Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0020

2014 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/20/ES, kuria nustatomos Sąjungos elitinių ir sertifikuotų sėklinių bulvių klasės, šių klasių sąlygos ir jų pavadinimai Tekstas svarbus EEE

OJ L 38, 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

7.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2014/20/ES

2014 m. vasario 6 d.

kuria nustatomos Sąjungos elitinių ir sertifikuotų sėklinių bulvių klasės, šių klasių sąlygos ir jų pavadinimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 93/17/EEB (2) nustatytos taisyklės dėl Sąjungos elitinių sėklinių bulvių klasių;

(2)

dėl sparčios sėklinių bulvių auginimo sistemų technikos ir mokslo raidos ir išaugus prekybai sėklinėmis bulvėmis vidaus rinkoje, pageidautina, kad tos taisyklės būtų pritaikytos. Atsižvelgiant į sektoriaus raidą, tokios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos sertifikuotoms sėklinėms bulvėms;

(3)

šios taisyklės turėtų būti susijusios su vienodų Sąjungos klasių pavadinimų nuorodomis. Taip pat turėtų būti nustatytos kiekvienos atitinkamos Sąjungos klasės sėklinių bulvių ir sėklinių bulvių partijų pateikimo rinkai sąlygos. Šios sąlygos turėtų būti susijusios, jei reikia, su kenksmingaisiais organizmais, kitų veislių bulvėmis, bulvėmis su išoriniais defektais, suvytusiomis bulvėmis arba bulvėmis, ant kurių yra žemės ar pašalinių medžiagų;

(4)

reikalavimas, kad augantys augalai būtų auginami žemėje, kurioje bulvės paskutinį kartą augintos prieš trejus metus, ir kad buvo atlikti bent du oficialūs patikrinimai, nebėra būtinas, nes šioje direktyvoje nustatyti daug griežtesni Sąjungos klasių reikalavimai;

(5)

nuo Direktyvos 2002/56/EB priėmimo gauta naujų mokslo žinių apie sėklinių bulvių kartų skaičiaus ir kenksmingųjų organizmų buvimo lygio sąsają. Kartų skaičiaus apribojimas yra būtina kenksmingųjų organizmų keliamos fitosanitarinės rizikos mažinimo priemonė. Toks apribojimas yra būtinas siekiant sumažinti riziką, ir nėra jokių kitų mažiau griežtų priemonių tam tikslui pasiekti. Patirtis parodė, kad turėtų būti leidžiamas Sąjungos S, SE ir E klasių maksimalus kiekvienos klasės kartų skaičius. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių reikalavimų, tie reikalavimai turėtų būti laikomi įvykdytais tik atlikus oficialų patikrinimą;

(6)

todėl Direktyva 93/17/EEB turėtų būti panaikinta;

(7)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Elitinių sėklinių bulvių Sąjungos klasės

1.   Valstybės narės užtikrina, kad sėklinės bulvės galėtų būti parduodamos kaip „Sąjungos S klasės“, jei jos atitinka šias sąlygas:

a)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad bulvės atitinka I priedo 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas, ir

b)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad jų partijos atitinka to priedo 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad elitinės sėklinės bulvės galėtų būti parduodamos kaip „Sąjungos SE klasės“, jei jos atitinka šias sąlygas:

a)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad bulvės atitinka I priedo 2 dalies a punkte nustatytas sąlygas, ir

b)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad jų partijos atitinka to priedo 2 dalies b punkte nustatytas sąlygas.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad elitinės sėklinės bulvės galėtų būti parduodamos kaip „Sąjungos E klasės“, jei jos atitinka šias sąlygas:

a)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad bulvės atitinka I priedo 3 dalies a punkte nustatytas sąlygas, ir

b)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad jų partijos atitinka to priedo 3 dalies b punkte nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Sertifikuotų sėklinių bulvių Sąjungos klasės

1.   Valstybės narės užtikrina, kad sertifikuotos sėklinės bulvės galėtų būti parduodamos kaip „Sąjungos A klasės“, jei jos atitinka šias sąlygas:

a)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad bulvės atitinka II priedo 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas, ir

b)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad jų partijos atitinka to priedo 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad sertifikuotos sėklinės bulvės galėtų būti parduodamos kaip „Sąjungos B klasės“, jei jos atitinka šias sąlygas:

a)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad bulvės atitinka II priedo 2 dalies a punkte nustatytas sąlygas, ir

b)

atlikus oficialų patikrinimą nustatyta, kad jų partijos atitinka to priedo 2 dalies b punkte nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Informacija Komisijai

Valstybės narės praneša Komisijai, kokiu mastu, sertifikuodamos savo produkciją, jos laikosi skirstymo į atitinkamas Sąjungos klases.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. sausio1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 93/17/EEB panaikinama nuo 2016 m. sausio 1 d.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 60.

(2)  1993 m. kovo 30 d. Komisijos direktyva 93/17/EEB, nustatanti Bendrijos pagrindinių sėklinių bulvių kokybės rūšis ir tokioms rūšims taikytinas sąlygas bei pavadinimus (OL L 106, 1993 4 30, p. 7).


I PRIEDAS

Elitinėms sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos

1.

