižvelgiant į vietinių bankų nedarbo dienas; jei tai yra neįmanoma, naudojami paskutinės darbo dienos duomenys, pagal nacionalinės rinkos arba apskaitos taisykles.

Visi straipsniai yra privalomi, tačiau darant nuorodą į Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 3 dalies 3 ir 4 lentelių langelius, taikomus ne euro zonos valstybėms narėms, taikomos specialios 8 dalyje apibrėžtos nuostatos. Be to, darant nuorodą į Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalies 5 lentelės reikalavimus, dėl duomenų teikimo apie vertybiniais popieriais pakeistas paskolas ir paskolas, kurių pripažinimas panaikintas, ir kurias administruoja PFĮ, NCB gali plačiau taikyti šiuos atskaitomybės reikalavimus, kad būtų įtrauktos PFĮ administruojamos paskolos, kurios yra kitaip perleistos. Ta apimtimi, kuria ši papildoma informacija nėra įtraukta į pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalies 5 lentelę teikiamus duomenis, tačiau ją NCB turi, duomenys įtraukiami į šių gairių II priedo 1 dalies 4 lentelę. Ta apimtimi, kuria šią informaciją apie vertybiniais popieriais pakeistas ir kitaip perleistas paskolas, kurių neadministruoja PFĮ, turi NCB (pvz. iš KFT arba finansinių pagalbininkų, veikiančių kaip paskolų administratoriai), šie duomenys įtraukiami į II priedo 1 dalies 4 lentelę.

NCB teikia balanso straipsnių statistinę informaciją pagal II priedo 1 dalį.

ECB apskaičiuoja sandorius remdamasis atsargų skirtumu mėnesio pabaigoje ir po to pašalindamas tuos poveikius, kurie atsiranda ne dėl sandorių, kurie grįsti šiais srautų patikslinimais:

i)

perklasifikavimai ir kiti patikslinimai: jie apima balanso atsargų pokyčius, atsirandančius dėl PFĮ visumos sudėties ir struktūros pasikeitimo, finansinių priemonių ir kitų sandorio šalių perklasifikavimo, statistinių apibrėžčių pakeitimų ir atskaitomybės klaidų (dalinio) ištaisymo;

ii)

patikslinimai dėl perkainojimo, kurie atsiranda dėl kainų pokyčių, pasikeitus atsargų pozicijai dėl turto ir įsipareigojimų kainų pasikeitimo, taip pat dėl paskolų nurašymo arba paskolų vertės sumažinimo poveikio; valiutų kurso pokyčiai: jie apima visus atsargų pozicijų pokyčius dėl valiutų kurso kaitos įtakos turtui ir įsipareigojimams, išreikštiems užsienio valiuta.

NCB teikia ECB mėnesio ir ketvirčio duomenis, susijusius su perklasifikavimu ir kitais patikslinimais ir perkainojimais dėl kainų pasikeitimų, apskaičiuotais pagal pagal IV priedą. Paprastai patikslinimus dėl perkainojimo ECB apskaičiuoja dėl pasikeitusių valiutos kursų, tačiau kai NCB gali parengti tikslesnius patikslinimus, jie gali šiuos patikslinimus ECB perduoti tiesiogiai.

NCB ir ECB organizacinis vienetas, atsakingas už finansinę atskaitomybę, mėnesinius duomenis pateikia ECB iki 15-os darbo dienos pabaigos, pasibaigus mėnesiui, už kurį teikiami duomenys, o ketvirtinius duomenis – iki 28-os darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys.

NCB gali tekti pataisyti duomenis, susijusius su paskutiniu laikotarpiu prieš einamąjį ataskaitinį laikotarpį. Be to, gali pasitaikyti dar ankstesnių laikotarpių duomenų pataisymų, pavyzdžiui, dėl klaidų, perklasifikavimų, patobulintų ataskaitinių procedūrų ir t.t. ECB gali apdoroti išimtinius ir įprastus pataisymus tuo pačiu metu arba nuspręsti nukelti išimtinių pataisymų apdorojimą kol pasibaigs pinigų suvestinių rodiklių mėnesinių ataskaitų rengimo laikotarpis.

Duomenų taisymo politika atitinka ECB PFĮ balanso statistikos vadovą (angl. Manual on MFI balance sheet statistics). Siekiant užtikrinti gerą pinigų statistikos kokybės ir jos stabilumo pusiausvyrą bei siekiant padidinti mėnesio ir ketvirčio statistikos nuoseklumą, išimtiniai mėnesinių duomenų pataisymai pateikiami tuo pačiu metu, kai teikiama ketvirčio statistika. Jei pranešama apie pataisytus mėnesio duomenis, tačiau nacionalinė duomenų rengimo sistema neleidžia sudaryti atitinkamų ketvirčio pataisymų, NCB užtikrina, kad bus dedamos visos pastangos išlaikyti mėnesio ir ketvirčio duomenų nuoseklumą, pavyzdžiui – pasitelkiant įverčius.

Prieš perduodami duomenis ECB, NCB ir ECB organizacinis vienetas, atsakingas už finansinę atskaitomybę, patikrina duomenų vidinį nuoseklumą pagal ECB apibrėžtus ir kontroliuojamus tikrinimo būdus.

Jei NCB, vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9 straipsnio 1 dalies a punktu, taiko PRF nukrypti leidžiančias nuostatas, NCB užtikrina, kad bendras jų įnašas į visą nacionalinį PRF balansą neviršija:

i)

10 % kiekvienoje euro zonos valstybėje narėje, kurioje nacionalinis PRF balansas sudaro daugiau kaip 15 % viso euro zonos PRF balanso;

ii)

30 % visose kitose euro zonos valstybėse narėse, išskyrus tas valstybes nares, kuriose nacionalinis PRF balansas sudaro mažiau nei 1 % viso euro zonos PRF balanso, nes tuomet netaikomi jokie specialūs apribojimai dėl PRF priskyrimo statistiškai nereikšmingai mažumai.

Jei NCB, vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9 straipsnio 2 dalies b punkto i, ii arba iv papunkčiu, taiko PRF nukrypti leidžiančias nuostatas, NCB užtikrina, kad kiekvienam straipsniui bendras jų įnašas į visą atitinkamą sumą nacionaliniame PFĮ balanse neviršija 5 %. NCB taip pat gali, vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunkčiu, taikyti PRF nukrypti leidžiančias nuostatas nuo reikalavimo teikti turto ir įsipareigojimų pozicijas atskirai euro zonos draudimo bendrovių ir pensijų fondų sektoriams. NCB atskiria draudimo bendrovių ir pensijų fondų turtą ir įsipareigojimus bei vidaus institucijų ir institucijų, kurios yra kitų euro zonos valstybių narių rezidentės, pozicijas ir kiekvienam variantui, kurio įnašas neviršija 5 % viso nacionalinio PRF balanso, gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas.

Jei NCB, vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9 straipsniu, taiko PFĮ leidžiančias nukrypti nuostatas, rengdami mėnesinio ir ketvirtinio PFĮ balanso duomenis, teikiamus ECB, NCB statistiškai apibendrina iki 100 % tokių PFĮ aprėpties. NCB gali pasirinkti statistinio apibendrinimo iki 100 % aprėpties procedūrą, tačiau ji turi atitikti šiuos būtinuosius standartus:

i)

kai trūksta suskirstymo duomenų, įverčiai išvedami taikant santykius, paremtus faktinės atskaitingosios visumos poaibiu, kuris laikomas reprezentatyvesniu statistiškai nereikšmingai mažumai, tokiu būdu:

valstybių narių, kurių įnašas į euro zonos agreguotą PFĮ balansą yra didesnis nei 2 %, NCB nustato šį poaibį taip, kad poaibį sudarančių subjektų visas balansas neviršytų 35 % nacionalinio agreguoto PFĮ balanso. Šis reikalavimas netaikomas, kai įstaigų, kurioms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, balansai sudaro mažiau nei 1 % nacionalinio PFĮ balanso,

valstybių narių, kurių įnašas į euro zonos visą agreguotą PFĮ balansą yra mažesnis nei 2 %, NCB yra skatinami vadovautis tokia pačia taisykle. Tačiau jei tai pareikalautų didelių išlaidų, vietoje minėtos taisyklės šių valstybių narių NCB gali taikyti santykius, paremtus atskaitingąja visuma;

ii)

taikant i punktą, ir statistiškai nereikšminga mažuma, ir faktinės atskaitingosios visumos poaibis gali būti suskirstyti į įvairias grupes nurodant įstaigos tipą (pvz., PRF arba kredito įstaigos);

iii)

kai PRF, kurie teikia duomenis apie visą savo turtą tik kartą per metus, įnašas viršija 30 % viso PRF balanso bet kurioje atitinkamoje valstybėje narėje, NCB statistiškai apibendrina atskirai PRF ir kredito įstaigų pateiktus duomenis tokiu būdu:

jei iš PRF, kurie teikia išsamius duomenis, susidaro pakankama aprėptis, jų agreguotas balansas naudojamas kaip pagrindas statistiniam apibendrinimui,

jei aprėptis iš PRF, kurie teikia išsamius duomenis, yra nepakankama arba nėra tokių PRF, kurie teiktų išsamius duomenis, bent kartą per metus NCB įvertina PRF sektoriaus balansą remdamasis alternatyviais duomenų šaltiniais ir naudoja jį kaip pagrindą statistiniam apibendrinimui;

iv)

kai suskirstymo duomenys yra, bet jie gaunami vėliau arba yra retesni, pateikti duomenys perkeliami į trūkstamuosius laikotarpius:

pakartojant duomenis, kai įrodoma, kad rezultatai yra adekvatūs, arba

taikant atitinkamus statistinio įvertinimo metodus, kad būtų atsižvelgta į duomenų tendencijas ar sezoninės kaitos dėsningumus;

v)

santykiai arba bet koks kitoks tarpinis skaičiavimas, reikalingas būtiniesiems statistinio apibendrinimo standartams įgyvendinti, gali būti išvesti iš duomenų, gautų iš priežiūros institucijų, jei tarp statistinio suskirstymo, kuris turi būti statistiškai apibendrintas, ir tokių duomenų galima nustatyti patikimą ryšį.

NCB praneša ECB apie jų taikomas nukrypti leidžiančias nuostatas ir taip pat apie pagrindinius naujų statistinio apibendrinimo procedūrų elementus ir jų pokyčius, jei jie reikšmingi.

Rengdami centrinio banko balansą, NCB ir ECB laikosi suderintųjų apskaitos taisyklių, nustatytų Gairėse ECB/2010/20, su pakeitimais, ir taiko 3 straipsnio 1 dalyje minėtas sąryšio lenteles. Tiksliau:

a)

jeigu dėl apskaitos savo vertybinių popierių portfelius NCB ir ECB privalo perkainoti kas mėnesį, o ne kas ketvirtį – šie perkainojimai taip pat kas mėnesį pateikiami statistiniame balanse;

b)

9.5 apskaitos straipsnio „kiti Eurosistemos vidaus reikalavimai (grynieji)“ ir 10.4 straipsnio „kiti Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)“ turtą ir įsipareigojimus NCB identifikuoja atskirai ir juos pateikia bendrąja verte;

c)

kai 14 apskaitos straipsnį „perkainojimo sąskaitos“ reikia pateikti bendrąja verte apskaitos tikslais, NCB jį pateikia grynąja verte statistikos tikslais.

Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 8 straipsnyje nustatyti atitinkami apskaitos principai, kurių kitos PFĮ laikosi statistinės atskaitomybės tikslais. Tiksliau, nepažeidžiant euro zonos valstybėse narėse vyraujančių apskaitos praktikos ir užskaitos priemonių, visas finansinis turtas ir įsipareigojimai pateikiami bendrąją verte. Be to, duomenys apie indėlius ir paskolas pateikiami jų pagrindine suma, neįtraukiant visiškai arba iš dalies nurašytų sumų. Išimtiniais atvejais, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 8 straipsnyje nustatytų sąlygų, NCB gali leisti pateikti duomenis apie paskolas atėmus atidėjinius, ir apie nupirktas paskolas pagal kainą, sutartą jų įsigijimo metu.

Vertinant kitus balanso straipsnius, ypač laikomus ir išleidžiamus vertybinius popierius, rekomenduojama, kad NCB, laikydamasis 2010 m. ESS reikalavimų, taikytų rinkos vertinimą. Tačiau Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 8 straipsnyje nustatytas bendrasis reikalavimas, kad PFĮ laikosi į nacionalinę teisę perkeliančių Direktyvą 86/635/EEB aktų ir visų kitų taikomų tarptautinių standartų, o tai reiškia, kad vertybinių popierių ir kito turto vertinimo praktika yra įvairi. Todėl priimtina taikyti nestandartizuotas vertinimo taisykles, kol buhalterinė vertė reikšmingai nesiskiria nuo rinkos vertės.

