Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0912

2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 912/2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos Tekstas svarbus EEE

OJ L 252, 24.9.2013, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/912/oj

24.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 912/2013

2013 m. rugsėjo 23 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 452/2008 nustatyta bendra Europos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos sistemingo rengimo sistema, pagal kurią renkami trijų nurodytų sričių statistiniai duomenys;

(2)

būtina nustatyti atskirų statistinių veiksmų, kuriais būtų rengiama Reglamente (EB) Nr. 452/2008 nustatytos 1 srities – švietimo ir mokymo sistemų – statistika, įgyvendinimo priemones;

(3)

nacionalinės ir Sąjungos statistikos institucijos, rengdamos ir skleisdamos Europos švietimo ir mokymosi sistemų statistiką, turėtų atsižvelgti į Europos statistikos sistemos komiteto 2011 m. rugsėjo mėn. patvirtintame Europos statistikos praktikos kodekse nustatytus principus;

(4)

nustatant švietimo ir mokymo sistemų statistikos rengimo įgyvendinimo priemones reikėtų atsižvelgti į potencialią naštą švietimo įstaigoms ir pavieniams asmenims ir naujausią UNESCO Statistikos instituto (UIS), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Komisijos (Eurostato) susitarimą dėl sąvokų, apibrėžčių, duomenų apdorojimo, periodiškumo ir rezultatų perdavimo terminų;

(5)

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) persvarstė ankstesnę Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED) versiją (1997 m. ISCED), siekdama užtikrinti, kad jame būtų atsižvelgta į švietimo ir mokymo srities politinius ir struktūrinius pokyčius;

(6)

kad švietimo statistinius duomenis būtų galima palyginti tarptautiniu mastu, valstybės narės ir Sąjungos institucijos turi naudoti švietimo klasifikatorius, derančius su persvarstytu Tarptautiniu standartizuotu švietimo klasifikatoriumi (toliau –2011 m. ISCED), UNESCO valstybių narių patvirtintu 2011 m. lapkričio mėn. vykusioje 36-oje generalinėje konferencijoje;

(7)

kad būtų galima geriau stebėti pažangą ir nustatyti problemas bei prisidėti prie faktais grindžiamos politikos formavimo, reikia geriau rinkti duomenis apie studentų judumą visais studijų ciklo etapais iš administracinių ir kitų šaltinių;

(8)

2011 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 88/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos (2) turėtų būti panaikintas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos 1 srities – švietimo ir mokymo sistemų, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 452/2008, statistinių duomenų rinkimo, perdavimo ir apdorojimo nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Temos ir jų rodikliai

Atrinktos 1 srities – švietimo ir mokymo sistemų – statistikos temos ir jų specifikacija, taip pat išsamus rodiklių sąrašas ir suskirstymas pateikti I priede.

3 straipsnis

Ataskaitiniai laikotarpiai ir rezultatų perdavimas

1.   Duomenys, susiję su besimokančiais asmenimis, mokytis priimtais asmenimis ir darbuotojais, teikiami už mokslo metus (t – t + 1 metai), kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu. Metiniai duomenys, susiję su besimokančiais asmenimis, mokytis priimtais asmenimis ir darbuotojais, teikiami Komisijai (Eurostatui) kasmet; duomenų pateikimo terminas – t + 2 metų rugsėjo 30 d. Pirmieji 2014 m. rugsėjo mėn. pateiktini duomenys turi būti už 2012–2013 mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu.

2.   Duomenys, susiję su asmenimis, baigusiais švietimo programas ir gavusiais išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, teikiami už mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu (t – t + 1 metai), arba už kalendorinius metus (t + 1 metai). Metiniai duomenys, susiję su asmenimis, baigusiais švietimo programas ir gavusiais išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, teikiami Komisijai (Eurostatui) kasmet; duomenų pateikimo terminas – t + 2 metų lapkričio 30 d.

