EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EU) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/51


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EU) Nr. 1072/2013

2013 m. rugsėjo 24 d.

dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (nauja redakcija)

(ECB/2013/34)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 20 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 63/2002 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2001/18) (2) buvo iš esmės pakeistas. Kadangi reikia padaryti naujus dalinius pakeitimus, ypač atsižvelgiant į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (3), siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

vykdant Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinius reikia gauti statistiką apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias pinigų finansų įstaigos (PFĮ), išskyrus centrinius bankus ir pinigų rinkos fondus (PRF), taiko namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms; šios statistikos pagrindinis tikslas – pateikti Europos Centriniam Bankui (ECB) visapusišką, išsamų ir suderintą statistinį vaizdą apie šių įstaigų taikomų palūkanų normų lygį ir jo pokyčius bėgant laikui. Šios palūkanų normos sudaro paskutinę grandį pinigų politikos, susijusios su oficialių palūkanų normų pokyčiais, perdavimo mechanizme, ir todėl yra būtina sąlyga siekiant patikimai išanalizuoti pinigų pokyčius valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro (toliau – euro zonos valstybės narės). Tuo pat metu informacija apie palūkanų normų pokyčius reikalinga ECBS siekiant prisidėti prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu;

(3)

vadovaujantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute (toliau – ECBS statutas) nustatytomis sąlygomis, ECB priima reglamentus, reikalingus ECBS statute nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti ir tais atvejais, kurie numatomi nuostatose, Tarybos priimtose pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalį;

(4)

pagal ECBS statuto 5 straipsnio 1 dalį, kad galėtų vykdyti ECBS uždavinius, ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų (NCB), renka reikiamą statistinę informaciją arba iš kompetentingų nacionalinių institucijų, arba tiesiogiai iš ūkio subjektų. ECBS statuto 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad NCB, kiek tai įmanoma, vykdo 5 straipsnio 1 dalyje aprašytus uždavinius;

(5)

NCB gali prireikti, ir tai gali sumažinti atskaitomybės naštą, rinkti iš faktinės atskaitingosios visumos statistinę informaciją, reikalingą ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti, pagal platesnę statistinės atskaitomybės sistemą, kurią patys NCB nustato pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę arba nusistovėjusią praktiką, ir kuri naudojama kitais statistikos tikslais, jeigu tai netrukdo vykdyti ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų. Siekiant didinti skaidrumą, šiais atvejais tikslinga informuoti atskaitinguosius agentus, kad duomenys renkami kitais statistiniais tikslais. Tam tikrais atvejais ECB gali remtis šiais kitais tikslais surinkta statistine informacija, kad įvykdytų savo reikalavimus;

(6)

nuo Reglamento (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) priėmimo buvo patobulinta paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms palūkanų normų atskaitomybės sistema bei faktinės atskaitingosios visumos atrankos metodai ir į šiuos patobulinimus turėtų būti atsižvelgta atrankos instrukcijose bei statistinės atskaitomybės reikalavimuose;

(7)

ECB taip pat turi turėti galimybę teikti analitinę ir statistinę paramą Europos sisteminės rizikos valdybai vadovaujantis 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (4);

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98 3 straipsnį ECB turi nurodyti faktinę atskaitingąją visumą atraminės atskaitingosios visumos ribose ir sumažinti susijusią atskaitomybės naštą. Atsižvelgiant į kiekvienos euro zonos valstybės narės PFĮ sektoriaus specifines savybes, galutinį faktinės atskaitingosios visumos atrankos metodą pasirenka NCB. Tuo siekiama sumažinti atskaitomybės naštą ir kartu užtikrinti aukštos kokybės statistiką. 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ECB gali priimti reglamentus dėl savo statistinės atskaitomybės reikalavimų nustatymo ir taikymo euro zonos valstybių narių faktinei atskaitingajai visumai. 6 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ECB gali priimti reglamentus, kuriuose nustatytos sąlygos, pagal kurias galima naudotis teise tikrinti arba privalomai rinkti statistinę informaciją;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 4 straipsniu valstybėms narėms leidžiama veikti statistikos srityje ir visapusiškai bendradarbiauti su ECBS, kad būtų garantuotas ECBS statuto 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų vykdymas;

(10)

nors pripažįstama, kad pagal ECBS statuto 34 straipsnio 1 dalį ECB priimti reglamentai valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro (toliau – ne euro zonos valstybės narės), nesuteikia jokių teisių ir nenustato jokių prievolių, ECBS statuto 5 straipsnis taikomas euro zonos ir ne euro zonos valstybėms narėms. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 17 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad ECBS statuto 5 straipsnis kartu su Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi reiškia prievolę nacionaliniu lygiu parengti ir įgyvendinti visas priemones, kurias ne euro zonos valstybės narės laiko tinkamomis statistinei informacijai, reikalingai ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, rinkti, ir laiku pasirengti statistikos srityje, kad jos galėtų tapti euro zonos valstybėmis narėmis;

(11)

turėtų būti taikomi Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnyje nustatyti konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo standartai;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ECB turi teisę atskaitingiesiems agentams, kurie nevykdo ECB reglamentuose ar sprendimuose nustatytų statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikyti sankcijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1.

sąvokos „atskaitingieji agentai“ ir „rezidentas“ turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje;

2.

namų ūkiai – namų ūkių sektorius ir namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų sektorius (S.14 ir S.15 kartu), kaip apibrėžta patikslintoje Europos sąskaitų sistemoje (toliau – 2010 m. ESS), nustatytoje Reglamente (ES) Nr. 549/2013;

3.

ne finansų bendrovės – ne finansų bendrovių sektorius (S.11), kaip apibrėžta 2010 m. ESS;

4.

sąvoka „pinigų finansų įstaiga (PFĮ)“ turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (5) 1 straipsnyje;

5.

PFĮ palūkanų normų statistika – tų palūkanų normų, kurias reziduojančios PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, taiko namų ūkių ir ne finansų bendrovių, reziduojančių euro zonos valstybėse narėse, indėliams ir paskoloms eurais. PFĮ palūkanų normų statistika apima atitinkamų naujų sandorių dėl indėlių ir paskolų eurais sumas, taip pat naujų sandorių dėl paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, sumas;

6.

sąvoka „pinigų rinkos fondai“ (PRF) turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2008/32) 1 straipsnyje (6);

7.

atraminė atskaitingoji visuma – reziduojančios PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, kurios priima indėlius eurais iš euro zonos valstybėse narėse reziduojančių namų ūkių ir (arba) ne finansų bendrovių ir (arba) suteikia jiems paskolas eurais;

8.

maža įstaiga – maža PFĮ, išskyrus centrinį banką ar PRF, kuriai pagal 4 straipsnį taikoma nukrypti leidžianti nuostata.

2 straipsnis

Faktinė atskaitingoji visuma

1.   Faktinę atskaitingąją visumą sudaro reziduojančios PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, kurias iš atraminės atskaitingosios visumos atrenka NCB. NCB atrenka faktinę atskaitingąją visumą vykdydami surašymą arba parinkdami imtį.

2.   Parinkdami imtį, NCB suskirsto atraminę atskaitingąją visumą į vienalyčius lygmenis ir iš kiekvieno lygmens atsitiktinai atrenka faktinę atskaitingąją visumą arba atrenka didžiausias kiekvieno lygmens įstaigas.

3.   Parenkant imtį atsitiktinai, minimalios nacionalinės imties dydis yra toks, kad maksimali atsitiktinė paklaida nacionaliniu lygiu vidutiniškai neviršytų 10 bazinių taškų, kai patikimumo intervalas – 90 %. Atrenkant didžiausias įstaigas, minimalios nacionalinės imties dydis atitinka tokį pat kokybinės priemonės lygį, remiantis vertinamos vidutinės absoliutinės paklaidų vertės funkcija.

4.   Faktinės atskaitingosios visumos atrankai NCB taip pat taiko 2007 m. rugpjūčio 1 d. Gairėse ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (7) nustatytas formules ir kriterijus.

5.   Kiekvienas NCB informuoja savo reziduojančius atskaitinguosius agentus apie jų statistinės atskaitomybės reikalavimus pagal nacionalines procedūras.

6.   Valdančioji taryba turi teisę tikrinti atitiktį šiam straipsniui.

3 straipsnis

Statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.   Siekiant nuolat gauti PFĮ palūkanų normų statistiką, faktinė atskaitingoji visuma kas mėnesį teikia statistinę informaciją apie naujus sandorius ir likučius valstybės narės, kurioje reziduoja atskaitingasis agentas, NCB. Reikalaujama statistinė informacija nurodyta I priede.

