EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0069

2014/69/ES: 2014 m. vasario 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Švedijai ir Jungtinei Karalystei leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 559) Tekstas svarbus EEE

OJ L 39, 8.2.2014, p. 60–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/69(1)/oj

8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. vasario 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Švedijai ir Jungtinei Karalystei leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 559)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/69/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 14 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

kai kurios valstybės narės prašė leisti taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, numatytų taisyklėse, kuriomis įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 216/2008. Vadovaudamosi to reglamento 14 straipsnio 6 dalimi, Komisijos tarnybos, remdamosi EASA rekomendacijomis, įvertino prašomų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo poreikį ir jomis užtikrinamos apsaugos lygį. Komisija padarė išvadą, kad šiomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis užtikrinamas apsaugos lygis būtų lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant bendrąsias aviacijos saugos taisykles, jei būtų laikomasi tam tikrų sąlygų. Kiekvienos nukrypti leidžiančios nuostatos vertinimas ir jų taikymo sąlygos aprašytos atskiruose šio sprendimo, kuriuo leidžiama taikyti šias nukrypti leidžiančias nuostatas, prieduose;

(2)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 7 dalimi, apie vienai valstybei narei leistą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pranešama visoms valstybėms narėms ir joms taip pat suteikiama teisė taikyti tą nukrypti leidžiančią nuostatą. Todėl šis sprendimas turėtų būti skirtas visoms valstybėms narėms. Kiekviena nukrypti leidžianti nuostata ir jos taikymo sąlygos turėtų būti aprašytos taip, kad tokioje pačioje padėtyje esančios kitos valstybės narės galėtų taikyti tą priemonę be papildomo Komisijos pritarimo. Nepaisant to, valstybės narės turėtų pranešti apie nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą, nes tai gali turėti pasekmių ir už tos valstybės narės ribų;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Švedijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės gali tvirtinti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 216/2008 įgyvendinimo taisyklių, kaip nurodyta šio sprendimo prieduose.

2 straipsnis

Teisė taikyti 1 straipsnyje nurodytas priemones suteikiama visoms valstybėms narėms, kaip nurodyta šio sprendimo prieduose. Valstybės narės praneša apie tai Komisijai, agentūrai ir nacionalinėms aviacijos institucijoms.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.


I PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011  (1) nuostatų dėl kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisių

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

FCL dalies FCL.905.SFI nuostatos a dalyje nustatyta, kad SFI turi teisę vykdyti kompleksinio skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu mokymą: a) kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama IR, jei jis turi atitinkamos kategorijos orlaivio IR ir yra baigęs IRI mokymo kursą.

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė raštu, Komisijos gautu 2012 m. lapkričio 27 d., pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) FCL.905.SFI nuostatos a dalies remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 (pagrindinis reglamentas) 14 straipsnio 6 dalimi.

JK pasiūlė atskirti reikalavimą dėl IRI kurso ir teisę vykdyti mokymą, būtiną pradinei IR įgyti, nuo kitų SFI skirtų reikalavimų ir leisti IRI mokymo nebaigusiam SFI vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Šiuo metu nepakanka skrydžio instruktorių, turinčių kvalifikaciją, kurios reikia mokymo kursams vykdyti, taip pat nėra patvirtinta pakankamai IRI kursų, kuriuos baigę reikiamą kvalifikaciją galėtų įgyti būsimi SFI. JK kompetentinga institucija pabrėžė, kad dėl reikalavimo būti lankius IRI kursą kyla nenumatytų sunkumų, nes nepakanka skrydžio instruktorių. Šią problemą galima išspręsti leidžiant IRI mokymo kurso nebaigusiems SFI vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti. Agentūros nuomone, JK pakankamai įrodė poreikį nukrypti nuo FCL.905.SFI reikalavimų.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

Kaip rašoma FCL dalyje, reikalavimas baigti IRI kursą yra bendras ir taikomas visoms su IR susijusioms SFI mokymo teisėms. Taigi jis taikomas ir siekiant įgyti teisę vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti, ir papildomą teisę vykdyti mokymą, būtiną pradinei IR įgyti.

