Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0349

2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2014/349/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove EULEX KOSOVO

OJ L 174, 13.6.2014, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/349/oj

13.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/42


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/349/BUSP

2014 m. birželio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (1) EULEX KOSOVO

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP (2);

(2)

2010 m. birželio 8 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/322/BUSP (3), kuriuo buvo iš dalies pakeisti Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP ir dvejiems metams – iki 2012 m. birželio 14 d. pratęstas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) galiojimo terminas;

(3)

2012 m. birželio 6 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/291/BUSP (4), kuriuo buvo iš dalies pakeisti Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP ir dvejiems metams – iki 2014 m. birželio 14 d. pratęstas EULEX KOSOVO galiojimo terminas;

(4)

atsižvelgiant į 2014 m. priimtoje strateginėje apžvalgoje pateiktas rekomendacijas, EULEX KOSOVO galiojimo terminą būtina pratęsti papildomam dvejų metų laikotarpiui;

(5)

2013 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/241/BUSP (5), kuriuo buvo iš dalies pakeisti Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP, kad būtų nustatyta nauja orientacinė finansavimo suma, numatyta laikotarpiui nuo 2013 m. birželio 15 d. iki 2014 m. birželio 14 d. Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP turėtų būti iš dalies pakeisti, kad būtų nustatyta nauja orientacinė finansavimo suma, skirta 2014 m. birželio 15 d.–spalio 14 d. laikotarpiui;

(6)

EULEX KOSOVO bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus;

(7)

todėl Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Misijos vadovas yra misijos atstovas. Misijos vadovas, prisiimdamas bendrą atsakomybę, gali misijos darbuotojams deleguoti personalo ir finansų reikalų valdymo užduotis.“;

b)

5 dalis išbraukiama;

c)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Misijos vadovas užtikrina, kad EULEX KOSOVO glaudžiai bendradarbiautų ir koordinuotų veiklą su Kosovo valdžios institucijomis ir atitinkamais tarptautiniais subjektais, be kita ko, atitinkamai su NATO Taikos palaikymo pajėgomis Kosove (KFOR), Jungtinių Tautų misija Kosove (UNMIK), ESBO ir trečiosiomis valstybėmis, kurios dalyvauja kuriant teisinę valstybę Kosove.“;

2)

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Visi darbuotojai atlieka savo pareigas ir veikia vadovaudamiesi misijos interesais. Visi darbuotojai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (6).

(6)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).“;"

3)

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tarptautinių ir vietos darbuotojų įdarbinimo sąlygos ir teisės bei pareigos nustatomos EULEX KOSOVO ir atitinkamų personalo narių sudarytose sutartyse.“;

4)

14 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Misijos vadovas užtikrina ES įslaptintos informacijos apsaugą pagal Sprendimą 2013/488/ES.“;

5)

įterpiamas šis straipsnis:

„15a straipsnis

Teisinės nuostatos

EULEX KOSOVO turi teisę įsigyti paslaugų ir prekių, sudaryti sutartis ir administracinius susitarimus, įdarbinti darbuotojus, turėti banko sąskaitas, įsigyti turtą ir juo disponuoti, vykdyti savo įsipareigojimus ir būti teismo proceso šalimi, kai to reikia šiems bendriesiems veiksmams įgyvendinti.“;

6)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti iki 2010 m. spalio 14 d., yra 265 000 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti nuo 2010 m. spalio 15 d. iki 2011 m. gruodžio 14 d., yra 165 000 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2012 m. birželio 14 d., yra 72 800 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2013 m. birželio 14 d., yra 111 000 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti nuo 2013 m. birželio 15 d. iki 2014 m. birželio 14 d., yra 110 000 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti nuo 2014 m. birželio 15 d. iki 2014 m. spalio 14 d., yra 34 000 000 EUR.

Sprendimą dėl orientacinės finansavimo sumos, skirtos vėlesnio laikotarpio su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti, priima Taryba.“;

b)

4–6 dalys pakeičiamos taip:

„4.   EULEX KOSOVO atsako už misijos biudžeto vykdymą. Šiuo tikslu misija pasirašo susitarimą su Komisija.

