Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/ES: 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 8784) Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/489


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 26 d.

dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 8784)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/880/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 35 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnį Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą 2011/633/ES (2);

(2)

atsižvelgus į Europos geležinkelio agentūros (toliau – agentūra) rekomendaciją, reikia parengti papildomas bendrąsias specifikacijas, kad registrų duomenys taptų lengvai prieinami. Šie registrai turėtų būti prieinami per agentūros nustatytą ir valdomą kompiuterizuotą bendrąją naudotojų sąsają. Valstybės narės, padedamos agentūros, turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų, jog registrai veiktų, juose būtų visa informacija, jie būtų susiję tarpusavyje;

(3)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES turėtų būti panaikintas;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnyje nurodytos geležinkelio infrastruktūros registro bendrosios specifikacijos pateiktos šio sprendimo priede.

2.   Valstybių narių infrastruktūros registrai yra prieinami per agentūros nustatytą ir valdomą kompiuterizuotą bendrąją naudotojų sąsają.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta bendroji naudotojų sąsaja turi būti internetinė taikomoji programa, palengvinanti prieigą prie duomenų infrastruktūros registruose. Ji pradeda veikti per penkiolika dienų nuo 8 straipsnyje nurodytos taikymo pradžios dienos.

2 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos infrastruktūros registras per aštuonis mėnesius nuo šio sprendimo taikymo pradžios dienos būtų kompiuterizuotas ir atitiktų 1 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų reikalavimus.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad jų infrastruktūros registrai būtų susieti tarpusavyje ir prijungti prie bendrosios naudotojų sąsajos per aštuonis mėnesius nuo tos sąsajos veikimo pradžios.

3 straipsnis

Per penkiolika dienų nuo taikymo pradžios dienos agentūra paskelbia bendrųjų infrastruktūros registro specifikacijų taikymo vadovą ir nuolat jį atnaujina. Taikymo vadove, jei dera, pateikiama nuoroda į atitinkamas kiekvieno parametro techninių sąveikos specifikacijų nuostatas.

4 straipsnis

Agentūra rekomenduoja atnaujinti bendrąsias specifikacijas, jei tai būtina dėl techninių sąveikos specifikacijų rengimo arba infrastruktūros registrų diegimo pažangos.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų surinkti ir į jų infrastruktūros registrus įrašyti būtini duomenys, kaip numatyta šio straipsnio 2–6 dalyse. Jos užtikrinta, kad šie duomenys būtų patikimi ir naujausi.

2.   Duomenys, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 (3) (jo 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos) priede apibrėžtais krovinių vežimo koridoriais, surenkami ir įrašomi į infrastruktūros registrą per devynis mėnesius nuo taikymo pradžios dienos.

3.   Duomenys, susiję su infrastruktūros objektais, pradėtais naudoti įsigaliojus Direktyvai 2008/57/EB, bet ne vėliau kaip iki šio sprendimo taikymo pradžios dienos, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis, surenkami ir įrašomi į nacionalinį infrastruktūros registrą per devynis mėnesius nuo šios dienos.

4.   Duomenys, susiję su infrastruktūros objektais, pradėtais naudoti prieš įsigaliojant Direktyvai 2008/57/EB, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis, surenkami ir įrašomi į infrastruktūros registrą pagal 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą nacionalinį įgyvendinimo planą iki 2017 m. kovo 16 d.

5.   Duomenys, susiję su privačiais atsarginiais keliais, pradėtais naudoti prieš įsigaliojant Direktyvai 2008/57/EB, surenkami ir įrašomi į infrastruktūros registrą pagal 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą nacionalinį įgyvendinimo planą iki 2019 m. kovo 16 d.

6.   Duomenys, susiję su tinklu, kuriam TSS netaikomos, surenkami ir įrašomi į infrastruktūros registrą pagal 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą nacionalinį įgyvendinimo planą iki 2019 m. kovo 16 d.

7.   Duomenys, susiję su infrastruktūros objektais, pradėtais naudoti įsigaliojus šiam sprendimui, įrašomi į infrastruktūros registrą iškart, kai tik tie objektai pradedami naudoti ir kai tik pradeda veikti bendroji naudotojų sąsaja.

6 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė parengia 5 straipsnyje nustatytų įpareigojimų įvykdymo nacionalinį planą ir tvarkaraštį. Ji praneša apie vėlavimą ar sunkumus įgyvendinti 5 straipsnio nuostatas, o Komisija prireikus nukelia numatytą terminą. Nacionalinis įgyvendinimo planas pateikiamas Komisijai per šešis mėnesius nuo taikymo pradžios dienos.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria subjektą, atsakingą už jos infrastruktūros registro sukūrimą ir priežiūrą, ir per tris mėnesius nuo taikymo pradžios dienos praneša apie jį Komisijai.

Šie subjektai per tris mėnesius nuo pranešimo apie juos, o paskui kas keturis mėnesius, siunčia agentūrai infrastruktūros registro įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

3.   Agentūra koordinuoja, stebi ir palaiko infrastruktūros registrų įgyvendinimą. Ji įsteigia subjektų, atsakingų už infrastruktūros registrų sukūrimą ir priežiūrą, atstovų grupę ir koordinuoja jos darbą. Agentūra reguliariai teikia Komisijai šio sprendimo įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

7 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES panaikinamas 8 straipsnyje nustatytą taikymo pradžios dieną.

8 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms ir Europos geležinkelio agentūrai.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  2011 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/633/ES dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, OL L 256, 2011 10 1, p. 1.

(3)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo, OL L 276, 2010 10 20, p. 22.


PRIEDAS

1.   ĮŽANGA

1.1.   Techninė taikymo sritis

1.1.1.   Šia specifikacija nustatomi duomenys apie šiuos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemius:

a)

struktūrinį infrastruktūros posistemį;

b)

struktūrinį energijos posistemį ir

c)

kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį.

1.1.2.   Šie posistemiai įtraukti į Direktyvos 2008/57/EB II priedo 1 dalies posistemių sąrašą.

1.2.   Geografinė taikymo sritis

Šios specifikacijos geografinė taikymo sritis yra Direktyvoje 2008/57/EB apibrėžta Europos Sąjungos geležinkelių sistema. Geografinė taikymo sritis neapima Direktyvos 2008/57/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytų atvejų.

2.   TIKSLAS

2.1.   Bendrosios nuostatos

Pagrindinis Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnyje numatyto infrastruktūros registro (toliau – INF registras) tikslas – užtikrinti tinklo charakteristikų skaidrumą. INF registro teikiama informacija naudojama planavimui, kai projektuojami nauji traukiniai, taip pat tam, kad būtų lengviau įvertinti traukinių ir maršrutų suderinamumą prieš pradedant juos naudoti, ir kaip žinyno duomenys. Todėl INF registras tinkamas toliau aprašytiems procesams.

2.2.   Riedmenų posistemių projektavimas

INF registro parametrų laikomasi siekiant nustatyti infrastruktūros charakteristikas pagal numatytą riedmenų naudojimą.

2.3.   Stacionarių įrenginių techninio suderinamumo užtikrinimas

2.3.1.   Paskelbtoji įstaiga tikrina posistemių atitiktį taikomai (-oms) TSS. Remiantis INF registro duomenimis galima patikrinti, ar sąsajos su tinklu, į kurį įtrauktas posistemis, yra techniškai suderinamos.

