EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0763

2014/763/ES: 2014 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą sugeriamiesiems higienos gaminiams (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7735) Tekstas svarbus EEE

OJ L 320, 6.11.2014, p. 46–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/763/oj

2014 11 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. spalio 24 d.

kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą sugeriamiesiems higienos gaminiams

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7735)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/763/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokiems gaminiams, kurie per visą gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai gaminių grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

atsižvelgiant į šios gaminių grupės inovacijų ciklą, kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti ketverius metus nuo šios sprendimo priėmimo datos;

(4)

bendras sugeriamųjų higienos produktų poveikis aplinkai gali labai priklausyti nuo medžiagų sąnaudų, todėl šiai gaminių grupei tikslinga nustatyti ES ekologinio ženklo kriterijus. Tais kriterijais pirmiausia turėtų būti skatinama tausiai naudoti medžiagas, riboti pavojingųjų medžiagų naudojimą, gaminti aukštos kokybės ir labai veiksmingus gaminius, kurie yra tinkami naudoti ir suprojektuoti taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų;

(5)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

1.   Gaminių grupę „sugeriamieji higienos gaminiai“ sudaro kūdikių sauskelnės, moterų higieniniai įklotai, tamponai ir liemenėlės įklotai (dar vadinami krūtų įklotais), kurie yra vienkartiniai ir sudaryti iš natūralių pluoštų ir polimerų mišinio, kuriame pluošto yra mažiau nei 90 % masės (išskyrus tamponus).

2.   Gaminių grupei nepriskiriami šlapimo nelaikymo gaminiai ir bet kurio kito tipo gaminiai, patenkantys į Tarybos direktyvos 93/42/EEB (2) taikymo sritį.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)   celiuliozės plaušai– pluoštinė medžiaga, sudaryta daugiausia iš celiuliozės, gaunama lignoceliuliozines medžiagas apdorojant vienu ar keliais vandeniniais cheminių plaušinimo ir (arba) balinimo produktų tirpalais;

(2)   skaistikliai ir fluorescenciniai balikliai– priedai, naudojami vieninteliu tikslu – medžiagai balinti ar skaistinti;

(3)   plastikinės medžiagos, arba plastikai– sintetiniai polimerai, į kuriuos gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kurie gali būti formuojami ir naudojami kaip galutinių medžiagų ir gaminių pagrindinės struktūrinės sudedamosios dalys;

(4)   sintetiniai polimerai– makromolekulinės medžiagos, išskyrus celiuliozės plaušus, gaunamos polimerizacijos būdu, cheminės natūralių ar sintetinių makromolekulių modifikacijos būdu arba mikrobiologinės fermentacijos būdu;

(5)   superabsorbciniai polimerai– sintetiniai polimerai, skirti dideliam, palyginti su jų mase, skysčio kiekiui sugerti ir sulaikyti.

3 straipsnis

Kad gaminiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 būtų suteiktas ES ekologinis ženklas, jis turi būti priskiriamas prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos gaminių grupės „sugeriamieji higienos gaminiai“ ir atitikti priede nustatytus kriterijus ir susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

4 straipsnis

Gaminių grupės „sugeriamieji higienos gaminiai“ kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja ketverius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

5 straipsnis

Administravimo tikslais gaminių grupei „sugeriamieji higienos gaminiai“ suteikiamas kodas 047.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).


PRIEDAS

VERTINIMO IR PATIKROS REIKALAVIMAI

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimų rezultatus, bandymų ataskaitas ar kitus įrodymus, kad laikomasi kriterijų, visi šie dokumentai gali būti parengti pareiškėjo arba jo tiekėjo, arba jų abiejų.

Kompetentingos institucijos pripažindamos bandymus pirmenybę teikia pagal ISO 17025 standartą akredituotiems bandymams ir patikroms, kurias atliko pagal EN 45011 ar lygiavertį tarptautinį standartą akredituotos įstaigos.

Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus, nei nurodyta kiekvieno kriterijaus apraše, bandymo metodus, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga institucija.

Prireikus kompetentingos institucijos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir atlikti nepriklausomas patikras.

Būtina sąlyga – gaminys turi atitikti visus atitinkamus šalies (šalių), kurioje (kuriose) gaminį ketinama pateikti rinkai, teisinius reikalavimus. Pareiškėjas pareiškia, kad gaminys atitinka šį reikalavimą.

ES EKOLOGINIO ŽENKLO KRITERIJAI

ES ekologinio ženklo suteikimo sugeriamiesiems higienos gaminiams kriterijai:

1.

Gaminio aprašas

2.

Puri plaušiena

3.

Dirbtiniai celiuliozės pluoštai (įskaitant viskozę, modalą, lajocelį, vario amoniakinį pluoštą, triacetatą)

4.

Medvilnės ir kiti natūralūs celiuliozės sėkliniai pluoštai

5.

Plastikinės medžiagos ir superabsorbciniai polimerai

6.

Kitos medžiagos ir sudedamosios dalys

7.

Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos arba mišiniai

8.

Medžiagų naudojimo efektyvumas gamyboje

9.

Panaudotų gaminių šalinimo gairės

10.

Gaminio tinkamumas naudoti ir kokybė

11.

Socialiniai aspektai

12.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Ekologinio ženklo kriterijais apibrėžiami geriausiomis aplinkosauginio veiksmingumo savybėmis pasižymintys sugeriamųjų higienos gaminių rinkos gaminiai.

1 kriterijus. Gaminio aprašas

Pateikiamas gaminio ir pakuotės aprašas (gaminio pavadinimas, kategorija, funkcijos), kartu nurodomi visi šie duomenys:

visas gaminio ir pakuotės svoris,

gaminio sudedamosios dalys, naudotos medžiagos ir priedai, nurodomas kiekvieno jų svoris ir, jeigu taikoma, CAS numeris.

Gaminio svorio informacija pateikiama ir ant pakuotės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia gaminio pavyzdį ir ataskaitą, kurioje pateikiamas techninis gaminio aprašas ir nurodomas gaminio bei kiekvienos sudedamosios dalies, naudotos medžiagos ir priedo svoris.

2 kriterijus. Puri plaušiena

2.1.   Žaliavų šaltiniai

Visi plaušai turi turėti galiojančius kilmės patvirtinimo sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Bent 25 % plaušų turi turėti galiojančius tvarios miškotvarkos sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Likusiajai plaušų daliai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad jie būtų gauti iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai žaliavai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos (pripažįstamos) pagal tą sertifikavimo sistemą.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas iš plaušienos gamintojo (-ų) turi gauti galiojančius nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus kilmės patvirtinimo sertifikatus, kuriais įrodoma, kad medienos plaušai išauginti laikantis tvarios miškotvarkos principų ir (arba) gauti iš teisėtų ir kontroliuojamų šaltinių. Kaip nepriklausomos trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos pripažįstamos FSC, PEFC arba lygiavertės sistemos.