JK pabrėžė, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, nes šia nukrypti leidžiančia nuostata būtų atkurtas JAR-FCL standartas.

Be to, JK pasiūlė reikalavimą dėl IRI kurso taikyti tik siekiant įgyti teisę vykdyti mokymą, būtiną pradinei IR įgyti, o šio kurso nebaigusių SFI mokymo teises apriboti leidžiant vykdyti tik mokymą, būtiną tipo kvalifikacijai, įskaitant konkretaus tipo IR, pratęsti ar atnaujinti. JK pasiūlė leisti viso IRI kurso nebaigusiam SFI vykdyti šį mokymą tuo atveju, jei jis per pastaruosius 12 mėnesių yra išlaikęs atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijos, įskaitant skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos, patikrinimo egzaminą. Šią kvalifikaciją turintis, tačiau viso IRI kurso nebaigęs SFI nevykdo mokymo, būtino pradinei skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai įgyti arba skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti, jei tai nesusiję su tipo kvalifikacijos pratęsimu ar atnaujinimu.

Agentūra, peržiūrėjusi iš dalies pakeistą prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, padarė išvadą, kad JK yra teisi sakydama, kad FCL dalyje nurodytos SFI teisės, palyginti su JAR-FCL, yra pasikeitusios. Naujasis reikalavimas, kuriuo SFI, norinčio vykdyti su IR susijusį mokymą, prašoma baigti IRI kursą, buvo pridėtas kaip papildoma sąlyga, nes manyta, kad tai būtina teisėms papildyti.

Agentūra sutinka su JK vertinimu, kad siūloma leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas apsaugos lygis yra lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį, nes, taikant šią nuostatą, šiai konkrečiai SFI grupei nebus leidžiama nelankius IRI kurso vykdyti mokymo, būtino bendrai IR pratęsti ir atnaujinti; jiems bus leidžiama vykdyti tik mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.905.SFI nuostatos a dalies, leisti IRI mokymo nebaigusiems SFI vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Šią kvalifikaciją turintis, tačiau IRI kurso nelankęs SFI nevykdo mokymo, būtino bendrai IR pratęsti ir atnaujinti.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


(1)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).


II PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE) teisių

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

FCL.1005.SFE nuostatos a dalies 2 punkte nurodoma, kad lėktuvo ar jėgainės keliamo orlaivio SFE turi teisę viso skrydžio imituoklyje (FFS) vykdyti: <...> IR pratęsti ar atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, jei SFE įvykdė FCL.1010.IRE dalyje nurodytus atitinkamos kategorijos orlaiviui taikomus reikalavimus.

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė raštu, Komisijos gautu 2012 m. lapkričio 27 d., pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) FCL.1005.SFE nuostatos a dalies 2 punkto remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 (pagrindinis reglamentas) 14 straipsnio 6 dalimi.

JK pasiūlė sukurti naują SFE kategoriją, kurios atstovai turėtų teisę vykdyti egzaminą, būtiną IR pratęsti ir atnaujinti, kai tai susiję su tipo kvalifikacija, atskiriant IRI ir IRE skirtus reikalavimus nuo kitų SFE skirtų reikalavimų ir suteikiant tik teisę pratęsti ar atnaujinti tipo kvalifikaciją, įskaitant konkretaus tipo IR.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Šiuo metu nėra patvirtinta pakankamai kursų, kuriuos baigę būsimi SFE galėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją. JK pabrėžė, kad dėl šio reikalavimo kils nenumatytų sunkumų, nurodydama, kad šiuo metu nėra tinkamai parengtų išteklių. Šią problemą galima išspręsti leidžiant IRE skirtų reikalavimų neatitinkantiems SFE vykdyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti. Agentūros nuomone, JK pakankamai įrodė poreikį nukrypti nuo FCL.1005.SFE reikalavimų.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

