EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0210

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos Respublikos, Salvadoro Respublikos, Gvatemalos Respublikos, Hondūro Respublikos, Nikaragvos Respublikos ir Panamos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi, sudarymo Europos Sąjungos vardu

OJ L 111, 15.4.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/210/oj

Related international agreement

15.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. balandžio 14 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos Respublikos, Salvadoro Respublikos, Gvatemalos Respublikos, Hondūro Respublikos, Nikaragvos Respublikos ir Panamos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(2014/210/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos Respublikos, Salvadoro Respublikos, Gvatemalos Respublikos, Hondūro Respublikos, Nikaragvos Respublikos ir Panamos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas 2003 m. gruodžio 15 d., su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

pagal Susitarimo 54 straipsnio 1 dalį Susitarimas įsigalios pirmą mėnesio dieną po to mėnesio, kurį Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui reikalingų procedūrų užbaigimą;

(3)

savo ratifikavimo dokumentus jau deponavo visos Susitarimo Susitariančiosios Šalys, įskaitant visas valstybes, Susitarimo pasirašymo metu buvusias Sąjungos valstybėmis narėmis, išskyrus Sąjungą;

(4)

Susitarimo 49 straipsnio 3 dalyje nustatytos su nelegalių migrantų readmisija susijusios Susitariančiųjų Šalių prievolės. Todėl ta nuostata patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) trečiosios dalies V antraštinės dalies, ypač jos 79 straipsnio 3 dalies, taikymo sritį;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra joms privalomas ar taikomas;

(6)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir perėmė jos teises ir pareigas;

(8)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi. Todėl kartu su šiuo sprendimu bus priimtas atskiras sprendimas dėl Susitarimo, išskyrus jo 49 straipsnio 3 dalį, sudarymo (1),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos Respublikos, Salvadoro Respublikos, Gvatemalos Respublikos, Hondūro Respublikos, Nikaragvos Respublikos ir Panamos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 54 straipsnyje (3) numatytus pranešimus ir šiuos pranešimus:

„2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir perėmė jos teises bei pareigas, ir nuo tos datos naudojasi visomis Europos bendrijos teisėmis ir prisiima visas jos pareigas. Todėl nuorodos į „Europos bendriją“ arba „Bendriją“ Susitarimo tekste atitinkamai skaitomos kaip nuorodos į „Europos Sąjungą“ arba „Sąjungą“.“,

„Susitarimo nuostatos, kurios patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinės dalies taikymo sritį, Jungtinei Karalystei ir Airijai yra privalomos kaip atskiroms Susitariančiosioms Šalims, o ne kaip Europos Sąjungos narėms, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija praneša Centrinės Amerikos Susitariančiajai Šaliai, kad Susitarimo nuostatos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai yra privalomos kaip Europos Sąjungos narėms pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Jei pagal Protokolo (Nr. 21) 4a straipsnį Susitarimo nuostatos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai tampa nebeprivalomos kaip Europos Sąjungos narėms, Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija nedelsdamos praneša Centrinės Amerikos Susitariančiajai Šaliai apie visus savo padėties pokyčius; tokiu atveju Susitarimo nuostatos joms privalomos kaip atskiroms Susitariančiosioms Šalims. Tas pats taikoma ir Danijai pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos.“

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2014 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. ASHTON


(1)  Tarybos sprendimas 2014/211/ES.

(2)  Susitarimas buvo paskelbtas OL L 111, 2014 4 15, p. 6 kartu su Sprendimu 2014/211/ES (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 4).

(3)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Top