Teikdami duomenis ECB, NCB ir ECB organizacinis vienetas, atsakingas už finansinę atskaitomybę, teikia aiškinamuosius raštus dėl konkrečių pokyčių, susijusių su pačiu naujausiu ataskaitiniu laikotarpiu, įskaitant paaiškinimus dėl perklasifikavimų ir kitų patikslinimų, taip pat dėl ankstesnių laikotarpių atitinkamų pataisymų. Tiksliau, aiškinamieji raštai teikiami dėl pokyčių, perklasifikavimų ir kitų patikslinimų bei pataisymų, kurie yra didesni nei 5 milijardai EUR (absoliučia verte), arba kitais atvejais, kai jie laikomi ekonomiškai reikšmingais, pavyzdžiui, kai pateiktų eilučių pokyčiai susiję su didelės apimties sandoriais ataskaitiniu laikotarpiu, arba kai pataisymai interpretuojant iš ekonominės perspektyvos suvestinius pokyčius apibrėžia svarbius pasikeitimus. ECB prašymu, NCB ir ECB pateikia papildomus aiškinamuosius raštus dėl pateiktų duomenų.

Raštuose taip pat nurodoma, ar pateiktoms eilutėms turintys įtakos nustatyti reikšmingi pokyčiai, pataisymai arba perklasifikavimai ir kiti patikslinimai yra galutiniai ar vis dar tiriami.

Pageidautina, kad NCB teiktų aiškinamuosius raštus duomenų perdavimo metu ir bet kuriuo atveju – iki duomenų rengimo pabaigos.

ECB centralizuotai saugo iš NCB gautus aiškinamuosius raštus duomenų stebėjimo ir statistikos paaiškinimo tikslais. Raštuose gautą informaciją ECB tvarko tinkamai atsižvelgdamas į taikytinas konfidencialumo taisykles.

NCB gali nuspręsti nereikalauti, kad PFĮ teiktų išsamius Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 3 dalies 3 ir 4 lentelių langelių, taikomų ne euro zonos valstybėms narėms, duomenis, jei duomenys, surinkti labiau apibendrintame lygmenyje yra nereikšmingi. NCB reguliariai, bent kartą per metus, patikrina ar toliau taikyti šias nuostatas. Leisdami taikyti šias nukrypti leidžiančias nuostatas, NCB teikia pagal šiuos kriterijus išvestus ketvirtinius įverčius:

a)

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis PFĮ retesniais intervalais teikiamais duomenimis, šie duomenys perkeliami į trūkstamąjį(-uosius) laikotarpį(-ius) juos pakartojant arba taikant atitinkamus statistinius metodus, siekiant atspindėti bet kokią duomenų tendenciją ar sezoninį svyravimą;

b)

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis duomenimis, kuriuos PFĮ teikia labiau agreguotus, arba remiantis tam tikrais skirstymais, kuriuos NCB laiko reikšmingais;

c)

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis ketvirtiniais duomenimis, surinktais iš didelių PFĮ, kurių operacijos su šalimis, kurioms taikoma duomenų teikimo išimtis, sudaro mažiausiai 80 % veiklos;

d)

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis alternatyviais duomenų šaltiniais, tokiais kaip Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB) arba mokėjimų balanso duomenys, atlikus visus reikalingus patikslinimus, būtinus dėl besiskiriančių sąvokų ir apibrėžimų, naudojamų tokiuose alternatyviuose šaltiniuose, palyginus su tais, kurie naudojami pinigų ir finansų statistikoje, arba

e)

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis duomenimis, kuriuos kas ketvirtį kaip vieningą visumą PFĮ teikia apie šalis, kurioms taikoma duomenų teikimo išimtis.

4 straipsnis

Nuoseklumo tarp NCB statistinio balanso ir jo apskaitos balanso kontrolė

NCB ir ECB kontroliuoja, ar statistikos tikslais parengtas jų mėnesio pabaigos atitinkamas agreguotas balansas, pateikiamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), atitinka jų apskaitos straipsnius, pateikiamus Eurosistemos savaitinėms finansinėms ataskaitoms pagal Gaires ECB/2010/20, su pakeitimais.

NCB atlieka šiuos kiekvieno straipsnio mėnesinių duomenų nuoseklumo tikrinimus vadovaudamiesi I priedo 2 dalyje nustatytu šablonu. Patikrinimo rezultatai perduodami ECB su atitinkamais ketvirtiniais duomenimis ir iki to paties ketvirtiniams duomenims 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio termino.

Atsiskaitydami už laikotarpius, kai statistikos tikslais parengto jų Eurosistemos mėnesio pabaigos suvestinio balanso ir jų apskaitos straipsnių, pateikiamų Eurosistemos savaitinėms finansinėms ataskaitoms, datos nesutampa, NCB gali lyginti statistinius duomenis su dienos balansu, parengtu paskutinę mėnesio darbo dieną. Rengdamas savo balansą, ECB laikosi tokios pačios tvarkos.

ECB kontroliuoja nuoseklumo patikrinimų rezultatus ir gali pareikalauti, kad NCB pašalintų netikslumus.

5 straipsnis

Elektroninių pinigų statistika

ECB, bendradarbiaudamas su NCB, kasmet nustato ir registruoja elektroninių pinigų sistemų ypatumus Sąjungoje, atitinkamos statistinės informacijos prieinamumą ir jos rengimo metodus. NCB teikia statistinę informaciją apie visų PFĮ, kurioms netaikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9 straipsnio 1 dalį, išleistus elektroninius pinigus, vadovaudamiesi straipsnių sąrašu, nustatytu šių gairių II priedo 2 dalies 1 lentelėje.

Mėnesio duomenys teikiami ECB kartu kai kas mėnesį perduodami PFĮ balanso straipsnių statistikos duomenys, apibrėžti 3 straipsnio 2 dalyje. Jei duomenų nėra, NCB esant galimybei naudoja įverčius arba išankstinius duomenis.

Ši atskaitomybė taikoma elektroninių pinigų įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas leidžiant elektroninius pinigus, taigi, atitinkančioms PFĮ apibrėžtį, ir elektroninių pinigų įstaigoms, kurių pagrindinė veikla nėra finansinis tarpininkavimas leidžiant elektroninius pinigus, taigi, neatitinkančioms PFĮ apibrėžties. Ši atskaitomybė taip pat taikoma mažoms PFĮ, kurioms taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9 straipsnio 1 dalį, nepriklausomai nuo to, ar jos yra kredito įstaigos.

NCB teikia statistinę informaciją vadovaudamiesi šių gairių II priedo 2 dalies 2 lentelės straipsnių sąrašu. Elektroninių pinigų išleidėjų, kurie neatitinka PFĮ apibrėžties ir kuriems dėl to netaikomi įprasti BS statistinės atskaitomybės reikalavimai, duomenys teikiami tiek, kiek NCB gali juos gauti iš savo atitinkamų priežiūros institucijų ar kitų tinkamų šaltinių.

Eilutės pateikiamos ECB kasmet iki paskutinės mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, darbo dienos. Jei duomenų nėra, NCB esant galimybei naudoja įverčius arba išankstinius duomenis.

6 straipsnis

PŽĮ ir centrinės valdžios statistika

NCB renka statistinę informaciją apie PŽĮ vadovaudamiesi Reglamentu (ES) Nr. 1074/2013 (ECB/2013/39). Reikalavimai apima piniginius įsipareigojimus euro zonos rezidenčių ne pinigų finansų įstaigų atžvilgiu, t. y. artimus pinigų finansų įstaigų indėlių įsipareigojimų pakaitus, ir turimus grynuosius pinigus bei euro zonos PFĮ išleistus vertybinius popierius. NCB šiuos duomenis teikia ECB pagal II priedo 3 dalį.

NCB taip pat renka informaciją apie centrinės vyriausybės piniginius įsipareigojimus ir turimus grynuosius pinigus bei euro zonos PFĮ išleistus vertybinius popierius ir ją teikia pagal II priedo 3 dalį.

Šių straipsnių nereikalaujama teikti de minimis pagrindu, jei toks turtas ir įsipareigojimai neegzistuoja arba yra nereikšmingi.

Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Eilutės teikiamos kas mėnesį ir laikantis tokių pačių terminų, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje mėnesinės BS statistikos atžvilgiu.

7 straipsnis

Memorandumo straipsniai

Jeigu duomenys prieinami, įskaitant turimus geriausius vertinimus, NCB tokiu pat dažnumu bei laikydamiesi tokių pačių terminų, kaip ir BS statistikai, nurodytai 3 straipsnio 2 dalyje, papildomai teikia kitą statistinę informaciją pagal memorandumo straipsnių sąrašą, nustatytą II priedo 4 dalyje. ECB, bendradarbiaudamas su NCB, nustato ir registruoja atitinkamos statistinės informacijos prieinamumą ir jos rengimo metodus. Jei lentelėse nenurodyta kitaip, šie didelio prioriteto memorandumo straipsniai pateikia informaciją, reikalingą rengiant euro zonos suvestinius pinigų rodiklius, PFĮ palūkanų normų statistiką ir pinigų sąjungos finansines ataskaitas. Esant ECB ir NCB susitarimui, kai ECB naudoja alternatyvius duomenų šaltinius, NCB gali neteikti II priedo 4 dalies 1 skirsnio 2 lentelės straipsnių dėl išleistų PFĮ skolos vertybinių popierių, suskirstytų pagal turėtojo rezidavimo vietą.

Srautų duomenys gali būti pateikti, esant dvišaliam ECB ir atitinkamo NCB susitarimui. Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Eilutės teikiamos kas mėnesį II priedo 4 dalies 1 ir 2 skirsnių straipsnių atveju ir kas ketvirtį II priedo 4 dalies 3 skirsnio atveju bei laikantis tokių pačių terminų kaip ir privalomos mėnesio ir ketvirčio PFĮ balanso statistikos, teikiamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) atveju.

Memorandumo straipsniai, reikalaujami pagal šį straipsnį, teikiami laikantis tų pačių vertinimo ir apskaitos taisyklių, kaip ir duomenys, teikiami pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

8 straipsnis

Privalomųjų atsargų bazės statistika

Agreguotos privalomųjų atsargų bazės, suskirstytos pagal įsipareigojimų rūšis, mėnesio statistika apskaičiuojama kaip mėnesio pabaigos atsargos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) ir pagal kategorijas, nustatytas Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Duomenys, reikalingi šiai statistikai rengti pagal II priedo 5 dalį, gaunami iš kredito įstaigų, kurioms taikomi būtinieji privalomųjų atsargų reikalavimai, teikiamų NCB duomenų.

Į privalomųjų atsargų bazės statistiką įeina šešios kredito įstaigoms taikomos laiko eilutės, atspindinčios mėnesio pabaigos atsargų sumas, kurias reikia pateikti ECB per Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) duomenų mainų sistemą kas mėnesį ne vėliau kaip iki NCB darbo dienos, einančios prieš privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio pradžią.

Statistiškai nereikšmingai mažumai priklausančios kredito įstaigos NCB kas ketvirtį teikia riboto suskirstymo duomenis. Šių statistiškai nereikšmingai mažumai priklausančių kredito įstaigų trims atsargų laikymo laikotarpiams taikoma supaprastinta privalomųjų atsargų bazės statistika. NCB statistiškai nereikšmingai mažumai priklausančių kredito įstaigų ketvirčio privalomųjų atsargų bazės duomenis naudoja kaip mėnesio skaičius ECB perduodamus tris kartus po to, kai tokius duomenis gauna.

Dėl to, kad atskaitingos institucijos pataiso privalomųjų atsargų bazę ir (arba) privalomųjų atsargų reikalavimus po to, kai prasidėjo laikymo laikotarpis, negali būti taisoma privalomųjų atsargų bazės ir privalomųjų atsargų reikalavimų statistika.

9 straipsnis

Makrosantykių statistika

Naudodamas mėnesio pabaigos statistinę informaciją, kurią kredito įstaigos pateikia NCB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), ECB kas mėnesį kontroliuoja einamųjų standartinių atskaitymų iš privalomų atsargų bazės, kuriuos kredito įstaigos gali taikyti savo skolos vertybinių popierių, kurių sutartas išpirkimo terminas neviršija dvejų metų, likučiui, tikslumą. NCB parengia būtinus suvestinius rodiklius pagal II priedo 6 dalį ir pateikia juos ECB.

Trys laiko eilutės su kredito įstaigų mėnesio pabaigos atsargų skaičiais perduodamos ECB kas mėnesį vėliausiai iki NCB darbo dienos, einančios prieš laikymo laikotarpio pradžią.

Šios eilutės perduodamos net tuo atveju, jei atitinkami balanso straipsniai nėra taikomi toje valstybėje narėje.

10 straipsnis

PRF balanso statistika

NCB teikia ECB atskirus PRF sektoriaus balanso straipsnių duomenis pagal II priedo 7 dalies 1 ir 2 lenteles. ECB naudoja duomenis ir PRF, ir kredito įstaigų balanso statistikai parengti. Kadangi viso PFĮ sektoriaus duomenys jau teikiami pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai taikomi tik PRF. Nors kai kuriose valstybėse narėse yra nedidelis skaičius kitų įstaigų, klasifikuojamų kaip PFĮ, šios įstaigos kiekybinės perspektyvos požiūriu laikomos nereikšmingomis.

II priedo 7 dalies 2 lentelėje nurodyti patikslinimų dėl perklasifikavimo ir dėl perkainojimo duomenys teikiami vadovaujantis 3 straipsnio 1 dalies b punktu, atsižvelgiant į visas pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9 straipsnio 2 dalį taikomas nukrypti leidžiančias nuostatas. Kai patikslinimų dėl perkainojimo teikimui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) NCB taiko PRF nukrypti leidžiančią nuostatą, tiems straipsniams, kuriems patikslinimai dėl perkainojimo gali būti reikšmingi, NCB teikia duomenis dėdami įmanomas pastangas.