3.   Pirmieji duomenys, susiję su asmenimis, baigusiais švietimo programas ir gavusiais išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą (išskyrus duomenis, susijusius su absolventais, per studijų ciklą pasinaudojusiais kreditų perkėlimo galimybe), pateiktini 2014 m. lapkričio mėn. už 2012–2013 mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu, arba už 2013 kalendorinius metus.

4.   Pirmieji duomenys, susiję su absolventais, per studijų ciklą pasinaudojusiais kreditų perkėlimo galimybe, pateiktini 2017 m. lapkričio mėn. už 2015–2016 mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu, arba už 2016 kalendorinius metus.

5.   Judūs besimokantys asmenys ir (arba) asmenys, baigę švietimo programas ir gavę išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, nepriklausomai nuo jų pilietybės, grupuojami pagal kilmės šalį (pirmiausia pagal ankstesnio mokymosi šalį, o ne pagal gyvenamąją vietą ar pilietybę). Iki 2016 m. duomenys, susiję su judžiais besimokančiais asmenimis ir (arba) asmenimis, baigusiais švietimo programas ir gavusiais išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, teikiami pagal nacionalinę sąvokos „kilmės šalis“ apibrėžtį. Pagal nuo 2016 m. taikytiną apibrėžtį, kilmės šalis – šalis, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas, ar geriausias nacionalinis atitikmuo.

6.   Duomenys, susiję su švietimo išlaidomis, teikiami už valstybės narės finansinius metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu (t metai). Metiniai duomenys, susiję su švietimo išlaidomis ir besimokančių asmenų skaičiumi, aprėptį koreguojant pagal švietimo finansavimo statistinius duomenis, teikiami Komisijai (Eurostatui) kasmet; duomenų pateikimo terminas – t + 2 metų lapkričio 30 d. Pirmieji 2014 m. lapkričio mėn. pateiktini duomenys turi būti už 2012 finansinius metus.

4 straipsnis

Duomenų kokybės reikalavimai ir kokybės ataskaitų teikimo tvarka

1.   Švietimo ir mokymo sistemų duomenų kokybės reikalavimai ir standartinių kokybės ataskaitų teikimo tvarka išdėstyta II priede.

2.   Valstybės narės, vadovaudamosi II priede pateiktais reikalavimais, Komisijai (Eurostatui) kasmet teikia standartinę kokybės ataskaitą. Standartinės kokybės ataskaitos perduodamos drauge su ISCED integruotuoju nacionalinių programų ir kvalifikacijų planu, naudojantis Komisijos (Eurostato) pateiktu šablonu.

Pirmoji ataskaita teikiama už 2014 duomenų rinkimo metus (2012–2013 mokslo metus). Kokybės ataskaita už 3 straipsnyje nustatytus ataskaitinius laikotarpius perduodama Komisijai iki t + 3 metų sausio 31 d.

3.   Valstybės narės gauna reikalingus duomenis iš kelių skirtingų šaltinių, pavyzdžiui, atrankinių tyrimų, administracinių duomenų šaltinių ir kitų duomenų šaltinių.

4.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teikia informaciją apie duomenų, gautų iš kitų šaltinių (ne iš atrankinių tyrimų ar administracinių duomenų šaltinių), kaip nurodyta 3 dalyje, rinkimo metodus ir kokybę.

5 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 88/2011 panaikinamas.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugsėjo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2008 6 4, p. 227.

(2)  OL L 29, 2011 2 3, p. 5.


I PRIEDAS

Temos, išsamūs rodiklių sąrašai ir suskirstymas

Pagal ISCED lygmenis teiktini duomenys teikiami vadovaujantis 2011 m. ISCED. Akademinės ir profesinės krypčių (ISCED 6 ir 7 koduojant dviem skaitmenimis) atskirtis, kuri nėra aiškiai nustatyta 2011 m. ISCED, patvirtintu 2011 m. lapkričio mėn. UNESCO valstybių narių 36-joje generalinėje konferencijoje, nustatoma vadovaujantis išsamiomis UNESCO, EBPO ir Eurostato švietimo sistemų duomenų rinkimo gairėmis.