2.2.   Balinimas

Gaminyje naudojama plaušiena neturi būti balinta naudojant dujinį chlorą. Bendras gaminant plaušieną išmetamų adsorbuojamųjų organinių halogenų (AOX) kiekis neturi viršyti 0,170 kg/OMT.

Vertinimas ir patikra

Gamintojas pateikia plaušienos gamintojo deklaraciją, kad dujinio chloro nenaudota, ir bandymų ataskaitą, kuria įrodoma, kad AOX ribinė vertė neviršijama. Kaip bandymų metodai pripažįstamas ISO 9562 metodas arba jam lygiavertis EPA 1650C metodas, taip pat atliekami išsamūs skaičiavimai, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio reikalavimo, kartu pateikiami atitinkami patvirtinamieji dokumentai.

Patvirtinamuosiuose dokumentuose nurodomas matavimo periodiškumas. AOX kiekis matuojamas tik tuose procesuose, kuriuose plaušienai balinti naudojami chloro junginiai.

Matavimams atlikti imami nefiltruoti ir nenusodinti gamykloje arba komunalinių nuotekų valymo įmonėje išvalytų nuotekų ėminiai.

Matavimo laikotarpis – 12 gamybos mėnesių. Kas mėnesį tiriamas reprezentatyvus sudėtinis ėminys (24 val. sudėtinis ėminys).

Jei gamykla nauja ar rekonstruota arba jei gamykloje keičiamas procesas, matuojama kas savaitę – iš viso 8 stabilaus gamyklos darbo savaites iš eilės. Matavimai turi būti reprezentatyvūs atitinkamam laikotarpiui.

2.3.   Skaistikliai ir dažikliai

Į plaušieną neturi būti specialiai dedama skaistiklių ir dažiklių, įskaitant fluorescencinius baliklius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi.

2.4   Gamybos metu į vandenį išleidžiamo ChDS bei fosforo (P) ir į orą išmetamų sieros (S) junginių bei NOx kiekiai

Gaminant plaušieną į vandenį išleidžiamų ir į orą išmetamų teršalų kiekis įvertinamas taškais (PChDS, PP, PS, PNOx). Taškai apskaičiuojami faktinį išmetamųjų teršalų kiekį padalijus iš 1 lentelėje nurodytos etaloninės vertės.

Nė vienas iš PChDS, PS, PNOx, PP parametrų neturi viršyti 1,5 taško.

Bendras taškų skaičius (Pbendr = PChDS + PS + PNOx + PP) neturi viršyti 4,0.

Nustatoma su kiekviena žaliavinės plaušienos rūšimi i susijusi svertinė (atsižvelgiant į žaliavinės plaušienos, plaušienos i, dalį orasausės medžiagos tonoje – OMT) išmatuota teršalų vertė (išreikšta kg/OMT) ir visos vertės sudedamos. Kiekvienos naudojamos plaušienos rūšies ir popieriaus gamybos etaloninės vertės pateiktos 1 lentelėje. Galiausiai bendras teršalų kiekis padalijamas iš bendros etaloninės vertės pagal šią ChDS formulę:

Formula

1 lentelė

Su skirtingų rūšių plaušienos gamyba susijusių išmetamųjų teršalų etaloninės vertės

Plaušienos rūšis

Etaloninės vertės (kg/OMT)

ChDSetalon

Petalon

Setalon

NOxetalon

Balintoji cheminė plaušiena (išskyrus sulfitinę)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Balintoji cheminė plaušiena (sulfitinė)

25,0

0,045

0,6

1,6

Cheminė termomechaninė plaušiena

15,0

0,01

0,2

0,3

Jeigu toje pačioje jėgainėje bendrai gaminama ir šiluma, ir elektros energija, iš bendros sumos atimamas gaminant elektros energiją išmetamas S ir NOx kiekis. Gaminant šilumą išmetamų teršalų dalį galima apskaičiuoti pagal šią formulę: [MWh(šiluma) – MWh(šiluma)parduota]/[MWh(šiluma) + 2 × MWh(elektros energija)]

Šioje formulėje:

—   MWh(elektros energija)– elektros energija, pagaminta bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėje;

—   MWh(šiluma)– naudingoji šiluma, pagaminta bendros šilumos ir elektros energijos gamybos metu;

—   MWh(šiluma)parduota – naudingoji šiluma, naudojama ne plaušienos gamykloje.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia išsamius skaičiavimus, kuriais įrodoma atitiktis šiam kriterijui, ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, į kuriuos įtraukiamos bandymų ataskaitos, parengtos taikant šiuos bandymų metodus:

ChDS – ISO 6060, EPA SM 5220D arba HACH 8000;

P – ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 arba Dr Lange LCK 349;

S(oksiduota) – EPA 8 arba lygiavertis metodas;

S(redukuota) – EPA 8, EPA 16 A arba lygiavertis metodas;

S kiekis mazute – ISO 8754 arba EPA 8;

S kiekis anglyse – ISO 351 arba EPA 8;

NOx – ISO 11564 arba EPA 7E.

Patvirtinamuosiuose dokumentuose nurodomas matavimo periodiškumas ir pateikiami apskaičiuoti ChDS, P, S ir NOx taškai. Dokumentuose nurodomas visas S ir NOx, išmetamų plaušienos gamybos metu, taip pat ne gamybos vietoje gaminant garą, kiekis, išskyrus teršalų kiekius, išmetamus gaminant elektros energiją.

Į matavimus įtraukiami regeneravimo katilai, kalkių degimo krosnys, garo katilai ir nemalonaus kvapo dujų deginimo krosnys. Įvertinamas pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų kiekis.

Į ataskaitoje pateiktas išmetamos į aplinkos orą S vertes įtraukiami oksiduotos ir redukuotos S (dimetilsulfido, metiltiolio, vandenilio sulfido ir pan.) kiekiai. Išmetamus S kiekius, susijusius su šiluminės energijos gamyba iš mazuto, anglių ir kito išorės kuro, kurio S kiekis yra žinomas, galima ne matuoti, o apskaičiuoti, ir į juos būtina atsižvelgti.

Į vandenį išleidžiamų teršalų kiekiui nustatyti imami nefiltruoti ir nenusodinti gamykloje arba komunalinių nuotekų valymo įmonėje išvalytų nuotekų ėminiai.

