EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1290

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 Tekstas svarbus EEE

OJ L 347, 20.12.2013, p. 81–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; panaikino 32021R0695

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1290/oj

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/81


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1290/2013

2013 m. gruodžio 11 d.

kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 173 ir 183 straipsnius bei 188 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 (4), sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (toliau – programa „Horizontas 2020“).Tą reglamentą reikėtų papildyti dalyvavimo pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomuose netiesioginiuose veiksmuose ir tų veiksmų rezultatų naudojimo ir sklaidos taisyklėmis;

(2)

programa „Horizontas 2020“ turėtų būti įgyvendinama siekiant tiesiogiai prisidėti prie pirmaujančios pramonės kūrimo, ūkio ir užimtumo augimo, taip pat piliečių gerovės Europoje, ir ji turėtų išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikato „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ strateginę viziją, kurioje Komisija įsipareigoja iš esmės supaprastinti dalyvavimo taisykles;

(3)

programa „Horizontas 2020“ turėtų palaikyti Europos mokslinių tyrimų erdvės, kurioje laisvai vyksta mokslininkų tyrėjų, mokslinių žinių ir technologijų apykaita, kūrimą ir veikimą stiprindama tiek Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimą, tiek valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą, visų pirma taikant suderintą taisyklių rinkinį;

(4)

šiame reglamente nustatytos dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir jos naudojimo bei sklaidos taisyklės (toliau – taisyklės) turėtų adekvačiai išreikšti Europos Parlamento rekomendacijas jo 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo (5), ir Tarybos rekomendacijas dėl administracinių ir finansinių reikalavimų supaprastinimo bendrosiose mokslinių tyrimų programose. Taisyklėmis turėtų būti tęsiamos supaprastinimo priemonės, kurios jau yra įgyvendinamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB (6). Jomis turėtų būti atsižvelgta į 2010 m. lapkričio 12 d. ekspertų grupės galutinėje septintosios bendrosios programos tarpinio vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir jomis turėtų būti toliau galima mažinti dalyvių administracinę naštą ir finansinių nuostatų sudėtingumą, kad būtų sudarytos palankios sąlygos dalyvauti ir sumažintas finansinių klaidų skaičius. Taisyklėse taip pat reikėtų tinkamai atspindėt mokslininkų tyrėjų bendruomenės susirūpinimą ir pateiktas rekomendacijas, pareikštas diskusijose, inicijuotose 2010 m. balandžio 29 d. Komisijos komunikatu „Mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimas“ ir vėliau, 2011 m. vasario 9 d., paskelbta žaliąja knyga „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“;

(5)

programos „Horizontas 2020“ tarpinis įvertinimas turėtų apimti naujo finansavimo modelio įvertinimą, įskaitant jo poveikį finansavimo lygiams, dalyvavimui programoje „Horizontas 2020“ ir programos „Horizontas 2020“ patrauklumui;

(6)

Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga turėtų užtikrinti, kad visiems potencialiems dalyviams kvietimo teikti pasiūlymus skelbimo metu būtų pateikiamos gairės ir informacija;

(7)

siekiant užtikrinti nuoseklumą kitų Sąjungos finansavimo programų atžvilgiu programa „Horizontas 2020“ turėtų būti įgyvendinama laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 d (7) ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 (8), deramai atsižvelgiant į specifinį mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos pobūdį;

(8)

reikėtų laikytis integruoto požiūrio: sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007–2013 m.), priimta Sprendimu Nr. 1982/2006/EB, Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1639/2006/EB (9), ir Europos inovacijos ir technologijos institutas (toliau – EIT), įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 294/2008 (10), siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį drauge išvengiant dubliavimosi ir išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią sistemą, kuri turėtų palengvinti dalyvavimą iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto Sąjungos finansavimą gaunančiose programose, įskaitant dalyvavimą EIT, bendrųjų įmonių ar kitų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 187 straipsnį veikiančių struktūrų valdomose programose ir valstybių narių pagal SESV 185 straipsnį vykdomose programose, turėtų būti taikomos bendros taisyklės.

Tačiau reikėtų užtikrinti lanksčią galimybę priimti specialiąsias taisykles, kai tą pateisina specialieji atitinkamų veiksmų poreikiai. Siekiant atsižvelgti į specialiuosius veiklos poreikius, nustatytus atitinkamame pagrindiniame įstaigų, įkurtų pagal SESV 187 straipsnį, akte, įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti deleguojami Komisijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(9)

veiksmuose, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tokie veiksmai turėtų atitikti visus teisinius įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, ir atitinkamus Komisijos sprendimus, kaip antai 2013 m. birželio 28 d. Komisijos pranešimą (11), taip pat etinius principus, kurie apima bet kokio nesąžiningumo moksliniuose tyrimuose vengimą;

(10)

laikantis tarptautinio bendradarbiavimo tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 straipsniuose, turėtų būti skatinamas trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės subjektų ir tarptautinių organizacijų dalyvavimas. Taisyklių įgyvendinimas turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 straipsnius priimtas priemones ir tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į Sąjungos subjektų dalyvavimo atitinkamose trečiųjų šalių programose sąlygas;

(11)

taisyklės turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir skaidrią sistemą, kuri supaprastinant procedūras užtikrintų kuo veiksmingesnį įgyvendinimą, atsižvelgiant į tai, kad visiems dalyviams, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), reikia sudaryti galimybę lengvai įsitraukti į dalyvavimą. Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti teikiama įvairiomis formomis;

(12)

laikydamasi skaidrumo principo ir papildant Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1268/2012 nustatytą informavimo reikalavimą, Komisija turėtų skelbti atvirus kvietimus teikti pasiūlymus programos „Horizontas 2020“ interneto puslapiuose, naudodamasi specialiais informavimo kanalais, ir turėtų užtikrinti plačią jų sklaidą, be kita ko, per nacionalinius kontaktinius centrus, o jei pateikiamas prašymas, informaciją teikti prieinamu formatu, jeigu tai praktiniu požiūriui taikytina;

(13)

šiame reglamente nustatyti atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijai turėtų būti taikomi skaidriai, remiantis objektyviais ir pamatuojamais parametrais, atsižvelgiant į bendrą programos „Horizontas 2020“ tikslą sukurti gerai veikiančią Europos mokslinių tyrimų erdvę

(14)

apskritai, laikotarpis nuo galutinės išsamių pasiūlymų pateikimo dienos iki susitarimų dėl dotacijų su pareiškėjais pasirašymo ar pranešimo jiems apie sprendimus dėl dotacijų pateikimo turėtų būti trumpesnis, nei numatyta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 numatytas laikotarpis. Tinkamai pagrįstais atvejais ir tais atvejais, kai veiksmus vykdo Europos mokslinių tyrimų taryba, turėtų būti leidžiamas ilgesnis laikotarpis;

(15)

Komisija turėtų ir toliau siekti supaprastinti procedūras pasinaudodama tobulesnių IT sistemų teikiamomis galimybėmis, pvz., toliau plėtoti dalyvių portalą, kuris turėtų veikti kaip centralizuota priemonė nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimo ir pasiūlymų pateikimo iki veiksmo įgyvendinimo, siekiant nustatyti vieno langelio tvarką. Sistema taip pat gali teikti informaciją pareiškėjams apie jų paraiškų tvarkymo eigą ir tvarkaraštį;

(16)

slaptų duomenų ir įslaptintos informacijos tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas visa atitinkama Sąjungos teise, įskaitant institucijų vidaus taisykles, pavyzdžiui, Komisijos sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (12), kuriame išdėstytos Europos Sąjungos įslaptintos informacijos saugumo nuostatos;

(17)

reikia nustatyti būtiniausius dalyvavimo reikalavimus, kurie būtų taikomi tiek kaip bendra taisyklė, tiek atsižvelgiant į veiksmų, vykdomų pagal programą „Horizontas 2020“, ypatumus. Visų pirma, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl dalyvių skaičiaus ir jų įsisteigimo vietų. Kai veiksme nedalyvauja valstybėje narėje įsisteigęs subjektas, turėtų būti siekiama SESV 173 ir 179 straipsniuose nustatytų tikslų;

(18)

pagal Tarybos sprendimą 2001/822/EB (13) užjūrio šalių bei teritorijų teisiniai subjektai atitinka reikalavimus, kad dalyvautų programoje „Horizontas 2020“, jeigu laikomasi joje nustatytų specialiųjų sąlygų;

(19)

Komisija turėtų svarstyti, kuriuo metu teikti kvietimus dėl pasiūlymų ir prašymus pateikti informaciją, atsižvelgdama, kai tai įmanoma, į įprastinius atostogų laikotarpius;

(20)

nepatenkintų pasiūlymų atveju Komisija turėtų informuoti atitinkamus pareiškėjus;

(21)

aiškūs ir skaidrūs konkrečiose srityse teikiamų kvietimų dėl pasiūlymų rengimo mechanizmai turėtų sudaryti vienodas sąlygas, didinti programos „Horizontas 2020“ patrauklumą ir didinti dalyvavimą;

(22)

Komisija visose programos „Horizontas 2020“ srityse turėtų vadovautis Europos gero administracinio elgesio kodekse nustatytais principais, nustatytais 2000 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimo 2000/633/EB, EAPB, Euratomas (14) priede;

(23)

reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis Sąjungos finansavimas būtų teikiamas pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomų veiksmų dalyviams. Siekiant sumažinti esamų finansavimo taisyklių sudėtingumą reikėtų nustatyti supaprastintą išlaidų kompensavimo sistemą intensyviau naudojant vienkartines išmokas, nustatyto dydžio sumas ir vieneto įkainius;

(24)

šiame reglamente nustatytos kompensavimo normos nurodytos kaip maksimalios, kad būtų laikomasi reikalavimo negauti pelno ir bendro finansavimo principo ir kad dalyviai galėtų prašyti mažesnės normos. Tačiau iš esmės kompensavimo normos turėtų būti 100 % ar 70 %;

(25)

klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą, turėtų būti atsižvelgta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pateiktus technologinio pasirengimo lygio apibrėžimus;

(26)

specifiniai mokslinių tyrimų ir inovacijų srities uždaviniai turėtų būti sprendžiami naujomis finansavimo formomis (pavyzdžiui, prizais, ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, inovacinių sprendimų viešaisiais pirkimais, MVĮ priemone ir spartaus inovacijų diegimo veiksmais), kurioms reikia specialiųjų taisyklių;

(27)

siekiant visoms vidaus rinkoje veikiančioms įmonėms sudaryti vienodas sąlygas, pagal programą „Horizontas 2020“ skiriamas finansavimas turėtų būti suderintas su valstybės pagalbos taisyklėmis, kad būtų užtikrintas efektyvus viešųjų lėšų panaudojimas ir būtų išvengta rinkos iškraipymų, pavyzdžiui, privačiojo sektoriaus finansavimo išstūmimo, neefektyvių rinkos struktūrų kūrimo ar neefektyvių įmonių išlaikymo. Reikėtų būti atidiems siekiant užtikrinti, kad inovacijų veiksmų finansavimas neiškreiptų konkurencijos ir nesudarytų galimybių kištis į rinką be pakankamos priežasties;

(28)

finansiniai Sąjungos interesai turėtų būti ginami proporcingomis priemonėmis per visą išlaidų ciklą užtikrinant tinkamą pasitikėjimo ir kontrolės pusiausvyrą;

(29)

pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taisyklėmis turėtų būti užtikrintas pagrindas plačiau taikyti gavėjų naudojamą įprastą sąnaudų apskaitos praktiką;

(30)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1906/2006 (15) įsteigtas ir Komisijos valdomas dalyvio garantijų fondas pasirodė esanti svarbi apsaugos priemonė, sumažinanti su įsipareigojimų nevykdančių dalyvių mokėtinomis, bet negrąžinamomis sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų įsteigti naują dalyvio garantijų fondą (toliau – fondas). Siekiant užtikrinti veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių rizikos padengimą, fondas turėtų apimti veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal Tarybos sprendimu 2006/970/Euratomas (16) įsteigtą programą, pagal Tarybos sprendimu 2012/93/Euratomas (17) įsteigtą programą, taip pat pagal veiksmus, vykdomus pagal programa „Horizontas 2020“ ir Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1314/2013 (18). Fondas neturėtų apimti programų, kurias valdo subjektai, kurie nėra Sąjungos finansavimo įstaigos;

(31)

siekiant užtikrinti skaidrumą, Komisijai ar atitinkamoms finansavimo įstaigoms taikant šį reglamentą padėjusių ekspertų pavardės turėtų būti skelbiamos. Kai pavardės skelbimas galėtų kelti pavojų eksperto saugumui ar neliečiamumui arba neleistų tinkamai užtikrinti jo privatumo, Komisijai ar finansavimo įstaigoms reikėtų suteikti galimybę neskelbti tokios pavardės;