JK pagrindė ketinamą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą nurodydama lygiavertį JAR-FCL reikalavimą, nustatydama, kaip reikėtų keisti šios kategorijos egzaminuotojų teises, ir nurodydama sąlygas, kurias turėtų tenkinti prašymo teikėjas. JK pabrėžė, kad pagal JAR sistemą daugelis nacionalinių institucijų leido kompleksinio skrydžio egzaminuotojams (SFE) vykdyti egzaminą, būtiną skrydžio pagal prietaisus teisėms, susijusioms su tipo kvalifikacija, pratęsti ar atnaujinti, t. y. tipo kvalifikacijai kartu su konkretaus tipo skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija (IR) pratęsti ar atnaujinti. SEF nebuvo leidžiama vykdyti egzaminų, susijusių su bendra, ne konkretaus tipo IR, ar egzaminų, būtinų pradinėms konkretaus tipo IR teisėms įgyti.

JK taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad SFE suteikta daugiau teisių, FCL dalyje reikalaujama, kad SFE atitiktų skrydžio pagal prietaisus egzaminuotojui (IRE) taikomus reikalavimus, į kuriuos įeina reikalavimas turėti skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) pažymėjimą. Kaip rašoma FCL dalyje, šis reikalavimas yra bendra būtinoji sąlyga, todėl yra taikomas visoms su IR susijusioms SFE egzaminų vykdymo teisėms. Jis taikomas siekiant įgyti ir teisę pratęsti bei atnaujinti konkretaus tipo IR, ir naują teisę vykdyti egzaminą, būtiną bet kuriai pradinei IR įgyti.

JK pabrėžė, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, nes šia nukrypti leidžiančia nuostata būtų atkurtas JAR-FCL standartas.

Agentūra, peržiūrėjusi prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, padarė išvadą, kad JK yra teisi sakydama, kad FCL.1005.SFE reikalavimu SFE iš tiesų nenumatyta teisė FFS vykdyti įgūdžių patikrinimo egzaminą, būtiną pradinei IR suteikti, o tik teisė pratęsti ir atnaujinti IR (žr. a dalies 2 punktą). Be to, JK teisingai nurodė, kad pagal JAR-FCL SFE buvo suteikta teisė vykdyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus IR pratęsti ar atnaujinti. JK taip pat buvo teisi nurodydama, kad pagal JAR-FCL nebuvo reikalaujama, kad SFE atitiktų ir IRE bei IRI skirtus reikalavimus. SFE teisės, palyginti su JAR-FCL, iš tiesų yra pasikeitusios.

JK pasiūlė suteikti IRE reikalavimų neatitinkančiam SFE teisę vykdyti egzaminą, būtiną tipo kvalifikacijai kartu su IR pratęsti ar atnaujinti, tuo atveju, jei jis per pastaruosius 12 mėnesių yra išlaikęs atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijos, įskaitant skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos, patikrinimo egzaminą. Šią kvalifikaciją turintis SFE nevykdo egzamino, būtino pradinei skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai įgyti arba skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti, jei tai nesusiję su tipo kvalifikacijos pratęsimu ar atnaujinimu.

Remdamasi atlikta peržiūra, agentūra pritarė JK vertinimui, kad siūloma leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas apsaugos lygis yra lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį, nes, taikant šią nuostatą, šiai konkrečiai SFE grupei nebus leidžiama vykdyti egzamino, būtino IR pratęsti ir atnaujinti, bet bus suteikta teisė vykdyti egzaminą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.1005.SFE nuostatos a dalies 2 punkto, leisti skrydžio pagal prietaisus egzaminuotojui (IRE) taikomų reikalavimų, į kuriuos įeina reikalavimas turėti skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) pažymėjimą, neatitinkantiems SFE vykdyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Šią kvalifikaciją turintis SFE nevykdo egzamino, būtino pradinei skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai įgyti arba skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti, jei tai nesusiję su tipo kvalifikacijos pratęsimu ar atnaujinimu.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


III PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisių apribojimo ir dėl būdų, kuriais gali būti panaikinti šie apribojimai

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

FCL.910.SFI nuostatos b dalyje nurodoma, kad, norėdamas įgyti papildomų teisių mokyti skrydžio kitus orlaivio tipus atitinkančiais imituokliais, SFI turi išlaikyti tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) vykdomą egzaminą. FCL dalyje nėra numatyta galimybė egzaminą, kurį išlaikęs SFI įgytų papildomą teisę vykdyti su kitais orlaivio tipais susijusius mokymus, vykdyti konkretaus tipo kvalifikaciją turinčiam SFE.