2.   Atsižvelgdami į nacionalinius reikalavimus, NCB nustato ir įgyvendina atskaitomybės priemones, kuriomis turi vadovautis faktinė atskaitingoji visuma. NCB užtikrina, kad pagal tokias atskaitomybės priemones būtų teikiama reikalaujama statistinė informacija ir būtų galima kruopščiai patikrinti, kaip laikomasi 3 dalyje nurodytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

3.   Reikalaujama statistinė informacija pateikiama laikantis II priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

4.   NCB agreguotą nacionalinę mėnesio statistinę informaciją pateikia ECB iki darbo pabaigos devynioliktą darbo dieną nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos.

5.   Vadovaudamasis 2010 m. rugpjūčio 19 d. Sprendimu ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (8), atskaitingiesiems agentams, kurie nesilaiko šiame reglamente nustatytų statistinės atskaitomybės reikalavimų, ECB gali taikyti sankcijas.

4 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

1.   Kai atskaitingieji agentai atrenkami surašymo būdu, mažoms PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, NCB gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl informacijos teikimo dažnumo, jeigu šių atskaitingųjų agentų bendras įnašas į nacionalinį PFĮ balansą pagal likučius, apskaičiuotus dovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), neviršija 5 %. PFĮ palūkanų normų statistiką mažos įstaigos gali teikti ne kas mėnesį, o kas ketvirtį.

2.   NCB kiekvienais metais tinkamu laiku tikrina, kaip vykdomos 1 dalyje nustatytos sąlygos, kad nuo kiekvienų metų pradžios prireikus galėtų taikyti arba panaikinti nukrypti leidžiančias nuostatas.

3.   Mažos įstaigos gali nuspręsti nesinaudoti nukrypti leidžiančiomis nuostatomis ir vykdyti visus statistinės atskaitomybės reikalavimus.

4.   Atlikdami 100 % aprėpties statistinį apibendrinimą, NCB gali pasirinkti procedūrą, pagal kurią pateikti duomenys perkeliami į trūkstamuosius laikotarpius taikant tinkamus statistinio vertinimo metodus, leidžiančius atsižvelgti į duomenų tendencijas ar sezoniškumą. NCB kiekvienais metais stebi, kiek yra mažų įstaigų.

5 straipsnis

Tikrinimas ir privalomas rinkimas

NCB įgyvendina teisę tikrinti arba privalomai rinkti informaciją, kurią atskaitingieji agentai privalo teikti pagal šį reglamentą, nepažeisdami ECB teisės pačiam įgyvendinti šią teisę. NCB įgyvendina šią teisę visų pirma tada, kai atskaitingasis agentas nevykdo II priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

6 straipsnis

Pirmasis duomenų teikimas

Duomenys pagal šį reglamentą pirmą kartą teikiami pateikiant 2014 m. gruodžio mėn. duomenis.

7 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (ES) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) panaikinamas nuo 2015 m. sausio 1 d.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos vadovaujantis IV priede pateikta atitikties lentele.

8 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse vadovaujantis Sutartimis.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. rugsėjo 24 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  OL L 10, 2002 1 12, p. 24.

(3)  OL L 174, 2013 6 26, p. 1.

(4)  OL L 331, 2010 12 15, p. 162.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(6)  OL L 15, 2009 1 20, p. 14.

(7)  OL L 341, 2007 12 27, p. 1.

(8)  OL L 226, 2010 8 28, p. 48.


I PRIEDAS

PINIGŲ FINANSŲ ĮSTAIGŲ PALŪKANŲ NORMŲ STATISTIKOS ATSKAITOMYBĖS SISTEMA

1   DALIS

Palūkanų normų rūšys

I.    Perskaičiuota sutartinė norma

Bendrieji principai

1.

Palūkanų normos rūšis, kurią atskaitingieji agentai nurodo visoms indėlių ir paskolų priemonių kategorijoms naujų sandorių ir likučių atžvilgiu, yra perskaičiuota sutartinė norma (angl. annualised agreed rate, AAR). Ji apibrėžiama kaip indėlio arba paskolos palūkanų norma, dėl kurios individualiai susitaria atskaitingasis agentas ir namų ūkis arba ne finansų bendrovė, ir kuri paverčiama metine išraiška ir nurodoma procentais už metus. AAR apima visus indėlių ir paskolų palūkanų mokėjimus, tačiau neapima jokių kitų galimų mokesčių. Dizažio, kuris apibrėžiamas kaip skirtumas tarp paskolos nominalios sumos ir kliento gautos sumos, laikomas palūkanų mokėjimu sutarties pradžioje (laiko momentu t0) ir todėl atsispindi AAR.

2.

Jei palūkanų mokėjimai, dėl kurių susitarė atskaitingasis agentas ir namų ūkis arba ne finansų bendrovė, per metus kapitalizuojami reguliariais intervalais, pavyzdžiui, ne kartą per metus, o per mėnesį arba ketvirtį, sutartinė norma perskaičiuojama taikant šią formulę, kad būtų galima išvesti perskaičiuotą sutartinę normą:

Formula

kur:

x

AAR,

rag

indėlio arba paskolos palūkanų norma per metus, dėl kurios susitarė atskaitingieji agentai ir namų ūkis arba ne finansų bendrovė, kai indėlio palūkanų kapitalizavimo datos ir visi paskolos mokėjimai ir grąžinimai per metus nustatyti reguliariais intervalais, ir

n

indėlio palūkanų kapitalizavimo laikotarpių ir paskolos mokėjimų (grąžinimų) laikotarpių skaičius per metus, t. y. 1 – mokėjimas vieną kartą per metus, 2 – mokėjimai kas pusmetį, 4 – mokėjimai kas ketvirtį ir 12 – mokėjimai kas mėnesį.

3.

Nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali reikalauti, kad jų atskaitingieji agentai pateiktų visų ar kai kurių indėlių ir paskolų priemonių, susijusių su naujais sandoriais ir likučiais, siaurai apibrėžtą faktinę normą (angl. narrowly defined effective rate, NDER), o ne AAR. NDER apibrėžiama kaip metinė palūkanų norma, kuri sulygina visų įsipareigojimų, išskyrus mokesčius (indėlių arba paskolų, mokėjimų arba grąžinimų, palūkanų mokėjimų), būsimų ar esamų, dėl kurių susitarė atskaitingieji agentai ir namų ūkis arba ne finansų bendrovė, dabartinę vertę. NDER yra lygi bendros kredito kainos metinės procentinės normos (angl. annual percentage rate of charge, APRC), kaip apibrėžta 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB (1) 3 straipsnio i punkte, palūkanų normos komponentui. NDER naudojamas nuoseklus priderinimas ir todėl ji gali būti taikoma bet kokios rūšies indėliui arba paskolai, tuo tarpu AAR naudojama 2 punkte pateikta algebrinė formulė, todėl ji taikoma tik tiems indėliams ir paskoloms, kurių palūkanų mokėjimai kapitalizuojami reguliariai. Visi kiti reikalavimai yra tapatūs, o tai reiškia, kad likusiame šio priedo tekste pateikiamos nuorodos į AAR taip pat taikomos NDER.

Mokesčių, subsidijų ir reguliavimo priemonių traktavimas

4.

Į AAR įtraukti palūkanų mokėjimai atspindi, kiek atskaitingasis agentas sumoka už indėlius ir gauna už paskolas. Kai vienos šalies sumokama ir kitos šalies gaunama suma skiriasi, atskaitingojo agento požiūris lemia palūkanų normą, kuri pateikiama PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais.

5.

Pagal šį principą palūkanų normos fiksuojamos bruto, prieš išskaitant mokesčius, kadangi ikimokestinės palūkanų normos atspindi, kiek atskaitingieji agentai sumoka už indėlius ir gauna už paskolas.

6.

Be to, nustatant palūkanų mokėjimus neatsižvelgiama į namų ūkiams arba ne finansų bendrovėms trečiųjų šalių suteiktas subsidijas, kadangi atskaitingasis agentas subsidijų nemokėjo ar negavo.

7.

Lengvatinės palūkanų normos, kurias atskaitingieji agentai taiko savo darbuotojams, į PFĮ palūkanų normų statistiką įtraukiamos.

8.

Jei reguliavimo priemonės daro poveikį palūkanų mokėjimams, pavyzdžiui, nustatomi aukščiausia leidžiama palūkanų norma arba draudimas atlyginti už vienadienius indėlius, jos atsispindi PFĮ palūkanų normų statistikoje. Bet koks taisyklių, nustatančių reguliavimo priemones, pakeitimas, pavyzdžiui, administruojamų palūkanų normų lygio arba aukščiausios leidžiamos palūkanų normos pakeitimas, parodomas PFĮ palūkanų normų statistikoje kaip palūkanų normos pakeitimas.

II.    Bendra kredito kainos metinė procentinė norma (APRC)

9.

Sykiu su AAR atskaitingieji agentai nurodo naujų sandorių dėl vartojimo kreditų ir paskolų namų ūkiams būstui pirkti APRC, t. y.:

vieną APRC naujiems sandoriams dėl vartojimo kreditų (žr. 2 priedėlio 30 rodiklį) ir

vieną APRC naujiems sandoriams dėl paskolų namų ūkiams būstui pirkti (žr. 2 priedėlio 31 rodiklį) (2).