(32)

ekspertų asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (19);

(33)

kad dalyviai tinkamai saugotų, panaudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamas tų rezultatų panaudojimas ir sklaida, ir numatyti galimybę nustatyti papildomo panaudojimo sąlygas Europos strateginiais interesais. Dalyviai, kurie yra gavę Sąjungos finansavimą ir kurie planuoja naudojant tokį finansavimą sukurtus rezultatus panaudoti pirmiausia trečiosiose šalyse, kurios nėra susijusios su programa „Horizontas 2020“, turėtų nurodyti, kuo Sąjungos finansavimas bus naudingas bendram Europos konkurencingumui (abipusiškumo principas), kaip nustatyta susitarime dėl dotacijos;

(34)

jeigu esama galimybių mokslinius tyrimus plėtoti kuriant naujoviškas medicinos technologijas (kaip antai vaistus, vakcinas ir medicinos diagnostikos priemones), kai tinkama, reikėtų imtis priemonių užtikrinant neatidėliojamą rezultatų panaudojimą ir sklaidą;

(35)

nors esamos Sąjungos paskolų ir akcinio kapitalo finansinės priemonės buvo sėkmingos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje bei ekonomikos augimo požiūriu, galimybė gauti rizikos finansavimą tebėra viena svarbiausių problemų, visų pirma novatoriškoms MVĮ. Kad šias priemones būtų galima naudoti kuo efektyviau, turėtų būti leidžiama paskolų ir akcinio kapitalo finansines priemones derinti tarpusavyje ir su dotacijomis, finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, įskaitant pagal programą „Horizontas 2020“. Be to, Komisija pirmiausia turėtų užtikrinti Sprendimu Nr. 1982/2006/EB nustatytos rizikos pasidalijimo finansinės priemonės tęstinumą ir pagal Sprendimą Nr. 1639/2006/EB nustatytos MVĮ spartaus augimo ir inovacijų priemonės ankstyvosios investicijų dalies tęstinumą pasitelkiant šias priemones pakeičiančias paskolų ir akcinio kapitalo finansines priemones, nustatytas programa „Horizontas 2020“, atitinkamai, priemonę „Sąjungos paskolų ir garantijų paslauga moksliniams tyrimams ir inovacijoms“ ir priemonę „Moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirtos Sąjungos nuosavo kapitalo priemonės“. Šiuo požiūriu pajamos ir grąžinamos sumos, sukuriamos pagal vieną iš tų finansinių priemonių, turėtų duoti tiesioginės naudos finansinėms priemonėms, nustatytoms pagal programą „Horizontas 2020“;

(36)

Komisija turėtų užtikrinti pakankamą MVĮ priemonės pagal programą „Horizontas 2020“ ir finansinių priemonių pagal programą „Horizontas 2020“ ir COSME programą, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/2013 (20), taip pat bendrai su valstybėmis narėmis sukurtų programų ir priemonių, pavyzdžiui, bendros programos „Eurostars“ (21), tarpusavio papildomumą;

(37)

dėl teisinio tikrumo ir aiškumo Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos dalyvavimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013 vykdomuose netiesioginiuose veiksmuose, įskaitant dalyvavimą pagal to reglamento 9 straipsnio 2 dalį finansavimo įstaigų finansuojamuose netiesioginiuose veiksmuose, specialiosios taisyklės.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomos rezultatų panaudojimo ir sklaidos taisyklės.

2.   Laikantis šiame reglamente nustatytų specialiųjų taisyklių, taikomos atitinkamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamento (ES) Nr. 1268/2012 taisyklės.

3.   Reglamentu (EB) Nr. 294/2008 arba bet kuriuo pagrindiniu aktu, kuriuo biudžeto vykdymo užduotys pavedamos finansavimo įstaigai pagal SESV 185 straipsnį, gali būti nustatomos taisyklės, kuriomis nukrypstama nuo šiame reglamente nustatytų taisyklių. Siekiant atsižvelgti į finansavimo įstaigų, įkurtų pagal SESV 187 straipsnį, specialiuosius veiklos poreikius ir taisykles, nustatytas atitinkamame pagrindiniame akte, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal -56 straipsnį dėl:

a)

dalyvavimo kvietimuose teikti pasiūlymus, kuriuos paskelbė finansavimo įstaigos, įkurtos aeronautikos srityje, sąlygų, siekiant sumažinti minimalų dalyvių skaičių, nustatytą 9 straipsnio 1 dalyje;

b)

tinkamumo gauti finansavimą, kaip nustatyta 10 straipsnyje, suteikiant finansavimo įstaigoms, įkurtoms biologinės pramonės sektorių ir naujoviškų vaistų srityje, galimybę riboti tinkamumą gauti finansavimą nustatant tam tikrus finansuoti tinkamų dalyvių tipus;

c)

taisyklių, reglamentuojančių rezultatų panaudojimą ir sklaidą, kuriomis finansavimo įstaigoms, įkurtoms naujoviškų vaistų srityje, sudaroma galimybė:

i)

išplėsti galimybes perduoti rezultatus ir pirminę informaciją bei išduoti licencijas susijusiems subjektams, pirkėjams ir visiems veiklą pratęsiantiems subjektams, laikantis susitarimo dėl dotacijos ir be 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų kitų dalyvių sutikimo;

ii)

leisti sudaryti konkrečius susitarimus dėl prieigos prie pirminės informacijos teisių siekiant vystyti rezultatus pardavimo tikslais ar parduoti pačius tyrimų rezultatus (tiesioginis panaudojimas), kaip nurodyta 48 straipsnio 2–4 dalyse;

iii)

papildyti taisykles nustatant nuostatas dėl nuosavybės ir prieigos prie duomenų, žinių ir informacijos, kurių nereikia norint pasiekti veiksmo tikslus ir kurie nebūtini veiksmui įgyvendinti ar jį panaudoti (antrinė informacija), kaip nurodyta 41 straipsnio 2 dalyje ir 45– 48 straipsniuose;

iv)

išplėsti panaudojimo taisyklių taikymą jas taikant kitiems tikslams, nei veiksmo įgyvendinimui (mokslinių tyrimų naudojimas) ar siekiant vystyti rezultatus pardavimo tikslais ar parduoti pačius tyrimų rezultatus (tiesioginis panaudojimas), kaip nurodyta 48 straipsnyje;

v)

nustatyti konkrečius kriterijus, pagal kuriuos leidžiama vienam dalyviui teikti sublicencijas kitam dalyviui tame pačiame veiksme, kaip nurodyta 46 straipsnio 2 dalyje;

vi)

24 straipsnio 2 dalyje nurodytoje konsorciumo sutartyje apibrėžtomis sąlygomis išplėsti tinkamomis sąlygomis, įskaitant finansines sąlygas, dalyvių, su jais susijusių subjektų ir trečiųjų šalių kaip licencijų turėtojų prieigos prie rezultatų ar antrinės informacijos teises kitais tikslais, nei veiksmui įgyvendinti (mokslinių tyrimų panaudojimas) arba siekiant vystyti rezultatus pardavimo tikslais ar parduoti pačius tyrimų rezultatus (tiesioginis panaudojimas), kaip nurodyta 46–48 straipsniuose;

vii)

nustatyti, kad tiesioginiam panaudojimui skirtos prieigos teisės priklauso nuo atitinkamų dalyvių tarpusavio susitarimo, kaip nurodyta 48 straipsnyje;

viii)

nustatyti, kad 43 straipsnio 2 dalyje nurodyta sklaida per mokslinius leidinius atviros prieigos teisės būdu yra neprivaloma;

d)

veiksmų finansavimo, sudarant finansavimo įstaigoms elektroninių komponentų ir sistemų srityje galimybę taikyti kompensavimo normas, skirtingas nei normos, nustatytos 28 straipsnio 3 dalyje, tais atvejais, kai viena ar daugiau valstybių narių bendrai finansuoja dalyvį ar veiksmą.

Finansavimo įstaiga, kuriai pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto i arba ii papunktį pavestos biudžeto vykdymo užduotys, Komisijai sutikus gali taikyti taisykles, kurios nukrypsta nuo šiame reglamente nustatytų taisyklių, jeigu tai būtina dėl specialiųjų veiklos poreikių. Komisija tokiais atvejais duoda sutikimą tik jeigu tos taisyklės atitinka šiame reglamente nustatytus bendruosius principus.

4.   Šis reglamentas netaikomas Jungtinio tyrimų centro (toliau – JTC) vykdomiems tiesioginiams veiksmams.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   prieigos teisės– teisės naudotis rezultatais ar pirmine informacija šiame reglamente nustatytomis sąlygomis;

2)   susijęs subjektas– teisės subjektas, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvis arba kurį taip pat kaip ir dalyvį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tas pats subjektas, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvį. Kontrolė gali būti vykdoma bet kokia forma, nustatyta 8 straipsnio 2 dalyje;

3)   asocijuotoji šalis– trečioji šalis, kuri yra tarptautinio susitarimo su Sąjunga šalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 7 straipsnyje;

4)   pirminė informacija– bet kokio pavidalo ar pobūdžio materialūs ar nematerialūs duomenys, praktinės žinios arba informacija, įskaitant teises, kaip antai intelektinės nuosavybės teises, kurios: i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į veiksmą; ii) reikalingos veiksmui atlikti arba panaudoti veiksmo rezultatus; ir iii) dalyvių nurodomos pagal 45 straipsnį;

5)   pagrindinis aktas– SESV 288 straipsnyje apibrėžta reglamento, direktyvos ar sprendimo forma Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, kuriuo sukuriamas veiksmo teisinis pagrindas;

6)   inovacinis veiksmas– veiksmas, kurį visų pirma sudaro veikla, kuria tiesiogiai siekiama sukurti naujų, pakeistų ar patobulintų produktų, procesų ar paslaugų planus ir sąlygas arba projektus. Šiuo tikslu ši veikla gali apimti prototipų kūrimą, testavimą, demonstravimą, bandomuosius projektus, didelio masto produktų patvirtinimą ir pakartotinį pateikimą rinkai;

7)   koordinavimo ir paramos veiksmas– veiksmas, kurį didžiąja dalimi sudaro lydimosios priemonės, kaip antai standartizavimas, sklaida, informuotumo didinimas ir komunikacija, tinklų kūrimas, koordinavimo ar paramos paslaugos, dialogai dėl politikos ir savitarpio mokymosi veikla bei tyrimai, įskaitant naujos infrastruktūros projektavimo tyrimus, ir kuris taip pat gali apimti papildomą tinklų kūrimo ir programų koordinavimo skirtingose šalyse veiklą;

8)   sklaida– viešas rezultatų atskleidimas bet kuriomis tinkamomis priemonėmis (išskyrus tas, kuriomis rezultatai apsaugomi arba panaudojami), įskaitant mokslines publikacijas bet kuria forma;

9)   panaudojimas– rezultatų naudojimas tolesnėje mokslinių tyrimų veikloje, kuri skiriasi nuo veiklos, kurią apima atitinkamas veiksmas, arba rezultatų panaudojimas tobulinant, kuriant ir parduodant produktą ar procesą, arba kuriant ir teikiant paslaugą, arba vykdant standartizavimo veiklą;

10)   teisingos ir pagrįstos sąlygos– tinkamos sąlygos, įskaitant galimas finansines sąlygas ar autorinio honoraro netaikymą, atsižvelgiant į konkrečias prašymo suteikti prieigos teises aplinkybes, pavyzdžiui, rezultatų ar pirminės informacijos, dėl kurių prašoma prieigos teisės, realią ar potencialią vertę ir (arba) numatomo panaudojimo mastą, trukmę ar kitas charakteristikas;

11)   finansavimo įstaiga– įstaiga ar institucija, išskyrus Komisiją, kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkte, kuriai Komisija paveda biudžeto vykdymo užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 9 straipsnio 2 dalį;

12)   tarptautinė Europos intereso organizacija– – tarptautinė organizacija, kurios narių daugumą sudaro valstybės narės ar asocijuotosios šalys ir kurios pagrindinis tikslas – skatinti mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą Europoje;

13)   teisės subjektas– bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris įsteigtas ir atitinkamai pripažintas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę bei kuris turi teisinį subjektiškumą ir veikdamas savo vardu gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

14)   ne pelno teisės subjektas– teisės subjektas, kuris pagal savo teisinę formą yra ne pelno siekiantis arba kuriam nustatyta teisinė ar įstatymų numatyta pareiga neskirstyti pelno savo akcininkams ar atskiriems nariams;

