Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0839

2014/839/ES, Euratomas: 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas dėl informacijos apie Komisijos narių ir organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo

OJ L 343, 28.11.2014, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/839/oj

28.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 343/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 25 d.

dėl informacijos apie Komisijos narių ir organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo

(2014/839/ES, Euratomas)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 249 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 11 straipsnio 1 ir 2 dalis institucijos atitinkamomis priemonėmis privalo suteikti piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis. Taip pat reikalaujama, kad institucijos palaikytų atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene. Be to, pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 2 straipsnį ir pagal ES sutarties 11 straipsnio 3 dalį Komisija, prieš teikdama teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymus, turi plačiai konsultuotis;

(2)

šiuo tikslu Komisijos nariai ir jų kabinetų nariai reguliariai susitinka su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis, kad išsiaiškintų, su kokiais sunkumais jie susiduria, ir kad suprastų jų požiūrį į Sąjungos politiką ir teisės aktus;

(3)

siekiant palengvinti Europos piliečių dalyvavimą demokratiniame Sąjungos gyvenime ir užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo atviriau, kaip nustatyta ES sutarties 10 straipsnio 3 dalyje, svarbu piliečiams suteikti galimybę žinoti, kokių ryšių Komisijos nariai ir jų kabinetų nariai turi su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis;

(4)

galimybę susipažinti su institucijų dokumentais piliečiai jau turi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 (1). Šis sprendimas nesusijęs nei su galimybe susipažinti su dokumentais, nei su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymu;

(5)

Komisija, remdamasi Komisijos pirmininko 2014 m. liepos 15 d. išdėstytomis politinėmis gairėmis, įsipareigojo didinti ryšių su suinteresuotaisiais subjektas ir lobistais skaidrumą;

(6)

nors papildomos priemonės dėl Komisijos narių ir jų kabinetų narių dalyvavimo viešuose renginiuose nereikalingos, nes tokia informacija ir taip skelbiama viešai, informacijos apie susitikimus su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis skelbimas dar labiau padidintų Komisijos veiksmų skaidrumą;

(7)

todėl Komisijos nariai turėtų viešai skelbti informaciją apie savo ar savo kabineto narių susitikimus su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis, kuriuose aptariami su Sąjungos sprendimų priėmimu ir politikos įgyvendinimu susiję klausimai;

(8)

šis sprendimas netaikomas dėl įprastinių institucijų ryšių rengiamiems susitikimams su kitų Sąjungos institucijų ar organų atstovais. Šis sprendimas netaikomas susitikimams su valstybių narių valdžios institucijų atstovais, nes šios institucijos veikia siekdamos bendrojo intereso ir padeda Komisijai vykdyti užduotis pagal lojalaus bendradarbiavimo principą. Kad būtų saugomi tarptautiniai Sąjungos ryšiai, šis sprendimas netaikomas susitikimams su trečiųjų šalių valdžios institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovais. Šis sprendimas netaikomas Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos susitikimams, kuriuose ji dalyvauja kaip vyriausioji įgaliotinė;

(9)

siekiant atsižvelgti į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 154 straipsnyje numatytą specifinį dialogo su socialiniais partneriais pobūdį, taip pat į SESV 17 straipsnio 3 dalyje numatytą specifinį dialogo su bažnyčiomis bei filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis pobūdį, šis sprendimas neturėtų būti taikomas tokio pobūdžio susitikimams;

(10)

atsižvelgiant į specifinį politinių partijų vaidmenį, įtvirtintą ES sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, ir į tai, kad 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarime dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką (2), numatyta, kad minėtas registras netaikomas politinėms partijoms, šis sprendimas taip pat neturėtų būti taikomas susitikimams su politinių partijų atstovais;

(11)

atsižvelgiant į tai, kad tam tikrais specifiniais atvejais informacijos apie susitikimus paskelbimas gali pakenkti asmens gyvybės, neliečiamumo ar privatumo apsaugai, Sąjungos finansų, pinigų ar ekonomikos politikai, rinkų stabilumui ar neskelbtinos komercinės informacijos apsaugai, tinkamam teismo procesų, inspekcijų, tyrimų, auditų ar kitų administracinių procedūrų vykdymui arba bet kokio kito Sąjungos mastu pripažinto viešojo intereso apsaugai, tokiais atvejais minėta informacija turėtų būti neskelbiama;