2.3.2.   Kiekvienos valstybės narės paskirta institucija tikrina posistemių atitiktį, kai taikomos nacionalinės taisyklės, ir šiais atvejais INF registru galima remtis sąsajų techniniam suderinamumui patikrinti.

2.4.   Europos Sąjungos geležinkelių tinklo sąveikos stebėjimas

Turi būti užtikrintas sąveikos pažangos skaidrumas, kad būtų galima reguliariai stebėti Europos Sąjungos sąveikiojo tinklo plėtrą.

2.5.   Maršruto tinkamumo pasiūlytam traukinių eismui užtikrinimas

2.5.1.   Pirmiau nei geležinkelio įmonė iš infrastruktūros valdytojo įsigyja prieigą prie tinklo, tikrinamas maršruto suderinamumas su pasiūlytu traukinių eismu. Geležinkelio įmonė turi įsitikinti, kad numatytas naudoti maršrutas tiks jos traukiniui.

2.5.2.   Geležinkelio įmonė parenka transporto priemones atsižvelgdama į visus eksploatacijos pradžios leidime nustatytus apribojimus ir galimą numatytą važiavimo maršrutą:

a)

visos traukinio transporto priemonės turi atitikti reikalavimus, taikomus būsimiems traukinio važiavimo maršrutams, ir

b)

traukinys, kaip transporto priemonių junginys, turi atitikti susijusio maršruto techninius apribojimus.

3.   BENDRIEJI ELEMENTAI

Šiame priede pateikti elementai yra bendri visiems valstybių narių infrastruktūros registrams.

3.1.   Apibrėžtys

Šiose specifikacijose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   linijos atkarpa– linijos dalis tarp gretimų funkcinių mazgų, kurią gali sudaryti keli geležinkelio keliai;

b)   funkcinis mazgas– bet kokia traukinių eismo organizavimo vieta, kurioje traukinių eismas gali būti pradedamas ir baigiamas arba gali būti keičiamas jo maršrutas ir kurioje gali būti teikiamos keleivių ar krovinių vežimo paslaugos; funkciniu mazgu taip pat vadinama valstybių narių sienos arba infrastruktūros valdytojų ribos vieta;

c)   važiuojamasis kelias– traukinių eismui naudojamas kelias; duomenys apie kelio atkarpoje be iešmų ir kryžmių esančias pralankas ir aplankas arba tik traukinių naudojimui būtinas geležinkelio atšakas neskelbiami;

d)   atsarginis kelias– funkciniam traukinio maršruto parinkimui nenaudojamas kelias funkciniame mazge.

3.2.   Geležinkelių tinklo struktūra INF registre

3.2.1.   Valstybės narės, įtraukdamos geležinkelių tinklą į INF registrą, padalija jį į linijos atkarpas ir funkcinius mazgus.

3.2.2.   Skelbiami „linijos atkarpos“ punktai, susiję su infrastruktūra, energija, kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiais, priskiriami infrastruktūros elementui „važiuojamasis kelias“.

3.2.3.   Skelbiami „funkcinio mazgo“ punktai, susiję su infrastruktūros posistemiu, priskiriami infrastruktūros elementams „važiuojamasis kelias“ ir „atsarginis kelias“.

3.3.   Punktai INF registre

3.3.1.   Skelbiami punktai ir jų formatas nustatyti lentelėje.

3.3.2.   3 straipsnyje nurodytame INF registro taikymo vadove konkrečiai nustatoma, kokiu formatu pateikiami ir kaip valdomi lentelėje išvardyti duomenys, pavaizduojami kaip:

a)

vienintelė parinktis arba kelios parinktys iš nustatyto sąrašo;

b)

ženklų eilutė arba nustatyta ženklų eilutė ar

c)

laužtiniuose skliaustuose įrašytas skaitmuo.

3.3.3.   Visi INF registro parametrai yra privalomi, nebent lentelėje nustatyta kitaip. Visa su parametrais susijusi informacija pateikta lentelėje.

Lentelė

Infrastruktūros registro punktai

Numeris

Pavadinimas

Duomenų tipas

Apibrėžtis

Daugiau informacijos

1

VALSTYBĖ NARĖ

 

1.1

LINIJOS ATKARPA

 

1.1.0.0.0

Bendroji informacija

 

1.1.0.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[NNNN]

Infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą.

 

1.1.0.0.0.2

Nacionalinis linijos atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus linijos atpažinimo kodas arba unikalus linijos numeris valstybėje narėje.

 

1.1.0.0.0.3

Funkcinis mazgas geležinkelio linijos atkarpos pradžioje

Nustatyta ženklų eilutė

Unikalus funkcinio mazgo atpažinimo kodas geležinkelio linijos atkarpos pradžioje (kilometrų skaičius didėja nuo pradžios funkcinio mazgo iki pabaigos funkcinio mazgo).

 

1.1.0.0.0.4

Funkcinis mazgas geležinkelio linijos atkarpos pabaigoje

Nustatyta ženklų eilutė

Unikalus funkcinio mazgo atpažinimo kodas geležinkelio linijos pabaigoje pradžioje (kilometrų skaičius didėja nuo pradžios funkcinio mazgo iki pabaigos funkcinio mazgo).

 

1.1.0.0.0.5

Geležinkelio linijos atkarpos ilgis

Nustatyta ženklų eilutė

Ilgis tarp funkcinio mazgo geležinkelio linijos atkarpos pradžioje ir funkcinio mazgo jos pabaigoje.

 

1.1.0.0.0.6

Geležinkelio linijos atkarpos pobūdis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

paprasta linijos atkarpa/jungtis

Geležinkelio linijos atkarpos rūšis, rodanti pateiktų duomenų apimtį, kuri priklauso nuo to, ar atkarpa jungia kelis funkcinius mazgus, gautus padalijus didelį mazgą į kelis funkcinius mazgus, ar ne.

 

1.1.1

VAŽIUOJAMASIS KELIAS

 

1.1.1.0.0

Bendroji informacija

 

1.1.1.0.0.1

Geležinkelio kelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus kelio atpažinimo kodas arba unikalus kelio numeris geležinkelio linijos atkarpoje.

 

1.1.1.0.0.2

Įprasta važiavimo kryptis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Į/P/A

Įprasta važiavimo kryptis:

ta pati kryptis, kuri nustatyta pagal linijos atkarpos pradžią ir pabaigą,

priešinga krypčiai, kuri nustatyta pagal linijos atkarpos pradžią ir pabaigą,

abi kryptys.

Į— ta pati kaip linijos atkarpos važiavimo kryptis

P— priešinga nei linijos atkarpos važiavimo kryptis

A— abi (N ir O) kryptys

1.1.1.1

Infrastruktūros posistemis

Šios grupės parametrai neprivalomi, jei 1.1.0.0.0.6 punkte pasirinkta „Jungtis“

1.1.1.1.1

Kelio patikros deklaracijos

 

1.1.1.1.1.1

Kelio patikros EB deklaracija (Infrastruktūra)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.1.2

Kelio EI (eksploatuojamos infrastruktūros) atitikties įrodymo deklaracija (2) (Infrastruktūra)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI deklaracijos numeris, atitinkantis tuos pačius formato reikalavimus, kokie nustatyti „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“.