15)   dalyvis– teisės subjektas, kuris vykdo veiksmą ar veiksmo dalį pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013 ir pagal šį reglamentą Sąjungos ar kitos finansavimo įstaigos atžvilgiu turi teises ir pareigas;

16)   programos bendrai finansuojamas veiksmas– veiksmas, finansuojamas dotacija, kurios pagrindinis tikslas yra papildyti atskirus kvietimus ar programas, finansuojamas mokslinių tyrimų ir inovacijų programas valdančių subjektų, kurie nėra Sąjungos finansavimo įstaigos. Programos bendrai finansuojamas veiksmas taip pat gali apimti papildomą tinklų kūrimo ir programų derinimo skirtingose šalyse veiklą;

17)   ikiprekybiniai viešieji pirkimai– viešieji pirkimai, kurių objektas yra mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos, dalijantis rizika ir nauda rinkos sąlygomis ir konkurencingai kuriant naujoves etapais, kuriuose nupirktos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos aiškiai atskirtos nuo galutinių produktų naudojimo komerciniais kiekiais;

18)   inovacinių sprendimų viešieji pirkimai– viešieji pirkimai, kuriuose perkančiosios organizacijos veikia kaip masiniu būdu prekybai dar netiekiamų inovatyvių prekių ar paslaugų pirmieji klientai ir kurie gali apimti tinkamumo testavimą;

19)   rezultatai– vykdant veiksmą sukurti bet kokio pavidalo ar pobūdžio materialūs ar nematerialūs veiksmo rezultatai, pavyzdžiui, duomenys, žinios ar informacija, kuriuos galima saugoti arba ne, taip pat visos su jais susijusios teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises;

20)   MVĮ– labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (22);

21)   darbo programa– specialiajai programai įgyvendinti Komisijos priimtas dokumentas pagal Tarybos sprendimo 2013/743/ES (23) 5 straipsnį;

22)   darbo planas– finansavimo įstaigų, kurioms pavesta dalis programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 9 straipsnio 2 dalį, priimtas dokumentas, panašus į Komisijos darbo programą.

2.   Šiame reglamente subjektas, kuris neturi teisinio subjektiškumo pagal taikomą nacionalinę teisę, laikomas prilyginamu teisės subjektui, jei laikomasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 131 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1268/2012 198 straipsnyje nustatytų sąlygų.

3.   Šiame reglamente dotacijų gavėjai nelaikomi finansavimo įstaigomis.

3 straipsnis

Konfidencialumas

Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų ir deramai atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus dėl įslaptintos informacijos apsaugos ir prieigos prie jos, duomenys, žinios ir informacija, kuri vykdant veiksmą perduota kaip konfidenciali, laikomi konfidencialiais.

4 straipsnis

Teiktina informacija

1.   Nedarant poveikio 3 straipsniui, Komisija, gavusi prašymą, teikia Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms, valstybėms narėms ar asocijuotosioms šalims turimą naudingą informaciją apie Sąjungos finansavimą gavusio dalyvio veiksme sukurtus rezultatus, jeigu įvykdytos abi šios sąlygos:

a)

atitinkama informacija svarbi viešajai politikai;

b)

dalyviai nepateikia pagrįstų ir pakankamų priežasčių atitinkamos informacijos nesuteikti.

Veiksmų pagal konkretų tikslą „Saugi visuomenė. Europos ir jos piliečių laisvės ir saugumo apsauga“ atveju Komisija, gavusi prašymą, teikia Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms arba valstybių narių nacionalinėms institucijoms turimą naudingą informaciją apie Sąjungos finansavimą gavusiame dalyvio veiksme sukurtus rezultatus. Komisija apie tokį teikimą praneša dalyviui. Valstybei narei ar Sąjungos institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai paprašius teikti informaciją, Komisija apie tokį teikimą taip pat praneša visoms valstybėms narėms.

2.   1 dalyje numatytas informacijos teikimas nelaikomas Komisijos ar dalyvių teisių ar pareigų perdavimu gavėjui. Tačiau gavėjas tokią informaciją laiko konfidencialia, išskyrus atvejus, kai ji paskelbiama viešai arba ją paviešina dalyviai, arba kai ji buvo suteikta Komisijai be slaptumo apribojimų. Įslaptintos informacijos atžvilgiu taikomos Komisijos saugumo taisyklės.

5 straipsnis

Gairės ir informacija potencialiems dalyviams

Remiantis Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamentu (ES) Nr. 1268/2012 Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga užtikrina, kad skelbiant kvietimą teikti pasiūlymus visiems potencialiems dalyviams būtų pateikta pakankamai gairių ir informacijos, visų pirma taikytinas susitarimo dėl dotacijos pavyzdys.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMO TAISYKLĖS

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

6 straipsnis

Finansavimo formos

Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 10 straipsnio finansavimas gali būti vienos ar kelių Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 numatytų formų, visų pirma dotacijų, prizų, viešųjų pirkimų ar finansinių priemonių formos.

7 straipsnis

Teisės subjektai, kurie gali dalyvauti veiksmuose

1.   Veiksmuose gali dalyvauti visi teisės subjektai, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos, arba tarptautinės organizacijos, jei atitinkamos šiame reglamente ir atitinkamoje darbo programoje arba darbo plane nustatytos sąlygos.

2.   Atitinkamoje darbo programoje gali būti apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės subjektų dalyvavimas programoje „Horizontas 2020“ arba jos dalyse, kai valstybių narių teisės subjektų arba jų susijusių subjektų, įsisteigusių trečiojoje šalyje, dalyvavimą trečiosios šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų programose Komisija laiko žalingu Sąjungos interesams.

3.   Atitinkamoje darbo programoje arba darbo plane galima neleisti dalyvauti subjektams, kurie negali pateikti patenkinamų saugumo garantijų, įskaitant dėl darbuotojų patikimumo patikrinimo, kai jo reikia saugumo sumetimais.

4.   JTC gali dalyvauti veiksmuose su tokiomis pat teisėmis ir pareigomis kaip ir valstybėje narėje įsisteigęs teisės subjektas.

8 straipsnis

Nepriklausomumas

1.   Du teisės subjektai laikomi nepriklausomais vienas nuo kito, kai nei vienas iš jų nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas kito arba kai trečias subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja jų abiejų.

2.   1 dalies tikslais kontrolė konkrečiai gali pasireikšti viena iš šių dviejų formų:

a)

kai tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma daugiau kaip 50 % atitinkamo teisės subjekto išleistojo kapitalo nominaliosios vertės arba to subjekto akcininkų ar partnerių balsavimo teisių dauguma;

b)

kai tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai arba teisiškai naudojamasi atitinkamo teisės subjekto valdymo sprendžiamoji galia.

3.   1 dalies tikslais teisės subjektų kontroliuojamojo pobūdžio santykiais nelaikomi tokie santykiai:

a)

tai pačiai viešajai investicinei korporacijai, instituciniam investuotojui arba rizikos kapitalo bendrovei tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 % išleistojo kapitalo nominaliosios vertės arba akcininkų ar partnerių balsavimo teisių dauguma;

b)

atitinkami teisės subjektai priklauso tai pačiai viešajai įstaigai arba yra jos prižiūrimi.

II   SKYRIUS

Dotacijos

I   Skirsnis

Dotacijų skyrimo procedūra

9 straipsnis

Dalyvavimo sąlygos

1.   Taikomos tokios būtiniausios sąlygos:

a)

veiksme dalyvauja ne mažiau kaip trys teisės subjektai;

b)

kiekvienas iš trijų teisės subjektų yra įsisteigęs skirtingoje valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje; ir

c)

trys teisės subjektai, nurodyti b punkte, yra nepriklausomi vienas nuo kito, kaip apibrėžta 8 straipsnyje.

2.   Kai vienas iš dalyvių yra JTC, tarptautinė Europos intereso organizacija arba pagal Sąjungos teisę įsteigtas subjektas, 1 dalies tikslais laikoma, kad jis yra įsisteigęs kitoje valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje nei kiti to paties veiksmo dalyviai.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali sąlyga yra vieno teisės subjekto, įsisteigusio valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje, dalyvavimas šiais atvejais:

a)

Europos mokslinių tyrimų tarybos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų;

b)

MVĮ priemonės, kai veiksmas turi aiškios Europos pridėtinės vertės;

c)

programos bendrai finansuojamų veiksmų; ir

d)

darbo programoje ar darbo plane numatytais pagrįstais atvejais.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, koordinavimo ir paramos veiksmų bei mokymo ir mobilumo veiksmų atveju minimali sąlyga – vieno teisės subjekto dalyvavimas.

5.   Kai tai tinkama ir deramai pagrįsta, darbo programose ar darbo planuose gali būti numatyta papildomų sąlygų pagal specialius politikos reikalavimus arba pagal veiksmo pobūdį ar tikslus, įskaitant, inter alia, dalyvių skaičiaus, dalyvių tipo ir įsisteigimo vietos sąlygas.

10 straipsnis

Tinkamumas gauti finansavimą

1.   Šie dalyviai laikomi atitinkančiais reikalavimus gauti Sąjungos finansavimą:

a)

valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje įsisteigęs arba pagal Sąjungos teisę įsisteigęs teisės subjektas;

b)

tarptautinė Europos intereso organizacija;

c)

darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje įsisteigęs teisės subjektas.

2.   Kai dalyvauja tarptautinė organizacija arba trečiojoje šalyje įsisteigęs teisės subjektas, kurių nė vienas neatitinka reikalavimų gauti finansavimą pagal 1 dalį, Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas, kai patenkinama bent viena iš šių sąlygų:

a)

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga dalyvavimą laiko būtinu veiksmui įgyvendinti;

b)

toks finansavimas teikiamas pagal dvišalį mokslo ir technologijų susitarimą arba kitus Sąjungos ir tarptautinės organizacijos arba – trečiosiose šalyse įsisteigusių subjektų atveju – šalies, kurioje įsisteigęs teisės subjektas, susitarimus.

11 straipsnis

Kvietimai teikti pasiūlymus

1.   Kvietimai teikti pasiūlymus skelbiami pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 1268/2012, visų pirma atsižvelgiant į skaidrumo, nediskriminavimo ir lankstumo poreikius, atitinkančius įvairialypį mokslinių tyrimų ir inovacijų sektorių pobūdį.

2.   Išimties tvarka ir nedarant poveikio kitiems Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1268/2012 numatytiems atvejams, jei veiksmui nėra taikomos kvietimo teikti pasiūlymus taisyklės, kvietimai teikti pasiūlymus neskelbiami dėl koordinavimo ir paramos veiksmų ir dėl programos bendrai finansuojamų veiksmų, kuriuos turi vykdyti darbo programose ar darbo planuose nurodyti teisės subjektai.

3.   Pagal atitinkamas Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1268/2012 nustatytas taisykles skiriama pakankamai laiko pasiūlymams parengti, skelbiamoje darbo programoje pakankamai iš anksto nurodomi būsimi kvietimai teikti pasiūlymus ir nustatomas pagrįstas laikotarpis nuo kvietimo teikti pasiūlymus skelbimo iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino.

12 straipsnis

Jungtiniai kvietimai su trečiosiomis šalimis arba su tarptautinėmis organizacijomis

1.   Siekiant drauge finansuoti veiksmus bendro intereso ir numatomos abipusės naudos prioritetinėse srityse, kai akivaizdi Sąjungos pridėtinė vertė, gali būti skelbiami jungtiniai kvietimai teikti pasiūlymus su trečiosiomis šalimis ar jų mokslinėmis ir technologinėmis organizacijomis ir agentūromis arba su tarptautinėmis organizacijomis. Pasiūlymai įvertinami ir atrenkami laikantis sutartinų bendrų vertinimo ir atrankos procedūrų. Tokiose vertinimo ir atrankos procedūrose laikomasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VI antraštinėje dalyje nustatytų principų ir dalyvauja suderinta kiekvienos šalies paskirtų nepriklausomų ekspertų grupė.

2.   Sąjungos finansavimą gaunantys teisės subjektai su Sąjunga ar atitinkama finansavimo įstaiga sudaro susitarimą dėl dotacijos. Tame susitarime dėl dotacijos aprašomas tų dalyvių ir dalyvaujančių teisės subjektų iš atitinkamų trečiųjų šalių atliktinas darbas.

3.   Sąjungos finansavimą gaunantys teisės subjektai su dalyvaujančiais teisės subjektais, gaunančiais finansavimą iš atitinkamų trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų, sudaro koordinavimo susitarimą.