10.

APRC apima „bendrą kredito kainą vartotojui“, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 3 straipsnio g punkte. Šią bendrą kainą sudaro dvi sudedamosios dalys: palūkanų norma ir kiti (susiję) mokesčiai, pavyzdžiui, užklausų, administravimo, dokumentų ruošimo, garantijų, kredito draudimo kaina ir t. t.

11.

Kitų mokesčių dalies sudėtis skirtingose šalyse gali skirtis, kadangi Direktyvos 2008/48/EB apibrėžtys yra taikomos skirtingai, taip pat kadangi skiriasi nacionalinės finansinės sistemos ir kreditų užtikrinimo tvarka.

III.    Susitarimas

12.

Skaičiuodami AAR atskaitingieji agentai taiko standartinius 365 dienų metus, t. y. neatsižvelgiama į papildomą keliamųjų metų dieną.

2   DALIS

Sandorių apimtis

13.

Atskaitingieji agentai teikia PFĮ palūkanų normų statistiką, susijusią su likučiais ir naujais sandoriais.

IV.    Likučių palūkanų normos

14.

Likučiai apibrėžiami kaip visų indėlių, kuriuos namų ūkiai ir ne finansų bendrovės patikėjo atskaitingajam agentui, atsargos, ir visų paskolų, kurias atskaitingasis agentas suteikė namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, atsargos.

15.

Likučių palūkanų norma atspindi vidutinę svertinę palūkanų normą, taikomą atitinkamos priemonių kategorijos indėlių arba paskolų atsargoms tam tikru atskaitos momentu, kaip apibrėžta 29 punkte. Vidutinė svertinė palūkanų norma yra lygi AAR, padaugintų iš atitinkamų likučių ir padalintų iš visų likučių, sumai. Ji apima visus sutarčių, dėl kurių buvo susitarta bet kuriuo laikotarpiu iki atskaitos datos, likučius.

V.    Nauji sandoriai dėl vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, kreditinės kortelės skolos, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo

16.

Vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, kreditinės kortelės skolos ir atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo, kaip apibrėžta 46–49 ir 55 punktuose, atveju naujo sandorio sąvoka išplečiama taikant ją visoms atsargoms. Taigi debeto ar kredito likutis, t. y. likutis tam tikru atskaitos momentu, kaip apibrėžta 32 punkte, naudojamas kaip rodiklis naujiems sandoriams dėl vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, kreditinės kortelės skolos, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo.

17.

Vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, kreditinės kortelės skolos, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo palūkanų normos atspindi vidutinę svertinę palūkanų normą, taikomą šiose sąskaitose esančioms atsargoms tam tikru atskaitos momentu, kaip apibrėžta 32 punkte. Jos apima visų nepasibaigusių sutarčių, dėl kurių buvo susitarta bet kuriuo laikotarpiu iki atskaitos datos, esamas balanso pozicijas.

18.

Kad būtų galima apskaičiuoti sąskaitų, kurios, priklausomai nuo balanso, gali būti indėlių arba paskolų sąskaitos, PFĮ palūkanų normas, atskaitingieji agentai išskiria kredito likučio ir debeto likučio laikotarpius. Atskaitingieji agentai pateikia kredito likučių vidutines svertines palūkanų normas kaip vienadienius indėlius, o debeto likučių vidutines svertines palūkanų normas kaip sąskaitų pereikvojimą. Jie nepateikia vidutinių svertinių palūkanų normų, susidedančių iš (žemų) vienadienių indėlių palūkanų normų ir (aukštų) sąskaitų pereikvojimo palūkanų normų.

VI.    Nauji sandoriai kitose priemonių kategorijose nei vienadieniai indėliai, įspėjamojo laikotarpio indėliai, kreditinės kortelės skola, atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimas

19.

20–27 punktai taikomi sutarto termino indėliams, atpirkimo sandoriams ir visoms paskoloms, išskyrus atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą, kaip apibrėžta 46–49 ir 55 punktuose. 22 ir 23 punktai dėl paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, taikomi tik paskoloms, išskyrus atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimus ir kreditinės kortelės skolą.

20.

Naujas sandoris apibrėžiamas kaip bet koks naujas susitarimas tarp namų ūkio arba ne finansų bendrovės ir atskaitingojo agento. Nauji susitarimai apima:

visas finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nurodoma indėlio arba paskolos palūkanų norma, ir

visus esamų indėlių ir paskolų sutarčių sąlygų pakeitimus, kaip apibrėžta 21 punkte.

21.

Sąlygų pakeitimas reiškia aktyvų namų ūkio arba ne finansų bendrovės dalyvavimą keičiant esamų indėlių ir paskolų sutarčių terminus ir sąlygas, įskaitant palūkanų normą. Dėl šios priežasties pratęsimai ar kitokie terminų ir sąlygų pakeitimai, kurie vyksta automatiškai, t.y. namų ūkiui ar ne finansų bendrovei aktyviai nedalyvaujant, sąlygų pakeitimu nelaikomi.

22.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais teikiant atskirus duomenis apie paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, kurių sąlygos buvo pakeistos, naujų sandorių sumas, sąlygų pakeitimas apima naujus sandorius dėl paskolų, išskyrus kreditinės kortelės skolą, atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimus, kurias atskaitingasis agentas jau yra nurodęs mėnesio, einančio prieš atskaitinį mėnesį, pabaigos balanse.

23.

Jeigu paskolos suteiktos skolos restruktūrizavimui, tai savaime nereiškia, kad jos nėra nurodomos prie paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos. Tačiau jeigu restruktūrizavimas apima palūkanų normos pakeitimą ir paskola suteikiama žemesnėmis nei rinkos sąlygos normomis, kaip apibrėžta 28 punkte, ji neturėtų būti nurodoma nei prie paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, nei prie naujų sandorių.

24.

Naujo sandorio palūkanų norma atspindi vidutinę svertinę palūkanų normą, kuri taikoma atitinkamos priemonių kategorijos indėliams ir paskoloms pagal naujus susitarimus, sudarytus tarp namų ūkių ar ne finansų bendrovių ir atskaitingojo agento per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį, kaip apibrėžta 35 punkte.

25.

Kintamų palūkanų normų pokyčiai, kai atskaitingasis agentas automatiškai koreguoja palūkanų normą, nėra nauji susitarimai ir todėl nelaikomi naujais sandoriais. Dėl to esamose sutartyse šie kintamų palūkanų normų pokyčiai įtraukiami ne į naujų sandorių normas, o tik į likučių vidutines normas.

26.

Perėjimas nuo fiksuotų prie kintamų palūkanų normų arba atvirkščiai (laiko momentu t1) sutarties galiojimo metu, dėl kurio buvo susitarta sutarties pradžioje (laiko momentu t0), nėra naujas susitarimas, o tik laiko momentu t0 nustatytų paskolos terminų ir sąlygų dalis. Todėl tai nelaikoma nauju sandoriu.

27.

Paprastai tikimasi, kad namų ūkis arba ne finansų bendrovė pasiims visą paskolos, išskyrus atnaujinamąją paskolą arba sąskaitų pereikvojimą, sumą sutarties pradžioje. Tačiau jis gali pasiimti paskolos dalį arba dalis laikotarpiais t1, t2, t3, ir t. t., o ne visą sumą sutarties pradžioje (laiko momentu t0). Tai, kad imama paskolos dalis ar dalys, neturi reikšmės PFĮ palūkanų normų statistikai. Susitarimas tarp namų ūkio ar ne finansų bendrovės ir atskaitingojo agento laiko momentu t0). Tai, kad paskola imama dalimis, neturi reikšmės PFĮ palūkanų normų statistikai. Susitarimas tarp namų ūkio ar ne finansų bendrovės ir atskaitingojo agento laiko momentu t0, kuriame nurodyta palūkanų norma ir visa paskolos suma, įtraukiamas į naujų sandorių PFĮ palūkanų normų statistiką. Jeigu paskolos sąlygos keičiamos praėjus laiko momentui t0, visa suteikta ir iki sąlygų pakeitimo dar negrąžinta suma nurodoma prie paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos.

VII.    Blogų paskolų ir paskolų skolos restruktūrizavimui, suteikiamų žemesnėmis nei rinkos sąlygomis, traktavimas

28.

Blogos paskolos ir paskolos skolos restruktūrizavimui, suteiktos žemesnėmis nei rinkos sąlygos normomis, neįtraukiamos į vidutines svertines palūkanų normas ir į naujų sandorių sumas. Blogos paskolos apibrėžiamos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedu, 1071į PFĮ palūkanų normų statistiką neįtraukiama visa paskolos, iš dalies ar visiškai klasifikuojamos kaip bloga paskola, suma. Paskolos skolos restruktūrizavimui, t. y. restruktūrizavimui kritinėje finansinėje padėtyje esančių skolininkų atveju, turėtų būti apibrėžiamos vadovaujantis esamais nacionaliniais apibrėžimais.