Ar išduota EI deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.2

Eksploataciniai parametrai

 

1.1.1.1.2.1

Kelio TEN klasifikavimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

TEN-T tinklo bendrojo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio krovinių vežimo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio keleivių vežimo tinklo dalis/Ne TEN tinklas

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso geležinkelio linija.

 

1.1.1.1.2.2

Geležinkelio linijos kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Geležinkelio linijos klasifikavimas pagal Infrastruktūros TSS

Ar kelias patenka į TSS techninę taikymo sritį: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.2.3

Geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus dalis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Reino–Alpių regiono koridorius (RFC 1)/Šiaurės jūros–Viduržemio jūros koridorius (RFC 2)/Skandinavijos–Viduržemio jūros koridorius (RFC 3)/Atlanto koridorius (RFC 4)/Baltijos jūros–Adrijos jūros koridorius (RFC 5)/Viduržemio jūros koridorius (RFC 6)/Rytų ir projekto „EastMed“ koridorius (RFC 7)/Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridorius (RFC 8)/Čekijos–Slovakijos koridorius (RFC 9)

Nurodyti, ar geležinkelio linija priskirta prie geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus

Ar kelias priskirtas prie geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.2.4

Krovumas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Geležinkelio linijos kategorijos ir greičio derinys silpniausiame kelio taške.

 

1.1.1.1.2.5

Didžiausiasis leidžiamas greitis

[NNN]

Vardinis didžiausiasis geležinkelio linijos važiavimo greitis pagal infrastruktūros; energijos; kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių charakteristikas, išreiškiamas kilometrais per valandą.

 

1.1.1.1.2.6

Temperatūros intervalas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

 

T1 (nuo – 25 iki + 40)

 

T2 (nuo – 40 iki + 35)

 

T3 (nuo – 25 iki + 45)

 

Tx (nuo – 40 iki + 50)

Temperatūros intervalas neribojamai geležinkelio linijos prieigai pagal Europos standartą.

 

1.1.1.1.2.7

Didžiausiasis aukštis

[+/–][NNNN]

Didžiausias geležinkelio linijos atkarpos aukštis virš jūros lygio pagal normalųjį Amsterdamo nulinį tašką (Normaal Amsterdams Peil, NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Sunkios klimato sąlygos

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Pagal Europos standartą klimato sąlygos geležinkelio linijoje būna sunkios arba normalios.

 

1.1.1.1.3

Geležinkelio linijos išdėstymas vietovėje

 

1.1.1.1.3.1

Sąveikos gabaritas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/nėra

Europos standarte nustatyti gabaritai GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

 

1.1.1.1.3.2

Tarptautiniai gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

G2/GB1/GB2/nėra

Kitokie daugiašaliai arba tarptautiniai gabaritai nei Europos standarte nustatytieji GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

Privaloma, jei 1.1.1.1.3.1 punkte pasirinkta „nėra“

1.1.1.1.3.3

Nacionaliniai gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Europos standarte nustatytas vietinis gabaritas arba kitoks vietinis gabaritas.

Privaloma, jei 1.1.1.1.3.2 punkte pasirinkta „nėra“

1.1.1.1.3.4

Universaliųjų konteinerių standartinio jungtinio transporto aprašo numeris

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Jungtinio transporto naudojant universaliuosius konteinerius kodavimas apibrėžtas UIC kodekse.

Ar kelias priklauso jungtiniam transporto maršrutui: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.3.5

Puspriekabių standartinio jungtinio transporto aprašo numeris

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Jungtinio transporto naudojant puspriekabes kodavimas apibrėžtas UIC kodekse.

Ar kelias priklauso jungtiniam transporto maršrutui: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.3.6

Nuolydžio aprašas

Nustatyta ženklų eilutė:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

Kartoti, kiek reikia

Nuolydžio verčių seka ir vietos, kuriose nuolydis keičiasi

 

1.1.1.1.3.7

Mažiausiasis gulsčiosios kreivės spindulys

[NNNNN]

Mažiausiasis kelio gulsčiosios kreivės spindulys metrais.

 

1.1.1.1.4

Geležinkelio kelio parametrai

 

1.1.1.1.4.1

Nominalus vėžės plotis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/kitas

Viena milimetrais išreikšta vėžės pločio vertė.

 

1.1.1.1.4.2

Pakylos stygius

[+/–] [NNN]

Didžiausiasis pakylos stygius milimetrais, apibrėžiamas kaip sudarytos pakylos ir didesnės pusiausvyros pakylos skirtumas, pagal kurį suprojektuota geležinkelio linija.

 

1.1.1.1.4.3

Bėgio pokrypis

[NN]

Kampas, apibrėžiamas kaip bėgio galvutės pokrypis viršutinio bėgių paviršiaus atžvilgiu

 

1.1.1.1.4.4

Balastas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Rodo, ar kelio pabėgiai įleisti į balastą, ar ne

Privaloma, jei kelyje leidžiamas greitis (1.1.1.1.2.5 parametras) ne mažesnis kaip 200 km/h.

1.1.1.1.5

Iešmai ir kryžmės

 

1.1.1.1.5.1

Iešmų ir kryžmių eksploatacinių verčių atitiktis TSS

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Iešmai ir kryžmės prižiūrimi atsižvelgiant į TSS nustatytus eksploatacinius ribinius matmenis.

 

1.1.1.1.5.2

Mažiausiasis rato skersmuo bukosioms kryžmėms

[NNN]

Didžiausiasis bukosios kryžmės dalies be rato kreipiamųjų priemonių ilgis grindžiamas mažiausiuoju eksploataciniu rato skersmeniu milimetrais

 

1.1.1.1.6

Geležinkelio kelio atsparumas veikiančioms apkrovoms

 

1.1.1.1.6.1

Didžiausiasis traukinio lėtėjimas

[N.N]

Išilginio kelio atsparumo riba, pateikiama kaip didžiausiasis leidžiamas traukinio lėtėjimas ir išreiškiama metrais per sekundę kvadratu.

Ar kelias patenka į TSS geografinę taikymo sritį: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.6.2

Sūkurinių srovių stabdžių naudojimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Galima/galima tam tikromis sąlygomis/galima tik avariniam stabdymui /galima tam tikromis sąlygomis tik avariniam stabdymui/negalima

Nuoroda į sūkurinių srovių stabdžių naudojimo apribojimą.

 

1.1.1.1.6.3

Magnetinių stabdžių naudojimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Galima/

galima tam tikromis sąlygomis/

galima tam tikromis sąlygomis tik avariniam stabdymui/

galima tik avariniam stabdymui/

negalima

Nurodyti, ar taikomi magnetinių stabdžių naudojimo apribojimai.

 

1.1.1.1.7

Sveikata, sauga ir aplinka

 

1.1.1.1.7.1

Naudoti antbriaunio tepimą draudžiama.

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar draudžiama naudoti riedmenyje esantį antbriaunio tepimo įrenginį

 

1.1.1.1.7.2

Pervažos

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar geležinkelio linijos atkarpoje yra pervažų.

 

1.1.1.1.7.3

Pervažose leidžiamas pagreitis

[N.N]

Traukinio pagreičio metrais per sekundę kvadratu riba stojant netoli pervažos.