Duomenys, susiję su mokymosi sritimi, teikiami pagal 1999 m. gruodžio mėn. vadovą „Švietimo ir mokymo sritys“ (ISCED Fields of education and training manual) ir pagal ISCED švietimo ir mokymo sričių klasifikaciją, pradedant ataskaitiniais mokslo metais, einančiais po paskutinės atnaujintos šio klasifikatoriaus versijos priėmimo.

Duomenys, susiję su besimokančiais asmenimis

Besimokančių asmenų skaičius pagal ISCED 0–8 lygmenis (ISCED 0 ir 2 koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 1 koduojant vienu skaitmeniu; ISCED 3–7 koduojant trimis skaitmenimis; ISCED 8 koduojant vienu skaitmeniu), įstaigos tipą (nevalstybinė, valstybinė), studijų formą (visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais) ir lytį. ISCED 01 lygmens duomenų perduoti nebūtina,

besimokančių asmenų skaičius pagal ISCED 0–8 lygmenis (ISCED 0 ir 2–5: koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 1 ir 6–8: koduojant vienu skaitmeniu), lytį ir amžių. ISCED 01 lygmens duomenų perduoti nebūtina. ISCED 6–7 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina,

besimokančių asmenų skaičius pagal ISCED 3–8 lygmenis (ISCED 3 ir 4 tik profesinis mokymas; ISCED 5 koduojant dviem skaitmenimis, ISCED 6–8 koduojant vienu skaitmeniu), mokymosi sritį (trečias išsamumo laipsnis) ir lytį. ISCED 6–7 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina,

asmenų, besimokančių pagal bendras mokslo ir darbo programas, skaičius pagal ISCED 3–5 lygmenis (tik profesinis mokymas), įstaigos tipą (nevalstybinė, valstybinė), studijų formą (visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais) ir lytį,

besimokančių asmenų skaičius pagal ISCED 0–8 lygmenis (ISCED 0 ir 2–5 koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 1 ir 6–8 koduojant vienu skaitmeniu), NUTS 2 lygmens regionus (1) ir lytį. ISCED 01 lygmens duomenų perduoti nebūtina,

bendras besimokančių asmenų skaičius pagal ISCED 0–8 lygmenis, NUTS 2 regionus (1), lytį ir amžių,

besimokančių asmenų skaičius pagal ISCED 1–3 lygmenis (ISCED 1 ir 2 koduojant vienu skaitmeniu; ISCED 3 koduojant dviem skaitmenimis) ir šiuolaikines užsienio kalbas, kurių mokomasi,

besimokančių asmenų skaičius pagal ISCED 1–3 lygmenis (ISCED 1 ir 2 koduojant vienu skaitmeniu; ISCED 3 koduojant dviem skaitmenimis) ir šiuolaikinių užsienio kalbų, kurių mokomasi, skaičių.

Duomenys, susiję su mokytis priimtais asmenimis

Mokytis priimtų asmenų skaičius pagal ISCED 3–8 lygmenis (ISCED 3–5 koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 6–8 koduojant vienu skaitmeniu), lytį ir amžių. ISCED 6–7 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina,

mokytis priimtų asmenų skaičius pagal ISCED 3–8 lygmenis (ISCED 3 ir 4: tik profesinis mokymas; ISCED 5 koduojant dviem skaitmenimis, ISCED 6–8 koduojant vienu skaitmeniu), lytį ir mokymosi sritį (antras išsamumo laipsnis). ISCED 6–7 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina.