Matavimo laikotarpis – 12 gamybos mėnesių. ChDS ir P kiekiai nustatomi kas mėnesį, o S ir NOx – kasmet. Kaip alternatyva gali būti atliekami nuolatiniai matavimai, jeigu juos bent kartą per metus patikrina trečioji šalis.

Jei gamykla nauja ar rekonstruota arba jei gamykloje keičiamas procesas, matuojama kas savaitę – iš viso 8 stabilaus gamyklos darbo savaites iš eilės. Matavimai turi būti reprezentatyvūs atitinkamam laikotarpiui.

2.5.   Gamybos metu išmetamo CO2 kiekis

Naudojant neatsinaujinančiuosius energijos išteklius išmetamo CO2 kiekis turi neviršyti 450 kg vienai pagamintos plaušienos tonai, įskaitant anglies dioksidą, išmetamą gaminant elektros energiją (gamybos vietoje arba už jos ribų). Skaičiuojant CO2 kiekį, susidarantį deginant kurą, naudojamos 2 lentelėje pateiktos etaloninės išmetamųjų teršalų vertės.

2 lentelė

Etaloninės naudojant įvairius energijos išteklius išmetamo CO2 vertės

Kuras

Išmetamas CO2 (iškastinio kuro anglies) kiekis

Vienetai

Anglys

95

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Žalia nafta

73

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Mazutas Nr. 1

74

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Mazutas Nr. 2–5

77

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Suskystintosios naftos dujos

69

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Gamtinės dujos

56

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Elektros energija iš tinklo

400

g CO2 iškast/kWh

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia išsamius skaičiavimus, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio reikalavimo, ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Pareiškėjas pateikia į orą išmetamo anglies dioksido kiekio duomenis. Į juos įtraukiami duomenys, susiję su visais neatsinaujinančiaisiais kuro ištekliais, naudojamais plaušienos gamyboje, taip pat teršalai, išmetami gaminant elektros energiją (gamybos vietoje arba už jos ribų).

Matavimo laikotarpis – 12 gamybos mėnesių. Matavimai atliekami kasmet.

Jei gamykla nauja ar rekonstruota arba jei gamykloje keičiamas procesas, matuojama kas savaitę – iš viso 8 stabilaus gamyklos darbo savaites iš eilės. Taip pat pateikiami rezultatai praėjus 12 gamybos mėnesių. Matavimai turi būti reprezentatyvūs atitinkamam laikotarpiui.

Skaičiuojant išmetamo CO2 kiekį neįtraukiamas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (1) pagamintos įsigytos ir gamybos procesams sunaudotos energijos kiekis: pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus, kuriais įrodoma, kad gamykloje iš tikrųjų naudojama arba iš išorės įsigyjama šios rūšies energija.

3 kriterijus. Dirbtiniai celiuliozės pluoštai (įskaitant viskozę, modalą, lajocelį, vario amoniakinį pluoštą, triacetatą)

3.1.   Žaliavų šaltiniai

a)

Visi plaušai turi turėti galiojančius kilmės patvirtinimo sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Bent 25 % plaušų turi turėti galiojančius tvarios miškotvarkos sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Likusiajai plaušų daliai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad jie būtų gauti iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai žaliavai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos (pripažįstamos) pagal tą sertifikavimo sistemą.

b)

Iš medvilnės pūkų pagaminta tirpioji plaušiena turi atitikti medvilnei taikomą 4.1 kriterijų (žaliavų šaltiniai ir atsekamumas).

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas iš plaušienos gamintojo (-ų) turi gauti galiojančius nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus kilmės patvirtinimo sertifikatus, kuriais įrodoma, kad medienos plaušai išauginti laikantis tvarios miškotvarkos principų ir (arba) gauti iš teisėtų ir kontroliuojamų šaltinių. Kaip nepriklausomos trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos pripažįstamos FSC, PEFC arba lygiavertės sistemos.

b)

Pareiškėjas pateikia atitikties pagal medvilnei taikomą 4.1 kriterijų (žaliavų šaltiniai ir atsekamumas) įrodymus.

3.2.   Balinimas

Pluoštams gaminti naudojama plaušiena neturi būti balinta naudojant dujinį chlorą. Bendras adsorbuojamųjų organinių halogenų (AOX) ir organiniuose junginiuose esančio chloro (OCl) kiekis neturi viršyti šių verčių:

0,170 kg/OMT, jei matuojama plaušienos gamybos nuotekose (AOX), arba

150 ppm, jei matuojama pagamintame pluošte (OCl).

Vertinimas ir patikra

Gamintojas pateikia plaušienos tiekėjo deklaraciją, kad dujinio chloro nenaudota, ir bandymų ataskaitą, kuria įrodoma, kad AOX arba OCL ribinė vertė neviršijama, ir kuri parengta taikant tinkamus bandymų metodus:

ISO 9562 metodą arba jam lygiavertį EPA 1650C metodą – AOX nustatyti;

ISO 11480 metodą – OCl nustatyti.

AOX matavimo periodiškumas nustatomas pagal puriai plaušienai taikomą 2.2 kriterijų.

3.3.   Skaistikliai ir dažikliai

Į pluoštus neturi būti specialiai dedama skaistiklių ir dažiklių, įskaitant fluorescencinius baliklius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi.

3.4.   Pluoštų gamyba

a)

Daugiau kaip 50 % pluoštams gaminti naudojamos plaušienos gaunama iš tirpiosios plaušienos gamyklų, kuriose panaudotų perdirbimo tirpalų vertė atgaunama šiais būdais:

gamykloje gaminama elektros energija ir garas arba

gaminami šalutiniai cheminiai produktai.

b)

Viskozės ir modalo pluošto gamybos procesuose turi būti neviršijamos toliau nurodytos į orą išmetamų sieros junginių ribinės vertės.

3 lentelė

Gaminant viskozės ir modalo pluoštus išmetamos sieros kiekio vertės

Pluošto rūšis

Į orą išmetamos sieros ribinė vertė (g/kg)

Kuokštelinis pluoštas

30

Gijinis pluoštas

 

Skalbiama partijomis

40

Skalbiama bendrai

170

Pastaba. Ribinė vertė – metinis vidurkis.

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas pasirūpina, kad pluoštų gamintojai pateiktų plaušienos, iš kurios gaminami pluoštai, tiekėjų sąrašą ir nurodytų jų tiekiamos plaušienos dalį. Pateikiami patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai, kad reikiamos tiekėjų dalies gamybos vietose įrengta tinkama energijos gamybos arba šalutinių produktų atgavimo įranga ir gamybos sistemos.

b)

Pareiškėjas pateikia išsamius dokumentus ir (arba) bandymų ataskaitas, kuriais įrodoma atitiktis šiam kriterijui, ir kartu pateikia atitikties deklaraciją.