13 straipsnis

Pasiūlymai

1.   Pasiūlymuose pateikiamas rezultatų panaudojimo ir sklaidos plano projektas, jei tai numatyta darbo programoje arba darbo plane.

2.   Kai tinka, pasiūlyme dėl žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų pateikiama išsami informacija apie licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių imsis atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos, taip pat išsami informacija apie etikos patvirtinimus, kurie bus pateikti. Žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių gavimo klausimais institucijoms, organizacijoms ir mokslininkams tyrėjams taikoma griežta licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

3.   Pasiūlymas, kuriuo pažeidžiami etikos principai ar taikytini teisės aktai arba kuris neatitinka Sprendime Nr. 743/2013/ES, darbo programoje, darbo plane ar kvietime teikti pasiūlymus nustatytų sąlygų, gali būti bet kuriuo metu pašalintas iš vertinimo, atrankos ir dotacijų skyrimo procedūrų.

4.   Kai taikytina ir nurodyta darbo programoje ar darbo plane, pasiūlymuose paaiškinama, kaip ir kokia apimtimi lyčių aspekto analizė yra aktuali numatyto projekto turiniui.

14 straipsnis

Etikos aspektų vertinimas

1.   Komisija reguliariai vertina pasiūlymų, kurie kelia etikos klausimų, etikos aspektus. Tame vertinime tikrinama, kaip laikomasi etikos principų ir teisės aktų, o jei moksliniai tyrimai vykdomi ne Sąjungoje – ar tokie tyrimai būtų leidžiami valstybėje narėje.

2.   Komisija užtikrina, kad etikos aspektų vertinimo procesas būtų kiek įmanoma skaidresnis ir vykdomas laiku išvengiant, kai tai įmanoma, pakartotinio dokumentų teikimo.

15 straipsnis

Atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijai

1.   Pateikti pasiūlymai vertinami remiantis šiais dotacijų skyrimo kriterijais:

a)

pažangumo;

b)

poveikio;

c)

įgyvendinimo kokybės ir veiksmingumo.

2.   Europos mokslinių tyrimų tarybos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų pasiūlymams taikomas tik 1 dalies a punkte nurodytas kriterijus.

3.   Pasiūlymų dėl inovacinių veiksmų atveju 1 dalies b punkte nurodytam kriterijui gali būti taikomas aukštesnis vertinimo koeficientas.

4.   Darbo programoje ar darbo plane nustatomos išsamesnės 1 dalyje nurodytų dotacijų skyrimo kriterijų taikymo taisyklės ir sukonkretinami vertinimo koeficientai ir ribinės vertės.

5.   Prireikus ir kai tai atitinka kvietimo teikti pasiūlymus tikslus, Komisija apsvarsto galimybę taikyti dviejų etapų teikimo procedūrą, numatytą Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1268/2012.

6.   Pasiūlymai suskirstomi pagal vertinimo rezultatus. Atranka vykdoma remiantis tuo suskirstymu.

7.   Vertinimą atlieka nepriklausomi ekspertai.

8.   Teisinio subjekto, nurodyto 11 straipsnio 2 dalyje, atveju ar kitomis tinkamai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis vertinimą galima vykdyti ir tokiu būdu, kuris nukrypsta nuo 7 dalies. Kiekvienu tokio vertinimo atveju Komisija pateikia valstybėms narėms išsamią informaciją apie naudotą vertinimo procedūrą ir jos rezultatus.

9.   Kai veiksmui prašoma 500 000 EUR ar didesnio Sąjungos finansavimo, Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga nacionalinę teisę atitinkančiomis priemonėmis iš anksto patikrina tik koordinatorių finansinį pajėgumą. Be to, kai, remiantis turima informacija, esama priežasčių abejoti koordinatoriaus ar kitų dalyvių finansiniu pajėgumu, Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga patikrina jų finansinį pajėgumą.

10.   Teisės subjektų, kurių tęstinumą garantuoja valstybė narė ar asocijuotoji šalis, arba aukštųjų bei vidurinių mokyklų finansinis pajėgumas netikrinamas.

11.   Finansinį pajėgumą gali garantuoti bet kuris kitas teisės subjektas, kurio finansinis pajėgumas tuomet turi būti patikrintas pagal 9 dalį.

16 straipsnis

Vertinimo persvarstymo procedūra

1.   Pareiškėjams, manantiems, kad jų pasiūlymas įvertintas ne pagal tvarką, nustatytą šiuo reglamentu, ne pagal atitinkamą darbo programą, darbo planą ar kvietimu teikti pasiūlymus nustatytą tvarką, Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga taiko skaidrią vertinimo persvarstymo procedūrą.

2.   Persvarstymo prašymas siejamas su konkrečiu pasiūlymu ir pasiūlymo koordinatoriaus pateikiamas per 30 dienų nuo dienos, kurią Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga informuoja koordinatorių apie vertinimo rezultatus.

3.   Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga yra atsakinga už 2 dalyje nurodyto prašymo nagrinėjimą. Nagrinėjami tik procedūriniai vertinimo aspektai, bet ne pasiūlymo pranašumas.

4.   Iš Komisijos darbuotojų ar atitinkamos finansavimo įstaigos darbuotojų sudarytas vertinimo persvarstymo komitetas pateikia nuomonę dėl vertinimo eigos procedūrinių aspektų. Komitetui pirmininkauja Komisijos arba atitinkamos finansavimo įstaigos pareigūnas, dirbantis kitame padalinyje nei tas, kuris atsakingas už kvietimą teikti pasiūlymus. Komitetas gali rekomenduoti:

a)

kad pasiūlymą iš naujo įvertintų pirmiausia ankstesniame vertinime nedalyvavę vertintojai;

b)

patvirtinti pirminį vertinimą.

5.   Remdamasi 4 dalyje nurodyta rekomendacija Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga priima sprendimą ir apie jį praneša pasiūlymo koordinatoriui. Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga tokį sprendimą priima nepagrįstai nedelsdama.

6.   Persvarstymo procedūra nestabdo pasiūlymų, kurių persvarstymo neprašyta, atrankos eigos.

7.   Persvarstymo procedūra neužkerta kelio kitiems veiksmams, kurių dalyvis gali imtis pagal Sąjungos teisę.

17 straipsnis

Klausimai ir skundai

1.   Komisija užtikrina, kad būtų nustatyta tvarka, pagal kurią dalyviai gali pateikti klausimus ar skundus, susijusius su jų dalyvavimu programoje „Horizontas 2020“.

2.   Komisija užtikrina, kad informacija apie tai, kaip registruoti pastabas, klausimus ar skundus, būtų pateikta visiems dalyviams ir būtų skelbiama internete.

18 straipsnis

Susitarimas dėl dotacijos

1.   Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, pagal šį reglamentą parengia pavyzdinius Komisijos ar atitinkamos finansavimo įstaigos ir dalyvių susitarimus dėl dotacijos. Jeigu reikia padaryti svarbių pavyzdinio susitarimo dėl dotacijos pakeitimų, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atitinkamai jį patikslina.

2.   Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga su dalyviais sudaro susitarimą dėl dotacijos. Kurio nors subjekto pašalinimas ar pakeitimas prieš pasirašant susitarimą dėl dotacijos yra tinkamai motyvuojamas.

3.   Susitarimu dėl dotacijos nustatomos dalyvių ir Komisijos arba atitinkamos finansavimo įstaigos teisės ir pareigos pagal šį reglamentą. Susitarimu taip pat nustatomos teisės subjektų, kurie tampa dalyviais įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos, taip pat konsorciumo koordinatoriaus vaidmuo ir užduotys.

4.   Remiantis darbo programos ar darbo plano reikalavimais, susitarimu dėl dotacijos gali būti nustatytos su prieigos teisėmis, panaudojimu ir sklaida susijusios dalyvių teisės ir pareigos, kuriomis būtų papildytos išdėstytosios šiame reglamente.

5.   Susitarimas dėl dotacijos, kai tinka ir kiek įmanoma, parengiamas remiantis bendraisiais principais, nustatytais Komisijos rekomendacijoje dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso, mokslinių tyrimų sąžiningumo principais, Komisijos rekomendacija dėl intelektinės nuosavybės valdymo vykdant žinių perdavimo veikloje ir universitetų bei kitų viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų praktikos kodekso, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 16 straipsnyje nustatytu lyčių lygybės principu.

6.   Susitarime dėl dotacijos, kai tinka, įrašomos nuostatos, kuriomis užtikrinamas etikos principų laikymasis, įskaitant nuostatas dėl nepriklausomos etikos tarybos įsteigimo ir dėl Komisijos teisės pasitelkiant nepriklausomus ekspertus atlikti etikos auditą.

7.   Tinkamai pagrįstais atvejais pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 specifinės veiksmų dotacijos gali sudaryti pagrindų partnerystės dalį.

19 straipsnis

Sprendimai dėl dotacijų

Kai tinka ir tinkamai pagrįstais atvejais, Komisija pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 121 straipsnio 1 dalį arba atitinkama finansavimo įstaiga vietoj susitarimų dėl dotacijų sudarymo gali pranešti apie sprendimus dėl dotacijų. Mutatis mutandis taikomos šio reglamento nuostatos dėl susitarimų dėl dotacijų.

20 straipsnis

Laikas iki dotacijos suteikimo

1.   Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 128 straipsnio 2 dalį kvietimuose teikti pasiūlymus nurodoma planuojama data, iki kurios visi pareiškėjai informuojami apie jų paraiškų vertinimo rezultatus, ir orientacinė susitarimų dėl dotacijų pasirašymo ar pranešimo apie sprendimus dėl dotacijų data.

2.   1 dalyje nurodytos datos nustatomos remiantis šiais laikotarpiais:

a)

visų pareiškėjų informavimas apie jų paraiškų mokslinio vertinimo rezultatus – ne daugiau kaip per penkių mėnesių laikotarpį nuo galutinės išsamių pasiūlymų pateikimo datos;

b)

susitarimų dėl dotacijos su pareiškėjais pasirašymas arba pranešimas jiems apie sprendimus dėl dotacijos – ne daugiau kaip per trijų mėnesių laikotarpį nuo pareiškėjų, kuriems suteikta dotacija, informavimo datos.

3.   2 dalyje nurodyti laikotarpiai gali būti pratęsti EMTR veiksmų atveju ir išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais, visų pirma sudėtingų veiksmų, kai pateikta daug pasiūlymų arba kai to prašo pareiškėjai, atveju.

4.   Dalyviams suteikiama pakankamai laiko, kad jie galėtų pateikti susitarimo dėl dotacijos pasirašymui reikalingą informaciją ir dokumentus. Komisija kuo skubiau priima sprendimus ir pateikia prašymus dėl informacijos. Kai tai įmanoma, vengiama pakartotinai teikti dokumentus.

21 straipsnis

Laikas iki išmokėjimo

Dalyviams mokama laiku pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012. Atlikus mokėjimą koordinatoriui, Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga apie tai praneša dalyviams.

22 straipsnis

Saugi elektroninė sistema

Visas keitimasis informacija su dalyviais, įskaitant susitarimų dėl dotacijų sudarymą, pranešimą apie sprendimus dėl dotacijų ir visus jų pakeitimus, gali vykti pasitelkus elektroninę keitimosi informacija sistemą, kurią sukūrė Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1268/2012 179 straipsnyje.

II   Skirsnis

Įgyvendinimas

23 straipsnis

Veiksmų įgyvendinimas

1.   Dalyviai įgyvendina veiksmus laikydamiesi visų šiame reglamente, Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, Reglamente (ES) Nr. 1268/2012, Sprendime 2013/743/ES, darbo programoje ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus ir susitarime dėl dotacijos nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų.

2.   Dalyviai neprisiima su šiuo reglamentu arba susitarimu dėl dotacijos nesuderinamų įsipareigojimų. Jei dalyvis nesilaiko veiksmo techninio įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai laikosi įsipareigojimų be papildomo Sąjungos finansavimo, išskyrus atvejus, kai Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga aiškiai juos atleidžia nuo to įsipareigojimo. Įsipareigojimų nevykdančio dalyvio atveju Komisija pagal 39 straipsnio 3 dalies a punktą gali veiksmo koordinatoriui pervesti mokėtiną sumą iš Dalyvio garantijų fondo, nurodyto 38 straipsnyje. Laikantis su Dalyvių garantijų fondu susijusių nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai atsakingas tik už savo paties skolą. Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar atitinkamai finansavimo įstaigai būtų tinkamu laiku pranešta apie visus įvykius, kurie galėtų smarkiai paveikti veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos interesus.

