EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

2014 m. gruodžio 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio Europos Centrinio Banko pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2014/57)

OL L 53, 2015 2 25, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/24


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/298

2014 m. gruodžio 15 d.

dėl tarpinio Europos Centrinio Banko pajamų paskirstymo (ECB/2014/57)

(nauja redakcija)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimas ECB/2010/24 (1) numato, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) paskirsto nacionaliniams centriniams bankams: a) savo pajamas iš apyvartoje esančių eurų banknotų, sukauptas kiekvienais finansiniais metais; ir b) savo pajamas, kylančias iš vertybinių popierių, nupirktų pagal vertybinių popierių rinkos programą (VPRP), gautas kiekvienais finansiniais metais;

(2)

Sprendimą ECB/2010/24 reikia iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgta į tarpinį ECB pajamų, kylančių iš padengtų obligacijų ir turtu užtikrintų vertybinių popierių, nupirktų laikantis Sprendimo ECB/2014/40 (2) ir Sprendimo ECB/2014/45 (3), paskirstymą. Dėl to, siekiant aiškumo, jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(3)

Sprendimas ECB/2010/29 (4) numato apyvartoje esančių eurų banknotų paskirstymą NCB proporcingai jų apmokėtoms dalims ECB kapitale. Sprendimo ECB/2010/29 4 straipsnis ir to sprendimo priedas ECB skiria 8 % visos apyvartoje esančių eurų banknotų vertės. ECB turi vidines Eurosistemos pretenzijas nacionaliniams centriniams bankams, proporcingas jų dalims pasirašyto kapitalo rakte ir atitinkančias jo leidžiamų eurų banknotų vertę;

(4)

pagal Sprendimo ECB/2010/23 (5) 2 straipsnio 2 dalį, už vidinius Eurosistemos likučius, susijusius su apyvartoje esančiais eurų banknotais, atlyginama taikant orientacinę palūkanų normą. Pagal Sprendimo ECB/2010/23 2 straipsnio 3 dalį šie atlygiai sumokami per TARGET2 sistemą;

(5)

Sprendimo ECB/2010/23 7 konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad ECB sukauptos pajamos už jo vidines Eurosistemos pretenzijas nacionaliniams centriniams bankams, susijusias su Europos Centriniam Bankui skirta apyvartoje esančių eurų banknotų dalimi, pagal Valdančiosios tarybos sprendimus iš esmės turėtų būti paskirstytos NCB proporcingai jų dalims pasirašyto kapitalo rakte tais pačiais finansiniais metais, kai jos sukaupiamos;

(6)

lygiai taip pat ECB pajamos, kylančios iš vertybinių popierių, nupirktų pagal VPRP, trečiąją padengtų obligacijų pirkimo programą (toliau – POPP3) ir turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą (TUVPPP), iš esmės turėtų būti paskirstytos NCB proporcingai jų dalims pasirašyto kapitalo rakte tais pačiais finansiniais metais, kai jos sukaupiamos;

(7)

paskirstydamas ECB pajamas iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir iš vertybinių popierių, nupirktų pagal VPRP, POPP3 ir TUVPPP, ECB turėtų atsižvelgti į savo numatomus metinius finansinius rezultatus, kurių turi pakakti užsienio valiutų kursų, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikų atidėjiniams reikalingoms lėšoms ir atidėjiniams, kurie gali būti padaryti numatomoms išlaidoms padengti;

(8)

nustatant ECB grynojo pelno sumą, kurią pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 33 straipsnio 1 dalį reikia pervesti į bendrą atsargų fondą, Valdančioji taryba turėtų nuspręsti, kad bet kuri to pelno dalis, kuri sutampa su pajamomis iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir pajamomis, kylančiomis iš vertybinių popierių, nupirktų pagal VPRP, POPP3 ir TUVPPP, turėtų būti visa paskirstyta NCB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

a)   NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas;