Duomenys teikiami kas ketvirtį per 28 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Apie PRF balansą teikiami duomenys apima 100 % įstaigų, kurios yra priskiriamos šiam sektoriui. Jei faktinė atskaitomybės aprėptis yra mažesnė nei 100 % dėl to, kad atmetama statistiškai nereikšminga mažuma, NCB, vadovaudamiesi 3 straipsnio 5 dalimi, statistiškai apibendrina pateiktus duomenis taip, kad būtų užtikrinta 100 % aprėptis.

PRF duomenų pataisymai atitinka atitinkamo ketvirčio pabaigos kitų PFĮ duomenis. Jei dėl naujų ar pataisytų PRF duomenų perdavimo reikia pakeisti atitinkamo kitų PFĮ ataskaitinio laikotarpio duomenis, kartu perduodami ir reikiami kitų PFĮ duomenų pataisymai.

11 straipsnis

Struktūriniai finansiniai rodikliai

NCB teikia duomenis apie kitus struktūrinius finansinius rodiklius pagal II priedo 8 dalį.

NCB teikia duomenis apie II priedo 8 dalyje nurodytus rodiklius pagal joje nustatytas konceptualias ir metodines taisykles. Laikomasi dėl BS statistikos rengimo priimtų statistikos principų, būtent:

i)

duomenys agreguojami, o ne konsoliduojami;

ii)

rezidentai nustatomi pagal „priimančiąją šalį“;

iii)

balanso duomenys pateikiami bendrąja verte.

Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Praėjusių metų duomenys, reikalingi kredito įstaigų struktūriniams finansiniams rodikliams apskaičiuoti, turi būti teikiami kasmet iki kovo mėnesio pabaigos. Praėjusių metų rodiklis „KĮ darbuotojų skaičius“ pateikiamas, jei įmanoma, kasmet iki gegužės mėnesio pabaigos.

NCB, taisydami perduotus duomenis, taiko šiuos bendruosius principus:

a)

reguliariai perduodant paskutiniųjų metų metinius duomenis, prireikus visada siunčiami ir įprasti paskutiniųjų metų duomenų pataisymai ir išimtiniai pataisymai;

b)

išimtiniai pataisymai, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, gali būti siunčiami ir visus metus.

Surinkti duomenys apima 100 % institucijų, apibrėžtų kaip kredito įstaigos pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 1 straipsnį. Kai faktinė atskaitomybės aprėptis yra mažesnė nei 100 %, NCB statistiškai apibendrina pateiktus duomenis pagal 3 straipsnio 5 dalį, kad būtų užtikrinta 100 % aprėptis.

Kad būtų galima stebėti nacionalinę praktiką, NCB pateikia ECB bet kokius duomenis apie nukrypimus nuo apibrėžimų ir pirmiau minėtų taisyklių. NCB pateikia aiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų.

12 straipsnis

Konsoliduoti bankų duomenys

NCB teikia konsoliduotus bankų duomenis pagal II priedo 9 dalį bei joje nustatytas konceptualias ir metodines taisykles.

Konsoliduoti bankų duomenys teikiami naudojant trumpalaikę metodiką vadovaujantis Europos bankų institucijos nustatytais FINREP/COREP atskaitomybės standartais.

Siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą aprėptį, renkami visų nacionalinės teisės aktuose apibrėžtų kredito įstaigų duomenys.

Duomenys visiškai konsoliduojami tarpteritoriniu ir tarpsektoriniu pagrindu, „tarpteritorinis“ reiškia vidaus bankų filialus ir patronuojamąsias bendroves, esančius ne vidaus rinkoje ir įtrauktus į patronuojančiosios bendrovės teikiamus duomenis, o „tarpsektorinis“ apima bankų filialus ir patronuojamąsias bendroves, priskiriamus kitoms finansų institucijoms. Draudimo bendrovės neįtraukiamos į konsolidaciją. Konsoliduoti bankų duomenys atskirai teikiami už:

mažas vidaus bankų grupes ir atskiras kredito įstaigas,

vidutinio dydžio vidaus bankų grupes ir atskiras kredito įstaigas,

dideles vidaus bankų grupes ir atskiras kredito įstaigas,

užsienio (ne Europos Sąjungos) kontroliuojamas patronuojamąsias bendroves,

užsienio (ne Europos Sąjungos) kontroliuojamus filialus,

užsienio (Europos Sąjungos) kontroliuojamas patronuojamąsias bendroves,

užsienio (Europos Sąjungos) kontroliuojamus filialus.

Šio straipsnio tikslais, bankai priskiriami didelėms bankų grupėms arba atskiroms kredito įstaigoms, jei jų turtas yra didesnis nei 0,5 % viso Europos Sąjungos bankų konsoliduoto turto; priskiriami vidutinio dydžio bankams, jei jų turtas yra nuo 0,5 % iki 0,005 % tokio konsoliduoto turto; priskiriami mažiems bankams, jei jų turtas mažesnis nei 0,005 % tokio konsoliduoto turto.

Konsoliduoti bankų duomenys teikiami du kartus per metus. Išsamūs duomenų rinkiniai teikiami kaip metų pabaigos duomenys. Pirmą kartą, iki kitų metų balandžio vidurio, teikiant šiuos metinius duomenis nurodomi II priedo 9 dalies straipsniai, pažymėti „*“. Išsamus metinių duomenų rinkinys teikiamas iki gegužės vidurio. Duomenų rinkinys su ribotu straipsnių rinkiniu teikiamas ataskaitinėmis datomis nuo tų pačių metų birželio pabaigos iki spalio vidurio. Eilutės teikiamos vadovaujantis II priedo 9 dalimi.

Teikiant pataisytus duomenis, taikomi šie bendrieji principai:

a)

reguliariai perduodant paskutiniųjų metų metinius ir dvimečius duomenis, prireikus visada siunčiami ir įprasti paskutiniųjų metų duomenų pataisymai ir išimtiniai pataisymai;

b)

esant reikšmingiems pataisymams, ECB teikiami aiškinamieji raštai.

Kad būtų galima stebėti nacionalinę praktiką, NCB pateikia ECB bet kokius duomenis apie nukrypimus nuo apibrėžimų ir pirmiau minėtų taisyklių. NCB pateikia aiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų.

13 straipsnis

Tarptautinė konsoliduota bankų statistika

(didelių vidaus bankų grupių skolinimo pozicijos pagal sektorius ir regionus)

NCB teikia duomenis apie vidaus bankų padalinių nacionaliniu mastu turimų didelių bankų grupių, apibrėžtų 12 straipsnyje, pasaulinius konsoliduotus tarptautinius reikalavimus, suskirstytus pagal išpirkimo terminą, priemonę, geografinį skolininko regioną ir skolininko sektorių, kaip teikiama TAB tarptautinėje konsoliduotoje bankų statistikoje.

Duomenys teikiami tokiu būdu, kaip ir teikiant ketvirtinius agreguotus duomenis TAB tarptautinei konsoliduotai bankų statistikai. Duomenys ECB teikiami pagal atskaitomybės schemą, naudojamą perduodant agreguotus duomenis TAB. NCB agreguoja atskirą atitinkamų bankų grupių pelną.

NCB, kurie teikia TAB tarptautinę konsoliduotą bankų statistiką, ir tose šalyse, kuriose yra didelių bankų grupių būstinė, duomenų teikimas yra ribotas.

NCB ketvirtinius duomenis teikia ECB ne per ilgesnį nei dviejų savaičių atotrūkį nuo oficialaus TAB duomenų teikimo galutinio termino.

Pataisyti duomenys suderinami su TAB pateiktais pataisymais.

Kad būtų galima stebėti nacionalinę praktiką, NCB teikia ECB duomenis apie bet kokius nukrypimus nuo šių taisyklių. NCB pateikia aiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų.

14 straipsnis

Duomenys, skirti TVF

NCB, nepažeisdami savo statutinių įsipareigojimų TVF, gali jam per ECB perduoti papildomą PFĮ balanso straipsnių statistiką, laikydamiesi techninių susitarimų.

Pagal II priedo 10 dalį, NCB perduoda PFĮ balanso straipsnius ECB mėnesio BS duomenų reguliarių perdavimų kontekste. Duomenų perdavimo dažnumas ir laikas turi sutapti su BS duomenų reguliariu perdavimu ECB, laikantis 3 straipsnio 2 dalies.

15 straipsnis

KFT statistika (išskyrus FPB)

NCB teikia statistinę informaciją apie KFT (FPB) pagal II priedo 11 dalį. Atskirai perduodami šių KFT subkategorijų duomenys: i) PVPIFP; ii) SFB; ir iii) kiti KFT.

Su KFT susiję duomenys perduodami nacionaliniu lygiu tuo metu prieinamų duomenų pagrindu. Jei faktiniai duomenys neprieinami arba negali būti apdoroti, pateikiami nacionaliniai įverčiai. Tuo atveju, kai atitinkamas ekonominis reiškinys egzistuoja, bet statistiškai nėra stebimas ir todėl negalima pateikti nacionalinių įverčių, NCB gali arba visai neteikti laiko eilučių, arba pateikti jas kaip trūkstamas. Todėl bet kurios nepateiktos laiko eilutės traktuojamos kaip „duomenų yra, bet jie nerenkami“ ir, rengdamas euro zonos suvestinius rodiklius, ECB gali daryti prielaidas ir skaičiuoti įverčius. Atraminę atskaitingąją visumą sudaro visų rūšių KFT (išskyrus FPB), reziduojantys euro zonos valstybėse narėse: teritorijoje esančios įstaigos, įskaitant patronuojančiųjų bendrovių, esančių ne toje teritorijoje, patronuojamąsias bendroves, ir įstaigų, kurių pagrindinė buveinė yra ne toje teritorijoje, filialus rezidentus.

Teikiami šie pagrindiniai rodikliai ir papildoma informacija:

pagrindiniai rodikliai, kuriuos reikia teikti euro zonos suvestiniams rodikliams parengti: visos euro zonos valstybės narės perduoda šiuos išsamius duomenis, kai faktiniai duomenys yra prieinami. Kai faktinių duomenų, kurių reikia reikalingiems suskirstymams arba nustatytiems dažnumui, terminams ar laikotarpiams, nėra, jei įmanoma, pateikiami įverčiai,

papildoma informacija, kuri perduodama kaip „memorandumo straipsniai“: šiuos duomenis perduoda šalys, kurioms ši informacija tuo metu yra prieinama.

Srautų patikslinimo duomenys gali būti teikiami esant reikšmingiems atsargų lūžiams arba kai atliekami perklasifikavimai ir kiti patikslinimai. Būtent, srautų patikslinimo duomenys, dedant visas pastangas, gali būti teikiami dėl perklasifikavimų, atliktų įgyvendinant 2010 m. ESS sistemą.

Patikslinimai dėl perklasifikavimo teikiami vadovaujantis 3 straipsnio 1 dalies b punktu.

Ataskaitos teikiamos ECB kas ketvirtį. KFT statistika perduodama ECB ne vėliau kaip paskutinę trečio mėnesio nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos kalendorinę dieną arba prieš tai einančią NCB darbo dieną, jei paskutinė mėnesio kalendorinė diena yra NCB nedarbo diena. Tikslios perdavimo datos iš anksto pranešamos NCB duomenų teikimo kalendoriaus forma, kurį ECB pateikia kiekvienų metų rugsėjo mėnesį.

NCB gali reikėti pataisyti praėjusį ketvirtį perduotus duomenis. Be to, gali pasitaikyti dar ankstesnių ketvirčių duomenų pataisymų.

Taikomi šie bendrieji principai:

a)

reguliariai perduodant ketvirčio duomenis, be paskutiniojo ketvirčio duomenų visada galima siųsti tik įprastus pataisymus (t. y. duomenų, perduotų ankstesnįjį ketvirtį, pataisymus);

b)

išimtinių pataisymų skaičius turi būti ribotas, ir juos reikia pateikti ne reguliarių teikimų dieną, o kurią nors kitą dieną. Nežymūs įprasti duomenų istoriniai pataisymai teikiami tik kartą per metus, kartu perduodant ketvirtojo ketvirčio duomenis;

c)

išimtinius pataisymus, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, galima siųsti visus metus (atskirai nuo reguliarių teikimo ciklų).

Apskaitos taisyklės, kurių laikosi KFT rengdami savo ataskaitas, atitinka nacionalines taisykles, kurios įgyvendina į nacionalinę teisę perkeltą Direktyvą 86/635/EEB, ir visus kitus taikytinus tarptautinius standartus. Nepažeidžiant vyraujančios apskaitos praktikos valstybėse narėse, statistiniais tikslais visi turto ir įsipareigojimų straipsniai turi būti pateikti bendrąja verte. Vertinimo metodai yra pateikti pagal atitinkamas kategorijas.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus pagal II priedo 11 dalies 3 skirsnį. NCB pateikia aiškinamuosius raštus dėl reikšmingų pataisymų.

16 straipsnis

Vertybinių popierių emisijos statistika

NCB teikia statistinę informaciją apie visas euro zonos rezidentų vertybinių popierių vidaus ir tarptautines emisijas bet kuria valiuta pagal II priedo 12 dalį.

Duomenys ECB teikiami kas mėnesį. Vertybinių popierių emisijų statistika perduodama ECB ne vėliau kaip per penkias savaites nuo mėnesio, kurio duomenys yra perduodami, pabaigos. ECB iš anksto praneša tikslias perdavimo datas NCB duomenų teikimo kalendoriaus forma.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus pagal II priedo 12 dalies 3 skirsnį.

