Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0422

2014/422/ES: 2014 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl tam tikrų Pietų Afrikos kilmės citrusinių vaisių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4191)

OJ L 196, 3.7.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2016; panaikino 32016D0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/422/oj

3.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 196/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. liepos 2 d.

kuriuo dėl tam tikrų Pietų Afrikos kilmės citrusinių vaisių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4191)

(2014/422/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečiąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (visos padermės pavojingos citrusiniams) įtrauktas į Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies I skirsnio c punkto 11 papunktį kaip Sąjungoje neaptinkamas kenksmingasis organizmas. Nuo 2011 m., Tarptautiniam botanikos kongresui patvirtinus naujas grybelių nomenklatūros taisykles, šis organizmas vadinamas Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (toliau – nurodytasis organizmas);

(2)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 m. vasario 21 d. paskelbė nurodytojo kenksmingojo organizmo keliamos rizikos vertinimą (2). Atlikus kenksmingojo organizmo keliamos rizikos vertinimą daroma išvada, kad siekiant užtikrinti, kad šis organizmas nepatektų į Sąjungą, nepakanka Direktyvoje 2000/29/EB nustatytų reikalavimų dėl nurodytojo organizmo, taikomų į Sąjungą įvežamiems citrusiniams vaisiams, išaugintiems laukuose, nepriklausančiuose teritorijai, kurioje, kaip pripažinta, nurodytųjų organizmų neaptinkama. Atsižvelgiant į tai, kad ankstesniais metais Pietų Afrikos kilmės citrusinių vaisių siuntos būdavo dažnai sulaikomos jose aptikus nurodytųjų organizmų, būtina nedelsiant imtis griežtesnių priemonių, kuriomis Sąjunga būtų geriau apsaugota, kad į ją nepatektų šių organizmų. Atsižvelgiant į tai, kad sulaikyta daug Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ vaisių siuntų, šiems vaisiams ne tik turėtų būti taikomos visiems citrusiniams vaisiams taikytinos priemonės, jie taip pat turėtų būti tiriami dėl latentinės infekcijos;

(3)

tačiau, Tarnybos nuomone, tikimybė, kad nurodytieji organizmai į Sąjungą gali patekti importuojant Citrus latifolia Tanaka vaisius, yra labai nedidelė. Todėl tikslinga Citrus latifolia Tanaka vaisiams netaikyti šiame sprendime nustatytų priemonių;

(4)

jei sulaikoma Pietų Afrikos kilmės citrusinių vaisių, užkrėstų nurodytuoju organizmu, siunta, Komisija įvertins, ar užkrėsti vaisiai buvo išsiųsti dėl Pietų Afrikos oficialios stebėsenos ir sertifikavimo procedūrų trūkumų. Jei tais pačiais metais dėl stebėsenos ir sertifikavimo procedūrų trūkumų bus sulaikyta daugiau siuntų, Komisija peržiūrės šį sprendimą prieš pranešimą apie šeštą sulaikytą siuntą;

(5)

siekiant aiškumo Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/754/ES (3) turėtų būti panaikintas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės turėtų būti taikomos nuo 2014 m. liepos 24 d., siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Citrusinių vaisių įvežimas į Sąjungą

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3 ir 16.5 punktų ir nukrypstant nuo 16.4 punkto c ir d papunkčių, Pietų Afrikos kilmės Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ir jų hibridų vaisiai, išskyrus Citrus aurantium L. ir Citrus latifolia Tanaka vaisius, (toliau – nurodytieji vaisiai), įvežami į Sąjungą tik jei jie atitinka šio sprendimo priede nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Ataskaitų teikimo prievolės

Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. importuojančios valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma informacija apie nurodytųjų vaisių, pagal šį sprendimą įvežtų į Sąjungą per praėjusį importo sezoną, kiekius. Į šią ataskaitą taip pat įtraukiami priedo 2 punkte nurodytų tyrimų rezultatai.