„Sąjungos S klasės“ elitinėms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a)

sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i)

iš visų augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius kartu neviršija 0,1 %;

ii)

juodąja kojele užsikrėtusių augančių augalų skaičius neviršija 0,1 %;

iii)

tiesioginių augalų palikuonių, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 1,0 %;

iv)

augančių augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai, ir augalų, kuriems būdingi lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 0,2 %;

v)

kartų, įskaitant superelitines kartas lauke ir elitines kartas, skaičius neviršija penkių;

vi)

jei karta nenurodyta oficialioje etiketėje, laikoma, kad atitinkamos bulvės yra penktos kartos;

b)

partijoms taikomos leidžiamosios nuokrypos dėl žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

i)

puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,5 % masės, o iš jų šlapiuoju puviniu užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,2 % masės;

ii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista rizoktoniozės, neviršija 5,0 % masės;

iii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, neviršija 5,0 % masės;

iv)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista dulkingųjų rauplių, neviršija 3,0 % masės;

v)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 1,0 % masės;

vi)

sėklinės bulvės su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, neviršija 3,0 % masės;

vii)

žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 1,0 % masės;

viii)

visa bulvių, kurioms taikomos i–vi punktuose nurodytos leidžiamosios nuokrypos, dalis neviršija 6,0 % masės.

2.

„Sąjungos SE klasės“ elitinėms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a)

sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i)

iš visų augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius kartu neviršija 0,1 %;

ii)

juodąja kojele užsikrėtusių augančių augalų skaičius neviršija 0,5 %;

iii)

tiesioginių palikuonių augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 2,0 %;

iv)

augančių augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso ar lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 0,5 %;

v)

kartų, įskaitant superelitines kartas lauke ir elitines kartas, skaičius neviršija šešių;

vi)

jei karta nenurodyta oficialioje etiketėje, laikoma, kad atitinkamos bulvės yra šeštos kartos;

b)

partijoms taikomos leidžiamosios nuokrypos dėl žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

i)

puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,5 % masės, o iš jų šlapiuoju puviniu užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,2 % masės;

ii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista rizoktoniozės, neviršija 5,0 % masės;

iii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, neviršija 5,0 % masės;

iv)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista dulkingųjų rauplių, neviršija 3,0 % masės;

v)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 1,0 % masės;

vi)

sėklinės bulvės su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, neviršija 3,0 % masės;

vii)

žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 1,0 % masės;

viii)

visa bulvių, kurioms taikomos i–vi punktuose nurodytos leidžiamosios nuokrypos, dalis neviršija 6,0 % masės.

3.

„Sąjungos E klasės“ elitinėms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a)

sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i)

iš visų augančių augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius kartu neviršija 0,1 %;

ii)

juodąja kojele užsikrėtusių augančių augalų skaičius neviršija 1,0 %;

iii)

tiesioginių palikuonių augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 4,0 %;

iv)

augančių augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso ar lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 0,8 %;

v)

kartų, įskaitant superelitines kartas lauke ir elitines kartas, skaičius neviršija septynių;

vi)

jei karta nenurodyta oficialioje etiketėje, laikoma, kad atitinkamos bulvės yra septintos kartos;

b)

partijoms taikomos leidžiamosios nuokrypos dėl žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

i)

puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,5 % masės, o iš jų šlapiuoju puviniu užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,2 % masės;

ii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista rizoktoniozės, neviršija 5,0 % masės;

iii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, neviršija 5,0 % masės;

iv)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista dulkingųjų rauplių, neviršija 3,0 % masės;

v)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 1,0 % masės;

vi)

sėklinės bulvės su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, neviršija 3,0 % masės;

vii)

žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 1,0 % masės;

viii)

visa bulvių, kurioms taikomos i–vi punktuose nurodytos leidžiamosios nuokrypos, dalis neviršija 6,0 % masės.


II PRIEDAS

Sertifikuotoms sėklinėms bulvėms taikomos būtinosios sąlygos

1.

„Sąjungos A klasės“ sertifikuotoms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a)

sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i)

iš visų augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius kartu neviršija 0,2 %;

ii)

juodąja kojele užsikrėtusių augančių augalų skaičius neviršija 2,0 %;

iii)

tiesioginių palikuonių augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 8,0 %;

iv)

augančių augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso ar lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 2,0 %;

b)

partijoms taikomos leidžiamosios nuokrypos dėl žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

i)

puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,5 % masės, o iš jų šlapiuoju puviniu užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,2 % masės;

ii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista rizoktoniozės, neviršija 5,0 % masės;

iii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, neviršija 5,0 % masės;

iv)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista dulkingųjų rauplių, neviršija 3,0 % masės;

v)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 1,0 % masės;

vi)

sėklinės bulvės su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, neviršija 3,0 % masės;

vii)

žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 2,0 % masės;

viii)

visa bulvių, kurioms taikomos i–vi punktuose nurodytos leidžiamosios nuokrypos, dalis neviršija 8,0 % masės.

2.

„Sąjungos B klasės“ sertifikuotoms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a)

sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i)

iš visų augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius kartu neviršija 0,5 %;

ii)

juodąja kojele užsikrėtusių augančių augalų skaičius neviršija 4,0 %;

iii)

tiesioginių palikuonių augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 10,0 %;

iv)

augančių augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso ar lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 6,0 %;

b)

partijoms taikomos leidžiamosios nuokrypos dėl žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

i)

puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,5 % masės, o iš jų šlapiuoju puviniu užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,2 % masės;

ii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista rizoktoniozės, neviršija 5,0 % masės;

iii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, neviršija 5,0 % masės;

iv)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10 % paviršiaus pažeista dulkingųjų rauplių, neviršija 3,0 % masės;

v)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 1,0 % masės;

vi)

sėklinės bulvės su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, neviršija 3,0 % masės;

vii)

žemės ir pašalinės medžiagos neviršija 2,0 % masės;

viii)

visa bulvių, kurioms taikomos i–vi punktuose nurodytos leidžiamosios nuokrypos, dalis neviršija 8,0 % masės.


Top