Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0497

2014/497/ES: 2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Xylella fastidiosa ( Well et Raju ) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (pranešta dokumentu C(2014)5082)

OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; panaikino 32015D0789

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj

25.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. liepos 23 d.

dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių

(pranešta dokumentu C(2014)5082)

(2014/497/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingųjų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą 2014/87/ES (2) dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) (toliau – nurodytasis organizmas) plitimo prevencijos priemonių Sąjungoje;

(2)

po šio sprendimo priėmimo Italijos valdžios institucijos užkrėstose ir aplinkui esančiose teritorijose atliko tyrimus, siekdamos aptikti nurodytąjį organizmą ir nustatyti jo pobūdį. Atlikus šiuos tyrimus gautos preliminarios išvados, kurių pakanka tikslesnėms priemonėms nustatyti;

(3)

Italijos institucijų atlikti tyrimai ir turimi moksliniai ir techniniai duomenys patvirtino, kad Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., ir Vinca L. yra nurodytojo organizmo augalai šeimininkai. Atsižvelgiant į turimus įrodymus, tikėtina, kad augalai Malva L., Portulaca L., Quercus L. ir Sorghum L. taip pat gali būti šio organizmo augalai šeimininkai. Todėl priemonės turėtų būti taikomos sodinti skirtiems augalams (išskyrus sėklas) Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. ir Sorghum L. (toliau – nurodytieji augalai);

(4)

tikslinga nustatyti reikalavimus, taikomus iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamiems nurodytiesiems augalams, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas. Siekiant užtikrinti, kad į Sąjungą įvežami augalai nebūtų užkrėsti nurodytuoju organizmu, turėtų būti priimti specialūs reikalavimai dėl nurodytųjų augalų auginimo vietų registracijos, priežiūros ir statuso, taip pat dėl nurodytųjų augalų patikrinimų, mėginių ėmimo, tyrimų ir vežimo;

(5)

nurodytieji augalai, kurie bent dalį augimo laikotarpio buvo auginami nustatytų ribų vietovėje arba kurie buvo vežami per tokią vietovę, dažniau nei kiti augalai gali būti užkrėsti nurodytuoju organizmu. Todėl jų vežimui turėtų būti taikomi specialūs reikalavimai. Šie reikalavimai turėtų būti panašūs į reikalavimus nurodytiesiems augalams, įvežamiems iš trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas;

(6)

siekdamos apsisaugoti nuo nurodytojo organizmo patekimo ir plitimo valstybės narės turėtų atlikti kasmetinius tyrimus dėl nurodytojo organizmo buvimo jų teritorijoje;

(7)

siekiant užtikrinti, kad galimai aptikus nurodytąjį organizmą būtų imamasi kuo skubesnių veiksmų, kiekvienas asmuo, gavęs informacijos apie šio organizmo buvimą, turėtų apie tai informuoti valstybes nares. Be to, siekdamos užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai imtųsi tinkamų veiksmų, valstybės narės turėtų informuoti susijusius profesionalius veiklos vykdytojus apie galimą nurodytojo organizmo buvimą jų teritorijoje ir priemones, kurių reikėtų imtis;

(8)

siekdamos sunaikinti nurodytąjį organizmą ir neleisti jam plisti, valstybės narės turėtų nustatyti nustatytųjų ribų vietoves ir imtis reikiamų priemonių. Nustatytųjų ribų vietovės apima užkrėstą vietovę ir buferinę zoną. Buferinės zonos plotis turėtų būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į nurodytojo organizmo išplitimo į kitas vietoves pavojų;

(9)

jei, siekiant sunaikinti nurodytąjį organizmą, nustatyti nustatytųjų ribų vietovę nėra būtina, susijusi valstybė narė turėtų turėti galimybę nedelsiant nenustatyti nustatytųjų ribų vietovės. Tuo atveju ji turėtų sunaikinti nurodytąjį organizmą ant augalų, ant kurių tas organizmas buvo pirmą kartą aptiktas, ir atlikti tyrimą siekdama išsiaiškinti, ar buvo užkrėsti kiti augalai;

(10)

reikėtų nustatyti specialias priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad aptiktas nurodytasis organizmas būtų sunaikintas;

(11)

siekiant aiškumo Įgyvendinimo sprendimą 2014/87/ES reikėtų panaikinti;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nurodytieji augalai– visi sodinti skirti augalai (išskyrus sėklas) Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. ir Sorghum L.;

b)   nurodytasis organizmasXylella fastidiosa (Well et Raju).

