Help Print this page 

Document 32014L0103

Title and reference
2014 m. lapkričio 21 d. Komisijos direktyva 2014/103/ES, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai trečią kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 335, 22.11.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/103/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/15


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/103/ES

2014 m. lapkričio 21 d.

kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai trečią kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnyje, II priedo II.1 skirsnyje ir III priedo III.1 skirsnyje daroma nuoroda į nuostatas, išdėstytas tarptautinėse sutartyse dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais, geležinkeliais ir vandens keliais, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnyje;

(2)

šių tarptautinių sutarčių nuostatos atnaujinamos kas dvejus metus. Todėl paskutinės iš dalies pakeistos šių sutarčių redakcijos taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d., numatant pereinamąjį laikotarpį iki 2015 m. birželio 30 d.;

(3)

todėl Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnis, II priedo II.1 skirsnis ir III priedo III.1 skirsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/68/EB pakeitimai

Direktyva 2008/68/EB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedo I.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„I.1.   ADR

ADR A ir B priedai, taikytini nuo 2015 m. sausio 1 d.; susitariama, kad žodžių junginys „Susitariančioji Šalis“, kur tinka, pakeičiamas žodžių junginiu „valstybė narė“.“

2)

II priedo II.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„II.1.   RID

RID priedas, pateikiamas COTIF C priedėlyje, taikytinas nuo 2015 m. sausio 1 d.; susitariama, kad žodžių junginys „RID Susitariančioji Šalis“, kur tinka, pakeičiamas žodžių junginiu „valstybė narė“.“

3)

III priedo III.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„III.1.   ADN

Prie ADN pridėtos taisyklės, taikytinos nuo 2015 m. sausio 1 d., ir ADN 3 straipsnio f bei h punktai, 8 straipsnio 1 bei 3 dalys; susitariama, kad žodžių junginys „Susitariančioji Šalis“, kur tinka, pakeičiamas žodžių junginiu „valstybė narė“.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2015 m. birželio 30 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 260, 2008 9 30, p. 13.


Top