EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/ES: 2014 m. rugsėjo 17 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (ECB/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/57


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 17 d.

dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo

(ECB/2014/39)

(2014/723/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (toliau – BPM reglamentas) sukuriamas bendras priežiūros mechanizmas (BPM), kurį sudaro Europos Centrinis Bankas (ECB) ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI);

(2)

pagal BPM reglamento 25 straipsnio 2 dalį ECB turi vykdyti savo priežiūros uždavinius nedarydamas poveikio savo uždaviniams, susijusiems su pinigų politika, ir atskirai nuo šių ir kitų uždavinių. ECB priežiūros uždaviniai neturi trukdyti jam vykdyti su pinigų politika susijusių uždavinių ir negali būti jų sąlygojami. Be to, šie priežiūros uždaviniai neturi trukdyti ECB uždaviniams, susijusiems su Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV), ar kitiems uždaviniams. ECB turi teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl to, kaip jis laikosi šios nuostatos. ECB priežiūros uždaviniai nedaro poveikio vykdomai ECB pinigų politikos kitų sandorio šalių mokumo stebėsenai. Be to, darbuotojai, dalyvaujantys vykdant priežiūros uždavinius, organizacijos struktūroje turėtų būti atskirti nuo darbuotojų, vykdančių kitus ECB pavestus uždavinius, ir turėtų atsiskaityti skirtingiems vadovams;

(3)

BPM reglamento 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 25 straipsnio 1 ir 2 dalių tikslais ECB turi priimti ir viešai paskelbti visas reikalingas vidaus taisykles, įskaitant profesinės paslapties saugojimo ir keitimosi informacija tarp dviejų funkcinių sričių taisykles;

(4)

pagal BPM reglamento 25 straipsnio 4 dalį ECB turi užtikrinti, kad Valdančioji taryba veiktų visiškai atskirdama pinigų politikos ir priežiūros funkcijas. Toks atskyrimas, be kita ko, reiškia visiškai atskirus posėdžius ir darbotvarkes;

(5)

tam, kad būtų užtikrintas pinigų politikos ir priežiūros uždavinių atskyrimas, BPM reglamento 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ECB turi sudaryti tarpininkavimo komisiją, kuri spręstų klausimus, susijusius su atitinkamų dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų pareikštomis skirtingomis nuomonėmis dėl Valdančiosios tarybos prieštaravimo Priežiūros valdybos sprendimo projektui. Ją sudaro po vieną narį iš kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės, kurį kiekviena valstybė narė pasirenka iš Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių. Ji sprendimus turi priimti paprasta balsų dauguma; kiekvienas narys turi vieną balsą. ECB turėjo priimti ir paskelbti reglamentą, kuriuo sukuriama tokia tarpininkavimo komisija ir nustatomos jos darbo tvarkos taisyklės; tame kontekste ECB priėmė Reglamentą (ES) Nr. 673/2014 (ECB/2014/26) (2);

(6)

dėl naujų iš BPM reglamento atsirandančių reikalavimų ir siekiant paaiškinti organų, dalyvaujančių priežiūros sprendimų parengimo ir priėmimo procese, sąveiką, buvo pakeistas ECB darbo reglamentas (3), kuriame buvo patikslinti ECB vidaus organizacinė struktūra ir sprendimų priimančių organų struktūra;

(7)

ECB darbo reglamento 13g–13j straipsniuose numatytos išsamios Valdančiosios tarybos sprendimų dėl dalykų, susijusių su BPM reglamentu, priėmimo taisyklės. Konkrečiai, 13g straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo vykdant BPM reglamento 4 straipsnyje numatytus uždavinius tvarka, o 13h straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo vykdant BPM reglamento 5 straipsnyje numatytus uždavinius tvarka, įgyvendinant BPM reglamento 26 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus;

(8)