17 straipsnis

PFĮ palūkanų normų statistika

PFĮ palūkanų normos (PPN) statistikos tikslais NCB teikia agreguotą nacionalinę mėnesio statistiką apie likučius ir naujus sandorius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) I priedo 1 ir 2 priedėliuose. Be to, NCB teikia agreguotą nacionalinę mėnesio statistinę informaciją apie naujus sandorius, kaip nurodyta II priedo 13 dalyje.

Ši statistinė informacija teikiama pagal metinį kalendorių, kurį nustato ECB ir praneša apie jį NCB iki kiekvienų metų rugsėjo pabaigos.

NCB gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl ne finansų bendrovėms taikomų palūkanų ir užtikrintų įkaitu (garantija) sandorių apimčių, Reglamento (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) I priedo 2 priedėlio 3 ir 4 lentelėse įtraukti 62–85 rodikliams. Jos gali būti taikomos, jei visas paskolas apimančios atitinkamo straipsnio nacionalinės agreguotos sandorių apimtys (37–54 rodikliai) užima mažiau nei 10 % to paties dydžio kategorijos visų paskolų sumos nacionalinių agreguotų sandorių apimčių ir mažiau nei 2 % to paties dydžio sandorių apimčių ir to paties pradinio laikotarpio palūkanų normos fiksavimo laikotarpį euro zonos lygiu. Jei nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos, šie ribiniai dydžiai kasmet patikrinami.

Kai faktinė atskaitingoji PPN aprėptis yra mažesnė nei 100 % dėl imčių taikymo, NCB atrenka ir išlaiko imtį bei statistiškai apibendrina pateiktus naujų sandorių apimčių duomenis, kad būtų užtikrinta 100 % aprėptis kaip nurodyta II priedo 14 dalyje. Jei taikoma Reglamento (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) 4 straipsnyje arba šio straipsnio 3 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata, ketvirčio pagrindu teikiami duomenys perkeliami į trūkstamus mėnesio laikotarpius taikant atitinkamus statistinio vertinimo metodus, kad būtų atsižvelgta į duomenų tendencijas ar sezoninės kaitos dėsningumus

NCB gali tekti pataisyti ankstesniojo ataskaitinio mėnesio vertes. Taip pat gali pasitaikyti pataisymų, kurie yra taikomi laikotarpių prieš ataskaitinį mėnesį duomenims dėl, pavyzdžiui, klaidų, perklasifikavimų, patobulintų atskaitomybės procedūrų ir t. t.

Jie taiko šiuos bendruosius principus:

a)

kai NCB pataiso ankstesnius nei praėjusio ataskaitinio mėnesio duomenis, jie ECB pateikia aiškinamuosius raštus;

b)

NCB taip pat pateikia aiškinamuosius raštus dėl reikšmingų pataisymų;

c)

perduodami pataisytus duomenis, NCB atsižvelgia į nustatytus reguliarių PPN statistikos ataskaitų terminus. Išimtiniai pataisymai perduodami kitu metu nei mėnesio duomenys.

18 straipsnis

Mokėjimų statistika

NCB teikia mokėjimų statistinę informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) III priedą ir šių gairių II priedo 16 dalį. Ją, inter alia, sudaro:

a)

duomenys apie institucijų skaičių, mokėjimų sąskaitas, mokėjimo korteles, terminalus, mokėjimo sistemų dalyvius ir atrinkti balanso straipsniai, teikiami už visus straipsnius, nurodytus Reglamento III priedo 1, 2, 3 ir 6 lentelėse ir II priedo 16 dalies 1, 2 ir 5 lentelėse. Tokie duomenys apie atsargas apima laikotarpio pabaigos skaičius, išskyrus II priedo 16 dalies 1 lentelės straipsnį, kuris pateikiamas su nuoroda „paskutinio atsargų laikymo laikotarpio vidurkis“;

b)

duomenys apie mokėjimų sandorius pagal priemonę, terminalą ir (arba) sistemą, įtraukti į Reglamento III priedo 4, 5 ir 7 lenteles ir II priedo 16 dalies 3, 4, 6 ir 7 lenteles, teikiami kaip bendrieji srautai, t. y. laikotarpio bendrosios vertės.

Eilutės ECB teikiamos metiniu pagrindu iki kiekvienų metų gegužės pabaigos su nuoroda į ankstesnius kalendorinius metus. Reglamento (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) rodikliai teikiami metiniu pagrindu. Pagal II priedo 16 dalį reikalaujami papildomi duomenys gali būti teikiami mėnesio, ketvirčio arba metiniu pagrindu, vadovaujantis atitinkamoje lentelėje pateiktais nurodymais.

Šių gairių lentelių atžvilgiu, nesant faktinių duomenų, NCB reikalauja iš atskaitingųjų agentų atitinkamos papildomos informacijos arba naudoja įverčius, arba išankstinius duomenis. Kiekvienas NCB, priklausomai nuo šalies specifikos, apibrėžia šių įverčių metodologiją. Prireikus NCB teikia aiškinamuosius raštus, kuriuose paaiškina apie naudotus metodus.

NCB, taisydami perduotus duomenis, taiko šiuos bendruosius principus:

a)

reguliariai perduodant paskutiniųjų metų metinius duomenis, prireikus visada siunčiami ir įprasti paskutiniųjų metų duomenų pataisymai ir išimtiniai pataisymai;

b)

išimtiniai pataisymai, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, sutikus ECB gali būti siunčiami visus metus.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus, išsamiai paaiškinančius nukrypimus nuo atskaitomybės reikalavimų ir struktūrinius lūžius, įskaitant poveikį duomenims.

19 straipsnis

IF turto ir įsipareigojimų statistika

NCB pateikia statistinę informaciją apie IF turtą ir įsipareigojimus pagal II priedo 17 dalį dėl kiekvieno iš šių pagal investicijų pobūdį paskirstytų subsektorių: akcijų fondams, obligacijų fondams, mišriesiems fondams, nekilnojamojo turto fondams, rizikos draudimo fondams ir kitiems fondams. Kiekvienas iš šių subsektorių toliau skirstomi į atviruosius fondus ir uždaruosius fondus, t. y. pagal IF tipą. Pagal investavimo pobūdį suskirstytų IF tikslais, į investicinių fondų akcijas arba vienetus daugiausia investuojantys investiciniai fondai (t. y. fondų fondai) klasifikuojami pagal fondų, į kuriuos jie daugiausia investuoja, kategoriją.

Šie reikalavimai taikomi mėnesio pabaigos ir ketvirčio pabaigos atsargoms bei mėnesinių ir ketvirtinių srautų patikslinimo duomenims bei mėnesio informacijai apie investicinių fondų akcijų ir (arba) vienetų naujas emisijas ir (arba) pardavimus bei išpirkimus.

Visos mėnesio pabaigos atsargos ir mėnesio srautų patikslinimai taip pat teikiami biržoje prekiaujamų fondų (angl. exchange traded funds, ETF) subsektoriui, kaip „visų fondų“ pozicija „iš jų“.

Ta apimtimi, kiek duomenys gaunami, įskaitant geriausius įverčius, duomenys apie ketvirčio pabaigos atsargas ir ketvirčio srautų patikslinimus taip pat teikiami privačios nuosavybės fondų subsektoriui (įskaitant rizikos kapitalo fondus), kaip „visų fondų“ pozicija „iš jų“.

NCB pateikia ECB atskirus patikslinimų dėl perkainojimo duomenis, padarytus dėl kainos ir valiutų kursų pokyčių bei perklasifikavimo pataisymus, kaip nustatyta II priedo 17 dalyje ir vadovaujantis IV priedu.

Finansiniai sandoriai ir taip pat pataisymai išvedami pagal 2010 m. ESS, nurodant „2010 m. ESS metodas“. NCB dėl skirtingų nacionalinių praktikų gali nukrypti nuo 2010 m. ESS pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38). Kai prieinama atsargų pagal kiekvieną vertybinį popierių k–v–p informacija, patikslinimai dėl perkainojimo gali būti nustatomi pagal bendrąjį Eurosistemos metodą, t. y. srautų nustatymo metodą, nurodytą IV priedo 4 dalyje.

Jei IF, PFĮ ir (arba) KFT pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) I priedą pateikti duomenys apie pareikštines akcijas yra neišsamūs arba dar neprieinami, NCB pateikia duomenis apie pareikštines akcijas geriausių įverčių pagrindu, vadovaudamiesi II priedo 17 dalies 1 lentelėje pateiktu geografiniu ir sektorių suskirstymu.

Jei duomenys yra prieinami, įskaitant geriausius įverčius, bei nelaikomi nereikšmingais, NCB, vadovaudamiesi II priedo 17 dalies 1 lentele, kas ketvirtį atskirai teikia informaciją apie atitiktinių sektorių draudimo bendroves ir pensijų fondus.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) pateikus tinkamą sintetinių ir fizinių ETF apibrėžtį, reikalaujama, kad pagal šias apibrėžtis suskirstytiems ETF būtų teikiami duomenys apie mėnesio pabaigos atsargas ir mėnesio srautų patikslinimus.

NCB teikia ECB IF mėnesinius ir ketvirtinius duomenis iki 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po mėnesio (ketvirčio), kurio duomenys teikiami, pabaigos.

Mėnesio ir ketvirčio duomenų pataisymams taikomos šios bendrosios taisyklės:

a)

pataisymai atliekami taip, kad mėnesio ir ketvirčio duomenys būtų tarpusavyje suderinti;

b)

reguliariais duomenų rengimo laikotarpiais, t. y. nuo 28-os darbo dienos, einančios po mėnesio (ketvirčio), kurio duomenys teikiami, pabaigos iki dienos, kai duomenys perduodami atgal NCB, NCB gali pataisyti duomenis už praėjusį ataskaitinį ketvirtį ir už du prieš jį einančius mėnesius, ir taip pat už mėnesius, einančius po praėjusio ataskaitinio ketvirčio;

c)

ne reguliariais duomenų rengimo laikotarpiais NCB taip pat gali pataisyti duomenis už ataskaitinius laikotarpius, ankstesnius nei du prieš ataskaitinį ketvirtį einantys mėnesiai, inter alia, dėl klaidų, perklasifikavimų arba pagerintų ataskaitinių procedūrų.

Kad būtų užtikrinta euro zonos IF statistikos kokybė, kai NCB taiko nukrypti leidžiančias nuostatas mažiausiems IF pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 straipsnio 1 dalį, NCB statistiškai apibendrina iki 100 % šių IF aprėptį, rengdami mėnesio ir ketvirčio IF duomenis, perduodamus ECB. NCB gali pasirinkti statistinio apibendrinimo iki 100 % aprėpties procedūrą su sąlyga, kad ji atitinka šiuos būtinuosius standartus:

a)

kai trūksta suskirstymo duomenų, įverčiai išvedami taikant santykius, pagrįstus atitinkamo investicinio fondo subsektoriumi, pavyzdžiui, jei atvirasis obligacijų fondas priklauso statistiškai nereikšmingai mažumai ir renkami duomenys tik apie investicinio fondo išleistas akcijas (vienetus), trūkstami suskirstymo duomenys išvedami remiantis atvirųjų obligacijų fondų kategorijos struktūra;

b)

nėra investicinio fondo subsektoriaus, pavyzdžiui, atvirieji nekilnojamojo turto fondai, uždarieji nekilnojamojo turto fondai ir t. t., kuriam reikalavimai būtų visiškai netaikomi.

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 straipsnio 2 dalimi, nukrypti leidžiančias nuostatos gali būti taikomos IF, kurie pagal nacionalines apskaitos taisykles vertina savo turtą rečiau nei kas ketvirtį. Nepaisant tokių nukrypti leidžiančių nuostatų, mėnesio ir ketvirčio IF duomenys, NCB perduoti ECB, visada apima su šiais IF susijusius duomenis.

NCB išveda IF subsektorių ketvirčio turto ir įsipareigojimų agreguotus duomenis pagal II priedo 17 dalies 1 lentelę tokiu būdu:

a)

NCB apie vertybinius popierius, turinčius viešai prieinamus identifikavimo kodus, suderina informaciją, pateiktą k–v–p pagrindu, su informacija gauta iš centrinės vertybinių popierių duomenų bazės (CVPDB), kuri yra pagrindinė orientacinė duomenų bazė. Suderinta k–v–p informacija naudojama nustatyti turto ir įsipareigojimų vertę eurais ir išvesti kiekvieno IF atskiro vertybinio popieriaus reikalingus suskirstymus. Jei CVPDB nerandama vertybinių popierių identifikacinių duomenų arba jei iš CVPDB negaunama informacijos, reikalingos parengti turto ir įsipareigojimų duomenis pagal II priedo 17 dalies 1 lentelę, NCB trūkstamus duomenis nustato vertinimo pagrindu. NCB taip pat gali rinkti k–v–p informaciją apie vertybinius popierius, neturinčius viešai prieinamų identifikavimo kodų, naudodami NCB vidaus vertybinių popierių identifikacinius duomenis;

b)

NCB apibendrina duomenis apie vertybinius popierius, išvestus pagal a punktą ir prijungia juos prie informacijos, pateiktos apie vertybinius popierius, neturinčius viešai prieinamų identifikavimo kodų, siekdami sudaryti suvestinius rodiklius: i) dėl skolos vertybinių popierių, suskirstytų pagal išpirkimo terminą, valiutą ir kitą sandorio šalį; ii) dėl nuosavybės ir investicinių fondų akcijų, suskirstytų pagal priemones ir kitą sandorio šalį; ir iii) visų IF išleistų akcijų (vienetų);

c)

NCB išveda reikalaujamą statistinę informaciją apie IF turtą ir įsipareigojimus prijungdami vertybinių popierių duomenis, išvestus pagal b punktą bei duomenis apie turtą ir įsipareigojimus, kitus nei vertybiniai popieriai, gautus iš atskirų IF rezidentų;

d)

NCB apibendrina visų IF, valstybės narės rezidentų, priklausančių tam pačiam subsektoriui, turto ir įsipareigojimų duomenis.