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė raštu, gautu 2012 m. lapkričio 27 d., pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) FCL.910.SFI nuostatos b dalies remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 (pagrindinis reglamentas) 14 straipsnio 6 dalimi.

JK paprašė leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, kad SFE galėtų vykdyti ne tik egzaminus, būtinus pradiniam SFI pažymėjimui išduoti, bet ir turėtų papildomą teisę vykdyti SFI skirtus papildomų orlaivio tipų kvalifikacijos patikrinimo egzaminus.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Būtina SFE leisti vykdyti ne tik egzaminus, būtinus pradiniam SFI pažymėjimui išduoti, bet ir suteikti jam papildomą teisę vykdyti SFI skirtus papildomų orlaivio tipų kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, nes priešingu atveju dėl kvalifikuoto personalo stokos šis sektorius susidurs su nereikalingais sunkumais. Agentūra pritarė JK pateiktam poreikio taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą pagrindimui.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

JK pagrindė ketinamą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą nurodydama, kad suteikus šią papildomą teisę apsaugos lygis nenukentės.

Atlikusi peržiūrą, agentūra pritarė JK vertinimui, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, nes FCL dalyje jau numatyta galimybė SFE vykdyti SFI skirtus egzaminus, per kuriuos tikrinama pradiniame SFI pažymėjime nurodyto orlaivio tipo kvalifikacija.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.910.SFI nuostatos b dalies, leisti SFE vykdyti ne tik egzaminus, susijusius su pradiniu SFI pažymėjimu, bet ir suteikti jam papildomą teisę vykdyti SFI skirtus papildomų orlaivio tipų kvalifikacijos patikrinimo egzaminus.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

SFI gali būti suteikiama papildoma teisė mokyti skrydžio kitus tos pačios kategorijos orlaivio tipus atitinkančiais FSTD, jei SFI pažymėjimo turėtojas:

pakankamai gerai baigė atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai įgyti būtino kurso dalį, per kurią naudojamas imituoklis, ir

prižiūrimas atitinkamą kvalifikaciją turinčio TRI arba SFE, šiam priimtinu būdu vedė visą atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai įgyti būtiną kursą, per kurį atitinkamo tipo orlaiviu įvykdė bent 3 valandų skrydžio mokymą, susijusį su SFI pareigomis.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


IV PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisių ir jam taikomų sąlygų

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo FCL.905.SFI nuostata nustatomos kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisės; ja SFI nesuteikiama teisė teikti mokymo SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams. FCL dalyje teisė vykdyti šį mokymą suteikta tik tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) pažymėjimo turėtojams, turintiems ne mažesnę kaip trejų metų TRI darbo patirtį (FCL.905.TRI nuostatos b punktas).

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė 2012 m. lapkričio 27 d. raštu pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo šios Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) nuostatos remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalimi.

JK pasiūlė suteikti SFI pažymėjimo turėtojams teisę teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams, netaikant reikalavimo turėti ne mažesnę kaip trejų metų TRI darbo patirtį.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

JK informavo, kad anksčiau jie aiškino JAR-FCL kaip suteikiantį SFI galimybę būti SFI kursų mokytojais prieš tai baigus specialų mokytojų rengimo kursą, po kurio laikomas gebėjimų vertinimo egzaminas. Toliau JK rašė, kad įsigaliojus FCL daliai ir patikslinus formuluotę, teisė teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams suteikta tik tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) pažymėjimo turėtojams, turintiems trejų metų TRI darbo patirtį. Daugelis JK SFI, kuriems pažymėjimus išdavė JK ir kurie teikia mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams negali įvykdyti reikalavimo tapti 3 metų darbo patirtį turinčiu TRI. Todėl jie nebegalės būti SFI kursų mokytojais. JK taip pat patikslino, kad daugelis dabartinių kompleksinio skrydžio instruktorių TRI skirtų reikalavimų negalėtų įvykdyti dėl medicininių priežasčių.