ECB darbo reglamento 13k straipsnyje nustatyta, kad ECB turi vykdyti priežiūros uždavinius nedarydamas poveikio savo uždaviniams, susijusiems su pinigų politika, ir atskirai nuo šių ir kitų uždavinių. Taigi ECB turi imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas jo pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimas. Tačiau pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimas neturėtų užkirsti kelio šioms dviem funkcinėms sritims keistis informacija, kurios reikia ECB ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniams įgyvendinti;

(9)

ECB darbo reglamento 13l straipsnyje nustatyta, kad Valdančiosios tarybos posėdžiai, susiję su priežiūros uždaviniais, turi vykti atskirai nuo įprastų Valdančiosios tarybos posėdžių ir turėti atskiras darbotvarkes;

(10)

pagal ECB darbo reglamento 13m straipsnį dėl ECB vidaus struktūros, susijusios su priežiūros uždaviniais, Vykdomosios valdybos kompetencija dėl ECB vidaus struktūros ir personalo apima priežiūros uždavinius. Dėl tokios vidaus struktūros Vykdomoji valdyba konsultuojasi su Priežiūros valdybos pirmininku ir pirmininko pavaduotoju. Priežiūros valdyba, Vykdomajai valdybai pritarus, gali įsteigti ir paleisti laikino pobūdžio struktūrinius darinius, pavyzdžiui, darbo grupes ar specialios paskirties grupes. Jos padeda su priežiūros uždaviniais susijusiame darbe ir atsiskaito Priežiūros valdybai. 13m straipsnyje taip pat nustatyta, kad ECB Pirmininkas, pasikonsultavęs su Priežiūros valdybos pirmininku, skiria Priežiūros valdybos ir iniciatyvinio komiteto sekretorių. Sekretorius bendrauja su Valdančiosios tarybos sekretoriumi rengiant Valdančiosios tarybos posėdžius, susijusius su priežiūros uždaviniais, ir yra atsakingas už šių posėdžių protokolų rengimą;

(11)

BPM reglamento 66 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad visose tarnybose, kurios reikalingos nepriklausomos pinigų politikos tikslais, turėtų būti atliktas darbuotojų atskyrimas organizacijos struktūroje, kuriuo turėtų būti užtikrinama, kad priežiūros uždavinių vykdymui būtų visapusiškai taikoma BPM reglamente numatyta demokratinė atskaitomybė ir priežiūra. Priežiūros uždavinių vykdyme dalyvaujantys darbuotojai turėtų būti atskaitingi Priežiūros valdybos pirmininkui. Atsižvelgdamas į šią sistemą, kad būtų įvykdyti BPM reglamento (4) 25 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai, ECB sukūrė struktūrą, kurią sudaro keturi generaliniai direktoratai priežiūros funkcijoms vykdyti ir Priežiūros valdybos sekretoriatas, už savo funkcijų vykdymą atsiskaitantys Priežiūros valdybos pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui. Be to, ECB nustatė, kurios veiklos tarnybos turi padėti vykdyti ir ECB pinigų politikos, ir priežiūros funkcijas kaip bendros tarnybos, jei tokia pagalba nelemia interesų konfliktų tarp ECB priežiūros ir pinigų politikos tikslų. Keliose „bendrose“ veiklos tarnybose buvo sudaryti skyriai, skirti priežiūros uždaviniams vykdyti;

(12)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 37 straipsnis nustato profesinės paslapties reikalavimus ECB ir nacionalinių centrinių bankų sprendimus priimančių organų nariams ir personalui. BPM reglamento 74 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad Priežiūros valdyba, iniciatyvinis komitetas ir priežiūros pareigas atliekantys ECB darbuotojai turėtų laikytis atitinkamų profesinės paslapties reikalavimų. BPM reglamento 27 straipsnis nustato profesinės paslapties reikalavimus dar ir priežiūros prievoles vykdantiems Priežiūros valdybos nariams ir dalyvaujančių valstybių narių deleguotiems darbuotojams;