Nurodyti, jei 1.1.1.1.7.2 punkte pasirinkta „T“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.8

Tunelis

 

1.1.1.1.8.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[NNNN]

Infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

 

1.1.1.1.8.2

Tunelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus tunelio atpažinimo kodas arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

 

1.1.1.1.8.3

Tunelio pradžia

Nustatyta ženklų eilutė:

[platuma (NN.NNNN) + ilguma (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Geografinės koordinatės dešimtainiais laipsniais ir geležinkelio linijos km tunelio pradžioje

 

1.1.1.1.8.4

Tunelio pabaiga

Nustatyta ženklų eilutė:

[platuma (NN.NNNN) + ilguma (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Geografinės koordinatės dešimtainiais laipsniais ir geležinkelio linijos km tunelio pabaigoje

 

1.1.1.1.8.5

Tunelio patikros EB deklaracija (Sauga geležinkelio tuneliuose)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.8.6

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (2) (Sauga geležinkelio tuneliuose)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI deklaracijos numeris, atitinkantis tuos pačius formato reikalavimus, kokie nustatyti „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“.

Ar išduota EI deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.1.8.7

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tunelio ilgis metrais nuo įvažiavimo vartų iki išvažiavimo vartų.

Privaloma tik jei tunelio ilgis ne mažesnis kaip 100 m.

1.1.1.1.8.8

Skerspjūvio plotas

[NNN]

Mažiausiasis tunelio skerspjūvio plotas kvadratiniais metrais.

 

1.1.1.1.8.9

Avarijos likvidavimo priemonių planas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra avarijos likvidavimo priemonių planas.

 

1.1.1.1.8.10

Būtina riedmenų priešgaisrinė kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

A/B/nėra

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį veiks keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras.

Ar tunelis trumpesnis nei 1 km: T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.1.8.11

Būtina nacionalinė riedmenų priešgaisrinė kategorija

Ženklų eilutė

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį veiks keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras.

Privaloma tik jei 1.1.1.1.8.10 punkte pasirinkta „nėra“.

Ar yra atitinkamos nacionalinės taisyklės: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2

Energijos posistemis

Šios grupės parametrai neprivalomi, jei 1.1.0.0.0.6 punkte pasirinkta „jungtis“

1.1.1.2.1

Kelio patikros deklaracijos

 

1.1.1.2.1.1

Geležinkelio kelio patikros EB deklaracija (Energija)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.1.2

Kelio EI (eksploatuojamos infrastruktūros) atitikties įrodymo deklaracija (2) (Energija)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI deklaracijos numeris, atitinkantis tuos pačius formato reikalavimus, kokie nustatyti „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“.

Ar išduota EI deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.2

Orinės kontaktinės linijos sistema

 

1.1.1.2.2.1.1

Orinės kontaktinės linijos sistemos tipas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

orinė kontaktinė linija /

trečiasis bėgis /

ketvirtasis bėgis /

neelektrifikuota

Nurodyti orinės kontaktinės linijos sistemos tipą

 

1.1.1.2.2.1.2

Energijos tiekimo sistema (įtampa ir dažnis)

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

 

AC 25 kV – 50 Hz/

 

AC 15 kV – 16,7 Hz/

 

DC 3k V/

 

DC 1,5 kV/

 

DC (specifinis Prancūzijos atvejis)/

 

DC 750 V/

 

DC 650 V/

 

DC 600V/

 

kita

Nurodyti traukos energijos tiekimo sistemą (nominali įtampa ir dažnis)

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „neelektrifikuota“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.2.2.2

Didžiausioji traukinio srovė

[NNNN]

Didžiausioji leidžiama traukinio srovė amperais

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „neelektrifikuota“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.2.2.3

Didžiausioji pantografo imama srovė stovint

[NNN]

Didžiausioji leidžiama stovinčio traukinio naudojama nuolatinės srovės sistemų srovė amperais.

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „Orinė kontaktinė linija“ ir jei 1.1.1.2.2.1.2 punkte pasirinkta nuolatinės srovės sistema. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.2.4

Rekuperacinio stabdymo leidimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar rekuperacinis stabdymas leidžiamas, ar ne.

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „neelektrifikuota“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.2.2.5

Didžiausiasis kontaktinio laido aukštis

[N.NN]

Didžiausiasis kontaktinio laido aukštis metrais

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.2.6

Mažiausiasis kontaktinio laido aukštis

[N.NN]

Mažiausiasis kontaktinio laido aukštis metrais

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.3

Pantografas

 

1.1.1.2.3.1

Tinkami TSS atitinkantys pantografo vežimėliai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

 

1 950 mm (1 tipas)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm – 2 260 mm/

 

nėra

Leidžiami naudoti TSS atitinkantys pantografo vežimėliai

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.3.2

Kiti tinkami pantografo vežimėliai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Leidžiami naudoti pantografo vežimėliai

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.3.3

Reikiamas pakeltų pantografų skaičius ir atstumas tarp jų esant tam tikram greičiui

Nustatyta ženklų eilutė:

[N] [NNN] [NNN]

Didžiausias leidžiamas pakeltų traukinio pantografų skaičius ir mažiausias atstumas metrais, esant tam tikram greičiui, tarp gretimų pantografo vežimėlių vidurio linijų

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.3.4

Leidžiama kontaktinio intarpo medžiaga

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Leidžiamos naudoti kontaktinio intarpo medžiagos

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.4

Orinių kontaktinių linijų atskyrimo sekcijos

 

1.1.1.2.4.1.1

Fazių išskirstymas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Fazių išskirstymo buvimas ir būtina informacija

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.4.1.2

Informacija apie fazių išskirstymą

Nustatyta ženklų eilutė:

ilgis [NNN] + išjungiklis [T/N] + nuleisti pantografą [T/N]

Būtina informacija apie fazių išskirstymą

Nurodyti, jei 1.1.1.2.4.1.1 punkte pasirinkta „T“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.4.2.1

Sistemų išskyrimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Sistemų išskyrimo buvimas

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „orinė kontaktinė linija“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.4.2.2

Informacija apie sistemų išskyrimą

Nustatyta ženklų eilutė:

ilgis [NNN] + išjungiklis [T/N] + nuleisti pantografą [T/N] + pakeisti energijos tiekimo sistemą [T/N]

Būtina informacija apie sistemų išskyrimą

Nurodyti, jei 1.1.1.2.4.2.1 punkte pasirinkta „T“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.2.5

Riedmenų reikalavimai

 

1.1.1.2.5.1

Reikiamas srovės arba galios ribojimas riedmenyje

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar transporto priemonėje būtina riboti srovę arba galią

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „neelektrifikuota“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.2.5.2

Leidžiama pantografo prispaudimo jėga

Ženklų eilutė

Leidžiama pantografo prispaudimo jėga niutonais

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „neelektrifikuota“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

Jėga nurodoma arba kaip statinės jėgos ir didžiausios niutonais išreikštos jėgos vertė, arba kaip greičio funkcijos formulė.