4 kriterijus. Medvilnės ir kiti natūralūs celiuliozės sėkliniai pluoštai

4.1.   Žaliavų šaltiniai ir atsekamumas

a)

Medvilnė turi būti išauginta laikantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 (2), JAV Nacionalinėje ekologinės gamybos programoje (angl. santrumpa NOP) išdėstytų reikalavimų arba Sąjungos prekybos partnerių nustatytų atitinkamų teisinių įpareigojimų. Ekologiškos medvilnės kiekį gali sudaryti ekologiškai išauginta medvilnė ir pereinamojo laikotarpio ekologiška medvilnė.

b)

Laikantis 4.1 kriterijaus a punkto reikalavimų išauginta ir sugeriamiesiems higienos gaminiams gaminti naudojama medvilnė turi būti atsekama nuo gamybos standarto patikros.

Vertinimas ir patikra

a)

Nepriklausoma kontrolės įstaiga turi sertifikuoti, kad ekologiška medvilnė pagaminta laikantis Reglamente (EB) Nr. 834/2007, JAV Nacionalinėje ekologinės gamybos programoje išdėstytų arba kitų prekybos partnerių nustatytų gamybos ir tikrinimo reikalavimų. Su kiekviena kilmės šalimi susiję patikros duomenys teikiami kasmet.

b)

Pareiškėjas įrodo, kad per metus įsigytos medvilnės kiekis, naudotas galutiniam (-iams) gaminiui (-iams) pagaminti, ir kiekviena gaminio linija atitinka medvilnės kiekio reikalavimą, kasmet pateikdamas sandorių duomenis ir (arba) sąskaitas faktūras, kuriose nurodytas per metus iš ūkininkų arba gamintojų grupių įsigytos medvilnės kiekis ir bendras sertifikuotų gniutulų svoris.

4.2.   Balinimas

Medvilnė neturi būti balinta naudojant dujinį chlorą.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad dujinio chloro nenaudota.

4.3.   Skaistikliai ir dažikliai

Į medvilnę neturi būti specialiai dedama skaistiklių ir dažiklių, įskaitant fluorescencinius baliklius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi.

5 kriterijus. Plastikinės medžiagos ir superabsorbciniai polimerai

5.1.   Sintetinių polimerų ir plastikinių medžiagų gamyba

Visose gamyklose, kuriose gaminami gaminyje naudojami sintetiniai polimerai ir plastikinės medžiagos, turi būti įdiegtos šios sistemos:

vandens taupymo sistema (pvz., vandens tekėjimui įrenginiuose ir vandens cirkuliacijai uždarose sistemose stebėti);

integruotas atliekų tvarkymo planas, siekiant optimizuoti atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą, perdirbimą, naudojimą ir galutinį šalinimą (pvz., įvairių atliekų frakcijų rūšiavimą);

energijos vartojimo efektyvumo ir energijos valdymo optimizavimo sistema (pvz., pakartotinis garo, pagaminto gaminant superabsorcinius polimerus, naudojimas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjų deklaraciją, kad šio reikalavimo laikomasi. Kartu su deklaracija pateikiama ataskaita, kurioje išsamiai aprašyta tiekėjų nustatyta tvarka, taikoma kiekvienoje gamybos vietoje, kad būtų įvykdytas šis reikalavimas.

5.2.   Plastikinių medžiagų priedai

a)

Švino, kadmio, šešiavalenčio chromo ir jų junginių kiekiai turi sudaryti mažiau kaip 0,01 % (100 ppm) kiekvienos gaminyje naudojamos plastikinės medžiagos ir sintetinio polimero masės.

b)

Priedai, kurių koncentracija plastikuose viršija 0,10 % masės, neturi būti priskiriami medžiagoms, kurioms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (3) nustatytas klasifikavimo taisykles priskiriamos toliau nurodytos pavojingumo frazės

kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, 1a, 1b ir 2 kategorijos (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);

ūmiai toksiškoms medžiagoms, 1 ir 2 kategorijos (H300, H310, H330, H304);

toksiškoms konkrečiam veikiamam organui (angl. santrumpa STOT) medžiagoms, 1 kategorija (H370, H372);

pavojingoms vandens aplinkai medžiagoms, 1 ir 2 kategorijos (H400, H410, H411).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia teikėjų deklaraciją, kad laikomasi a ir b punktų reikalavimų. Taip pat pateikiamas priedų medžiagų sąrašas, nurodant jų koncentraciją ir atitinkamas pavojingumo ir rizikos frazes, kartu pateikiami saugos duomenų lapai.

Siekiant palengvinti tolesnį pateiktų dokumentų tyrimą ir stebėseną, gali būti tikrinami atsitiktinai atrinkti tiekėjai. Tiekėjai turi sudaryti galimybę patekti į gamybines patalpas, sandėlius ir panašias vietas. Visiems pateiktiems dokumentams ir informacijai, kuria dalijamasi, taikomas konfidencialumo reikalavimas.

5.3.   Superabsorbciniai polimerai

a)

Į gaminį neturi būti specialiai dedama akrilamido (CAS numeris 79–06–1).

b)

Gaminyje naudojamų superabsorbcinių polimerų sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 1 000 ppm liekamųjų monomerų, kuriems priskiriamos pavojingumo frazės, nurodytos 7 kriterijaus dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių apraše. Natrio poliakrilato atveju tai visa nesureagavusi akrilo rūgštis ir skersinius ryšius sudarančios medžiagos.

c)

Gaminyje naudojamų superabsorbcinių polimerų sudėtyje ne daugiau kaip 10 % (masės) gali sudaryti vandenyje tirpūs ekstraktai, kurie turi atitikti 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių. Natrio poliakrilato atveju tai akrilo rūgšties monomerai ir oligomerai, kurių molekulinė masė mažesnė nei superabsorbcinių polimerų (pagal ISO 17190).

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad šios cheminės medžiagos nenaudota.

b)

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma gaminyje naudojamo (-ų) superabsorbcinio (-ų) polimero (-ų) sudėtis. Tuo tikslu pateikiami produkto saugos duomenų lapai, kuriuose nurodomas tikslus pavadinimas ir CAS numeris, produkto sudėtyje esantys liekamieji monomerai, klasifikuojami pagal reikalavimą, ir jų kiekiai. Rekomenduojami bandymų metodai – ISO 17190 ir WSP 210. Apibūdinami tyrimams naudoti metodai ir nurodomi tyrimus atlikusių laboratorijų pavadinimai.

c)

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodomas vandenyje tirpių ekstraktų kiekis superabsorbciniame (-iuose) polimere (-uose). Rekomenduojami bandymų metodai – ISO 17190 ir WSP 270. Apibūdinami tyrimams naudoti metodai ir nurodomos tyrimų laboratorijos.