2 straipsnis

Trečiųjų šalių (kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas) kilmės nurodytųjų augalų įvežimas į Sąjungą

Trečiųjų šalių (kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas) kilmės nurodytieji augalai į Sąjungą gali būti įvežami, tik jei jie tenkina šias sąlygas:

a)

jie atitinka specialius įvežimo reikalavimus, nustatytus I priedo 1 skirsnyje;

b)

siekiant nustatyti nurodytojo organizmo buvimą į Sąjungą įvežamus augalus pagal I priedo 2 skirsnį tikrina atsakinga valstybės įstaiga;

c)

atlikus patikrinimą pagal I priedo 2 skirsnį neaptikta nei nurodytojo organizmo, nei jo buvimo požymių.

3 straipsnis

Nurodytųjų augalų vežimas Sąjungoje

Nurodytuosius augalus, kurie bent dalį augimo laikotarpio buvo auginami pagal 7 straipsnį nustatytoje nustatytų ribų vietovėje arba kurie buvo vežami per tokią vietovę, vežami tik į vietoves arba vietovėse, kurios nėra užkrėstos vietovės, jei jie tenkina II priede numatytas sąlygas.

4 straipsnis

Nurodytojo organizmo tyrimai

1.   Valstybės narės kasmet atlieka tyrimus, kuriais siekiama nustatyti nurodytojo organizmo buvimą jų teritorijoje ant nurodytųjų augalų ir kitų galimų augalų šeimininkų.

Šiuos tyrimus atlieka atsakinga valstybės įstaiga, arba jie atliekami atsakingai valstybės įstaigai oficialiai prižiūrint. Atliekant tyrimą vykdomos apžiūros ir, esant įtarimų dėl užsikrėtimo nurodytuoju organizmu, imami mėginiai ir atliekami jų tyrimai. Tyrimai grindžiami aiškiais mokslo ir technikos principais ir atliekami tinkamu laiku, atsižvelgiant į galimybę aptikti atitinkamą nurodytąjį organizmą.

Atliekant šiuos tyrimus privaloma atsižvelgti į turimus mokslinius ir techninius duomenis, nurodytojo organizmo ir jo pernešėjų biologinius ypatumus, nurodytųjų augalų arba augalų, kurie gali būti nurodytojo organizmo šeimininkais buvimą, ir bet kokią kitą tinkamą informaciją apie nurodytojo organizmo buvimą.

2.   Iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. valstybės narės šių tyrimų rezultatus praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Informacija apie nurodytąjį organizmą

1.   Asmuo, sužinojęs apie nurodytojo organizmo buvimą arba turintis pagrindo įtarti tokį buvimą, privalo nedelsiant pranešti atsakingai valstybės įstaigai.

Atsakinga valstybės įstaiga nedelsdama užfiksuoja tokią informaciją.

2.   Jei reikia, atsakinga valstybės įstaiga paprašo 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti tai įstaigai kitą turimą informaciją apie nurodytojo organizmo buvimą.

6 straipsnis

Buvimo patvirtinimas

1.   Jeigu atsakingai valstybės įstaigai buvo pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą arba tariamą buvimą pagal 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus tyrimus arba pagal 5 straipsnį, ji imasi visų reikiamų priemonių buvimui patvirtinti.

2.   Jei patvirtinama, kad nurodytasis organizmas aptiktas teritorijoje, kurioje jo anksčiau nenustatyta, valstybė narė per penkias darbo dienas po patvirtinimo gavimo apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Tai taikoma ir tuo atveju, kai oficialiai patvirtinama apie nurodytojo organizmo buvimą ant kitų rūšių augalų, kurie anksčiau nebuvo žinomi kaip augalai šeimininkai. Tokie pranešimai turi būti pateikti raštu.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad profesionaliems veiklos vykdytojams, kurių nurodytieji augalai gali būti pažeisti nurodytojo organizmo, būtų nedelsiant pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą tos valstybės narės teritorijoje ir jie sužinotų apie atitinkamus pavojus ir priemones, kurių būtina imtis.

