EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0119

2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

OJ L 66, 6.3.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj

6.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/26


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/119/BUSP

2014 m. kovo 5 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. vasario 20 d. Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė bet kokį smurto naudojimą Ukrainoje. Ji paragino nedelsiant nutraukti smurtą Ukrainoje ir visapusiškai gerbti žmogaus teises bei pagrindines laisves. Ji paragino Ukrainos Vyriausybę kuo labiau susilaikyti nuo veiksmų, o opozicijos lyderius – atsiriboti nuo tų asmenų, kurie griebiasi radikalių veiksmų, įskaitant smurtą;

(2)

2014 m. kovo 3 d. Taryba sutarė daugiausia dėmesio, nustatant ribojamąsias priemones, skirti asmenų, pripažintų atsakingais už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą, ir asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, turto įšaldymui ir susigrąžinimui, siekiant įtvirtinti ir remti teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms Ukrainoje;

(3)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įšaldomos visos priede išvardytiems asmenims, pripažintais atsakingais už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą, asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai.

3.   Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini priede nurodytų fizinių asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

išimtinai skirti pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

išimtinai skirti mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga valdžios institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo;

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

toks sprendimas nėra priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų naudai; ir

d)

tokio sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.   1 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga pervestų mokėjimą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga.

6.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms;

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytus arba kilusius iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyje numatytos priemonės; arba

c)

mokėjimams pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtiems Sąjungoje ar vykdytiniems atitinkamoje valstybėje narėje,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nusprendžia sudaryti ir iš dalies pakeisti priede pateiktą sąrašą.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai praneša apie sprendimą, nurodytą 1 dalyje, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai galimybę pateikti savo pastabas.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri sprendimą, nurodytą 1 dalyje, ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį, subjektą ar įstaigą.

3 straipsnis

1.   Priede nurodomos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.   Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nustatyti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant tokią informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

Kad priemonių, nurodytų 1 straipsnio 1 ir 2 dalyje, poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į numatytąsias šiame sprendime.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. kovo 6 d.

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies pakeičiamas, jeigu Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

gimęs 1950 m. liepos 9 d., buvęs Ukrainos Prezidentas

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

gimęs 1963 m. sausio 20 d., buvęs vidaus reikalų ministras

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

gimęs 1954 m. vasario 6 d., buvęs Ukrainos generalinis prokuroras

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

gimęs 1964 m. gruodžio 22 d., buvęs Ukrainos Saugumo tarnybos vadovas

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

gimęs 1973 m. spalio 27 d., buvęs Ukrainos Prezidento patarėjas

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

6.

Olena Leonidivna Lukash

gimusi 1976 m. lapkričio 12 d., buvusi teisingumo ministrė

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

gimęs 1964 m. rugpjūčio 12 d., buvęs Ukrainos Prezidento administracijos vadovas

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

gimęs 1959 m. spalio 16 d., buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas

Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas Ukrainoje, siekiant ištirti nusikaltimus, susijusius su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

gimęs 1973 m. liepos 1 d., buvusio Prezidento sūnus, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

gimęs 1981 m. liepos 16 d., buvusio Prezidento sūnus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

11.

Artem Viktorovych Pshonka

gimęs 1976 m. kovo 19 d., buvusio generalinio prokuroro sūnus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Regionų partijos frakcijos vadovo pavaduotojas

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

gimęs 1969 m. rugpjūčio 12 d., verslininkas, Andrii K1iuiev brolis

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

13.

Mykola Yanovych Azarov

gimęs 1947 m. gruodžio 17 d., Ukrainos Ministras Pirmininkas iki 2014 m. sausio mėn.

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

buvusio Ministro Pirmininko Azarov (Azarovo) sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

gimęs 1985 m. rugsėjo 21 d., verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

gimęs 1963 m. lapkričio 28 d., buvęs švietimo ir mokslo ministras

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

gimusi 1953 m. sausio 6 d., buvusi sveikatos ministrė

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

gimęs 1959 m. gruodžio 28 d., buvęs Ukrainos Prezidento patarėjas

Asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas Ukrainoje dėl dalyvavimo nusikaltimuose, susijusiuose su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Ukrainos ribų.

2014 3 6


Top