6 kriterijus. Kitos medžiagos ir sudedamosios dalys

6.1.   Klijuojamosios medžiagos

Klijuojamųjų medžiagų sudėtyje neturi būti šių medžiagų:

kanifolijos dervų (CAS Nr. 8050–09–7, 8052–10–6, 73138–82–6),

diizobutilftalato (DIBP, CAS Nr. 84–69–5),

diizononilftalato (DINP, CAS Nr. 28553–12–0),

formaldehido (CAS Nr. 50–00–0).

Šis reikalavimas netaikomas, jeigu šių medžiagų specialiai nededama į klijuojamąją medžiagą ar galutinį produktą ir jeigu jų koncentracija klijuojamosiose medžiagose yra mažesnė kaip 100 ppm (0,010 % masės).

Didžiausiasis leidžiamasis formaldehido, susidariusio klijų gamybos metu, kiekis yra 250 ppm, matuojant ką tik pagamintoje polimero dispersijoje. Laisvojo formaldehido kiekis sukietėjusiuose klijuose turi neviršyti 10 ppm. Šis reikalavimas netaikomas lydomiesiems klijams.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi. Kaip įrodymas gali būti naudojami saugos duomenų lapai. Pateikiami formaldehido tyrimo rezultatai, išskyrus lydomuosius klijus.

6.2.   Dažai ir dažikliai

Gaminys ir visos vienalytės jo dalys nedažomi. Šio reikalavimo išimtis taikoma:

tamponų virvelėms, pakavimo medžiagoms ir lipniosioms juostelėms;

polimeruose ir viskozėje esančiam titano dioksidui;

medžiagos, tiesiogiai nesiliečiančios su oda, gali būti dažomos, jeigu dažikliai atlieka specialias funkcijas (pvz., gaminys mažiau persišviečia per baltus ar šviesius drabužius, parodoma, kur prilipinti lipniąsias juosteles, rodomas šlapumas).

Naudojami dažai ir dažikliai taip pat turi atitikti 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi, ir pasirūpina, kad tokią deklaraciją pateiktų tiekėjai. Jeigu naudojama dažiklių, jų naudojimą reikia pagrįsti nurodant specialias jų funkcijas.

6.3.   Kvapiosios medžiagos

a)

Gaminiuose, kuriais prekiaujama kaip skirtais vaikams, taip pat tamponuose ir liemenėlės įklotuose neturi būti kvapiųjų medžiagų.

b)

Visos į produktą kaip kvapiosios medžiagos dedamos medžiagos arba mišiniai turi būti pagamintos ir tvarkomos pagal Tarptautinės kvapiųjų medžiagų gamintojų asociacijos (IFRA) veiklos kodeksą. Kodeksas pateikiamas IFRA interneto svetainėje http://www.ifraorg.org. Gamintojas turi laikytis IFRA rekomenduojamų standartų, susijusių su cheminių medžiagų draudimu, naudojimo ribojimu ir nustatytais grynumo kriterijais.

c)

Visos naudojamos kvapiosios medžiagos, neatsižvelgiant į jų koncentraciją galutiniame gaminyje, taip pat turi atitikti 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių.

d)

Nenaudojama kvapiųjų medžiagų ar kvapiųjų mišinių sudedamųjų dalių, kurias Vartotojų saugos mokslinis komitetas (4) yra nustatęs kaip žinomus ypatingą susirūpinimą keliančius kontaktinius alergenus, taip pat kvapiųjų medžiagų, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 (5) III priedą reikalaujama nurodyti sudedamųjų dalių sąraše. Be to, neleidžiama naudoti nitromuskusų ir policiklinių muskusų.

e)

Naudojamos kvapiosios medžiagos nurodomos ant gaminio pakuotės. Be to, išvardijamos kvapiosios medžiagos ir (arba) kvapiųjų mišinių sudedamosios dalys, kurias Vartotojų saugos mokslinis komitetas yra nustatęs kaip žinomus žmonių kontaktinius alergenus ir kurios nėra ribojamos pagal 6.3 kriterijaus c ir d punktus.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad laikomasi visų a–e punktuose nustatytų reikalavimų; kartu, jei reikia, pateikiama kvapiųjų medžiagų gamintojo deklaracija. Jeigu naudojama kvapiųjų medžiagų, taip pat pateikiamas naudotų kvapiųjų medžiagų sąrašas ir vaizdinis įrodymas, kad prie pakuotės pridedama reikiama informacija.

6.4.   Losjonai

a)

Losjonų nenaudojama moterų higieniniuose įklotuose, tamponuose ir liemenėlės įklotuose. Kituose gaminiuose naudojami losjonai nurodomi ant pakuotės.

b)

Visi gaminiuose, išskyrus moterų higieninius įklotus, tamponus ir liemenėlės įklotus, naudojami losjonai, neatsižvelgiant į jų koncentraciją galutiniame gaminyje, turi atitikti 6.3 kriterijų dėl kvapiųjų medžiagų ir 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių.

c)

Nenaudojama šių medžiagų: triklozano, parabenų, formaldehido ir formaldehidą išskiriančių medžiagų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėja pateikia atitikties deklaraciją; kartu, jeigu reikia, pateikiama losjono gamintojo deklaracija. Jeigu naudojama losjonų, taip pat pateikiamas vaizdinis įrodymas, kad prie pakuotės pridedama reikiama informacija.

6.5.   Silikonas

a)

Jeigu gaminio sudedamosios dalys apdorojamos silikonu, gamintojas užtikrina, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo tirpiklių.

b)

Cheminiuose produktuose, naudojamuose sudedamosioms dalims apdoroti silokonu, neturi būti oktametilciklotetrasiloksano D4 (CAS 556–67–2) ir dekametilciklopentasiloksano D5 (CAS 541–02–6). Šis reikalavimas netaikomas, jeigu D4 ir D5 specialiai nededama į medžiagą ar galutinį produktą ir jeigu jų koncentracija silikone yra mažesnė kaip 100 ppm (0,01 % masės).

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas pateikia informaciją apie taikomus apdorojimo silikonu metodus ir dokumentus, kuriais patvirtinama, kad darbuotojai yra apsaugoti.

b)

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad šis reikalavimas įvykdytas.