Pirmiau nurodyti reikalavimai taip pat taikomi, kai NCB renka mėnesio duomenis apie IF turtą ir įsipareigojimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 5 straipsnio 2 dalį.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 5 straipsnio 1 dalies b punktą, NCB renka duomenis apie per mėnesį IF išleistas akcijas (vienetus). Jei duomenys nėra renkami kas mėnesį kaip nustatyta (ES) Nr. Reglamento 1073/2013 (ECB/2013/38) 5 straipsnio 2 dalyje, NCB įvertina ataskaitinių mėnesių, kurie nėra ketvirčių pabaigos mėnesiai, mėnesio duomenis apie IF turtą ir įsipareigojimus, kitus nei investicinio fondo išleistas akcijas (vienetus), pagrįstus surinktais mėnesio ir ketvirčio duomenimis.

Kai įmanoma, NCB pateikia įverčius atskirų fondų lygiu. Kita vertus, NCB gali sudaryti įverčius apie IF subsektorius arba gali reikalauti, kad juos sudarytų ECB. Pastaruoju atveju ECB gali reikalauti papildomos informacijos, tokios kaip duomenys apie kiekvieną fondą arba k-v-p.

Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) vertinimo ir (arba) apskaitos taisyklės taikomos taip pat kai NCB pateikia IF duomenis ECB. Tačiau straipsniams, susijusiems su susikaupusiomis palūkanomis, taikomos šios taisyklės:

a)

„skolos vertybiniai popieriai“ apima susikaupusiais palūkanas;

b)

„indėliai ir paskolų reikalavimai“ ir „indėliai ir gautos paskolos“ neapima susikaupusių palūkanų, kurios yra įrašomos prie likęs turtas/likę įsipareigojimai.

NCB pateikia aiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų. Be to, NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus dėl perklasifikavimo patikslinimų. NCB taip pat pateikia aiškinamuosius raštus dėl patikslinimų, minimų 19 straipsnio 3 dalies c punkte.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 4 straipsnio 3 dalį, NCB gali leisti IF savo turto ir įsipareigojimų duomenis pateikti kaip grupei, jei rezultatai panašūs, kaip ir atsiskaitant apie kiekvieną fondą. IF, kurie atsiskaito kaip grupė, priklauso tam pačiam subsektoriui, pavyzdžiui, uždarieji nekilnojamojo turto fondai arba atvirieji nekilnojamojo turto fondai.

20 straipsnis

FPB turto ir įsipareigojimų statistika

NCB parengia ir pateikia atskirą agreguotą statistinę informaciją apie FPB turtą ir įsipareigojimus pagal II priedo 18 dalį. Teikiami šių keturių subkategorijų duomenys: a) FPB, užsiimančios tradiciniu pakeitimu vertybiniais popieriais; b) FPB, užsiimančios sintetiniu pakeitimu vertybiniais popieriais; c) FPB, užsiimančios pakeitimu vertybiniais popieriais, susijusiu su draudimu, ir d) kitos FPB.

Šie reikalavimai apima kas ketvirtį teikiamus duomenis apie likučius, finansinius sandorius ir visiškus ir (arba) dalinius nurašymus.

NCB gali teikti ECB visomis įmanomomis pastangomis gautus reikiamus duomenis apie visiškus ir (arba) dalinius nurašymus.

NCB kas ketvirtį teikia ECB duomenis apie FPB likučius, finansinius sandorius ir visiškus ir (arba) dalinius nurašymus iki 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos.

Ketvirčio duomenų taisymui taikomos šios bendrosios taisyklės:

a)

reguliariais duomenų rengimo laikotarpiais, t. y. nuo 28-os darbo dienos, einančios po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos iki dienos prieš tą dieną, kai duomenys perduodami atgal NCB, NCB gali pataisyti praėjusio ataskaitinio ketvirčio duomenis;

b)

ne reguliariais duomenų rengimo laikotarpiais NCB taip pat gali pataisyti ataskaitinių laikotarpių, buvusių prieš praėjusį ataskaitinį ketvirtį, duomenis, inter alia, dėl klaidų, perklasifikavimų arba patobulintų ataskaitinių procedūrų;

c)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) pateiktų duomenų apie paskolas, kurios atsirado iš euro zonos PFĮ ir yra jų administruojamos, pataisymai, kai tinka, įtraukiami į FPB statistiką pagal a ir b punktus.

Kad galėtų įvykdyti statistinės atskaitomybės reikalavimus, dėl kurių FPB taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5 straipsnio 1 dalies c punktą, NCB, pasikonsultavę su ECB, nusprendžia dėl tinkamiausio metodo duomenims apie FPB turtą ir įsipareigojimus parengti, atsižvelgdami į atitinkamų rinkų organizaciją ir kitos susijusios statistinės, viešosios arba priežiūros institucijų informacijos prieinamumą valstybėje narėje.

Jei NCB išveda duomenis apie FPB turtą ir įsipareigojimus iš kitų statistinių duomenų šaltinių, iš viešųjų šaltinių, pavyzdžiui, ataskaitų iki pardavimo arba pranešimų investuotojams, arba iš priežiūros institucijų duomenų šaltinių, taikomi toliau aprašyti duomenų kokybės standartai.

Šių gairių II priedo 18 dalyje išskiriamoms pagrindinėms eilutėms (angl. anchor series), kurioms taikomi aukšti kokybės standartai, panašūs į duomenims, kuriuos tiesiogiai teikia FPB, pagal Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) I priedą taikomus standartus. Duomenys, kurie šių gairių II priedo 18 dalyje išskiriami kaip nepagrindinės eilutės, gali būti vertinami pagal mažiau griežtus kokybės standartus, pavyzdžiui interpoliaciją ir ekstrapoliaciją, kai duomenys yra surinkti iš viešųjų arba priežiūros institucijų šaltinio rečiau nei kas ketvirtį ir juos teikiant iki vėlesnio termino nei einanti po ataskaitinio periodo 28-a darbo diena.

Jei FPB tiesiogiai neteikia duomenų pagal Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5 straipsnio 1 dalies c punktą, NCB tikrina duomenų kokybę vadovaudamiesi informacija, kurią galima gauti iš metinių finansinių ataskaitų. NCB teikia kokybės patikrinimų rezultatus ECB iki kiekvienų metų rugsėjo pabaigos arba po to – anksčiausiu įmanomu metu, pagal valstybės narės, kurioje yra FPB rezidavimo vieta, taikytiną nacionalinę teisinę praktiką. Jei atlikus kryžminius kas ketvirtį išvestų duomenų ir metinių finansinių ataskaitų patikrinimus matyti, kad duomenys neatitinka aukštų kokybės standartų, NCB imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad jie atitiktų reikalaujamus kokybės standartus, įskaitant galimą tiesioginį duomenų rinkimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Jei NCB išveda duomenis apie FPB turtą ir įsipareigojimus iš priežiūros institucijų duomenų šaltinių, jie užtikrina, kad šie šaltiniai yra pakankamai suderinti su statistikos sąvokomis ir apibrėžtimis pagal FPB atskaitomybės reikalavimus. Tas pats taikoma iš kitų duomenų šaltinių išvestiems duomenims.

Jeigu CVPDB arba kita vertybinių popierių duomenų bazė naudojama kaip duomenų šaltinis dėl FPB skolos vertybinių popierių emisijų, NCB kasmet stebi duomenų aprėptį ir kokybę. Kokybės patikrinimų rezultatus NCB teikia ECB iki kiekvienų metų vasario pabaigos nurodydami prieš tai ėjusių metų gruodžio pabaigos duomenis. Jei iš aprėpties ir kokybės rodiklių matyti, kad duomenys neatitinka aukštų kokybės standartų, NCB imasi reikiamų priemonių, kad jie atitiktų reikalaujamus kokybės standartus, įskaitant galimą tiesioginį duomenų rinkimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Kiekvienas NCB dėl FPB, kurios yra kitų euro zonos valstybių narių rezidentės, apsikeičia informacija apie vertybiniais popieriais pakeistas paskolas, kurios atsirado jas administruojančių vidaus PFĮ, atskirai agreguojant kiekvienai valstybei narei, kurių rezidentė yra FPB, administruojamas skolas pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 6 straipsnį ir šių gairių II priedo 18 dalies 3 lentelę.

ECB, vadovaudamasis taikomais teisės aktais dėl konfidencialių duomenų apsaugos, šiam keitimuisi tarptautine informacija suteikia techninę tinklų struktūrą. NCB perduoda šią informaciją ECB iki 23-ios darbo dienos po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos. ECB perskirsto duomenis atitinkamiems NCB 24-ą darbo dieną po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos.

NCB, dalyvaujantys keičiantis duomenimis apie esamus pakeitimus vertybiniais popieriais, tarpusavyje aiškinasi bet kokius likusius neaiškumus ir koordinavimo klausimus bei prireikus keičiasi atitinkama informacija. Jeigu yra naujų pakeitimų vertybiniais popieriais, atitinkami NCB gali prašyti, kad ECB veiktų kaip koordinatorius.

NCB, vykdydami minėtas pareigas pagal Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5 straipsnio 1 dalies a punktą, parengia dalį FPB duomenų dėl likučių ir pakeistų vertybiniais popieriais (atsiradusių euro zonos PFĮ ir jų administruojamų) paskolų finansinių sandorių, jei PFĮ vis dar administruoja pakeistas vertybiniais popieriais paskolas, pagal iš PFĮ surinktus duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 6 straipsnį, užuot rinkę šiuos duomenis tiesiai iš FPB.

Jeigu NCB surenka duomenis apie FPB turtą ir įsipareigojimus tiesiogiai iš FPB, ir, kai taikytina, parengia šiuos duomenis remdamiesi pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) PFĮ pateiktais duomenimis, ir jei NCB pagal Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5 straipsnio 1 dalies b punktą taiko FPB nukrypti leidžiančias nuostatas, NCB statistiškai apibendrina iki 100 % visų FPB aprėptį, rengdami ketvirtinius duomenis apie FPB turtą ir įsipareigojimus, perduotus ECB apie likučius, finansinius sandorius ir visiškus ir (arba) dalinius nurašymus.

Jeigu NCB rengia duomenis apie FPB turtą ir įsipareigojimus iš kitų statistinių, viešųjų ir (arba) priežiūros institucijų šaltinių, rengdami šiuos duomenis jie gali remtis FPB imtimi, jeigu šios FPB sudaro bent 95 % viso likusio FPB atraminės atskaitingosios visumos atitinkamoje valstybėje narėje, nurodytos FPB sąraše, turto. NCB statistiškai apibendrina iki 100 % aprėptį, rengdami ketvirtinius duomenis apie FPB turtą ir įsipareigojimus, perduotus ECB apie likučius, finansinius sandorius ir visiškus ir (arba) dalinius nurašymus.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus, nurodydami reikšmingų pataisymų bei visų pataisymų, padarytų pagal 20 straipsnio 3 dalies b punktą, priežastis.

21 straipsnis

Statistika apie PFĮ paskolas ne finansų bendrovėms pagal veiklos šaką

NCB teikia duomenis ECB, jei jie prieinami, apie PFĮ paskolas vidaus ne finansų bendrovėms ir PFĮ paskolas kitų euro zonos valstybių narių ne finansų bendrovėms, suskirstytus pagal veiklos šaką vadovaujantis statistiniu Sąjungos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (NACE, 2 red.), kaip nustatyta II priedo 19 dalyje.

NCB kas ketvirtį teikia ECB duomenis iki 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos.

NCB teikia pataisymus vadovaudamiesi šiais principais:

a)

kartu su kiekvienu reguliariu duomenų perdavimu, jei reikia, siunčiami ankstesnių ataskaitinių laikotarpių pataisymai;

b)

išimtiniai pataisymai, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, gali būti siunčiami nedelsiant, kai tik jie tampa prieinami.

NCB teikia ECB visus reikšmingus naudojamų nacionalinių apibrėžčių ir klasifikacijų pakeitimus ir, jei taikytina, pateikia aiškinamuosius raštus, kuriuose nurodo reikšmingų pataisymų priežastis. Be to, NCB teikia informaciją apie svarbiausius perklasifikavimus PFĮ sektoriuje ir, jei įmanoma, svarbiausius ne finansų bendrovių perklasifikavimus perduotuose NACE (2 red.) suskirstymuose.

22 straipsnis

PFĮ kredito linijų statistika

NCB rengia ir teikia agreguotą statistinę informaciją apie vidaus rezidentams suteiktas PFĮ kredito linijas ir kitiems euro zonos ne vidaus rezidentams suteiktas PFĮ kredito linijas, suskirstytą pagal institucinį sektorių vadovaujantis II priedo 20 dalimi.