3 straipsnis

Pranešimai

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir Pietų Afrikai apie patvirtintą nurodytojo organizmo atvejį.

4 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas 2013/754/ES panaikinamas.

5 straipsnis

Taikymo pradžios data

Šis sprendimas taikomas nuo 2014 m. liepos 24 d.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  EFSA PLH Panel (EFSA augalų sveikatos mokslinė grupė), 2014 m. Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the ES territory with identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/754/ES dėl Pietų Afrikai skirtų apsaugos priemonių nuo Guignardia citricarpa Kiely (visos padermės pavojingos citrusiniams) įvežimo į Sąjungą ir išplitimo joje (OL L 334, 2013 12 13, p. 44).


PRIEDAS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT 1 STRAIPSNYJE IŠVARDYTUS NURODYTUOSIUS VAISIUS

1.   Nurodytiesiems vaisiams taikomi reikalavimai

1.1.

Prie nurodytųjų vaisių pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmoje pastraipoje, kurio dalyje „Papildoma deklaracija“ įrašoma:

a)

nurodytieji vaisiai yra išauginti laukuose, kurie buvo tinkamu laiku po paskutinio vegetacijos ciklo pradžios apdoroti priemonėmis nuo nurodytojo organizmo;

b)

auginimo laukai buvo oficialiai patikrinti augimo sezonu ir nuo paskutinio vegetacijos ciklo pradžios nurodytuosiuose vaisiuose neaptikta jokių nurodytojo organizmo požymių;

c)

nuo supakavimo pakavimo patalpose iki atvežimo paimtas bent 600 kiekvienos rūšies vaisių ėminys iš 30 tonų arba šio kiekio dalies, jis buvo atrinktas kuo labiau atsižvelgiant į bet kokius galimus nurodytojo organizmo požymius; visi atrinkti vaisiai, kuriuose pastebėta požymių, buvo patikrinti ir nurodytojo organizmo nenustatyta.

1.2.

Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ vaisių atveju, fitosanitarinio sertifikato dalyje „Papildoma deklaracija“ taip pat nurodoma, kad ėminys iš 30 tonų arba šio kiekio dalies buvo patikrintas dėl latentinės infekcijos ir nurodytojo organizmo nenustatyta.

1.3.

Visiškas nurodytųjų vaisių atsekamumas užtikrinamas taip:

a)

auginimo laukai, pakavimo įrenginiai, eksportuotojai ir kiti su nurodytųjų vaisių tvarkymu susiję veiklos vykdytojai yra oficialiai registruoti tuo tikslu;

b)

saugoma išsami informacija apie apdorojimą prieš derliaus nuėmimą ir po jo;

c)

visais nurodytųjų vaisių gabenimo iš auginimo lauko į eksporto į Sąjungą vietą etapais prie jų pridedami Pietų Afrikos nacionalinei augalų apsaugos organizacijai prižiūrint išduoti dokumentai, kurie yra dokumentų sistemos, pagal kurią Pietų Afrika teikia informaciją Komisijai, dalis.

2.   Patikrinimams Sąjungoje taikomi reikalavimai

2.1.

Nurodytieji vaisiai patikrinami apžiūrint pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (1) nustatytame įvežimo punkte arba paskirties vietoje. Apžiūrimas bent 200 kiekvienos rūšies nurodytųjų vaisių ėminys iš 30 tonų partijos arba jos dalies, atrinktas atsižvelgiant į bet kokius galimus nurodytojo organizmo požymius.

2.2.

Jei atliekant 2.1 punkte nurodytus patikrinimus aptinkama nurodytojo organizmo požymių, nurodytojo organizmo buvimas patvirtinamas arba paneigiamas atliekant požymių turinčių vaisių bandymus. Jei patvirtinama, kad nurodytasis organizmas aptiktas, partijai, iš kurios buvo paimtas ėminys, taikoma viena iš šių priemonių:

i)

atsisakoma leisti ją įvežti į Sąjungą;

ii)

ji sunaikinama ne perdirbimo būdu.


(1)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


Top