(13)

keitimasis informacija tarp ECB pinigų politikos ir priežiūros funkcijų turėtų būti organizuojamas griežtai laikantis Sąjungos teisėje nustatytų ribų (5) atsižvelgiant į atskyrimo principą. Čia bus taikomas reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją, kaip nurodyta taikomuose teisės aktuose, pvz., Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 (6) nuostatose dėl konfidencialios informacijos rinkimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (7) nuostatose dėl keitimosi priežiūros informacija. Pagal šiame sprendime išdėstytas sąlygas, atskyrimo principas taikomas konfidencialios informacijos perdavimui ir iš ECB pinigų politikos funkcijos priežiūros funkcijai, ir iš priežiūros funkcijos pinigų politikos funkcijai;

(14)

BPM reglamento 65 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad ECB atsako už pinigų politikos funkcijų vykdymą, siekiant palaikyti kainų stabilumą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 127 straipsnio 1 dalį. Jo priežiūros uždavinių tikslas – apsaugoti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą bei finansų sistemos stabilumą. Todėl jie turėtų būti vykdomi visiškai atskirai nuo pinigų politikos uždavinių, siekiant išvengti interesų konflikto ir užtikrinti, kad kiekviena funkcija būtų vykdoma atsižvelgiant į jos ypatingus tikslus. Tačiau veiksmingas pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimas neturėtų kliudyti, kai tai įmanoma ir naudinga, pasinaudoti šių dviejų politikos funkcijų derinio vienoje institucijoje nauda, įskaitant pasinaudojimą plačia ECB patirtimi makroekonomikos ir finansinio stabilumo srityse ir darbo dubliavimo renkant informaciją sumažinimą. Todėl svarbu nustatyti mechanizmus, kurie leistų abiems politikos funkcijoms tinkamai keistis duomenimis ir kita konfidencialia informacija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslai

1.   Šis sprendimas nustato priemones, kuriomis vykdomas reikalavimas ECB pinigų politikos funkciją atskirti nuo jo priežiūros funkcijos (toliau kartu – politikos funkcijos), ypač profesinės paslapties ir keitimosi informacija tarp dviejų politikos funkcijų atžvilgiu.

2.   ECB vykdo savo priežiūros uždavinius nedarydamas poveikio savo uždaviniams, susijusiems su pinigų politika, ir atskirai nuo šių ir kitų uždavinių. ECB priežiūros uždaviniai netrukdo jam vykdyti su pinigų politika susijusių uždavinių ir nėra jų sąlygojami. Be to, ECB priežiūros uždaviniai netrukdo jo uždaviniams, susijusiems su ESRV, ar kitiems uždaviniams. ECB priežiūros uždaviniai ir vykdoma Eurosistemos pinigų politikos kitų sandorio šalių finansinio patikimumo ir mokumo stebėsena atliekami tokiu būdu, kuris neiškreipia nė vienos funkcijos tikslų.

3.   ECB užtikrina, kad Valdančioji taryba veiktų visiškai atskirdama pinigų politikos ir priežiūros funkcijas. Toks atskyrimas apima visiškai atskirus posėdžius ir darbotvarkes.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

1)   konfidenciali informacija– informacija, pagal ECB konfidencialios informacijos klasifikavimo tvarką žymima „ECB-CONFIDENTIAL“ arba „ECB-SECRET“; ECB sukurta arba kitų įstaigų ar asmenų jam perduota kita konfidenciali informacija, įskaitant informaciją, kuriai taikomos duomenų apsaugos taisyklės arba prievolė saugoti profesinę paslaptį; bet kokia konfidenciali informacija, kuriai taikomos Direktyvoje 2013/36/ES nustatytos profesinės paslapties taisyklės; taip pat konfidenciali statistinė informacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 2533/98;