6.6.   Nanosidabro dalelės

Į gaminį arba bet kurią vienalytę jo dalį ar medžiagą neturi būti specialiai dedama nanosidabro dalelių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad šis reikalavimas įvykdytas, ir pasirūpina, kad tokią deklaraciją pateiktų tiekėjai.

7 kriterijus. Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos arba mišiniai

7.1.   Pavojingosios cheminės medžiagos ir mišiniai

ES ekologinis ženklas negali būti suteiktas, jei produkte arba bet kuriame jo gaminyje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (6) 3 straipsnio 3 punkte, arba vienalytėje jo dalyje yra cheminių medžiagų arba mišinių, klasifikuojamų priskiriant 4 lentelėje nurodytas pavojingumo frazes arba rizikos frazes pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba Tarybos direktyvą 67/548/EEB (7), arba jei juose yra cheminių medžiagų arba mišinių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikoma konkreti išimtis.

Jei yra paskelbtos naujesnės Sąjungos patvirtintos klasifikavimo taisyklės, pirmenybė teikiama ne nurodytai pavojingumo klasifikacijai ir rizikos frazėms, o naujausioms taisyklėms. Todėl pareiškėjai turi užtikrinti, kad klasifikuojama remiantis naujausiomis klasifikavimo taisyklėmis.

4 lentelėje nurodytos pavojingumo ir rizikos frazės paprastai taikomos cheminėms medžiagoms. Tačiau, jei informacijos apie chemines medžiagas gauti negalima, taikomos mišinių klasifikavimo taisyklės.

Cheminėms medžiagoms arba mišiniams, kurių apdorotų savybės pasikeičia taip, kad jie pasidaro biologiškai nepasisavinami arba įvyksta tokių cheminių pakitimų, kad pirmiau nustatytas pavojus išnyksta, 7.1 kriterijus netaikomas. Tai taikoma, pvz., modifikuotiems polimerams ir monomerams arba priedams, kurie yra kovalentiškai prijungti prie plastikų.

Cheminių medžiagų ir mišinių, kuriems gali būti arba yra priskirta kuri nors 4 lentelėje nurodytų pavojingumo arba rizikos frazių ir kurie atitinka priskyrimo pavojingumo klasėms arba kategorijoms kriterijus, taip pat cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a, b arba c punkte nustatytus kriterijus, ribinė koncentracija turi neviršyti bendrosios arba konkrečios ribinės koncentracijos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį. Jeigu yra nustatyta konkreti ribinė koncentracija, taikoma konkreti ribinė koncentracija, o ne bendroji ribinė koncentracija.

4 lentelė

Pavojingumo frazės ir atitinkamos rizikos frazės

Pavojingumo frazė (1)

Rizikos frazė (2)

H300 Mirtina prarijus

R28

H301 Toksiška prarijus

R25

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

R65

H310 Mirtina susilietus su oda

R27

H311 Toksiška susilietus su oda

R24

H330 Mirtina įkvėpus

R23/26

H331 Toksiška įkvėpus

R23

H340 Gali sukelti genetinius defektus

R46

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

R68

H350 Gali sukelti vėžį

R45

H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus

R49

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

R40

H360F Gali pakenkti vaisingumui

R60

H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R61

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/61/60–61

H360Fd Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/63

H360Df Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R61/62

H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R62

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R63

H361fd Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R62–63

H362 Gali pakenkti žindomam vaikui

R64

H370 Kenkia organams

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Gali pakenkti organams

R68/20/21/22

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/25/24/23

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/20/21/22

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R50

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R50–53

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R51–53

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R52–53

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

R53

EUH059 Pavojinga ozono sluoksniui

R59

EUH029 Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

R29

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

R31

EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

R32

EUH070 Toksiška patekus į akis

R39–41

H317 (1A subkategorija) Gali sukelti alerginę odos reakciją (poveikį sukelianti koncentracija ≥ 0,1 % masės) (3)

R43

H317 (1B subkategorija) Gali sukelti alerginę odos reakciją (poveikį sukelianti koncentracija ≥ 1,0 % masės) (3)

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

R42

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia gaminio medžiagų, taip pat visų jo sudedamųjų dalių ir vienalyčių dalių sąrašą.

Pareiškėjas patikrina, ar yra cheminių medžiagų ir mišinių, kuriems gali būti priskiriamos šios kriterijaus apraše nurodytos pavojingumo arba rizikos frazės. Pareiškėjas pateikia gaminio, bet kurios jo sudedamosios dalies arba bet kurios jo vienalytės dalies atitikties šiam kriterijui deklaraciją.

Pareiškėjai pasirenka tinkamus patikros būdus. Pagrindiniai nustatyti patikros būdai yra šie:

Vienalytės dalys ir visos susijusios apdorojimo medžiagos arba priemaišos (pvz., superabsorbcinių polimerų sluoksnis): pateikiami tą gaminio dalį sudarančių medžiagų ir medžiagų sudėtyje bei joms apdoroti naudotų cheminių medžiagų bei mišinių, kurių kiekis galutinėje dalyje viršija ribinę 0,10 % (masės) vertę, saugos duomenų lapai, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma žemesnė bendroji arba konkreti ribinė koncentracija pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį.

Cheminė receptūra, taikoma siekiant suteikti gaminiui ar gaminio sudedamosioms dalims tam tikrą funkciją (pavyzdžiui, klijų ir klijuojamųjų medžiagų, dažiklių): pateikiami surinktame galutiniame gaminyje naudotų cheminių medžiagų bei mišinių arba gaminio sudedamosioms dalims taikytų ir juose likusių cheminių medžiagų bei mišinių saugos duomenų lapai.

Prie tos deklaracijos pridedami atitinkami dokumentai, pvz., tiekėjų pasirašytos atitikties deklaracijos, kad cheminės medžiagos, mišiniai arba kitos medžiagos nepriskiriamos kuriai nors iš pavojingumo klasių, susijusių su 4 lentelėje nurodytomis pavojingumo arba rizikos frazėmis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, jei tai galima nustatyti bent iš informacijos, atitinkančios reikalavimus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede.

Teikiama informacija turi būti susijusi su ta cheminių medžiagų arba mišinių pavidalu arba fizine būsena, kuria jie naudojami galutiniame produkte.