Duomenys, susiję su studentų judumu

Besimokančių judžių studentų skaičius pagal ISCED 5–8 lygmenis (koduojant vienu skaitmeniu), mokymosi sritį (trečias išsamumo laipsnis) ir lytį,

besimokančių judžių studentų skaičius pagal ISCED 5–8 lygmenis (koduojant vienu skaitmeniu), kilmės šalį ir lytį,

judžių asmenų, baigusių švietimo programas ir gavusių išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, skaičius pagal ISCED 5–8 lygmenis (koduojant vienu skaitmeniu), kilmės šalį ir lytį. ISCED 5 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina,

absolventų, per studijų ciklą pasinaudojusių kreditų perkėlimo galimybe per ne mažiau kaip trijų mėnesių judumo laikotarpį, skaičius pagal ISCED 5–8 lygmenis (koduojant vienu skaitmeniu) ir judumo programos pobūdį (ES programos, kitos tarptautinės ar nacionalinės programos, kitos programos). ISCED 5 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina. Duomenų tolesniam skirstymui pagal judumo tipą (mokymosi tikslais, mokomosios praktikos tikslais) perduoti nebūtina,

absolventų, per studijų ciklą pasinaudojusių kreditų perkėlimo galimybe per ne mažiau kaip trijų mėnesių judumo laikotarpį, skaičius pagal ISCED 5–8 lygmenis (koduojant vienu skaitmeniu) ir priimančiąją šalį. ISCED 5 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina. Duomenų tolesniam skirstymui pagal judumo tipą (mokymosi tikslais, mokomosios praktikos tikslais) perduoti nebūtina,

duomenų apie absolventų, per studijų ciklą pasinaudojusių kreditų perkėlimo galimybe per mažiau kaip trijų mėnesių judumo laikotarpį, skaičių pagal ISCED 5–8 lygmenis (ISCED 5 koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 6–8 koduojant vienu skaitmeniu), priimančiąją šalį ir judumo tipą (mokymosi tikslais, mokomosios praktikos tikslais) perduoti nebūtina.

Duomenys, susiję su asmenimis, baigusiais švietimo programas ir gavusiais išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą

Asmenų, baigusių švietimo programas ir gavusių išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, skaičius pagal ISCED 3–8 lygmenis (ISCED 3–7 koduojant trimis skaitmenimis; ISCED 8 koduojant vienu skaitmeniu), lytį ir amžių,

asmenų, baigusių švietimo programas ir gavusių išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, skaičius pagal ISCED 3–8 lygmenis (ISCED 3 ir 4 tik profesinis mokymas; ISCED 5 koduojant dviem skaitmenimis, ISCED 6–8 koduojant vienu skaitmeniu), mokymosi sritį (trečias išsamumo laipsnis) ir lytį. ISCED 6–7 duomenų koduojant dviem skaitmenimis perduoti nebūtina.

Duomenys, susiję su darbuotojais

Duomenys apie auklėtojus, ugdytojus, mokytojus teikiami pagal ISCED 0–4 lygmenis (ISCED 0 koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 1 ir 2 koduojant vienu skaitmeniu; ISCED 3 ir 4 koduojant dviem skaitmenimis). Duomenys apie dėstytojus teikiami apibendrinti pagal ISCED 5–8 lygmenis. ISCED 01 lygmens duomenų perduoti nebūtina. suvestinių ISCED 5–8 (universitetinių studijų) ir suvestinių ISCED 5–8 (profesinių studijų) duomenų perduoti nebūtina:

auklėtojų, ugdytojų, mokytojų (ISCED 0–4) ir dėstytojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupę,

auklėtojų, ugdytojų, mokytojų (ISCED 0–4) ir dėstytojų skaičius pagal įstaigos tipą (nevalstybinė, valstybinė), užimtumo statusą (visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais) ir lytį,

besimokančių asmenų skaičius koreguojant pagal švietimo darbuotojų statistinius duomenis pagal ISCED 0–8 lygmenis (ISCED 0, 3 ir 4 koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 1 ir 2 koduojant vienu skaitmeniu; ISCED 5–8 suvestiniu lygmeniu), įstaigos tipą (nevalstybinė, valstybinė) ir studijų formą (visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais). ISCED 01 duomenų perduoti nebūtina. suvestinių ISCED 5–8 (universitetinių studijų) ir suvestinių ISCED 5–8 (profesinių studijų) duomenų perduoti nebūtina,

duomenų apie mokyklos vadovų skaičių pagal ISCED 0–3 (koduojant vienu skaitmeniu), užimtumo statusą (visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais) ir lytį perduoti nebūtina.