(12)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (3) 5 straipsnio a punktu, susitikimuose su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis dalyvaujančių Komisijos narių ir jų kabinetų narių pavardės gali būti skelbiamos viešai; kiti asmenys turi būti davę aiškų sutikimą;

(13)

šiuo sprendimu nedaromas poveikis didesniems skaidrumo reikalavimams ar įsipareigojimams, nustatytiems Sąjungos teisės aktuose ar Sąjungos sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Komisijos nariai, laikydamiesi šio sprendimo nuostatų, viešai skelbia informaciją apie visus savo ir savo kabineto narių susitikimus su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis, kuriuose aptariami su Sąjungos politikos formavimu ir įgyvendinimu susiję klausimai.

2.   Viešai skelbiama ši informacija: susitikimo data, vieta, Komisijos nario ir (arba) jo kabineto nario pavardė, organizacijos pavadinimas arba savarankiškai dirbančio asmens pavardė ir susitikimo dalykas.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   susitikimas– dvišalis susitikimas, surengtas organizacijos ar savarankiškai dirbančio asmens arba Komisijos nario ir (arba) jo kabineto nario iniciatyva siekiant aptarti su Sąjungos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusį klausimą. Ši sąvoka neapima susitikimų, rengiamų įgyvendinant Sutartimis ar Sąjungos aktais nustatytas administracines procedūras, patenkančias į Komisijos nario tiesioginės atsakomybės sritį, taip pat vien tik privataus ar socialinio pobūdžio arba spontaninių susitikimų;

b)   organizacija ar savarankiškai dirbantis asmuo– bet kokio teisinio statuso organizacija ar asmuo, vykdantis (-i) veiklą, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką Sąjungos institucijų politikos formavimo ar įgyvendinimo ir sprendimų priėmimo procesams, nesvarbu, kur ta veikla vykdoma ir kokiais komunikacijos kanalais ar priemonėmis naudojamasi.

Ši sąvoka neapima kitų Sąjungos institucijų ar organų atstovų, valstybių narių nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų atstovų ir trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų atstovų. Tačiau ji apima visas asociacijas ar tinklus, įsteigtus kolektyviai atstovauti regionams ar kitoms subnacionalinės valdžios institucijoms.

3 straipsnis

1.   Šis sprendimas netaikomas palaikant socialinį dialogą rengiamiems Sąjungos lygmens susitikimams su socialiniais partneriais, taip pat susitikimams, rengiamiems palaikant dialogą su bažnyčiomis, religinėmis asociacijomis ar bendruomenėmis bei filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis.

2.   Šis sprendimas netaikomas susitikimams su politinių partijų atstovais.

4 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija Komisijos narių svetainėse standartine forma paskelbiama per dvi savaites po susitikimo.

2.   Informacija gali būti neskelbiama, jei jos paskelbimas galėtų pakenkti vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų interesų, visų pirma: asmens gyvybės, neliečiamumo ar privatumo, Sąjungos finansų, pinigų ar ekonomikos politikos, rinkų stabilumo ar neskelbtinos komercinės informacijos neatskleidimo, tinkamo teismo procesų, inspekcijų, tyrimų, auditų ir kitų administracinių procedūrų vykdymo, apsaugai arba bet kurio kito Sąjungos lygmeniu pripažinto svarbaus viešojo intereso apsaugai.

5 straipsnis

Susitikimuose dalyvaujančių asmenų (veikiančių organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų vardu) ir Komisijos pareigūnų (išskyrus kabinetų narius) pavardės viešai neskelbiamos, nebent jie davė aiškų sutikimą.

6 straipsnis

Organizacijos ir savarankiškai dirbantys asmenys informuojami apie tai, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija bus viešai skelbiama.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

Priimta Strasbūre 2014 m. lapkričio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(2)  OL L 277, 2014 9 19, p. 11.

(3)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


Top