3   DALIS

Atskaitos momentas

VIII.    Likučių PFĮ palūkanų normų atskaitos momentas

29.

NCB nusprendžia, ar nacionaliniu lygiu likučių PFĮ palūkanų normos, t. y. 1 priedėlyje nurodyti 1–26 rodikliai, yra parengiamos kaip laikotarpio pabaigos duomenų užfiksavimas (angl. snapshot), ar kaip netiesioginės vidutinės laikotarpio normos. Naudojamas vieno mėnesio laikotarpis.

30.

Likučių palūkanų normos kaip mėnesio pabaigos duomenų užfiksavimas skaičiuojamos kaip tam tikrą laiko momentą paskutinę mėnesio dieną indėlių ir paskolų atsargoms taikytų palūkanų normų svertinis vidurkis. Tuo laiko momentu atskaitingasis agentas surenka duomenis apie namų ūkių ir ne finansų bendrovių visų indėlių ir paskolų likučių atitinkamas sumas ir taikomas palūkanų normas bei parengia kiekvienos priemonių kategorijos vidutinę svertinę palūkanų normą. Skirtingai nuo mėnesio vidurkių, likučių PFĮ palūkanų normos, parengtos kaip mėnesio pabaigos duomenys, skaičiuojamos tik duomenų rinkimo momentu nepasibaigusioms sutartims.

31.

Likučių palūkanų normos kaip netiesioginės vidutinės mėnesio normos skaičiuojamos kaip koeficientai, kurių skaitiklis nurodo per ataskaitinį mėnesį sukauptas palūkanas, mokėtinas už indėlius ir gautinas už paskolas, o vardiklis – vidutines atsargas per mėnesį. Ataskaitinio mėnesio pabaigoje atskaitingasis agentas kiekvienai priemonių kategorijai pateikia sukauptas palūkanas, mokėtinas ar gautinas per mėnesį, bei to paties mėnesio vidutines indėlių ir paskolų atsargas. Skirtingai nuo mėnesio pabaigos duomenų fiksavimo, likučių PFĮ palūkanų normos, parengtos kaip mėnesio vidurkiai, taip pat skaičiuojamos ir sutartims, kurios tam tikru metu per mėnesio laikotarpį buvo nepasibaigusios, tačiau mėnesio pabaigoje jau buvo pasibaigusios. Geriausia, kai indėlių ir paskolų vidutinės atsargos per atskaitinį mėnesį parengiamos kaip dienos atsargų vidurkis per mėnesį. Minimalus reikalavimas – kintančių priemonių kategorijų, t. y. bent jau vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo, vidutines mėnesio atsargas išvesti iš kiekvienos dienos balansų. Visoms kitoms priemonių kategorijoms vidutinės mėnesio atsargos išvedamos iš savaitės arba trumpesnio laikotarpio balansų.

IX.    Atskaitos momentas naujiems sandoriams dėl vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo

32.

NCB nusprendžia, ar nacionaliniu lygiu vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo PFĮ palūkanų normos, t. y. 2 priedėlyje nurodyti 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 ir 36 rodikliai, yra parengiamos užfiksuojant laikotarpio pabaigos duomenis, ar kaip netiesioginės vidutinės laikotarpio normos. Naudojamas vieno mėnesio laikotarpis.

33.

Analogiškai tam, kaip rengiamos 1 priedėlyje nurodytos likučių palūkanų normos, vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo palūkanų normos rengiamos vienu iš šių būdų:

a)

skaičiuojami mėnesio pabaigos duomenys, t. y. tam tikrą laiko momentą paskutinę mėnesio dieną šių indėlių ir paskolų atsargoms taikytų palūkanų normų svertinis vidurkis. Tuo laiko momentu atskaitingasis agentas surenka duomenis apie namų ūkių ir ne finansų bendrovių visų vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo sumas ir palūkanų normas bei parengia kiekvienos priemonių kategorijos vidutinę svertinę palūkanų normą. Skirtingai nuo mėnesio vidurkių, likučių PFĮ palūkanų normos, parengtos kaip mėnesio pabaigos duomenys, skaičiuojamos tik duomenų rinkimo momentu nepasibaigusioms sutartims;

b)

skaičiuojamos netiesioginės vidutinės mėnesio normos, t. y. koeficientai, kurių skaitiklis nurodo sukauptas palūkanas, mokėtinas už indėlius ir gautinas už paskolas, o vardiklis – vidutines atsargas per dieną. Mėnesio pabaigoje vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo atžvilgiu atskaitingasis agentas pateikia sukauptas palūkanas, mokėtinas arba gautinas per mėnesį, bei to paties mėnesio vidutines indėlių ir paskolų atsargas. Vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo vidutinės mėnesio atsargos išvedamos iš kiekvienos dienos balansų. Skirtingai nuo mėnesio pabaigos duomenų fiksavimo, likučių PFĮ palūkanų normos, parengtos kaip mėnesio vidurkiai, taip pat skaičiuojamos ir sutartims, kurios tam tikru metu mėnesio eigoje buvo nepasibaigusios, tačiau mėnesio pabaigoje jau buvo pasibaigusios.

34.

Jei PFĮ palūkanų normos rengiamos kaip mėnesio pabaigos duomenų užfiksavimas, toms sąskaitoms, kurios, priklausomai nuo balanso, gali būti indėlis arba paskola, tik paskutinės mėnesio dienos tam tikro momento likutis nulemia, ar tą mėnesį sąskaita yra vienadienis indėlis, ar sąskaitos pereikvojimas. Jei PFĮ palūkanų normos skaičiuojamos kaip netiesioginės vidutinės mėnesio normos, kiekvieną dieną vertinama, ar sąskaita yra indėlis, ar paskola. Tuomet skaičiuojamas kiekvienos dienos kredito likučių ir debeto likučių vidurkis, kad būtų galima išvesti vidutines mėnesio atsargas netiesioginių normų vardikliui. Be to, skaitiklio sraute atskiriamos už indėlius mokėtinos ir už paskolas gautinos sukauptos palūkanos. Atskaitingieji agentai nepateikia vidutinių svertinių palūkanų normų, susidedančių iš (žemų) vienadienių indėlių normų ir (aukštų) sąskaitų pereikvojimo normų.

X.    Atskaitos momentas naujiems sandoriams (išskyrus sandorius dėl vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, kreditinės kortelės skolos, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo)

35.

Naujų sandorių, išskyrus sandorius dėl vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, kreditinės kortelės skolos, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo, PFĮ palūkanų normos, t. y. visi 2 priedėlyje nurodyti rodikliai, išskyrus 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 ir 36 rodiklius, skaičiuojamos kaip laikotarpio vidurkiai. Naudojamas (visas) vieno mėnesio laikotarpis.

36.

Kiekvienai priemonių kategorijai atskaitingieji agentai skaičiuoja naujų sandorių normą kaip naujų sandorių operacijų svertinį visų palūkanų normų vidurkį atitinkamoje priemonių kategorijoje per atskaitinį mėnesį. Šios mėnesio vidurkį atspindinčios palūkanų normos perduodamos valstybės narės, kurios valiuta yra euro (toliau – euro zonos valstybė narė) ir kurioje reziduoja atskaitingasis agentas, NCB kartu su informacija apie per ataskaitinį mėnesį sudarytų naujų sandorių sumą kiekvienai priemonių kategorijai. Atskaitingieji agentai atsižvelgia į per visą mėnesį sudarytas naujas sandorių operacijas.

37.

Rodiklių, susijusių su paskolomis namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, kurių sąlygos buvo pakeistos, t. y. 2 priedėlyje apibūdintų 88–91 rodiklių atveju, reikia pateikti tik informaciją apie naujų sandorių sumas. Turėtų būti atsižvelgiama į visus esamų indėlių ir paskolų sutarčių sąlygų pakeitimus, kaip apibrėžta 22–27 punktuose, net jei ta pati sutartis buvo pakeista daugiau nei kartą per ataskaitinį mėnesį.

4   DALIS

Priemonių kategorijos

XI.    Bendrosios nuostatos

38.

Atskaitingieji agentai pateikia likučių PFĮ palūkanų normų statistiką 1 priedėlyje nurodytoms priemonių kategorijoms ir naujų sandorių palūkanų normų statistiką 2 priedėlyje nurodytoms priemonių kategorijoms. Kaip nurodyta 16 punkte, vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, atnaujinamųjų paskolų, sąskaitų pereikvojimo ir išplėstinio kreditinės kortelės kredito palūkanų normos yra naujų sandorių palūkanų normos, nors naujų sandorių sąvoka išplečiama taikant ją visoms atsargoms, ir todėl jos yra įtrauktos į 2 priedėlį.

39.

