EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0082

2014 m. birželio 24 d. Komisijos direktyva 2014/82/ES, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB nuostatos dėl bendrųjų profesinių žinių ir medicininių bei pažymėjimų reikalavimų Tekstas svarbus EEE

OJ L 184, 25.6.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj

25.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/11


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/82/ES

2014 m. birželio 24 d.

kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB nuostatos dėl bendrųjų profesinių žinių ir medicininių bei pažymėjimų reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (1), ypač į jos 31 straipsnį,

kadangi:

(1)

į Direktyvos 2007/59/EB II priedą įtraukta nuostata, pagal kurią efektyvaus abiejų akių regėjimo (direktyvoje – abiakio regėjimo) nereikalaujama, jei asmuo adaptuojasi pakankamai ir turi pakankamai kompensavimo patirties ir tik jeigu asmuo prarado abiakį regėjimą jau pradėjęs darbą. Ta nuostata prieštarauja kitiems Direktyvos 2007/59/EB II priede pateiktiems regėjimo reikalavimams ir gali kelti grėsmę aukštam geležinkelio veiklos saugos lygiui;

(2)

be to, tam tikriems Direktyvos 2007/59/EB IV ir VI prieduose išdėstytiems reikalavimams dėl pažymėjimų ir sertifikatų stinga aiškumo, todėl jie skirtingai taikomi valstybėse narėse; tai galiausiai yra kliūtis suderintos traukinių mašinistų pažymėjimų sistemos įvedimui Sąjungoje;

(3)

2012 m. gegužės 7 d. Europos geležinkelio agentūra Europos Komisijai pateikė rekomendaciją iš dalies pakeisti Direktyvos 2007/59/EB II, IV ir VI priedus. Pagal tos direktyvos 31 straipsnį konsultuotasi su Europos socialinio dialogo komitete atstovaujamomis įstaigomis;

(4)

turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl traukinių mašinistų, kurie gavo pažymėjimą pagal Direktyvą 2007/59/EB arba jį dar gaus iki šios direktyvos taikymo pradžios datos;

(5)

todėl Direktyva 2007/59/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka komiteto, kuris padeda Komisijai pagal Direktyvos 2007/59/EB 32 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2007/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.2 punkto „Regėjimas“ septinta įtrauka pakeičiama taip:

„—

abiejų akių regėjimas: efektyvus,“;

2)

IV priedas pakeičiamas šios direktyvos I priedo tekstu;

3)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos II priedą.

2 straipsnis

Laikoma, kad traukinių mašinistai, kurie gavo pažymėjimą pagal Direktyvą 2007/59/EB ar jį dar gaus iki 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos šios direktyvos taikymo pradžios datos, atitinka reikalavimus.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2015 m. liepos 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų, kurias jos priima šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

3.   Įpareigojimas šią direktyvą perkelti į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti netaikomas Kipro Respublikai ir Maltos Respublikai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 315, 2007 12 3, p. 51.


I PRIEDAS

„IV PRIEDAS

BENDROSIOS PROFESINĖS ŽINIOS IR SU PAŽYMĖJIMU SUSIJĘ REIKALAVIMAI

Bendrojo mokymo tikslas – suteikti bendrąją kompetenciją visais traukinių mašinisto profesijai svarbiais aspektais. Todėl bendrojo mokymo programoje pagrindinis dėmesys skiriamas pagrindinėms žinioms ir principams, kurių taikymas nepriklauso nuo riedmenų ar infrastruktūros tipo ir pobūdžio. Jį galima organizuoti be praktinių pratybų.

Kompetencija, susijusi su konkrečiais riedmenų tipais arba tam tikros infrastruktūros saugos ir valdymo taisyklėmis ir metodais, nėra bendrosios kompetencijos dalis. Mokymas, kurį vykdant suteikiama konkrečių riedmenų tipų ar infrastruktūros kompetencija, siejamas su traukinių mašinisto sertifikatu ir apibrėžtas V ir VI prieduose.

Bendrasis mokymas apima toliau išvardytas 1–7 temas. Vardijimo tvarka nėra pirmumo tvarka.

Sąraše pavartotais veiksmažodžiais nusakomas kompetencijos, kurią turi įgyti besimokantieji, pobūdis. Jų reikšmės apibūdintos toliau pateiktoje lentelėje.

Kompetencijos pobūdis

Aprašymas

žinoti, apibūdinti

šiais veiksmažodžiais apibūdinamas žinių (duomenų, faktų), kurių reikia ryšiams suvokti, įgijimas

suprasti, (at)pažinti (nustatyti)

šiais veiksmažodžiais apibūdinamas situacijos pažinimas ir įsiminimas, užduočių atlikimas ir problemų sprendimas apibrėžtame kontekste

1)

Mašinisto darbas, darbo aplinka, mašinisto vaidmuo ir atsakomybė geležinkelio veiklos procese, su mašinisto pareigomis susiję profesiniai ir asmeniniai poreikiai:

a)