PFĮ kredito linijų sąvoka vartojama ta pačia reikšme kaip Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytos „nepanaudotos kredito priemonės“, suskirstytos į „vidutinės rizikos“, „vidutinės arba mažos rizikos“ ir „mažos rizikos“. NCB, kiek tai įmanoma, taiko šią apibrėžtį, o jei taikoma kita kredito linijų nacionalinė apibrėžtis, gali pranešti, kad vartoja nacionalinę apibrėžtį, tačiau siekia suderinti PFĮ kredito linijų duomenų rengimą, kad ilgesniu laikotarpiu pagerėtų palyginamumas tarptautiniu mastu.

NCB apskaičiuoja sektorių suskirstymų duomenis ir juos perduoda ECB. Jei šie sektorių suskirstymų duomenys nesurinkti nacionaliniu lygiu, NCB gali prašyti tokios papildomos informacijos iš atskaitingųjų agentų arba, kitu atveju – jie gali įvertinti sektorių suskirstymus naudodami nacionaliniu lygiu iš kitų šaltinių gautą informaciją.

NCB, dėdami visas pastangas, pateikia ECB duomenis apie statistinius perklasifikavimus.

NCB duomenis ECB teikia kas ketvirtį. Likučių ir perklasifikavimų patikslinimų ketvirtiniai duomenys perduodami ECB iki 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos.

NCB teikia pataisymus vadovaudamiesi šiais principais:

a)

kartu su kiekvienu reguliariu duomenų perdavimu, jei reikia, siunčiami ankstesnių ataskaitinių laikotarpių pataisymai;

b)

išimtiniai pataisymai, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, gali būti siunčiami nedelsiant, kai tik jie tampa prieinami.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų.

23 straipsnis

PSŠ turto ir įsipareigojimų statistika

NCB parengia ir pateikia atskirą agreguotą statistinę informaciją apie PSŠ turtą ir įsipareigojimus pagal II priedo 21 dalį.

Šios statistinės atskaitomybės tikslais, PSŠ yra EVPRI nustatytos pagrindinės sandorių šalys, kurios yra „kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus“ (S.125) arba „finansiniai pagalbininkai“ (S.126), kaip išdėstyta 2010 m. ESS 23 skyriaus institucinių sektorių klasifikatoriuje.

EVPRI nustatytos PSŠ, kurios 2010 m. ESS priskiriamos „pinigų finansų įstaigų (PFĮ)“ instituciniam sektoriui, neįtraukiamos į šią statistinę atskaitomybę.

NCB privalomai teikia duomenis ECB esant šiems ribiniams dydžiams:

a)

II priedo 21 dalies langelių dėl atpirkimo sandorių, identifikuojamų raide „R“, duomenys privalomai teikiami, jei bet kurio iš šių langelių balanso likutis viršija 10 milijardų EUR, išskyrus langelius su PFĮ pozicijomis.

Jei ribinį dydį pasiekia vienas „R“ pažymėtas langelis arba daugiau, teikiami visų „R“ pažymėtų langelių duomenys, neatsižvelgiant į jų faktinę balanso vertę;

b)

II priedo 21 dalies langelių ne dėl atpirkimo sandorių, identifikuojamų raidėmis „NR“, duomenys privalomai teikiami, jei to reikalaujama pagal a punktą arba bet kurio iš šių langelių balanso likutis viršija 10 milijardų EUR.

Jei ribinį dydį pasiekia vienas „NR“ pažymėtas langelis arba daugiau langelių, teikiami visų „NR“ pažymėtų langelių duomenys, neatsižvelgiant į jų faktinę balanso vertę.

Jei nepasiekiamas nei a punkte, ne b punkte nurodytas ribinis dydis, NCB teikia duomenis apie PSŠ balansą ECB savanoriškai. Jei NCB pasirenka savanoriškai neteikti duomenų, jie bent kartą per metus patikrina, ar šie ribiniai dydžiai nepasiekti.

NCB duomenis ECB teikia kas ketvirtį. Likučių ir perklasifikavimų patikslinimų ketvirtiniai duomenys perduodami ECB iki 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos.

NCB teikia pataisymus vadovaudamiesi šiais principais:

a)

kartu su kiekvienu reguliariu duomenų perdavimu, jei reikia, siunčiami ankstesnių ataskaitinių laikotarpių pataisymai;

b)

išimtiniai pataisymai, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, gali būti siunčiami nedelsiant, kai tik jie tampa prieinami.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų.

24 straipsnis

Statistikai svarbių atskaitinių duomenų apie institucinius sektorius registravimas

NCB perduoda ir tvarko visus statistikos tikslams reikalingus atskaitinius duomenis, apibūdinančius institucinius arba teisinius vienetus, kai taikytina, juos pateikdami Institucijų ir filialų registro duomenų bazei (angl. Register of Institutions and Affiliates Databases, RIAD), centrinei saugyklai, kurioje laikomi atskirų organizacinių vienetų požymiai ir įvairios jų tarpusavio sąsajos, o tai leidžia, inter alia, pateikus nuorodą į skirtingas apibrėžtis išvesti grupių struktūras.

RIAD gali apdoroti daugiau negu vieno šaltinio pateiktą informaciją apie atskirą požymį. Todėl, jei taikoma, NCB turi susitarti dėl RIAD taikomo konkretaus metodo „autoritetingai“ atskaitinių duomenų versijai išvesti iš daugelio nacionalinių „kandidatuojančių“ duomenų šaltinių.

Konkretūs duomenų teikimo reikalavimai atskiriems (finansų) bendrovių rinkiniams aprašyti V priedo 25 straipsnyje.

Visi RIAD užregistruoti organizaciniai vienetai gali turėti daugelį identifikatorių. NCB atsako už pagrindinio identifikatoriaus, vadinamo „RIAD kodas“ paskyrimą ir tvarkymą, taip užtikrinama, kad duomenimis tarp RIAD ir kitų (vietos) siunčiančių ir (arba) gaunančių sistemų apsikeičiama be neaiškumų.

RIAD atskiriems subjektams taip pat gali paskirti nacionalinius arba viršnacionalinius kodus („pseudonimus“), kurie, pageidautina, atitiktų esamus standartus.

NCB, tam kad galėtų tvarkyti subjekto atskaitinius duomenis, pirmiausia sukuria šiuos duomenis RIAD. Tada NCB tvarko visus demografinius pasikeitimus, tokius kaip veiklos pradžia, atskirų požymių atnaujinimas ir net subjekto veiklos pabaiga, teikdamas naujas požymių vertes ir (arba) pritaikydamas verčių tinkamumo diapazoną (faktiniai išbraukimai leidžiami tik išimtiniu atveju, kai per klaidą įrašomas koks nors subjektas). NCB turi aprašyti vienetų susijungimus (arba atvirkščiai, padalijimus) nurodydami visą susijusių bendrovės veiksmų, tokių kaip veiklos pabaiga, pakeitimas ir (arba) vieno arba daugiau vienetų sukūrimas, rinkinį.

Apie ESS sektoriaus pokyčius, pavyzdžiui, subjekto priskyrimą iš PFĮ į IF sąrašą, turi būti pranešama atnaujinant „ESS sektoriaus“ požymio vertę ir tinkamumo diapazoną.

NCB, prieš perduodami atnaujintus duomenis ECB, atlieka tinkamumo patikrinimus, ištirdami, ar atitinka susiję apsikeitimo duomenimis nurodymai. Kai naudojamos informacijos įvedimo procedūros, NCB turi pakankamą rinkinį kontrolės priemonių, įgalinančių minimizuoti operacines klaidas ir užtikrinti per RIAD pateiktų atnaujintų duomenų tikslumą ir nuoseklumą.

RIAD sutrikus, NCB duomenis perduoda elektroniniu paštu šiuo adresu: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

NCB gali naudoti savo nacionalinius rašybos ženklus, jei jie priklauso lotyniškam alfabetui. NCB, kai gauna informaciją iš ECB per RIAD duomenų mainų sistemą, naudoja „Unicode“ (UTF-8) teisingam visų specialių rašmenų atgaminimui.

Gavęs atnaujintus duomenis, ECB tuoj pat atlieka patikrinimus dėl pateiktos informacijos formalaus tikslumo ir vidinio nuoseklumo patvirtinimo.

ECB tuoj pat atgal išsiunčia NCB: a) gavimo patvirtinimą, kuriuo pateikiama atnaujintų duomenų, apdorotų ir sėkmingai įtrauktų į atitinkamų duomenų rinkinį, santrauka; ir (arba) b) klaidos patvirtinimą, kuriuo pateikiama išsami informacija apie atnaujintus duomenis ir patvirtinimo patikrinimus, kurių rezultatai buvo neigiami.

Gavę klaidos patvirtinimą, NCB tuoj pat imasi veiksmų perduoti pataisytą informaciją. Jei informacijos tikslumas priklauso nuo neseniai kitų NCB siųstų atnaujintų duomenų ir ji neprieinama ECB interneto svetainėje, NCB susisiekia su ECB dėl konkrečių reikiamos informacijos aspektų.

NCB konstatuoja kiekvieno požymio, apibūdinančio organizacinį vienetą, konfidencialumo statusą, parinkdami vieną iš trijų iš anksto apibrėžtų verčių: „F“ – laisva, t. y. nekonfidencialu, „N“ – požymis gali būti pateiktas tik ECBS ir susijusioms institucijoms, su kuriomis sudarytas susitarimo memorandumas, naudoti, t. y. neskirta pateikti į išorę; arba „C“ – konfidenciali statistinė informacija.

25 straipsnis

Statistikos tikslais sudarytų finansų įstaigų sąrašai

Siekiant statistikos tikslais sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 4 straipsnyje minėtą PFĮ sąrašą, iš anksto numatytais intervalais RIAD turi būti renkami V priedo 1 ir 2 dalyse nurodyti kintamieji. NCB nedelsdami teikia atnaujintus šių kintamųjų duomenis, ypač kai įstaiga patenka į PFĮ sektorių, t. y. PFĮ įsteigimas po susijungimo, naujų juridinių asmenų įsteigimas po PFĮ padalijimo, naujos PFĮ įsteigimas arba ankstesnės ne PFĮ statuso pakeitimas į PFĮ – arba kai PFĮ palieka PFĮ sektorių, t. y. PFĮ dalyvavimas susijungime, kai kita įstaiga nuperka PFĮ, PFĮ padalijimas į atskirus juridinius asmenis, PFĮ statuso pakeitimas į ne PFĮ arba PFĮ likvidavimas.

Nuolat RIAD atnaujinami atskaitiniai duomenys leidžia tvarkyti oficialų PFĮ sąrašą, grįstą instituciniu sektorių klasifikatoriumi, veiklos statusu ir kitomis įstaigos savybėmis. Šiomis aplinkybėmis, ypatingas dėmesys gali būti kreipiamas į atvejus, kai PFĮ sąrašo įstaigos finansinio tarpininkavimo veikla yra apribota, pavyzdžiui, dėl indėlių priėmimo ir paskolų suteikimo, ypač prieš jos likvidavimą ir (arba) pašalinimą iš PFĮ sektoriaus. Kad galėtų glaudžiai stebėti nacionalinio PFĮ klasifikavimo nuoseklumą, ECB gali kartais iš atitinkamo NCB paprašyti papildomos informacijos.

Siekiant statistikos tikslais sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 3 straipsnyje minėtą IF sąrašą, iš anksto numatytais intervalais RIAD turi būti renkami V priedo 1 ir 2 dalyse nurodyti kintamieji. NCB nedelsdami teikia atnaujintus šių kintamųjų duomenis, ypač kai institucija pakliūva į IF visumą arba ją palieka.

Siekiant statistikos tikslais sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 3 straipsnyje minėtą FPB sąrašą, iš anksto numatytais intervalais RIAD turi būti renkami V priedo 1 ir 2 dalyse nurodyti kintamieji. NCB nedelsdami teikia atnaujintus šių kintamųjų duomenis, ypač kai institucija pakliūva į FPB visumą arba ją palieka.

Siekiant statistikos tikslais sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) 5 straipsnyje minėtą „mokėjimų statistikai svarbių institucijų“ (MSSI) sąrašą, iš anksto numatytais intervalais RIAD turi būti renkami V priedo 1 dalyje nurodyti kintamieji. NCB nedelsdami teikia atnaujintus šių kintamųjų duomenis, ypač kai institucija pakliūva į MSSI visumą arba ją palieka.

NCB, kai įmanoma, perduoda ECB atnaujintus duomenis apie PFĮ kintamuosius, kai tik atsiranda PFĮ sektoriaus arba esamų PFĮ požymių pokyčių. Jei tai neįmanoma, NCB pateikia raštišką paaiškinimą dėl laiko skirtumo tarp įvykio ir pranešimo apie jį ECB.

NCB perduoda ECB IF atnaujintus kintamuosius bent kas ketvirtį, per du mėnesius nuo ataskaitinės datos. Tačiau, grynojo turto vertės kintamasis atnaujinamas visiems investiciniams fondams kasmet, ilgiausiai per du mėnesius nuo ataskaitinės datos gruodžio pabaigoje.

NCB perduoda ECB FPB atnaujintus kintamuosius bent kas ketvirtį, per 14 darbo dienų nuo ataskaitinės datos.