Duomenys, susiję su švietimo išlaidomis ir besimokančių asmenų skaičiumi, aprėptį koreguojant pagal švietimo išlaidas

Duomenys, susiję su švietimo išlaidomis ir besimokančių asmenų skaičiumi, aprėptį koreguojant pagal švietimo išlaidas, teikiami pagal ISCED 0–8 vadovaujantis tokiu skirstymu: ISCED 0 koduojant dviem skaitmenimis (ISCED 01 pasirinktinai); ISCED 1 ir ISCED 2 koduojant vienu skaitmeniu; ISCED 3–4 suvestiniu lygmeniu (bendrasis lavinimas, profesinis mokymas) koduojant dviem skaitmenimis; ISCED 5 koduojant vienu skaitmeniu; ISCED 6–8 suvestiniu lygmeniu. suvestinių ISCED 5–8 (universitetinių studijų) ir suvestinių ISCED 5–8 (profesinių studijų) duomenų perduoti nebūtina. Visus su švietimo išlaidomis susijusius duomenis galima skirstyti pagal nevalstybines – valstybės kontroliuojamas nevalstybines ir nepriklausomas nevalstybines – institucijas. Išlaidos MTTP veiklai skaičiuojamos tik aukštųjų mokyklų atveju:

švietimo išlaidos pagal ISCED lygmenį, šaltinį ir sandorių rūšį:

išlaidų šaltiniai: valdžios (centrinės, regioninės ir vietos) sektoriaus išlaidos, tarptautinių agentūrų ir kitų užsienio šaltinių lėšos, namų ūkių išlaidos, kitų privačių subjektų išlaidos,

valdžios sektoriaus išlaidų sandorių rūšys: tiesioginės išlaidos valstybinėms institucijoms, tiesioginės išlaidos nevalstybinėms institucijoms, bendros tiesioginės išlaidos visų tipų švietimo įstaigoms (iš jų: tiesioginės išlaidos kapitalui formuoti, papildomoms paslaugoms ir MTTP veiklai), pervedimas regioninėms valdžios institucijoms (grynąja verte), pervedimas vietos valdžios institucijoms (grynąja verte), stipendijos ir kitos pašalpos besimokantiems asmenims ir (arba) namų ūkiams, paskolos studentams, pervedimai ir mokėjimai kitiems privatiems subjektams,

tarptautinių agentūrų ir kitų užsienio šaltinių lėšų sandorių rūšys: tarptautiniai mokėjimai tiesiogiai bet kokio tipo institucijai (iš jų: MTTP išlaidoms padengti), tarptautinių šaltinių lėšų pervedimai visiems valdžios sektoriams; pasirinktinai: tarptautiniai mokėjimai tiesiogiai valstybinėms institucijoms, tarptautiniai mokėjimai tiesiogiai nevalstybinėms institucijoms, tarptautinių šaltinių lėšų pervedimai centrinės, regioninės ir vietos valdžios sektoriui,

namų ūkių išlaidų sandorių rūšys: mokėjimai valstybinėms institucijoms (grynąja verte), mokėjimai nevalstybinėms institucijoms (grynąja verte), išlaidos švietimo prekėms ir paslaugoms, išskyrus išlaidas švietimo įstaigoms; pasirinktinai: mokėjimai institucijoms už papildomas paslaugas, išlaidos prekėms, kurių tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauja švietimo įstaigos, išlaidos mokslui nebūtinoms prekėms, išlaidos korepetitoriams;

kitų privačių subjektų lėšų sandorių rūšys: mokėjimai valstybinėms institucijoms, mokėjimai nevalstybinėms institucijoms, mokėjimai visų tipų institucijoms (iš jų: mokėjimai kitiems privatiems subjektams už MTTP), stipendijos ir kitos pašalpos studentams ir (arba) namų ūkiams, paskolos studentams; pasirinktinai: mokėjimai privačioms įmonėms už konkrečią švietimo veiklą, mokėjimai institucijoms už papildomas paslaugas;