1 ir 2 priedėliuose nurodyta priemonių kategorija kai kuriose euro zonos valstybėse narėse nacionaliniu lygiu netaikoma ir į ją neatsižvelgiama, jei reziduojančios kredito įstaigos ir kitos institucijos apskritai nesiūlo namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms jokių šiai kategorijai priklausančių produktų. Jei kokie nors sandoriai sudaromi, nors ir ribotai, duomenys teikiami.

40.

Kiekvienai 1 ir 2 priedėliuose apibrėžtai priemonių kategorijai, taikomai reziduojančių kredito įstaigų ir kitų institucijų bankiniuose sandoriuose su euro zonos valstybėse narėse reziduojančiais namų ūkiais ir ne finansų bendrovėmis, PFĮ palūkanų normų statistika parengiama remiantis visiems tos priemonių kategorijos produktams taikomomis visomis palūkanų normomis. Tai reiškia, kad NCB negali apibrėžti kiekvienos priemonių kategorijos, apie kurią renkama PFĮ palūkanų normų statistika, nacionalinių produktų komplekto; vietoje to turi būti įtrauktos kiekvieno iš atskaitingųjų agentų visų siūlomų produktų palūkanų normos. Kaip nurodyta 2007 m. rugpjūčio 1 d. Gairių ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (3) 16 straipsnyje, NCB neturi įtraukti į imtį kiekvieno nacionaliniu lygiu egzistuojančio produkto. Tačiau jie negali neįtraukti visos priemonių kategorijos dėl to, kad jos sumos yra labai mažos. Taigi jeigu priemonių kategoriją siūlo tik viena įstaiga, ši įstaiga ir pateikiama imtyje. Jei priemonių kategorija neegzistavo euro zonos valstybėje narėje tuo metu, kai buvo sudaroma pradinė imtis, bet vėliau viena įstaiga įveda šiai kategorijai priklausantį naują produktą, ši įstaiga įtraukiama į imtį kito aktualumo patikrinimo metu. Jei naujas produktas sukuriamas egzistuojančioje priemonių kategorijoje nacionaliniu lygiu, imtyje esančios įstaigos jį įtraukia teikdamos informaciją kitą kartą, kadangi visi atskaitingieji agentai turi pateikti informaciją apie visus savo produktus.

41.

Išimtis iš principo, kad įtraukiamos visiems produktams taikomos visos palūkanų normos, yra taikoma blogoms paskoloms ir paskoloms skolos restruktūrizavimui. Kaip nurodyta 28 punkte, visos blogos paskolos ir paskolos skolos restruktūrizavimui, suteikiamos žemesnėmis nei rinkos sąlygos normomis, t. y. taikomomis kritinėje finansinėje padėtyje esantiems skolininkams, į PFĮ palūkanų normų statistiką neįtraukiamos.

XII.    Paskirstymas pagal valiutą

42.

PFĮ palūkanų normų statistika apima palūkanų normas, kurias taiko atskaitingoji visuma. Nereikalaujama pateikti duomenų apie indėlius ir paskolas ne eurais visų euro zonos valstybių narių lygiu. Tai atspindėta 1 ir 2 priedėliuose, kuriuose visi rodikliai yra susiję su indėliais ir paskolomis eurais.

XIII.    Paskirstymas pagal sektorių

43.

Išskyrus atpirkimo sandorius, visi indėliai ir paskolos, kurių reikia PFĮ palūkanų normų statistikai, paskirstomi pagal sektorius. Todėl 1 ir 2 priedėliuose atskiriami rodikliai namų ūkiams (įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas) (4) ir ne finansų bendrovėms (5). Be to, apie juridinio asmens statuso neturinčias individualiąsias įmones ir partnerystes, kaip namų ūkių dalį, teikiami atskiri duomenys, bet tik dėl naujų paskolų sandorių „kitiems tikslams“. NCB gali nepaisyti reikalavimo atskirai nurodyti paskolas individualiosioms įmonėms, kai tokios paskolos sudaro mažiau nei 5 % visų euro zonos valstybės narės paskolų namų ūkiams pagal likučius, apskaičiuotų vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

44.

1 priedėlio 5 rodiklis ir 2 priedėlio 11 rodiklis taikomi atpirkimo sandoriams. Nors atlyginimas už atpirkimo sandorius priklauso nuo turėtojo sektoriaus visose euro zonos valstybėse narėse, visų euro zonos valstybių narių lygiu nereikalaujama paskirstyti atpirkimo sandorių pagal sektorių – namų ūkius ir ne finansų bendroves. Be to, visų euro zonos valstybių narių lygiu nereikalaujama ir paskirstymo pagal terminą, kadangi laikoma, kad atpirkimo sandoriai dažniausia yra labai trumpalaikiai. Atpirkimo sandorių PFĮ palūkanų normos nediferencijuotai apima abu sektorius.

45.

2 priedėlio 5 ir 6 rodikliai taikomi namų ūkių laikomiems įspėjamojo laikotarpio indėliams. Tačiau įspėjamojo laikotarpio indėlių palūkanų normos ir svoris visų euro zonos valstybių narių lygiu apima ir namų ūkių, ir ne finansų bendrovių laikomus įspėjamojo laikotarpio indėlius, t. y. abu sektoriai sujungiami ir priskiriami namų ūkiams. Nereikalaujama paskirstyti pagal sektorių visų euro zonos valstybių narių lygiu.

XIV.    Paskirstymas pagal priemonės rūšį

46.

Jei kitaip nenurodyta 47–55 punktuose, PFĮ palūkanų normų paskirstymas pagal priemonę ir priemonių rūšių apibrėžtys pateikiami pagal turto ir įsipareigojimų kategorijas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje.

47.

Vienadienių indėlių PFĮ palūkanų normos, t. y. 2 priedėlio 1 ir 7 rodikliai, apima visus vienadienius indėlius, nesvarbu, ar už juos mokamos palūkanos, ar ne. Todėl nulinių palūkanų vienadieniai indėliai įtraukiami į PFĮ palūkanų normų statistiką.

48.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimas, t. y. 2 priedėlio 12 ir 23 rodikliai, turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje, nesvarbu, koks yra jų pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis. Baudos už sąskaitų pereikvojimą, kurios taikomos kaip kitų mokesčių dalis, pavyzdžiui, kaip specialios įmokos, neįtraukiamos į 1 punkte apibrėžtą AAR, kadangi ši normų rūšis apima tik paskolų palūkanų normą. Šioje kategorijoje pateikiamos paskolos nepateikiamos jokioje kitoje naujų sandorių kategorijoje.

49.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais kreditinės kortelės skola turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje. Palūkanų normų duomenys pateikiami tik apie išplėstinį kreditinės kortelės kreditą 32 ir 36 rodikliuose. Kreditinės kortelės patogumo kredito palūkanų normos atskirai nepateikiamos, kadangi iš esmės jos yra 0 %. Tačiau likęs kreditinės kortelės patogumo kreditas įtraukiamas į likučių PFĮ palūkanų normų statistiką kartu su likusiu išplėstiniu kreditinės kortelės kreditu. Nei išplėstinis, nei kreditinės kortelės patogumo kreditas nepateikiamas jokiame kitame naujų sandorių rodiklyje.

50.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais nauji sandoriai dėl paskolų ne finansų bendrovėms (išskyrus atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą), t. y. 2 priedėlio 37–54, 80, 82, 84 ir 91 rodikliai, apima visas paskolas, išskyrus kreditinės kortelės skolą ir atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimą įmonėms, nesvarbu, kokia yra jų suma, o 62–79, 81, 83 ir 85 rodikliai yra taikomi užtikrintoms paskoloms, kaip apibrėžta 64 punkte. 1 priedėlyje, taikomame likučiams, nurodytos paskolos ne finansų bendrovėms turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje ir apima atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą.

51.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais nauji sandoriai dėl vartojimo paskolų namų ūkiams, t. y. 2 priedėlio 13–15, 30 ir 88 rodikliai, apibrėžiami kaip paskolos, išskyrus kreditinės kortelės skolą ar atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimą, suteiktos asmeniniam prekių ir paslaugų vartojimui, o 55–57 rodikliai yra taikomi užtikrintoms paskoloms, kaip apibrėžta 64 punkte. 1 priedėlyje, taikomame likučiams, nurodytos vartojimo paskolos turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje ir apima atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą.

52.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais nauji sandoriai dėl paskolų namų ūkiams būstui pirkti, t. y. 2 priedėlio 16–19, 31 ir 89 rodikliai, apibrėžiami kaip kreditas, išskyrus atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą arba kreditinės kortelės skolą, skirtas investuoti į būstą, įskaitant statybą, garažų ir būsto pagerinimą (remontą), o 58–61 rodikliai yra taikomi užtikrintoms paskoloms, kaip apibrėžta 64 punkte. 1 priedėlyje, taikomame likučiams, nurodytos paskolos namų ūkiams būstui pirkti turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje ir apima atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą.