NCB perduoda ECB atnaujintus metų pabaigos MSSI kintamuosius, per tris mėnesius nuo ataskaitinės datos.

ECB kiekvieną ECB darbo dieną 18.00 Vidurio Europos laiku (CET) nukopijuoja PFĮ duomenų rinkinį ir jį pateikia savo interneto svetainėje. Tuo pačiu metu, kai ECB pateikia PFĮ sąrašą savo interneto svetainėje, jis ją išsiunčia NCB per RIAD. Tuo pačiu metu ECB paskelbia PFĮ visumos įgyvendintų pokyčių sąrašą – kiekvieną ECB darbo dieną visiems NCB. Išplatintoje informacijoje išsamiai aprašomi šie pokyčiai, kuriuos pranešė NCB: a) naujos PFĮ ir b) išbrauktos PFĮ.

Paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio ECB darbo dieną 18.00 CET ECB nukopijuoja PFĮ duomenų rinkinį ir pateikia jį kartu su tos pačios dienos Pinigų politikos tinkamų šalių (angl. Monetary Policy Eligible Counterparties) duomenų rinkinio kintamuoju, „atsargos“ (angl. „reserve“), nurodančiu, ar euro zonoje reziduojančios kredito įstaigos turi laikytis būtinųjų atsargų reikalavimų. Šį PFĮ ir institucijų, kurios turi laikytis būtinųjų atsargų reikalavimų, sąrašą ECB paskelbia savo interneto svetainėje.

ECB ketvirtąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 CET, nukopijuoja IF duomenų rinkinį ir padaro jį prieinamu NCB. IF sąrašą ECB paskelbia savo interneto svetainėje.

ECB antrąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 CET, nukopijuoja FPB duomenų rinkinį ir padaro jį prieinamu NCB. FPB sąrašą ECB paskelbia savo interneto svetainėje.

Paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio ECB darbo dieną, 18.00 CET, ECB nukopijuoja visų RIAD įregistruotų institucijų sąrašą ir jį pateikia NCB.

ECB neskelbia duomenų, kurie pažymėti „konfidencialu“ arba „neskelbtina“. Taip pat ECB neskelbia verčių, kurios pažymėtos „konfidencialu“. Tačiau ECB gali paskelbti arba išplatinti kiekybinių priemonių duomenų, pažymėtų „konfidencialu“ arba „neskelbtina“, klasių dydžio diapazoną.

26 straipsnis

PF statistika

NCB teikia ECB statistinę informaciją apie PF pagal II priedo 22 dalį. Duomenys apie PF perduodami, remiantis šiuo metu prieinamais duomenimis nacionaliniu mastu. Kai faktiniai duomenys neprieinami, dedant visas pastangas pateikiami įverčiai.

Į atskaitingąją visumą įeina 2010 m. ESS (2.105 ir 2.106 dalys) apibrėžti PF, ir apima visus PF, kurie yra euro zonos valstybių narių rezidentai.

NCB teikia duomenis apie likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apie finansinius sandorius – per ketvirtį, duomenys išvedami pagal 2010 m. ESS.

Ataskaitos ECB teikiamos kas ketvirtį. 1 dalies a punkte aprašyta PF statistika perduodama ECB per ne ilgesnį nei 85-ių kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos laikotarpį. Pradėjus teikti ataskaitas 2017 m. pirmąjį ketvirtį, PF statistika perduodama ECB per ne ilgesnį nei 82-ių kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos laikotarpį. Tikslios perdavimo datos iš anksto pranešamos NCB duomenų teikimo kalendoriaus forma, kurį ECB pateikia kiekvienų metų rugsėjo mėnesį.

NCB gali tekti pataisyti ankstesnį ataskaitinį ketvirtį pateiktus duomenis. Taip pat gali pasitaikyti dar ankstesnių ketvirčių pataisymų.

Jie taiko šiuos bendruosius principus:

a)

reguliariai perduodant ketvirčio duomenis, be paskutiniojo ketvirčio duomenų visada galima siųsti tik įprastus pataisymus (t. y. duomenų, perduotų ankstesnįjį ketvirtį, pataisymus);

b)

išimtinių pataisymų skaičius turėtų būti ribotas, ir juos reikia pateikti ne reguliarių teikimų dieną, o kurią nors kitą dieną. Nežymūs įprasti duomenų istoriniai pataisymai teikiami tik kartą per metus, kartu perduodant ketvirtojo ketvirčio duomenis;

c)

išimtinius pataisymus, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, galima siųsti visus metus (atskirai nuo reguliarių teikimo ciklų).

Nepažeidžiant vyraujančios apskaitos praktikos valstybėse narėse, statistiniais tikslais visi turto ir įsipareigojimų straipsniai turi būti pateikti bendrąja verte. Vertinimo metodai suderinti su 2010 m. ESS. Turtas ir įsipareigojimai iš esmės turi būti vertinami naudojant einamąsias tos dienos, su kuria susijęs balansas, kainas. Indėliai ir paskolos ataskaitoje pateikiami nurodant pagrindines sumas, likusias ketvirčio pabaigoje.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus dėl duomenų šaltinių, duomenų rinkimo sistemų, duomenų rengimo tvarkos, teisinės sistemos, nukrypimų nuo ECB atskaitomybės nurodymų ir atskaitingosios visumos. NCB pateikia aiškinamuosius raštus dėl reikšmingų pataisymų ir ypač dėl istorinių eilučių lūžių.

27 straipsnis

Tikrinimas

Nepažeisdami ECB tikrinimo teisių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 2533/98 ir Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), NCB kontroliuoja ir užtikrina ECB teikiamos statistinės informacijos kokybę bei patikimumą.

28 straipsnis

Perdavimo standartai

ECB reikalaujamai statistinei informacijai perduoti elektroniniu būdu NCB naudoja ECBS teikiamą ECBS tinklą. Šiems elektroniniams statistinės informacijos mainams naudojamas statistinio pranešimo standartinis formatas, kuriam pritarta Statistikos komitete. Šis reikalavimas nedraudžia kaip atsarginiu variantu naudotis kitomis statistinės informacijos mainams tinkamomis perdavimo priemonėmis, jei ECB iš anksto su tuo sutinka.

29 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į Statistikos komiteto (SK) nuomonę, ECB vykdomoji valdyba turi teisę priimti šių Gairių priedų techninius dalinius pakeitimus, jei tokie pakeitimai nekeičia šių Gairių sąvokų sistemos bei nekeičia atskaitingųjų agentų atskaitomybės naštos valstybėse narėse. Vykdomoji valdyba apie tokius dalinius pakeitimus nedelsdama praneša Valdančiajai tarybai.

30 straipsnis

Paskelbimas

NCB neskelbia nacionalinės dalies mėnesiniuose euro zonos suvestiniuose pinigų rodikliuose ir jų priešinių, kol šių suvestinių rodiklių nepaskelbia ECB. Jei NCB paskelbia šiuos duomenis, jie turi būti identiški duomenims, kurie buvo pateikti paskutiniams skelbtiems euro zonos suvestiniams rodikliams. Jei NCB skelbia ECB paskelbtus euro zonos suvestinius rodiklius, jie privalo juos skelbti sąžiningai.

31 straipsnis

Panaikinimas

Gairės ECB/2007/9 panaikinamos.

32 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama euro zonos valstybių narių NCB. Euro zonos valstybių narių NCB laikosi 11, 12, 13 ir 16 straipsnių nuo pranešimo dienos, o 26 straipsnio – nuo 2016 m. sausio 1 d., visų likusių gairių nuostatų – nuo 2015 m. sausio 1 d.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d., atsižvelgdama į SK ir kitų susijusių komitetų nuomonę, Vykdomoji valdyba Valdančiajai tarybai pateikia ataskaitą dėl: a) poreikio suderinti 18 straipsnyje nurodytus mokėjimų statistikos atskaitomybės reikalavimus su Reglamente (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) dėl mokėjimų statistikos nustatytais reikalavimais ir galimo termino tam padaryti, ir b) galimo poveikio 26 straipsnyje nurodytiems pensijų fondų statistikos atskaitomybės reikalavimams dėl naujų ECBS renkamos draudimo statistikos pokyčių.

33 straipsnis

Adresatai

Šios gairės taikomos visiems euro zonos valstybių narių NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. balandžio 4 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 250, 2003 10 2, p. 10.

(2)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(3)  OL L 372, 1986 12 31, p. 1.

(4)  OL L 35, 2011 2 9, p. 31.

(5)  2007 m. rugpjūčio 1 d. Gairės ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (OL L 341, 2007 12 27, p. 1).

(6)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(7)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).

(8)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1074/2013 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro įstaigoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansų įstaigų (ECB/2013/39) (OL L 297, 2013 11 7, p. 94).

(9)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34) (OL L 297, 2013 11 7, p. 51).

(10)  2013 spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) (OL L 297, 2013 11 7, p. 73).

(11)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/40) (OL L 297, 2013 11 7, p. 107).

(12)  Žr. 2011 m. gruodžio 9 d. Gairių ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (OL L 65, 2012 3 3, p. 1) 13 konstatuojamąją dalį; taip pat žr. 2011 m. gruodžio 9 d. Rekomendacijos ECB/2011/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje 5-ąją konstatuojamąją dalį (OL C 64, 2012 3 3, p. 1).

(13)  2013 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43) (OL L 352, 2013 12 24, p. 18).

(14)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(15)  Žr. „NCB ir ECB apskaitos balanso straipsnių, kurių duomenys teikiami statistikos tikslais, sąryšio lenteles“ (angl. Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes), turi būti paskelbta ECB svetainėje www.ecb.europa.eu.


I PRIEDAS

Apskaitos ir statistinių duomenų atitikimo kontrolė NCB/ECB balansų atžvilgiu

1   DALIS

Mėnesinių atitikimo tikrinimų aprašymas

 

Tikrinimo Nr.

NCB/ECB balanso statistinis straipsnis

Santykis

Apskaitos straipsnis

Įsipareigojimai

1.

Apyvartoje esantys pinigai

>=

Statistinė kategorija turėtų šiek tiek viršyti apskaitos kategoriją, kadangi tik į statistinę kategoriją įeina centrinės valdžios išleistos monetos.

Banknotai apyvartoje

2.

Euro zonos rezidentų indėliai

>=<

Statistinė kategorija turėtų būti didesnė už apskaitos straipsnių sumą. Taip yra dėl to, kad suvestiniame lygyje Eurosistemos vidaus pozicijos įeina į šią statistinę kategoriją, bet neįeina į apskaitos straipsnius (1). Tačiau santykis gali būti skirtingas, kadangi į apskaitos straipsnius įeina Eurosistemos vidaus pozicijos, atitinkančios eurų banknotų patikslinimų priešinį, kuris statistikos tikslais įrašomas prie „likęs turtas“ / „likę įsipareigojimai“, ir kadangi užsienio valiutos likučiai perkainojami skirtingu dažnumu (apskaitos reikmėms – kas ketvirtį, statistikos reikmėms – kas mėnesį).

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais + kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais + įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais + įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

3.

Euro zonos rezidentų, iš jų: pinigų finansų įstaigų (PFĮ), indėliai

>=<

Atliekant šį tikrinimą, turėtų būti nustatyta Eurosistemos vidaus balansų, pateikiamų bendrąja verte, įtraukimo į statistinę kategoriją, bet neįtraukimo į apskaitos kategorijas įtaka (1). Iš esmės, statistiniai duomenys turėtų būti platesni už apskaitos duomenis taip pat dėl to, kad jie apima įsipareigojimus kitoms sandorių šalims užsienio valiuta. Tačiau skirtingas eurų banknotų patikslinimų priešinio klasifikavimas gali šį santykį padaryti atvirkštinį.

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais + kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

4.

Euro zonos rezidentų, iš jų: centrinės valdžios + kito valdžios sektoriaus / kitų euro zonos rezidentų indėliai

=<

Statistinių kategorijų suma turėtų būti mažesnė už apskaitos kategorijų sumą, kadangi įsipareigojimai kredito įstaigoms užsienio valiuta įeina tik į apskaitos duomenis.

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais + įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

5.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

=

Statistinė kategorija turėtų būti lygi apskaitos kategorijai.

Išleisti skolos sertifikatai

6.

Kapitalas ir atsargos

>=

Statistinė kategorija gali šiek tiek skirtis nuo apskaitos kategorijos; šis skirtumas paaiškinamas perkainojimu, kuris kai kuriuose centriniuose bankuose atliekamas kas ketvirtį. Be to, tam tikras skirtumas atsiranda dėl to, kad apskaitos balanso straipsnis „nepaskirstytasis pelnas“ ir tam tikra straipsnio „atidėjinių sąskaita“ dalis yra įrašomi kaip likutinio straipsnio poaibis apskaitos duomenyse, bet statistiniuose duomenyse sudaro „kapitalo ir atsargų“ dalį.

Kapitalas ir atsargos + perkainojimo sąskaitos

7.

Išorės įsipareigojimai

Statistinė kategorija turėtų būti apytikriai lygi apskaitos straipsnių sumai. Abu šie dydžiai gali skirtis tik dėl skirtingo vertinimo periodiškumo.

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais + įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta + Tarptautinio valiutos fondo skirtų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo

8.

Likę įsipareigojimai

Statistinės ir apskaitos kategorijos skirtumą galima paaiškinti kitais balanse nustatytais skirtumais.

