Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

OJ L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1372/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1),

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2), ypač į jo 92 straipsnį,

kadangi:

(1)

valstybės narės pateikė prašymus Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 VIII ir XI priedus ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 ir 5 priedus, siekiant šiuos priedus suderinti su jų nacionalinės teisės aktų pokyčiais arba supaprastinti šių reglamentų taikymą;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 prieduose siekiama apžvelgti valstybes nares, kurios netaiko proporcingojo išmokos dydžio apskaičiavimo senatvės ir našių ir našlaičių pensijoms, ir specialias nuostatas dėl valstybių narių teisės aktų taikymo;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 prieduose siekiama apžvelgti galiojančių ar pradedančių galioti dvišalių susitarimų įgyvendinimo nuostatas ir valstybes nares, kurios nustato didžiausią nedarbingumo pašalpos kompensavimo sumą pagal jų teisės aktuose nustatytų nedarbingumo išmokų ankstesniais kalendoriniais metais vidurkį;

(4)

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija pritarė prašomiems pakeitimams ir pateikė Komisijai atitinkamus pasiūlymus dėl Reglamento (EB) Nr. 987/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 priedų techninio pritaikymo;

(5)

Komisija gali sutikti įtraukti pasiūlymus dėl 4 konstatuojamojoje dalyje minimų priedų techninio pritaikymo;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

VIII priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

skirsnio „AUSTRIJA“ a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Senatvės pensijos ir jų pagrindu skaičiuojamos našlių ir našlaičių pensijos pagrįstos pensijų sąskaitų sistema pagal 2004 m. lapkričio 18 d. Bendrąjį pensijų aktą (APG);“;

b)

po skirsnio „BULGARIJA“ įterpiamas naujas skirsnis:

„ČEKIJOS RESPUBLIKA

Pensijos mokamos pagal antrosios pakopos schemą, įkurtą Aktu Nr. 426/2011 Rink. dėl pensijų kaupimo.“

2)

XI priedo skirsnyje „NYDERLANDAI“ po punkto f įterpiamas šis punktas fa):

„fa)

Asmuo, kuris, kaip nurodyta Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo akto) 69 straipsnio 1 dalyje, paskutinę mėnesio prieš tą mėnesį, kurį jam ar jai sukanka 65 metai, dieną gauna pensiją arba išmoką, kuri pagal šio skirsnio 1 pastraipos f dalį laikoma pagal Nyderlandų teisės sistemą mokama pensija, bus laikomas pareiškėju pensijai gauti, kaip nurodoma šio Reglamento 22 straipsnyje, kol jis arba ji sulauks pensinio amžiaus, kaip nurodyta Algemene Ouderdomswet (Bendrojo senatvės pensijų akto) 7 straipsnio a dalyje.“

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

skirsnis „DANIJA–PRANCŪZIJA“ išbraukiamas;

b)

skirsnis „DANIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

c)

skirsnis „GRAIKIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

d)

skirsnis „ISPANIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

e)

skirsnyje „PRANCŪZIJA–LIUKSEMBURGAS“:

i)

a ir b punktai išbraukiami;

ii)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„a)

1976 m. liepos 2 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas, kaip numatyta 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalyje

b)

1995 m. liepos 17 d. ir rugsėjo 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 95 ir 96 straipsnius, sąlygų“;

f)

skirsnyje „PRANCŪZIJA–NYDERLANDAI“:

i)

b ir c punktai išbraukiami;

ii)

a punktas pakeičiamas taip:

„1997 m. balandžio 28 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnį“;

g)

skirsnis „ITALIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

h)

skirsnyje „NYDERLANDAI–JUNGTINĖ KARALYSTĖ“:

i)

b punktas išbraukiamas;

ii)

a punktas pakeičiamas taip:

„1956 m. birželio 12 d. Administracinio susitarimo dėl 1954 m. rugpjūčio 11 d. Konvencijos įgyvendinimo 3 straipsnio antras sakinys“.

2)

5 priede po skirsnio „VOKIETIJA“ pridedamas naujas skirsnis „NYDERLANDAI“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.


Top