Įvertinusi dabartinę padėtį JK padarė išvadą, kad TRI yra nepakankamai, kad būtų galima teikti mokymus pakankamai SFI pažymėjimą norinčių gauti prašymų teikėjų ir patenkinti šio sektoriaus mokymosi poreikius. Todėl pristigs kvalifikuotų šį mokymą galinčių vykdyti instruktorių, o tai būtų didelis smūgis pilotų rengimo sistemai, ypač verslo klasės orlaivių srityje. Todėl būtina reikalavimo turėti bent trejų metų TRI darbo patirties neatitinkantiems SFI suteikti teisę teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams. Agentūra pritarė JK pateiktam poreikio taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą pagrindimui.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

Be to, JK FCL dalyje nustatė esant prieštarą, nes kompleksinio skrydžio egzaminuotojas (SFE), kuris privalo turėti SFI pažymėjimą, turės teisę vykdyti gebėjimų vertinimo egzaminus, būtinus SFI pažymėjimui išduoti, pratęsti ar atnaujinti, tačiau tuo pat metu jam nebus leidžiama rengti šių SFI. Tai, kad SFE, kuris kartu yra ir SFI, negali rengti piloto tapti SFI, tačiau gali egzaminuoti SFI, nurodoma kaip FCL dalyje esanti prieštara, nes pagal FCL dalies sistemą visi egzaminuotojai turi teisę vykdyti mokymus, būtinus tiems pažymėjimams, kvalifikacijai ir licencijoms gauti, su kuriais susijusius egzaminus jiems leista vykdyti.

FCL dalis atspindi JAR-FCL sistemą, pagal kurią teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams turėjo galėti tik TRI. Peržvelgusi JK pasiūlymus, kuriuose numatoma, kaip būtų galima papildomai parengti SFI tokiai užduočiai, agentūra pritarė JK vertinimui, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas apsaugos lygis būtų lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį, ypač taikant JK pasiūlytus papildomus mokymo ir tikrinimo reikalavimus.

Kita vertus, reikėtų pabrėžti, kad šį specialų mokytojų rengimo kursą JK numato ir tokį mokymą norintiems vykdyti TRI. Ši teisė norintiems vykdyti mokymą, būtiną SFI pažymėjimui gauti, TRI jau suteikta FCL dalyje su sąlyga, kad TRI atitinka reikalavimą turėti trejų metų darbo patirtį, todėl TRI neprivalo baigti tokio specialaus mokytojų rengimo kurso. Todėl šie kursai turėtų būti rengiami tik SFI.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo FCL.905.SFI nuostatos, suteikti teisę reikalavimo turėti bent trejų metų TRI darbo patirtį neatitinkantiems SFI suteikti teisę teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Toks SFI turi turėti ne mažesnę kaip trejų metų SFI darbo patirtį, būti baigęs specialų dviejų dienų SFI mokytojo dėstomą SFI mokytojų rengimo kursą ir būti išlaikęs gebėjimų patikrinimo egzaminą.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos pridedamos sąlygos.


V PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) pratęsimo ir atnaujinimo

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalis) FCL.625 nuostatos c ir d dalyse nustatyta:

c)   Atnaujinimas. Jei IR baigia galioti, prašymo teikėjas, norėdamas atnaujinti savo teises, privalo:

1)

ATO baigti kvalifikacijos kėlimo mokymą, kad pasiektų tokį kvalifikacijos lygį, koks reikalingas norint išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzamino skrydžio pagal prietaisus elementą pagal šios dalies 9 priedėlį; ir

2)

išlaikyti atitinkamos kategorijos orlaivio valdymo kvalifikacijos patikrinimą pagal šios dalies 9 priedėlį.

d)   Jei IR nebuvo pratęsta ar atnaujinta per 7 paskutinius metus, jos turėtojas privalo perlaikyti skrydžio pagal prietaisus teorijos egzaminą ir įgūdžių patikrinimo egzaminą.“

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė 2013 m. kovo 18 d. raštu pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo šios Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatos remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalimi.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų turėtojams, turintiems ICAO standartus atitinkančią IR, patvirtintą trečiosios šalies išduotu pažymėjimu, turi būti leista išlaikyti įgytas teises neperlaikant teorijos žinių egzaminų. Orlaivių įgulos reglamente šis klausimas nėra sprendžiamas, todėl pažymėjimų turėtojams kyla nereikalingų sunkumų.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

JK mano, kad FCL.625 nuostatos d dalies reikalavimai buvo sukurti tam atvejui, kai pažymėjimo turėtojas septynerius metus neskraidė pagal skrydžio pagal prietaisus taisykles (SPT). Nustatant šią taisyklę nebuvo atsižvelgta į galimybę, kad licencijos turėtojas per tuos septynerius metus galėjo skraidyti pagal SPT turėdamas trečiosios šalies išduotu pažymėjimu patvirtintą IR, kuri tuo laikotarpiu buvo atnaujinta, todėl tebėra galiojanti.

Agentūra, peržiūrėjusi prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, pritarė JK, kad nėra proporcinga reikalauti piloto, kuris turi galiojančią arba neseniai nustojusią galioti trečiosios šalies suteiktą IR, atitinkančią ICAO 1 priedą, perlaikyti teorijos žinių egzaminus, būtinus atnaujinti europietiškai IR, kuri negaliojo daugiau nei septynerius metus; t. y. nederėtų pilotui, turinčiam nesenos SPT patirties, taikyti tokių pačių reikalavimų, kaip ir pilotui, kuris neskraidė pagal SPT daugiau kaip septynerius metus.

Agentūra pritaria JK pateiktiems argumentams. Nustatant šią taisyklę nebuvo atsižvelgta į galimybę, kad licencijos turėtojas per tuos septynerius metus galėjo skraidyti pagal SPT turėdamas trečiosios šalies išduotu pažymėjimu patvirtintą IR, kuri tuo laikotarpiu buvo atnaujinta, todėl tebėra galiojanti. Ketinama taikyti leidžianti nukrypti nuostata galiotų pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų, kuriais, be kita ko, patvirtinama ICAO standartus atitinkanti IR, turėtojams. Jei tokie pilotai po tam tikro laiko nustoja skrydžiams naudoti tą pažymėjimą, tačiau ir toliau skraido naudodami trečiosios šalies pagal ICAO standartus išduotą pažymėjimą, kuriuo, be kita ko, patvirtinama IR, ir po kurio laiko paprašo atnaujinti europietišku pažymėjimu patvirtintą IR, jie turėtų atitikti tik FCL.625 nuostatos b dalyje nustatytus pratęsimo kriterijus, atsižvelgiant į jų tuo metu turimą galiojančią trečiosios šalies suteiktą IR. Tai reiškia, kad kvalifikacijos turėtojas privalo išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, tačiau neprivalo baigti mokymo ar perlaikyti teorijos žinių egzamino. Jei pilotas turi trečiosios šalies suteiktą IR, kuri šiuo metu nebegalioja, tačiau buvo pratęsta ar atnaujinta per pastaruosius septynerius metus, kvalifikacijos turėtojas turi atitikti FCL.625 nuostatos c dalyje nustatytus atnaujinimo reikalavimus, tačiau taip pat neprivalo perlaikyti teorijos žinių egzamino. Agentūra mano, kad tuo užtikrinamas apsaugos lygis yra lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalis) FCL.625 nuostatos c ir d dalių, leisti pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų turėtojams išlaikyti įgytas teises, susijusias su IR, kuri patvirtinta trečiosios šalies išduotu pažymėjimu, neperlaikant teorijos žinių egzaminų.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų turėtojams su sąlyga, kad trečiosios šalies išduotu pažymėjimu patvirtinta IR atitinka ICAO standartus.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