3.   Dalyviai įgyvendina veiksmą ir tuo tikslu imasi visų būtinų ir pagrįstų priemonių. Jie reikiamu laiku disponuoja veiksmui įgyvendinti reikalingais ištekliais. Laikydamiesi susitarime dėl dotacijos nustatytų sąlygų jie gali kreiptis į trečiąsias šalis, įskaitant subrangovus, kad pastarieji atliktų veiksme numatytą darbą, arba gali pasinaudoti trečiųjų šalių nepiniginio įnašo forma suteiktais ištekliais, kai to reikia veiksmui įgyvendinti. Už atliktą darbą dalyviai atsako Komisijai ar atitinkamai finansavimo įstaigai ir kitiems dalyviams.

4.   Subrangos sutartys dėl tam tikrų veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik susitarime dėl dotacijos numatytais atvejais ir deramai pagrįstais atvejais, kurie negalėjo būti aiškiai numatyti susitarimo dėl dotacijos įsigaliojimo momentu.

5.   Trečiosios šalys, kurios nėra subrangovai, veiksme numatytą darbą gali atlikti susitarime dėl dotacijos nustatytomis sąlygomis. Trečioji šalis ir darbas, kurį ji turi atlikti, nustatomi susitarime dėl dotacijos.

Tų trečiųjų šalių patirtos sąnaudos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu trečioji šalis atitinka visas šias sąlygas:

a)

jei būtų dalyviu, ji atitiktų finansavimo reikalavimus;

b)

ji yra susijęs subjektas arba su dalyviu turi teisinę sąsają, iš kurios aišku, kad bendradarbiavimas aprėpia daugiau nei šį veiksmą;

c)

ji nurodyta susitarime dėl dotacijos;

d)

ji laikosi dalyviui pagal susitarimą dėl dotacijos taikomų taisyklių dėl finansuoti tinkamų sąnaudų ir išlaidų kontrolės;

e)

ji kartu su dalyviu prisiima solidariąją atsakomybę už Sąjungos įnašo sumą, atitinkančią trečiosios šalies deklaruotą sumą, jeigu to reikalauja Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga.

6.   Trečiosios šalys taip pat gali dalyviui suteikti išteklių prisidėdamos prie veiksmo nepiniginiais įnašais. Dėl tokio nemokamai suteikto įnašo trečiųjų šalių patirtos sąnaudos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos atitinka susitarime dėl dotacijos nustatytas sąlygas.

7.   Vykdant veiksmą gali būti teikiama finansinė parama trečiosioms šalims Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1268/2012 nustatytomis sąlygomis. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 137 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos sumos gali būti viršytos, jei to reikia veiksmo tikslams pasiekti.

8.   Dalyvių, kurios yra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/17/EB (24), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB (25) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/81/EB (26), vykdomi veiksmai gali apimti arba jų pirminis tikslas gali būti ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir inovacinių sprendimų viešieji pirkimai, jei tai numatyta darbo programoje arba darbo plane ir reikalinga jam įgyvendinti. Tokiais atvejais dalyvių vykdomoms viešųjų pirkimų procedūroms taikomos šio reglamento 51 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytos taisyklės.

9.   Dalyviai laikosi šalių, kuriose bus įgyvendinamas veiksmas, nacionalinės teisės aktų, reguliavimo ir etikos nuostatų. Tam tikrais atvejais dalyviai, prieš pradėdami veiksmą, prašo atitinkamų nacionalinių ar vietinių etikos komitetų patvirtinimo.

10.   Bandymai su gyvūnais atliekami laikantis SESV 13 straipsnio ir atitinka reikalavimą pakeisti gyvūnų naudojimą mokslo tikslais, jį mažinti ir gerinti jo sąlygas laikantis Sąjungos teisės ir ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES (27).

24 straipsnis

Konsorciumas

1.   Dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria vieną koordinatorių, kuris nurodomas susitarime dėl dotacijos. Koordinatorius yra pagrindinis kontaktinis asmuo konsorciumo narių santykiuose su Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga, išskyrus atvejus, kai susitarime dėl dotacijos nurodyta kitaip, arba įsipareigojimų nevykdymo atveju pagal susitarimą dėl dotacijos.

2.   Veiksme dalyvaujančio konsorciumo nariai sudaro vidinį susitarimą (toliau – konsorciumo susitarimas), kuriuo nustatomos jų teisės ir įsipareigojimai veiksmo vykdymo metu, laikantis susitarimo dėl dotacijos, išskyrus tinkamai pagrįstais atvejais, kurie numatyti darbo programoje, darbo plane arba kvietime teikti pasiūlymus, Komisija paskelbia gaires dėl pagrindinių klausimų, kuriuos dalyviai gali aptarti konsorciumo susitarime.

3.   Konsorciumo susitarime, be kita ko, gali būti nustatyta:

a)

konsorciumo vidaus darbo organizavimas;

b)

Sąjungos finansavimo paskirstymas;

c)

sklaidos, panaudojimo ir prieigos taisyklės, papildančios šio reglamento III antraštinės dalies I skyriuje nustatytas taisykles ir susitarimo dėl dotacijos nuostatas;

d)

vidaus ginčų sprendimo tvarka;

e)

dalyvių susitarimai dėl atsakomybės, žalos atlyginimo ir konfidencialumo.

Konsorciumo nariai konsorciume gali sudaryti bet kokius susitarimus, kurie, jų manymu, būtų tikslingi, jeigu jie neprieštarauja susitarimui dėl dotacijos ar šiam reglamentui.

4.   Konsorciumas gali pasiūlyti priimti ar pašalinti dalyvį arba pakeisti koordinatorių pagal atitinkamas susitarimo dėl dotacijos nuostatas, jei pokytis atitinka dalyvavimo sąlygas, nedaro neigiamo poveikio veiksmo įgyvendinimui ir nepažeidžia lygių galimybių principo.

III   Skirsnis

Dotacijų formos ir finansavimo taisyklės

25 straipsnis

Dotacijų formos

Dotacijos gali būti teikiamos visomis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 123 straipsnyje numatytomis formomis, atsižvelgiant į veiksmo tikslus.

26 straipsnis

Sąnaudų tinkamumas finansuoti

1.   Sąlygos, kuriomis sąnaudos tinkamos finansuoti, apibrėžtos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 126 straipsnyje. Pagal šio reglamento ir susitarimo dėl dotacijos nuostatas sąnaudos, kurias įgyvendinant veiksmą patyrė trečiosios šalys, gali būti tinkamos finansuoti.

2.   Netinkamos finansuoti sąnaudos neatitinka 1 dalies sąlygų, įskaitant visų pirma nuostatas dėl galimų būsimų nuostolių ar mokesčių, valiutos keitimo nuostolių, su kapitalo grąža susijusių sąnaudų, pagal kitą Sąjungos veiksmą ar programą kompensuojamų sąnaudų, skolos ir skolos aptarnavimo mokesčių bei per didelių ar neapgalvotų išlaidų.

27 straipsnis

Tiesioginės finansuoti tinkamos personalo sąnaudos

1.   Nedarant poveikio 26 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, tiesioginės finansuoti tinkamos personalo sąnaudos apima tik atlyginimus kartu su socialinio draudimo įmokomis ir kitas pagal nacionalinę teisę ar darbo sutartį numatytas išlaidas, įskaitomas į veiksmui vykdyti paskirto personalo atlyginimą.

2.   Nedarant poveikio 26 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, papildomas veiksmui vykdyti paskirtų dalyvių, kurie yra ne pelno teisės subjektai, personalo atlyginimas, įskaitant mokėjimus pagal papildomas sutartis (neatsižvelgiant į jų pobūdį), neviršijantis 3 dalyje nustatytos sumos, gali būti taip pat laikomas tiesioginėmis finansuoti tinkamomis personalo sąnaudomis, jei jis atitinka šias papildomas sąlygas:

a)

jis mokamas laikantis įprastos dalyvio atlyginimo mokėjimo praktikos ir nuosekliai mokamas tais atvejais, kai reikalingas tos pačios rūšies darbas ar tos pačios rūšies ekspertinės žinios;

b)

papildomų mokėjimų apskaičiavimo kriterijai yra objektyvūs ir dalyvis juos taiko bendrai, nepriklausomai nuo naudojamo finansavimo šaltinio.

3.   Papildomas atlyginimas gali būti tinkamas finansuoti iki 8 000 EUR per metus vienam asmeniui. Asmeniui, kurio veikla nėra vien tik atitinkamo veiksmo vykdymas, taikomas valandinis limitas. Valandinis limitas apskaičiuojamas 8 000 EUR padalijant iš darbo valandų per metus skaičiaus, apskaičiuoto pagal 31 straipsnį.

28 straipsnis

Veiksmo finansavimas

1.   Veiksmo finansavimas neviršija visos finansuoti tinkamų sąnaudų sumos, atėmus veiksmo pajamų sumą.

2.   Veiksmo pajamomis laikomi:

a)

ištekliai, kuriuos dalyviams suteikia trečiosios šalys atlikdamos nemokamus finansinius pervedimus ar nepiniginius įnašus, kurių vertę dalyvis deklaravo kaip finansuoti tinkamas sąnaudas, jeigu trečioji šalis juos skyrė konkrečiai veiksmui įgyvendinti;

b)

iš veiksmo gautos įplaukos, išskyrus įplaukas, gautas naudojant veiksmo rezultatus;

c)

įplaukos, gautos pardavus pagal susitarimą dėl dotacijos įgytą turtą, neviršijant sąnaudų sumos, kurią dalyvis iš pradžių pateikė padengti pagal veiksmą.

3.   Visoms finansuojamoms veiksmo veikloms taikoma vienoda finansuoti tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. Didžiausia norma nustatoma darbo programoje arba darbo plane.

4.   Programos „Horizontas 2020“ dotacija gali siekti iki 100 % visų finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų, nedarant poveikio bendro finansavimo principui.

5.   Programos „Horizontas 2020“ dotacija neviršija 70 % visų finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų, kai įgyvendinami inovaciniai veiksmai ir pagal programą bendrai finansuojami veiksmai.

Nukrypstant nuo 3 dalies, inovacinių veiksmų atveju programos „Horizontas 2020“ dotacija ne pelno teisės subjektams gali siekti iki 100 % visos finansuoti tinkamų sąnaudų sumos, nedarant poveikio bendro finansavimo principui.

6.   Šiame straipsnyje nustatytos kompensavimo normos taip pat taikomos veiksmams, kuriuose visas veiksmas ar jo dalis finansuojama nustatyto dydžio sumomis, taikant vieneto įkainius ar vienkartinėmis išmokomis.

29 straipsnis

Netiesioginės sąnaudos

1.   Netiesioginės tinkamos finansuoti sąnaudos nustatomos visoms tiesioginėms tinkamoms finansuoti sąnaudoms pritaikant 25 % nustatyto dydžio normą, neįskaičiuojant tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos sąnaudų ir trečiųjų šalių suteiktų išteklių, kurie nenaudojami gavėjo patalpose, taip pat finansinės paramos trečiosioms šalims.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kai numatyta darbo programoje ar darbo plane, netiesioginės sąnaudos gali būti deklaruotos kaip vienkartinė išmoka ar vieneto įkainis.

30 straipsnis

Finansavimo dydžių vertinimas

Programos „Horizontas 2020“ tarpiniame vertinime, be kita ko, pateikiamas įvairių elementų, kurie įdiegti naujais šio reglamento 27, 28 ir 29 straipsniuose nustatytais finansavimo dydžiais, poveikio vertinimas siekiant įvertinti, ar laikantis naujo požiūrio iškilo nepageidaujamų aplinkybių, dėl kurių kyla neigiamas poveikis programos „Horizontas 2020“ patrauklumui.

31 straipsnis

Metinės darbo valandos

1.   Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos apima tik asmenų, tiesiogiai atliekančių veiksme numatytą darbą, faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai per laiko registravimo sistemą.

2.   Asmenų, kurių veikla yra tik veiksmo vykdymas, darbo laiko registruoti nereikalaujama. Tokiais atvejais dalyvis pasirašo deklaraciją, kuria patvirtina, kad to asmens veikla yra tik veiksmo vykdymas.

3.   Susitarime dėl dotacijos nurodomi:

a)

minimalūs laiko registravimo sistemos reikalavimai;

b)

galimybė pasirinkti nustatytą metinių darbo valandų skaičių ir metinių darbo valandų skaičiaus nustatymo metodą, naudotiną darbuotojų valandiniams įkainiams apskaičiuoti, atsižvelgiant į įprastinę dalyvio apskaitos praktiką.

32 straipsnis

Atlyginimo negaunantys MVĮ savininkai ir fiziniai asmenys

Be atlyginimo dirbantys MVĮ savininkai ir kiti be atlyginimo dirbantys fiziniai asmenys gali nustatyti personalo sąnaudas remdamiesi vieneto įkainiais.