Patvirtinant kiekvienos cheminės medžiagos ir mišinio klasifikavimo arba neklasifikavimo deklaraciją, pateikiama toliau nurodyta techninė informacija:

i)

jei cheminės medžiagos neregistruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 arba jei jų suderintos CLP klasifikacijos dar nėra, – informacija, atitinkanti to reglamento VII priede išdėstytus reikalavimus;

ii)

jei cheminės medžiagos registruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, bet neatitinka CLP klasifikacijos reikalavimų, – REACH registracijos dokumentais pagrįsta informacija, kuria patvirtinama, kad cheminė medžiaga neklasifikuojama;

iii)

jei cheminių medžiagų suderinta klasifikacija parengta arba jos suklasifikuotos savarankiškai, – saugos duomenų lapai, jei jie parengti. Jei jie neparengti arba jei cheminė medžiaga suklasifikuota savarankiškai, pateikiama su cheminių medžiagų pavojingumo klasifikacija susijusi informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą;

iv)

pateikiami mišinių saugos duomenų lapai, jei jie parengti. Jei jie neparengti, pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 taisykles pateikiami su mišinio klasifikavimu susiję skaičiavimo duomenys, kartu pridedama informacija, susijusi su mišinių pavojingumo klasifikavimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą.

Saugos duomenų lapai (SDL) pildomi laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo 2, 3, 9, 10, 11 ir 12 skirsniuose pateiktų nurodymų (Saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai). Nevisiškai užpildytus SDL reikia papildyti cheminių medžiagų tiekėjų deklaracijose pateikta informacija.

Informacija apie būdingas cheminių medžiagų savybes gali būti gaunama ne tik atliekant bandymus, bet ir naudojant alternatyvius metodus, pvz., in vitro metodus, taikant kiekybinio struktūros ir savybių ryšio nustatymo metodiką arba naudojant grupavimo ar analogijos metodą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedą. Primygtinai raginama dalytis atitinkamais duomenimis visoje tiekimo grandinėje.

7.2.   Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį

Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalies draudimo išimtis netaikoma cheminėms medžiagoms, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą, yra įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą ir kurių koncentracija mišiniuose, gaminiuose arba kurioje nors vienalytėje produkto dalyje viršija 0,1 % masės.

Vertinimas ir patikra

Remiamasi naujausiu paraiškos pateikimo dieną galiojančiu cheminių medžiagų, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą, sąrašu. Pareiškėjas pateikia atitikties 7.2 kriterijui deklaraciją ir susijusius dokumentus, įskaitant medžiagų tiekėjų pasirašytas atitikties deklaracijas ir atitinkamų cheminių medžiagų ar mišinių saugos duomenų lapų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, kopijas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį parengtuose cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapuose nurodomos ribinės koncentracijos.

8 kriterijus. Medžiagų naudojimo efektyvumas gamyboje

Atliekų, susidarančių gaminant ir pakuojant gaminius, atėmus dalį, kuri panaudojama pakartotinai ar paverčiama naudingomis medžiagomis ir (arba) energija, kiekis turi neviršyti:

tamponų atveju – 10 % galutinio gaminio masės,

visų kitų gaminių atveju – 5 % galutinio gaminio masės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia atliekų, kurios nebuvo pakartotinai panaudotos per gamybos procesą arba paverstos medžiagomis ir (arba) energija, kiekio įrodymus.

Skaičiavimai atliekami pagal ISO 14025, pareiškėjas pateikia visus šiuos parametrus, susijusius su:

gaminio ir pakuotės svoriu,

metu susidarančiais atliekų srautais ir

atitinkamu apdorojimo medžiagų perdirbimu (pvz., antriniu perdirbimu, deginimu), įskaitant perdirbti skirtų atliekų dalį ir šalinamų atliekų dalį.

Grynosios atliekos apskaičiuojamos kaip susidariusių atliekų kiekio ir perdirbamų atliekų kiekio skirtumas.

9 kriterijus. Panaudotų gaminių šalinimo gairės

Gamintojai ant pakuotės užrašo arba vaizdiniais simboliais nurodo:

kad gaminio negalima mesti į klozetą;

kaip tinkamai pašalinti gaminį.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia pakuotės pavyzdį.

10 kriterijus. Gaminio tinkamumas naudoti ir kokybė

Gaminio efektyvumas ir (arba) kokybė turi būti pakankami ir bent lygiaverčiai rinkoje jau esančių gaminių efektyvumui ir (arba) kokybei. Tinkamumas naudoti bandomas atsižvelgiant į 5 lentelėje nurodytas savybes ir parametrus Jeigu yra nustatytos ribinės veiksmingumo vertės, gaminiai turi jas atitikti.

5 lentelė

Savybės ir parametrai, kuriais apibūdinamas bandomų gaminių tinkamumas naudoti

Savybė

Reikiamas bandymo metodas (ribinė veiksmingumo vertė)

Kūdikių sauskelnės

Moterų higieniniai įklotai

Tamponai

Liemenėlės įklotai

Naudojimo bandymai

U1.

Sugėrimas ir apsauga nuo pratekėjimo (*2)

Vartotojų grupės tyrimas (pratekėjimas pasitaiko mažiau kaip 5 % gaminio naudojimo atvejų)

U2.

Odos sausumas

Vartotojų grupės tyrimas (80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą vertina patenkinamai)

Netaikoma

Toks pat kaip kūdikių sauskelnių

U3.

Tikimas ir patogumas

Vartotojų grupės tyrimas (80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą vertina patenkinamai)

U4.

Bendras veiksmingumas

Vartotojų grupės tyrimas (80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą vertina patenkinamai)

Techniniai bandymai

T1.

Sugėrimas ir apsauga nuo pratekėjimo

Sugėrimo sparta ir sugėrimas prieš pratekėjimą

Sintetinės vaginos metodas

Nėra rekomenduojamo metodo

T2.

Odos sausumas

Vandens netekimas per odą (angl. santrumpa TEWL), pakartotinio sudrėkimo metodas arba odos drėgmės nustatymas

Netaikoma

Nėra rekomenduojamo metodo

Vertinimas ir patikra

Pateikiama naudojimo ir techninių bandymų ataskaita, kurioje apibūdinami bandymų metodai, rezultatai ir naudoti duomenys. Bandymus atlieka laboratorijos, patvirtintos diegti kokybės vadybos sistemas – tiek vidaus, tiek išorines.

Atliekami konkretaus tipo ir dydžio gaminių, dėl kurių teikiama paraiška suteikti ES ekologinį ženklą, bandymai. Tačiau, jeigu galima įrodyti, kad gaminių veiksmingumas yra toks pat, gali pakakti išbandyti tik vieną kiekvieno gaminio modelio dydį arba reprezentatyvų dydžių rinkinį. Siekiant užtikrinti rezultatų atkuriamumą, ėminių ėmimui, gaminių transportavimui ir laikymui skiriamas ypatingas dėmesys. Rekomenduojama gaminių nekoduoti arba neperpakuoti jų į neutralias pakuotes, kadangi yra rizikos, jog pasikeis gaminių ir (arba) pakuotės veiksmingumas.

