EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/ES: 2014 m. sausio 31 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (ECB/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 198/7


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2014 m. sausio 31 d.

dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis

(ECB/2014/5)

(2014/434/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

valstybės narės, kurių valiuta nėra euro, gali pageidauti dalyvauti Bendrame priežiūros mechanizme (BPM). Tuo tikslu jos gali pateikti prašymą Europos Centriniam Bankui (ECB) pradėti glaudų bendradarbiavimą, siekiant vykdyti Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 ir 5 straipsniuose nurodytus uždavinius, susijusius su visomis toje valstybėje narėje įsteigtomis kredito įstaigomis;

(2)

glaudus bendradarbiavimas nustatomas ECB sprendimu, įvykdžius Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnyje nustatytas sąlygas;

(3)

būtina nustatyti procedūrinius aspektus, susijusius su a) valstybių narių, kurių valiuta nėra euro (toliau – ne euro zonos valstybės narės), prašymais pradėti glaudų bendradarbiavimą, b) ECB atliekamu šių prašymų vertinimu ir c) ECB sprendimu, kuriuo nustatomas glaudus bendradarbiavimas su konkrečia valstybe nare;

(4)

Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 taip pat nustatomi atvejai, kai ECB gali sustabdyti arba nutraukti glaudų bendradarbiavimą. Būtina nustatyti glaudaus bendradarbiavimo galimo sustabdymo ir nutraukimo procedūrinius aspektus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO NUSTATYMO PROCEDŪRA

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

1.   mažiau svarbus prižiūrimas subjektas – prižiūrimas subjektas, a) įsteigtas ne euro zonos valstybėje narėje, kuri yra dalyvaujanti valstybė narė pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 dalį ir b) kuriam ECB sprendimu nėra suteiktas svarbaus prižiūrimo subjekto statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį arba 6 straipsnio 5 dalies b punktą;

2.   nacionalinė kompetentinga institucija – Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta nacionalinė kompetentinga institucija;

3.   nacionalinė paskirtoji institucija – Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 7 dalyje apibrėžta nacionalinė paskirtoji institucija;

4.   nedalyvaujanti valstybė narė – bet kuri valstybė narė, kuri nėra Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžta dalyvaujanti valstybė narė;

5.   prašymą pateikusi valstybė narė – nedalyvaujanti valstybė narė, pagal šio sprendimo 2 straipsnį pateikusi ECB prašymą pradėti glaudų bendradarbiavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnį;

6.   svarbus prižiūrimas subjektas – prižiūrimas subjektas, a) įsteigtas ne euro zonos valstybėje narėje, kuri yra dalyvaujanti valstybė narė ir b) kuriam ECB sprendimu suteiktas svarbaus prižiūrimo subjekto statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį arba 6 straipsnio 5 dalies b punktą;

7.   prižiūrimas subjektas – Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 apibrėžta prašymą pateikusioje valstybėje narėje įsteigta kredito įstaiga, finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, taip pat nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialas, kuris įsteigtas prašymą pateikusioje valstybėje narėje.

2 straipsnis

Prašymas pradėti glaudų bendradarbiavimą

1.   Nedalyvaujanti valstybė narė, pageidaujanti dalyvauti BPM, pagal I priede numatytą šabloną pateikia prašymą ECB pradėti glaudų bendradarbiavimą.

2.   Toks prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki dienos, nuo kurios nedalyvaujanti valstybė narė ketina dalyvauti BPM.

3 straipsnis

Prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą turinys

1.   Prašyme pradėti glaudų bendradarbiavimą pateikiama visa tai:

a)

prašymą pateikusios valstybės narės įsipareigojimas užtikrinti, kad jos nacionalinė kompetentinga institucija ir jos nacionalinė paskirtoji institucija laikysis visų ECB priimtų nurodymų, gairių arba prašymų nuo glaudaus bendradarbiavimo nustatymo dienos;

b)

prašymą pateikusios valstybės narės įsipareigojimas pateikti visą informaciją apie tokioje valstybėje narėje įsteigtus prižiūrimus subjektus, kuri ECB gali būti reikalinga išsamiam tų prižiūrimų subjektų vertinimui atlikti. Prašymą pateikusi valstybė narė užtikrina, kad ECB bus pateikta informacija, reikalinga toje valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų svarbai įvertinti ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 2 dalies b punktą išsamiam vertinimui atlikti, kaip įmanoma greičiau nuo prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą pateikimo ECB dienos;

c)

įsipareigojimas, kad ECB bus pateikti visi konfidencialūs duomenys, kurių ECB pageidauja savo parengiamajai veiklai užbaigti.