VI PRIEDAS

Švedijos nuostata, leidžianti nukrypti nuo dabartinių Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012  (1) nuostatų dėl importuotų orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

Pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalis) 21.A.174 dalies b punkto 3 papunkčio ii papunktį, prie visų paraiškų išduoti iš trečiosios šalies importuotų orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimą pridedamas valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, kompetentingos institucijos pareiškimas, kuriame nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būklė atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant orlaivį.

Švedijos transporto agentūra 2011 m. sausio 24 d. raštu pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 (2) (panaikinto Reglamentu (ES) Nr. 748/2012) nuostatų ir nereikalauti pridėti tokio pareiškimo.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Švedija nustatė poreikį nukrypti nuo šios taisyklės, nes kai kuriais atvejais tokio pareiškimo neturima ir neįmanoma gauti.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

Reikalavimo importavus orlaivį į EASA valstybę pateikti valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, kompetentingos institucijos pareiškimą, kuriame nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būklė atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant orlaivį, tikslas yra įsitikinti, kad orlaivis atitinka tipo konstrukciją, patvirtintą EASA tipo pažymėjimu, taip pat kad bet kokie papildomi tipo pažymėjimai, pakeitimai arba remontas buvo patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalis) ir kad buvo įgyvendintos taikytinos tinkamumo skraidyti direktyvos.

Švedijos Vyriausybės siūlymu nereikalaujant pridėti tokio pareiškimo, gali būti užtikrinamas apsaugos lygis, lygiavertis tam, kuris nurodomas taikytinose Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priede (21 dalis) nustatytose įgyvendinimo taisyklėse, susijusiose su dokumentais, kurie turi būti pateikti, kad būtų galima išduoti iš ne ES valstybės importuoto naudoto orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą, jei būtų naudojamos kitos priemonės reikalaujamam tikrumui užtikrinti. Tos priemonės aprašomos 4 dalyje.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Švedija gali priimti paraiškas išduoti iš trečiosios šalies importuotų orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimą be valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, kompetentingos institucijos pareiškimo, kuriame nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būklė atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant orlaivį.

Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki tol, kol, atliekant taisyklių nustatymo procedūrą RMT.0020, bus priimtas ir pradėtas taikyti šiam klausimui spręsti skirtas Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalis) H poskyrio („Tinkamumo skraidyti pažymėjimai ir riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimai“) dalinis pakeitimas.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Kompetentinga institucija patikrina orlaivio dokumentus ir apžiūri orlaivį, kad įsitikintų, jog:

ankstesni orlaivio dokumentai yra išsamūs ir jų pakanka gamybos ir modifikavimo standartui nustatyti,

orlaivis buvo pagamintas pagal tipo konstrukciją, nurodytą EASA tipo pažymėjime. Šiuo tikslu prie ankstesnių dokumentų turi būti pridėta pirmo tinkamumo skraidyti pažymėjimo kopija arba naujam orlaiviui išduoto eksporto pažymėjimo kopija. Arba paraiškos išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą teikėjas gali pateikti projektavimo valstybės patvirtintą tipo pažymėjimo turėtojo pareiškimą dėl gamybos būsenos,

orlaivis atitinka tipo konstrukciją, patvirtintą tipo pažymėjimu,

bet kokie papildomi tipo pažymėjimai, pakeitimai arba remontas buvo patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalis),

buvo įgyvendintos taikytinos tinkamumo skraidyti direktyvos.

Galiausiai kompetentinga institucija konstatuoja, kad jos atlikto tyrimo rezultatai atitinka organizacijos, atliekančios tinkamumo skraidyti patikrą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 (3) I priedą (M dalis), atlikto tyrimo rezultatus.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


(1)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).

(2)  2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (OL L 243, 2003 9 27, p. 6).

(3)  2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 315, 2003 11 28, p. 1).


Top