švietimo išlaidos pagal ISCED lygmenį, pobūdį ir išteklių kategoriją. Išlaidų pobūdis: išlaidos valstybinėse institucijose ir išlaidos nevalstybinėse institucijose. Išteklių kategorija: einamosios išlaidos atlygiui darbuotojams, kitos einamosios išlaidos, kapitalo išlaidos, lėšų balanso pokyčių koregavimas, išlaidos papildomoms paslaugoms ir MTTP veiklai. Einamąsias atlygio darbuotojams išlaidas galima suskirstyti pagal atlygį mokytojams, kitiems pedagogams, administracijos darbuotojams, specialistams ir pagalbiniams darbuotojams, darbo užmokesčiui, pensijoms, kitiems su darbo užmokesčiu nesusijusiems reikalams,

besimokančių asmenų skaičius, aprėptį koreguojant pagal švietimo išlaidas, pagal ISCED lygmenį, įstaigos tipą ir studijų formą. Institucijos tipas: valstybinės institucijos, nevalstybinės institucijos. Studijų forma: visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais.


(1)  NUTS 2 lygmuo visoms šalims, išskyrus Vokietiją ir Jungtinę Karalystę (NUTS 1 lygmuo).


II PRIEDAS

Duomenų kokybės reikalavimai ir standartinių kokybės ataskaitų teikimas

Duomenų kokybės reikalavimai

Švietimo ir mokymo sistemų duomenų kokybės reikalavimai yra susiję su ESS (1) kokybės standartais, įskaitant aktualumą, tikslumą, savalaikiškumą ir punktualumą, prieinamumą, aiškumą, palyginamumą ir nuoseklumą.

Visų pirma duomenys turi atitikti apibrėžtis ir sąvokas, nustatytas išsamiose UNESCO, EBPO ir Eurostato švietimo sistemų duomenų rinkimo gairėse.

Standartinės duomenų kokybės ataskaitos

Kasmet likus 3 mėnesiams iki duomenų pateikimo galutinio termino, nurodyto 4 straipsnio 2 dalyje, Komisija (Eurostatas) valstybėms narėms pateikia standartinės metinės kokybės ataskaitos formą, iš dalies užpildytą Komisijos (Eurostato) turima informacija. Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia išsamią 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą kokybės ataskaitą.

Standartinėje duomenų kokybės ataskaitoje dokumentais patvirtinama, kad laikytasi aktualumo, tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, prieinamumo, aiškumo, palyginamumo ir nuoseklumo kriterijų.

Visų pirma duomenų kokybės ataskaitoje dokumentais patvirtinama, kad vadovautasi išsamiose UNESCO, EBPO ir Eurostato švietimo sistemų duomenų rinkimo gairėse nustatytomis apibrėžtimis ir sąvokomis.

Nukrypimai nuo šių apibrėžčių ir sąvokų, kaip nurodyta išsamiose UNESCO, EBPO ir Eurostato švietimo sistemų duomenų rinkimo gairėse, turi būti patvirtinami dokumentais, paaiškinti ir, jei įmanoma, išreikšti kiekybiškai.

Visų pirma valstybės narės aprašo šaltinius, kuriais rėmėsi rengdamos I priedo kintamuosius, ir lentelėse ir suskirstymo grafose aiškiai nurodo, ar naudotasi įverčiais ir patikslinimais.


(1)  Europos statistikos sistema.


Top