Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1251

2013 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1251/2013, kuriuo iš dalies keičiamos su vynininkystės metodais susijusios Reglamento (EB) Nr. 606/2009 nuostatos ir su tokių metodų įrašymu į vyno sektoriuje privalomus pildyti žurnalus susijusios Reglamento (EB) Nr. 436/2009 nuostatos

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; netiesiogiai panaikino 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1251/2013

2013 m. gruodžio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamos su vynininkystės metodais susijusios Reglamento (EB) Nr. 606/2009 nuostatos ir su tokių metodų įrašymu į vyno sektoriuje privalomus pildyti žurnalus susijusios Reglamento (EB) Nr. 436/2009 nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio trečią ir ketvirtą pastraipas ir 185c straipsnio 3 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 606/2009 (2) 3 straipsnį leidžiami vynininkystės metodai nustatyti to reglamento I priede. Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV) iš dalies pakeitė tam tikrų vynininkystės metodų, kuriuos jau leista taikyti Europos Sąjungoje, taikymo sąlygas. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir siekiant Sąjungos gamintojams suteikti tokias pat galimybes, kaip tos, kuriomis naudojasi trečiųjų šalių gamintojai, reikėtų iš dalies pakeisti tų vynininkystės metodų taikymo sąlygas Sąjungoje, laikantis OIV nustatytų taikymo sąlygų;

(2)

OIV patvirtino naujus vynininkystės metodus. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir siekiant Sąjungos gamintojams suteikti naujų galimybių, kuriomis naudojasi trečiųjų šalių gamintojai, Sąjungoje reikėtų leisti taikyti šiuos naujus vynininkystės metodus, laikantis OIV nustatytų taikymo sąlygų;

(3)

tam tikrus vynininkystės metodus itin lengva taikyti nesąžiningai, todėl pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 436/2009 (3) jie turi būti nurodomi žurnaluose ir lydraščiuose. Su tokiais metodais, kaip membraninis būdas, susijusiuose reikalavimuose nurodoma, kad remiantis Reglamento (EB) Nr. 436/2009 41 straipsniu šie metodai turi būti įrašomi į žurnalus. Reikėtų iš dalies pakeisti su Reglamente (EB) Nr. 436/2009 numatytais įrašais susijusias taisykles, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pakeitimus dėl naujų leidžiamų vynininkystės metodų, padarytus šiuo reglamentu;

(4)

todėl reglamentai (EB) Nr. 606/2009 ir (EB) Nr. 436/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 3 dalį įsteigto reguliavimo komiteto nuomonę ir Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 436/2009 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 436/2009 41 straipsnio 1 dalis papildoma w punktu:

„w)

vyne ištirpusių dujų kiekio reguliavimas naudojant membraninius kontaktorius.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1).

(3)  2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL L 128, 2009 5 27, p. 15).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

6 eilutė iš dalies keičiama taip:

i)

į 1 skiltį įterpiama ši įtrauka:

„—

mielių autolizatų įmaišymas“;

ii)

į 2 skiltį įterpiamas šis tekstas:

„Tik šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, iš dalies fermentuotai vynuogių misai, iš dalies fermentuotai vynuogių misai, gautai iš vytintų vynuogių, koncentruotai vynuogių misai, dar fermentuojamam jaunam vynui“;

b)

10 eilutės antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

augalinius baltymus, gautus iš kviečių, žirnių ar bulvių“;

c)

įterpiamos šios 51 ir 52 eilutės:

„51

Neaktyvuotų mielių naudojimas

 

 

52

Vyne ištirpusių dujų kiekio reguliavimas naudojant membraninius kontaktorius

Produktams, apibrėžtiems Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIb priedo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ir 16 dalyse, išskyrus to priedo 4, 5, 6 ir 8 dalyse apibrėžtus produktus, į kuriuos įmaišoma anglies dioksido“

 

2)

įterpiamas šis 18 priedėlis:

„18 priedėlis

Vyne ištirpusių dujų kiekio reguliavimo naudojant membraninius kontaktorius reikalavimai

Vyne ištirpusių dujų kiekio reguliavimas naudojant membraninius kontaktorius – fizinis metodas vyne ištirpusių dujų koncentracijai reguliuoti naudojant membraninius kontaktorius (hidrofobines membranas) ir vynininkystėje naudojamas dujas.

REIKALAVIMAI

1.

Šį metodą galima taikyti nuo fermentacijos pabaigos iki pakavimo, užuot naudojus oro burbuliukų įtaisus ar Venturio sistemas.

2.

Šį metodą naudoja vynininkystės specialistas arba kvalifikuotas techninis darbuotojas;

3.

Procesas turi būti įrašytas į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 185c straipsnio 2 dalyje nurodytą registrą.

4.

Naudojamos membranos turi atitikti reglamentų (EB) Nr. 1935/2004 ir (ES) Nr. 10/2011 reikalavimus, taip pat nacionalines nuostatas, priimtas jiems įgyvendinti. Jos turi atitikti OIV paskelbto Tarptautinio vynininkystės kodekso reikalavimus.“


Top