2)   principas „reikia žinoti“– būtinybė turėti prieigą prie konfidencialios informacijos, reikalingos ECB statute įtvirtintos funkcijos arba uždavinio vykdymui, kuri „ECB-CONFIDENTIAL“ pažymėtos informacijos atveju turi būti taikoma pakankamai plačiai, kad darbuotojai galėtų gauti informaciją, kurios reikia jų užduotims atlikti, ir kuo greičiau perimti kolegų užduotis;

3)   neapdoroti duomenys– po statistinio apdorojimo ir patvirtinimo atskaitingųjų agentų perduoti duomenys arba ECB vykdant savo funkcijas gauti duomenys;

4)   ECB konfidencialios informacijos klasifikavimo tvarka– ECB nustatyta ECB konfidencialios informacijos klasifikavimo, tvarkymo ir apsaugos tvarka.

3 straipsnis

Atskyrimas organizacijos struktūroje

1.   ECB savo priežiūros ir pinigų politikos funkcijoms išlaiko autonomiškas sprendimų priėmimo procedūras.

2.   Visiems ECB struktūriniams vienetams vadovauja Vykdomoji valdyba. Vykdomosios valdybos kompetencija dėl ECB vidaus struktūros ir ECB darbuotojų apima priežiūros uždavinius. Dėl tokios vidaus struktūros Vykdomoji valdyba konsultuojasi su Priežiūros valdybos pirmininku ir pirmininko pavaduotoju.

3.   ECB darbuotojai, dalyvaujantys vykdant priežiūros uždavinius, organizacijos struktūroje atskiriami nuo darbuotojų, vykdančių kitus ECB pavestus uždavinius. Darbuotojai, dalyvaujantys vykdant priežiūros uždavinius, atsiskaito Vykdomajai valdybai dėl organizacinių, žmogiškųjų išteklių bei administracinių aspektų, tačiau funkciškai atsiskaito Priežiūros valdybos pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui, išskyrus 4 dalyje nurodytą išimtį.

4.   ECB gali nustatyti bendras paslaugas, teikiančias paramą ir pinigų politikos, ir priežiūros funkcijoms siekiant užtikrinti, kad šios paramos funkcijos nebūtų dubliuojamos, taip padedant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų paslaugų teikimą. Tokių paslaugų keitimuisi informacija su atitinkamomis politikos funkcijomis netaikomas 6 straipsnis.

4 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.   Priežiūros prievoles vykdantys Priežiūros valdybos, Iniciatyvinio komiteto ir visų Priežiūros valdybos įsteigtų pavaldžių struktūrų nariai, ECB darbuotojai ir dalyvaujančių valstybių narių deleguoti darbuotojai net jas įvykdę negali atskleisti informacijos, kuriai taikomi profesinės paslapties reikalavimai.

2.   Asmenims, turintiems galimybę naudotis duomenimis, kuriems taikomi Sąjungos teisės aktuose numatyti reikalavimai saugoti profesinę paslaptį, taikomi tie teisės aktai.

3.   ECB taiko subjektams, kurie teikia bet kokias paslaugas, tiesiogiai ar netiesiogiai, nuolat arba kartkartėmis, kurios yra susijusios su priežiūros pareigų vykdymu, sutartyse nustatomus lygiaverčius profesinės paslapties reikalavimus.

4.   Direktyvoje 2013/36/ES esančios profesinės paslapties taisyklės taikomos 1–3 dalyse nurodytiems asmenims. Tiksliau, konfidenciali informacija, kurią tokie asmenys gauna atlikdami savo pareigas, gali būti atskleista tik santraukos arba apibendrinta forma tokiu būdu, kad atskiros kredito įstaigos negalėtų būti identifikuojamos, išskyrus atvejus, susijusius su baudžiamąja teise.

5.   Tačiau jeigu yra paskelbtas kredito įstaigos bankrotas arba ji priverstinai likviduojama, konfidenciali informacija, nesusijusi su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja gelbėjant kredito įstaigą, gali būti atskleista civilinėje ar arbitražo byloje.