33 straipsnis

Vieneto įkainiai

1.   Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 124 straipsnį Komisija gali nustatyti vieneto įkainių nustatymo metodiką, pagrįstą:

a)

statistiniais duomenimis ar panašiomis objektyviomis priemonėmis;

b)

audituoti tinkamais dalyvio ankstesniais duomenimis.

2.   Tiesioginės finansuoti tinkamos personalo sąnaudos gali būti padengtos remiantis vieneto įkainiais, nustatytais pagal įprastinę dalyvio sąnaudų apskaičiavimo praktiką, jeigu jos atitinka visus šiuos kriterijus:

a)

jos apskaičiuojamos remiantis dalyvio bendrosiose sąskaitose užregistruotomis visomis faktinėmis personalo sąnaudomis, kurias dalyvis gali patikslinti, remdamasis į biudžetą įtrauktais ar numatomais elementais pagal Komisijos apibrėžtas sąlygas;

b)

jos atitinka 26 ir 27 straipsnius;

c)

jos užtikrina, kad laikomasi reikalavimo negauti pelno ir išvengti dvigubo sąnaudų finansavimo;

d)

jos apskaičiuojamos tinkamai atsižvelgiant į 31 straipsnį.

34 straipsnis

Finansinės atskaitomybės pažyma

Finansinės atskaitomybės pažyma apima visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo kaip faktinių sąnaudų kompensavimo ir pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytus vieneto įkainius, išskyrus sumas, deklaruotas remiantis vienkartinėmis išmokomis, nustatyto dydžio sumomis ir vieneto įkainiais, kurios nėra sumos, nustatytos remiantis dalyvio įprastine sąnaudų apskaitos praktika. Pažyma pateikiama tik tuo atveju, kai prašant sumokėti dotacijos likutį suma yra lygi ar didesnė nei 325 000 EUR.

35 straipsnis

Metodikos pažyma

1.   Dalyviai, kurie apskaičiuoja ir prašo kompensuoti tiesiogines personalo sąnaudas pagal vieneto įkainius pagal 33 straipsnio 2 dalį, Komisijai gali pateikti metodikos pažymą. Ta metodika atitinka 33 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas ir susitarimo dėl dotacijos reikalavimus.

2.   Kai Komisija metodikos pažymą priima, ji galioja visiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013 finansuojamiems veiksmams; ja remdamasis dalyvis apskaičiuoja ir prašo kompensuoti sąnaudas. Priėmusi metodikos pažymą, Komisija priimtai metodikai nepriskiria jokių sisteminių ar pasikartojančių klaidų.

36 straipsnis

Pažymas suteikiantys auditoriai

1.   34 ir 35 straipsniuose nurodytas finansinės atskaitomybės pažymas ir metodikos pažymas išduoda nepriklausomas auditorius, kuris turi kvalifikaciją atlikti teisės aktuose nustatytą apskaitos dokumentų auditą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB (28) ar panašius nacionalinius reguliavimo aktus, arba kompetentingas nepriklausomas valstybės tarnautojas, kurio teisinį veiksnumą atlikti dalyvio auditą patvirtino atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos ir kuris nedalyvavo rengiant finansines ataskaitas.

2.   Komisijos, Audito Rūmų ar Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) prašymu finansinės atskaitomybės ir metodikos pažymas išdavęs auditorius leidžia susipažinti su patvirtinamaisiais dokumentais ir audito darbiniais dokumentais, kuriais remiantis buvo išduota finansinės atskaitomybės arba metodikos pažyma.

37 straipsnis

Sudėtinis finansavimas

Veiksmui, kuriam skirta Sąjungos biudžeto dotacija, gali būti skiriama dotacija ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013, jeigu dotacijomis nekompensuojami tie patys sąnaudų elementai.

IV   Skirsnis

Garantijos

38 straipsnis

Dalyvio garantijų fondas

1.   Įsteigiamas Dalyvio garantijų fondas (toliau – Fondas), kurio lėšomis pagal šiame reglamente nustatytas taisykles dengiama Sąjungai priklausančių lėšų nesugrąžinimo rizika, susijusi su veiksmais, finansuojamais Komisijos dotacijomis pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB ir Komisijos ar Sąjungos finansavimo įstaigų dotacijomis pagal programą „Horizontas 2020“. Fondas pakeičia ir perima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1906/2006 įsteigtą Dalyvio garantijų fondą.

2.   Fondas veikia pagal 39 straipsnį. Fonde susikaupusios palūkanos įtraukiamos į Fondą ir skiriamos išimtinai 39 straipsnio 3 dalyje nustatytiems tikslams.

3.   Kai palūkanų neužtenka padengti 39 straipsnio 3 dalyje aprašytoms operacijoms, Fondas nenaudojamas, ir Komisija ar atitinkama Sąjungos finansavimo įstaiga tiesiogiai iš dalyvių ar trečiųjų šalių susigrąžina skolos sumą.

4.   Fondas laikomas pakankama garantija pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012. Iš dalyvių negali būti priimama ar reikalaujama papildomos garantijos ar užstato, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje aprašytu atveju.

5.   Pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomų veiksmų dalyviai, kurių riziką dengia Fondas, įneša veiksmui skiriamo Sąjungos finansavimo 5 % dydžio įnašą. Pabaigus veiksmą, į Fondą įnešta suma per koordinatorių grąžinama dalyviams.

6.   Dalyvių 5 dalyje nustatyto įnašo į Fondą dydis gali būti sumažintas, remiantis tarpiniu programos „Horizontas 2020“ vertinimu.

39 straipsnis

Fondo veikimas

1.   Fondą valdo Sąjunga, atstovaujama Komisijos, kuri dalyvių vardu atlieka vykdomojo atstovo funkcijas susitarime dėl dotacijos nustatytomis sąlygomis.

Komisija gali valdyti Fondą tiesiogiai arba pavesti finansinį Fondo valdymą Europos investiciniam bankui arba atitinkamai finansų įstaigai (toliau – bankas-depozitorius). Bankas-depozitorius valdo Fondą pagal Komisijos nurodymus.

2.   Dalyvių įnašas į Fondą gali būti išskaičiuotas iš pradinės išankstinio finansavimo sumos ir sumokėtas į Fondą dalyvių vardu.

3.   Kai dalyvis privalo sumokėti Sąjungai priklausančias sumas, Komisija, nedarydama poveikio sankcijoms, kurios gali būti taikomos įsipareigojimų nevykdančiam dalyviui, gali imtis vieno iš šių veiksmų:

a)

pervesti ar nurodyti bankui-depozitoriui tiesiogiai pervesti iš Fondo mokėtiną sumą veiksmo koordinatoriui. Tas pervedimas atliekamas po to, kai įsipareigojimo nevykdęs dalyvis baigia dalyvavimą ar jo dalyvavimas nutraukiamas, jei veiksmas tebevykdomas, o likusieji dalyviai sutinka veiksmą įgyvendinti laikydamiesi tų pačių tikslų. Iš Fondo pervestos sumos laikomos Sąjungos finansiniu įnašu;

b)

faktiškai susigrąžinti tą sumą iš Fondo.

Komisija Fondo naudai išduoda vykdomąjį raštą sumoms iš to dalyvio ar trečiosios šalies susigrąžinti. Laikydamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, Komisija tuo tikslu gali priimti sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo.

4.   Susigrąžintos sumos yra Fondui priskirtos įplaukos, kaip apibrėžta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalyje. Įsisavinus visas dotacijas, kurių riziką dengia Fondas, visas Fonde likusias sumas Komisija susigrąžina ir įtraukia jas į Sąjungos biudžetą, laikydamasi teisėkūros institucijos sprendimų.

III   SKYRIUS

Ekspertai

40 straipsnis

Nepriklausomų ekspertų skyrimas

1.   Komisija ir, kai tinka, finansavimo įstaigos gali paskirti nepriklausomus ekspertus, kurie vertintų pasiūlymus pagal 15 straipsnį arba konsultuotų ar padėtų:

a)

vertinant pasiūlymus;

b)

vykdant pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013, taip pat pagal ankstesnes mokslinių tyrimų ir (arba) inovacijų programas vykdomų veiksmų įgyvendinimo stebėseną;

c)

įgyvendinant Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką ar programas, įskaitant programą „Horizontas 2020“, taip pat kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę ir užtikrinant jos veikimą;

d)

vertinant mokslinių tyrimų ir inovacijų programas;

e)

formuojant Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, įskaitant būsimų programų rengimą.

2.   Nepriklausomi ekspertai parenkami remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir žiniomis, tinkamomis jiems paskirtoms užduotims atlikti. Jei nepriklausomi ekspertai turi dirbti su įslaptinta informacija, prieš juos skiriant reikia atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, nepriklausomi ekspertai nustatomi ir atrenkami pagal kandidatūrų teikimo kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų agentūroms, mokslinių tyrimų įstaigoms, universitetams, standartizavimo organizacijoms, pilietinės visuomenės organizacijoms ar įmonėms.

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga gali atrinkti bet kurį tinkamą kvalifikaciją turintį asmenį, neįtrauktą į duomenų bazę, kai mano, kad tai reikalinga, tinkamai pagrįstais atvejais ir taikydama skaidrumo principą.

Skirdama nepriklausomus ekspertus Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad ekspertų ir vertinimo grupių sudėtis būtų subalansuota įvairios kvalifikacijos, patirties, žinių, geografinės įvairovės ir lyties požiūriu, ir atsižvelgiant į padėtį veiksmo srityje. Atitinkamais atvejais taip pat turi būti siekiama išlaikyti privačiojo ir viešojo sektorių pusiausvyrą.

Skirdama nepriklausomus ekspertus Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga gali paprašyti patariamųjų organų konsultacijos. Europos mokslinių tyrimų tarybos mažai tirtų sričių veiksmams Komisija skiria ekspertus remdamasi Europos mokslinių tyrimų tarybos mokslo komiteto pasiūlymu.

3.   Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga užtikrina, kad ekspertas, kuriam kilo interesų konfliktas, susijęs su klausimu, kuriuo jis prašomas pateikti nuomonę, nevertintų to konkretaus klausimo, nekonsultuotų ar nepadėtų jį sprendžiant.

4.   Visas keitimasis informacija su nepriklausomais ekspertais, įskaitant susitarimų dėl jų skyrimo sudarymą ir visus jų pakeitimus, gali vykti pasitelkus elektronines keitimosi informacija sistemas, kurias sukūrė Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1268/2012 287 straipsnio 4 dalyje.

5.   Bent kartą per metus Komisijos ar atitinkamos finansavimo įstaigos interneto svetainėje skelbiami individualiai paskirtų ekspertų, kurie padėjo Komisijai ar finansavimo įstaigoms įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013 ir Sprendimą 2013/743/ES, vardai ir pavardės bei jų kompetencijos sritys. Tokia informacija renkama, tvarkoma ir skelbiama vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

REZULTATŲ PANAUDOJIMO IR SKLAIDOS TAISYKLĖS

I   SKYRIUS

Dotacijos

I   Skirsnis

Rezultatai

41 straipsnis

Rezultatų nuosavybė

1.   Rezultatai priklauso juos sukūrusiam dalyviui.

2.   Kai rezultatus kartu sukuria keli veiksmo dalyviai ir kai jų atitinkamas įnašas į bendrus rezultatus negali būti tiksliai nustatytas arba kai tokių bendrų rezultatų neįmanoma atskirti atitinkamų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos prašymo, įgijimo ar išsaugojimo tikslais, tokių rezultatų nuosavybė yra bendra. Laikydamiesi įsipareigojimų pagal susitarimą dėl dotacijos bendrasavininkiai sudaro susitarimą dėl tos bendros nuosavybės paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų. Bendrasavininkiai gali susitarti nebesinaudoti bendros nuosavybės teisėmis; jie gali nuspręsti pasirinkti alternatyvią tvarką, inter alia, perduoti savo nuosavybės teises vienam savininkui, suteikiant kitiems dalyviams prieigos teises, kai rezultatai sukuriami.

Jeigu bendros nuosavybės susitarime nenustatyta kitaip, kiekvienas iš bendrasavininkių turi teisę suteikti trečiosioms šalims neišimtines licencijas naudotis bendrai turimais rezultatais be teisės į sublicenciją, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

kitiems bendrasavininkiams pranešama iš anksto;

b)

kitiems bendrasavininkiams suteikiama teisinga ir pagrįsta kompensacija.