5.   Nuo 2014 m. birželio 15 d. EULEX KOSOVO atsako už visus reikalavimus ir įsipareigojimus, atsirandančius vykdant įgaliojimus, išskyrus visus reikalavimus, susijusius su misijos vadovo sunkiu nusižengimu, už kurį atsako pats vadovas.

6.   Finansinių nuostatų įgyvendinimas neturės poveikio 7, 8 ir 11 straipsniuose numatytai EULEX KOSOVO pavaldumo tvarkai ir veiklos reikalavimams, įskaitant įrangos suderinamumą ir misijos grupių sąveiką.

7.   Išlaidos laikomos atitinkančiomis reikalavimus nuo šių bendrųjų veiksmų įsigaliojimo dienos.“;

7)

įterpiamas šis straipsnis:

„16a straipsnis

Projektų grupė

1.   EULEX KOSOVO turi projektų grupę projektams nustatyti ir įgyvendinti. EULEX KOSOVO prireikus koordinuoja valstybių narių ir trečiųjų valstybių atsakomybe su EULEX KOSOVO susijusiose srityse įgyvendinamus projektus, kuriais remiami jos tikslai, sudaro palankesnes sąlygas jų įgyvendinimui ir teikia su jais susijusias konsultacijas.

2.   EULEX KOSOVO įgaliojama naudoti valstybių narių ar trečiųjų valstybių finansinius įnašus nustatytiems projektams, kuriais nuosekliai papildomi kiti EULEX KOSOVO veiksmai, įgyvendinti, jei atitinkamas projektas:

a)

yra numatytas su šiais bendraisiais veiksmais susijusioje finansinėje pažymoje; arba

b)

yra įtrauktas įgaliojimų vykdymo laikotarpiu, misijos vadovo prašymu iš dalies pakeitus minėtą finansinę pažymą. EULEX KOSOVO su šiomis valstybėmis sudaro susitarimą, kuriame visų pirma nustatomos konkrečios procedūros, taikomos nagrinėjant trečiųjų šalių skundus dėl žalos, padarytos dėl EULEX KOSOVO veiksmų arba neveikimo naudojant lėšas, kurias skyrė tos valstybės. Prisidedančiosios valstybės jokiomis aplinkybėmis negali Sąjungos ar vyriausiojo įgaliotinio laikyti atsakingais už EULEX KOSOVO veiksmus ar neveikimą naudojant lėšas, kurias skyrė tos valstybės.

3.   Projektų grupei skirto trečiųjų valstybių finansinio įnašo priėmimą tvirtina PSK.“;

8)

18 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas pagal Sprendimą 2013/488/ES teikti Jungtinėms Tautoms, NATO/KFOR ir kitoms trečiosioms šalims, susijusioms su šiais bendraisiais veiksmais, EULEX KOSOVO tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus atitinkamo, ne aukštesnio nei kiekvienai iš jų yra numatyta, lygio slaptumo žyma. Siekiant palengvinti šį procesą, sudaromi vietiniai techninio pobūdžio susitarimai.

2.   Vadovaujantis Sprendimu 2013/488/ES, atsiradus konkrečioms ir su veikla susijusioms neatidėliotinoms reikmėms, vyriausiasis įgaliotinis taip pat įgaliojamas teikti kompetentingoms vietos valdžios institucijoms EULEX KOSOVO tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio nei „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ lygio slaptumo žyma. Visais kitais atvejais tokia informacija ir dokumentai kompetentingoms vietos valdžios institucijoms teikiami tokia tvarka, kuri atitinka tokių institucijų bendradarbiavimo su ES lygį.“;

9)

20 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jie nustoja galioti 2016 m. birželio 14 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Y. MANIATIS


(1)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(2)  2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO (OL L 42, 2008 2 16, p. 92).

(3)  2010 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2010/322/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO, ir pratęsiamas jų galiojimo terminas (OL L 145, 2010 6 11, p. 13).

(4)  2012 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas 2012/291/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO, ir pratęsiamas jų galiojimo terminas (OL L 146, 2012 6 6, p. 46).

(5)  2013 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas 2013/241/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO (OL L 141, 2013 5 28, p. 47).


Top