1.1.1.2.5.3

Būtinas automatinio numetimo įtaisas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar transporto priemonei būtinas automatinio numetimo įtaisas

Nurodyti, jei 1.1.1.2.2.1.1 punkte pasirinkta „neelektrifikuota“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

Šios grupės parametrai neprivalomi, jei 1.1.0.0.0.6 punkte pasirinkta „jungtis“

1.1.1.3.1

Kelio patikros deklaracijos

 

1.1.1.3.1.1

Kelio patikros EB deklaracija (kontrolė, valdymas ir signalizacija)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.2

Techninę sąveikos specifikaciją atitinkanti traukinio apsaugos sistema (Europos traukinių kontrolės sistema, ETCS)

 

1.1.1.3.2.1

ETCS lygis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

N/1/2/3

ERTMS/ETCS taikymo lygis, susijęs su kelio įranga

 

1.1.1.3.2.2

ETCS funkcinis lygis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

prebaseline 2/baseline 2/baseline 3

Linijoje įrengtos ETCS funkcinis lygis

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.2.3

Linijos prieigai būtina ETCS duomenų pildymo funkcija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar dėl saugos priežasčių linijos prieigai būtina užpildyti duomenis.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.2.4

Linijoje įrengti ETCS informacijos įvesties punktai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Nėra/Kilpa/GSM-R/Kilpa ir GSM-R

Informacija apie įrengtą geležinkelio kelio įrangą, galinčią perduoti 1 lygio įrangai skirtą duomenų pildymo informaciją kilpa arba GSM-R.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.2.5

Įdiegta ETCS nacionalinė taikomoji programa

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar nacionalinių taikomųjų sistemų duomenys perduodami tarp kelio ir traukinio.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.2.6

Funkcinių apribojimų ar sąlygų buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar apribojimus arba sąlygas lemia dalinė Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS atitiktis.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.2.7

Neprivalomosios ETCS funkcijos

Ženklų eilutė

Neprivalomosios ETCS funkcijos, kurios galėtų pagerinti naudojimąsi linija.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.3

Techninę sąveikos specifikaciją atitinkantis radijo ryšys (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R versija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Nėra/versija iki Baseline 0/Baseline 0 r3/Baseline 0 r4

Linijoje įrengto GSM-R FRS ir SRS versijos numeris.

 

1.1.1.3.3.2

Rekomenduojamas riedmenyse veikiančių 2 lygio ETCS mobiliųjų GSM-R aparatų (EDOR) skaičius

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

0/1/2

ETCS duomenų perdavimo (EDOR) mobiliųjų aparatų skaičius, rekomenduojamas sklandžiam traukinio važiavimui užtikrinti. Šis skaičius susijęs su tuo, kaip radijo ryšio punktas tvarko ryšio seansus. Nereikšminga saugai ir nesusiję su sąveika.

Nurodyti, jie 1.1.1.3.3.1 punkte pasirinkta „nėra“ ir jei įrengta 2 lygio ERTMS. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.3.3

Neprivalomosios GSM-R funkcijos

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Neprivalomųjų GSM-R funkcijų, kurios galėtų pagerinti naudojimąsi linija, naudojimas. Jos skirtos tik informacijai ir nėra linijos prieigos kriterijai.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.3.1 punkte pasirinkta „nėra“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.4

Techninę sąveikos specifikaciją visiškai atitinkančios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

 

1.1.1.3.4.1

Techninę sąveikos specifikaciją visiškai atitinkančios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar įdiegta traukinio buvimo vietos nustatymo sistema ir ar ji visiškai atitinka Kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS reikalavimus.

 

1.1.1.3.5

Senosios traukinių apsaugos sistemos

 

1.1.1.3.5.1

Kitų įdiegtų traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemų buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar linijoje įrengtos normaliai veikiančios traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos.

Privaloma tik jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“.

1.1.1.3.5.2

Daugiau kaip vienos riedmenyse įrengtos traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos poreikis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar reikia daugiau kaip vienos riedmenyse įrengtos ir vienu metu veikiančios traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos.

Privaloma tik jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“.

1.1.1.3.6

Kitos radijo sistemos

 

1.1.1.3.6.1

Kitos įrengtos radijo sistemos

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar linijoje įrengtos įprastomis sąlygomis naudojamos kitos radijo sistemos.

Privaloma tik jei 1.1.1.3.3.1 punkte pasirinkta „nėra“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7

Techninę sąveikos specifikaciją nevisiškai atitinkančios traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos

 

1.1.1.3.7.1

Traukinio buvimo vietos nustatymo sistemos tipas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

bėgių elektros grandinė/ratų detektorius/kilpa

Įrengtų traukinio buvimo vietos nustatymo sistemų tipai.

 

1.1.1.3.7.2.1

Didžiausio leidžiamo atstumo tarp dviejų gretimų ašių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar būtinas atstumas atitinka techninę sąveikos specifikaciją

 

1.1.1.3.7.2.2

Didžiausias leidžiamas atstumas tarp dviejų gretimų ašių, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

[NNNNN]

Didžiausias leidžiamas atstumas milimetrais tarp dviejų gretimų ašių, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.2.1 punkte pasirinkta „neatitinka TSS“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.3

Mažiausiasis leidžiamas atstumas tarp dviejų gretimų ašių

[NNNN]

Atstumas nurodomas milimetrais.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.4

Mažiausiasis leidžiamas atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių

[NNNNN]

Atstumas nurodomas milimetrais.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.5

Didžiausias atstumas tarp traukinio galo ir pirmos ašies

[NNNN]

Didžiausias atstumas milimetrais tarp traukinio galo ir pirmos ašies, taikomas abiems transporto priemonės arba traukinio galams (priekiui ir galui).

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“ arba „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.6

Mažiausiasis leidžiamas rato apvado plotis

[NNN]

Plotis milimetrais.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.7

Mažiausiasis leidžiamas rato skersmuo

[NNN]

Rato skersmuo milimetrais.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.8

Mažiausiasis leidžiamas antbriaunio storis

[NN.N]

Antbriaunio storis milimetrais.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.9

Mažiausiasis leidžiamas antbriaunio aukštis

[NN.N]

Antbriaunio aukštis milimetrais.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.10

Didžiausiasis leidžiamas antbriaunio aukštis

[NN.N]

Antbriaunio aukštis milimetrais.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.11

Mažiausioji leidžiama ašies apkrova

[N.N]

Apkrova tonomis.

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“ arba „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.12

Erdvės be metalo aplink ratus taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.13

Transporto priemonės metalinės konstrukcijos taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „kilpa“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.14

Reikalaujamų rato medžiagos feromagnetinių charakteristikų atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.15.1

Didžiausiosios leidžiamos pilnutinės varžos tarp priešingų aširačio ratų atitiktis techninei sąveikos specifikacijai.

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.15.2

Didžiausioji leidžiama pilnutinė varža tarp priešingų aširačio ratų, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

[N.NNN]

Didžiausiosios pilnutinės varžos vertė omais, jei neužtikrinta atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.15.1 punkte pasirinkta „neatitinka TSS“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.16

Smėlio barstymo atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją, ar ne

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“ ir jei 1.1.1.3.7.18 punkte – „T“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.17

Didžiausioji smėlio barstymo sparta

[NNNNN]

Didžiausia per 30 sekundžių ant kelio išbarstomo smėlio kiekio vertė gramais

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.16 punkte pasirinkta „neatitinka TSS“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.18

Būtina galimybė mašinistui išjungti smėlio barstymą

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar būtina galimybė pagal infrastruktūros valdytojo nurodymą mašinistui įjungti/išjungti smėlio barstymo įrenginius, ar ne

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.19

Smėlio charakteristikų taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.20

Antbriaunio tepimo įrenginio riedmenyje buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Antbriaunio tepimo įrenginio įjungimo arba išjungimo taisyklių buvimas

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.21

Kompozicinių stabdžių trinkelių naudojimo taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.22

Pagalbinių šuntavimo įrenginių naudojimo taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.7.23