7 straipsnis

Nustatytų ribų vietovės

1.   Kai 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų tyrimų rezultatai rodo nurodytojo organizmo buvimą arba kai toks buvimas patvirtinamas pagal 6 straipsnio 1 dalį, atitinkama valstybė narė nedelsdama nustatyto nustatytų ribų vietovę (toliau – nustatytų ribų vietovė).

2.   Nustatytų ribų vietovę sudaro teritorija, kurioje aptiktas nurodytasis organizmas (toliau – užkrėsta teritorija). Ši teritorija apibrėžiama pagal III priedo 1 skirsnį. Nustatytų ribų vietovę taip pat sudaro teritorija aplink užkrėstą teritoriją (toliau – buferinė zona). Ši teritorija apibrėžiama pagal III priedo 1 skirsnį.

3.   Valstybės narės nustatytų ribų vietovėse imasi priemonių, nustatytų III priedo 2 skirsnyje.

4.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti nustatytų ribų vietovės iš karto, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

yra įrodymų, kad nurodytasis organizmas buvo neseniai įvežtas į vietovę kartu su augalais, ant kurių jis aptiktas;

b)

yra požymių, kad šie augalai buvo užkrėsti prieš juos įvežant į susijusią teritoriją;

c)

netoli tokių augalų nebuvo nustatyta jokių atitinkamų pernešėjų ir įrodyta, kad nurodytasis organizmas toliau neplito.

Tokiu atveju ji atlieka tyrimą, kad nustatytų, ar buvo užkrėsti kiti augalai, išskyrus tuos, ant kurių iš pradžių buvo aptiktas organizmas. Remdamasi šiuo tyrimu valstybė narė sprendžia, ar būtina nustatyti nustatytų ribų vietovę. Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie šių tyrimų išvadas ir pateikia paaiškinimą, kodėl nebuvo nustatyta nustatytų ribų vietovė.

5.   Valstybės narės nustato 3 dalyje numatytų priemonių įgyvendinimo terminus ir prireikus 4 dalyje minėto tyrimo atlikimo terminą.

8 straipsnis

Ataskaitos dėl priemonių

1.   Valstybės narės per 30 dienų po 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia ataskaitą dėl priemonių, kurių jos ėmėsi ar ketina imtis pagal 7 straipsnio 3 dalį, ir nurodo 7 straipsnio 5 dalyje nurodytus terminus.

Ataskaitoje taip pat pateikiama tokia informacija:

a)

informacija apie nustatytų ribų vietovės vietą ir tos vietovės savybės, kurios gali būti svarbios nurodytajam organizmui sunaikinti ir išvengti jo plitimo;

b)

nustatytų ribų vietovės ribų žemėlapis;

c)

informacija apie nurodytojo organizmo ir jo užkrato pernešėjų buvimą;

d)

priemonės, kuriomis užtikrinamas reikalavimų dėl nurodytųjų augalų vežimo Sąjungoje, kaip nustatyta 3 straipsnyje, laikymasis.

Šioje ataskaitoje pateikiami šias priemones pagrindžiantys įrodymai ir kriterijai.

2.   Valstybės narės iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ataskaitą, į kurią įtraukiama atnaujinta 1 dalyje nurodyta informacija.

9 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas 2014/87/EB panaikinamas.

10 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/87/ES dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) plitimo prevencijos priemonių Sąjungoje (OL L 45, 2014 2 15, p. 29).


I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE IŠVARDYTI NURODYTŲJŲ AUGALŲ ĮVEŽIMO REIKALAVIMAI

1 SKIRSNIS

Į Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytą sertifikatą įtraukiami teiginiai

1.

Trečiųjų šalių kilmės nurodytieji augalai, kuriuose aptinkamas nurodytasis organizmas, įvežami į Sąjungą, tik jei su jais pateikiamas fitosanitarinis sertifikatas, nurodytas Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte, tenkinantis 2 ir 3 punktuose nurodytas sąlygas.

2.

Fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ turėtų būti įtrauktas teiginys, kad per visą augimo laikotarpį augalai buvo auginti vietovėje, kurią kilmės šalyje registruoja ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija ir kurią ta organizacija pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus nustatė kaip kenksmingaisiais organizmais neužkrėstą teritoriją.

Kenksmingaisiais organizmais neužkrėstos teritorijos pavadinimas nurodomas skiltyje „Kilmės vieta“.

3.

Fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodomi šie teiginiai:

a)

nurodytieji augalai per visą auginimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, tenkinančioje šias sąlygas:

i)

pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus nustatyta, kad ji neužkrėsta nurodytuoju organizmu ir jo pernešėjais;

ii)

kilmės šalyje ją registruoja ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija;

iii)

ji fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmo per jo pernešėjus;

iv)

siekiant užtikrinti pernešėjų nebuvimą, toje teritorijoje atliekamas atitinkamas fitosanitarinis apdorojimas;

v)

joje kasmet atitinkamu laiku atliekami bent du oficialūs tikrinimai. Atlikus ankstesnius tikrinimus neaptikta nei nurodytojo organizmo, nei jo pernešėjų, arba, pastebėjus požymius, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta.

b)

netoli auginimo vietovės atliekamas fitosanitarinis apdorojimas nuo nurodytojo organizmo pernešėjų;

c)

nurodytųjų augalų partijos tikrinamos kasmet imant mėginius, išskyrus atvejus, kai nurodytieji augalai neturi nurodytojo organizmo požymių;

d)

nurodytieji augalai pervežti visų nurodytojo organizmo pernešėjų neskraidymo sezonu arba uždarose talpyklose ar pakuotėse, užtikrinant, kad neįmanoma užkrėsti nurodytuoju organizmu arba žinomais jo pernešėjais;

e)

prieš pat eksportą atlikta oficiali nurodytųjų augalų partijų apžiūra, paimti mėginiai ir atlikti tyrimai, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad šiuose augaluose nurodytojo organizmo buvimo lygis mažesnis nei 1 %, ir kuri skirta būtent augalams, kuriuose nustatyti to organizmo buvimo požymiai.

4.

2 ir 3 punktai taikomi mutatis mutandis nurodytiems augalams, kurie augo tiek kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje teritorijoje, tiek už jos ribų.

2 SKIRSNIS

Tikrinimas

Nurodytuosius augalus išsamiai patikrina atsakinga valstybės įstaiga įvežimo punkte arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (1). Tikrinimas atliekamas atliekant apžiūrą ir, esant įtarimų dėl nurodytojo organizmo buvimo, imant mėginius ir atliekant kiekvienos nurodytųjų augalų partijos tyrimus. Mėginiai turėtų būti tokio dydžio, kad 99 % patikimumu būtų galima patvirtinti, kad šiuose augaluose nurodytojo organizmo buvimo lygis mažesnis nei 1 %


(1)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB, dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


II PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE IŠVARDYTOS NURODYTŲJŲ AUGALŲ VEŽIMO SĄJUNGOJE SĄLYGOS

1.

Nurodytieji augalai, kurie bent dalį auginimo laikotarpio buvo auginami nustatytų ribų vietovėje, turėtų būti vežami tik į vietoves arba vietovėse, kurios nėra užkrėstos vietovės, jei prie jų pridedamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEC (1).

2.

Nurodytieji augalai, kurie bent dalį auginimo laikotarpio buvo auginami nustatytų ribų vietovėje turėtų būti vežami tik į vietoves arba vietovėse, kurios nėra užkrėstos vietovės, jei per visą jų buvimo nustatytų ribų vietovėje laiką jie be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų atitinka ir šiuos reikalavimus:

a)

auginimo vietovė, kurioje jie buvo auginami nustatytų ribų vietovėje tenkina šias sąlygas:

i)

nustatyta, kad ji neužkrėsta nurodytuoju organizmu;

ii)

ji įregistruota pagal Komisijos direktyvą 92/90/EEB (2);

iii)

ji fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmo per jo pernešėjus;

iv)

siekiant užtikrinti pernešėjų nebuvimą, toje teritorijoje atliekamas atitinkamas fitosanitarinis apdorojimas;

v)

joje kasmet atitinkamu laiku atliekami bent du oficialūs tikrinimai. Atlikus ankstesnius tikrinimus neaptikta nei nurodytojo organizmo, nei jo pernešėjų, arba, pastebėjus požymius, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta;

b)

atlikti kasmetiniai atitinkamų kiekvienos rūšies nurodytųjų augalų iš kiekvienos auginimo vietovės mėginių tyrimai išskyrus atvejus, kai nurodytieji augalai neturi nurodytojo organizmo požymių;

c)

netoli auginimo vietovės atliekamas fitosanitarinis apdorojimas nuo nurodytojo organizmo pernešėjų.