53.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais nauji sandoriai dėl paskolų namų ūkiams kitiems tikslams, t. y. 2 priedėlio 20–22, 33–35 ir 90 rodikliai, apibrėžiami kaip paskolos, išskyrus atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą, suteiktos tokiais tikslais kaip verslas, skolos konsolidavimas, mokymasis ir t. t. 1 priedėlyje, taikomame likučiams, nurodytos kitos paskolos namų ūkiams turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Reglamento (ES) 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje ir apima atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą.

54.

Likučių PFĮ palūkanų normų atžvilgiu vartojimo paskolos, paskolos namų ūkiams būstui pirkti ir kitos paskolos namų ūkiams kitiems tikslams kartu apima visas reziduojančių kredito įstaigų ir kitų institucijų namų ūkiams suteiktas paskolas, įskaitant atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimą ir kreditinės kortelės skolą.

55.

Naujų sandorių PFĮ palūkanų normų atžvilgiu išplėstinis kreditinės kortelės kreditas, atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimas, vartojimo paskolos namų ūkiams, paskolos būstui pirkti ir kitiems tikslams apima visas reziduojančių kredito įstaigų ir kitų institucijų namų ūkiams suteiktas paskolas, išskyrus kreditinės kortelės patogumo kreditą. Kreditinės kortelės patogumo kreditas naujų sandorių PFĮ palūkanų normų statistikoje pateikiama ne atskirai, o įtraukiama į atitinkamus likučių straipsnius.

XV.    Paskirstymas pagal sumos kategoriją

56.

Kitoms paskoloms ne finansų bendrovėms, t. y. 2 priedėlio 37–54 ir 62–85 rodikliams, skiriamos trys sumų kategorijos: a) „iki 0,25 milijono EUR imtinai“; b) „nuo 0,25 milijono EUR iki 1 milijono EUR imtinai“; ir c) „nuo 1 milijono EUR“. Suma taikoma atskirai paskolos sutarčiai, laikomai nauju sandoriu, o ne visiems sandoriams tarp ne finansų bendrovės ir atskaitingojo agento.

XVI.    Paskirstymas pagal pradinį ir likutinį terminą, įspėjamąjį ir palūkanų normų perskaičiavimo laikotarpį arba pradinį palūkanų normos fiksavimo laikotarpį

57.

Priklausomai nuo priemonės rūšies ir nuo to, ar PFĮ palūkanų norma taikoma likučiams, ar naujiems sandoriams, statistikoje duomenys paskirstomi pagal pradinį ir likutinį terminą, įspėjamąjį ir palūkanų normų perskaičiavimo laikotarpį ir (arba) pradinį palūkanų normos fiksavimo laikotarpį. Taip skirstant nurodomos laiko atkarpos arba pradinės ir galinės ribos, pavyzdžiui, sutarto iki dvejų metų termino indėlio palūkanų norma nurodo visų indėlių, kurių sutartas pradinis terminas yra nuo dviejų dienų iki maksimalaus dvejų metų laikotarpio, vidutinę palūkanų normą, pasvertą pagal indėlio dydį.

58.

Paskirstymas pagal pradinį ir likutinį terminą ir įspėjamąjį bei palūkanų normų perskaičiavimo laikotarpį atitinka Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje pateiktas apibrėžtis. Pagal pradinį terminą paskirstomos visos su likučiais susijusios indėlių kategorijos, išskyrus atpirkimo sandorius, ir visos su likučiais susijusios paskolų kategorijos, kaip nurodyta 1 priedėlyje. Paskirstymas pagal pradinį terminą kartu su paskirstymu pagal likutinį terminą ir kitu palūkanų normų perskaičiavimo laikotarpiu taikomas 15–26 rodikliams, kaip apibrėžta 1 priedėlyje. Pagal pradinį terminą taip pat paskirstomi nauji sandoriai dėl sutarto termino indėlių, o pagal įspėjamąjį laikotarpį – nauji sandoriai dėl įspėjamojo laikotarpio indėlių, kaip nurodyta 2 priedėlyje. Kaip nustatyta 2 priedėlyje, kiekvienam 56 punkte nurodytam paskolos dydžiui atskirai pateikiami duomenys apie paskolas ne finansų bendrovėms, kurių pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis yra iki vienerių metų ir kurių pradinis terminas – nuo vienerių metų.

59.

Naujų sandorių paskolų palūkanų normos, išskyrus 2 priedėlyje nurodytus 88–91 rodiklius dėl paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, paskirstomos pagal sutartyje nurodytą pradinį palūkanų normos fiksavimo laikotarpį. PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais pradinis fiksavimo laikotarpis apibrėžiamas kaip sutarties pradžioje nustatytas laikotarpis, per kurį palūkanų normos vertė nesikeis. Pradinis fiksavimo laikotarpis gali būti trumpesnis už pradinį paskolos terminą arba jam lygus. Palūkanų normos vertė laikoma nekintančia tik tuomet, jei ji apibrėžiama kaip tikslus lygis, pavyzdžiui, 10 %, arba kaip orientacinės normos diferencialas tam tikru laiko momentu, pavyzdžiui, šešių mėnesių EURIBOR plius 2 procentiniai punktai tam tikrą iš anksto nustatytą dieną ir laiku. Jei sutarties pradžioje namų ūkis ar ne finansų bendrovė ir atskaitingasis agentas susitaria dėl paskolos palūkanų normos skaičiavimo tvarkos tam tikram laikotarpiui, pavyzdžiui, 6 mėnesių EURIBOR plius 2 procentiniai punktai trejiems metams, tai pradinis normos fiksavimo laikotarpis yra ne treji metai, o šeši mėnesiai, kadangi per trejus metus palūkanų normos vertė gali kisti kas šeši mėnesius. Naujų paskolų sandorių PFĮ palūkanų normų statistikoje atspindimos tik tos palūkanų normos, dėl kurių pradinio fiksavimo laikotarpio susitarta sutarties pradžioje arba po naujų derybų dėl paskolos. Jei po šio pradinio fiksavimo laikotarpio palūkanų norma automatiškai tampa kintama norma, tai atspindima ne naujų sandorių PFĮ palūkanų normose, o tik likučių PFĮ palūkanų normose.

60.

Paskoloms namų ūkiams skiriami šie pradinio palūkanų normos fiksavimo laikotarpiai:

 

Paskoloms namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams:

kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimas iki vienerių metų (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas nuo vienerių iki penkerių metų (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas ilgesniam negu penkerių metų laikotarpiui.

 

Paskoloms namų ūkiams būstui pirkti:

kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimas iki vienerių metų (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas nuo vienerių iki penkerių metų (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas nuo penkerių iki 10 metų (imtinai), ir

pradinis palūkanų normos fiksavimas ilgesniam negu 10 metų laikotarpiui.

61.

Paskoloms ne finansų bendrovėms „iki 0,25 milijono EUR“, „nuo 0,25 milijono EUR iki 1 milijono EUR“ ir „nuo 1 milijono EUR“ skiriami šie pradinio palūkanų normos fiksavimo laikotarpiai:

kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimas iki trijų mėnesių (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas nuo trijų mėnesių iki vienerių metų (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas nuo vienerių iki trejų metų (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas nuo trejų iki penkerių metų (imtinai),

pradinis palūkanų normos fiksavimas nuo penkerių iki dešimties metų (imtinai), ir

pradinis palūkanų normos fiksavimas ilgesniam negu 10 metų laikotarpiui.

62.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais „kintama norma“ apibrėžiama kaip palūkanų norma, kurios palūkanos peržiūrimos nuolat (pvz., kiekvieną dieną) arba PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, nuožiūra.

XVII.    Paskirstymas pagal įkaitu ir (arba) garantijomis užtikrintas paskolas

63.

Paskolos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, užtikrintos įkaitu ir (arba) garantijomis, papildomai atskirai pateikiamos visoms naujų sandorių PFĮ palūkanų normų kategorijoms, išskyrus kreditinės kortelės skolą, atnaujinamąsias paskolas, sąskaitų pereikvojimą bei paskolas kitiems tikslams. Be to, paskirstymo pagal įkaitu ir (arba) garantijomis užtikrintas paskolas nereikalaujama tiems rodikliams, kurie susiję su naujų sandorių dėl paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, sumomis.

64.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais paskolų paskirstymas pagal įkaitą ir (arba) garantijas apima visą sumą naujų sandorių paskolų, kurios buvo užtikrintos įkaitu naudojant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (6) 4 straipsnio 1 dalies 58 punkte ir 197–200 straipsniuose apibrėžtą „tiesioginio kredito užtikrinimo“ priemonę, ir (arba) kurios buvo užtikrintos garantija naudojant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 59 punkte ir 201–203 straipsniuose apibrėžtą „netiesioginio kredito užtikrinimo“ priemonę, tokiu būdu, kad įkaito ir (arba) garantijos vertė yra didesnė už visą paskolos sumą arba jai lygi. Jei PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, taiko kitokią sistemą nei „standartizuotas metodas“, kaip priežiūros tikslais apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 575/2013, tokias pat taisykles ji gali taikyti ir teikdama duomenis apie į šį paskirstymą įtrauktas paskolas.