2.   Prie prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą pridedama visa tai:

a)

prašymą pateikusios valstybės narės įsipareigojimas priimti atitinkamus nacionalinės teisės aktus siekiant užtikrinti, kad ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 priimti teisės aktai būtų privalomi ir vykdomi prašymą pateikusioje valstybėje narėje ir kad jos nacionalinė kompetentinga institucija ir jos nacionalinė paskirtoji institucija privalės priimti visas ECB prašomas priemones prižiūrimų subjektų atžvilgiu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 4 dalyje;

b)

atitinkamų nacionalinės teisės aktų projekto kopija su vertimu į anglų kalbą ir prašymas priimti ECB nuomonę dėl šių teisės aktų projekto;

c)

įsipareigojimas nedelsiant pranešti ECB atitinkamiems nacionalinės teisės aktams įsigaliojus ir įsipareigojimas pateikti patvirtinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 2 dalies c punktą, naudojant šio sprendimo II priede pateiktą šabloną. Patvirtinime taip pat pateikiama ECB priimtina teisinė nuomonė, kuria patvirtinama, kad ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 priimti teisės aktai bus privalomi ir vykdomi prašymą pateikusioje valstybėje narėje ir kad atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose bus nustatyti nacionalinės kompetentingos institucijos ir nacionalinės paskirtosios institucijos įsipareigojimai laikytis specialių ECB nurodymų, gairių, prašymų ir priemonių svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu, ir ECB bendrųjų nurodymų, gairių, prašymų ir priemonių mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu, ECB nustatytais terminais (jei tokie yra).

3.   Prašymą pateikusi valstybė narė pateikia ECB visus atitinkamus dokumentus, kuriuos ECB laiko tinkamais valstybės narės prašymui įvertinti. Prašymą pateikusi valstybė narė taip pat užtikrina, kad ECB bus pateikta visa informacija, kurią ECB laiko tinkama, kad ECB galėtų įvertinti kredito įstaigų svarbą ir atliktų išsamų vertinimą, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013.

4 straipsnis

ECB atliekamas prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą vertinimas

1.   ECB raštu patvirtina valstybės narės prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą gavimą.

2.   ECB gali prašyti pateikti visą papildomą informaciją, kurią jis laiko tinkama, valstybės narės prašymui įvertinti, įskaitant informaciją, reikalingą kredito įstaigų svarbai įvertinti ir išsamiam vertinimui atlikti.

Prašymą pateikusi valstybė narė, jau atlikusi išsamų jos jurisdikcijoje įsteigtų kredito įstaigų vertinimą, pateikia išsamią informaciją apie rezultatus. ECB gali nuspręsti, kad tolesnis vertinimas nėra reikalingas, jei: a) nacionalinių institucijų atlikto vertinimo kokybė ir metodika atitinka ECB standartus ir b) ECB laikosi nuomonės, kad nacionalinių institucijų atliktas vertinimas dar nepasenęs ir kad nėra jokių esminių prašymą pateikusioje valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų padėties pokyčių, dėl kurių reikėtų papildomo vertinimo.

3.   Vertindamas atitinkamus nacionalinės teisės aktus, ECB taip pat atsižvelgia į praktinį jų įgyvendinimą.

4.   Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto patvirtinimo arba atitinkamais atvejais – papildomos pagal 2 dalį ECB prašytos informacijos gavimo dienos ECB praneša prašymą pateikusiai valstybei narei savo preliminarų vertinimą. Prašymą pateikusi valstybė narė gali pateikti savo nuomonę per 20 dienų nuo preliminaraus vertinimo gavimo dienos. Tokia ECB ir prašymą pateikusios valstybės narės korespondencija yra konfidenciali.

5 straipsnis

Sprendimas nustatyti glaudų bendradarbiavimą

1.   Jei ECB pagal prašymą pateikusios valstybės narės pateiktą informaciją padaro išvadą, kad ši valstybė narė atitinka Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nustatytus kriterijus glaudžiam bendradarbiavimui pradėti, atlikus išsamų vertinimą ir pateikus patvirtinimą pagal šio sprendimo II priedą, ECB pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 2 dalį priima prašymą pateikusiai valstybei narei skirtą sprendimą, kuriuo nustatomas glaudus bendradarbiavimas.