3.

Nustatytų ribų vietovėse nurodytieji augalai pervežti visų nurodytojo organizmo pernešėjų neskraidymo sezonu arba uždarose talpyklose, arba pakuotėse, užtikrinant, kad neįmanoma užkrėsti nurodytuoju organizmu arba žinomais jo pernešėjais.


(1)  1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas (OL L 4, 1993 1 8, p. 22).

(2)  1992 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 92/90/EEB, nustatanti įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales (OL L 344, 1992 11 26, p. 38).


III PRIEDAS

NUSTATYTŲ RIBŲ VIETOVIŲ IR PRIEMONIŲ NUSTATYMAS, KAIP NURODYTA 7 STRAIPSNYJE

1 SKIRSNIS

Nustatytų ribų vietovės nustatymas

1.

Užkrėsta teritorija apima visus augalus, kurie, kaip nustatyta, užkrėsti nurodytuoju organizmu, visus augalus, kuriems būdingi požymiai, rodantys galimą užkrėtimą tuo organizmu, ir visus kitus augalus, kurie gali būti užkrėsti tuo organizmu dėl artumo užkrėstiems augalams, arba dėl tos pačios auginimo vietovės, jei žinoma, kad joje buvo užkrėstų augalų arba augalų, iš kurių jie auginami.

2.

Buferinės zonos plotis turėtų būti bent 2 000 m.

Buferinės zonos plotis gali būti sumažintas iki bent 1 000 m, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

užkrėstieji augalai buvo pašalinti, drauge su visais kitais augalais, kuriems būdingi simptomai, rodantys galimą užkrėtimą tuo organizmu, ir visais augalais, kurie, kaip nustatyta, galimai yra užkrėsti. Pašalinama tokiu būdu, kad nelieka jokių pašalinto augalo dalių;

b)

atliktas naujų teritorijos ribų nustatymo tyrimas, kurį sudaro tikrinimas taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad šiuose augaluose, esančiuose ne daugiau kaip 2 000 m nuo užkrėstos teritorijos ribos, nurodytojo organizmo buvimo lygis mažesnis nei 0,1 %

3.

Tikslus naujų teritorijos ribų nustatymas grindžiamas aiškiais moksliniais principais, nurodytojo organizmo ir jo pernešėjų biologiniais ypatumais, užkrėtimo lygiu, pernešėjų buvimu ir galimų augalų šeimininkų pasiskirstymu atitinkamoje teritorijoje.

4.

Jei nurodytojo organizmo buvimas nustatytas už užkrėstos teritorijos ribų, užkrėstos teritorijos ir buferinės zonos ribos peržiūrimos ir atitinkamai pakeičiamos.

5.

Jei nustatytų ribų vietovėje, remiantis 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais tyrimais ir šio priedo 2 priedėlio h punkte nurodyta stebėsena, nurodytojo organizmo nenustatyta 5 metus, šios nustatytos ribos gali būti panaikinamos.

2 SKIRSNIS

Priemonės, kurių reikia imtis nustatytų ribų vietovėje

Nustatytų ribų vietovėje susijusi valstybė narė, siekdama sunaikinti nurodytąjį organizmą, imasi šių priemonių:

a)

kuo skubiau pašalina visus nurodytuoju organizmu užkrėstus augalus bei visus augalus, turinčius požymių, rodančių galimą užkrėtimą tuo organizmu, ir visus augalus, kurie, kaip nustatyta, galėjo būti užkrėsti. Pašalinama tokiu būdu, kad nelieka jokių pašalinto augalo dalių ir imantis visų būtinų atsargos priemonių, siekiant išvengti nurodytojo organizmo išplitimo šalinant ir po šalinimo;

b)