5   DALIS

Atskaitomybės įsipareigojimai

65.

Siekiant išvesti agreguotus duomenis, apimančius visas euro zonos valstybes nares, kiekvienai 1 ir 2 priedėliuose nurodytai priemonių kategorijai taikomi trys agregavimo lygiai.

XVIII.    Statistinė informacija atskaitingųjų agentų lygiu

66.

Kaip nurodyta 67–72 punktuose, pirmą agregavimo lygį atlieka atskaitingieji agentai. Tačiau NCB taip pat gali pareikalauti, kad atskaitingieji agentai pateiktų duomenis atskirų indėlių ir paskolų lygiu. Duomenys pateikiami euro zonos valstybės narės, kurioje reziduoja atskaitingasis agentas, NCB.

67.

Jei likučių palūkanų normos, t. y. 1 priedėlio 1–26 rodikliai, parengiamos užfiksuojant mėnesio pabaigos duomenis, atskaitingieji agentai kiekvienai priemonių kategorijai pateikia paskutinės mėnesio dienos vidutinę svertinę palūkanų normą.

68.

Jei likučių palūkanų normos, t. y. 1 priedėlio 1–26 rodikliai, parengiamos kaip netiesioginės vidutinės mėnesio normos, kiekvienai priemonių kategorijai atskaitingieji agentai pateikia sukauptas palūkanas, mokėtinas arba gautinas per mėnesį, ir to paties mėnesio vidutines indėlių ir paskolų atsargas.

69.

Jei vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo palūkanų normos, t. y. 2 priedėlio 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 ir 36 rodikliai, parengiamos užfiksuojant mėnesio pabaigos duomenis, atskaitingieji agentai kiekvienai priemonių kategorijai pateikia paskutinės mėnesio dienos vidutinę svertinę palūkanų normą.

70.

Jei vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, išplėstinio kreditinės kortelės kredito, atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų pereikvojimo palūkanų normos, t. y. 2 priedėlio 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 ir 36 rodikliai, parengiamos kaip netiesioginės vidutinės mėnesio normos, kiekvienai priemonių kategorijai atskaitingieji agentai pateikia sukauptas palūkanas, mokėtinas ar gautinas per mėnesį, ir to paties mėnesio vidutinį indėlių ir paskolų kiekį.

71.

Kiekvienai naujų sandorių priemonių kategorijai, t. y. 2 priedėlio 2–4, 8–11, 13–22, 30–31, 33–35 ir 37–85 rodikliams, atskaitingieji agentai pateikia vidutinę svertinę palūkanų normą. Be to, kiekvienam iš 2 priedėlyje nurodytų 2–4, 8–11, 13–22, 33–35 ir 37–85 rodiklių atskaitingieji agentai pateikia kiekvienoje priemonių kategorijoje per mėnesį sudarytų naujų sandorių sumą. Priemonių kategorijoms, apimančioms paskolas namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, kurių sąlygos buvo pakeistos (2 priedėlio 88–91 rodikliai), reikia pateikti tik informaciją apie naujų sandorių sumas.

72.

Kredito įstaigos ir kitos institucijos, kurioms NCB leidžia teikti PFĮ palūkanų normų statistiką kartu kaip grupei, laikomos vienu atskaitinguoju agentu ir teikia 67–71 punktuose nurodytus duomenis, apimančius visą grupę. Be to, šie atskaitingieji agentai kiekvienais metais pateikia grupėje esančių atskaitingų įstaigų skaičių ir kiekvienai priemonių kategorijai nurodo, kokia yra šių įstaigų palūkanų normų dispersija. Grupėje esančių atskaitingų įstaigų skaičius ir dispersija atspindi padėtį spalio mėnesį ir perduodami kartu su spalio mėnesio duomenimis.

XIX.    Nacionalinės vidutinės svertinės palūkanų normos ir euro zonos valstybių narių agreguoti rezultatai

73.

Antrą agregavimo lygį atlieka NCB. Jie agreguoja visų savo nacionalinių atskaitingųjų agentų palūkanų normas ir susijusias sandorių sumas ir kiekvienai priemonių kategorijai parengia nacionalinę vidutinę svertinę palūkanų normą. Duomenys pateikiami Europos Centriniam Bankui (ECB). Atskirų euro zonos valstybių narių priemonių kategorijas iki visų euro zonos valstybių narių priemonių kategorijų lygio galutinai agreguoja ECB.


(1)  OL L 133, 2008 5 22, p. 66.

(2)  NCB gali taikyti namų ūkiams paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms nukrypti leidžiančias nuostatas dėl vartojimo kreditų ir paskolų namų ūkiams būstui pirkti.

(3)  OL L 341, 2007 12 27, p. 1.

(4)  Kartu S.14 ir S.15, kaip apibrėžta 2010 m. ESS, pateiktoje 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(5)  S.11, kaip apibrėžta 2010 m. ESS.

(6)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

1 priedėlis

Likučių palūkanų normų priemonių kategorijos

Kiekvienai 1 lentelėje nurodytai kategorijai AAR arba NDER pateikiama kas mėnesį.

1   lentelė

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Pradinis terminas

Likutinis terminas

Palūkanų normos perskaičiavimas

Likučio rodiklis

Atskaitomybės įsipareigojimas

Indėliai EUR

Iš namų ūkių

Sutarto termino

iki 2 metų

 

 

1

AAR

nuo 2 metų

 

 

2

AAR

Iš ne finansų bendrovių

Sutarto termino

iki 2 metų

 

 

3

AAR

nuo 2 metų

 

 

4

AAR

Atpirkimo sandoriai

 

 

5

AAR

Paskolos EUR

Namų ūkiams

Būstui pirkti

iki 1 metų

 

 

6

AAR

nuo 1 iki 5 metų

 

 

7

AAR

nuo 5 metų

 

 

8

AAR

Vartojimui ir kitiems tikslams

iki 1 metų

 

 

9

AAR

nuo 1 iki 5 metų

 

 

10

AAR

nuo 5 metų

 

 

11

AAR

Iš viso

nuo 1 metų

 

 

15

AAR

iki 1 metų

 

16

AAR

nuo 1 metų

per ateinančius 12 mėnesių

17

AAR

nuo 2 metų

 

 

18

AAR

iki 2 metų

 

19

AAR

nuo 2 metų

per ateinančius 24 mėnesius

20

AAR

Ne finansų bendrovėms

iki 1 metų

 

 

12

AAR

nuo 1 iki 5 metų

 

 

13

AAR

nuo 5 metų

 

 

14

AAR

nuo 1 metų

 

 

21

AAR

iki 1 metų

 

22

AAR

nuo 1 metų

per ateinančius 12 mėnesių

23

AAR

nuo 2 metų

 

 

24

AAR

iki 2 metų

 

25

AAR

nuo 2 metų

per ateinančius 24 mėnesius

26

AAR

2 priedėlis

2, 3 ir 4 lentelėse nurodytoms kategorijoms AAR arba NDER pateikiama kas mėnesį. Kartu su AAR pateikiama susijusi sandorių suma, jei lentelėse įrašytas žodis „suma“. 6 lentelės kategorijoms, apimančioms paskolas, kurių sąlygos buvo pakeistos, reikia pateikti tik informaciją apie naujų sandorių sumas.

2 (išskyrus 33–35 rodiklius), 3, 5 ir 6 lentelių kategorijos kiekvienoje lentelėje pateikiamos abipusiai išimtinai. Taigi paskola, pateikiama bet kuriame iš 2 lentelės (išskyrus 33–35 rodiklius) ir (arba) 3 lentelės ir (arba) 5 lentelės ir (arba) 6 lentelės rodiklių daugiau nepateikiama jokiame kitame tos pačios lentelės rodiklyje, išskyrus paskolas, pateikiamas 33–35 rodikliuose, kurios taip pat turi būti pateiktos 20–22 rodikliuose. Visos paskolos, pateikiamos bet kurioje 3 lentelės kategorijoje, taip pat privalo būti atitinkamose 2 lentelės kategorijose. 4 lentelės rodikliai yra 2 lentelės subrodikliai ir, jei užtikrinti, 3 lentelės subrodikliai; taigi kiekviena 4 lentelėje pateikta paskola taip pat turi būti atitinkamai 2 ir 3 lentelėje. Paskolos, pateiktos bet kurioje 6 lentelės kategorijoje, taip pat privalo būti atitinkamoje 2 lentelės kategorijoje ir, atitinkamai, 3 ir 4 lentelėse.

5 lentelėje nurodoma tik APRC. 5 lentelėje nurodomos paskolos taip pat nurodomos atitinkamai 2, 3, 4 ir 6 lentelėse, atsižvelgiant į skirtingą APRC metodologiją, kaip apibrėžta 9 punkte.