Informacija apie bandymus turi būti prieinama kompetentingoms institucijoms paisant konfidencialumo reikalavimų. Bandymų rezultatai aiškiai paaiškinami ir pateikiami duomenų naudotojui suprantama kalba, matų vienetais ir simboliais. Nurodomi šie dalykai: bandymų vieta ir data; bandomų gaminių atrankos kriterijai ir jos reprezentatyvumas; pasirinktos bandomosios savybės ir, jei reikia, priežastys, dėl kurių kai kurios savybės į bandymą neįtrauktos; naudoti bandymo metodai ir jų apribojimai, jei tokių yra. Pateikiamos aiškios bandymų rezultatų naudojimo gairės.

Papildomos naudotojų bandymo gairės:

Imties sudarymas, bandymo planas, grupės sudarymas ir tyrimo rezultatų analizė turi atitikti standartinius statistinius metodus (AFNOR Q 34–019, ASTM E1958–07e1 ar jiems lygiaverčius).

Kiekvienas gaminys vertinamas naudojantis anketa. Bandymas turi trukti ne mažiau kaip 72 valandas, o jeigu įmanoma – visą savaitę, ir vykdomas įprastomis gaminio naudojimo sąlygomis.

Rekomenduojamas bandytojų skaičius yra ne mažiau kaip 30 bandytojų. Visi tyrime dalyvaujantys asmenys turi būti konkretaus tipo ir (arba) dydžio bandomo gaminio naudotojai.

Jeigu gaminys nėra specialiai skirtas vienos lyties asmenims, moterų ir vyrų santykis turi būti 1:1.

Tyrime dalyvaujančių asmenų grupė proporcingai sudaroma iš įvairių rinkoje esančių vartotojų grupių. Aiškiai nurodomas amžius, šalis ir lytis.

Bandyme neturėtų dalyvauti sergantys asmenys ir asmenys, sergantys lėtinėmis odos ligomis. Jeigu asmuo suserga vykstant naudotojų bandymui, tai turi būti nurodyta anketoje ir į jo atsakymus vertinant neatsižvelgiama.

Vertindami odos sausumą, gaminio tikimą bei patogumą ir bendrą veiksmingumą, 80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą turi įvertinti patenkinamai; pavyzdžiui, tai galėtų reikšti, kad vartotojai skiria daugiau kaip 60 balų (kiekybinė 1–100 balų skalė) arba kad gaminys buvo įvertintas gerai ar labai gerai (renkantis iš penkių kokybinių vertinimų: labai blogai, blogai, vidutiniškai, gerai, labai gerai). Vertinant sugėrimą ir apsaugą nuo pratekėjimo, pratekėjimas turi pasitaikyti mažiau kaip 5 % bandomų gaminių naudojimo atvejų.

Baigus naudotojų bandymą, rezultatai vertinami statistiškai.

Pranešama apie išorinius veiksnius, galinčius turėti poveikio nuomonei apie gaminių veiksmingumą, kaip antai prekės ženklo kūrimą, rinkos dalį ir reklamą.

Papildomi techninių bandymų reikalavimai:

Bandymų metodai turi būti kiek įmanoma grindžiami gaminiams tinkamais, pakartojamais ir tiksliais metodais.

Išbandomi bent penki pavyzdžiai. Pateikiami rezultatų vidurkiai, kartu nurodomas standartinis nuokrypis.

Gaminio svoris, matmenys ir modelio ypatybės apibūdinami ir pateikiami pagal 1 kriterijų.

11 kriterijus. Socialiniai aspektai

Pareiškėjai užtikrina, kad visose tiekimo grandinei priklausančiose licencijuoto (-ų) gaminio (-ių) gamybos vietose laikomasi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindiniuose darbo standartuose, JT pasauliniame susitarime ir EBPO rekomendacijose tarptautinėms įmonėms aprašytų pagrindinių darbo principų ir teisių. Atliekant patikrą remiamasi šiais TDO pagrindiniais darbo standartais:

029

Priverstinis darbas,

087

Asociacijų laisvė ir teisės jungtis į organizacijas gynimas,

098

Teisė jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas,

100

Vienodas atlyginimas,

105

Priverstinio darbo panaikinimas,

111

Diskriminacija (darbo ir profesinės veiklos srityje),

138

Minimalus įdarbinimo amžius,

155

Darbuotojų sauga ir sveikata,

182

Nepriimtino vaikų darbo panaikinimas.

Apie šiuos standartus informuojamos tiekimo grandinei priklausančios galutinio gaminio gamybos vietos.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas įrodo trečiosios šalies atliktą atitikties patikrą, naudodamas nepriklausomos patikros arba dokumentinius įrodymus, įskaitant auditorių lankymąsi per ekologinio ženklo patikros procesą licencijuotų gaminių tiekimo grandinės gamybos vietose. Patikros atliekamos pateikus paraišką, o vėliau – licencijos galiojimo laikotarpiu, jei pradedama naudotis naujomis gamybos vietomis.

12 kriterijus. ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

ES ekologinis ženklas pateikiamas ant gaminio pakuotės. ES ekologinio ženklo 2 langelyje pateikiamas šis tekstas:

„Sunaudota mažiau išteklių“

„Ribotas pavojingųjų medžiagų kiekis“

„Išbandytas veiksmingumas ir kokybė“

Be to, ant pakuotės pateikiamas šis tekstas: „Daugiau informacijos apie tai, kodėl šiam gaminiui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, rasite interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad laikomasi šio reikalavimo, ir vaizdinį įrodymą.


(*1)  Skaičiuojant atsižvelgiama į grynąjį išmetamo P kiekį. Iš bendrojo išmetamo P kiekio galima atimti P, kurio natūraliai yra žaliavinėje medienoje ir vandenyje. Leidžiamas sumažinimas iki 0,010 kg/OMT.

(1)  Atsinaujinantieji energijos ištekliai, apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančioje bei vėliau panaikinančioje Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

(2)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(4)  2012 m. birželio mėn. priimta Vartotojų saugos mokslinio komiteto nuomonė dėl aromatinių alergenų kosmetikos gaminiuose, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf.

(5)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342, 2009 12 22, p. 59).

(6)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(7)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967 8 16, p. 1).

(1)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

(2)  Pagal Direktyvą 67/548/EEB ir 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 200, 1999 7 30, p. 1).

(3)  Pagal 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 286/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL L 83, 2011 3 30, p. 1).

(*2)  Šis reikalavimas netaikomas įklotams be užpildo, skirtiems moterų apatiniam trikotažui apsaugoti (kasdieniams įklotams).


Top