atlieka nurodytųjų augalų, augalų, priklausančių tai pačiai genčiai kaip ir užkrėsti augalai, ir visų kitų augalų, turinčių nurodytojo organizmo buvimo požymių, 200 m atstumu aplink užkrėstus augalus mėginių ėmimą ir tyrimą, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad šiuose augaluose nurodytojo organizmo buvimo lygis mažesnis nei 0,1 %;

c)

in situ arba netolimoje šiam tikslui skirtoje vietoje, esančioje nustatytų ribų vietovėje, sunaikina visus augalus, augalų dalis arba medieną, per kuriuos gali plisti nurodytasis organizmas. Sunaikinimas atliekamas tinkamu būdu, užtikrinant, kad nurodytasis organizmas neplistų;

d)

in situ arba netoliese esančioje vietoje sunaikina bet kokią augalo medžiagą, susidariusią dauginant nurodytuosius augalus arba augalus, priklausančius tai pačiai genčiai kaip ir užkrėsti augalai. Sunaikinimas atliekamas tinkamu būdu, užtikrinant, kad nurodytasis organizmas neplistų per pernešėją;

e)

atlieka atitinkamą nurodytųjų augalų arba augalų, kurie gali būti nurodytojo organizmo pernešėjų šeimininkais, fitosanitarinį apdorojimą, siekdama išvengti nurodytojo organizmo plitimo per šiuos pernešėjus;

f)

atseka užkrato kilmę ir nustato tolesnę nurodytųjų augalų, susijusių su atitinkamu užkrėtimu, kurie galėjo būti vežami prieš nustatant nustatytų ribų vietovę, seką. Augalų paskirties vietos atitinkamoms institucijoms turėtų būti pateikiama visa su tokiu vežimu susijusi informacija, kad būtų galima patikrinti augalus ir prireikus imtis atitinkamų priemonių;

g)

vietovėse, kurios nėra laikomos neužkrėstomis pernešėjais, uždraudžia sodinti nurodytuosius augalus ir augalus, priklausančius tai pačiai genčiai kaip ir užkrėsti augalai;

h)

atlieka intensyvią nurodytojo organizmo buvimo stebėseną bent jau atliekant kasmetinius tikrinimus tinkamu metu, daugiausia dėmesio skiriant buferinei zonai ir nurodytiesiems augalams ir augalams, priklausantiems tai pačiai genčiai kaip ir užkrėsti augalai, įskaitant tyrimus, ypač užkrėtimo požymių turinčių augalų. Mėginių skaičius nurodomas 8 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje;

i)

imasi veiklos, kad padidintų visuomenės informuotumą apie nurodytojo organizmo pavojų ir priemones, priimtas siekiant išvengti nurodytojo organizmo pateikimo į Sąjungą ir išplitimo joje, įskaitant nurodytųjų augalų vežimą iš nustatytų ribų vietovės, nustatytos pagal 7 straipsnį;

j)

prireikus imasi specialių priemonių esant konkretiems arba sudėtingiems atvejams, kai pagrįstai numatomas sunaikinimo išvengimas, trukdymas arba atidėjimas, ypač susijusių su visų augalų, kurie yra užkrėsti arba įtariama, kad gali būti užkrėsti, prieinamumu ir tinkamu sunaikinimu, nepriklausomai nuo jų vietos, viešos arba privačios nuosavybės arba asmens arba įstaigos, kuriam jie priklauso;

k)

imasi bet kokių kitų priemonių, kurios gali padėti sunaikinti nurodytąjį organizmą, atsižvelgiant į tarptautinius fitosanitarinius priemonių standartus Nr. 9 (1) ir pagal tarptautinius fitosanitarinius priemonių standartus Nr. 14 (2) taikant integruotąjį požiūrį.


(1)  Kenksmingųjų organizmų sunaikinimo programų gairės. Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriato nustatytas tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų Nr. 9 etaloninis standartas, Roma. Paskelbta 2011 m. gruodžio 15 d.

(2)  Integruotųjų priemonių taikymas kenksmingųjų organizmų rizikos valdymo sistemose. Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriato nustatytas tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų Nr. 14 etaloninis standartas, Roma. Paskelbta 2014 m. sausio 8 d.


Top