EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/433 dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių (ECB/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/58


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/433

2014 m. gruodžio 17 d.

dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių (ECB/2014/59)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (1), ypač į jo 9a straipsnį,

kadangi:

(1)

įsteigdama Europos Centrinio Banko etikos komitetą (toliau – Etikos komitetas), Valdančioji taryba siekia sugriežtinti galiojančias etikos taisykles ir patobulinti Europos Centrinio Banko (ECB), Europos centrinių bankų sistemos (ECBS), Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) valdymą;

(2)

pastaraisiais metais padidėjo visuomenės informuotumas valdymo ir etikos klausimais. Įsteigus BPM, valdymo klausimai ECB tapo dar svarbesni. Dėl padidėjusio visuomenės informuotumo ir tikrinimo ECB turi nustatyti pažangiausias etikos taisykles ir griežtai jų laikytis, kad būtų apsaugotas ECB patikimumas ir išvengta reputacijos rizikos;

(3)

ECB sprendimų priėmimo procesuose dalyvaujančių organų narių (toliau – adresatai) etikos taisyklės turėtų būti pagrįstos tokiais pat principais, kokie taikomi ECB personalo nariams, ir turėtų būti proporcingos atitinkamai adresatų atsakomybei. Todėl reikėtų vienodai aiškinti įvairias taisykles, kurios sudaro ECB etikos kodeksą, t. y. Valdančiosios tarybos narių elgesio kodeksą (2), Vykdomosios valdybos narių papildomą etikos kodeksą (3), Priežiūros valdybos narių elgesio kodeksą ir ECB personalo taisykles;

(4)

kad etikos taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir nuosekliai, jas turi papildyti gerai veikiantys stebėsenos ir atskaitomybės mechanizmai ir tvarka; čia svarbiausią vaidmenį vaidins Etikos komitetas;

(5)

siekiant užtikrinti veiksmingą tų etikos taisyklių, kurios iš esmės reguliuoja operacinį įgyvendinimą, ir tų etikos taisyklių, kurios iš esmės reguliuoja institucinius ir sisteminius klausimus, sąveiką, Etikos komiteto nariu taip pat turėtų būti bent vienas ECB audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narys;

(6)

Etikos komitete turėtų dalyvauti Audito komiteto nepriklausomas narys. Audito komiteto nepriklausomi nariai parenkami iš aukšto rango pareigūnų, turinčių patirties centriniuose bankuose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigimas ir sudėtis

1.   Įsteigiamas Etikos komitetas.

2.   Etikos komitetą sudaro trys nepriklausomi nariai, iš kurių bent vienas yra Audito komiteto nepriklausomas narys.

3.   Etikos komiteto nariai yra aukštos reputacijos asmenys iš valstybių narių, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie labai gerai išmano ECB, ECBS, Eurosistemos ir BPM tikslus, uždavinius ir valdymą. Jie negali būti dabartiniai ECB personalo nariai arba dabartiniai ECB, nacionalinių centrinių bankų arba nacionalinių kompetentingų institucijų, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (ES) Nr. 1024/2013 (4), organų, dalyvaujančių sprendimų priėmimo procesuose, nariai.

2 straipsnis

Narių skyrimas

1.   Etikos komiteto narius skiria Valdančioji taryba.

2.   Etikos komitetas skiria savo pirmininką.

3.   Etikos komiteto narių kadencija – treji metai, ji gali būti atnaujinta vieną kartą. Etikos komiteto narių, kurie taip pat yra Audito komiteto nariai, įgaliojimai baigiasi nutrūkus jų kaip Audito komiteto narių įgaliojimams.

4.   Etikos komiteto nariai laikosi aukščiausių etikos standartų. Jie turi elgtis garbingai, nepriklausomai, nešališkai, diskretiškai, nesavanaudiškai ir vengdami bet kokios situacijos, galinčios sukelti asmeninių interesų konfliktą. Jie turi suprasti savo pareigų ir atsakomybės svarbą. Spėjamo arba galimo asmeninių interesų konflikto atveju Etikos komiteto nariai nedalyvauja jokiuose svarstymuose. Jiems taikomi Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 37 straipsnyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai, net ir jiems baigus eiti pareigas.

5.   Etikos komiteto nariai turi teisę gauti atlyginimą, kurį sudaro metinė išlaikymo išmoka ir apmokėjimas už faktiškai atliktą darbą, apskaičiuotas pagal valandinį tarifą. Tokio atlyginimo dydį nustato Valdančioji taryba.

3 straipsnis

Veikla

1.   Pirmininko siūlymu Etikos komitetas nusprendžia dėl savo posėdžių datų. Pirmininkas taip pat gali šaukti Etikos komiteto posėdžius kai, jo ar jos nuomone, to reikia.

2.   Bet kurio nario prašymu ir pirmininkui sutikus posėdžiai taip pat gali būti rengiami telekonferencijos būdu ir svarstymai gali vykti rašytinės procedūros tvarka.

3.   Etikos komiteto nariai turi asmeniškai dalyvauti kiekviename posėdyje. Posėdžiuose dalyvauja tik komiteto nariai ir komiteto sekretorius. Tačiau Etikos komitetas gali pakviesti kitus asmenis dalyvauti jo posėdžiuose, jeigu, jo nuomone, tai yra tinkama.

4.   Vykdomoji valdyba paskiria personalo narį Etikos komiteto sekretoriaus funkcijai vykdyti.

5.   Etikos komitetas turi prieigą prie vadovų ir personalo narių, taip pat prie dokumentų ir informacijos, kurių jam reikia savo funkcijoms vykdyti.

4 straipsnis

Funkcijos

1.   Kai tai konkrečiai nustatyta ECB priimtuose teisės aktuose arba ECB sprendimų priėmimo procesuose dalyvaujančių organų priimtose etikos taisyklėse, Etikos komitetas teikia patarimus etikos klausimais pagal individualius paklausimus.

2.   Etikos komitetas vykdo pagal Valdančiosios tarybos narių elgesio kodeksą paskirtam patarėjui etikos klausimais priskirtas funkcijas ir pagal Vykdomosios valdybos narių papildomą etikos kodeksą ECB etikos pareigūnui priskirtas funkcijas.

3.   Siekdamas padėti Audito komitetui vykdyti ECB, ECBS, Eurosistemos ir BPM atitikties užtikrinimo sistemos bendro tinkamumo ir atitikties stebėsenos procesų veiksmingumo vertinimą, Etikos komitetas teikia Audito komitetui ataskaitas apie Etikos komiteto pateiktus patarimus ir tai, kokia apimtimi šie patarimai buvo įgyvendinti.

4.   Etikos komitetas kasmet pateikia Valdančiajai tarybai ataskaitą apie jo atliktą darbą. Be to, Etikos komitetas teikia ataskaitas Valdančiajai tarybai, kai, jo nuomone, tai tinkama ir (arba) to reikia jo funkcijoms vykdyti.

5.   Greta šiame straipsnyje nustatytų funkcijų, Etikos komitetas gali vykdyti kitą su jo įgaliojimais susijusią veiklą, jei to prašo Valdančioji taryba.

5 straipsnis

Informacija apie patarimų įgyvendinimą

Etikos komiteto patarimų adresatai praneša Etikos komitetui apie šių patarimų įgyvendinimą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. gruodžio 17 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.

(2)  OL C 123, 2002 5 24, p. 9.

(3)  OL C 104, 2010 4 23, p. 8.

(4)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).


Top