Riedmenų charakteristikų derinio, nuo kurio priklauso šuntavimo pilnutinė varža, taisyklių atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.8

Pereiga tarp sistemų

 

1.1.1.3.8.1

Perjungimo tarp skirtingų apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemų buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Galimybė važiuojant persijungti tarp skirtingų sistemų

Nurodyti, jei yra bent dvi skirtingos sistemos: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.8.2

Perjungimo tarp skirtingų radijo sistemų buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Galimybė važiuojant persijungti tarp skirtingų radijo sistemų ir ne ryšio sistemos

Nurodyti, jei yra bent dvi skirtingos radijo sistemos: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.9

Su elektromagnetiniais trukdžiais susiję parametrai

 

1.1.1.3.9.1

Transporto priemonės skleidžiamų magnetinių laukų taisyklių buvimas ir jų atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Nėra/atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės yra ir ar atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.9.2

Transporto priemonių traukos srovės harmonikų ribų buvimas ir jų atitiktis techninei sąveikos specifikacijai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

Nėra/atitinka TSS/neatitinka TSS

Nurodyti, ar taisyklės yra ir ar atitinka techninę sąveikos specifikaciją

Nurodyti, jei 1.1.1.3.7.1 punkte pasirinkta „ratų detektorius“ arba „bėgių elektros grandinė“. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.1.1.3.10

Geležinkelio linijos sistema suprastėjusiomis sąlygomis

 

1.1.1.3.10.1

ETCS lygis suprastėjusiomis sąlygomis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

nėra/1/2/3

Su kelio įranga susijęs ERTMS/ETCS taikymo lygis suprastėjusiomis sąlygomis

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.1.1.3.10.2

Kitos traukinio apsaugos, kontrolės ir įspėjimo sistemos suprastėjusiomis sąlygomis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Kitos nei ETCS sistemos buvimas suprastėjusiomis sąlygos

Privaloma, jei 1.1.1.3.10.1 punkte pasirinkta „nėra“.

1.1.1.3.11

Su stabdžiais susiję parametrai

 

1.1.1.3.11.1

Ilgiausio stabdymo kelio reikalavimas

[NNNN]

Didžiausia traukinio stabdymo kelio, esant didžiausiam geležinkelio linijos greičiui, vertė metrais

 

1.1.1.3.12

Kiti su kontrole, valdymu ir signalizacija susiję parametrai

 

1.1.1.3.12.1

Palaikomas pasvirimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar ETCS palaiko pasvirimo funkcijas

Nurodyti, jei 1.1.1.3.2.1 punkte pasirinkta „N“. T/N

Jei N, pateikite duomenis.

1.2

FUNKCINIS MAZGAS

 

1.2.0.0.0

Bendroji informacija

 

1.2.0.0.0.1

Funkcinio mazgo pavadinimas

Ženklų eilutė

Pavadinimas paprastai susijęs su miestu ar kaimu arba eismo kontrolės paskirtimi

 

1.2.0.0.0.2

Unikalus funkcinio mazgo atpažinimo kodas

Nustatyta ženklų eilutė:

[AA + AAAAA]

Kodas, sudarytas iš šalies kodo ir raidinio-skaitmeninio funkcinio mazgo kodo.

 

1.2.0.0.0.3

Krovininio telematikos priemonių posistemio TSS/keleivinio telematikos priemonių posistemio TSS funkcinio mazgo pirminis kodas

Nustatyta ženklų eilutė:

[AANNNNN]

Krovininiam telematikos priemonių posistemiui/keleiviniam telematikos priemonių posistemiui parengtas pirminis kodas

 

1.2.0.0.0.4

Funkcinio mazgo tipas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Objekto tipas pagal vyraujančią darbinę funkciją

 

1.2.0.0.0.5

Funkcinio mazgo geografinė buvimo vieta

Nustatyta ženklų eilutė:

[platuma (NN.NNNN) + ilguma (± NN.NNNN)]

Geografinės (paprastai funkcinio mazgo centro) koordinatės dešimtainiais laipsniais

 

1.2.0.0.0.6

Funkcinio mazgo buvimo vieta geležinkelyje

Nustatyta ženklų eilutė:

[NNNN.NNN] + [ženklų eilutė]

Su geležinkelio linijos atpažinimo kodu susietas kilometras, kuriuo apibrėžiama funkcinio mazgo buvimo vieta. Paprastai tai funkcinio mazgo centras.

 

1.2.1

VAŽIUOJAMASIS KELIAS

 

1.2.1.0.0

Bendroji informacija

 

1.2.1.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[NNNN]

Infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

 

1.2.1.0.0.2

Geležinkelio kelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus kelio atpažinimo kodas arba unikalus kelio numeris funkciniame mazge.

 

1.2.1.0.1

Kelio patikros deklaracijos

 

1.2.1.0.1.1

Kelio patikros EB deklaracija (Infrastruktūra)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.1.2

Kelio EI (eksploatuojamos infrastruktūros) atitikties įrodymo deklaracija (2) (Infrastruktūra)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI deklaracijos numeris, atitinkantis tuos pačius formato reikalavimus, kokie nustatyti „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“.

Ar išduota EI deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.2

Eksploataciniai parametrai

 

1.2.1.0.2.1

Kelio TEN klasifikavimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

TEN-T tinklo bendrojo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio krovinių vežimo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio keleivių vežimo tinklo dalis/Ne TEN tinklas

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso kelias.

 

1.2.1.0.2.2

Geležinkelio linijos kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Geležinkelio linijos klasifikavimas pagal Infrastruktūros TSS

Ar kelias patenka į TSS techninę taikymo sritį: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.2.3

Geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus dalis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Nurodyti, ar geležinkelio linija priskirta prie geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus

Ar kelias priskirtas prie geležinkelio krovinių vežimo koridoriaus: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.3

Geležinkelio linijos išdėstymas vietovėje

 

1.2.1.0.3.1

Sąveikos gabaritas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nėra

Europos standarte nustatyti gabaritai GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

 

1.2.1.0.3.2

Tarptautiniai gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

G2/GB1/GB2/nėra

Kitokie daugiašaliai arba tarptautiniai gabaritai nei Europos standarte nustatytieji GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1.

Privaloma tik jei 1.1.1.1.3.1 punkte pasirinkta „nėra“.

1.2.1.0.3.3

Nacionaliniai gabaritai

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo

Europos standarte nustatytas vietinis gabaritas arba kitoks vietinis gabaritas.

Privaloma tik jei 1.1.1.1.3.2 punkte pasirinkta „nėra“.

1.2.1.0.4

Geležinkelio kelio parametrai

 

1.2.1.0.4.1

Nominalus vėžės plotis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/kitas

Viena milimetrais išreikšta vėžės pločio vertė.

 

1.2.1.0.5

Tunelis

 

1.2.1.0.5.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[NNNN]

Infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

 

1.2.1.0.5.2

Tunelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus tunelio atpažinimo kodas arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

 

1.2.1.0.5.3

Tunelio patikros EB deklaracija (Sauga geležinkelio tuneliuose)

Ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.5.4

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (2) (Sauga geležinkelio tuneliuose)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI deklaracijos numeris, atitinkantis tuos pačius formato reikalavimus, kokie nustatyti „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“.

Ar išduota EI deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.5.5

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tunelio ilgis metrais nuo įvažiavimo vartų iki išvažiavimo vartų.