6.   Šis straipsnis nedraudžia ECB priežiūros funkcijos sričiai pagal taikomą Sąjungos teisę keistis informacija su kitomis Sąjungos arba nacionalinėmis institucijomis. Informacijai, kuria taip apsikeičiama, taikomos 1–5 dalys.

7.   ECB konfidencialumo režimas taikomas priežiūros prievoles vykdantiems Priežiūros valdybos ECB nariams, ECB darbuotojams ir dalyvaujančių valstybių narių deleguotiems darbuotojams, vykdantiems priežiūros funkcijas, net jei jos įvykdytos.

5 straipsnis

Bendrieji informacijos prieigos tarp politikos funkcijų principai ir klasifikacija

1.   Nepaisant 4 straipsnio, galima keistis informacija tarp funkcinių politikos sričių, jei tai leidžiama pagal Sąjungos teisę.

2.   ECB funkcinės politikos sritis, turinti informaciją, išskyrus nekoreguotus duomenis, ją klasifikuoja laikydamasi ECB konfidencialumo režimo. Keitimuisi konfidencialia informacija tarp dviejų funkcinės politikos sričių taikomos šiuo tikslu nustatytos tvarkymo ir procedūrinės taisyklės ir „būtinybės žinoti“, kurią parodo prašančioji ECB funkcinės politikos sritis, reikalavimas.

3.   Priežiūros arba pinigų politikos funkcinės srities prieigą prie kitos atitinkamos politikos funkcinės srities konfidencialios informacijos apibrėžia ECB politikos funkcinė sritis, kurios informacija tai yra, vadovaudamasi ECB konfidencialumo režimu, jei kitaip nenurodyta šiame sprendime. Konflikto tarp dviejų ECB politikos funkcinių sričių dėl prieigos prie konfidencialios informacijos atveju, prieigą prie konfidencialios informacijos apibrėžia Vykdomoji valdyba, laikydamasi atskyrimo principo. Užtikrinamas sprendimų dėl prieigos teisių nuoseklumas bei tinkamas tokių sprendimų registravimas.

6 straipsnis

Keitimasis konfidencialia informacija tarp politikos funkcinių sričių

1.   ECB politikos funkcija atskleidžia kitai ECB politikos funkcijai konfidencialią informaciją, pateikiamą neanonimiškų bendrosios atskaitomybės (COREP) ir finansinės atskaitomybės (FINREP) (8) duomenų forma, taip pat kitų neapdorotų duomenų forma, pateikus atitinkamą prašymą, pagal principą „reikia žinoti“ ir gavus Vykdomosios valdybos patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje nustatyta kitaip. ECB priežiūros funkcija atskleidžia ECB pinigų politikos funkcijai konfidencialią informaciją, pateikiamą anonimiškų COREP ir FINREP duomenų forma, pateikus atitinkamą prašymą ir pagal principą „reikia žinoti“, išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisėje nustatyta kitaip.

2.   ECB politikos funkcija neatskleidžia kitai politikos funkcijai konfidencialios informacijos, kurioje yra vertinimų arba politikos rekomendacijų, išskyrus atvejus, kai pateikiamas prašymas pagal „reikia žinoti“ principą, ir užtikrinant, kad kiekviena politikos funkcija būtų vykdoma vadovaujantis taikomais tikslais, ir kai Vykdomoji valdyba davė aiškų leidimą atskleisti tokią informaciją.

ECB politikos funkcija gali atskleisti kitai politikos funkcijai konfidencialią agreguotą informaciją, kurioje nėra individualios bankinės informacijos ir politiškai jautrios informacijos, susijusios su atitinkamos kitos politikos funkcijos sprendimų parengimu, kai pateikiamas prašymas pagal „reikia žinoti“ principą, ir užtikrinant, kad kiekviena politikos funkcija būtų vykdoma vadovaujantis taikomais tikslais.

3.   Pagal šį straipsnį gautą konfidencialią informaciją autonomiškai analizuoja ją gaunanti politikos funkcija, vadovaudamasi savo tikslu. Bet koks vėlesnis sprendimas priimamas remiantis tik šiuo pagrindu.