Naujų sandorių sąvoka taikoma visoms atsargoms, t. y. vienadienių indėlių, įspėjamojo laikotarpio indėlių, atnaujinamųjų paskolų, sąskaitų pereikvojimo ir išplėstinio kreditinės kortelės kredito likučiams, t. y. 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36 rodikliams.

2   lentelė

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Pradinis terminas, įspėjamasis laikotarpis, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis

Naujų sandorių rodiklis

Atskaitomybės įsipareigojimas

Indėliai EUR

Iš namų ūkių

Vienadieniai

1

AAR

Sutarto termino

iki 1 metų termino

2

AAR, suma

nuo 1 iki 2 metų termino

3

AAR, suma

nuo 2 metų termino

4

AAR, suma

Įspėjamojo laikotarpio (1)

įspėjamojo iki 3 mėnesių laikotarpio

5

AAR

įspėjamojo nuo 3 mėnesių laikotarpio

6

AAR

Iš ne finansų bendrovių

Vienadieniai

7

AAR

Sutarto termino

iki 1 metų termino

8

AAR, suma

nuo 1 iki 2 metų termino

9

AAR, suma

nuo 2 metų termino

10

AAR, suma

Atpirkimo sandoriai

11

AAR, suma

Paskolos EUR

Namų ūkiams

Atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimai

12

AAR

Išplėstinis kreditinės kortelės kreditas

32

AAR

Vartojimui

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

13

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

14

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų

15

AAR, suma

Būstui pirkti

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

16

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

17

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

18

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

19

AAR, suma

Kitiems tikslams

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

20

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

21

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų

22

AAR, suma

Kitiems tikslams, iš jų: individualiosioms įmonėms

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

33

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

34

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų

35

AAR, suma

Paskolos EUR

Ne finansų bendrovėms

Atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimas

23

AAR

Išplėstinis kreditinės kortelės kreditas

36

AAR

Paskolos, kurių suma iki 0,25 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

37

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių iki 1 metų

38

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 3 metų

39

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 iki 5 metų

40

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

41

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

42

AAR, suma

Paskolos, kurių suma nuo 0,25 milijono EUR iki 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

43

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių iki 1 metų

44

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 3 metų

45

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 iki 5 metų

46

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

47

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

48

AAR, suma

Paskolos, kurių suma nuo 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

49

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių iki 1 metų

50

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 3 metų

51

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 iki 5 metų

52

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

53

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

54

AAR, suma


3   lentelė

Nauji sandoriai dėl įkaitu ir (arba) garantijomis užtikrintų paskolų

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis

Naujų sandorių rodiklis

Atskaitomybės įsipareigojimas

Paskolos EUR

Namų ūkiams

Vartojimui

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

55

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

56

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų

57

AAR, suma

Būstui pirkti

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

58

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

59

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

60

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

61

AAR, suma

Paskolos EUR

Ne finansų bendrovėms

Paskolos, kurių suma iki 0,25 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

62

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių iki 1 metų

63

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 3 metų

64

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 iki 5 metų

65

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

66

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

67

AAR, suma

Paskolos, kurių suma nuo 0,25 milijono EUR ir iki 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

68

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių ir iki 1 metų

69

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 ir iki 3 metų

70

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 ir iki 5 metų

71

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 ir iki 10 metų

72

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

73

AAR, suma

Paskolos, kurių suma nuo 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

74

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių iki 1 metų

75

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 3 metų

76

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 iki 5 metų

77

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

78

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

79

AAR, suma


4   lentelė

Nauji sandoriai dėl paskolų ne finansų bendrovėms, kurių pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis yra trumpesnis nei 1 metai ir kurių pradinis terminas yra nuo 1 metų

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Visos paskolos / įkaitu/garantijomis užtikrintos paskolos pagal pradinį terminą

Naujų sandorių rodiklis

Atskaitomybės įsipareigojimas

Paskolos EUR

Ne finansų bendrovėms

Paskolos, kurių suma iki 0,25 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, pradinis terminas – nuo 1 metų

80

AAR, suma

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, pradinis terminas – nuo 1 metų, tik įkaitu / garantijomis užtikrintos paskolos

81

AAR, suma

Paskolos, kurių suma nuo 0,25 milijono EUR ir iki 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, pradinis terminas – nuo 1 metų

82

AAR, suma

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, pradinis terminas – nuo 1 metų, tik įkaitu / garantijomis užtikrintos paskolos

83

AAR, suma

Paskolos, kurių suma nuo 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, pradinis terminas – nuo 1 metų

84

AAR, suma

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, pradinis terminas – nuo 1 metų, tik įkaitu / garantijomis užtikrintos paskolos

85

AAR, suma


5   lentelė

Nauji sandoriai dėl paskolų namų ūkiams

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Visos paskolos

Naujų sandorių rodiklis

Atskaitomybės įsipareigojimas

Paskolos EUR

Namų ūkiams

Vartojimui

APRC

30

APRC

Būstui pirkti

APRC

31

APRC


6   lentelė

Nauji sandoriai dėl paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Pradinis terminas, įspėjamasis laikotarpis, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis

Naujų sandorių rodiklis

Atskaitomybės įsipareigojimas

Paskolos EUR

Namų ūkiams

Vartojimui

Iš viso

88

Suma

Būstui pirkti

Iš viso

89

Suma

Kitiems tikslams

Iš viso

90

Suma

Ne finansų bendrovėms

Iš viso

91

Suma


(1)  Šiai priemonių kategorijai namų ūkiai ir ne finansų bendrovės sujungiami ir priskiriami namų ūkių sektoriui.


II PRIEDAS

Kad įvykdytų Europos Centrinio Banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimus, atskaitingieji agentai turi laikytis šių būtinųjų standartų.

1.

Būtinieji perdavimo standartai:

a)

ataskaitos turi būti teikiamos laiku ir laikantis euro zonos valstybės narės, kurioje reziduoja atskaitingasis agentas, NCB (toliau – atitinkamas NCB) nustatytų terminų;

b)

statistinių ataskaitų forma ir formatas turi atitikti atitinkamo NCB nustatytus techninius atskaitomybės reikalavimus;

c)

atskaitingasis agentas atitinkamam NCB pateikia vieno arba daugiau asmenų kontaktinius duomenis;

d)

turi būti laikomasi duomenų perdavimo atitinkamam NCB techninių specifikacijų.

2.

Būtinieji tikslumo standartai:

a)

statistinė informacija turi būti teisinga;

b)

atskaitingieji agentai turi sugebėti pateikti informaciją apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų;

c)

statistinė informacija turi būti išsami, joje negali būti nuolatinių ir struktūrinių spragų; esamos spragos turi būti pripažintos, paaiškintos atitinkamam NCB ir, jei taikytina, kuo greičiau užpildytos;

d)

atskaitingieji agentai turi vadovautis atitinkamo NCB nustatytais techninio duomenų perdavimo matmenimis, skaičių apvalinimo metodika ir dešimtainiais skaitmenimis.

3.

Būtinieji sąvokų atitikties standartai:

a)

statistinė informacija turi atitikti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas;

b)

jeigu nukrypstama nuo šių apibrėžčių ir klasifikacijų, atskaitingieji agentai turi reguliariai stebėti skirtumą tarp naudojamos ir šiame reglamente nustatytos priemonės ir nustatyti jo dydį;

c)

atskaitingieji agentai turi sugebėti paaiškinti perduotų duomenų pasikeitimus lyginant su ankstesnių laikotarpių skaičiais.

4.

Būtinieji pataisymų standartai:

Turi būti laikomasi ECB ir atitinkamo NCB nustatytos pataisymų tvarkos ir procedūrų. Pataisymai, kurie skiriasi nuo įprastų pataisymų, turi būti pateikti kartu su paaiškinamosiomis pastabomis.


III PRIEDAS

PANAIKINTAS REGLAMENTAS IR JO PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

(nurodyta 7 straipsnyje)

Reglamentas (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18)

(OL L 10, 2002 1 12, p. 24)

Iš dalies pakeistas:

 

Reglamentu (EB) Nr. 2181/2004 (ECB/2004/21)

(OL L 371, 2004 12 18, p. 42)

 

Reglamentu (EB) Nr. 290/2009 (ECB/2009/7)

(OL L 94, 2009 4 8, p. 75)

 

Reglamentu (ES) Nr. 674/2010 (ECB/2010/7)

(OL L 196, 2010 7 28, p. 23)


IV PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18)

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

 

2 straipsnio 2 dalis

 

2 straipsnio 3 dalis

 

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 6 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

 

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

 

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

I priedas (1)

 

II priedas

I priedas

III priedas

II priedas

 

III priedas

IV priedas

 


(1)  Bus perkeltas į ECB gaires, kuriomis bus išdėstyta nauja Gairių ECB/2007/9 redakcija.


Top