Privaloma tik jei tunelio ilgis ne mažesnis kaip 100 m.

1.2.1.0.5.6

Avarijos likvidavimo priemonių planas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra avarijos likvidavimo priemonių planas.

 

1.2.1.0.5.7

Būtina riedmenų priešgaisrinė kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

A/B/nėra

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį veiks keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras.

Nurodyti, jei tunelio ilgis ne mažesnis kaip 1 km. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.5.8

Būtina nacionalinė riedmenų priešgaisrinė kategorija

Ženklų eilutė

Klasifikacija, kaip pagal nacionalines taisykles (jei yra) nustatytą laikotarpį veiks keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras.

Ar yra atitinkamos nacionalinės taisyklės: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.1.0.6

Peronas

 

1.2.1.0.6.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[NNNN]

Infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

 

1.2.1.0.6.2

Perono atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus perono atpažinimo kodas arba unikalus perono atpažinimo numeris funkciniame mazge.

 

1.2.1.0.6.3

Perono TEN klasifikavimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

TEN-T tinklo bendrojo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio krovinių vežimo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio keleivių vežimo tinklo dalis/Ne TEN tinklas

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso peronas.

 

1.2.1.0.6.4

Naudingasis perono ilgis

[NNNN]

Naudingasis perono ilgis metrais – didžiausias ištisinės perono dalies, prie kurios įprastomis eksploatavimo sąlygomis turi stovėti traukinys, kad į jį įliptų ir iš jo išliptų keleiviai, ir kuriai taikomos reikiamos sustojimo nuokrypos, ilgis.

 

1.2.1.0.6.5

Perono aukštis

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/kitas

Atstumas tarp perono viršutinio paviršiaus ir gretimo kelio važiuojamojo paviršiaus. Vardinė vertė milimetrais.

 

1.2.1.0.6.6

Pagalbinių traukinio nuvažiavimo nuo perono priemonių buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Įranga arba darbuotojai, traukinio brigadai padedantys pradėti važiuoti.

 

1.2.1.0.6.7

Pagalbinių įlaipinimo priemonių naudojimo perone intervalas

[NNNN]

Informacija apie traukinio prieigos lygį, kuriam gali būti naudojamos pagalbinės įlaipinimo priemonės.

 

1.2.2

ATSARGINIS KELIAS

 

1.2.2.0.0

Bendroji informacija

 

1.2.2.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[NNNN]

Infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

 

1.2.2.0.0.2

Atsarginio kelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus atsarginio kelio atpažinimo kodas arba unikalus atsarginio kelio numeris funkciniame mazge.

 

1.2.2.0.0.3

Atsarginio kelio TEN klasifikavimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

TEN-T tinklo bendrojo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio krovinių vežimo tinklo dalis/TEN-T pagrindinio keleivių vežimo tinklo dalis/Ne TEN tinklas

Nurodyti, kuriai transeuropinio tinklo daliai priklauso atsarginis kelias.

 

1.2.2.0.1

Atsarginio kelio patikros deklaracija

 

1.2.2.0.1.1

Atsarginio kelio patikros EB deklaracija (Infrastruktūra)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.2.0.1.2

Atsarginio kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (2) (Infrastruktūra)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI deklaracijos numeris, atitinkantis tuos pačius formato reikalavimus, kokie nustatyti „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“.

Ar išduota EI deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.2.0.2

Eksploatacinis parametras

 

1.2.2.0.2.1

Naudingasis atsarginio kelio ilgis

[NNNN]

Bendras atsarginio/stovynės kelio, kuriame gali saugiai stovėti traukiniai, ilgis metrais.

 

1.2.2.0.3

Geležinkelio linijos išdėstymas vietovėje

 

1.2.2.0.3.1

Stovynės kelio nuolydis

[N.N]

Didžiausia nuolydžio vertė milimetrais metrui

Privaloma tik jei vertė didesnė už TSS vertę.

1.2.2.0.3.2

Mažiausiasis gulsčiosios kreivės spindulys

[NNN]

Mažiausias gulsčiosios kreivės spindulys metrais.

Privaloma tik jei vertė mažesnė už TSS vertę.

1.2.2.0.3.3

Mažiausiasis statmenosios kreivės spindulys

[NNN + NNN]

Mažiausiasis statmenosios kreivės spindulys metrais.

Privaloma tik jei vertė mažesnė už TSS vertes.

1.2.2.0.4

Stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai

 

1.2.2.0.4.1

Tualeto nuotekų šalinimo įrangos buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra tualeto nuotekų šalinimo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), kokie nustatyti Infrastruktūros TSS.

 

1.2.2.0.4.2

Traukinių išorės valymo įrenginių buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra traukinių išorės valymo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), kokie nustatyti Infrastruktūros TSS.

 

1.2.2.0.4.3

Vandens pripylimo įrenginių buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra vandens pripylimo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), kokie nustatyti Infrastruktūros TSS.

 

1.2.2.0.4.4

Degalų pripylimo įrenginių buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra degalų pripylimo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai), kokie nustatyti Infrastruktūros TSS.

 

1.2.2.0.4.5

Smėlio papildymo įrenginių buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra smėlio papildymo įrenginiai (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai).

 

1.2.2.0.4.6

Elektros energijos tiekimo iš stacionariojo šaltinio buvimas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra elektros energijos tiekimas iš stacionariojo šaltinio (stacionarieji traukinių priežiūros įrenginiai).

 

1.2.2.0.5

Tunelis

 

1.2.2.0.5.1

Infrastruktūros valdytojo kodas

[NNNN]

Infrastruktūros valdytojas – bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelių infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir priežiūrą.

 

1.2.2.0.5.2

Tunelio atpažinimo kodas

Ženklų eilutė

Unikalus tunelio atpažinimo kodas arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

 

1.2.2.0.5.3

Tunelio patikros EB deklaracija (Sauga geležinkelio tuneliuose)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, atitinkantis formato reikalavimus, nustatytus „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“ (1).

Ar išduota EB deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.2.0.5.4

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (2) (Sauga geležinkelio tuneliuose)

Nustatyta ženklų eilutė:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI deklaracijos numeris, atitinkantis tuos pačius formato reikalavimus, kokie nustatyti „Praktinių susitarimų sąveikos dokumentų perdavimo klausimais dokumente“.

Ar išduota EI deklaracija: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.2.0.5.5

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tunelio ilgis metrais nuo įvažiavimo vartų iki išvažiavimo vartų.

Privaloma tik jei tunelio ilgis ne mažesnis kaip 100 m.

1.2.2.0.5.6

Avarijos likvidavimo priemonių planas

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

T/N

Nurodyti, ar yra avarijos likvidavimo priemonių planas.

 

1.2.2.0.5.7

Būtina riedmenų priešgaisrinė kategorija

Vienintelė parinktis iš nustatyto sąrašo:

A/B/nėra

Klasifikacija, kaip nustatytą laikotarpį veiks keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras.

Nurodyti, jei tunelio ilgis ne mažesnis kaip 1 km. T/N

Jei T, pateikite duomenis.

1.2.2.0.5.8

Būtina nacionalinė riedmenų priešgaisrinė kategorija

Ženklų eilutė

Klasifikacija, kaip pagal nacionalines taisykles (jei yra) nustatytą laikotarpį veiks keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras.