7 straipsnis

Keitimasis konfidencialia informacija, kurioje yra asmens duomenų

Keitimuisi informacija, kurioje yra asmens duomenų, taikoma atitinkama Sąjungos teisė dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

8 straipsnis

Keitimasis konfidencialia informacija susidarius kritinei padėčiai

Nepaisant 6 straipsnio, susidarius kritinei padėčiai, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 114 straipsnyje, ECB politikos funkcijos nedelsiant perduoda konfidencialią informaciją atitinkamai kitai ECB politikos funkcijai, jei tokia informacija yra svarbi jos uždaviniams vykdyti susidarius tai konkrečiai kritinei padėčiai.

9 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. rugsėjo 17 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2014 m. birželio 2 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo (ECB/2014/26) (OL L 179, 2014 6 19, p. 72).

(3)  2014 m. sausio 22 d. Sprendimas ECB/2014/1, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 95, 2014 3 29, p. 56).

(4)  Taip pat žr. Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinio susitarimo dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą O konstatuojamąją dalį (2013/694/ES) (OL L 320, 2013 11 30, p. 1); ir Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Centrinio Banko supratimo memorandumo dėl bendradarbiavimo dėl procedūrų, susijusių su bendru priežiūros mechanizmu (BPM) (angl. Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism (SSM)) G konstatuojamąją dalį.

(5)  Žr. Tarpinstitucinio susitarimo H konstatuojamąją dalį. Pagal BPM reglamento 74 konstatuojamąją dalį, reikalavimai keitimuisi informacija su priežiūros veikloje nedalyvaujančiais ECB darbuotojais neturėtų trukdyti ECB keistis informacija laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytų apribojimų ir sąlygų, įskaitant keitimąsi informacija su Komisija, pastarajai vykdant jos uždavinius pagal SESV 107 ir 108 straipsnius ir pagal Sąjungos teisę, susijusią su griežtesne ekonomine ir biudžeto priežiūra.

(6)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(7)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(8)  Žr. 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).


PRIEDAS

IŠTRAUKA IŠ ECB KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO TVARKOS

Visi ECB sukurti dokumentai priskiriami vienai iš toliau nurodytų penkių saugumo klasifikacijų.

Ne iš ECB, o iš kitų šalių gauti dokumentai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į ant dokumento nurodytą slaptumo žymą. Jei toks dokumentas be jokios žymos arba jei gavėjo vertinimu ji yra per žemo slaptumo lygio, dokumento slaptumo lygis turėtų būti pakeistas, aiškiai nurodant atitinkamą ECB saugumo klasifikaciją bent jau pirmame dokumento puslapyje. Saugumo klasifikacija gali būti sumažinta tik gavus rašytinį organizacijos, iš kurios gautas dokumentas, leidimą.

Penkios ECB saugumo klasifikacijos ir atitinkamos prieigos teisės:

ECB-SECRET

:

Prieiga ECB suteikiama tik tiems asmenims, kuriems „reikia žinoti“, griežtai taikant šį principą, ir gavus dokumentą parengusio departamento vadovo ar aukštesnio vadovo sutikimą.

ECB-CONFIDENTIAL

:

Prieiga ECB suteikiama tik tiems asmenims, kuriems „reikia žinoti“, taikant šį principą pakankamai plačiai, kad darbuotojai galėtų gauti informaciją, kurios reikia jų užduotims atlikti, ir kuo greičiau perimti kolegų užduotis.

ECB-RESTRICTED

:

Gali būti prieinama ECB darbuotojams ir, jei reikia, ECBS darbuotojams, turintiems pagrįstą interesą.

ECB-UNRESTRICTED

:

Gali būti prieinama visiems ECB darbuotojams ir, jei reikia, ECBS darbuotojams.

ECB-PUBLIC

:

Galima atskleisti plačiajai visuomenei.


Top