b)   vidiniai Eurosistemos likučiai, susiję su apyvartoje esančiais eurų banknotais– pretenzijos ir įsipareigojimai, atsirandantys tarp NCB ir ECB bei tarp NCB ir kitų NCB, taikant Sprendimo ECB/2010/29 4 straipsnį;

c)   ECB pajamos iš apyvartoje esančių eurų banknotų– pajamos, sukauptos ECB atlyginant jo vidines Eurosistemos pretenzijas NCB, susijusias su apyvartoje esančių eurų banknotų ECB dalimi, taikant Sprendimo ECB/2010/23 2 straipsnį;

d)   ECB pajamos, kylančios iš vertybinių popierių– grynosios pajamos, kylančios iš ECB įsigytų i) vertybinių popierių pagal VPRP laikantis Sprendimo ECB/2010/5 (6), ii) padengtų obligacijų pagal POPP3 laikantis Sprendimo ECB/2014/40, ir iii) turtu užtikrintų vertybinių popierių pagal TUVPPP laikantis Sprendimo ECB/2014/45.

2 straipsnis

Tarpinis ECB pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir ECB pajamų, kylančių iš vertybinių popierių, paskirstymas

1.   ECB pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir ECB pajamų, kylančių iš vertybinių popierių, visos sumos nacionaliniams centriniams bankams yra mokėtinos tais pačiais finansiniais metais, kai jos sukaupiamos, ir jos paskirstomos NCB proporcingai jų apmokėtoms dalims ECB pasirašytame kapitale.

2.   Jeigu Valdančioji taryba nenusprendžia kitaip, kiekvienais finansiniais metais sukauptas savo pajamas iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir gautas savo pajamas, kylančias iš vertybinių popierių, ECB paskirsto NCB sekančių metų paskutinę sausio mėnesio darbo dieną.

3.   ECB pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų suma gali būti sumažinta vadovaujantis bet kokiu pagal ECBS statutą priimtu Valdančiosios tarybos sprendimu atsižvelgiant į ECB išlaidas, patirtas dėl eurų banknotų emisijos ir tvarkymo.

3 straipsnis

Nuo 2 straipsnio nukrypti leidžiančios nuostatos

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, prieš finansinių metų pabaigą Valdančioji taryba nusprendžia, ar visos tame straipsnyje nurodytos ECB pajamos arba jų dalis turėtų likti nepaskirstytos, tiek, kiek būtina užtikrinti, jog paskirstytų pajamų suma neviršis ECB grynojo tų metų pelno. Toks sprendimas priimamas, kai, remdamasi Vykdomosios valdybos parengtu pagrįstu įvertinimu, Valdančioji taryba tikisi, kad ECB patirs metinį nuostolį arba uždirbs metinį grynąjį pelną, kuris bus mažesnis negu numatoma pajamų, nurodytų 2 straipsnyje, suma. Prieš finansinių metų pabaigą Valdančioji taryba gali nuspręsti pervesti visas tame straipsnyje nurodytas ECB pajamas arba jų dalį valiutos kursų, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikų atidėjiniams.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. gruodžio 31 d.

2.   Sprendimas ECB/2010/24 panaikinamas nuo 2014 m. gruodžio 31 d.

3.   Nuorodos į sprendimą ECB/2010/24 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. gruodžio 15 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2010 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ECB/2010/24 dėl tarpinio Europos Centrinio Banko pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir pajamų, kylančių iš vertybinių popierių, nupirktų pagal vertybinių popierių rinkų programą, paskirstymo (OL L 6, 2011 1 11, p. 35).

(2)  2014 m. spalio 15 d. Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 335, 2014 11 22, p. 22).

(3)  2014 m. lapkričio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2014/45) (OL L 1, 2015 1 6, p. 4).

(4)  2010 m. gruodžio 13 d. Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (OL L 35, 2011 2 9, p. 26).

(5)  2010 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (OL L 35, 2011 2 9, p. 17).

(6)  2010 m. gegužės 14 d. Sprendimas ECB/2010/5, nustatantis vertybinių popierių rinkų programą (OL L 124, 2010 5 20, p. 8).


Top