Kiti įsipareigojimai

Turtas

9.

Paskolos euro zonos rezidentams

>=

Žr. tikrinimą nr. 10 ir 11.

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais + kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais + valdžios sektoriaus skola eurais

10.

Paskolos euro zonos rezidentams, iš jų: PFĮ

>=

Statistinė kategorija turėtų būti didesnė už apskaitos straipsnių sumą. Skirtumai iš esmės turi būti paaiškinti tuo, kad Eurosistemos vidaus pozicijos įrašomos bendrąja verte į statistinius duomenis, bet apskaitos ataskaitoje jos pasinaikina dėl tarpusavio įskaitymo (žr. taip pat įsipareigojimus) (1). Be to, į apskaitos duomenis neįeina likučiai užsienio valiuta.

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais + kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

11.

Paskolos euro zonos rezidentams, iš jų: valdžios sektoriui

>=

Statistinė kategorija apima visas valiutas ir gali būti didesnė už apskaitos kategoriją, kuri nurodo paskolas tik eurais.

Valdžios sektoriaus skola eurais

12.

Turimi euro zonos rezidentų išleisti skolos vertybiniai popieriai

>=

Statistinė kategorija turėtų būti didesnė už apskaitos kategoriją, nes ji apima turimus vertybinius popierius užsienio valiuta ir kai kuriuos kitus turimus vertybinius popierius, kurie apskaitos duomenyse klasifikuojami straipsnyje „kitas turtas“ (darbuotojų pensijų fondai, nuosavo kapitalo investavimasir pan.).

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

13.

Paskolos euro zonos rezidentams, iš jų: kitiems euro zonos rezidentams + turimos euro zonos rezidentų išleistos akcijos/kitos nuosavybės priemonės + ilgalaikis turtas + likęs turtas

Žr. tikrinimą nr. 8.

Kitas turtas + reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

14.

Išorės turtas

>=

Statistinė kategorija turėtų būti šiek tiek didesnė už apskaitos kategorijų sumą, kadangi kai kurios akcijos ir kita nuosavybė bei grynieji pinigai (banknotai) užsienio valiuta neįeina į apskaitos kategoriją. Abu šie dydžiai taip pat gali skirtis dėl skirtingo vertinimo periodiškumo.

Auksas ir gautinas auksas + reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta + reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais

2   DALIS

Atitikimo tikrinimų rašto šablonas

Atitikimo tikrinimai turi būti atliekami ir perduodami ECB pagal 4 straipsnį. Laikoma, kad atitikimo tikrinimo rezultatas yra neigiamas, kai statistinės vertės ir apskaitos vertės skirtumas yra didesnis nei 2 milijardai EUR (absoliučia verte). Tokiais atvejais NCB turi pateikti neigiamus rezultatus paaiškinančias priežastis.

Centrinio banko pavadinimas: …

Mėnesio pabaigos atitikimo tikrinimai: …


Straipsniai

Statistinė vertė (2)

Apskaitos vertė (2)

Skirtumas (2)

Tikrinimo rezultatas (3)

Paaiškinimas (4)

1.

Apyvartoje esantys pinigai

 

 

 

 

 

2.

Euro zonos rezidentų indėliai

 

 

 

 

 

3.

Euro zonos rezidentų, iš jų: PFĮ, indėliai

 

 

 

 

 

4.

Euro zonos rezidentų, iš jų: ne PFĮ, indėliai

 

 

 

 

 

5.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

6.

Kapitalas ir atsargos

 

 

 

 

 

7.

Išorės įsipareigojimai

 

 

 

 

 

8.

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

9.

Paskolos euro zonos rezidentams

 

 

 

 

 

10.

Paskolos euro zonos rezidentams, iš jų: PFĮ

 

 

 

 

 

11.

Paskolos euro zonos rezidentams, iš jų: valdžios sektoriui

 

 

 

 

 

12.

Turimi euro zonos rezidentų išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

13.

Likutinis turtas

 

 

 

 

 

14.

Išorės turtas

 

 

 

 

 


(1)  Tačiau žiūrint iš nacionalinės perspektyvos, tokios įtakos neturėtų būti, nes abu duomenų rinkiniai pateikiami bendrąja verte, o ECB savaitės finansinėje ataskaitoje konsoliduoja tik apskaitos duomenis (tarpusavyje įskaitant Eurosistemos vidaus pozicijas, jos pasinaikina).

(2)  Vertės turi būti teikiamos milijonais EUR.

(3)  Įrašykite „Atitinka“, jeigu, atliekant tikrinimą, tiesinis santykis yra išlaikytas. Įrašykite „Neatitinka“, jei atitikimo patikrinimo rezultatai yra neigiami.

(4)  Kiekvienu atveju, kai atitikimo tikrinimo rezultatai neigiami, juos priskirkite vienai iš šių kategorijų: a) neatitikimai dėl vieno pataisymo; b) neatitikimai dėl reguliarių pataisymų; c) neatitikimai dėl skirtingų pateikimo ir klasifikavimo taisyklių ir d) kiti neatitikimai, įskaitant ir klaidas ataskaitose. Taip pat turi būti pateikti išsamūs paaiškinimai.


II PRIEDAS

ATSKAITOMYBĖS SCHEMOS

1   DALIS

Pinigų finansų įstaigų balanso straipsnių statistika

Visose statistinėse ataskaitose turi būti pateikiami duomenys, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) arba šių gairių atitinkamose lentelėse, nesvarbu, ar konkretus reiškinys egzistuoja, net jei jo vertė lygi nuliui arba jo trūksta. Raidėmis „NC“ nurodoma, kad reiškinys neegzistuoja. Tačiau jei duomenų nėra papildomuose straipsniuose, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali nuspręsti jų nepateikti.

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) laikotarpių iki 2003 m. sausio mėnesio eilučių, kurios buvo teikiamos kas ketvirtį pagal Reglamentą (EB) Nr. 2819/98 (ECB/1998/16) (1), istoriniai pataisymai už laikotarpius iki 2003 m. sausio mėnesio turi būti teikiami Europos Centrinio Banko (ECB) arba atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) iniciatyva, vadovaujantis dvišaliu susitarimu.

NCB turi teikti ECB duomenis apie kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso likučius pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 1–4 lenteles ir srautų patikslinimus pagal toliau nurodytas 1 ir 2 lenteles. NCB ir ECB pagal tuos pačius reikalavimus taip pat turi teikti duomenis apie savo balansus, išskyrus straipsnius dėl pinigų rinkų fondų (PRF) išleistų akcijų / vienetų. Be to, NCB ir ECB taip pat privalo teikti duomenis apie turimą auksą ir gautiną auksą (tik piniginį auksą) bei iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF) gautinas sumas (pvz., skolinimosi teises ir specialiąsias skolinimosi teises (SST)) ir apie jų įsipareigojimus TVF dėl SST.

NCB turi teikti duomenis ECB dėl paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais ir kitų paskolų perleidimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5a ir 5b lenteles, o srautų patikslinimų duomenis – pagal toliau nurodytas 3a ir 3b lenteles. Papildomi straipsniai dėl paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais ir kitų paskolų perleidimų turėtų būti teikiami pagal 4 lentelę, jei tų duomenų nereikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5a ir 5b lenteles.

1   lentelė

Straipsniai, kuriems taikomas mėnesio srautų patikslinimas  (*)

BALANSO STRAIPSNIAI

A.

Vidaus

B.

Euro zona, išskyrus vidaus

C.

Likusio pasaulio sektorius

D.

Iš viso

Iš viso

PFĮ

Ne PFĮ

Iš viso

PFĮ

Ne PFĮ

Iš viso

Bankai

Ne bankai

 

iš jų: centrinis bankas (S1.121)

iš jų: indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S1.122)

 

iš jų: kredito įstaigos, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, ECB ir NCB

Valdžios sektorius (S.13)

Kitų rezidentų sektoriai

 

 

iš jų: centrinis bankas (S1.121)

iš jų: indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S1.122)

 

iš jų: kredito įstaigos, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, ECB ir NCB

Valdžios sektorius (S.13)

Kitų rezidentų sektoriai

iš jų: kredito įstaigos

Centrinė valdžia (S.1311)

Kitas valdžios sektorius

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

Kiti finansiniai tarpininkai + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15)

iš jų: kredito įstaigos

Centrinė valdžia (S.1311)

Kitas valdžios sektorius

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

Kiti finansiniai tarpininkai + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15)

 

iš jų: PSŠ (2)

iš jų: FPB

 

iš jų: PSŠ (2)

iš jų: FPB

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valiuta apyvartoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: grupės vidaus pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: pervedamieji indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: sindikuotosios paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Eurai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Vienadieniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: pervedamieji indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Sutarto termino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 3 mėnesių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 3 mėnesių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Užsienio valiutomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Vienadieniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Sutarto termino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 3 mėnesių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 3 mėnesių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

PRF akcijos/vienetai  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

nuo 1 iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

iš jų: iki 2 meų ir mažesnės nei 100 % nominalios kapitalo garantijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x

Užsienio valiutomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

nuo 1 iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

iš jų: iki 2 meų ir mažesnės nei 100 % nominalios kapitalo garantijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12

Kapitalas ir atsargos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

SST ekvivalentas  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


BALANSO STRAIPSNIAI

A.

Vidaus

B.

Euro zona, išskyrus vidaus

C.

Likusio pasaulio sektorius

D.

Iš viso

PFĮ

Ne PFĮ

PFĮ

Ne PFĮ

 

iš jų: centrinis bankas (S.121)

š jų: indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122)

Valdžios sektorius (S.13)

Kitų rezidentų sektoriai

 

iš jų: centrinis bankas (S.121)

iš jų: indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122)

Valdžios sektorius (S.13)

Kitų rezidentų sektoriai

Iš viso

(e)

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

Kiti finansiniai tarpininkai + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

(f)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15)

Iš viso

(p)

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

Kiti finansiniai tarpininkai + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

(f)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15)

 

iš jų: PSŠ (2)

iš jų: FPB

Iš viso

Vartojamosios paskolos

Paskolos būstui įsigyti

Kitos paskolos

 

iš jų: PSŠ (2)

iš jų: FPB

Iš viso

Vartojamosios paskolos

Paskolos būstui įsigyti

Kitos paskolos

 

iš jų: IĮ/P (3)

 

iš jų: IĮ/P (3)

TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Grynieji pinigai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

iš jų: eurai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Paskolos

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

nuo 1 iki 5 metų

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

nuo 5 metų

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

iš jų: grupės vidaus pozicijos

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: sindikuotosios paskolos

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: atvirkštiniai atpirkimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

iš jų: eurais

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

iš jų: atnaujinamosios paskolos ir sąskaitos lėšų pereikvojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

iš jų: kreditinės kortelės patogumo kreditas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

iš jų: išplėstinis kreditinės kortelės kreditas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3

Turimi skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e

Eurais

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Užsienio valiutomis

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nuosavybės priemonės

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5

Investicinių fondų akcijos / vienetai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRF akcijos/vienetai

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6

Nefinansinis turtas (įskaitant ilgalaikį turtą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7

Likęs turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Auksas ir gautinas auksas (tik piniginis auksas)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Iš TVF gautinos sumos – skolinimosi teisės, SST, kita  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

2   lentelė.

Straipsniai, kuriems taikomas ketvirčio srautų patikslinimas  (**)

BALANSO STRAIPSNIAI

A.

Vidaus

B.

Euro zona, išskyrus vidaus

C.

Kitos šalys

D.

Iš viso

PFĮ

Ne PFĮ

PFĮ

Ne PFĮ

Iš viso

Iš viso

Valdžios sektorius (S.13)

Kitų rezidentų sektoriai

Iš viso

Valdžios sektorius (S.13)

Kitų rezidentų sektoriai

 

Bankai

Ne bankai

Iš viso

Centrinė valdžia (S.1311)

Kitas valdžios sektorius

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

Kiti finansiniai tarpininkai + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15)

Iš viso

Centrinė valdžia (S.1311)

Kitas valdžios sektorius

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

Kiti finansiniai tarpininkai + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15)

Valdžios sektorius

Kitų rezidentų sektoriai

Iš viso

Regioninė valdžia (S.1312)

Vietos valdžia (S.1313)

Socialinės apsaugos fondai (S.1314)

 

 

 

Vartojamosios paskolos

Paskolos būstui įsigyti

Kitos paskolos

Iš viso

Regioninė valdžia (S.1312)

Vietos valdžia (S.1313)

Socialinės apsaugos fondai (S.1314)

 

 

 

Vartojamosios paskolos

Paskolos būstui įsigyti

Kitos paskolos

Įkeistas nekilnojamasis turtas

Iš viso

 

Įkeistas nekilnojamasis turtas

 

Įkeistas nekilnojamasis turtas

 

Įkeistas nekilnojamasis turtas

Įkeistas nekilnojamasis turtas

Iš viso

 

Įkeistas nekilnojamasis turtas

 

Įkeistas nekilnojamasis turtas

 

Įkeistas nekilnojamasis turtas

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Valiuta apyvartoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Vienadieniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Sutarto termino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Iki pareikalavimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Atpirkimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

PRF akcijos / vienetai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitalas ir atsargos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: išvestinės finansinės priemonės

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

iš jų: sukauptos indėlių palūkanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Grynieji pinigai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Paskolos

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 5 metų

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 5 metų

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#