3.   Jeigu darbuotojai ar kita dalyviui dirbanti šalis turi teisę pareikalauti teisių į sukurtus rezultatus, atitinkamas dalyvis užtikrina, kad tomis teisėmis būtų galima naudotis nepažeidžiant dalyvio įsipareigojimų pagal susitarimą dėl dotacijos.

42 straipsnis

Rezultatų apsauga

1.   Jeigu rezultatai gali būti (arba pagrįstai manoma, kad jie gali būti) panaudojami komercinėje ar pramoninėje veikloje, dalyvis, kuriam tie rezultatai priklauso, ištiria jų apsaugos galimybes. Jei pagal aplinkybes tai įmanoma, tikslinga ir pagrįsta, dalyvis deramai apsaugo juos tinkamą laikotarpį tinkamoje teritorijoje deramai atsižvelgdamas į savo teisėtus interesus ir į teisėtus kitų veiksmo dalyvių interesus, ypač komercinius interesus.

2.   Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis neturi komercinio ar pramoninio panaudojimo potencialo, ir išskyrus atvejus, kai siekdamas apsaugoti rezultatus dalyvis ketina juos perduoti kitam valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis informuoja Komisiją arba atitinkamą finansavimo įstaigą prieš pradedant tų rezultatų sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba atitinkama finansavimo įstaiga, gavusi atitinkamo dalyvio sutikimą, gali perimti tų rezultatų nuosavybę ir imtis reikiamų veiksmų, kad užtikrintų adekvačią jų apsaugą.

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, tik jei įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų padaryta reikšminga žala. Su tais rezultatais susijusi sklaida negali būti vykdoma, kol Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga nepriėmė sprendimo neperimti rezultatų nuosavybės arba kol nenusprendė pati perimti nuosavybę ir kol nesiėmė reikiamų veiksmų jų apsaugai užtikrinti. Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga priima tokį sprendimą nepagrįstai nedelsdama. Susitarime dėl dotacijos tam nustatomos laiko ribos.

3.   Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba ketina nebesiekti tokios apsaugos pratęsimo ne dėl komercinio ar pramoninio panaudojimo potencialo stokos laikotarpiu, kuris neviršija penkerių metų po likučio apmokėjimo, jis informuoja Komisiją arba atitinkamą finansavimo įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti apsaugą perimdama tų rezultatų nuosavybę. Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą tik tuo atveju, jei įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų padaryta reikšminga žala. Susitarime dėl dotacijos tam nustatomos laiko ribos.

43 straipsnis

Rezultatų panaudojimas ir sklaida

1.   Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis deda visas pastangas, kad panaudotų turimus rezultatus arba kad tuos rezultatus panaudotų kitas teisės subjektas, visų pirma perduodamas ir licencijuodamas rezultatus pagal 44 straipsnį.

Susitarime dėl dotacijos nustatomi visi papildomi naudojimo įsipareigojimai. Mokslinio tyrimo, kuriuo potencialiai sprendžiami svarbūs visuomenės uždaviniai, atveju papildomi panaudojimo įsipareigojimai gali apimti licencijavimą neišimtinėmis sąlygomis. Visi tokie papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo programoje ar darbo plane.

2.   Laikydamasis su intelektinės nuosavybės apsauga, saugumo taisyklėmis ar teisėtais interesais susijusių apribojimų kiekvienas dalyvis tinkamomis priemonėmis kuo greičiau vykdo jam priklausančių rezultatų sklaidą. Susitarime dėl dotacijos tam gali būti nustatomos laiko ribos.

Susitarime dėl dotacijos nustatomi visi papildomi sklaidos įsipareigojimai ir jie nurodomi darbo programoje ar darbo plane.

Kalbant apie rezultatų sklaidą per mokslinius leidinius, atvira prieiga taikoma laikantis susitarime dėl dotacijos nustatytų sąlygų. Su atvira prieiga prie mokslinių leidinių, parengtų remiantis pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamais moksliniais tyrimais, susijusios išlaidos, patirtos veiksmo vykdymo metu, yra tinkamos finansuoti pagal susitarimo dėl dotacijos sąlygas. Deramai atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 18 straipsnį, susitarime dėl dotacijos nenumatomos sąlygos dėl atviros prieigos prie leidinių; dėl to pasibaigus veiksmui atsirastų papildomų leidybos sąnaudų.

Kalbant apie mokslinių tyrimų duomenų sklaidą, susitarime dėl dotacijos, atsižvelgiant į atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų ir jų apsaugą, gali būti nustatytos sąlygos, kuriomis suteikiama atvira prieiga prie tokių rezultatų, ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimuose ir ateities ir besiformuojančių technologijų (toliau – ABT) mokslinių tyrimuose ar kitose atitinkamose srityse, atsižvelgiant į teisėtus dalyvių interesus ir visus apribojimus, kylančius dėl duomenų apsaugos taisyklių, saugumo taisyklių ar intelektinės nuosavybės teisių. Tokiais atvejais darbo programoje arba darbo plane nurodoma, ar reikia vykdyti mokslinių tyrimų duomenų sklaidą taikant atvirą prieigą.

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad numatoma sklaida būtų padaryta reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine informacija susijusiems jo interesams. Tokiais atvejais sklaida gali būti vykdoma tik ėmusis atitinkamų veiksmų tems teisėtiems interesams apsaugoti. Susitarime dėl dotacijos tam nustatomos laiko ribos.

3.   Kad Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga galėtų vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai pateikia visą informaciją apie su panaudojimu ir sklaida susijusią savo veiklą ir pateikia reikiamą dokumentaciją susitarime dėl dotacijos nustatytomis sąlygomis. Atsižvelgiant į teisėtus informaciją pateikusių dalyvių interesus, tokia informacija skelbiama viešai. Susitarime dėl dotacijos, inter alia, nustatomos su tokiais ataskaitų teikimo įsipareigojimais susijusios laiko ribos.

4.   Visose patento paraiškose, standartuose, publikacijose ar kitaip skleidžiant rezultatus, taip pat ir elektroniniu pavidalu, jei įmanoma, nurodoma (gali būti naudojamos vaizdinės priemonės), kad veiksmą finansiškai parėmė Sąjunga. Tos nuorodos sąlygos nustatomos susitarime dėl dotacijos.

44 straipsnis

Rezultatų perdavimas ir licencijavimas

1.   Dalyvis, perduodamas rezultatų nuosavybę, jų perėmėjui perduoda su rezultatais susijusius susitarime dėl dotacijos nustatytus įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimą perduoti tuos įsipareigojimus vėlesniam teisių perėmėjui.

Nedarant poveikio susijungimams ir įsigijimams taikomais įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytiems konfidencialumo įsipareigojimams, kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol kiti dalyviai dar turi prieigos prie rezultatų teises arba vis dar gali prašyti suteikti šias teises, jis turi kitus dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti pakankamai informacijos apie naująjį rezultatų savininką, kad kiti dalyviai galėtų išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas paveiks galimybę pasinaudoti prieigos prie rezultatų teisėmis.

Po pranešimo dalyvis gali prieštarauti nuosavybės perdavimui, jei įrodo, kad ketinamas perdavimas neigiamai paveiktų jo galimybę naudotis prieigos teisėmis. Tokiu atveju perdavimas negali įvykti tol, kol atitinkami dalyviai nepasiekė susitarimo. Susitarime dėl dotacijos tam nustatomos laiko ribos.

Kiti dalyviai iš anksto raštu susitarę gali atsisakyti savo teisės į išankstinį pranešimą ir į prieštaravimą vieno dalyvio nuosavybės teisės perdavimui konkrečiai nurodytai trečiajai šaliai.

2.   Jei galima naudotis prieigos prie rezultatų teisėmis, o dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, vykdo visus papildomus naudojimosi įsipareigojimus, jis bet kokiam teisės subjektui gali suteikti licencijas ar kitaip suteikti teisę jais naudotis, įskaitant išimtinę teisę. Išimtinės naudojimosi rezultatais licencijos gali būti suteikiamos, jeigu visi kiti atitinkami dalyviai sutinka atsisakyti naudojimosi teisių.

3.   Susitarime dėl dotacijos gali būti numatyta, kad Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga gali prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, nuosavybės perdavimui arba išimtinės licencijos suteikimui trečiosioms šalims, įsisteigusioms su programa „Horizontas 2020“ nesusijusioje trečiojoje šalyje, jeigu mano, kad išimtinės licencijos suteikimas ar nuosavybės perdavimas neatitinka Sąjungos ekonomikos konkurencingumo didinimo interesų arba yra nesuderinamas su etikos principais ar saugumo nuostatomis.

Tokiais atvejais, kol Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga nėra įsitikinusi, kad bus imtasi atitinkamų apsaugos priemonių, nuosavybės teisės neperduodamos ir išimtinė licencija neišduodama.

Tam tikrais atvejais susitarime dėl dotacijos numatoma, kad Komisijai ar atitinkama finansavimo įstaigai turi būti iš anksto pranešama apie kiekvieną tokį nuosavybės perdavimą ar išimtinės licencijos suteikimą. Susitarime dėl dotacijos tam nustatomos laiko ribos.

II   Skirsnis

Prieigos prie pirminės informacijos ir rezultatų teisės

45 straipsnis

Pirminė informacija

Dalyviai bet kuriuo būdu raštiškame susitarime nurodo su savo veiksmu susijusią pirminę informaciją.

46 straipsnis

Prieigos teisių principai

1.   Visi prašymai pasinaudoti prieigos teisėmis arba prieigos teisių atsisakymai pateikiami raštu.

2.   Jei rezultatų ar pirminės informacijos, prie kurių prašoma prieigos, savininkas nėra susitaręs kitaip, prieigos teisės neapima teisės į sublicenciją.

3.   Iki susitarimo dėl dotacijos sudarymo to paties veiksmo dalyviai vienas kitą informuoja apie visus teisinius apribojimus ar ribas, kuriomis ribojama prieigos prie jų pirminės informacijos teisė. Susitarimuose dėl pirminės informacijos, kuriuos vėliau sudaro dalyvis, užtikrinama, kad galima būtų naudotis visomis prieigos teisėmis.

4.   Dalyvavimo veiksme pabaiga nedaro poveikio tokio dalyvio įsipareigojimui suteikti prieigą pagal susitarime dėl dotacijos nustatytas sąlygas.

5.   Konsorciumo susitarime gali būti numatyta, kad dalyviui, kuris nevykdo įsipareigojimų ir jų nepradeda vėl vykdyti, atimamos prieigos teisės.

47 straipsnis

Įgyvendinimui skirtos prieigos teisės

1.   Dalyvis naudojasi prieigos prie kito dalyvio rezultatų tame pačiame veiksme teisėmis, jeigu tų rezultatų jam reikia veiksme numatytam jo darbui atlikti.

Tokia prieiga suteikiama be autorinio honoraro.

2.   Dalyvis naudojasi prieigos prie kito dalyvio pirminės informacijos tame pačiame veiksme teisėmis, jeigu tos pirminės informacijos jam reikia jo veiksme numatytam darbui atlikti ir laikydamasis apribojimų ar ribų pagal 46 straipsnio 3 dalį.

Tokia prieiga suteikiama be autorinio honoraro, nebent prieš prisijungdami prie susitarimo dėl dotacijos dalyviai susitarė kitaip.

48 straipsnis

Panaudojimui skirtos prieigos teisės

1.   Dalyvis naudojasi prieigos prie kito dalyvio rezultatų tame pačiame veiksme teisėmis, jeigu tų rezultatų jam reikia tam, kad pasinaudotų savo rezultatais.

Laikantis susitarimo, tokia prieiga suteikiama teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis.

2.   Dalyvis naudojasi prieigos prie kito dalyvio pirminės informacijos tame pačiame veiksme teisėmis, jeigu tos pirminės informacijos jam reikia tam, kad pasinaudotų savo rezultatais, ir laikydamasis apribojimų ar ribų pagal 46 straipsnio 3 dalį.

Laikantis susitarimo, tokia prieiga suteikiama teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis.

3.   Jei konsorciumo susitarime nenurodyta kitaip, valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje įsisteigęs susijęs subjektas taip pat turi prieigos prie rezultatų teises ir, laikantis visų apribojimų ar ribų pagal 46 straipsnio 3 dalį, prieigos prie pirminės informacijos teises teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis, jei tų rezultatų ir pirminės informacijos reikia tam, kad būtų galima pasinaudoti dalyvio, su kuriuo jis susijęs, sukurtais rezultatais. Jei nesusitarta kitaip pagal 46 straipsnio 2 dalį, prašymas dėl tokių prieigos teisių pateikiamas tiesiogiai dalyviui, kuriam priklauso rezultatai ar pirminė informacija, ir jis tiesiogiai suteikia tokias teises.