Privaloma tik jei 1.1.1.1.8.10 punkte pasirinkta „nėra“.

Ar yra atitinkamos nacionalinės taisyklės: T/N

Jei T, pateikite duomenis.

4.   BENDROJI SISTEMOS APŽVALGA

4.1.   INF registro sistema

INF registro sistemos architektūra parodyta paveiksle.

Paveikslas

INF registro sistema

Image

4.2.   Bendrosios naudotojų sąsajos administravimas

Bendroji naudotojų sąsaja – agentūros parengta, valdoma ir prižiūrima internetinė taikomoji programa.

Nacionaliniams registrams agentūra pateikia šias rinkmenas ir dokumentus, naudotinus infrastruktūros registrams sukurti ir prijungti prie bendrosios naudotojų sąsajos:

naudotojo vadovą,

duomenų perdavimo rinkmenų struktūros specifikaciją.

INF registro naudotojams agentūra pateikia naudojimo vadovą, kuriame aprašytas kiekvienos valstybės narės infrastruktūros registro prijungimo prie bendrosios naudotojų sąsajos būdas, taip pat bendrosios naudotojų sąsajos funkcijos ir priemonės. Šis vadovas prireikus atnaujinamas.

4.3.   Būtinosios bendrosios naudotojų sąsajos funkcijos

Bendroji naudotojų sąsaja turi bent šias funkcijas:

naudotojų valdymas – bendrosios naudotojų sąsajos administratorius turi turėti galimybę valdyti naudotojų prieigos teises,

informacijos auditas – bendrosios naudotojų sąsajos administratorius turi turėti galimybę peržiūrėti naudotojų per bendrąją sąsają atliktų veiksmų žurnalą kaip per konkretų laikotarpį bendrosios sąsajos naudotojų atliktų veiksmų sąrašą,

prisijungimas ir atpažintis – registruotieji bendrosios sąsajos naudotojai turi turėti galimybę prisijungti prie tos sąsajos internetu ir naudotis jos funkcijomis pagal savo teises,

INF registro duomenų, įskaitant tam tikras INF registro charakteristikas turinčių funkcinių mazgų ir linijos atkarpų, paieška,

funkcinio mazgo arba linijos atkarpos pasirinkimas ir jų informacijos INF registre peržiūra – bendrosios sąsajos naudotojai žemėlapio sąsajoje apibrėžia geografinę vietovę, o bendroji sąsaja parodo INF registre saugomus tos vietovės duomenis, kurių paprašė naudotojas,

nustatytos geležinkelio linijų ir funkcinių mazgų, esančių per žemėlapio sąsają apibrėžtoje vietovėje, imties informacijos, saugomos INF registre, peržiūra,

INF registro objektų atvaizdas skaitmeniniame žemėlapyje – naudotojai turi turėti galimybę naršyti žemėlapyje pavaizduotus objektus, pasirinkti rodomą objektą ir gauti visą aktualią INF registro informaciją,

nacionalinio registro organizacijos pateiktų išsamių INF registro duomenų rinkinių patvirtinimas, įkėlimas ir gavimas.

4.4.   Veikimo režimas

INF registro sistemos bendroji naudotojų sąsaja yra dvejopa –

vieną sąsają naudoja kiekvienos valstybės narės infrastruktūros registras savo išsamių INF registro duomenų kopijoms pateikti/įkelti,

kita sąsaja skirta bendrosios naudotojų sąsajos naudotojams prisijungti prie INF registro sistemos ir gauti INF registro informaciją.

Į centrinę bendrosios naudotojų sąsajos duomenų bazę įrašomi pilni INF registro duomenų, laikomų kiekvienos valstybės narės infrastruktūros registre, rinkiniai. Nacionaliniai registrai visų pirma įsipareigoja pagal šio priedo lentelėje nustatytą specifikaciją sukurti rinkmenas, kuriose būtų visas INF registro duomenų, laikomų infrastruktūros registre, rinkinys. Jie nuolat, bent kartą per tris mėnesius, atnaujina į infrastruktūros registrą įrašytų objektų duomenis Vienas atnaujinimas turėtų sutapti su kasmetiniu tinklo nuostatų paskelbimu.

Rinkmenas į bendrąją naudotojų sąsają nacionaliniai registrai įkelia per specialią šiai operacijai skirtą sąsają. Kad būtų lengviau patvirtinti ir įkelti nacionalinių registrų pateiktus duomenis, naudojamas specialus modulis.

Bendrosios naudotojų sąsajos centrinė duomenų bazė nacionalinių registrų atsiųstus duomenis viešai pateikia visiškai nepakeistus.

Pasitelkę pagrindines bendrosios naudotojų sąsajos funkcijas naudotojai gali ieškoti INF registro duomenų ir juos gauti.

Bendrojoje naudotojų sąsajoje saugomi išsamūs žiniaraščiai apie visus nacionalinių registrų pateiktus duomenis. Pašalinus duomenis, šie žiniaraščiai saugomi dar dvejus metus.

Bendrąją naudotojų sąsają administruojanti agentūra prieigą naudotojams suteikia gavusi prašymą.

Atsakymai į bendrosios naudotojų sąsajos naudotojų klausimus pateikiami per 24 valandas nuo klausimo pateikimo.

4.5.   Parengtis

Bendroji naudotojų sąsaja veikia septynias dienas per savaitę 02:00–21:00 val. Grinvičo laiku, atsižvelgiant į vasaros laiką. Techninės profilaktikos metu sistemos neprieinamumas turi būti kuo trumpesnis.

Jei gedimas įvyktų kai agentūra nedirba, remontas pradedamas kitą agentūros darbo dieną.

5.   BENDRŲJŲ SPECIFIKACIJŲ TAIKYMO VADOVAS

Šio sprendimo 3 straipsnyje nurodytą bendrųjų specifikacijų taikymo vadovą agentūra viešai paskelbia savo interneto svetainėje. Jame pateikiama:

a)

objektai ir atitinkami jų duomenys, nustatyti lentelės 3.3 skirsnyje. Kiekvienam laukeliui bent: jo formatas, ribinė vertė, sąlygos, kuriomis parametras taikomas ir yra privalomas, parametrų verčių geležinkelio techninės taisyklės, nuoroda į TSS ir kitus techninius dokumentus, susijusius su šio sprendimo lentelėje nustatytais infrastruktūros registro objektais;

b)

išsamios koncepcijų ir parametrų apibrėžtys ir specifikacijos;

c)

nuostatos, pagal kurias INF registro tikslais modeliuojamas tinklas ir renkami duomenys su aktualiais paaiškinimais ir pavyzdžiais;

d)

INF registro duomenų iš valstybių narių infrastruktūros registrų patvirtinimo ir pateikimo bendrajai naudotojų sąsajai procedūros.

Taikymo vadove paaiškinamos šio sprendimo priede nurodytos INF registro sistemos plėtrai būtinos specifikacijos.


(1)  ERA interneto svetainėje paskelbtas dokumentas ERA/INF/10–2009/INT (0.1 red., 2009 9 28).

(2)  Eksploatuojamos infrastruktūros deklaracija, apibrėžta 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos rekomendacijoje 2011/622/ES dėl eksploatuojamų geležinkelio linijų pagrindinių parametrų atitikties techninėms sąveikos specifikacijoms lygio įrodymo tvarkos (OL L 243, 2011 9 21, p. 23).


Top