EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1336

2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1336/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis Tekstas svarbus EEE

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1336/2013

2013 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 69 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2), ypač į jos 78 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (3), ypač į jos 68 straipsnį,

kadangi:

(1)

Taryba Sprendimu 94/800/EB (4) patvirtino Susitarimą dėl viešųjų pirkimų (toliau – susitarimas). Susitarimą reikėtų taikyti visoms viešojo pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija susitarime nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB tikslų – sudaryti sąlygas perkantiesiems subjektams ir perkančiosioms organizacijoms, taikančioms minėtas direktyvas, tuo pat metu vykdyti ir susitarime nustatytus įpareigojimus. Todėl tomis direktyvomis nustatytos viešųjų sutarčių ribos, kurios yra numatytos ir susitarime, turėtų būti suderintos su pastarosiomis taip, kad atitiktų jų verčių atitikmenis eurais, suapvalinus iki artimiausio tūkstančio;

(3)

siekiant nuoseklumo, reikėtų suderinti ir tas direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytas ribas, kurios nėra numatytos susitarime. Kartu Direktyva 2009/81/EB nustatytos ribos turėtų būti suderintos su patikslintomis ribomis, nustatytomis Direktyvos 2004/17/EB 16 straipsnyje;

(4)

todėl direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Viešųjų sutarčių patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB iš dalies keičiama taip:

1)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte suma „400 000 EUR“ pakeičiama suma „414 000 EUR“;

b)

b punkte suma „5 000 000 EUR“ pakeičiama suma „5 186 000 EUR“;

2)

61 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje suma „400 000 EUR“ pakeičiama suma „414 000 EUR“;

b)

2 dalyje suma „400 000 EUR“ pakeičiama suma „414 000 EUR“.

2 straipsnis

Direktyva 2004/18/EB iš dalies keičiama taip:

1)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte suma „130 000 EUR“ pakeičiama suma „134 000 EUR“;

b)

b punkte suma „200 000 EUR“ pakeičiama suma „207 000 EUR“;

c)

c punkte suma „5 000 000 EUR“ pakeičiama suma „5 186 000 EUR“;

2)

8 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte suma „5 000 000 EUR“ pakeičiama suma „5 186 000 EUR“;

b)

b punkte suma „200 000 EUR“ pakeičiama suma „207 000 EUR“;

3)

56 straipsnyje suma „5 000 000 EUR“ pakeičiama suma „5 186 000 EUR“;

4)

63 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje suma „5 000 000 EUR“ pakeičiama suma „5 186 000 EUR“;

5)

67 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte suma „130 000 EUR“ pakeičiama suma „134 000 EUR“;

b)

b punkte suma „200 000 EUR“ pakeičiama suma „207 000 EUR“;

c)

c punkte suma „200 000 EUR“ pakeičiama suma „207 000 EUR“.

3 straipsnis

Direktyvos 2009/81/EB 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

a punkte suma „400 000 EUR“ pakeičiama suma „414 000 EUR“;

2)

b punkte suma „5 000 000 EUR“ pakeičiama suma „5 186 000 EUR“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(3)  OL L 216, 2009 8 20, p. 76.

(4)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).


Top