4.   Prašymas dėl prieigos pagal 1, 2 ar 3 dalis gali būti teikiamas per vienus metus nuo veiksmo pabaigos, nebent dalyviai susitaria dėl skirtingo laikotarpio.

49 straipsnis

Sąjungos ir valstybių narių prieigos teisės

1.   Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros tinkamai pagrįstu Sąjungos politikos ar programų plėtojimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tikslu turi prieigos tik prie Sąjungos finansavimą gavusio dalyvio rezultatų teises. Tokios prieigos teisės suteikiamos tik nekomerciniam ir nekonkurenciniam naudojimui.

Tokia prieiga suteikiama be autorinio honoraro.

2.   Veiksmų įgyvendinant konkretų tikslą „Saugi visuomenė. Europos ir jos piliečių laisvės ir saugumo apsauga“, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 I priedo III dalyje, atveju, Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, taip pat valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos šios srities politikos ar programų plėtojimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tikslais turi reikalingas prieigos prie Sąjungos finansavimą gavusio dalyvio rezultatų teises. Tokios prieigos teisės suteikiamos tik nekomerciniam ir nekonkurenciniam naudojimui. Tokios prieigos teisės suteikiamos be autorinio honoraro ir pagal dvišalį susitarimą, kuriuo apibrėžiamos konkrečios sąlygos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad tos teisės bus naudojamos tik numatytu tikslu ir kad bus nustatyti atitinkami konfidencialumo įsipareigojimai. Tokios prieigos teisės netaikomos dalyvio pirminei informacijai. Prašančioji valstybė narė, Sąjungos institucija, įstaiga, organas ar agentūra apie tokius prašymus praneša visoms valstybėms narėms. Įslaptintos informacijos atžvilgiu taikomos Komisijos saugumo taisyklės.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOS NUOSTATOS

50 straipsnis

Prizai

1.   Sąjungos finansavimas gali būti teikiamas kaip prizai, kaip apibrėžta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VII antraštinėje dalyje ir Reglamente (ES) Nr. 1268/2012.

2.   Prizai teikiami su sąlyga, kad prisiimami atitinkami viešinimo įsipareigojimai. Rezultatų sklaidai taikoma šio reglamento III antraštinė dalis. Darbo programoje ar darbo plane gali būti nustatyti specialūs įsipareigojimai dėl panaudojimo ir sklaidos.

51 straipsnis

Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir inovacinių sprendimų viešieji pirkimai

1.   Viešiesiems pirkimams, kuriuos savo vardu ar kartu su valstybėmis narėmis vykdo Komisija, taikomos viešųjų pirkimų taisyklės, nustatytos Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 1268/2012.

2.   Sąjungos finansavimas gali vykti kaip Komisijos ar atitinkamos finansavimo įstaigos savo vardu arba kartu su valstybių narių ir asocijuotųjų šalių perkančiosiomis organizacijomis vykdomi ikiprekybiniai viešieji pirkimai ar inovacinių sprendimų viešieji pirkimai.

Viešųjų pirkimų procedūros:

a)

atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, vienodų galimybių, patikimo finansų valdymo, proporcingumo principus, konkurencijos taisykles ir, kai taikoma, direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB arba, kai Komisija veikia savo vardu, Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012;

b)

gali numatyti specialias sąlygas, pavyzdžiui, kad vieta, kur turėtų būti įgyvendinama ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais užsakoma veikla, gali būti tik valstybių narių ir su programa „Horizontas 2020“ susijusių šalių teritorijoje, kai tai galima tinkamai pagrįsti veiksmų tikslais;

c)

gali leisti pagal tą pačią procedūrą skirti kelias sutartis („kelių sutarčių skyrimas“);

d)

numato sutarčių skyrimą pasiūlymui (-ams), kuriame (-iuose) pateikiamas geriausias ekonominis pasiūlymas.

3.   Jei konkurso kvietime nenurodyta kitaip, rezultatai, sukurti Komisijai vykdant viešuosius pirkimus, priklauso Sąjungai.

4.   Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų įdiegimą ir išvengti nesąžiningo pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų numatomos specialios nuostatos dėl nuosavybės, prieigos teisių ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, priklauso bent jau su jais susijusios intelektinės nuosavybės teisės. Perkančiosioms organizacijoms priklauso bent jau prieigos prie rezultatų, naudojamų savo reikmėms, teisės nemokant autorinio honoraro ir teisė suteikti trečiosioms šalims neišimtines licencijas naudotis rezultatais teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į sublicenciją arba reikalauti, kad dalyvaujantieji rangovai suteiktų trečiosioms šalims tokias neišimtines licencijas. Jei rangovas per sutartyje nustatytą laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų pirkimų komerciškai nepanaudoja rezultatų, jis perduoda visą rezultatų nuosavybę perkančiosioms organizacijoms.

5.   Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų įdiegimą ir išvengti nesąžiningo pranašumo, sutartyse dėl inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų gali būti įrašomos specialios nuostatos dėl nuosavybės, prieigos teisių ir licencijavimo.

52 straipsnis

Finansinės priemonės

1.   Finansinės priemonės gali būti bet kurios Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VIII antraštinėje dalyje nurodytos formos ir yra pagal jį įgyvendinamos; jos gali būti suderinamos tarpusavyje ir su iš Sąjungos biudžeto finansuojamomis dotacijomis, įskaitant pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 140 straipsnio 6 dalies antros pastraipos, įplaukos ir metinės grąžinamos sumos, gautos naudojantis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013 įsteigta finansine priemone, pagal Reglamento Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį priskiriamos tai finansinei priemonei.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 140 straipsnio 6 dalies antros pastraipos, įplaukos ir metinės grąžinamosios sumos, gautos naudojantis Sprendimu Nr. 1982/2006/EB įsteigta rizikos pasidalijimo finansine priemone ir Sprendimu Nr. 1639/2006/EB įsteigta MVĮ spartaus augimo ir inovacijų priemonės ankstyvąja investicijų dalimi (GIF1), pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį priskiriamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013 jas pakeičiančioms finansinėms priemonėms.

53 straipsnis

MVĮ priemonė

1.   Tik MVĮ gali kreiptis dėl kvietimų teikti pasiūlymus, paskelbtų pagal specialią MVĮ priemonę, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 22 straipsnyje. Jos gali kooperuotis su kitomis bendrovėmis ir su mokslinių tyrimų organizacijomis ar universitetais.

2.   Kai bendrovė patvirtinama kaip MVĮ, tas teisinis statusas laikomas galiojančiu per visą projekto trukmės laikotarpį, net jei bendrovė dėl augimo vėliau viršija ribas, nustatytas MVĮ apibrėžtyje.

3.   MVĮ priemonės arba MVĮ skirtų finansavimo įstaigų ar Komisijos skiriamų dotacijų atveju susitarime dėl dotacijos gali būti numatytos specialios nuostatos, visų pirma dėl nuosavybės, prieigos teisių, naudojimosi ir sklaidos.

54 straipsnis

Spartus inovacijų diegimas

1.   Pagal 7 straipsnį spartaus inovacijų diegimo veiksme gali dalyvauti bet kuris teisės subjektas. Pagal spartaus inovacijų diegimo priemonę finansuojami veiksmai yra inovaciniai veiksmai. Spartaus inovacijų diegimo konkurse gali būti teikiami pasiūlymai, susiję su visomis technologijų sritimis pagal konkretų tikslą „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas“, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 I priedo II dalies 1 punkte, arba su bet kuriais konkrečiais visuomenės uždaviniais pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, nustatytais to reglamento I priedo III dalies 1–7 punktuose.

2.   Pasiūlymai gali būti teikiami bet kuriuo metu. Komisija nustato tris pasiūlymų vertinimo terminus per metus. Laikotarpis tarp to termino ir susitarimo dėl dotacijos pasirašymo arba pranešimo apie sprendimą dėl dotacijos neviršija šešių mėnesių. Pasiūlymai suskirstomi pagal įgyvendinimo poveikį, kokybę bei veiksmingumą ir pažangumą, poveikio kriterijui taikant aukštesnį vertinimo koeficientą. Viename veiksme dalyvauja ne daugiau kaip penki teisės subjektai. Dotacijos suma neviršija 3 mln. EUR.

55 straipsnis

Kitos specialios nuostatos

1.   Kai veiksmo dalis yra su saugumu susijusi veikla, susitarime dėl dotacijos gali būti nustatytos specialios nuostatos, visų pirma susijusios su ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, inovacinių sprendimų viešaisiais pirkimais, konsorciumo sudėties pasikeitimais, įslaptinta informacija, rezultatų panaudojimu, sklaida, vieša prieiga prie mokslinio tyrimo publikacijų, rezultatų perdavimu ir licencijavimu.

2.   Kai veiksmais remiama esama ar nauja mokslinių tyrimų infrastruktūra, susitarime dėl dotacijos gali būti nustatytos specialios nuostatos dėl infrastruktūros naudotojų ir naudotojų prieigos prie jos.

3.   Europos mokslinių tyrimų tarybos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų atveju susitarime dėl dotacijos gali būti nustatytos specialios nuostatos, visų pirma dėl prieigos teisių, perkeliamumo ir sklaidos, arba nuostatos, susijusios su dalyviais, mokslininkais tyrėjais ir su bet kuria su veiksmu susijusia šalimi.

4.   Mokymo ir judumo veiksmų atveju susitarime dėl dotacijos gali būti nustatytos specialios nuostatos dėl įsipareigojimų, susijusių su mokslininkais tyrėjais, kurie gauna naudos iš veiksmo, nuosavybe, prieigos teisėmis ir perkeliamumu.

5.   Koordinavimo ir paramos veiksmų atveju susitarime dėl dotacijos gali būti nustatytos specialios nuostatos, visų pirma dėl nuosavybės, prieigos teisių, rezultatų naudojimo ir sklaidos.

6.   ETI „Žinių ir inovacijų bendrijų“ atveju susitarime dėl dotacijos gali būti nustatytos specialios nuostatos, visų pirma dėl nuosavybės, prieigos teisių, naudojimo ir sklaidos.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   1 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami programos „Horizontas 2020“ trukmės laikotarpiui.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 1 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

57 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, šis reglamentas neturi įtakos atitinkamų veiksmų tęsimui ar pakeitimui, įskaitant visišką arba dalinį nutraukimą, kol jie bus užbaigti, arba iki finansinės paramos, kurią Komisija ar finansavimo įstaigos skiria pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB ar bet kuriuos kitus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d. taikomus teisės aktus, skyrimo – tie teisės aktai toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo.

3.   2013 m. gruodžio 31 d. visos Reglamentu (EB) Nr. 1906/2006 įsteigto Dalyvio garantinio fondo lėšos, taip pat visos jo teisės ir įsipareigojimai perkeliami į Fondą. Pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB vykdomų veiksmų dalyviai, kurie susitarimus dėl dotacijos pasirašo po 2013 m. gruodžio 31 d., moka įnašus į Fondą.

58 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. gruodžio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  OL C 318, 2012 10 20, p. 1.

(2)  OL C 181, 2012 6 21, p. 111.

(3)  2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo nustatoma programa „Horizontas 2020“ – bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 104).

(5)  OL C 74 E, 2012 3 13, p. 34.

(6)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

(7)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(8)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(9)  2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) (OL L 310, 2006 11 9, p. 15).

(10)  2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo (OL L 97, 2008 4 9, p. 1).

(11)  OL C 205, 2013 7 19, p. 9.

(12)  2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (OL L 317, 2001 12 3).

(13)  2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 314, 2001 11 30, p. 1).

(14)  2000 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas 2000/633/EB, EAPB, Euratomas dėl Komisijos darbo tvarkos taisyklių dalinio pakeitimo (OL L 267, 2000 10 20, p. 63).

(15)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1906/2006, nustatantis įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (OL L 391, 2006 12 30, p. 1).

(16)  2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas 2006/970/Euratomas dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 60).

(17)  2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2012/93/Euratomas dėl 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos (OL L 47, 2012 2 18, p. 25).

(18)  2013 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1314/2013 dėl Europos atominės energijos bendrijos Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.), kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 948).

(19)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(20)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo įsteigiama įmonių ir mažų bei vidutinių įmonių konkurencingumo programa (COSME) (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 33).

(21)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 743/2008/EB dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje remti mokslinius tyrimus ir plėtrą vykdančias mažąsias ir vidutines įmones (OL L 201, 2008 7 30, p. 58).

(22)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties of 6 May 2003 (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(23)  2013 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES, nustatantis specialią programą, įgyvendinančią bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 965).

(24)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 1).

(25)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114).

(26)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (OL L 216, 2009 8 20, p. 76).

(27)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

(28)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).


Top