2.   1 dalyje nurodytame sprendime aprašomos priežiūros uždavinių perdavimo ECB sąlygos ir glaudaus bendradarbiavimo pradžios data, kuri, jei taikytina, priklauso nuo prašymą pateikusios valstybės narės pažangos įgyvendinant reikalingas priemones, susijusias su išsamaus vertinimo rezultatais.

3.   Jei ECB, remdamasis prašymą pateikusios valstybės narės informacija, padaro išvadą, kad ši valstybė narė neatitinka Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų, arba jei ECB negauna reikalingos informacijos vertinimui atlikti per vienerius metus nuo valstybės narės prašymo pateikimo dienos, jis gali priimti prašymą pateikusiai valstybei narei skirtą sprendimą, kuriuo prašymas nustatyti glaudų bendradarbiavimą atmetamas.

4.   1 ir 3 dalyse nurodytuose sprendimuose pateikiamos jų priėmimo priežastys.

5.   Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 3 dalimi, bet koks sprendimas nustatyti glaudų bendradarbiavimą skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomas praėjus 14 dienų po jo paskelbimo.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO SUSTABDYMAS ARBA NUTRAUKIMAS

6 straipsnis

Sustabdymas arba nutraukimas

1.   Jei ECB nusprendžia sustabdyti glaudų bendradarbiavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 5 arba 7 dalį, jis nurodo to priežastis, paaiškina sprendimo sustabdyti bendradarbiavimą padarinius ir nurodo sustabdymo įsigaliojimo datą bei sustabdymo laikotarpį. Šis laikotarpis negali viršyti šešių mėnesių. Esant išimtinėms aplinkybėms ECB turi teisę vieną kartą pratęsti šį laikotarpį.

2.   Jei bendradarbiavimo sustabdymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 5 dalį priežastys nėra pašalinamos arba jei ECB nusprendžia nutraukti glaudų bendradarbiavimą, ECB priima naują sprendimą nutraukti glaudų bendradarbiavimą.

3.   Jei ECB nusprendžia nutraukti glaudų bendradarbiavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 5 ar 7 dalį, jis nurodo to priežastis, paaiškina sprendimo nutraukti bendradarbiavimą padarinius ir nurodo nutraukimo įsigaliojimo datą.

4.   ECB sprendime dėl glaudaus bendradarbiavimo sustabdymo arba nutraukimo taip pat gali nustatyti atitinkamoje valstybėje narėje esančių prižiūrimų subjektų mokėtinų mokesčių mokėjimo būdą.

5.   Jei valstybė narė, su kuria pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnį buvo nustatytas glaudus bendradarbiavimas, prašo ECB nutraukti glaudų bendradarbiavimą laikantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 6 ir 8 dalyse numatytų sąlygų, ECB priima sprendimą, kuriame paaiškinami sprendimo nutraukti bendradarbiavimą padariniai ir nurodoma nutraukimo įsigaliojimo data.

6.   ECB sprendimai, priimti prižiūrimų subjektų, esančių valstybėje narėje, su kuria buvo nustatytas glaudus bendradarbiavimas, atžvilgiu, kurie galiojo iki šio glaudaus bendradarbiavimo nutraukimo dienos, galioja nepaisant glaudaus bendradarbiavimo nutraukimo.

7.   Sprendimai sustabdyti ar nutraukti glaudų bendradarbiavimą skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. vasario 27 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. sausio 31 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.


I PRIEDAS

PRAŠYMO PRADĖTI GLAUDŲ BENDRADARBIAVIMĄ PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1024/2013 7 STRAIPSNĮ ŠABLONAS

[Prašymą teikianti valstybė narė]

Pranešimas ECB dėl prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnį

1.

[Prašymą pateikusi valstybė narė] prašo pradėti glaudų bendradarbiavimą su Europos Centriniu Banku (ECB) pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnį ir pagal 2014 m. sausio 31 d. Sprendimą ECB/2014/5 dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.

2.