žinoti bendruosius įstatymus ir taisykles, kuriais reglamentuojama geležinkelio veikla ir sauga (reikalavimus ir procedūras, susijusias su traukinių mašinistų sertifikavimu, pavojingaisiais kroviniais, aplinkos apsauga, gaisrine sauga ir t. t.);

b)

suprasti konkrečius reikalavimus ir profesinius bei asmeninius poreikius (daugiausia savarankiškas darbas, darbas pamainomis visą parą, asmeninė apsauga ir saugumas, dokumentų skaitymas ir atnaujinimas ir t. t.);

c)

suprasti, koks elgesys dera su kritiškai svarbiomis saugai pareigomis (vaistų, alkoholio, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, liga, stresas, nuovargis ir t. t.);

d)

pažinti norminius ir darbo dokumentus (pvz., taisyklių sąvadą, maršruto vadovą, mašinisto instrukciją ir t. t.);

e)

gebėti nustatyti susijusių asmenų atsakomybės sritis ir funkcijas;

f)

suprasti, kaip svarbu tiksliai vykdyti pareigas ir tiksliai taikyti darbo metodus;

g)

suprasti profesinės sveikatos ir saugos svarbą (pvz., kaip reikia elgtis esant ant bėgių ir netoli jų, kaip saugiai įlipti į traukos riedmenį (traukos priemonę) ir iš jo (jos) išlipti, ergonomika, personalo saugos taisyklės, asmeninės apsaugos priemonės ir t. t.);

h)

žinoti elgesio įgūdžius ir principus (streso valdymas, ekstremalios situacijos ir t. t.);

i)

žinoti aplinkos apsaugos principus (tausus važiavimas ir t. t.).

2)

Geležinkelių technologijos, įskaitant veiklos taisyklių saugos principus:

a)

žinoti geležinkelio veiklos saugos principus, taisykles ir nuostatas;

b)

gebėti nustatyti susijusių asmenų atsakomybės sritis ir funkcijas.

3)

Pagrindiniai geležinkelio infrastruktūros principai:

a)

žinoti sisteminius ir struktūrinius principus ir parametrus;

b)

žinoti bėgių, stočių, kaupiamųjų kelynų bendrąsias charakteristikas;

c)

žinoti geležinkelio statinius (tiltai, tuneliai, punktai ir kt.).

d)

žinoti eismo organizavimo būdus (vienkelis, dvikelis geležinkelis ir kt.);

e)

žinoti signalizavimo ir traukinių valdymo sistemas;

f)

žinoti saugos įrenginius (įkaitusių ašidėžių aptiktuvai, dūmų detektoriai tuneliuose ir kt.);

g)

žinoti, kaip tiekiama traukos elektros energija (kontaktinis tinklas, trečiasis bėgis ir kt.).

4)

Pagrindiniai operatyvinio ryšio principai:

a)

žinoti ryšio svarbą ir ryšių priemones bei procedūras;

b)

gebėti nustatyti asmenis, su kuriais turi susisiekti mašinistas, jų vaidmenį ir atsakomybę (infrastruktūros valdytojo personalas, kitų traukinio darbuotojų pareigos ir t. t.);

c)

atpažinti situacijas ir (arba) priežastis, kai reikia inicijuoti ryšį;

d)

suprasti ryšio metodus.

5)

Traukiniai, jų sandara ir traukos riedmenims, prekiniams ir keleiviniams vagonams bei kitų rūšių riedmenims keliami techniniai reikalavimai:

a)

žinoti bendruosius traukos tipus (elektriniai traukiniai, šilumvežiai, garvežiai ir kt.);

b)

apibūdinti transporto priemonės sandarą (vežimėliai, kėbulai, mašinisto kabina, apsaugos sistemos ir kt.);

c)

žinoti ženklinimo užrašų turinį ir sistemas;

d)

žinoti traukinio sandaros dokumentus;

e)

suprasti stabdžių sistemas ir jų charakteristikų skaičiavimus;

f)

gebėti nustatyti traukinio greitį;

g)

gebėti nustatyti didžiausią apkrovą ir jėgas, veikiančias sukabinimo įtaisą;

h)

žinoti, kaip veikia traukinių valdymo sistema ir kokia jos paskirtis.

6)

Bendrieji su geležinkelio veikla susiję pavojai:

a)

suprasti eismo saugos principus;

b)

žinoti, kokia yra su geležinkelio veikla susijusi rizika, ir įvairias rizikos mažinimo priemones;

c)

žinoti su sauga susijusius incidentus ir suprasti, kaip reikia elgtis ir (arba) reaguoti jiems įvykus;

d)

žinoti procedūras, taikytinas įvykus nelaimingam įvykiui, į kurį pateko žmonės (pvz., evakuacija);

7)

Pagrindiniai fizikos principai:

a)

suprasti, kokios jėgos veikia ratą;

b)

gebėti nustatyti veiksnius, turinčius įtakos greitėjimo ir stabdymo charakteristikoms (oro sąlygos, stabdžių įranga, prastesnė sankiba, smėlio barstymas ir t. t.);

c)

žinoti elektros srovės principus (grandinės, įtampos matavimas ir t. t.).“


II PRIEDAS

VI priedo 8 punktas pakeičiamas taip:

„8.   KALBOS MOKĖJIMO PATIKRINIMAS

Mašinistai, kurie turi bendrauti su infrastruktūros valdytoju saugos požiūriu itin svarbiais klausimais, turi turėti atitinkamo infrastruktūros valdytojo nurodytos kalbos įgūdžių. Jie turi taip mokėti kalbą, kad galėtų aktyviai ir veiksmingai bendrauti įprastose, sudėtingose ir avarinėse situacijose.

Jie taip pat turi gebėti vartoti pranešimus ir naudoti pranešimų perdavimo metodą, nurodytą traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS. Mašinistų kalbos supratimo (klausymo ir skaitymo) ir bendravimo (raštu ir žodžiu) gebėjimai turi būti B1 lygio pagal Europos Tarybos nustatytus Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM) (1).Top