[Prašymą pateikusi valstybė narė] įsipareigoja:

a)

užtikrinti, kad jos nacionalinė kompetentinga institucija ir nacionalinė paskirtoji institucija laikysis visų Europos Centrinio Banko priimtų nurodymų, gairių, priemonių ar prašymų prižiūrimų subjektų atžvilgiu (kaip apibrėžta Sprendime ECB/2014/5);

konkrečiai, atitinkamais nacionalinės teisės aktais taip pat užtikrinama, kad nacionalinė kompetentinga institucija ir nacionalinė paskirtoji institucija privalės laikytis specialių ECB nurodymų, gairių, prašymų ir priemonių svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu ir ECB bendrųjų nurodymų, gairių, prašymų ir priemonių mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu. Šiame kontekste prašymą pateikusi valstybė narė įsipareigoja:

priimti atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kad būtų užtikrinta, jog ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 priimti teisės aktai būtų privalomi ir vykdomi [atitinkamoje valstybėje narėje], o jos nacionalinė kompetentinga institucija ir nacionalinė paskirtoji institucija privalėtų priimti visas ECB prašomas priemones prižiūrimų subjektų atžvilgiu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 4 dalyje,

pranešti ECB apie atitinkamų nacionalinės teisės aktų įsigaliojimo datą;

b)

bet kuriuo metu po prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą pateikimo ECB ir iki glaudaus bendradarbiavimo nustatymo dienos, ir gavus ECB prašymą – ir bet kada vėliau, pateikti ir visą informaciją apie toje valstybėje narėje įsteigtus prižiūrimus subjektus, kuri gali būti reikalinga Europos Centriniam Bankui išsamiam tų prižiūrimų subjektų vertinimui atlikti, įskaitant konfidencialią informaciją.

ECB pateikiama ši informacija:

i)

atitinkamų nacionalinių teisės aktų projektų kopijos;

ii)

atnaujinta informacija apie prašymą pateikusioje valstybėje narėje įsteigtas įstaigas, įskaitant bent jau išsamų šių valstybėje narėje įsteigtų subjektų sąrašą:

kredito įstaigų,

prižiūrimas grupes kontroliuojančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir

kitų šalių kredito įstaigų tarpvalstybinių filialų,

įskaitant duomenis apie bendrą kiekvieno subjekto turtą.

Jei kredito įstaigos yra patronuojamosios įmonės, taip pat filialų atveju, pateikiama informacija apie jų tiesiogines ir galutines patronuojančiąsias įstaigas.

Jei prižiūrimų grupių buveinė yra valstybėje narėje ir šios grupės joje prižiūrimos, pateikiama informacija apie užsienyje esančias jų grupių dalis;

iii)

nacionalinės kompetentingos institucijos ir nacionalinės paskirtosios institucijos kontaktiniai asmenys, į kuriuos ECB gali kreiptis prašydamas išsamesnės informacijos.

Valstybės narės vardu

[Parašas]

kopija:

i)

Europos Komisijai

ii)

Europos bankininkystės institucijai

iii)

kitoms valstybėms narėms


II PRIEDAS

PAREIŠKIMO PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1024/2013 7 STRAIPSNIO 2 DALIES c PUNKTĄ ŠABLONAS

[Prašymą teikianti valstybė narė]

Europos Centriniam Bankui (ECB)

Pareiškimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 2 dalies c punktą, susijęs su prašymu pradėti glaudų bendradarbiavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnį

[Atitinkama valstybė narė] patvirtina, kad ji priėmė atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kad būtų užtikrinta, jog pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ECB priimti teisės aktai yra privalomi ir vykdomi [atitinkamoje valstybėje narėje], o jos nacionalinė kompetentinga institucija ir nacionalinė paskirtoji institucija bus įpareigotos priimti bet kokią ECB prašomą priemonę prižiūrimų subjektų atžvilgiu pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 4 dalį, ir kad šie atitinkami nacionalinės teisės aktai įsigaliojo [NURODYTI DATĄ].

Be to, pridedame teisinę nuomonę, kuria patvirtinama, kad atitinkamais nacionalinės teisės aktais taip pat užtikrinta, kad nacionalinė kompetentinga institucija ir nacionalinė paskirtoji institucija privalės laikytis specialių ECB nurodymų, gairių, prašymų ir priemonių svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu ir ECB bendrųjų nurodymų, gairių, prašymų ir priemonių mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu.

Valstybės narės vardu

[Parašas]

Priedėlis.

Prašymą pateikusios valstybės narės priimto atitinkamo nacionalinės teisės akto, skirto užtikrinti, kad ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 priimti teisės aktai yra privalomi ir vykdomi [atitinkamoje valstybėje narėje], o jos nacionalinė kompetentinga institucija ir nacionalinė paskirtoji institucija privalės priimti visas ECB prašomas priemones prižiūrimų subjektų atžvilgiu.


Top